Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål Visiterede botilbud i Lolland Kommune Lovgrundlag Visitationskriterier for optagelse i plejebolig Visitationskriterier for optagelse i ældrebolig Ved bevilling af ansøgte botilbud Hvis borgeren fravælger tilbudte bolig Venteliste og garanti Retten til frit valg Beliggenhed af plejeboliger og ældreboliger i Lolland Kommune Sagsgang i forbindelse med ansøgning om optagelse i Ældrebolig eller Plejebolig Klagevejledning... 17

3 1. Principper og overordnede værdier: Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om Social Service (SEL) og Sundhedsloven. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgrupper som kan ydes service efter denne Lov. Jf. SEL 1 er formålet med loven: 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. 2. Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål: At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats, ved kontakt til henholdsvis Myndighed og leverandør. At borgeren/pårørende tilbydes støtte og hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse. At borgeren motiveres til at tage initiativ til aktivitet og træning i daglige gøremål, så egne ressourcer medinddrages i aktiviteternes udførelse. At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. At borgeren oplever at indsatsen tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. 3. Visiterede botilbud i Lolland Kommune: I Lolland Kommune kan der visiteres til følgende kategorier af boliger til længerevarende ophold: Plejebolig: Leve-og Bomiljø.* Skærmet enhed målgruppe: borgere med Demens. Bolig i tæt plejemiljø.

4 Almen ældrebolig. I det følgende anvendes betegnelsen: Plejebolig, om en bolig, der er opført i tilknytning til centerfaciliteter. Ældrebolig, om en bolig, hvortil der ikke er tilknyttet centerfaciliteter. Fælles for begge typer af boformer er, at de er indrettet med henblik på at tilgodese personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. * LEVE-OG BOMILJØER fokusere på beboernes mulighed for det individuelle liv i plejeboligen suppleret med livet i naboskabet. Boenheder med 6 til13 lejligheder i hver, er placeret i tæt forbindelse med et fælleareal f.eks. køkken og opholdsstue hvor hverdagslivet og det sociale liv kan finde sted i overskuelige rammer med individuelle aftaler om pleje og praktisk hjælp, men samtidig fokusering på hverdagslivet og det sociale liv. I hver boenhed købes der ind og laves mad sammen med beboerne, ligesom der er bryggers med bl.a. vaskemaskine, hvor beboernes tøj vaskes. Hver boenhed har fælles husholdningskasse, hvortil der indbetales et månedligt beløb. Definition på plejeboliger: (jf. Lov om almene boliger stk. 2): Plejeboliger er almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Definition på almene ældrebolig: (jf. Lov om almene boliger 54, stk. 2) Almene ældreboliger er boliger, som er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 4. Lovgrundlag: Lov om Social service: 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen. Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med

5 betydelig og varigt nedsat funktionsevne dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. 5. Visitationskriterier for optagelse i Plejebolig: 1. Ansøger skal have et fysisk og/eller psykisk pleje/omsorgsbehov som, efter den konkrete og individuelle vurdering, gør det uhensigtsmæssigt at ansøgeren bliver boende i nuværende bolig og skal have behov for personlig og/eller praktisk hjælp hele døgnet. 2. At ansøgeren ikke er i stand til at tilkalde hjælp, f.eks. benytte et nødkald, kan berettige til en Plejebolig. 3. Følgende forhold, som enkeltstående årsag til ansøgning, berettiger IKKE til Plejebolig: Utryghed. Høj alder. Nødkald. Uhensigtsmæssig indretning af nuværende bolig. 6. Visitationskriterier for optagelse i ældrebolig: 1. Ansøgeren skal have en betydelig varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen vurderes ved en konkret og individuelle vurdering (jf. Lov om social service 88). 2. Nuværende bolig skal være uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til funktionsnedsættelsen. 3. Ansøgeren kan opnå en større grad af selvhjulpenhed og eller sikkert/forsvarligt kan færdes indendørs, ved flytning til bolig med særlig indretning. Med særlig indretning forstås f.eks.: o Særlige pladsforhold p.g.a. hjælpemidler og/ eller behov for hjælp af 1 til 2 personer o Særlig indretning af køkken, bad, elevator o. lign. 4. Følgende forhold, som enkeltstående årsag til ansøgning, berettiger IKKE til ældrebolig: Utryghed. Høj alder. Nødkald. Hvis hus/have er blevet for stort/krævende og/eller for dyrt. Uhensigtsmæssig geografi i relation til ansøgerens ønskede aktivitetsniveau. 5. Ansøgerens muligheder for selv at finde anden egnet bolig skal være udtømte.

6 7. Ved bevilling af ansøgte botilbud: Borgeren kan søge prioriteret: - I forhold til botilbuddets geografiske placering. - I forhold til de eventuelle ønsker for aktivitetstilbud. Borgere, der opfylder kriterierne for ansøgte botilbud, visiteres til den bolig, der matcher til borgerens behov bedst muligt. I videst muligt omfang følges borgerens ønske. 7.1 Hvis borgeren fravælger tilbudte bolig: Hvis borgeren takker nej til et tilbud på det ansøgte boligtilbud: i det prioriterede lokalområde, betyder det som udgangspunkt sletning af visitationslisten. i et andet lokalområde end det prioriterede, forbliver borgeren på visitationslisten. Hvis borgeren er blevet slettet af visitationslisten, men ønsker at søge en ældrebolig igen, skal der altid ansøges og visiteres på ny. 8. Venteliste og garanti: Senest 2 måneder efter borgeren er blevet visiteret til plejebolig og er kommet på en evt. venteliste, vil borgeren blive tilbudt en sådan bolig. Ledige boliger anvises til de borgere, som har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere, som har stået længst tid på ventelisten Garantien gælder ikke, hvis ansøgeren efter reglerne om frit valg af ældreboliger m.v. ønsker at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse enten i bopælskommunen eller i en anden kommune. I dette tilfælde optages borgeren på fritvalgs ventelisten og er dermed ikke omfattet af garantien. (jf. Lov om almene boliger 54a & 58a). 9. Retten til frit valg: Frit valgsordningen: Borgere, som ønsker at flytte til anden kommune, skal opfylde betingelserne for at få anvist en almen ældrebolig i både fraflytnings og tilflytningskommunen. Retten til frit valg gælder uanset boligens beliggenhed.

7 Retten til frit valg omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, og hvis ansøgeren fortsat ønsker at pågældende skal indgå i husstanden, skal den bolig der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis pågældende borger, der har fået bevilliget boligen, dør, har efterlevende samlever ret til at fortsætte lejeforholdet. (jf. Lov om almene boliger 58a) 10. Beliggenhed af plejeboliger og ældreboliger i Lolland Kommune: Samlet antal boliger af typen Plejebolig og Ældrebolig i Lolland Kommune: Plejebolig, type: bolig i tæt plejemiljø : 304 Plejebolig, type: Skærmet enhed : 48 Plejebolig, type: Leve-bomiljø : 141 Ældreboliger : 247 Lykkesejecenteret Anlægsvej 4: Nr. A 1, B 2-3, E 10 13, F 16 19, G 20 25, H 26 30, I 36 40, J 31-35, K 51 55, L 46 50, M 41 45, N Søllested. 45 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø, hvor af de 35 boliger er samlet i 7 klyngehuse, der hver indeholder 5 lejligheder. Hvert klyngehus har et fælles opholdsrum. Alle boliger er toværelseslejligheder. 7 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø, der ligger tæt op ad selve Centeret. Alle boligerne er etværelseslejligheder med eget køkken samt stort badeværelse. Der leveres mad fra Lolland Kommunes køkken. Der er centerfaciliteter. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Lykkesejecenteret Anlægsvej 4: Nr. C4 7, D Søllested. 6 Ældreboliger. Der er 2 toværelseslejligheder og 4 etværelseslejligheder. Alle boligerne ligger tæt op ad selve centeret. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Mimosevej 10 A, B, C samt 12 A, B, C 4920 Søllested. 6 Ældreboliger, alle boliger er toværelseslejligheder..

8 Boligerne ejes af Lolland kommune. LFBO står for det kontraktuelle. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Blomsterparken Nr. 1 til 68 (Her af er nogle lejligheder inddraget til fælles arealer) Rødby. 42 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø. Alle toværelseslejligheder, de fleste i stueplan med have. 7 Plejeboliger, type: Skærmet enhed. Der er centerfaciliteter. Der leveres mad fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Kirsebærhaven Nr. 1 til Rødby. 18 Plejeboliger, som ligger i forlængelse af Blomsterparken. Der er 13 toværelseslejligheder og 5 treværelseslejligheder. Lejlighederne støder ud til fælles opholdsrum. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Degnevænget Nr. 1 til Rødby. 23 Ældreboliger, rækkehusbyggeri, som ligger i gå-afstand fra Blomsterparken. Der er 20 toværelseslejligheder og 3 treværelseslejligheder. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Æbleparken 4970 Rødby 12 Ældreboliger. Beliggende i Rødbyhavn. Toværelses og treværelsesboliger. Boligerne ejes af Lolland almennyttige Boligselskab, Lolland Kommune har alene anvisningsretten.

9 Horslunde Ældrecenter H C Skottes vej 4 Lejlighed 1 til Horslunde. 19 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø. Alle toværelseslejligheder. Der er centerfaciliteter. Der leveres mad fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Bøgelunden Lejlighed 1 til Horslunde. 14 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø. 7 Plejeboliger, type: Skærmet enhed. Der leveres mad fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Sandby Ældrecenter Fredensvej 10 Lejlighed 1 til Harpelunde. 13 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø. 8 Plejeboliger, type: Skærmet enhed. Alle boliger er toværelseslejligheder. Der leveres mad fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Fejø: Herredsvej 179 Lejlighed 1 til Fejø. 12 Ældreboliger. Der er både etværelsesboliger og toværelseslejligheder og der er boliger både i stueplan samt på 1 ste sal med elevator. Boligerne ejes og administreres af Lolland kommune.

10 Birketlunden Bandholmvej Lejlighed 1 til Torrig. 14 Ældreboliger, alle boliger er toværelseslejligheder. Boligerne ejes af Ravnsborg Ældreboligforening afd. 1, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Boesgårdsparken Nr. 1 til Horslunde. 33 Ældreboliger, alle toværelseslejligheder. Boligerne ejes af Ravnsborg Ældreboligforening afd. 1, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Stationsvej Nr. 10 til Horslunde. 16 Ældreboliger, alle treværelseslejligheder. Boligerne ejes og administreres af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Bøgevænget Lejlighed 2 til 86 (lige numre) 4960 Holeby. 33 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø 7 Plejeboliger, type: Skærmet enhed. Alle boliger er etværelseslejligheder. Der er centerfaciliteter. Maden leveres fra Lolland Kommune Køkken Boligerne ejes af Holeby Ældreboligforening afd. 2, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten.

11 Egevænget Lejlighed 1 til 8, Holeby. 14 Ældreboliger, alle boliger er toværelseslejligheder. Beliggende tæt ved Bøgevænget med centerfaciliteter. Boligerne ejes af Ældreboligforeningen i Holeby, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Lindevænget Nr. 2 til 12 (lige numre) 4895 Errindlev. 6 Ældreboliger, alle boliger er toværelseslejligheder. Boligerne ejes af Ældreboligforeningen i Holeby, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Kildevænget Nr. 1 A, B, C Fugelse, 4960 Holeby. 3 Ældreboliger, alle boliger er toværelseslejligheder. Boligerne er beliggende ude på landet, hvor der er langt til indkøbsmuligheder. Boligerne ejes af Ældreboligforeningen i Holeby, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Ryttervej Nr. 12 A + 12 B 4960 Holeby. 2 Ældreboliger, begge toværelseslejligheder. Beliggende i gå-afstand til Bøgevænget med centerfaciliteter. Egnet til borgere, der kan færdes uden hjælpemiddel evt. v.h.a. rollator. Boligerne ejes af S/I Ældreboligerne 2 i Holeby, og administreres af Boligselskabet Domea. Lolland Kommune har alene anvisningsretten.

12 Fredsholmparken Langøvej 18: B, C, D, E F, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V 4900 Nakskov. 17 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø Alle boliger er toværelseslejligheder. Maden leveres fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Rønnebærparken Rønnebærparken 1, Lejlighed 1 til Dannemare. 12 Plejeboliger, type: Boliger i tæt plejemiljø, alle 12 boliger er toværelseslejligheder. 6 Plejeboliger, type: Skærmet enhed, alle 6 boliger er etværelseslejligheder, og har udgang til fælles opholdsrum. Maden leveres fra Lolland Kommunes køkken.. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Gloslundegade 27 A, B, C og 27 Lejlighed. 1 til Dannemare. 19 Ældreboliger, alle er toværelseslejligheder. Boliger i stueplan samt på 1 ste sal med elevator. Vaskekælder i boligkomplekset. Ca. 2 km til nærmeste indkøbsmuligheder. Busstoppested lige udenfor ejendommen. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Klokkevangen 16 og Dannemare. 2 Ældreboliger. Boligerne er toværelseslejligheder. Ca. 350 meter til indkøbsmuligheder. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune.

13 Præstevangen 7 og Dannemare. 2 Ældreboliger. Begge boliger er toværelseslejligheder. Ca. 300 meter til indkøbsmuligheder. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Rårupvænget 7 og Nakskov. 2 Ældreboliger. Begge boliger er toværelseslejligheder. Ca. 500 meter til nærmeste indkøbsmulighed. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Tranevej 14 A, B, C Langø 4900 Nakskov. 3 Ældreboliger. Boligerne er toværelseslejligheder. Ca. 500 meter til nærmeste indkøbsmulighed. Boligerne ejes og administreres af Lolland Kommune. Stokkemarke plejecenter Toftevej Nr. 66 til 102 (lige numre) 4952 Stokkemarke. 19 Plejeboliger, type: boliger i tæt plejemiljø. Alle boliger er etværelseslejligheder med boligareal varierende mellem 36 kvm til 44 kvm. Maden leveres fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes af Lolland Kommune og administreres af Syd Dan ApS. Lolland Kommune har alene anvisningsretten.

14 Svanehøj plejecenter Rolighedsvej 1 Lejlighed 1 til Bandholm. 22 Plejeboliger, type: bolig i tæt plejemiljø Alle boliger er toværelseslejligheder. Maden leveres fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes og administreres af LFBO. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Margretecentret Østre Boulevard 14 Lejlighed 101 til 128 samt 134 til Maribo. 43 Plejeboliger, type: bolig i tæt plejemiljø. 13 Plejeboliger, type: Skærmet enhed. Der er både etværelses og toværelseslejligheder. Maden leveres fra Lolland Kommunes køkken. Boligerne ejes af Lolland Kommune og administreres af Syd Dan ApS. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Bangshave Parken Nr. 1 til Maribo 39 Ældreboliger. Alle boligerne er toværelseslejligheder. Gå-afstand til Bangshavecenteret, hvor der er centerfaciliteter. Boligerne ejes og administreres af Lolland Almennyttige Boligselskab, Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Skovvænget 9 Lejlighed 1 til Maribo. 19 Ældreboliger i et 2 etagers byggeri med elevator. Lejlighederne svinger i areal fra 68,10 kvm til 88,60 kvm brutto. 17 boliger er toværelseslejligheder og 2 boliger er treværelseslejligheder. Gå-afstand til Bangshavecentret, hvor der er centerfaciliteter.

15 Boligerne ejes og administreres af Lolland Almennyttige Boligselskab, Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Mølle alle nr , , Nakskov. 46 Plejeboliger, type: Leve bomiljø Boligerne er fordelt på 5 boenheder. Plejeboligerne er en lejet del af Møllecenteret, som indeholder centerfaciliteter. Boligerne ejes af Lolland Kommune, og administreres af Boligselskabet af Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Skolebakken 22 til Nakskov. 50 Plejeboliger, type: Leve bomiljø. De 50 boliger er fordelt på 5 boenheder/huse. Boligerne er etværelseslejligheder. Boligerne ejes og administreres af Boligselskabet af Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Havrevænget 4 til Nakskov. 20 Plejeboliger, type: Leve bomiljø. De 20 boliger er fordelt i 2 boenheder/huse. Er beliggende tæt ved / er en lejet del af Skovcenteret, som indeholder centerfaciliteter. Boligerne ejes af Lolland Kommune og administreres af Boligselskabet af Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Hvedevænget 2 til Nakskov. 25 Plejeboliger, type: Leve bomiljø. De 25 boliger er fordelt i 2 boenheder/huse. Boligerne er placeret i 2 etager forbundet med trapper og elevator. Er beliggende tæt ved/ er en lejet del af Skovcenteret, som indeholder centerfaciliteter.

16 Boligerne ejes af Lolland Kommune og administreres af Boligselskabet af Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Voldgården Jernbanegade 7 Adressen angives med etagenr. ( stuen eller 1. sal) samt lejerens navn Nakskov. 10 Ældreboliger. Bebyggelse i 2 etager med trapper og elevator tæt ved bus og togstation. 8 etværelseslejligheder og 2 toværelseslejligheder. Boligerne ejes og administreres af Nakskov Almennyttige Boligselskab. Lolland Kommune har alene anvisningsretten. Ole Kirks Alle Nakskov. 4 Ældreboliger. Boligerne er alle toværelseslejligheder. Ca. 2 km. Til Nakskovs centrum. Boligerne ejes og administreres af Boligselskabet Lolland Kommune har alene anvisningsretten. 11. Sagsgang i forbindelse med ansøgning om optagelse i Ældre eller Plejebolig: Ansøgning: Henvendelse om ansøgning til ældrebolig eller plejebolig skal rettes til Myndighedsfunktionen, som fremsender et ansøgningsskema til borgeren. Visitationssamtale: Når Myndigheden har modtaget ansøgningsskemaet, kontakter visitator borgeren m.h.p. aftale om et visitationsbesøg. Ved visitationssamtalen kan borgeren invitere pårørende eller en bisidder til at deltage i samtalen. Visitatoren foretager en konkret individuel vurdering af behovet for botilbud, og vurderingen foretages på baggrund af en helhedsvurdering af borgerens samlede situation - herunder beskrivelse af borgerens oplevelser, ønsker for hverdagslivet samt hvor borgeren ønsker at få den ansøgte boform.

17 Afgørelse: Der kan være behov for indhentelse af yderligere information, hos samarbejdspartnere f.eks. egen læge. Når det drejer sig om helbredsmæssige oplysninger, skal der foreligge skriftligt samtykke (jf. Retssikkerhedsloven 28). Borgerens prioriterede ønsker for boformens geografiske placering drøftes, og borgeren orienteres om, hvorvidt ønskerne kan imødekommes samt om optagelse på eventuel venteliste. Når de relevante oplysninger er indhentet og vurderet, modtager borgeren en skriftlig afgørelse, som hovedregel indenfor 1 måned, efter visitationsbesøget. Der kan være situationer, hvor indflytning i anden bolig er uopsættelig og der ikke er ledig bolig dér, hvor borgeren ønsker det. Borgeren vil i så fald blive anvist ledigt botilbud i Lolland kommune, der matcher borgerens vurderede aktuelle behov. 12. Klagevejledning: Er borgeren ikke enig i afgørelsen på ansøgningen til ældrebolig eller plejebolig, rettes henvendelsen til Myndigheden. Fører henvendelse til Myndigheden ikke til et for borgeren tilfredsstillende resultat, kan afgørelsen ankes til Statsforvaltningen Sjælland, Det Sociale Nævn. Hvis man ønsker afgørelsen anket i Det Sociale Nævn, rettes henvendelse til: Lolland Kommune Myndighedsfunktionen Jernbanegade Maribo tlf.: Myndighedsfunktionen videresender herefter sagens akter inkl. bilag til Det Sociale Nævn.

18 Rekvirering af øvrige serviceinformationer vedrørende: Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom og handicap. Pasning af døende. Personlig og praktisk hjælp. Kontant tilskud til hjælperordninger. Ledsageordning. Hjælperordning. Dækning af nødvendige merudgifter. Optagelse i midlertidigt botilbud. Kan fås ved at rette henvendelse til: Lolland kommune Myndighedsfunktionen Jernbanegade Maribo Telefon: Alle hverdage mellem kl til 15.00

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger ÆLDREBOLIGER 2014 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Ældreboliger er omfattet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger Midlertidige pladser (Flexpladser og rehabiliteringspladser) Dagtilbud (Daghjem og dagcenter) Brøndby

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet ældreboliger ikke er omfattet af servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER (Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk) ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER Flyt af lyst og ikke af nød, mens du endnu selv kan bestemme. Mange får senere i livet problemer med at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom. jf. Sundhedsloven 119

Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom. jf. Sundhedsloven 119 Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom jf. Sundhedsloven 119 Hvad er Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom? Ifølge Sundhedsloven 119 er det kommunernes

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. jf. Lov om social service 118

Serviceinformation. Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. jf. Lov om social service 118 Serviceinformation Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom jf. Lov om social service 118 Orlov til pasning af nærtstående med handicap Som nærtstående til en plejekrævende med

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86 Serviceinformation Genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service 86 Hvad er Genoptræning og vedligeholdelsestræning? Genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud til dig, som

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for ældreboliger Hvis du har brug for en ældrebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for ældreboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Plejeboliger April 2015

Plejeboliger April 2015 Plejeboliger April 2015 HVIS DU ØNSKER AT SØGE OM EN PLEJEBOLIG/PLEJEHJEMSPLADS, SKAL DU RETTE HENVENDELSE TIL: Visitationen Telefon: 99 45 44 20 Telefontid: Mandag Fredag kl. 8-9 (visitator) samt Mandag

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Ældreboligkatalog

Center for Social og Sundhed. Ældreboligkatalog Center for Social og Sundhed Ældreboligkatalog 1 VELKOMMEN Dette katalog beskriver hvilke ældreboliger Furesø Kommune kan visitere til, når det ikke længere er muligt at blive i nuværende bolig. Behovet

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom. jf. Sundhedsloven 119

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom. jf. Sundhedsloven 119 Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom jf. Sundhedsloven 119 Hvad er Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom? Ifølge Sundhedsloven 119 er det kommunernes

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103 Kvalitetsstandard Jobnøglen - Beskæftigelse til borgere med fysisk og/eller psykisk udviklingshandicaps - Beskæftigelse til borgere med sindslidelse - Beskæftigelse til borgere med medfødt eller erhvervet

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Forord: Det overordnede formål er at give borgere overblik over kommunens boliger, kriterierne for at få tildelt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger

Kalundborg Kommune oktober 2013. Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune oktober 2013 Ældre-handicapvenlige boliger Kalundborg Kommune råder over et antal ældrehandicapvenlige boliger, der kan søges af personer, som på grund af sygdom eller handicap har behov

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere