Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område"

Transkript

1 - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005

2 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og Institutioner beliggende i Herlev Kommune Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i : Efterspørgsel...19 Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune)...21 Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune)...23 Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune...25 Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre...27 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune...28 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...30 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud

3 0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Herlev Kommune, hvis indbyggere (1. januar 2004) udgør 4,4 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3

4 Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter , er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4

5 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Herlev Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per I dette afsnit opgøres Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Herlev er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Herlev Kommunes forbrug af pladser på de amtslige institutioner per på børn- og ungeområdet. Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 50 pladser på amtets institutioner for børn og unge per , svarende til en anvendelse på 6,3 procent af pladserne i amtet, mens kommunen var handlekommune for 48 pladser, svarende til 6,0 procent. Herlev Kommunes anvendelse som handlekommune adskiller sig således ikke væsentligt fra anvendelsen som betalingskommune på området per Tabellen viser endvidere, at Herlev Kommune heraf anvendte i alt 22 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 5,7 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var handlekommune for 21 pladser, svarende til et pladsforbrug på 5,5 procent af amtets institutioner. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen for det øvrige børn- og ungeområde. 5

6 Tabel 1.1 Herlev Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer ,7% 21 5,5% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,8% 7 6,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ,8% 20 6,5% I alt ,3% 48 6,0% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Herlev Kommunes anvendelse af bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) ,6% 36 4,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede ,5% 55 6,8% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) ,3% 4 1,2% I alt ,0% 95 4,9% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 97 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, mens kommunen var handlekommune for 95 pladser per , svarende til henholdsvis 5,0 og 4,9 procent af amtets pladser. Heraf benyttede kommunen 44 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per , svarende til en forbrugsprocent på 5,6 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Herlev Kommune er handlekommune, adskiller sig noget, idet kommunen kun var handlekommune for 36 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til et pladsforbrug på 4,6 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december

7 Tabel 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per * Anvendelse i procent af total Pladser per * Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** ,2 % 4 4,2 % Revalidering*** ,3 % 4 2,3 % I alt ,0 % 8 3,0 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 4 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 4,2 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Herlev Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne tilsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet Slutteligt viser tabel 1.4, at Herlev Kommune anvendte 14 pladser i amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en anvendelsesprocent af amtets tilbud på 4,4 procent. Herlev var handlekommune 16 pladser på området, svarende til en anvendelse på 5,0 procent. Tabel 1.4 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per ** Anvendelse i procent af total Pladser per ** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende ,4% 16 5,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/

8 Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Herlev var handle- / betalingskommune for per Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge Voksen Handicap Socialpsykiatri* I alt * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Herlev kommune var handle- og betalingskommune for 85 borgere. Kommunen var handlekommune for 44 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 45 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det specielt er på voksen handicapområdet, at der er en række sager, hvor Herlev Kommune ikke er såvel handle- som betalingskommune. Nedenfor opgøres Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Herlev Kommune havde 36 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på timer i 2004, svarende til en andel på 10,2 procent af alle kursister og 11,2 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Herlev Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Herlev Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA ,2% ,2% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Herlev Kommune havde 8 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 171 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 4,2 mio. kr. i Tabel 1.7 Herlev Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Herlev Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Herlev Kommune samlet brutto udgift Hjælpemiddelcentralen* ,2% Center for Syn og Kommunikation** ,4% ,7% 8

9 * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Herlev Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen overtager efter Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Herlev Kommune var betalingskommune for, var samlet på 68,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 5,1 procent af den samlede bruttoudgift (jf. Budget 2004). Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Herlev Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Tabel 1.8 Helårspladser benyttet af og bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune i 2004 Tilbudstype Helårs-pladser Bruttoudgift til Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af Herlev borgere Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere (i kr.) (i kr.) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 25, ,6% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 7, ,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 14, ,3% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 40, ,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 37, ,8% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 8, ,8% Specialundervisningsinstitutioner* 1, ,6% Revalidering** 3, ,1% Bo- og dagtilbud for sindslidende 15, ,1% Total 153, ,1% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. 9

10 For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Herlev Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Herlev Kommune i 2004 benyttede 25,2 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 12,3 mio. kr., svarende til 5,6 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Herlev Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune på 1,3 mio. kr., svarende til 1,8 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 50,4 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 10

11 Tabel 1.9 Herlev Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser Samlet Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af bruttoudgift til Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere løn og øvrig drift (i kr.) (Budget 2004) (i kr.) Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 48, ,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1, ,7% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0, ,4% Blå Kors Behandlingshjem** 0, ,6% Lænkeambulatorier Total 50, ,8% * Udregnet på baggrund af regnskabstal ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede samlet 6,5 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 2,3 mio. kr., svarende til 4,6 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.10 Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til Bruttoudgift til benyttet af Herlev området, total borgere Herlev borgere (i kr.)* (Budget 2004) (i kr.) Andel af samlet brutto udgift Hjemløse 5, ,1% Krisecentre 0, ,7% Total 6, ,6% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr på hjemløse området og kr for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Herlev Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Herlev Kommune, som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen skal overtage fra amtet. 11

12 Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Herlev Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Herlev borgere* (i kr.) kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 7, Handicap - Yngre fysisk handicappede 8, Børn og unge - Nedsat funktionsevne 3, Børn og unge - Psykosociale problemer 18, Psykiatri Sindslidende 6, Total 43, * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet af Herlev Kommunes borgere i Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 13,2 mio. kr., mens amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 25,0 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 1,7 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 3,4 mio. kr. for 7,5 helårspladser. Herudover blev der i 2004 bevilget kr til borgere fra Herlev Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 7,2 mio. kr. til køb af samlet 26,1 helårspladser i andre amter for borgere fra Herlev Kommune. Heraf betalte Herlev Kommune i ,6 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Herlev kommune Område Helårspladser benyttet af Herlev borgere Bruttoudgift (i kr.) Heraf kommunal udgift (i kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 0, Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 0,0 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 0,0 0 0 Hjælpemidler 2, Botilbud for voksne udviklingshæmmede 6, Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 8, Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 2, Revalidering 5, Bo- og dagtilbud for sindslidende 1, Total 26, * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. 12

13 Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der for eksempel en bruttoudgift på 0,9 mio. kr. til køb af 0,5 helårspladser, hvoraf Herlev Kommune betalte 0,2 mio. kr. Der var i 2004 desuden udgifter for kr til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Herlev kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Herlev Kommune på kr , hvoraf Albertslund kommune betalte kr i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Herlev Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over kr. og 50 pct. af udgiften over kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Herlev Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 68,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 34,7 mio. kr. i 2004 til 59,5 mio. kr. i 2007 og 66,8 mio. kr. i De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for ,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af ). 13

14 Figur 3.1 Samlede udgifter for Herlev Kommune til amtets institutioner i 2004, 2007 og % Salg 80% 34,7 60% 40% 59,5 66,8 20% 0% 34,1 9,3 2, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Herlev Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 7,2 mio. kr. i 2004 havde Herlev Kommune en udgift på 3,6 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 6,5 mio. kr. og i 2010 til 7,0 mio. kr. Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Herlev Kommune i 2004, 2007 og % Køb 80% 3,6 60% 40% 6,5 7,0 20% 3,6 0% 0,7 0, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 14

15 Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Herlev Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 25,0 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Herlev Kommune havde i 2004 en udgift på området på 13,2 mio. kr., der i 2007 vil stige til 21,3 mio. kr. og i 2010 til 23,5 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Herlev Kommune i 2004, 2007 og % Medfinansiering 80% 13,2 60% 21,3 23,5 40% 20% 0% 11,7 3,7 1, Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 101,0 mio. kr. havde Herlev Kommune i 2004 en udgift på 51,6 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 87,2 mio. kr. i 2007 og 97,3 mio. kr. i Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Herlev Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 24,3 mio. kr. i 2004 til 33,4 mio. kr. i 2007 og 37,0 mio. kr. i Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 15

16 Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Herlev Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og Børn og unge Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Handicap Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Socialpsykiatri Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift I alt Amtslig udgift Statsrefusion Kommunal udgift Samlet udgift Institutioner beliggende i Herlev Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 I Herlev Kommune ligger to af amtets institutioner: Juvelhuset og Højsletten. Sidstnævnte tilbud deles mellem Kommune og Amt. I Herlev Kommune ligger en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for Herlev Kommune driver selv Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven med 19 døgnpladser, heraf 4 over grundtaksten, som Københavns Amt medfinansierer. I 2004 anvendte amtet kr. til at finansiere udgifter udover grundtaksten på Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven. I tabel 4.1 er listet institutioner beliggende i Herlev Kommune samt deres målgruppe og pladstal. Tabellen viser desuden antallet af pladser på disse institutioner, der den blev benyttet af borgere i Herlev Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen. 16

17 Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede 17,5 procent af de 40 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Herlev Kommune for eksempel betalingskommune for 2 pladser på Juvelhuset, svarende til 12,5 procent af pladserne. 9 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Juvelhuset, mens der ikke var nogen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune per Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret Benyttet Procent af Øvrige i I region Uden for (Budget af Herlev total Kbh. Amt uden for Region 2004) Kommune Kbh. Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) ,5% Højsletten Udviklingshæmmede ,8% Total ,5% Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den , viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Herlev Kommune, kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune. Herlev Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 7,0 helårspladser, svarende til 17,6 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Herlev Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 28,8 helårspladser, svarende til 72,4 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 4,0 helårspladser, mens kommuner uden for regionen benyttede 4,0 helårspladser, svarende til henholdsvis 10,0 og 0,0 procent. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Juvelhuset benyttede Herlev Kommune eksempelvis 2,0 helårspladser, svarende til 12,6 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 13,8 helårspladser, svarende til 87,4 procent af pladserne. Der var ingen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på institutionen. Tabel 4.2 Antal helårspladser i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Helårs Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner pladser kommune Amt Amt Herlev Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region total* Juvelhuset Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Yngre sindslidende (under 45 år) 15,8 2,0 12,6% 13,8 87,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Udviklingshæ Højsletten mmede 24,0 5,0 20,8% 15,0 62,5% 4,0 16,7% 0,0 0,0% Total 39,8 7,0 17,6% 28,8 72,4% 4,0 10,0% 0,0 0,0% 17

18 Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Herlev Kommune og øvrige kommuner i og uden for regionen på institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabellen viser dermed hvor stor en andel af økonomien Herlev Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 var 25,8 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Herlev kommune sig for 4,4 mio. kr., mens der var udgifter på 19,2 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Der var udgifter på 2,3 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen, og inge udgifter til kommuner uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 1,6 mio. kr. til borgere i Herlev Kommune ud af en samlet udgift på 12,3 mio. kr. på Juvelhuset. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 10,7 mio. kr. af udgifterne. Der var ikke udgifter til borgere i øvrige kommuner i eller uden for Regionen. Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Samlede Borgere i Borgere i Borgere i Borgere udgifter Herlev øvrige region uden for Kommune er i Kbh. Kbh. kommun uden for Region Amt Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) Højsletten Udviklingshæmmede Total Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Herlev Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) SEL. 92 Døgn Højsletten Udviklingshæmmede SEL. 92 Døgn I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Herlev. Afdelingen havde i brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Herlev Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Herlev ,57 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 18

19 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per Der er ikke institutioner til disse målgrupper beliggende i Herlev Kommune. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Herlev Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Herlev Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Herlev Kommune. 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Herlev kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts Tabellen viser, at Herlev Kommune havde 9 borgere på venteliste til amtets institutioner, samt én borger, der var på venteliste til to tilbud. Tabel 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 2 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 0 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 1 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 3 (1) Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 1 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 0 Bo- og dagtilbud for sindslidende 2 I alt 9 (1) * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. Tallene i () viser antallet af borgere på venteliste til nr. 2 tilbud. 19

20 5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Herlev Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Således ses for eksempel, at der til Højsletten var én borger fra Herlev Kommune, der var på venteliste til institutionen som nummer to tilbud. Der var ingen borgere på venteliste fra øvrige kommuner i Københavns amt eller kommuner uden for Københavns amt. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Normerede Antal borgere på venteliste pladser Fra Herlev (Budget Kommune 2004) Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt Juvelhuset* Yngre sindslidende (under 45 år) 16 [2] [20] [0] Højsletten** Udviklingshæmmede 24 (1) 0 0 Total 40 (1) 0 0 * På det socialpsykiatriske område, står borgeren på venteliste til et tilbud ( 92) inden for den målgruppe, pgl. tilhører. Tallene i [] henviser til den samlede venteliste for Almindelige tilbud, som Juvelhuset tilhører. ** Tal i () betyder, at en borger står på venteliste til tilbuddet som nr. 2 tilbud. I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Herlev Kommune, og hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 20

21 Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 2 Lunden 92 1 Nybrogård Parkvænget 92 2 Skovvænget 92 3 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 1 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 14 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk Behandlingshjemmet Strandberg 92 2 Boligerne Brøndbyøstervej 92 1 Botilbud Catrinegården 92 1 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk Hulegården 92 3 Højsletten 92 5 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 4 Kellersvej 8 og Lionslund 92 1 Længen 92 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total 44 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 5 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 5 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 1 Dagtilbud for voksne Total 45 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem

22 Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg Hjortholm Kostskole Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 22 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset Camillehusene Sofieskolen Ungdomshjemmet Thorshøjgård a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 21 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk , stk Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk Rødbo / Taxhuset 88, stk Fysisk handicappede og døve Total 8 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal

23 Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 16 Botilbud for voksne Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 1 Hulegården 92 0 Højsletten Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total 36 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk. 2 3 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 55 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem Behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Hvidborg Hjortholm Kostskole Rødovre Ungdomspension Skolehjemmet Skovly Døgninstitutioner for Børn og unge Total 21 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset Camillehusene Sofieskolen

24 Ungdomshjemmet Thorshøjgård a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 20 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk , stk. 2 1 Jonstrupvang bebyggelsen 92 1 Fysisk handicappede og døve Total 4 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal

25 Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdagpladser Helårs- Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset ,0 Lunden ,0 Nybrogård , ,0 Parkvænget ,3 Skovvænget ,7 Slotsvænget ,7 Vestervænget ,0 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total ,0 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk , ,0 Behandlingshjemmet Strandberg ,0 Boligerne Brøndbyøstervej ,0 Botilbud ,0 Catrinegården ,0 Helhedstilbuddet 88, stk ,9 Blindenetværket ,0 Hulegården ,2 Højsletten ,0 Kamager ,0 Kellersvej 10 A-B ,0 Kellersvej 8 og ,0 Lionslund ,0 Længen ,3 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 515 1,4 Elleslettegård 68, LAS 0 0,0 87, stk ,8 93, stk. 1, nr ,4 Stokholtbuen 88, stk , ,0 Botilbud for voksne Total ,9 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset ,2 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle ,0 Børnehuset Troldemosen ,2 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total ,4 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk ,8 88, stk ,9 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk ,8 88, stk ,2 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk ,9 88, stk ,2 Dagcentret Birkegården 88, stk ,8 Dagtilbud for voksne Total ,5 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora ,5 62a, stk. 3, nr ,0 25

26 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem ,8 Behandlingshjemmet Egevang , ,7 Behandlingshjemmet Hvidborg , , ,2 Hjortholm Kostskole , ,1 Rødovre Ungdomspension ,1 Skolehjemmet Skovly , ,6 Døgninstitutioner for Børn og unge Total ,2 Døgninstitutioner for børn og unge Aflastningsinstitutionen Lundø ,5 med nedsat funk 93, stk. 1, nr ,3 Behandlingshjemmet ,0 Nødebogård ,0 Broen ,0 Børnehjemmet Pilehuset ,0 Camillehusene ,0 Sofieskolen , , , ,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård , ,0 62a, stk. 3, nr ,2 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total ,6 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk ,4 88, stk , ,0 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk , ,0 Rødbo / Taxhuset 88, stk , ,2 Fysisk handicappede og døve Total ,3 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 994 2,7 68, LAS 0 0,0 87, stk ,8 PSYK Revalidering Total ,6 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk ,1 Specialundervisningsinstitutioner Total 404 1,1 Hovedtotal ,5 26

27 Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre Område Institution Foranstaltningsparagraf Dage Helårspladser Hjemløse Blå Kors pensionat ,1 Lænkepensionatet ,1 Overførstergården ,5 Solvang ,0 Hjemløse Total ,7 Krisecentre Boligfondens krisecenter 93a 35 0,1 Kvindehuset i Lyngby 93a 62 0,2 Svendebjerggård ,5 Krisecentre Total 286 0,8 Hovedtotal ,5 27

28 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Bruttoudgift Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset Lunden Nybrogård Parkvænget Skovvænget Slotsvænget Vestervænget Bo- og dagtilbud for sindslidende Total Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej , stk Behandlingshjemmet Strandberg Boligerne Brøndbyøstervej Botilbud Catrinegården Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk Hulegården Højsletten Kamager Kellersvej 10 A-B Kellersvej 8 og Lionslund Længen Revalideringsinstitutionen 22, LAB Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk , stk. 1, nr Stokholtbuen 88, stk Botilbud for voksne Total Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle Børnehuset Troldemosen Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk , stk Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk , stk Dagcentret Birkegården 88, stk Dagtilbud for voksne Total Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora a, stk. 3, nr

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Ishøj Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Ishøj Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Gladsaxe Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt Aktivitetscentret Kellersvej Dukkehuset Værkstedet Hørkær Værstedet Espevangen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Længen Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Pensionatet Lionslund...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4.

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blå Kors Beskyttet Pensionat...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Cathrinegården Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):

Social- og Sundhedsudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): tets hovedposter (netto-tal, -priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 225 100 100 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.094 1.708 1.708

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2002-2003 - analyse gennemført i alle amter og de 6 største kommuner - Notat - oktober 2002

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Institutionsprofil for Sofieskolen

Institutionsprofil for Sofieskolen Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv!

Handicap og Psykiatri Vi kan meget- men ikke alt selv! Vi kan meget- men ikke alt selv! Faaborg-Midtfyn Kommune - Overvejelser og visioner for udviklingen på Handicap- og psykiatriområdet De grundlæggende vilkår Vi ønsker det bedste for borgerne, på alle

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boligfondens Krisecenter...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere