TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning

2 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs for at gøre det sikkert og trygt at færdes som trafikant på vej- og stinettet i kommunen. I planen er der et særligt fokus på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, især skolebørn og ældre. I trafiksikkerhedsplanen ser vi på hvor og hvornår trafikuheldene sker, og vi har analyseret de enkelte uheld for at se hvad der kendetegner uheldsbilledet i Lejre. Dermed tegnes et billede af, hvad der kan gøres for at øge trafiksikkerheden. Parallelt med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en skolevejsundersøgelse for alle kommunens skoler, og de trafikfarlige skoleveje er udpeget. I trafiksikkerhedsplanen indgår et stort antal projekter, som dels er udsprunget af en ny uheldsanalyse for den sammenlagte kommune, dels videreført fra de lokale trafiksik- kerhedsplaner i de gamle Lejre, Hvalsø og Bramsnæs kommuner. En række projekter er derudover udsprunget af en internetbaseret borgerhøring i De mange projekter er prioriteret og der er opstilet et projektkatalog med de 10 projekter, som er vurderet at give den største trafiksikkerhedsgevinst for investeringen. Projekterne vil løbende blive realiseret over de kommende år. Parallelt med trafiksikkerhedsprojekterne arbejder Lejre Kommune målrettet med at gøre forholdene for skolebørnene ved kommunens skoler trygge og sikre. En række projekter er udpeget i skolevejsanalysen og disse vil blive udført i de kommende år. Udover de mange konkrete forslag til ændringer på vejnettet er der i trafiksikkerhedsplanen også forslag til generelle tiltag som kan forbedre trafiksikkerheden, herunder kampagner og en forstærket indsats mod hastighedsoverskridelser.

3 Trafiksikkerhedsplan 0 2 Trafiksikkerheden i Lejre Kommune Vejnettet i Lejre Kommune udgøres af Kommuneveje, som kommunen administrerer, og statsveje, herunder Holbæk Motorvejen, som administreres af Vejdirektoratet. På de i alt ca. 340 km kommuneveje og 46 km statsveje i Lejre Kommune køres der næsten 500 mio. km på et år. Mere end halvdelen af trafikken afvikles på motorvejen og de øvrige statsveje, selvom de kun udgør 10% af det samlede vejnet. Kommunens net af cykelstier har en samlet længde på mere end 130 km. jene i Lejre Kommune. Over 500 personer er kommet til skade, heraf er mere end halvdelen alvorligt tilskadekomne. 30 personer er blevet dræbt i trafikken siden I den seneste 5-års periode fra er der registreret 5 dræbte svarende til at der i gennemsnit er 1 person om året, der mister livet i trafikken i Lejre Kommune. Når man ser på udviklingen i et længere perspektiv viser der sig en positiv tendens; Antallet af tilskadekomne i trafikken i Lejre Figur 1 Fordelingen af vejnettets længde, antal kørte kilometer og inden for hvilke vejklasser uheldene finder sted, opdelt på kommuneveje, motorveje og øvrige statsveje. Vejlængde 6% 4% 20% Kørte km/år 28% Personskadeuheld Kommuneveje Motorveje Øvrige statsveje 90% 33% 47% 15% 57% Trafikuheldene fordeler sig på vejtyper således at 15% af personskadeuheldene sker på motorvejen, 28% på de øvrige statsveje og 57% på kommunevejene. I den seneste 5 års periode er der i alt registreret 258 trafikuheld, heraf 53 personskadeuheld, på det kommunale vejnet i Lejre Kommune. Mere end halvdelen af uheldene sker i kommunens byområder. I Tabel 1 oplistes de byer i Lejre, hvor der er i den seneste 5 års periode er registreret mindst 3 uheld i alt eller 1 personskadeuheld. Listen viser hvor der er registreret flest uheld, men antallet af personskadeuheld, kan give en indikation af hvor de mere alvorlige uheld sker. Både målt på uheld i alt og personskadeuheld sker de fleste uheld i byer i Kirke Hvalsø. har på trods af udsving i enkelte år været jævnt faldende. 2.2 Uheldsfaktorer Trafikanten er en medvirkende faktor i langt størstedelen af de trafikuheld, som registreres (over 90% af alle registrerede uheld). Her er det særligt gennem kampagner at trafikanterne kan nåes. Det er dog ofte et samspil af flere faktorer, der ligger til grund Figur 2 Udvikling i antal dræbte og til skadekomne på vejnettet i Lejre Kommune 1986 til Tils k adek om ne D ræ bte 2.1 Uheldsudviklingen 10 Over de 23 år fra 1986 til 2008 har politiet registreret mere end 1300 trafikuheld på kommuneve

4 04 Trafiksikkerhedsplan for ulykkerne. Derfor vil forbedring af vejen og omgivelserne ofte kunne reducere risikoen for at der sker et trafikuheld. Her spiller Figur 3 Årsager til uheld. Illustration fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, En opgørelse over involverede trafikanter i uheldene viser, at de bløde trafikanter er repræsenteret i en betydelig del af uheldene med personskade. Af alle involverede trafikanter udgør cyklisterne 11%, knallertkørerne 10% og fodgængerne 8%. 2.5 Uheldsbelastede steder de sorte pletter De steder på vejnettet, hvor der er sket flere uheld, end der umiddelbart kunne forventes, betegnes sorte pletter. De relativt store koncentrationer af uheld peger på, at vejtekniske forhold er medvirkende til uheldene. Gennem vejtekniske forbedringer på de sorte pletter er der således størst sandsynlighed for at reducere antallet af uheld. De sorte pletter er defineret som lokaliteter, den kommunale planlægning en vigtig rolle. Figur 3 viser hvordan de afgørende faktorer ofte er et samspil mellem trafikanten, vejen og omgivelserne, samt køretøjet. 2.3 Uheldsbilledet De hyppigste uheldstyper i Lejre er eneuheld og krydsuheld som hver udgør ca. 1/3 af alle personskadeuheld. Fodgængeruheld udgør 13% af personskadeuheldene. Alle politiregistrerede uheld i perioden 2004 til 2008 er vist på figur 6. Uheldsstatistikken Det vurderes, at alle dødsuheld, ca % af uheld med alvorligt tilskadekomne og ca % af alle personskadeuheld registreres af politiet. Solouheld og uheld med cyklister bliver sjældnere grad registreret af politiet. Samlet set vurderes det, at kun ca % af alle uheld registreres af politiet. Tabel 1 Politiregistrerede uheld i bysamfund i Lejre Kommune Folketal fra Danmarks Statistik for byer med over 200 indbyggere. By Folketal Uheld i alt Personskadeuheld /Trafikdræbte Materielskadeuheld Ekstrauheld Uheld pr indbyggere Kirke Hvalsø / Lejre Osted Gevninge Kirke Hyllinge Kirke Såby Lyndby / Sæby Ejby / Rye Osager - 4 1/ Nørre Hvalsø Lindenborg Særløse Uglestrup Kirke Sonnerup Åhuse

5 Trafiksikkerhedsplan 05 hvor der er registreret mindst 5 uheld personskadeuheld og/eller materielskadeuheld i perioden Lokaliteterne kan enten være kryds eller strækninger af højst 500 meters længde. Steder, hvor der er registreret mere end fem uheld inklusive ekstra uheld er defineret som grå strækninger (dog minimum 2 person- eller materielskadeuheld). Grå strækninger er steder, hvor der er tendens til at der sker mange uheld, men hvor uheldene er mindre alvorlige. Stederne i tabel 2 er rangeret efter uheldstætheden, som viser antallet af uheld pr. år i forhold til strækningens længde. I alt er der på de fem sorte pletter og seks grå vejstrækninger sket 71 uheld i perioden Vejstrækningerne udgør blot 1% af det samlede vejnet i kommunen, mens antallet af uheld på disse steder udgør mere en 25% af alle uheldene på kommunevejnettet. Der kan derfor opnås en stor trafiksikkerhedsmæssig effekt ved at have fokus på disse 11 lokaliteter. Figur 4 Uheldstyper i personskadeuheld på kommuneveje i Lejre % 34% 13% 0% 18% 33% Eneuheld Ligeudkørende på samme vej Krydsuheld Påkørsel af parkeret køretøj Fodgængeruheld Uheld m. dyr, genstande m.v. På kørebanen Figur 5 Involverede elementer i personskadeuheld i Lejre Cyklister Knallerter Knallert 45 Personbiler Varebiler Lastbiler 7% 8% 1% 3% 3% 11% 9% 1% Motorcykler Bus Fodgængere 57% Tabel 2 Særligt uheldsbelastede steder sorte pletter og grå strækninger i Lejre Kommune Nr Sorte pletter Antal uheld (- ekstra uheld) Personskadeuheld Personskader Ekstra uheld Uheldstæthed Uheld/km/år (Alle uheld) 1 Holbækvej-Hovedgaden (Kr. Hvalsø) ,8 2 Landevejen (v. Hvalsøvej) ,3 3 Lindenborgvej (v. Hornsherredvej) ,8 4 Lindenborgvej (Grevninge) ,8 5 Bygaden (Kirke Hyllinge) ,6 Grå strækninger 6 Munkholmvej (v. Uglestrup) ,3 7 Hornsherredvej (v. Lyndby) ,9 8 Hornsherredvej (nord for Lyndby) ,6 9 Bregnetvedvej (syd for Osted) ,5 10 Hornsherredvej (v. Holbækmotorvejen) ,4 11 Flædevadsvej-Højbyvej (Lejre) ,8

6 06 Trafiksikkerhedsplan Uheldsdefinition Uheld hvor der ikke er sket personskader er kategoriseret som materielskadeuheld eller ekstra uheld. Ekstra uheld er uheld hvor omfanget af skader på et motorkøretøj ikke overstiger kr., eller øvrige skader ikke skønnes at overstige kr. Figur 6 Politiregistrerede uheld på kommunevejsnettet i Lejre Kommune Personskader Følgende definitioner af personskader i forbindelse med trafikuheld er anvendt til uheldsstatistikken: Dræbt: Person, der mister livet inden for 30 dage efter uheldet. Alvorligt tilskadekommen: Knoglebrud, læsioner eller hjernerystelse. Lettere tilskadkommen: Andre skader, som kræver lægelig behandling.

7 Trafiksikkerhedsplan 07 3 Skoleveje I 2008 gennemførte kommunen en skolevejsanalyse blandt eleverne på 11 skoler i kommunen. Resultaterne fra skolevejsanalysen viser, at over en tredjedel af eleverne oplever trafikfarlige steder på deres skolevej. De veje og steder, som er udpeget af flest elever ligger ofte tæt ved skolerne og på steder, hvor mange elever færdes samtidig. Særligt om morgenen kan dårlige eller trange adgangsforhold bevirke, at der opstår kaotiske tilstande med biler, cykler og gående foran skolerne. Der er store forskelle skolerne imellem. På Kirke Hyllinge skole mener hver anden elev, at der er trafikfarlige steder på deres skolevej. Omvendt er det kun hver fjerde af eleverne på Kirke Sonnerup skole, som opfatter dele af deres skolevej som usikker. Ved de skoler hvor cykelfaciliteterne ikke er tilstrækkeligt gode eller skolen ligger ud til en mere trafikeret vej, er der en tendens til, at flere børn bliver kørt til skole i bil. Eksempelvis er der hhv. 24% og 14%, der bliver bragt til Sæby-Gershøj og Kirke Hyllinge skoler i bil, mens blot hhv. 28% og 37% cykler. Gennemsnittet for kommunen kan ses på figur 7 Samlet set pegede eleverne på mere end 300 veje, kryds og stier, som de opfatter som utrygge i en trafikal sammenhæng. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet Figur 7 Skoleelevernes transportmiddel til skole 14% 15% en prioriteret liste over de skoleveje som et flertal af eleverne opfatter som trafikalt usikre. Kortet i figur 8 viser de højst prioriterede strækninger. Strækningerne er udvalgt på baggrund af elevernes besvarelser således, at strækninger som mange har anført som utrygge opprioriteres. Der er medtaget minimum en, men typisk 2-3 skoleveje for hver skole i kommunen. En vej kan også medtages hvis der eksempelvis er registreret mange uheld eller der har været borgerhenvendelser. 10% 1% 60% Cykel Bil Bus Gang Knallert

8 08 Trafiksikkerhedsplan Figur 8 Hyppigst udpegede utrygge skoleveje i skolevejsundersøgelsen

9 Trafiksikkerhedsplan 09 4 Målsætninger Som et pejlemærke i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i Danmark er der opstillet et nationalt mål for begrænsning af antal dræbte og tilskadekomne i trafikken. Samtidig er der fra nationalt hold givet anbefalinger til kommunernes trafiksikkerhedsarbejde. 4.1 Kommunale mål Det er Lejre Kommunens mål, at antallet af personskader i trafikulykker i Lejre i 2012 skal være reduceret med 40% i forhold til udgangspunktet i Det er derudover et mål at den samme reduktion skal opnås for de bløde trafikanter. I 2005 var det samlede antal tilskadekomne og dræbte 18 personer. Med målet om 40% reduktion må der højest være 11 tilskadekomne i I 2008 var det samlede antal dræbte og tilskadekomne reduceret til 15; og dermed er man godt på vej mod at indfri målsætningen. For de bløde trafikanter betyder målsætningen, at der i 2012 højest må være 2 tilskadekomne personer, hvilket allerede var nået i Det lave niveau må derfor fastholdes i de kommende år, for at sikre at målsætningen overholdes. 4.2 Færdselssikkerhedskommissionens målsætninger og anbefalinger Målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet i Lejre Kommune følger samme princip, som gælder for den nationale målsætning, der er formuleret af Færdselssikkerhedskommissionen. Antallet af dræbte, tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken skal reduceres med 40% frem mod 2012 i forhold til tallene fra Færdselssikkerhedskommissionen, Foruden et forslag til en målsætning har kommissionen også foreslået fem centrale indsatsområder, som kommunerne bør fokusere på i trafiksikkerhedsarbejdet: For høj fart Spritkørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter Alle fem indsatsområder er alle relevante i Lejre Kommune: Høj hastighed er ofte en medvirkende faktor i eneuheld. Da eneuheldene står for 1/3 af personskadeuheldene i Lejre, kan en indsats for at nedbringe hastighederne have stor sikkerhedsmæssig betydning også i Lejre. I hvert tredje uheld i Lejre er en alkoholpåvirket fører involveret. Brugen af sele har stor betydning for hvor alvorlige konsekvenser en ulykke har. I Lejre har 10% af bilisterne, som var involveret i trafikulykker ikke benyttet selen. 57% af dem, som ikke benyttede sele kom til skade og 7% døde som følge af ulykken. Til sammenligning kom kun 24% af de uheldsinvolverede bilister, der benyttede selen til skade. Cyklister er involveret i 11 personskadeuheld på kommuneveje, og er dermed også et væsentligt fokusområde. Af de 5 dræbte trafikanter i ulykker på vejnettet i Lejre i perioden var de 2 cyklister. Da der stort set er lige mange cyklister, knallertkørere og fodgængere involveret i ulykkerne, anbefales en samlet indsats med fokus på alle bløde trafikanter. De unge udgør en stor andel af trafikanter involveret i uheld. På trods af at de årige kun udgør 5% af befolkningen i Lejre Kommune, er gruppen involveret i 18% af alle uheld, hvilket i øvrigt svarer til landsgennemsnittet.

10 10 Trafiksikkerhedsplan 5 Projekter Der er mange gode forslag til projekter, som kan forbedre trafiksikkerheden. Det er dels projekter, der udspringer af det store analysearbejde, som er foretaget, dels projekter som borgerne har peget på ud fra deres kendskab til problemer på vejnettet. Sidst men ikke mindst er der fra de tidligere kommuners trafiksikkerhedsplaner mange projekter, der stadig er aktuelle. 5.1 Projektprioritering For at sikre at ressourcerne anvendes der hvor det har størst effekt, må der ske en prioritering af de mange forslag. For at kunne vurdere projekterne i trafiksikkerhedsplanen er der opstillet en prioriteringsmodel for op til 100 projekter. Der er foretaget en indledende sortering af projekterne inden selve prioriteringsmodellen er opstillet. Borgerhenvendelser (42 utrygge steder via 29 henvendelser) Skolevejsundersøgelse 2009 (301 utrygge lokaliteter) Uheldsanalyse 2009 (>250 uheld på kommunevejnettet og 11 sorte pletter/ grå strækninger) Kortlægning/hastighedsplan 2009 (26 projekter) Hvalsø Trafiksikkerhedsplan 2005 (32 projekter) Bramsnæs Trafiksikkerhedsplan 2005 (9 projekter) Lejre Trafiksikkerhedsplan 2003 (51 projekter) På baggrund af kommentarer fra borgere, skoleelever, vurdering af trafikuheld samt foreliggende projektforslag fra tidligere planer, borgerhenvendelser mv. er der opstillet løsningsidéer. Der er desuden foretaget et groft økonomisk overslag på baggrund af disse idéer. Herefter er der opstillet en prioriteringsmodel. Udgangspunktet for opstilling af prioriteringsmodellen er dels betragtninger om, hvordan der opnås størst uheldsreduktion, og dels en afvejning i forhold til antallet af borgere og skoleelever, der har peget på utrygge lokaliteter. Samtidigt er modellen opstillet således at der forholdsvist nemt kan tilføjes nye projekter. Formål med modellen har været at skabe en gennemskuelig og let forståelig model, som medfører en god prioritering af kommunens ressourcer i trafiksikkerhedsarbejdet. 5.2 Projektkatalog De 10 højest prioriterede projekter er viderebearbejdet i et egentligt projektkatalog med detaljeret uheldanalyse, uheldshypoteser, løsningsforslag og økonomioverslag. Projekternes geografiske lokalisering kan ses på figur Skoleveje Målsætningerne for forbedring af forholdene ved trafikfarlige skoleveje ligger i forlængelse af de overordnede kommunale mål. Skolevejene er udtaget som et særligt fokusområde for at understrege vigtigheden af at skabe sikre forhold for de yngste trafikanter. 5.4 Øvrige indsatser I Trafiksikkerhedsarbejdet skelnes ofte mellem uheldsbekæmpelse og uheldsforebyggelse. I uheldsbekæmpelsen er indsatsen rettet mod at finde og udbedre de farlige steder på vejnettet. I det uheldsforbyggende arbejde benytter man sig eksempelvis af kampagner rettet mod trafikanterne og øvrige generelle tiltag som automatisk hastighedskontrol, indførelse af hastighedszoner i byområder mv Hastighedsplanlægning Hastigheden på det kommunale vejnet har en væsentlig betydning for trafiksikkerheden. Lejre Kommune har derfor udarbejdet en plan for fremtidig hastighedsklassificering på det kommunale vejnet. Hastighedsplanen er udarbejdet på baggrund af vejklassificeringen og de eksisterende hastighedsgrænser. I hastighedsplanen er hastighedsgrænserne på vejnettet vurderet og tilpasset. Desuden er der forslag til indførelse af hastighedszo-

11 Trafiksikkerhedsplan 11 Tabel 3 De ti højest prioriterede trafiksikkerhedsprojekter Nr Trafiksikkersprojekter Løsningsforslag 1 Holbækvej-Hovedgaden (Kr. Hvalsø) Trafiksanering med hævede flader i krydsene 2 Lindenborgvej (Grevninge) Ombygning af kryds til rundkørsel 3 Hornsherredvej (v. Lyndby) Etablering af fartdæmpende foranstaltninger 4 Munkholmvej (v. Uglestrup) 5 Lindenborgvej (v. Hornsherredvej) Etablering af fartdæmpende foranstaltninger og forbedring af oversigtsforhold Signalregulering af kryds, samt reduktion af hastighedsgrænse 6 Alfarvejen/Fugletoften (Osted) Etablering af hævet flade i krydset 7 Hvalsøvej (Osager) Etablering af fræsede kanter i farligt sving 8 Bygaden (Kirke Hyllinge) Etablering af fartdæmpende foranstaltninger 9 Landevejen (v. Dyvelslystsvej) Forbedring af signal- og oversigtsforhold 10 Skolevej og stisystem v. Hvalsø skole (Kr. Hvalsø) Renovering og genopmærkning af vej ner i boligområderne samt brug af mobile fartvisere, som måler bilernes hastighed og viser trafikanterne hastigheden i et digitalt display. Erfaringer viser, at fartviserne får bilisterne til at sænke farten - mest i starten. Det er især de højeste hastigheder som bliver reduceret Kampagner Høj hastighed, spirituskørsel og manglende selebrug er faktorer, som ofte har betydning for om uheldene sker, og hvor alvorlige uheldene bliver. Lejre Kommune vil derfor bakke op om nationale og regionale kampagner med fokus på hastighed, spirituskørsel, selebrug, skolestart, unge trafikanter og lignende.

12 12 Trafiksikkerhedsplan Figur 9 De ti prioriterede projekter, og deres beliggenhed i kommunen I dette afsnit tænkes den egentlige 3. handlingsplan, hvor de projekter og generelle tiltag som igangsættes i de kommende år præsenteret. Det vil ter, være i form af en liste med Projekøkonomi og tidshorisont. Geaf kampagdetail- nerelle tiltag kan være i form 5. en beløbsramme til eksempelvis ner, tiltag på skoleveje, yderligere analyser mv Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet for Lejre Kommune af Tetraplan A/S og Viatrafik

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere