Aktstykke nr. 100 Folketinget Afgjort den 19. maj Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016."

Transkript

1 Aktstykke nr. 100 Folketinget Afgjort den 19. maj Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der udmøntes i alt 184,0 mio. kr. som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar Af udgiften i 2016 finansieres 150 mio. kr. af de på Reserve til det hele Danmark opførte midler og 34 mio. kr. af de på Pulje til nedsættelse af færgetakster for godstransport opførte midler. Endvidere anmodes om tilslutning til, at der i 2016 overføres 4,0 mio. kr. fra Danmarks Innovationsfonds uddelinger til Danmarks Innovationsfonds sekretariat mhp. oprettelse af to regionale kontorer. b. I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat en reserve til vækst og udvikling i hele Danmark på 150 mio. kr. årligt i perioden Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er reserven udmøntet. Parterne er enige om at finansiere følgende initiativer i 2016: Nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer Med henblik på at understøtte væksten i turismen og styrke bosætningen på øerne etableres en ordning med øremærkede tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer. Initiativet er særligt målrettet den turistmæssige lavsæson om foråret og efteråret, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne. Der afsættes 48,0 mio. kr. til initiativet i Heraf tegner de statslige færgeruter til Bornholm og Samsø sig for henholdsvis 17,6 mio. kr. og 2,0 mio. kr., mens de ikke-statslige færgeruter sammenlagt tegner sig for 28,4 mio. kr. Initiativet for de ikkestatslige færgeruter fastsættes ved lovgivning. Lovforslag er fremsat i april De 48,0 mio. kr. udmøntes med 28,4 mio. kr. til Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner, 2,0 mio. kr. til Samfundsbegrundede overfarter og 17,6 mio. kr. til Vederlag for færgebetjening af Bornholm. BP001641

2 2 Bredbåndspulje Det er besluttet at oprette en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til ordningen afsættes 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i Forsøgsordningen evalueres i løbet af 2017 med henblik på en stillingtagen til, om de resterende 40 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 skal udmøntes. Bredbåndspuljen målrettes sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse med dårlig dækning, hvor teleselskaberne ikke har planer om at forbedre bredbåndsdækningen i de kommende år. Ordningen vil blive anmeldt og administreret efter EU-Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning). Udmøntningen i 2016 sker med 77,6 mio. kr. til Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. og 2,4 mio. kr. til Energistyrelsen til administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges desuden ved optagelse af ny tekstanmærkning til at fastsætte kriterier og meddele tilsagn om tilskud til etablering af infrastruktur for bredbånd. Erhvervspartnerskab for avanceret produktion Der etableres et erhvervspartnerskab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder. I regi af erhvervspartnerskabet igangsættes informationsaktiviteter, og der etableres en ordning, hvor små og mellemstore produktionsvirksomheder har mulighed for at opnå medfinansiering til implementering af automatiseringsløsninger, ny teknologi, udarbejdelse af business cases mv. Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2016, heraf 10,7 mio. kr. på Iværksætteri- og Innovationsaktiviteter og administrationsbidrag på hhv. 0,1 mio. kr. til Departementet og 0,2 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen. Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang Der gennemføres en konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv. Formålet med indsatsen, der ligger ud over den almindelige regionale erhvervsindsats, er at understøtte rammerne for en selvbåren lokal erhvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang. Der afsættes i alt 9 mio. kr. i 2016, heraf 8,7 mio. kr. på Iværksætteri- og Innovationsaktiviteter og administrationsbidrag på hhv. 0,1 mio. kr. til Departementet og 0,2 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen. Oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser Der oprettes en pulje til forsøg med medfinansiering af etableringsomkostninger ved erhvervsskolers etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder med svag uddannelsesdækning. Formålet er at mindske afstandene for de unge til udbud af erhvervsuddannelser, hvilket kan styrke søgningen. Der gives mulighed for tilskud til etablering af maksimalt fem satellitafdelinger over en femårig forsøgsperiode. Hertil afsættes i ,5 mio. kr. på Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik Der oprettes en pulje til forsøg med tilskud til, at elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder kan bo på kostafdelinger. Formålet er at give virksomheder i landdistrikter bedre mulighed for

3 3 at tiltrække elever. Forsøget forventes at kunne understøtte ca. 125 elevers ophold på kostafdeling årligt. Hertil afsættes i ,5 mio. kr. under Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. Dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærområde Der igangsættes en forsøgsordning, hvor der gives samme støtte til dækning af boligudgifter mv. til erhvervsuddannelseselever på praktikuddannelse i det tyske nærområde, som allerede i dag gives til elever, der har over 2 ½ timers samlet rejsetid fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. De udgifter, der er forbundet med forsøget, afholdes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet er at give elever på erhvervsuddannelserne bedre muligheder for at opnå praktikuddannelse i udlandet. Forsøget forventes at understøtte praktik for ca elever årligt. Hertil afsættes i ,5 mio. kr. under Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges ved optagelse af ny tekstanmærkning til at iværksætte forsøgsordningen. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen Der igangsættes forsøgsordninger mellem flere skoler med fjernundervisning af elever i udvalgte fag med henblik på at identificere potentialer og barrierer. Hertil afsættes i ,5 mio. kr. under It i folkeskolen. Landdistriktsvækstpiloter Der igangsættes en landdistriktsvækstpilotordning i , som skal understøtte innovationsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder, beliggende i en landdistriktskommune, der er udpeget i "Det danske landdistriktsprogram ". Til ordningen afsættes 3,0 mio. kr. i 2016 på Danmarks Innovationsfonds uddelinger. Hertil kommer i 2016 yderligere 7,0 mio. kr., der omprioriteres inden for bevillingen til Danmarks Innovationsfonds uddelinger. Succesfuldt iværksætteri via rådgivning Videreførelse af rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business målrettet tidlig forretningsudvikling og udviklingsfinansiering af projekter i iværksættervirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV er). Ordningen består i, at et panel af erhvervsfolk med viden om forretningsudvikling, forretningsmodeller og fagspecifik viden yder sparring og rådgivning til lovende iværksættere og SMV er i forhold til strategi, markedsføring, økonomi og hvor Vækstfonden og private investorer kan understøtte iværksættere med risikovillig finansiering. Der afsættes 5,0 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen i 2016 til udviklings- og sparringsforløb, heraf 0,1 mio. kr. til administration. Derudover afsættes 5 mio. kr. i inden for Vækstfondens ramme til investeringer i perspektivrige virksomheder, der har gennemgået et sparringsforløb. Privat NemID til virksomheder og til erhverv i NemKonto Der afsættes 2,0 mio. kr. for til dels at gøre det muligt for virksomheder, hvor der er én person, som tegner virksomheden, at anvende sit private NemID på vegne af virksomheden, og dels at tilpasse NemKontos selvbetjeningsløsning, så virksomhedsejere kan administrere virksomhedens NemKonto med deres private NemID. Midlerne udmøntes med 1,3 mio. kr. til Digitaliseringsstyrelsen og 0,7 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy Det er besluttet at fortsætte støtten til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Der er senest ydet støtte til centret i årene , hvor der blev ydet støtte til ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. til formidlingsaktiviteter.

4 4 Til formålet afsættes 1,0 mio. kr. i 2016 under Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter til formidlingsaktiviteter. Målrettede PSO-lettelser Det er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 aftalt at udvide kredsen af de virksomheder, som er støtteberettigede i henhold til lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder. På den baggrund har Energi- Forsynings- og Klimaministeriet sendt et lovforslag i høring den 9. februar Forslaget til lovændring blev fremsat den 30. marts Det forudsættes, at ændringen af ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen (jf. Europa-Kommissionens regningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi ), samt at virksomheden indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Til formålet afsættes 10,0 mio. kr. under Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder. Udmøntningen sker med forbehold for lovforslagets vedtagelse og Europa- Kommissionens statsstøttegodkendelse. Det er ligeledes aftalt, at tilskudspuljen til PSO-lempelser til elintensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende reserven på finanslov Reserve til yderligere PSO-lempelser mv. på 101,1 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 404,4 mio. kr.), som blev afsat med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO af juli Regional forankring Det fremgår af regeringens vækstudspil (Vækst og udvikling i hele Danmark), at der omprioriteres midler inden for Danmarks Innovationsfond til Regional forankring. Danmarks Innovationsfonds betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark styrkes ved fysisk tilstedeværelse tættere på brugerne. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om Danmarks Innovationsfond, at bestyrelsen forventes at etablere en tæt kobling til de regionale myndigheder samt sikre en regional tilstedeværelse. Der overføres 4,0 mio. kr. i 2016 fra Danmarks Innovationsfonds uddelinger til Danmarks Innovationsfonds sekretariat til oprettelse af to regionale kontorer. I henhold til Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond er det bestyrelsen, der træffer beslutning om placeringen af de to regionale kontorer. De regionale kontorer oprettes som udgangspunkt i en 3-årig periode. Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling specificeres således: Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 18. Lønninger 0,2 mio. kr Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)

5 5 18. Lønninger 0,5 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,6 mio. kr Iværksætteri- og Innovationsaktiviteter 50. Erhvervspartnerskaber for avanceret produktion. (ny underkonto) 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 mio. kr. 45. Tilskud til erhverv 10,2 mio. kr. 55. Målrettet erhvervsindsats i områder præget af tilbagegang. (ny underkonto). 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 mio. kr. 45. Tilskud til erhverv 8,2 mio. kr Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.) 20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring 42. Overførslsudgifter til kommuner og regioner 28,4 mio. kr Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) 20. Teknologiudvikling og innovation 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) 10. Sekretariat 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -1,0 mio. kr. 4,0 mio. kr It i folkeskolen (Reservationsbev.) 40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 mio. kr Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Lovbunden) 80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Selvejebev.) 50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 1,5 mio. kr. 7,5 mio. kr.

6 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Reservationsbev.) 39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning 46. Tilskud til anden virksomhed Og investeringstilskud Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) 46. Tilskud til anden virksomhed Og investeringstilskud Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationbev.) 46. Tilskud til anden virksomhed Og investeringstilskud 4,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 17,6 mio. kr Energistyrelsen (Driftsbev.) 18. Lønninger 1,2 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 mio. kr Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (Reservationsbev.) 20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi. 45. Tilskud til erhverv 1,0 mio. kr Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) 10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for elintensive virksomheder 45. Tilskud til erhverv 10,0 mio. kr Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. 20. Bredbåndspulje (ny konto) 45. Tilskud til erhverv 77,6 mio. kr Reserve til det hele Danmark 10. Reserve til det hele Danmark 49. Reserver og budgetregulering -150,0 mio. kr Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne 10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne 49. Reserver og budgetregulering -34,0 mio. kr.

7 7 De udgiftsmæssige konsekvenser af initiativerne i Vækst i hele Danmark for 2017 og frem og tekstanmærkningerne vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for c. Sagen forelægges Finansudvalgets nu med henblik på at udmønte Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, således at ovennævnte initiativer iværksættes i d. For så vidt angår initiativet vedr. målrettede PSO-lettelser, vil statsstøttegodkendelse af udvidelsen af modtagerkredsen blive indhentet, inden udvidelsen sættes i kraft. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der udmøntes i alt 184,0 mio. kr. som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar Af udgiften i 2016 finansieres 150 mio. kr. af de på Reserve til det hele Danmark opførte midler og 34 mio. kr. af de på Pulje til nedsættelse af færgetakster for godstransport opførte midler. Endvidere anmodes om tilslutning til, at der i 2016 overføres 4,0 mio. kr. fra Danmarks Innovationsfonds uddelinger til Danmarks Innovationsfonds sekretariat mhp. oprettelse af to regionale kontorer På forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 opføres følgende: Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) 1,3 mio. kr Departementet (Driftsbev.) 0,2 mio. kr Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) 6,1 mio. kr Iværksætteri- og Innovationsaktivter 19,4 mio. kr Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.) 28,4 mio. kr Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) -1,0 mio. kr Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) 4,0 mio. kr It i folkeskolen (Reservationsbev.) 1,5 mio. kr Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Lovbunden) 1,5 mio. kr Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Selvejebev.) 7,5 mio. kr Forsøgs- og udviklingsarbejde mv (Reservationsbev.) 4,5 mio. kr Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) 2,0 mio. kr.

8 Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) 17,6 mio. kr Energistyrelsen (Driftsbev.) 2,4 mio. kr Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (Reservationsbev.) Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv (Reservationsbev.) 1,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 77,6 mio. kr Reserve til det hele Danmark -150,0 mio. kr Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne -34,0 mio. kr. Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 optages følgende tekstanmærkninger under hhv Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. Materielle Bestemmelser: Nr ad Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2 1/2 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring. Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes 5, stk. 4. Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden den 1. april 2016 til og med den 31. december Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. december 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2. Materielle Bestemmelser: Nr ad Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur. Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede for-

9 9 anstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud. Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden. Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 10. maj 2016 Til Finansudvalget. TROELS LUND POULSEN / Niels Peter Fredslund Tiltrådt af Finansudvalget den

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark. 9.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark. 9. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark 9. februar 2016 Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark Der skal være

Læs mere

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt

Analyse. Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig. 10. februar 2016. Af Jens Hauch. Kontakt Analyse 10. februar 2016 Vækstpakken er ufokuseret og nærmest ligegyldig Af Jens Hauch Kontakt Vicedirektør Jens Hauch Tlf. 3140 7715 E- mail jeh@kraka.org Klik her for at angive tekst. 1. Generelt om

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen

Tilskud til el-intensive virksomheder. 26. januar 2016, Energistyrelsen Tilskud til el-intensive virksomheder 26. januar 2016, Energistyrelsen En energieffektiv industri Index 1975 = 100 Udviklingen i industriens energieffektivitet Manufacturing 140 120 100 80 60 40 20 Final

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Bilag: Ressortmæssig fordeling af lovgivning, regler samt puljer der er specifikt målrettet-

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation Baggrund og formål 20 mio. kr. til etablering af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI) Baggrund: Behov for en yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Notat om Grønlandssager Hjemlen til tilskud til rejseudgifter til og fra Grønland findes i finansloven. På konto 17.69.01 (tidligere 15.73.01.10) er der årligt

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger 1 Baggrund (ITST) har etableret en tilskudspulje med det formål at fremme

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 11. februar 2016 om Aktstykke nr. 60 (Finansiering af Feriepengeinfo)

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 11. februar 2016 om Aktstykke nr. 60 (Finansiering af Feriepengeinfo) Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 60 endeligt svar på 17 spørgsmål 8 Offentligt T A L E 09-02-2016 Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 11. februar 2016 om Aktstykke nr. 60 (Finansiering af Feriepengeinfo)

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere