SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN"

Transkript

1 SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade København K Telefon: Internet:

2 FORORD BERETNING Patientklagenævnets hovedformål og opgaver Lovgrundlag Patientklagenævnets opgaver Patientklagenævnets mission og vision Overordnede resultater Finansielle resultater Faglige resultater De kommende år Oversigt over hovedkonti MÅLRAPPORTERING Resultatmål Analyse af resultatmål Mål 1: Sagsbehandlingstid Mål 2: Formandsafgørelser REGNSKAB Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Personale PÅTEGNING

3 FORORD Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Patientklagenævnet blev knap 10 måneder i Det er en stigning på 1,5 måned i forhold til Der er flere grunde til denne udvikling. For det første steg antallet af sager til realitetsbehandling betydeligt. For det andet fik den enkelte jurist dermed ansvaret for væsentligt flere sager end i tidligere år. Og for det tredje blev halvdelen af sekretariatets jurister udskiftet som følge af jobskifte og barsel. På trods heraf blev produktiviteten tilfredsstillende, selvom den naturligvis blev lavere end året før. Antallet af formandsafgørelser blev væsentligt højere end i tidligere år. I 2004 blev flere end 1/3 af afgørelserne truffet af formandskabet i sager, der ikke gav anledning til tvivl, og hvor der ikke var grundlag for kritik. Formandsafgørelser var en væsentlig grund til, at sagsbehandlingstiden ikke steg mere end den faktisk gjorde. Stigningen i formandsafgørelser var muliggjort af en ændring i slutningen af 2003 af lovgivningen om Patientklagenævnet. Sekretariatet fortsatte i øvrigt i 2004 arbejdet med at udvikle kvaliteten af sit arbejde. Sekretariatet gennemførte bl.a. en kvalitetsmåling og fortsatte arbejdet med at udarbejde praksissammenfatninger. Der er nu i alt 14 sammenfatninger, der dækker en række juridiske og faglige emner. Udfordringen i de kommende år bliver at nedbringe antallet af verserende sager, således at sagsbehandlingstiden ikke fortsætter med at stige. Peter Bak Mortensen Direktør 3

4 1 BERETNING 1.1 Patientklagenævnets hovedformål og opgaver Lovgrundlag Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er oprettet ved lov den l. januar 1988 (lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. L med senere ændringer). Nævnet består pr. 1. januar 2005 af én formand, 4 næstformænd og 92 medlemmer. Formand og næstformænd er alle dommere. Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af formanden eller en næstformand, 2 lægmandsrepræsentanter og 2 repræsentanter for den gruppe af sundhedspersoner, sagen vedrører 1. Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Eventuelle mindretalsudtalelser fremgår af afgørelsen. Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Patientklagenævnets opgaver Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark, Grønland og på Færøerne. Ved faglig virksomhed forstås ikke kun den behandling og pleje m.v., som udføres af sundhedspersonalet. Nævnet tager også stilling til klager vedrørende de mere konkrete pligter, knyttet til behandling og pleje, såsom klager over sundhedspersonalets information og indhentelse af samtykke, udfærdigelse af erklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger, og nævnet udtaler sig også om overtrædelse af reglerne om tavshedspligt. Nævnet behandler endvidere som 2. instans, i forhold til de lokale psykiatriske patientklagenævn, klager over tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beskyttelsesfiksering på psykiatriske afdelinger samt aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland. 1 Nærmere om nævnets sammensætning og udpegning af nævnsmedlemmer fremgår af Patientklagenævnets Virksomhedsregnskab 1998 afsnit 1.1. Navne på formænd og sagkyndige fremgår af Patientklagenævnets hjemmeside: 4

5 Endvidere behandler nævnet sager fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Hjemmestyre Patientklagenævnets mission og vision Patientklagenævnets mission er at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet. Nævnets vision er, at Patientklagenævnets afgørelser inddrages i alle tiltag til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Nævnets strategi er at træffe korrekte, hurtige og gennemskuelige afgørelser samt oplyse om nævnets praksis og gøre denne let tilgængelig for omverdenen. Patientklagenævnets mission og vision understøttes af den resultatkontrakt, som den 14. april 2004 blev indgået med Indenrigs- og sundhedsministeriets departement for perioden 1. januar til 31. december Det er formålet med resultatkontrakten: at opstille kvalitets- og udviklingsmål for Patientklagenævnet at knytte aktivitet, bevilling og produktivitet sammen at fastlægge rammer for sagsbehandlingstid at sikre formidling af Patientklagenævnets praksis i form af praksissammenfatninger, artikler samt ved undervisning/foredrag. Patientklagenævnet har i 2002 og 2003 fået tilført en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr. i lønsum med henblik på, at nævnet fortsat skulle kunne opretholde en høj produktivitet og holde sagsbehandlingstid og antal verserende sager nede. Patientklagenævnet har i 2004 fået en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., som skal bruges til udarbejdelse af en ny hjemmeside. 5

6 1.2 Overordnede resultater Finansielle resultater Af nedenstående tabel fremgår Patientklagenævnets finansielle resultat for Tabel 1 Oversigt over det finansielle resultat (hovedkonto ) Indtægter 0,1 Udgifter 22,4 Resultat -22,3 Bevilling (nettotal) 23,2 Resultat, netto 0,9 Til videreførsel 1,8 Patientklagenævnets bevilling var i 2004 på 23,2 mio. kr. Regnskabet viser udgifter på 22,4 mio. kr. og indtægter på 0,1 mio. kr. I Patientklagenævnets bevilling på 23,2 mio. kr. indgår en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. øremærket til udarbejdelse af en ny hjemmeside, hvor udgifterne imidlertid først bliver afholdt i Der er endvidere ved tillægsbevilling overført 0,2 mio. kr. af Patientklagenævnets bevilling vedr. almindelig drift til Departementet til varetagelse af administrative opgaver for Patientklagenævnet. Patientklagenævnets bevilling i 2004 eksklusiv tillægsbevillinger var således på 22,6 mio. kr. sammenholdt med et samlet nettoforbrug på 22,3 mio. kr. Det fremgår af regnskabstallene for 2004, at forbruget på løn blev på 16,6 mio. kr., og hertil kom et underskud på 0,4 mio. kr. overført fra Det fremgår videre af regnskabstallene for 2004, at forbruget på øvrig drift blev på 5,6 mio. kr. Der blev ved tillægsbevilling overført 0,2 mio. kr. fra Patientklagenævnets øvrige drift til Departementet til varetagelse af administrative opgaver for Patientklagenævnet, og der blev derudover overført 1,2 mio. kr. fra driftsbevillingen til lønbevillingen. Nettobevillingen til øvrig drift i 2004 var således på 4,8 mio. kr., hvilket medførte et underskud for året på 0,8 mio. kr. i forhold til bevillingen. Idet Patientklagenævnet imidlertid havde overført et overskud på driften på 1,2 mio. kr. fra 2003 blev nettoresultatet et overskud på 0,4 mio. kr. 6

7 1.2.2 Faglige resultater I 2004 traf nævnet afgørelser, hvilket var betydeligt færre end året før. Det skyldes især tre forhold. For det første var der i 2004 en meget stor udskiftning af jurister i sekretariatet som følge af jobskifte og barsel. Der blev ansat 3 nye jurister ved årets begyndelse og yderligere 5 i efteråret, og halvdelen af sekretariatets jurister var således nyansatte i Nyansatte juristers produktivitet er ikke på højde med erfarne juristers. For det andet har de erfarne jurister varetaget en ressourcekrævende oplæringsfunktion i forhold til de nyansatte. For det tredje er der en ophobning af sager i nævnet, idet der gennem en årrække er antaget flere sager til realitetsbehandling end nævnet har afgjort. Antallet af verserende sager er stegt fra 876 i 1999 til i Den enkelte jurist har nu en sagsportefølje, der er mere end dobbelt så stor som i Dette har en negativ indvirkning på produktiviteten, idet en stor sagsportefølje fører til lang sagsbehandlingstid, som igen naturligt fører til mange henvendelser fra sagens parter. Besvarelse af disse henvendelser er ressourcekrævende. Selvom produktiviteten i 2004 var lavere end i 2003, må produktiviteten anses for tilfredsstillende i lyset af de omstændigheder, der er nævnt ovenfor, samt i lyset af, at Patientklagenævnet opfyldte målet for produktiviteten fastsat i resultatkontrakten. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev 9,7 måneder. Det er en stigning på 1,5 måned i forhold til Trods stigningen i sagsbehandlingstiden har Patientklagenævnet levet op til resultatkontraktens krav. 1.3 De kommende år Antallet af sager, der antages til behandling i nævnet, har igennem en årrække vist en klart stigende tendens. Fortsætter denne tendens, vil det blive en udfordring, at imødegå en ophobning af sager i nævnet. Patientklagenævnets virksomhed vil pr. 1. januar 2006 blive finansieret gennem takstfinansiering. Dette betyder, at finansieringen af Patientklagenævnet overgår fra staten til amterne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Bornholms Kommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner ved opkrævning af en standardtakst pr. klage eller sag, der indbringes for Patientklagenævnet af borgere, 7

8 der er blevet behandlet ved institutioner, der drives af de nævnte amter og kommuner m.v., samt for behandling foretaget i privat praksis og på private sygehuse, beliggende i de nævnte kommuner. 1.4 Oversigt over hovedkonti Denne årsrapport dækker hovedkonto Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. 2 MÅLRAPPORTERING 2.1 Resultatmål Nedenfor ses Patientklagenævnets resultatmål fra resultatkontrakten for Produktion/produktivitet Resultatkrav Vægtning i Mål Resultat Målopfyldelse samlet opgørelse 1) Gennemsnitlig 40 % Højst 11 måneder (ultimo 2004) 9,7 måneder 100 % sagsbehandlingstid 2) Andel af formandsafgørelser 10 % 20 % eller højere 37,7 % 100 % 3) Kvalitetsmåling af sagsbehandlingen 15 % 2,8 eller flere point på en skala fra 0 til 4 (hvor 4 er bedst) 3,8 point 100 % Formidling Resultatkrav Mål Resultat 4) Antal offentliggørelser 10 % 200 offentliggørelser eller flere % 5) Praksissammenfatninger 10 % 4 praksissammenfatninger eller % flere 6) Undervisning/foredrag 6 % 20 undervisninger/foredrag eller % flere 7) Nyhedsbreve og artikler 6 % 8 nyhedsbreve/artikler eller flere 7 nyhedsbreve/artikler 75 % 8

9 Intern opgavetilrettelæggelse Resultatkrav Mål Resultat 8) Kommunikations- 1 % Den nye kommunikations- og informationspolitik Opfyldt 100 % og informationspolitik er udarbejdet og godkendt i institutionen inden udgangen af ) Koncern ITsikkerhedspolitik 1 % En skriftlig IT-sikkerhedspolitik er Opfyldt 100 % udarbejdet og godkendt i institutio- nen inden udgangen af juni ) Personale- og ledelsespolitik 1 % Personalestyrelsens initiativforslag for 2004 er prioriteret, og de relevante forslag er startet op eller gennemført Opfyldt 100 % Samlet vurdering 100 % 97,5 % Patientklagenævnets målopfyldelse må på denne baggrund vurderes som særdeles tilfredsstillende. 2.2 Analyse af resultatmål I det følgende analyseres målene vedrørende produktion/produktivitet nærmere. Begrundelsen herfor skal blandt andet findes i resultatkontrakten, da det er disse mål, der vægter mest. Som økonomisk forudsætning for opfyldelse af resultatkravene i resultatkontrakten er nævnt, at Patientklagenævnets lønbevilling i 2004 er på 17,4 mio. kr. Desuden er der ved en tillægsbevilling sket en nettooverførsel fra øvrig drift til lønkonto på 1,2 mio. kr., hvoraf der er betalt 0,2 mio. kr. til Departementet til varetagelse af administrative opgaver. For så vidt angår produktiviteten er det forudsat, at der træffes afgørelser i 2004, hvilket svarer til mindst 126 afgørelser pr. akademisk sagsbehandlerårsværk. En tredje af forudsætningerne i resultatkontrakten er, at antallet af nye sager til behandling i 2004 ligger på samme niveau som i 2001/2002, hvilket svarer til ca sager. I 2004 antog Patientklagenævnet nye sager, og der blev desuden behandlet 93 genoptagelsesanmodninger. Der var således en samlet tilgang i 2004 på sager, hvilket svarer til ca. 150 flere sager end forventet. Det er endvidere lagt til grund, at der ved udgangen af 2003 var ca verserende sager og ca. 9

10 2.000 verserende sager ved udgangen af Antallet af verserende sager ved udgangen af 2003 blev på 1.527, og antallet af verserende sager ved udgangen af 2004 blev på Mål 1: Sagsbehandlingstid Ifølge mål 1 i resultatkontrakten må den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstige 11 måneder ved udløbet af kontraktsperioden. Figur 1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 25,0 20,0 19,7 16,2 Måneder 15,0 10,0 12,0 14,8 11,0 9,7 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 8,2 8 8,2 6,8 6,3 5,0 0, Ovenstående figur viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været faldende i perioden fra 1995 til I 2001 og de følgende år blev sagsbehandlingstiden stabiliseret på omkring 8 måneder. I 2004 er sagsbehandlingstiden imidlertid steget til 9,7 måneder. I resultatkontrakten 2004 er det som forudsætning for at sagsbehandlingstiden ikke overstiger 11 måneder ved udgangen af 2004 lagt til grund, at der træffes afgørelser i 2004 svarende til en produktivitet på 126 afgørelser pr. akademisk sagsbehandlerårsværk. 10

11 Tabel 2 Produktivitet Afgørelser Årsværk ekskl. barsel mv. Samtlige 35,1 37,5 35,3 34,1 30,6 Sagsbehandlere (1) 16,2 17,2 16,7 15,5 12,9 Produktion (afgørelser) pr. samtlige årsværk pr. sagsbehandler Tabellen viser, at produktiviteten pr. sagsbehandler i 2004 lå på niveau med 2002 og lidt lavere end i Det skal hertil bemærkes, at der i 2003 var beskeden personaleomsætning, hvilket betød, at alle sagsbehandlere i sekretariatet havde stor erfaring i at behandle klagesager. Figur 2 Produktivitet pr. akademisk sagsbehandlerårsværk Produktivitet antal afgørelser Ovenstående figur viser, at der i 2004 er sket et fald i produktiviteten pr. akademisk sagsbehandler- har afgjort, og den enkelte jurists sagsportefølje i 2004 er mere end dobbelt så stor som i årsværk. Dette fald i produktiviteten i 2004 skyldes især to forhold. For det første har der været en meget stor udskiftning af jurister i sekretariatet i 2004 som følge af jobskifte og barsel, hvilket betød at halvdelen af sekretariatets jurister var nyansatte. For det andet er der sket en ophobning af sager i nævnet, idet der gennem en årrække er antaget flere sager til realitetsbehandling end nævnet De 11

12 store sagsporteføljer fører til en lang sagsbehandlingstid, hvilket medfører mange henvendelser fra sagens parter, og disse henvendelser er ressourcekrævende at besvare. Figur 3 Verserende sager Verserende sager Ovenstående figur viser en betydelig stigning i antallet af verserende sager fra 2003 til 2004 svarende til 42,5 %. Endvidere har der været en stigning fra 2001 til 2003 på henholdsvis 2 % og 3,4 %, samt en stigning fra 2000 til 2001, som var på 11,7 %. Det skal bemærkes, at antallet af verserende sager faldt i perioden fra 1996 til 1999, hvor Patientklagenævnet havde det laveste antal verserende sager i de seneste 10 år med kun 876 sager i Siden 1999 har antallet af verserende sager imidlertid været stigende. Denne stigning i antal verserende sager fra 1999 og frem er sket på trods af en væsentlig stigning i produktiviteten pr. sagsbehandler i samme periode Mål 2: Formandsafgørelser På Patientklagenævnets fællesmøde den 4. november 1997 blev det besluttet at gøre en forsøgsordning med formandsafgørelser permanent. Det blev endvidere besluttet, at ordningen i fremtiden skulle omfatte alle persongrupper indenfor Patientklagenævnets virksomhedsområde. 12

13 Ved ændringen af centralstyrelsesloven i juni 2003 blev 20, stk. 2, affattet således: Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at nævnets formand og næstformænd kan træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at frembyde tvivl. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at hensigten med ændringen var, at sikre en mere effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling i Patientklagenævnet. Det anføres endvidere, at formandsafgørelser er en effektiv og mindre ressourcekrævende måde at afgøre ukomplicerede sager på. Det bemærkes i den forbindelse, at antallet af formandsafgørelser har været støt faldende de seneste år. For så vidt angår afgrænsningen af sager, som kan afgøres af formanden/næstformanden fremgår det af Patientklagenævnets forretningsorden 8, stk. 2, at Formand og næstformænd kan træffe afgørelse i sager, som efter den af nævnet fulgte praksis ikke skønnes at give anledning til tvivl, herunder afvise anmodninger om genoptagelse af sager. Dette gælder dog ikke sager, som giver anledning til at udtale kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller til at udtale, at den pågældende sundhedsperson kunne have handlet mere hensigtsmæssigt, eller sager, hvor der klages over en afgørelse truffet af et lokalt psykiatrisk patientklagenævn. I resultatkontrakten 2004 blev det sat som et resultatmål, at mindst 20 % af Patientklagenævnets afgørelser i 2004 blev truffet som formandsafgørelser. Af nedenstående tabel fremgår, hvor stor en andel af de samlede afgørelser, der er blevet truffet af formanden/næstformændene i de seneste 3 år. Tabel 3 Antal formandsafgørelser i procent af alle afgørelser Formandsafgørelser i % 12,9 12,7 37,7 Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (se ovenfor) var der ønske om flere formandsafgørelser, begrundet i et ønske om en mere effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling i Patientklagenævnet. På denne baggrund findes det relevant at sammenholde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for formandsafgørelser med den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser, afgjort på nævnsmøde. 13

14 Tabel 4 Sagsbehandlingstid fordelt på afgørelsestype Sagsbehandlingstid ,1 10,7 9,7 Måneder Formandsafgørelser Nævnsmødeafgørelser Samlet Af ovenstående tabel fremgår det, at sagsbehandlingstiden for samtlige afgørelser truffet af Patientklagenævnet i 2004 blev på 9,7 måneder. Dette gennemsnit blev forbedret af en sagsbehandlingstid på 8,1 måneder for formandsafgørelserne, der udgjorde 37,7 % af det samlede antal afgørelser. For så vidt angår afgørelser truffet på nævnsmøderne var der derimod en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10,7 måneder. Tabel 5 Enhedsomkostninger Antal afgørelser PKN's samlede Enhedsomk. pr. År udgifter i mill. kr. afgørelse PL 2004 PL , kr , kr ) , kr , kr , kr. Af ovenstående tabel fremgår det, at Patientklagenævnets udgifter fordelt pr. afgørelse i 2004 var højere i 2004 end de foregående 3 år. Derimod var udgifterne pr. afgørelse noget lavere end i 2000, hvor der blev truffet omkring samme antal afgørelser. Forklaringen på at udgifterne pr. afgørelse lå 2 En fejlkontering på 0,2 mio. kr. er trukket ud af de samlede udgifter for

15 noget højere i 2004 end i de foregående år skal blandt andet findes i, at der ikke blev truffet så mange afgørelser i 2004 som i de foregående år. Selvom faldet i antallet af afgørelser tillige har medført en besparelse på de udgifter, der knytter sig direkte til afgørelsen af sagerne, herunder udgifter i forbindelse med nævnsmødeafholdelse mv., er der en række faste omkostninger, som ikke påvirkes af produktiviteten af afgørelser. 3 REGNSKAB 3.1 Driftsregnskab Tabel 6 Driftsregnskab mill. kr løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 22,9 23,3 23,2-0,1 21,3 Nettotal (tilskud) 22,8 23,2 23,2 0,0 21,3 Driftsindtægter 0,1 0,1 0,0-0,1 0,0 Udgifter 23,3 22,4 23,2 0,8 21,3 Nettotal (tilsvar) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønninger 17,5 16,6 18,4 1,8 15,8 Øvrige driftsudgifter 5,8 5,8 4,8-1,0 5,5 Overskud -0,4 0,9 0,0-0,9 0,0 Det fremgår af regnskabstallene for 2004, at forbruget på løn blev på 16,6 mio. kr. Derudover havde Patientklagenævnet et underskud på lønnen på 0,4 mio. kr. fra 2003, og det akkumulerede overskud på lønnen er derfor på 1,4 mio. kr. Patientklagenævnet fik ved en tillægsbevilling overført 1,2 mio. kr. fra driftsbevillingen til lønbevillingen. I driftsbevillingen på 4,8 mio. kr. indgår en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. øremærket til udarbejdelse af en ny hjemmeside. Udgifterne til hjemmesiden vil først blive afholdt i Bevillingen vedrørende den almindelige drift i 2004 var således på 4,4 mio. kr., og merforbruget tilsvarende på 1,4 mio. kr. Underskuddet på driften modsvarer således delvist af de 1,2 mio. kr., der blev overført fra driftsbevillingen til lønbevillingen. Dette underskud på driften er blevet dækket af Patientklagenævnets akkumulerede opsparing på 1,2 mio. kr., som bl.a. var reserveret til IT-projekter. En del af forklaringen på at Patientklagenævnet i 2004 havde et mindreforbrug på lønnen på 1,8 mio. kr. er, at der i 2004 har været flere vakante sagsbehandlerstillinger. Dette har videre medført, 15

16 at der ikke blev truffet så mange afgørelser som i de foregående år, hvilket tillige har medført en besparelse på de udgifter, der knytter sig direkte til afgørelsen af sagerne, herunder udgifter i forbindelse med nævnsmødeafholdelse mv. Ud af lønforbruget på 16,6 mio. kr. gik 1,6 mio. kr. til løn til nævnsmedlemmer, formand og næstformænd, og 4,2 mio. kr. gik til løn til Patientklagenævnets sagkyndige konsulenter. Figur 1 Fordeling af lønudgift på nævn, sagkyndige og sekretariat Nævn 10% Sagkyndige 25% Sekretariat 65% Det fremgår af ovenstående figur, at lønudgifterne er fordelt med 10 % til nævnet, 25 % til de sagkyndige og 65 % til sekretariatet. I 2003 var lønudgifterne fordelt med 14 % til nævnet, 22 % til de sagkyndige og 64 % til sekretariatet. Ændringerne i fordelingen af lønudgifterne fra 2003 til 2004 består således i, at nævnet optager 4 % mindre af lønudgiften, de sagkyndige optager 3 % mere og sekretariatet optager 1 % mere. Ændringen i lønudgifterne kan blandt andet forklares ved, at det i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt 2004 er blevet sat som et resultatkrav, at minimum 20 % af Patientklagenævnets afgørelser blev truffet af formanden. Ud af samtlige afgørelser der blev truffet i 2004, blev 37,7 % truffet af formanden/næstformændene, hvilket var en stigning i andelen af formandsafgørelser i forhold til de tidligere år. Patientklagenævnet har således i disse sager alene haft lønudgift til formanden/næstformændene. Patientklagenævnet har kun et enkelt hovedformål, nemlig behandling af patientklager. Nedenstående tabel viser indtægter, udgifter og overskud fordelt på hovedformålet, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 16

17 Tabel 7 Hovedformål, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration 3 mill. kr. - PL Indtægter Udgifter Overskud Patientklager 18,6 19,5 18,1 0,1 16,6-16,5 Hjælpefunktioner 3,0 3,1 3,2 0,0 3,3-3,3 Generel ledelse og administration 2,8 2,5 2,5 0,0 2,5-2,5 I alt 24,4 25,2 23,7 0,1 22,4-22,3 Nettotal (udgiftsbevilling) 0,0 0,0 23,3 23,2 0 23,2 Årets overskud 0,0 0,0-0,4 23,3 22,4 0,9 Gen. ledelse og adm. i % af bruttoudgifter 11,4% 10,1% 10,4% ,2% 3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Følgende regnskab vedrører hovedkonto Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Der er tale om en driftsbevilling, og nævnet er ikke omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Driftsregnskabet er et udgiftsbaseret regnskab udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. Tabel 8 Bevillingsafregning Resultatopgørelse Nettoudgifter mill. kr. - løbende priser Lønsum Øvrig drift I alt Bevilling (B+TB) 18,4 4,8 23,2 Regnskab 16,6 5,6 22,3 Omflytninger, bevillingstekniske Årets overskud 1,8-0,8 0,9 Opgørelse af akkumuleret resultat: Nettoudgifter mill. kr. - løbende priser Lønsum Øvrig drift I alt Akkumuleret overskud ultimo ,4 1,2 0,8 Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 1,8-0,8 0,9 Omflytninger, dispositionsmæssige Omflytninger mellem underkonti Disposition, overskud som bortfalder 0,0 0,0 0,0 Akk. overskud til videreførsel ultimo ,4 0,4 1,8 Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være lig totalen. 3 Beregningen af udgifter til hjælpefunktioner og generel ledelse og administration bygger i et vist omfang på skøn. 17

18 Nedenstående tabel viser udviklingen i det akkumulerede resultat fra 2000 til Tabel 9 Akkumuleret resultat mill. kr Primo saldo Årets overskud Ultimo saldo løbende priser Løn Drift I alt Løn Drift I alt Løn Drift I alt ,7 0,9 1,6 0,5 0,6 1,0 1,2 1,5 2, ,2 1,5 2,7-1,1 0,4-0,7 0,1 1,8 1, ,1 1,8 1,9-0,4-0,2-0,6-0,4 1,6 1, ,4 1,6 1,2 0,0-0,4-0,4-0,4 1,2 0, ,4 1,2 0,8 1,8-0,8 0,9 1,4 0,4 1,8 Pga. afrunding vil summen af kolonnerne ikke altid være lig med totalen. 3.3 Personale Tabel 10 Personale Antal årsværk Tilgang medarbejdere Afgang medarbejdere Det fremgår af ovenstående tabel, at antallet af årsværk er faldet fra 2003 til Af de 4 fratrådte var 3 juridiske sagsbehandlere, og 1 var sekretær, og af de nyansatte var 8 juridiske sagsbehandlere, og 3 var sekretærer. Der blev herunder ansat 3 juridiske sagsbehandlere i januar 2004 for at dække stillinger, der var blevet ledige i 2003, og der blev ansat yderligere 5 juridiske sagsbehandlere i september Det skal i øvrigt bemærkes, at Patientklagenævnet i løbet af 2004 har haft 6 juridiske sagsbehandlere på barsel/orlov svarende til ca. 2½ årsværk samt 3 sekretærer på barsel/orlov svarende til ca. ¼ årsværk. 18

19 4 PÅTEGNING Patientklagenævnet aflægger hermed årsrapport for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporter. Der er søgt at give et dækkende billede af nævnets resultater, aktiviteter og økonomiske situation samt redegjort for bl.a. de regnskabsmæssige oplysninger, herunder det samlede finansielle resultat. Patientklagenævnets årsrapport for 2004 er fremlagt i henhold til Akt 63 af 11/ Årsrapporten giver et retvisende billede af nævnets økonomi og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (Regnskabsbekendtgørelsen). For så vidt angår de dele af regnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. 19

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet

38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet 38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om ved næste forelæggelse at belyse sagsklargøringstiden samt i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning...

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning... 5705 Virk-regnskab 02 26/04/03 15:39 Side 1 Indholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 1. Beretning... 2 2. Målrapportering... 4 2.1. Oversigt over målopfyldelse... 4 2.2. Sagsbehandlingstid... 6 2.3. Produktivitet...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Juni 2014 B E R E T N I N G O M S A G S B E H A N D L I N G S T I D E R V E D O M S T R U K T U R E

Læs mere

Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger

Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Til Heine Jørgensen 06-08-2014 Sagsnr. 2014-0142360 Dokumentnr. 2014-0142360-4 Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger Du har

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Filmskole

Årsrapport. Den Danske Filmskole Årsrapport 2002 Den Danske Filmskole 1 1. Beretning...3 1.1 Filmskolens lovgrundlag og hovedopgaver... 3 1.2 Årets overordnede finansielle resultater... 3 1.3 Årets overordnede faglige resultater... 4

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA 25. januar 2005 Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA PR. TIME En times hjemmehjælp fra private leverandører kostede i 2004 i gennemsnit mindst 150

Læs mere

Ankestyrelsen. Årsrapport 2014

Ankestyrelsen. Årsrapport 2014 Ankestyrelsen Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1. Mission... 3 2.1.2. Vision... 3 2.1.3. Opgaver... 4 2.1.4. Hovedkonti...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT Indhold 1. Beretning...1 1.1 Indledning...1 1.2 Økonomiske resultater i...1 1.3 Faglige resultater i...2 1.4 Forventninger til 20052006...3 1.5 Hovedkonti omfattet af årsrapporten...3

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere