BKF. Region Midtjylland Fredag 10. januar 2014, Hotel Scandic. Oplæg. Sammenhængskraft. i et børne- og unge perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BKF. Region Midtjylland Fredag 10. januar 2014, Hotel Scandic. Oplæg. Sammenhængskraft. i et børne- og unge perspektiv"

Transkript

1 BKF Region Midtjylland Fredag 10. januar 2014, Hotel Scandic Oplæg Sammenhængskraft. i et børne- og unge perspektiv Ved/ Lektor og partnerskabskonsulent Jesper Kvist Mølgaard, VIA University College. Aarhus N

2 Oplæggets indhold Begrebet Sammenhængskraft har været til seriøs international debat gennem de sidste år inden for både samfundsvidenskab og politik. Men hvilke betydninger kan sammenhængskraft indtage og hvordan skabes sammenhængskraft i et børne- og unge politisk perspektiv. Gennem de seneste år har den politiske scene forandret sig, og kommunernes børne- og ungepolitik omringes nu i stigende grad af nationalpolitiske intentioner (mål) med krav om effekt (resultat). Fokus bliver herved rettet mod fornyelse og forandring af eksisterende praksisser. Men hvordan sikres det at reelle forandringer sker? Der vil igennem oplægget blive fremlagt forskellige perspektiver på begrebet realisering og der vil ligeledes blive inddraget konkrete erfaringer fra det Canadiske skolevæsen (TO, Ontario) om hvordan man skaber forandring af et helt skolesystem. En erfaring der formidler sammenhængskraft som forudsætning for forandring og effekt.

3 Oplæggets perspektiv Position (fagperspektiv) Børne og Unge sektoren Stigende kvalitets og effektivitetskrav (Reform) Sammenhængskraft (samfund/organisation/læring) Forandring / Realisering Hvordan får vi det der skal ske til at ske? Praksis Et praksisperspektiv på Forandring/Realisering (nytårsforsættet)

4 Perspektiver på Sammenhængskraft i en historisk ramme International debat om begrebet (Sammenhængskraft) med deltagelse af internationale samfundsforskere og internationale organer som OECD, EU og Verdensbanken. Fællesskabsbegrebets udvikling Sammenhængskraft bruges ofte i sociologien med betydning som; Solidaritet (Durkheim, 1900 /1983) Social kapital (Bourdieu, 1986) Sociale investeringsstat (Giddens, ) Den sociale investeringsstat er den stat, der under presset fra globaliseringens skærpede konkurrence ændres fra traditionel velfærdstat til social investeringsstat. The Workfare State; "from welfare state to workfare state". Bob Jessop (1989) Konkurrencestaten; Ove Kaj Pedersen; (2011) Konsekvens: Global konkurrence mellem stater / politisk oirentering = sammenligning Fokus; Øget effekt og resultatfokusering.

5 Udefra Sammenhængskraft samfund under pres konsekvens af stigende international konkurrence og kulturelle brud Indefra arbejdsløshed, fattigdom, ulighed, stigende andel ældre og indvandrere. Desuden en række forhold, der skaber uenighed og splittelse: stigende individualisme, dalende indflydelse fra traditionelle strukturer for solidaritet og konsensusdannelse og svækkelse af traditionelle symboler for personlig identifikation. EU Sammenhængskraft handler i EU først og fremmest om at hindre, at svage områder i EU økonomisk og socialt sakker agterud. Den strukturelle Fond og Sammenhængsfonden (the Cohesion Fund) udgør en tredjedel af EU's budget. Verdensbanken Social kapital = social sammenhængskraft. Sammenhæng mellem stat, marked og civil-samfund anbefales (Partnerskaber/aktiv medborgerskab)

6 Den samfundsmæssig bevægelse forskydninger af formål, værdier og holdninger Nationalstat (1864 ->) Velfærdsstat (1945 ->) Konkurrencestat (2006->) Subjekt Individ Person (uerstattelig) Person (egennyttig) Styremiddel Disciplinering Til individualitet Dannelse Til tilværelsesoplysning Uddannelse Til tilskyndelser Fællesskab Nation Ved National identitet Demokrati (ved deltagelse) Sammenhængskraft (ved arbejde) Ret Frihed Garanteret ved ret Lige mulighed Til oplysning Lige mulighed Til arbejde

7 Børn og ungeområdet Reformulering af kerneopgaven Kampen om: Velfærdsstaten Konkurrencestaten Person Eksistentiel Opportunistisk Pædagogik Reform Rationel* Fællesskabet Udligne forskelle Skabe lige muligheder Dannelse og uddannelse Oplysning Færdighed Rettigheder (Lige) Ret Pligt *Rationel pædagogik: Praktisk formål; at mobilisere den enkelte. Konsekvens: en pædagogisk eksplosion

8 Behov for diskussion Konkurrencestat er et globalt fænomen. (Globalisering) Styring; intention -> effekt Hvilken styringslogik/diskurs har vi etableret for at kunne håndtere effekt-kravet inden for børn og ungeområdet? Hvilke effekter skabes der? Perspektiver udefra; TO, ON (Equity)

9 fokus Perspektiver på Forandring / Realisering Hvordan får vi det der skal ske til at ske? Et idehistorisk og naturvidenskabeligt perspektiv Børne og Unge sektoren Stigende kvalitets og effektivitetskrav Perspektiver til (skole)reform

10 Hvordan får vi det der skal ske til at ske? Realisering Tre klare mål for (NNS) folkeskolens udvikling (0-18 år) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. (lige mulighed) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. (lige mulighed) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. (aktørperspektiv, vis resultater) (perspektivering til begrebet Sammenhængskraft)

11 Teoretisk perspektiv Forandring / Realisering Videnskabs- og kompleksitetsteoretisk belysning af styring af organisatoriske forandring Søren Willert - Kompleksitetsteoretisk belysning / Michael Beer & Nitin Nohria- - Breaking the Code of Change / Harvard project Landkortet (orden) Den teoretiske/organisatoriske virkelighed Styring af det der skal ske At komme til klarhed om (noget af) Det der sker, kan ske, skal ske Eksplicitbare Styringsmodeller. Teori E /Michael Beer, Nitin Nohria Landskabet (uorden) Den praktiske virkelighed Det der faktisk sker. Begivenhedernes strøm og udveksling mellem mennesker. Kommunikation / Relation Teori O /Michael Beer, Nitin Nohria Teoretisk logik (pædagogik-ren) Praksis logik (Pædagogik Uren) Udfordring, bias; enten/eller -> Både/og

12 Meta-landkort perspektiver på forandring / bevægelse Ide-historisk perspektiv Parimedes (ca f.kr) Stabilitet /essens Med den rationelle sans er vi i stand til at se bag om det foranderlige og opdage den evindelige stabile verdensorden. Demokrit (ca f.kr) Atomist, a-tomus u-endelig / byggesten. Mekaniske forklaringsmodeller. Hvilke forudgående omstændigheder fik dette til at ske? (Årsag virkning) forudsigelse af fremtidige bevægelser Heraklit (ca f.kr) Ustabilitet / antiessens. Selv bag de tilsyneladende faste størrelser, vi oplever i vores omgivelser, gemmer der sig bevægelighed og foranderlighed. Alting flyder ( Naturvidenskabeligt perspektiv Klassisk naturvidenskab Galilei ( ) Essens (ren og ubesmittet) Iagttagelse og kvantificerbarhed (Årsag forudsigelighed Mekanisk verdensforståelse / linearitet Helhed er ikke mere en summen af de enkelte dele Post klassisk naturvidenskab Einstein og Bohr (1900 ->) (Einstein) Relativitetsteorien Iagttagelse + iagttagerposition Relativitet (brud med den rene og ubesmittede iagttagelse) (Bohr) Skala-forhold / komplekse systemer Umuligt at forudsige fremtidige bevægelsesmønstre. Naturvidenskabelig kompleksitetsteori Prigogine, 1997 (end of Certainty) Dynamisk Fra; Forudsigelighed til ; Tilfældighed Potentiel energi Alle systemer opløses og bryder sammen over tid. (termodynamik) Balance mellem total determinisme og tilfældighed Bevægelighed som normaltilstand (potentiel energi)

13 Styringsrationalet at få det der skal ske, til at ske Det klassiske naturvidenskabelige afsæt (intention - effekt) Forudsigelighedsrationale (årsag virkning -> fremtidig virkning) Mekanik - linearitet TID; Tik-Tak (urværket) Forandringslogik. Jeg kan på baggrund af fortidens bevægelsesbane udsige fremtidens bevægelsesbane. Hel = sum af alle dele Det moderne naturvidenskabelige afsæt (->kompleksitet) (intention -> effekt) Et tilfældighedsrationale Kvantemekanik (potentiel energi) TID; registreres i bevægelse, udligning af forskelle (orden > uorden) Spring / bøjning Forandringslogik; den fremtidige bevægelsesbane kan kendes med tilnærmet sikkerhed (mulighedshorisont) Hel > større end summen af de enkelte dele

14 Naturvidenskabelig kompleksitetsteori Idehistorie Epikur ( f.kr.) En grad af tilfældighed må nødvendigvis være indbygget i verden som en modvægt til atomets i øvrigt regelbundne bevægelser. Spontanitet (aktivitet/aktør) Blanding mellem; a) Regelbunden foranderlighed (Demokrit) b) Ukontrolleret variation (Heraklit) Naturvidenskab Ilya Prigrogine, (End of Certainty, 1997) 3 legeme problemet (Newton) Faste legemer i observerbare systemer bærer på ikkeregistrerbare hukommelsesspor, som afspejler deres relationelle forhistorie, og som kan påvirke det pågældende legemes fremadrettede bevægelseskurs (Poincare ) Potentiel energi Fra enkelte legemers bevægelsesbaner (mekanik) Til store ansamlinger af legemers komplekse og kaotiske bevægelsesdynamikker (termodynamik) Ny normaltilstand: Strukturopbygning Strukturnedbrydning (total determinisme total tilfældighedsbetonet)

15 Ledelsesstrategier The Cynefin Framework (Snowden & Boone 2007, Harvard University)

16 Praksis praktisk (foranderlig) virkelighed En Foranderlig og bevægelig verden (fyldt med potentiel energi) Udviklingslogik Undersøgelse (inquiry) Opdagelse (Discovery) Handling Konsekvensundersøgelse Værdi Trend / Ny- Pragmatisme

17 Samlede perspektiver på forandring i et helt skolesystem (5000 skoler) Perspektiver fra Toronto/Ontario. Ben Levin (How to change 5000 schools) / Michael Fullham Kontekst og historik. Progression/Vækst - mangfoldighed Erkendelse; Det er svært at skabe forandring af praksisformer (rutiner) i komplekse systemer (sociale institutioner) Implementering (styringslogik) Krav, dokumenter, anvisninger, demonstrationer, fortællinger, oplæg, kursus/uddannelse. Erfaring; implementering er det forkerte ord/strategi Effektive forandringer i/af skolesystemet kræver vilje og færdigheder, Kapacitet, forståelse og engagement, hvilket kræver særligt designede tiltag. Capacity Building R. Elmore og M. Fullham (2009) Aktions-teori / aktørperspektiv Capacity Building omfatter; Kompetencer, ressourcer og motivation. Udvikling af en gennemtænkt og vedvarende tilgang som skaber og understøtter tilblivelsen af den nye adfærd eller praksis - som vi ønsker at se. Skabelse af de sociale betingelser der driver og understøtter tilblivelsen af en ny praksis.

18 Five Core Leadership Capacities key to making progress 1. Setting Goals This capacity refers to working with others to help ensure that goals are strategic, specific, measurable, attainable, results-oriented, and time-bound (SMART) and lead to improved teaching and learning. 2. Aligning Resources with Priorities This capacity focuses on ensuring that financial, capital, human resources, curriculum and teaching resources, professional learning resources and program allocations are tied to priorities, with student achievement and well-being as the central, unambiguous focus. 3. Promoting Collaborative Learning Cultures This capacity is about enabling schools, school communities and districts to work together and to learn from each other with a central focus on improved teaching quality and student achievement and well-being. 4. Using Data This capacity is about leading and engaging school teams in gathering and analyzing provincial, district, school and classroom data to identify trends, strengths and weaknesses that will inform specific actions for improvement focused on teaching and learning. 5. Engaging in Courageous Conversations This capacity relates to challenging current practices and fostering innovation through conversation, to listen and to act on feedback, and to provide feedback that will lead to improvements in student achievement and well-being.

19 Struktur at sætter den professionelle fri Få klare mål Rasing the bar, closing the gap. High level of student achievement Reduced gaps in student achivement Increased public confidence in public funded education Fælles værdigrundlag Fx; equity / learning for all Fælles ledelsesstrategi Fx; Leadership framework Fælles struktur/metode Assessment Outcome Data-wall (handling på baggrund af praksisbaseret viden / monitorering af egen praksis) PLC (professional learning cycles /communities) Instruktion Handlings-baseret udviklingslogik Træning/øvelse, gentagelse, professionalisering Pragmatisk grundlag (alle led arbejder med samme udviklingslogik, praksisteori)

20 Teaching for higher thinking Questions?

21 Professional Learning Cycle Learning forward

22 At etablere en ny praksis hos fagprofessionelle behovet for redskaber og struktur TOOLS/redskab som læringsbegreb TOOLS/redskab som praksisbegreb TOOLS/redskab som struktur til forandring TOOLS/redskab som struktur i en organisation TOOLS tager TID at lære (fra novice til professionel)

23 Sammenhængskraft Intention effekt (at sikre at det der skal ske, faktisk sker) Realisering Samfundsperspektiv (equity) Børne og Unge institutioner (fx skoler) Styring (Capacity Building) Ledelse (leadership Framework) De professionelle (Tools, PLC, Data) Forældrene (social kapital) Eleverne (learning for all students) Its all about learning.

24 Afslutningsvis Spørgsmål og Refleksioner? Sammenhængskraft. i et børne- og unge perspektiv Ved/ Lektor og partnerskabskonsulent Jesper Kvist Mølgaard, VIA University College. Aarhus N

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N jemo@viauc.dk / 87551973 Opdrag..! Lær mere om-læring. TEKST-KONTEKST

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 2, 2014

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 2, 2014 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Årgang 5, nummer 2, 2014 SYSTEMISK SOCIALKONSTRUKTIONISTISK ANERKENDENDE STYRKEBASERET NARRATIVT RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Polyfoni, Governmentality og Big Society V. Vibe Strøier Jeg i mange år haft det privilegium at arbejde for pædagogiske psykologiske rådgivninger i forskellige

Læs mere

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU AP2014-001 PROFESSIONALISME MED INNOVATIVT POTENTIALE EN TEORETISK INDRAMNING FOR ET BEDRE OG MERE INNOVATIVT SAMFUND Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling,

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber belyst ved et single-casestudie af et partnerskabsprojekt mellem folkeskolens idrætslærere og eliteidrættens trænere Speciale

Læs mere

Om at lære at lære. En systemisk tilgang til refleksion i praktikforløbene på Søværnets Officersskole. Problemformulering:

Om at lære at lære. En systemisk tilgang til refleksion i praktikforløbene på Søværnets Officersskole. Problemformulering: UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant Niels Christian Skoust 17. Maj 2010 Om at lære at lære En systemisk

Læs mere

Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv

Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv IDEA Institut for Entreprenørskab og relationsledelse Syddansk Universitet Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv Anne Linstad

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Folkeskoleledere anno 2014

Folkeskoleledere anno 2014 Folkeskoleledere anno 2014 Et kvalitativt psykologisk studie af den organisatoriske forandring folkeskolen gennemgår med indføringen af den nye folkeskolereform Rapportens samlede antal tegn (med mellemrum

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere