Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Halvårsrapport 201120"

Transkript

1 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Halvårsrapport

2 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax Ledelsesberetning. Årets.... udvikling Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskab Bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, Formand Ingelise Bogasan, Næstformand Bjarne Ammitzbøll Villum Christensen Ole Jørgensen Lars Boné Direktion BI Management A/S Christina Larsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch

3 Ledelsesberetning Årets udvikling Nærværende beretning beskriver den økonomiske udvikling og udviklingen på de finansielle markeder i første halvår af 2011 og redegør for en række forhold, som har specifik betydning for foreningen. Medlemmerne i foreningen kan se tilbage på et halvår med generelle positive afkast på obligationsporteføljerne, hvorimod aktieporteføljerne generelt har leveret negative afkast. For de porteføljer, som har tilknyttet et sammenligningsindeks, er billedet lidt mere broget, når den enkelte porteføljes afkast sammenlignes med det afkast, som indekset har leveret. Året 2011 blev indledt i kølvandet på markante stigninger på de globale aktiemarkeder. Højkonjunkturen var i den tidlige fase, virksomhedernes indtjeningsvækst var stærk, og den økonomiske vækst fik fortsat en hjælpende hånd fra den ekstraordinært lempelige pengepolitik. Kursstigningerne på aktiemarkederne fortsatte frem til medio februar, hvor Jasmin-revolutionen i Tunesien havde bredt sig til flere andre arabiske lande. I marts blev verden ramt af et nyt chok, da et kraftigt jordskælv ramte Sendai i Japan. Skælvet udløste en kraftig tsunami med voldsomt ødelæggende effekter for indbyggere i det østlige Japan, japansk industri samt a-kraftværket i Fukushima. Selvom det japanske jordskælv kun syntes at have en kortvarig negativ effekt på de finansielle markeder, så har følgevirkningerne skabt store problemer ikke mindst i den amerikanske industri, og i særdeleshed i bilindustrien. Dette har i april-maj påvirket en stribe økonomiske nøgletal i en negativ retning og har i en periode skabt frygt for en længere og dybere økonomisk afmatning. Denne frygt fik desuden næring fra stigende inflation i Asien og ikke mindst en stribe pengepolitiske stramninger i Kina, som øgede frygten for en brat opbremsning i Kinas økonomiske vækst. Ved udgangen af første halvår er denne frygt kraftigt på retur. Til gengæld er der tre andre politiske usikkerheder, som fortsat lægger en dæmper på risikoappetitten ved indgangen til andet halvår af Den europæiske statsgældskrise, udsigterne for amerikansk pengepolitik ved afslutningen af de kvantitative lempelser samt usikkerheden i forbindelse med Kongressens forhøjelse af det amerikanske gældsloft. Europæisk økonomi begyndte året med en ekstraordinær kraftig økonomisk vækst, ikke mindst drevet af den tyske eksportsektor. Samtidig har inflationen været trukket op af stigende energipriser, stigende inflation fra Asien, højere fødevarepriser samt af midlertidige effekter fra en stribe afgiftsstigninger i nogle af de mest gældsplagede lande. Den økonomiske divergens synes at være endnu mere udtalt i dag, end for få år siden. Den europæiske statsgældskrise blussede i midten af maj op på ny, efter EUs Jean-Claude Juncker foreslog en såkaldt reprofiling af den græske statsgæld. Forslaget kom formentlig først og fremmest for at imødekomme tyske indenrigspolitiske behov, for at spare skatteyderne, ved at lade den private sektor bære en større del af den økonomiske byrde. Forslaget fik støtte fra Tyskland, Holland og Finland - men mødte til gengæld massiv modstand i de fleste øvrige lande samt den europæiske centralbank. De fleste frygter, at en restrukturering af gælden vil udløse nye sneboldeffekter i form af en uoverskuelig selvfødende negativ spiral på kreditmarkederne. Således meddelte de største kreditvurderingsbureauer i maj, at en græsk default vil blive efterfulgt af multiple downgrades fra andre gældsplagede lande. Det samme vil man kunne forvente for kreditvurderingen af en stribe banker, hvor effektueringen af credit-default swaps kan give kapitalproblemer. Onsdag den 29. juni vedtog det græske parlament imidlertid regeringens budgetpakke, og vejen er herefter banet for udbetalingen af næste tranche fra første hjælpepakke samt en aftale om en hjælpepakke nummer to. Amerikansk økonomi kæmper fortsat med en ekstraordinær høj arbejdsløshed, lav vækst i beskæftigelsen, et svagt privatforbrug og et vingeskudt boligmarked. Dette er også

4 Ledelsesberetning årsagerne til, at amerikansk pengepolitik fortsat er historisk lempelig to år inde i konjunkturopsvinget. Mens dag-til-dag-renten fortsat er 0-0,25procent, så meddelte Federal Reserve den 22. juni, at det er slut med kvantitative lempelser ved udgangen af første halvår. Dog fortsætter man indtil videre med at reinvestere kuponer og afdrag. Den 23. juni meddelte det Internationale Energi-Agentur (IEA), at man vil trække på de strategiske reserver - i første omgang med 2 mio. tønder om dagen i de næste 30 dage, hvorefter man vil revaluere behovet. Det forøgede udbud kompenserer stort set for den mistede produktion i Libyen. Beslutningen kom kun to uger efter et kaotisk møde i OPEC, som viste en uhørt grad af uenighed. Den amerikanske gæld vil ramme loftet på mia. USD den 2. august med mindre, Kongressen inden da forhøjer loftet. Sker det ikke, vil USA miste sin AAA-kreditværdighed. Derfor advarede Federal Reserve s Ben Bernanke, i en tale den 14. juni, Kongressen om de katastrofale følgevirkninger som manglende handling kan give anledning til. Men forhandlingerne om en forhøjelse af gældsloftet er taget som gidsel i forhandlingerne om de langsigtede budgetter. Derfor giver dette også anledning til en del usikkerhed på mere end på én front. Forventninger til andet halvår 2011 Den økonomiske udvikling i første halvår af 2011 har generelt været i tråd med de forventninger, som blev afspejlet i årsrapporten for Her gav vi udtryk for, at de fortsatte statsgældsproblemer i flere europæiske lande, den amerikanske økonomi, omvæltningerne i den arabiske verden og naturkatastrofen i Japan, ville få en væsentlig betydning for udviklingen i Vores forventninger til aktierne og obligationsrenter er uændrede i forhold til det, vi gav udtryk for ved indgangen til Dog er usikkerheden omkring prognosen for aktiemarkedet forøget betydelig. Der synes dog større sandsynlighed for lavere stigning end ventet end for en positiv overraskelse. Dengang estimerede vi, at det amerikanske aktieindeks S&P 500 ultimo året vil være Risikopræmierne har været kraftigt stigende i andet kvartal og vores analyser peger på, at det først og fremmest er den øgede sandsynlighed for ekstreme begivenheder i markedet, som har drevet denne udvikling. Dette antyder, at aktierne vil få en betydelig positiv påvirkning, såfremt man i starten af andet halvår får genskabt tilliden til de gældsplagede lande i Eurozonen. Ekstraordinært store pengemarkedsplaceringer vil da finde vej til aktiemarkedet, frem for obligationsmarkederne, hvor tyske og amerikanske statsobligationsrenter er betydeligt lavere end det, der kan forklares ved forventningerne til en nominel vækst (eller real vækst og inflation). Desuden kræver stigninger på aktiemarkederne i andet halvår, at markedet får tillid til, at den finansielle uro ikke har igangsat en negativ økonomisk spiral, som vil sende de større vestlige økonomier i recession. Forventningerne til virksomhedernes indtjeningsvækst på S&P 500 fortsatte op i perioden, hvor dele af markedet frygtede et økonomisk double-dip. De mange politiske risici, som præger risikoappetitten ved indgangen til andet halvår, har imidlertid lagt en større dæmper på investorernes tillid end tidligere ventet. Det er vurderingen, at den nedtur, som blev indledt i specielt Asien og Nordamerika i kølvandet på det japanske jordskælv, er af midlertidig karakter, og at den globale vækst vil stige moderat i andet halvår. Begivenheder efter halvårets afslutning Der har i perioden efter halvårets afslutning været betydelig turbulens på markederne med markante aktiekursfald og faldende renter. Bestyrelse På foreningens ordinære generalforsamling den 14. april 2011 var to af bestyrelsensmedlemmerne, tidligere Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og administrerende direktør Ingelise Bogason på valg, i henhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsen havde foreslået genvalg, og begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen, foruden disse, består af administrerende direktør Bjarne Ammitzbøll, direktør Ole Jørgensen og folketingsmedlem Villum Christensen.

5 Ledelsesberetning Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Uffe Ellemann-Jensen som formand og Ingelise Bogason som næstformand. På den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj blev Lars Boné tillige valgt ind i bestyrelsen. tænkes både på den løbende udvikling i den globale vækst og på økonomiske kriser, som finanskrisen i Hertil kommer påvirkningen fra lokale konjunkturforhold i de lande, hvor der for eksempel er købt statsobligationer eller på de markeder, hvor de selskaber der investeres i, har deres væsentligste aktiviteter. Risikofaktorer Det er forbundet med en række risici at investere i en investeringsforening. Disse knytter sig især til fire områder: Investors valg af investeringsforening/afdeling Investeringsmarkederne Foreningens investeringsbeslutninger Driften af foreningen Investors valg af investeringsforening/afdeling Der kan være stor forskel på risikoprofilen i investeringsafdelinger. Foreninger og afdelinger med aktier vil således ofte have en højere risiko end foreninger og afdelinger med obligationer, ligesom foreninger og afdelinger med aktier i de såkaldte emerging markets ofte vil have en risiko, som er højere end foreninger og afdelinger med aktier i de traditionelle aktiemarkeder. Hvis investor for eksempel vælger at sammensætte en portefølje med udelukkende foreninger og afdelinger, som investerer i aktier, er der risiko for, at afkastet vil svinge i betydelig grad. Investor bør derfor også søge rådgivning med henblik på, at få sammensat investeringerne optimalt set i forhold til egen risikoprofil, alder og skattemæssige situation. Investeringsmarkederne Afkastet i en investeringsforening bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse stammer typisk fra udviklingen i de økonomiske konjunkturer, politiske risici, udsving i valutakurser, stigende renter med mere. Afkastet i en investeringsforening vil således altid være påvirket af udviklingen i de globale konjunkturer. Her Afkastet påvirkes også af den globale politiske udvikling, som kan udløse ændringer i de økonomiske forhold og give udsving på de finansielle markeder. Lokale politiske forhold og indgreb kan tillige udøve en stor påvirkning på afkastet. Både kortvarigt og på længere sigt. Visse lande og regioner er desuden ofte præget af politisk ustabilitet og uroligheder, der kan vanskeliggøre forudsigeligheden og gennemskueligheden i udviklingen. Indkøbes værdipapirer i anden valuta end danske kroner, er der altid en valutarisiko. Når denne risiko anses for væsentlig i den enkelte portefølje, kan valutarisici afdækkes inden for visse rammer. Dermed mindskes dele af den risiko, der er på indtjeningen fra værdipapirer, der handles i disse valutaer. Renteudviklingen har ikke kun betydning for indkøbte obligationer og værdisætning af aktier. Den har også betydning for forrentningen af foreningens kontantandel. Indlån placeres og forrentes i forskellige danske pengeinstitutter, der alle skal leve op til en mængde krav, som løbende kontrolleres og overvåges af det danske finanstilsyn. Foreningens investeringsbeslutninger For den enkelte investering vil der altid være en risiko for, at forventninger skuffes med deraf følgende betydelige kursfald til følge. Beslutninger om køb og salg af aktier og obligationer er baseret på egne og rådgiveres forventninger til fremtiden. Disse forventninger er bygget på en holdning til de økonomiske konjunkturer, renteudviklingen, udviklingen i enkelt lande, den enkelte virksomheds indtjening osv. Disse prognoser er naturligvis forbundet med usikkerhed, ligesom den valgte strategi kan vise sig at slå fejl.

6 Ledelsesberetning Når der købes og sælges værdipapirer, skal det ske ved levering mod kontanter. Det er den enkelte forenings depotbanks opgave at sikre, at dette sker. På enkelte af de såkaldte emerging markets kan dette princip ikke altid følges fuldstændigt. I disse situationer vil depotbanken påtage sig risikoen, og derfor er der en begrænsning for, hvor stor en del af foreningens værdi, der må handles ad gangen. Driften af foreningen Investeringsforvaltningsselskabet har en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som er med til at reducere de risici, der knytter sig til driften. Der arbejdes hele tiden på udvikling af systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Alle afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med foreningens rådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en alternativ værdiansættelsesmodel. Styring og rapportering af risiko Lov om investeringsforeninger i Danmark stiller en række krav til forvaltning, som samlet sikrer en betydelig risikospredning i den enkelte forening og afdeling. Lovgivningen overvåges og kontrolleres af Finanstilsynet. Foreninger og afdelinger har der ud over en investeringspolitik, som i praksis er udmøntet ved en investeringsinstruks til investeringsforvaltningsselskabet. I BankInvest er der udviklet systemer, som indeholder overvågning og kontrol, hvilket samlet sikrer en overholdelse af investeringsinstruksen. Her ud over råder investeringsforvaltningsselskabet over en selvstændig kontrolfunktion (complianceafdeling), som overvåger, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af rammer rapporteres til foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet. begrænsning af tab ved rentestigning. I enkelte afdelinger kan der også være mulighed for at øge eksponeringen til givne aktiver ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Foreningen og investeringsforvaltningsselskabet er underlagt en lovpligtig revision. Revisionen har særlig fokus på de risici, der er forbundet med driften af investeringsforeninger. Herunder på etablering af et betrykkende kontrolmiljø og overholdelse af forretningsgangene. Revisionen fremlægger konklusionen på deres gennemgange af blandt andet IT-sikkerhed og kontrolmiljø for foreningens bestyrelse og har pligt til at skrive om væsentlige svagheder. Bestyrelsen foretager hvert år en vurdering af foreningens revision i forbindelse med indstilling til valg på foreningens ordinære generalforsamling. Usædvanlige forhold Udover omtale af udviklingen på de finansielle markeder er der ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indregning og måling af balanceposter. Investeringsprofil og risiko Foreningen er rettet imod penge fra almene boligselskaber i Danmark, som kræver lav risiko og høj sikkerhed i investeringspolitikken. Foreningen investerer i danske realkreditobligationer samt i stats- eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i porteføljen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Der kan ikke anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afkastet kan variere over tid bl.a. som følge af udsving i valutakurser, selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt forhold som eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer. Kredittrisikoen, det vil sige risikoen for, at kreditkarakteren forværres hos udstederen af en obligation, Nogle afdelinger har adgang til at investere i afledte finansielle instrumenter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med afdækning af valutarisiko eller ved

7 Ledelsesberetning eller at udstederen går konkurs, anses for den væsentligste risiko for afdelingen. Investor forventes at have en tidshorisont på 1 år eller mere og en lav risikovillighed. Afdelingen er placeret i kategori 2 på EU s risikoskala. Der udloddes udbytte en gang om året. Benchmark EFFAS Danish Government Bond Index 1til 3 år. Afkast Porteføljen gav i første halvår af 2011 et afkast på 0,36 procent. Afkastet er på linie med forventningerne ved årets begyndelse, som gik på et lavt, positivt afkast. Afkastet ligger lidt over afkastet for sammenligningsindekset (-0,32 procent), og er dermed tilfredsstillende. Det lidt højere afkast på porteføljen skyldes, at porteføljens realkreditobligationer og statsgaranterede bankobligationer gav, som forventet, et merafkast til de statsobligationer, som indgår i sammenligningsindekset. Merafkastet i forhold til sammenligningsindekset var lidt højere end forventet ved årets begyndelse. De korte obligationsrenter i Eurozonen og i Danmark var stigende frem til april, og var drevet af stærke økonomiske nøgletal, stigende inflation og renteforhøjelsen fra Den Europæiske Centralbank. Renteforhøjelsen kom tidligere end vi, ved årets begyndelse, havde forventet. Men efter renteforhøjelsen primo april, begyndte de økonomiske nøgletal at være mere blandede, råvarepriserne faldt generelt, hvilket gav forventninger om et aftagende inflationspres fremadrettet, og gældskrisen i Eurozonen blev intensiveret. Portugal fik i maj en hjælpepakke fra EU og IMF, og var dermed det tredje land fra Eurozonen, som måtte have hjælp udefra for at klare sine gældsforpligtelser. Men hovedfokus har været på Grækenland, og mod kvartalets afslutning stod det klart, at der måtte yderligere hjælp til. Gældskrisen har, som i de foregående kvartaler, betydet en stor volatilitet i rentespændene på randlandene, men endnu engang er Danmark blevet klassificeret blandt kernelandene i EU med minimale udsving i rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer. Danske realkreditobligationer har også holdt en høj stabilitet gennem halvåret. Udstedelsen har, som i de foregående kvartaler, været domineret af rentetilpasningsobligationer, og den cirkulerende mængde af konverterbare realkreditobligationer er faldet yderligere. Den lave udstedelse af konverterbare realkreditobligationer, kombineret med en aftagende interesse for segmentet fra de investorer (særligt pensionskasser, livsforsikringsselskaber) som fremadrettet vil møde skærpede kapitalkrav på deres beholdning af realkreditobligationer, har betydet generelt lav omsætning og begrænset likviditet. Formueudvikling Formuen udgjorde tusinde kroner pr. 30. juni 2011 mod tusinde kroner ultimo I halvåret er der foretaget nettoemissioner for i alt tusinde kroner. Nettovæksten var på tusinde kroner. Begivenheder efter halvårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af halvårsrapporten. Forventninger til årets resultat Vores renteforventninger går på uændrede, til let stigende renter i andet halvår. På nuværende tidspunkt er der bygget forventninger ind i obligationsmarkedet, om at Den Europæiske Centralbank vil hæve renten i juli, men formentlig ikke yderligere før i første halvår Det virker som en rimelig antagelse, men der er meget stor usikkerhed knyttet til antagelsen. Blandt de større risikofaktorer kan nævnes gældskrisen i Eurozonen og udviklingen i råvarepriserne. Begge faktorer kan potentielt trække renterne både op og ned relativt til det forventede. I forhold til situationen ved årets begyndelse, er særligt de korte renter dog noget højere nu, og det gør det realistisk at forvente et lidt højere afkast i andet halvår end i første halvår. På den anden side, er en del af det merafkast som vi forventede på realkreditobligationer og statsgaranterede obligationer i 2011, blevet realiseret og der er grund til at forvente, at porteføljens afkast vil ligge tættere på afkastet på sammenligningsindekset i andet halvår. Samlet set forventer BankInvest, at porteføljen vil give et lavt, men dog positivt afkast i den resterende del af 2011.

8 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt halvårsrapporten for 2011 for Investeringsforeningen Almen Bolig. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. København, den 24. august Bestyrelse Direktion Uffe Ellemann-Jensen, formand Christina Larsen Direktør Ingelise Bogason, næstformand Bjarne Ammitzbøll Villum Christensen Ole Jørgensen Lars Boné

9 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger med videre og bekendtgørelser fra Finanstilsynet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2010.

10 Halvårsregnskab Resultatopgørelse Balance Resultat opgørelse Renter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Halvårets nettoresultat Aktiver 1 Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Femårsoversigt

11 Halvårsregnskab Noter 1 Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 99,57% 97,42% Øvrige finansielle instrumenter 0,43% 2,58% Specifikation af børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. Kreditværdighed Investment grade AAA-AA 80% 77% Investment grade A-BBB 5% 4% Ingen rating 15% 19% Andre inklusiv kontanter 0% 0% Varighedsfordeling Varighed 0-2 år 74% 58% Varighed 2-5 år 21% 42% Varighed > 5 år 5% 0% 2 Medlemmernes formue Cirk. Beviser Formueværd Cirk. Beviser Formueværd Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Halvårets nettoresultat Medlemmernes formue Cirkulerende andele Indre værdi 99,28 102,36 102,36 98,40 100,38 Omkostninger (%) 0,26 0,28 0,36 0,27 0,27 Halvårets afkast (%) 0,36 2,75 3,75-0,29 1,06 Sharpe ratio 0,

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

BI Private Equity f.m.b.a. Halvårsrapport

BI Private Equity f.m.b.a. Halvårsrapport BI Private Equity f.m.b.a. Halvårsrapport 201120 11 BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 3. Ledelsespåtegning 6. Anvendt regnskabspraksis 7. Halvårsregnskab 8 Resultatopgørelse 8 Balance 8 Noter 8

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 3. Ledelsespåtegning 6. Anvendt regnskabspraksis 7. Halvårsregnskab 8 Resultatopgørelse 8 Balance 8 Noter 8 Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Halvårsregnskab 8 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Halvårsrapport

Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Halvårsrapport 201120 11 Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer CVR-nr. 27 04 89 94 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

,QYHVWHULQJVIRUHQLQJHQ %DQN,QYHVW $OPHQ %ROLJ +DOYÀUVUDSSRUW

,QYHVWHULQJVIRUHQLQJHQ %DQN,QYHVW $OPHQ %ROLJ +DOYÀUVUDSSRUW 20 Investeringsforeningen 09 BankInvest Almen Bolig Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Årsrapport 2008

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Årsrapport 2008 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelse og direktion...6 Ledelsespåtegning...7 Revisionspåtegning...8

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest IV. Halvårsrapport

Investeringsforeningen BankInvest IV. Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest IV Halvårsrapport 201120 11 Investeringsforeningen BankInvest IV CVRnr. 13 68 68 82 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91

Læs mere

Hedgeforeningen BI Stabil. Halvårsrapport

Hedgeforeningen BI Stabil. Halvårsrapport Hedgeforeningen BI Stabil Halvårsrapport 201120 11 Hedgeforeningen BI Stabil CVR-nr. 28 10 34 76 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest. Årsrapport 201120

Investeringsforeningen BankInvest. Årsrapport 201120 Investeringsforeningen BankInvest Årsrapport 2112 11 Investeringsforeningen BankInvest CVRnr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 Email info@bankinvest.dk

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

BankInvest Udenlandske Obligationer

BankInvest Udenlandske Obligationer 4. kvartal 2015 BankInvest Udenlandske Obligationer Brev til investorerne Kære investor Udenlandske obligationer gav et afkast på -0,6 % i 4. kvartal og 0 % for hele året. Betragter man året som helhed

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2013 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 213 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD SÅDAN LÆSES HALVÅRSRAPPORTEN Investeringsforeningen Maj Invest består af ti afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning.

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere