Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN 11. oktober 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Ledelsesevaluering Efter igennem flere år at have arbejdet med udviklingen af forskellige koncepter for ledelsesevaluering ser det endelig ud til, at vi i løbet af første halvår 2014 vil være klar med et koncept til udrulning i praksis. Ledelsesevalueringskonceptet, der p.t. er under udvikling, vil blive gennemført under anvendelse af Forsvarets arbejdsmiljødatabase, der i forvejen indeholder en standardudgave af et ledelsesevalueringssystem. Konceptet udvikles blandt andet på baggrund af erfaringer fra Region Sjælland (der anvender samme databasesystem) samt Forsvarets ledelsesforståelse, som beskrevet i ledelsesgrundlaget. Formålet med ledelsesevaluering er primært udvikling af den ledelse, der udøves i Forsvaret. Sekundært er formålet at give de enkelte myndigheder og Forsvarets øverste ledelse et indblik i, hvordan den udøvede ledelse opleves i Forsvaret. På baggrund heraf kan der eventuelt iværksættes koncernfælles tiltag i forhold til eksempelvis ledelsesuddannelserne i Forsvaret. Grundlæggende vil ledelsesevalueringsprocessen bestå af fire faser: Første fase vil være besvarelse af spørgeskemaer vedrørende den udøvede ledelse. Her vil lederens medarbejdere, lederen selv og dennes foresatte skulle besvare. I anden fase genereres og fremsendes en rapport til den evaluerede leder til brug for egen refleksion og videreformidling til nærmeste leder. Tredje fase er en dialog med nærmeste leder om evalueringen. Dette gennemføres i ramme af FOKUS udviklingssamtale, hvorfor der også udarbejdes en udviklingskontrakt for den evaluerede leder. I fjerde fase følger lederen op over for medarbejderne i forhold til resultatet af evalueringen samt hvilke aktioner evalueringen har medført. Jeg vil løbende holde jer opdateret om udviklingen af konceptet, ligesom både myndigheder og faglige organisationer vil blive inddraget i forløbet. Fremtidens karriereforløb for officerer Som følge af at de nuværende strukturbestemte videreuddannelser udfases, og det nye modulariserede videreuddannelsesforløb indfases, er der mange, der efterspørger, hvordan et typisk fremtidigt karriereforløb kommer til at se ud for en officer. 1

2 Det korte svar er, at der ikke er noget typisk karriereforløb fremadrettet. Karriereforløbet tegner den enkelte nemlig selv og i samråd med nærmeste chef. Mulighederne for en karriere i Forsvaret vil være fleksible i forhold til den enkeltes ønsker, evner, interesser og ambitioner og kan tilrettelægges som et vertikalt, horisontalt eller et civilt kombineret karriereforløb. Vores fokus i det videre udviklingsarbejde er derfor at skabe rammerne for de fleksible karrieremuligheder, hvor kursus- og moduludbuddet naturligvis er afstemt efter Forsvarets kompetencebehov i forhold til den operative opgaveløsning. Når det så er sagt, vil vi gerne bidrage til at visualisere nogle mulige eksempler på forskellige karriereforløb. Vi er derfor netop i gang med at udarbejde en række illustrationer, som lige nu er genstand for drøftelse her i huset. Det er hensigten, at illustrationerne skal uploades på HR-portalen. I mit næste nyhedsbrev vil jeg inkludere et link, så I kan få anledning til at fortsætte drøftelserne om fremtidens karriereforløb i jeres egne enheder. Adgang til videreuddannelser for officerer I arbejdet med det modulariserede videreuddannelsesforløb er det vigtigt at overveje, hvilke hensyn der skal tages i forhold til etablering af adgangsveje til de nye uddannelseselementer. Udgangspunktet er, at uddannelserne skal gennemføres, når det er relevant og rettidigt både i forhold til den enkeltes karriereudvikling og i forhold til Forsvarets behov. Hvis der ikke tages disse hensyn, er der en risiko for, at der vil være for mange tilmeldte til de relevante kurser, eller at medarbejderne søger uddannelseselementer, der ikke understøtter Forsvarets kompetencebehov. Forsvaret har en forholdsvis stor mængde af officerer, der skal gennemføre uddannelser. Udbudskapaciteten er begrænset, men skal udnyttes maksimalt. Derfor er der behov for en styringsmekanisme, der skal sikre, at: Forsvarets strategiske behov dækkes. Uddannelsesudbuddet er dimensioneret i forhold til Forsvarets behov. Der prioriteres og tildeles kursuspladser, hvis der er for mange ansøgere i forhold til kapaciteten. I forhold til sammensætning af styringsmekanismen går de indledende overvejelser på, at det skal være en gennemskuelig styringsmekanisme, der ses forankret ved Forsvarets Personeltjeneste og som består af flere forskellige instanser. Eksempelvis ses et råd med repræsentation fra Forsvarskommandoen, myndighedernes chefniveau (aftagerne) og Forsvarsakademiet (udbyderen) som den uddannelsesinstitution, der kan vurdere den enkeltes studieegnethed, hvilket er sammenfaldende med praksis i det civile uddannelsessystem. Dette råd kunne samles årligt. Herudover ses et mindre råd, der eksempelvis samles hvert kvartal med henblik på at prioritere og tildele kursuspladser, hvis der er for mange, der søger ind på kurser med begrænset kapacitet. 2

3 Arbejdet med etablering af styringsmekanismen er initieret i samarbejde mellem Forsvarskommandoen (PSA1 og PSA2) og Forsvarets Personeltjeneste. Jeg vil løbende holde jer orienteret om udviklingen inden for dette område. Ansættelsesforhold for tjenestemænd Som bekendt fastlægger forsvarsforliget, at Forsvaret ikke længere skal anvende tjenestemandsansættelse. Beslutningen vil som hovedregel ikke berøre allerede ansatte tjenestemænd, hvorfor deres ansættelsesforhold fortsætter uændret, så længe stillingerne ligger inden for samme hovedfunktionsniveau. I de tilfælde, hvor en tjenestemand søger en stilling på et andet hovedfunktionsniveau, forventes der at blive mulighed for, at tjenestemanden kan bevare sin ansættelse. Det vil være Forsvarsministeriet, der træffer denne afgørelse ud fra en konkret vurdering. Tjenestemandsloven kræver, at Forsvarsministeriet meddeler centralorganisationerne, at Forsvaret ikke længere ønsker at anvende tjenestemandsansættelsen. Denne meddelelse blev givet på et møde i slutningen af september. Beslutningen har især betydning på officersområdet, idet det allerede er muligt at ansætte stampersonel på overenskomst, K35 og K60/62. Efter mødet har Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) bedt om forhandling af en ny overenskomst. Forberedelserne til disse forhandlinger er i gang. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvornår der opnås enighed med HOD om en ny overenskomst. Direktiv for gennemførsel af personeltilpasninger Som I måske allerede ved, er der i Retningslinjer for personeltilpasninger i Forsvaret beskrevet en proces for gennemførsel af personeltilpasninger, som foregår én gang årligt per 1. september. Efter at have modtaget myndighedernes første bidrag i denne forbindelse, har der vist sig at være et behov for at præcisere grundlaget for opgørelserne. Derfor har Forsvarskommandoen udsendt et justeret og mere præcist direktiv, hvorefter processen nu bliver gentaget. Myndighedernes fornyede opgørelser bliver sendt til Forsvarets Personeltjeneste med termin den 31. oktober Intentionen er efterfølgende at gennemføre forløbet som beskrevet i retningslinjerne med blandt andet sammenlignings- og vurderingsprocessen for berørte medarbejdergrupper. Det er hensigten, at tilpasningsprocessen for 2013 vil være afsluttet omkring årets udgang. Opsigelse af Plan for Gennemførelse af Personeltilpasninger i Forsvaret (PGP) og Lokalaftale om frivillige fratrædelsesordninger i forsvaret dateret juni 2010 Med formel udløbsdato den 31. december 2013 har Forsvarskommandoen med kutymemæssigt varsel opsagt PGP og Lokalaftale om frivillige fratrædelsesordninger i forsvaret dateret juni

4 Forsvarsministeriet har nemlig meddelt, at som led i næste års finanslov vil tekstanmærkning 101 på 12 ikke blive videreført. Det betyder, at der ikke længere er hjemmel til bl.a. at tildele ekstra pensionsalderår (jf. Cirkulære om afskedigelse af civilarbejdere (tidl. KFF B.5-10)), der ellers var en del af de samlede tiltag i PGP. Ligeledes er Lokalaftale om frivillige fratrædelsesordninger i forsvaret dateret juni 2010 opsagt, da aftalen er forældet. Der er udgivet et nyt revideret cirkulære for området, som blandt andet danner baggrund for punktet om frivillige fratrædelsesordninger i Forsvaret i de nye retningslinjer for personeltilpasninger i Forsvaret. Retningslinjer for ny løn Niveau II myndighederne har haft de kommende retningslinjer for ny løn forhandlingerne i høring, og vi er nu ved at lægge sidste hånd på justeringerne af dem. Retningslinjerne er en konkretisering af den generelle løn- og ansættelsesstrategi, og erstatter den hidtidige lønstrategi til brug ved ny løn forhandlingerne. Retningslinjerne vil blive suppleret med en vejledning, som Forsvarets Personeltjeneste udsender. Der vil endvidere som sædvanligt blive udarbejdet statistisk materiale til hver enkelt myndighed til brug for forhandlingerne samt en halvårlig analyse af Forsvarskommandoens forventninger inden for løn og personale. Det statistiske materiale viser lønniveauerne for de personalegrupper, der er ansat ved hver enkelt myndighed, og lønniveauerne for sammenlignelige grupper. Projekt Social Kapital Pilotprojektet om Social Kapital er nu også indledt i praksis, idet samarbejdet med Rambøll er i gang ved alle delpiloterne (FPT, FMT, OPLOG Frederikshavn, Trænregimentets 2. forsyningsbataljon, Hjemmeværnsdistrikt Fyn og Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland/Lolland-Falster). Ved et par af enhederne har de så småt taget hul på aktiviteterne, mens de ved andre fortsat er i gang med afdækningen hhv. planlægningen af de kommende aktiviteter. Idet delpiloterne er af varierende størrelse og endvidere har valgt at fokusere på forskellige forhold, er projekterne også ret forskellige både i forhold til substans og udvikling. Eksempelvis har én fokus på nedbringelse af sygefravær, mens en anden arbejder med arbejdsglæde. På uddannelsessiden er der ligeledes taget hul på den praktiske uddannelse af ressourcepersonerne ved de enkelte delpiloter, som p.t. gennemfører kurset Social Kapital i praksis. Kurset er udviklet over en AMU-skabelon af Kompetencesekretariatet i samarbejde med blandt andre Forsvaret. Målgruppen er dog væsentligt bredere end for et traditionelt AMU-kursus. I starten af november er det planen, at den målrettede uddannelse af tovholderne fra de enkelte delpiloter gennemføres. Formålet med uddannelsen er at sætte tovholderne i stand til at drive aktiviteterne lokalt ved enhederne. Dette kursus udvikles og gennemføres af konsulenter fra Rambøll. 4

5 En af de forestående udfordringer er at sikre, at erfaringerne fra en delpilot formidles til de øvrige deltagende myndigheder, hvormed alle kan drage nytte af hinandens erfaringer undervejs og ikke først i forbindelse med slutrapporteringen. Udvikling af Forsvarets kompetenceportal Forsvarskommandoens Uddannelsesforum har nedsat en ny netværksgruppe, Netværksgruppe Kompetenceportal, for at udvikle en kompetenceportal, der skal fungere som en underportal til HR-portalen. Netværksgruppen ledes af Forsvarsakademiet, som også stiller hovedkræfterne til rådighed for udviklingsarbejdet. Formålet med kompetenceportalen er at understøtte HR-strategien og skabe gennemsigtighed ved at samle al information om karriere- og kompetenceudvikling ét sted. Kompetenceportalen skal efter indførelsen være den naturlige indgangsvinkel, hvad enten det drejer sig om langsigtet karriereplanlægning eller kortsigtet efteruddannelse, og den skal kunne anvendes af alle Forsvarets uddannelsesinstitutioner, medarbejdere, chefer (herunder HR-medarbejdere) og ledelse. Indledningsvis vil kompetenceportalen blive oprettet på FIIN med en spejling af centrale funktioner på internettet. På lidt længere sigt er det hensigten, at alle medarbejdere kan tilgå kompetenceportalen på internettet både i arbejdstiden og i fritiden. Den første fase i opbygningen af kompetenceportalen vil fokusere på at præsentere et uddannelseskatalog over alle Forsvarets uddannelser. Det er hensigten, at medarbejderne ved hjælp af søgefunktioner kan skabe sig et overblik over Forsvarets uddannelsestilbud. Den relevante information om indhold og praktiske forhold vedrørende kurser og uddannelser skal derfor præsenteres samlet og overskueligt. I en senere fase er det hensigten, at medarbejderne med et klik i kursuskataloget kan åbne ansøgningsformularer, der udfyldes online. Derefter sendes ansøgningen automatisk til den indstillende chef, som påtegner og videresender ansøgningerne. Medarbejder og chef vil desuden få svar på ansøgningerne via et work-flow, der integreres med kompetenceportalen. Det er et mål, at Kompetenceportalen - og herunder uddannelseskataloget skal være fuldt integreret med Forsvarets øvrige administrative systemer. Uddannelse i engelsk og kulturforståelse Ved overenskomstforhandlingerne afsættes der midler til kompetenceudvikling til både individuel kompetenceudvikling via Kompetencefonden og til gennemførelse af kompetenceudviklingsprojekter (sidstnævnte midler søges ved Kompetencesekretariatet). Forsvaret har igennem de seneste fem år modtaget i størrelsesordenen 22 mio. kr. til forskellige projekter. Med et værnsfælles sigte har vi blandt andet fået kr. 2,6 mio. til udvikling af uddannelsestilbud tilpasset Forsvarets behov inden for engelsk og kulturforståelse. Til at dække Forsvarets behov for engelskundervisning udvikles et uddannelsestilbud i AMU-regi, hvorved uddannelsen bliver refusionsberettiget. Målet med uddannelsen er at sætte deltagerne i stand til på et konstruktivt niveau at kunne indgå i relationer med sam- 5

6 arbejdsparter på engelsk. Kurset er målrettet det manuelle niveau og tager udgangspunkt i den enkelte deltagers niveau. Forsvarets internationale engagement har udover forbedrede engelskkompetencer affødt et behov for kompetenceudvikling inden for kulturforståelse. Der er derfor iværksat udvikling af et kursus på akademiniveau målrettet mellemleder og ledergruppen samt udvikling af et uddannelsestilbud i AMU-regi målrettet det manuelle niveau og mellemledergruppen. Akademimodulet fokuserer på at øge medarbejdernes kulturelle kompetencer i relation til samarbejdsprocesser i kulturmødet. AMU-kurset sigter på at give medarbejdere en grundlæggende interkulturel forståelse, som klæder dem bedre på til at indgå i relationer i internationalt regi. Akademimodulet vil kunne tages som en overbygning til AMU-kurset. Der gennemføres her i efteråret pilotprojekter for alle tiltagene. AMU-kurset i kulturforståelse er gennemført i september og omfattede medarbejdere, som skal udsendes under FN, herunder til Sydsudan og Mali. Såvel kurserne i engelsk som i kulturforståelse henvender sig til medarbejdere, der i deres funktion er i berøring med internationale operationer enten direkte ved udsendelse eller indirekte ved støtte til udsendte medarbejdere. Opfølgning på igangværende HR-måling Den anden undersøgelse af tilfredshed og motivation HR-målingen har været i gang i en måneds tid og afsluttes mandag den 14. oktober. På trods af lidt startvanskeligheder har vi allerede nu en højere svarprocent (28 %) end i den første måling (26 %). På trods af en stigende svarprocent er 28 % stadig for lavt. Lige som i den første undersøgelse er udfordringen at få personalegrupper uden adgang til FIIN i især de operative kommandoer og FBE (eksempelvis M312, M212, M112 og C100) til at besvare det elektroniske spørgeskema. Derfor har vi lavet en ekstra kommunikationsindsats i løbet af uge 40, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle bidragsyderne for jeres hjælp med at reklamere for undersøgelsen. Denne undersøgelse er ret ny, og vi har stadig svært ved at nå de medarbejdere, der ikke sidder foran en computer i hverdagen. Med den igangværende undersøgelse har vi lært en del om at nå denne målgruppe, og vi vil blive bedre, så svarprocenten kan øges yderligere i den tredje måling. På nuværende tidspunkt forventer vi at gennemføre den næste måling i februar 2014, hvor medarbejdere født mellem den i en måned kan deltage. Resultaterne for HR-måling nr. 2 vil kunne ses på HR-portalen i løbet af november. Vi vil bruge resultaterne til at sikre, at Forsvaret bliver ved med at være en god arbejdsplads, og at vi forbedrer os, hvor det er nødvendigt. 6

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på FVU-området Konsulenter: Jesper Lund/Lone Vestergaard Pedersen Mercuri Urval A/S Anbefalinger til aktører på FVU-området side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere