Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER"

Transkript

1 Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1

2 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere oplever derfor, at de har behov for juridisk rådgivning herom. Ansættelses- og arbejdsretten omfatter et væld af komplekse regler i love og overenskomster samt ulovbestemte principper, som regulerer arbejdsgiverens frihed til at lede og fordele arbejdet. Vi har stor erfaring med at rådgive om arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger på arbejdsgiversiden og bistår løbende en lang række danske og udenlandske arbejdsgivere. Vi rådgiver primært arbejdsgivere, men også direktører og andre ledende medarbejdere. Vores rådgivning spænder vidt og dækker dagligdagens ansættelsesretlige opgaver i relation til f.eks. ansættelse eller opsigelse af medarbejdere, samt mere komplekse ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med virksomhedoverdragelse, omstrukturering og outsourcing, fratrædelsesordninger for ledende medarbejdere, aktiebaserede incitamentsordninger samt retssager og voldgiftssager. Afdelingen er i de seneste år vokset betydeligt og tæller p.t. 17 jurister. Sådan arbejder vi Det er et vigtigt mål for os, at vores klienter oplever os som en engageret og opmærksom samarbejdspartner, der i tæt og konstruktiv dialog leverer forretningsorienterede løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende. Samtidig lægger vi vægt på, at vores rådgivning ikke blot tager højde for de juridiske og økonomiske aspekter, men også for de menneskelige, kommunikationsmæssige og praktiske aspekter af de rejste problemstillinger. Vores ydelser består blandt andet af juridisk sparring pr. telefon, mail og på møder. Vi udarbejder desuden dokumenter, juridiske redegørelser om komplekse juridiske emner, deltager i forhandlinger med medarbejdere eller faglige organisationer samt retssags- og voldgiftsbehandling. Hertil kommer, at vi underviser på højere uddannelsesinstitutioner, konferencer og kurser samt skriver artikler og bøger om udvalgte ansættelses- og arbejdsretlige emner. 2 3

3 Individuel ansættelsesret Den individuelle ansættelsesret er den juridiske disciplin, som vedrører forholdet mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakten indeholder spillereglerne for forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Det er derfor vigtigt, at den udarbejdes med omtanke. Den individuelle ansættelsesret er relevant for alle arbejdsgivere og medarbejdere, uanset arbejdspladsens karakter. Den spiller en rolle, såvel i relation til den daglige personaleadministration som de særlige situationer, der opstår i forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling har stor ekspertise inden for den individuelle ansættelsesret. Det gælder såvel i forhold til direktører og ledende medarbejdere som i forhold til funktionærer og timelønnede. Principielt kan arbejdsgiveren og medarbejderen frit aftale ansættelsesvilkårene. I praksis er aftalefriheden i høj grad begrænset af lovgivningen samt eventuelle kollektive aftaler (overenskomster, lokalaftaler m.v.). Ifølge ansættelsesbevisloven skal samtlige væsentlige ansættelsesvilkår meddeles skriftligt til medarbejderen. Retspraksis om ansættelsesbevisloven udvikler sig løbende. Ifølge den seneste retspraksis stilles der store krav til arbejdsgiverens udformning af ansættelseskontrakten samt øvrige dokumenter, der indeholder væsentlige ansættelsesvilkår. Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger, der relaterer sig til den individuelle ansættelsesret, blandt andet om ansættelseskontrakter, arbejdsgiverens ledelsesret, personalepolitikker, udformning af advarsler, opsigelsesskrivelser og bortvisninger samt fratrædelsesaftaler. Vi bistår arbejdsgivere med at udarbejde ansættelseskontrakter for alle medarbejdergrupper, såvel i form af standardkontrakter som i form af individuelle kontrakter. Herudover bistår vi arbejdsgivere (og direktører) med gennemgang af eksisterende ansættelseskontrakter med henblik på at justere dem i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores store erfaring med ansættelseskontrakter samt arbejdsmarkedets forhold gør os i stand til at give arbejdsgivere, direktører og ledende medarbejdere kvalificeret sparring i deres bestræbelser på at optimere vilkårene i ansættelseskontrakten og samtidig tilbyde markedsmæssige vilkår. 4 5

4 Incitatmentsordninger Danske og udenlandske virksomheder og institutioner benytter i stigende grad incitamentsordninger som en del af medarbejdernes aflønning. Brugen af incitamentsordninger er forbundet med mange fordele. Men der er ligeledes en række juridiske udfordringer og faldgruber, som der bør tages højde for ved etableringen af ordningerne samt den efterfølgende administration heraf. Fravær Ferie og andre former for fravær er af gode grunde vigtige temaer for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Ferielovgivningen samt den øvrige lovgivning om fravær fra arbejdspladsen indeholder en lang række komplekse regler, som i praksis ofte skaber betydelige udfordringer for arbejdsgivere. Hertil kommer, at ferie og andre former for fravær har været genstand for en omfattende rets- og administrativ praksis. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling har mange års erfaring med at rådgive om incitamentsordninger. Vi bistår virksomheder med at udarbejde og implementere incitamentsordninger for medarbejderne, hvor aflønning helt eller delvist sker i form af aktier, tegningsog købsoptioner, konvertible obligationer, fantomaktier, bonus, provision, tantieme eller lignende. Vi dækker ikke blot den ansættelsesretlige rådgivning, men også den skatteretlige og selskabsretlige rådgivning, der knytter sig til de forskellige incitamentsordninger. Vi bistår desuden ved indførelse af personalegoder og fleksible lønpakker. Herudover gennemgår vi eksisterende incitamentsordninger i fratrædelsessituationer, hvor der kan opstå usikkerhed om, hvordan en fratrådt medarbejder er stillet i forhold til en eksisterende ordning. Vi bistår også, hvis der efterfølgende opstår en tvist om en incitamentsordning. Afdelingen har blandt andet ført en række principielle retssager om aktieoptionsordninger og lignende ordninger. Afdelingen for ansættelses- og arbejdsret har i mange år beskæftiget sig med alle aspekter af ferie samt øvrige former for fravær. Vores rådgivning omfatter blandt andet spørgsmål i forhold til ferieloven samt firmapolitikker om ferie, feriefridage, barsels- og forældreorlov og andre former for fravær fra arbejdspladsen. Personalehåndbøger og -politikker Flere og flere arbejdsgivere vælger at indføre generelle retningslinjer på arbejdspladsen i form af personalehåndbøger og/eller -politikker. Emner for sådanne personalehåndbøger/-politikker kan bl.a. være rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom, graviditet og barsel, ret til feriefridage, brug af internet og , rygning, alkohol, etik og imødegåelse af insiderhandel. Eksistensen af sådanne retningslinjer indebærer typisk store administrative fordele, ligesom de styrker arbejds- 6 7

5 givers mulighed for at sanktionere adfærd hos medarbejderne, der strider mod retningslinjerne. Vi bistår arbejdsgivere med at udarbejde og implementere personalehåndbøger og/eller personalepolitikker. Vi rådgiver blandt andet om udstrækningen af arbejdsgivers ledelsesret, forhandling med medarbejderrepræsentanter, eventuel varsling over for medarbejderne m.v. Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, omstrukturering, konkurs m.v. Virksomhedsoverdragelser, fusioner, omstruktureringer samt arbejdsgivers betalingsstandsning og konkursbehandling er alle processer, som har stor indflydelse på forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, og som derfor giver anledning til en række ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger. Det kræver betydelig erfaring og stor faglig sikkerhed at rådgive vedrørende de nævnte processer og derved bidrage til at sikre, at håndteringen af medarbejderspørgsmål sker i overensstemmelse med lovgivningen, kollektive aftaler m.v. samt på en hensigtsmæssig måde for de relevante interessenter. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling har været involveret i de nævnte processer utallige gange. Vi bistår ved virksomhedsoverdragelser på såvel købersom sælgerside og fusioner med harmonisering af vilkår for medarbejdergrupper for de respektive virksomheders kollektive vilkårsændringer. Vi rådgiver også om ansættelsesretlige problemstillinger i tilknytning til omstruktureringer samt om medarbejderes retsstilling ved arbejdsgiverens betalingsstandsning, konkurs m.v. Opsigelse og bortvisning En opsigelses- eller bortvisningssituation er svær at håndtere for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Situationen udvikler sig ofte til uoverensstemmelser mellem parterne, hvilket kan være en meget opslidende og dyr affære for alle parter. Vi har en omfattende ekspertise og erfaring i relation til opsigelser og bortvisninger. Vi bistår med at udforme advarsler og opsigelsesskrivelser, beregne korrekte opsigelsesvarsler, varsle ferie, tage stilling til suspension og fritstilling og alle de andre spørgsmål, der opstår i relation til en opsigelse. Vi rådgiver også om opsigelsens saglighed efter generelle og specielle beskyttelsesregler samt konsekvenserne, hvis opsigelsen er usaglig eller i strid med beskyttelsesregler. Afdelingen bidrager desuden ved udarbejdelse af og forhandling om fratrædelsesaftaler. I de særlige tilfælde, hvor et større antal medarbejdere må afskediges, bistår afdelingen i relation til reglerne om forhandling og varsling ved kollektive opsigelser. Ved væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet rådgiver vi om bortvisning af medarbejdere. Konkurrencebegrænsninger Brugen af konkurrencebegrænsninger i forhold til medarbejdere kan være et nødvendigt instrument til at fastholde arbejdsgivers markedsposition og til at værne arbejdsgiveren mod konkurrence fra nuværende eller tidligere medarbejdere. Hvis arbejdsgiveren ikke har aftalt konkurrencebegrænsninger med medarbejderen, er arbejdsgiveren som udgangspunkt alene beskyttet efter markedsføringslovens regler. Det er vores erfaring, at markedsføringsloven giver arbejdsgiveren en ganske dårlig beskyttelse mod uberettiget konkurrence fra tidligere medarbejdere og deres eventuelle nye arbejdsgivere. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling rådgiver om konkurrencebegrænsninger for medarbejdere såvel under ansættelsesforholdets beståen (medarbejderens loyalitetspligt), som efter dets ophør. Bistanden handler især om at indgå og håndhæve: konkurrenceklausuler (forbud mod at tage ansættelse i eller selv begynde konkurrerende virksomhed) kunde- og leverandørklausuler (forbud mod at have forretningsmæssig forbindelse med den tidligere arbejdsgivers kunder og/eller leverandører) jobklausuler (klausuler som har til formål at hindre eller begrænse en medarbejders mulighed for at tage ansættelse i en anden virksomhed). Vi rådgiver desuden om de konkurrencebegrænsninger, der ligger i markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik og beskyttelse af erhvervshemmeligheder. I tilfælde af overtrædelse af klausuler og/eller markedsføringslovens regler hjælper vi med at nedlægge forbud samt rejse krav om konventionalbod/erstatning. Vi bistår også virksomheder med at vurdere konkrete klausulers gyldighed og rækkevidde i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, der er omfattet af sådanne klausuler. 8 9

6 Ansættelsesretlige tvister Når et ansættelsesforhold hører op, ved at arbejdsgiveren opsiger eller bortviser medarbejderen, eller ved at medarbejderen opsiger eller ophæver ansættelsesforholdet, opstår der ofte en ansættelsesretlig tvist. Tvisten kan vedrøre opsigelsens eller bortvisningens berettigelse, krav ifølge bonusordninger eller andre incitamentsordninger, krav på feriegodtgørelse og meget andet. En ansættelsesretlig tvist er som andre tvister ofte en opslidende og dyr affære for parterne. Vi har en omfattende ekspertise og erfaring i relation til tvister mellem arbejdsgiver og medarbejder. Vi yder den bedst mulige rådgivning og medvirker til at disse tvister enten udgås eller begrænses. Hvis der alligevel opstår en tvist, rådgiver vi om håndteringen heraf og deltager evt. i forhandlinger med medarbejdere og deres faglige organisationer for at løse tvisten. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende forhandlingsmæssig løsning på tvisten, kan det være nødvendigt at gennemføre en retssag. Vi varetager løbende et stort antal ansættelsesretlige retssager og voldgiftssager. Det gælder også principielle sager, hvor der tages stilling til spørgsmål, der ikke tidligere har været prøvet. Ind- og udstationeringer I tråd med den tiltagende globalisering af erhvervslivet vælger mange virksomheder at ind- eller udstationere medarbejdere. Typisk sker en sådan ind- eller udstationering mellem to virksomheder inden for samme internationale koncern, men dette behøver ikke være tilfældet. Den ægte udstationering er normalt kendetegnet ved, at medarbejderen forbliver ansat i den udstationerende virksomhed. Enhver ind- og udstationering giver anledning til særdeles komplekse juridiske problemstillinger, blandt andet i forhold til skat og social sikring, lovvalg samt samspillet mellem udstationeringsaftalen og medarbejderens ansættelseskontrakt med den udstationerende virksomhed. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling rådgiver som et led i vores internationale relationer såvel danske virksomheder, som ønsker at udstationere en medarbejder til et andet land, som udenlandske virksomheder, der ønsker at indstationere en medarbejder til Danmark og/eller oprette en filial i Danmark. Bistanden varierer fra generelle redegørelser om danske ansættelsesretlige forhold til rådgivning om komplekse konkrete problemstillinger. Opgaverne løses om fornødent i samarbejde med vores selskabsrets- og skatteretsafdelinger. Medarbejdere i udlandet Danske selskaber kan nogle gange have behov for rådgivning inden for udenlandsk ansættelsesret. Det kan enten være i forhold til ansættelse af medarbejdere i et udenlandsk datterselskab eller ved udstationeringer af længere varighed. Vi har gode kontakter med eksperter i ansættelsesret i lande over hele verden. Vi kan derfor hjælpe vores klienter med at få en hurtig og effektiv rådgivning af specialistadvokater inden for alle aspekter af ansættelsesretten også selvom det ikke drejer sig om dansk ansættelsesret. Derudover kan vores German Desk-afdeling tilbyde rådgivning inden for tysk ansættelsesret. Hvis en sag både involverer dansk og tysk ansættelsesret, kan vi derfor i samarbejde med vores German Desk tilbyde en samlet og koordineret rådgivning. Endelig har vi et tæt samarbejde med det verdensomspændende firma Fragomen, som yder rådgivning og hjælper med den praktiske håndtering af sager om opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse over hele verden. Udenlandsk arbejdskraft I tråd med den tiltagende globalisering af erhvervslivet samt det øgede pres på jobmarkedet i Danmark vælger mange virksomheder at hente arbejdskraft i udlandet. Vi rådgiver om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og alle de udlændinge- og ansættelsesretlige spørgsmål, der måtte opstå i den forbindelse. Vi rådgiver blandt andet om, hvorvidt det er nødvendigt at få en opholds- og arbejdstilladelse til den konkrete medarbejder, og bistår med den praktiske afvikling af ansøgningsprocessen. Da vi har mange af denne type sager, har vi en veletableret kontaktflade til Udlændingeservice. Det er til gavn for vores klienter, som vil opleve et hurtigere informationsflow fra Udlændingeservice og ofte en kortere sagsbehandlingstid. Endelig rådgiver vi om medarbejderens eventuelle mulighed for at opnå en mere fordelagtig skatteordning og inddrager i den forbindelse vores skatteretsafdeling. Arbejdsmiljøret Det følger af arbejdsmiljølovgivningen, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø. I tillæg til denne generelle pligt findes en lang række krav i forskellige vejledninger, bekendtgørelse m.v., der af mange arbejdsgivere opleves som meget uoverskuelige. Vi rådgiver om de forpligtelser, arbejdsmiljølovgivningen pålægger arbejdsgivere. Det gælder blandt andet sikkerhedsorganisationen på virksomheden, arbejdspladsvurderinger, eventuelle påbud og forbud udstedt af Arbejds

7 tilsynet m.v. samt implementering af personalepolitiker om arbejdsmiljø. Desuden bistår afdelingen i forbindelse med arbejdsskadesager. Kollektiv arbejdsret Det danske arbejdsmarked er i høj grad reguleret af kollektive overenskomster, som mange arbejdsgivere kommer i berøring med. Den kollektive arbejdsret er aktuel for arbejdsgivere, der er forpligtet af en kollektiv overenskomst. Det kan de f.eks. være via medlemskab af en arbejdsgiverorganisation, indgåelse af overenskomst eller manglende frasigelse af overenskomsten ved virksomhedsoverdragelse. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren bliver mødt med et krav om at indgå en overenskomst fra en faglig lønmodtagerorganisation. Arbejdsretlige tvister, der undertiden udvikler sig til arbejdsretlige konflikter, kan være altødelæggende for arbejdsgiverens forretning. Det er derfor helt afgørende, at de håndteres hurtigt og effektivt. Vi har en omfattende ekspertise med den kollektive arbejdsret. Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med overenskomstkrav, indgåelse af overenskomster og lokalaftaler samt tvist om fortolkning/overtrædelse af kollektive overenskomster. Vi deltager i overenskomstforhandlinger, fællesmøder og mæglingsmøder, faglig voldgift og sager i Arbejdsretten, forhold omkring tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter samt andre aktiviteter, der naturligt er knyttet til den kollektive arbejdsret. Håndteringen af kollektive overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og omstruktureringer byder på særlige udfordringer, som vi har betydelig erfaring i at rådgive om. Advokatundersøgelsen Når der opstår mistanke om væsentlige uregelmæssigheder i en virksomhed eller en offentlig organisation, kan de forhold, der skal afdækkes, og det juridiske regelsæt, der skal vurderes, være af kompleks og sensitiv natur. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre en uafhængig advokatundersøgelse. Vi har kompetencerne og erfaringsgrundlaget til at forestå gennemførelsen af advokatundersøgelser, såvel for private virksomheder som for offentlige myndigheder. Vi sikrer et effektivt og hurtigt procesforløb, og at advokatundersøgelsen gennemføres retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. I det omfang der opstår behov for specialistviden inden for et særligt juridisk område, trækker vi på de kompetencer, vores øvrige 26 specialområder er i besiddelse af. Vi kan 12 13

8 derfor afdække og vurdere ikke alene faktuelle men også komplicerede juridiske spørgsmål inden for alle juridiske fagområder. Offentlig arbejds- og ansættelsesret Som alle andre arbejdsgivere er offentlige myndigheder underlagt den generelle ansættelsesretlige lovgivning, der regulerer det danske arbejdsmarked. Det gælder både den rent danske og den EU-baserede lovgivning. Herudover skal den offentlige arbejdsgiver tillige tilrettelægge personaleadministrationen, så det sikres, at også den forvaltningsretlige regulering respekteres. Såvel de generelle forvaltningsretlige love som de uskrevne retsgrundsætninger, der opstiller krav om saglighed, proportionalitet og en konkret vurdering af den enkelte sag, skal iagttages. I tillæg hertil skal de relevante offentlige overenskomster efterleves, medmindre opståede problemstillinger relaterer sig til den særlige regulering, som tjenestemænd er omfattet af. De særlige ansættelsesformer, der etableres i grænseområdet mellem ansættelsesretten og socialretten, rummer endelig særlige afgrænsningsvanskeligheder for den offentlige arbejdsgiver. Vores ansættelses- og arbejdsretsafdeling har medarbejdere, der gennem en længere årrække har bistået offentlige arbejdsgivere inden for alle dele af den offentlige personaleadministration. Vi har derfor et indgående kendskab til alle de regelsæt, der skal iagttages, når der opstår problemstillinger og behov for juridisk bistand på området. Pension I langt de fleste virksomheder udgør pensionen en central og væsentlig del af de vederlagspakker, der tilbydes medarbejderne. Pensionsaftaler kan imidlertid rejse ganske mange vanskelige spørgsmål for en arbejdsgiver, både når der er tale om en overenskomstreguleret pensionsordning, og når en pensionsordning er etableret af den enkelte virksomhed. En forkert implementeret pensionsordning kan have store negative konsekvenser for såvel medarbejdere som arbejdsgiveren, særligt hvis der er tale om forhold, man først bliver opmærksom på, når medarbejderen er blevet ramt af sygdom eller ulykke. Kromann Reumerts ansættelses- og arbejdsretsafdeling har mange års erfaring med rådgivning om pensionsforhold. Vi bistår, både når der er behov for bistand i forbindelse med valg af pensionsordning, og når der opstår problemstillinger vedrørende pension, uanset om problemstillingerne retter sig mod medarbejdere, overenskomstpart, pensionsinstitut eller mægler. Stay updated Tilmeld dig vores nyhedsbreve på

9 KROMANN REUMERTS ORGANISATION ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET INSOLVENS OG REKONSTRUKTION KONKURRENCERET PRIVATE CLIENTS SKATTER OG AFGIFTER UDBUDSRET BANK- OG FINANSIERINGSRET FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET IP LIFE SCIENCE - LÆGEMIDLER OG BIOTEK PROCEDURE OG VOLDGIFT SPORT, MEDIER OG ENTERTAINMENT VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE COMPLIANCE, CSR OG CORPORATE GOVERNANCE GENERATIONSSKIFTE IT OG OUTSOURCING MILJØRET OG OFFENTLIG RET SELSKABSRET OG ERHVERVSRET SØ- OG TRANSPORTRET VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE- TEKNOLOGI OG MEDIER ENERGIRET GERMAN DESK KAPITAL- MARKEDSGRUPPEN OUTBOUND SERVICES SHIPPING TELEKOMMUNIKATION KROMANN REUMERT SÆTTER STANDARDEN Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles. Vi er pr. 1. april 2009 mere end 600 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden. Omkring 320 af vores medarbejdere er jurister. Vi dækker i øjeblikket 27 specialeområder, men arbejder konstant på at udvikle nye områder, som dækker vores klienters behov. Vores mål er hele tiden at være på forkant med udviklingen og være Danmarks førende juridiske rådgiver inden for hvert enkelt område og samlet. Det er vores vision at sætte standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. ALLE SPECIALISTER ÉT STED I Kromann Reumert har hvert specialeområde en forretningsområdeansvarlig partner samt en række andre partnere og medarbejdere tilknyttet. Partnerne inden for hvert specialeområde arbejder tæt sammen med specialeområdets øvrige jurister med at udvikle vores kompetencer og indsigt inden for det pågældende område. EKSPERTTEAM PÅ TVÆRS Som full service-advokatvirksomhed er vi i stand til at varetage samtlige af vores klienters juridiske behov. Vi uddanner vores medarbejdere, så de kan se på tværs af specialer og forstå de kommercielle aspekter af hvert enkelt opdrag til glæde for klienten. Det er vores mission at levere værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Uanset hvilken problemstilling vores klient har, kan vi stille op med et team med forskellige specialister, der matcher lige præcis det aktuelle behov. Klienten behøver kort sagt ikke vælge og fravælge, men får automatisk det helt rette ekspertteam. LIGEDELING Det er en grundlæggende præmis for partnerkredsen i Kromann Reumert, at firmaets resultat deles lige. Derved sikres en intern struktur, hvor sagerne håndteres lige præcis der, hvor de bedste faglige og tidsmæssige ressourcer er til rådighed. KLIENTEN I FOKUS Kromann Reumerts rådgivning er skræddersyet, så den er praktisk og relevant for klienten. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og med baggrund i et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for klienten også på længere sigt

10 Helene Amsinck, partner KONTAKT Ansættelses- og arbejdsret Compliance, CSR og corporate Governance Procedure og voldgift Direkte: Mobil: Profil Helene Amsinck er født i 1964 og blev partner i Helene arbejder med alle former for ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger og tvister, såvel nationalt som internationalt. Helene har stor erfaring med ansættelsesretlige problemstillinger i relation til transaktioner, omstruktureringer, kollektive afskedigelser og harmonisering. Desuden har Helene særlig ekspertise vedrørende kollektiv arbejdsret samt direktører og ledende medarbejdere. Helene fører løbende en række retssager, også af principiel karakter, inden for det ansættelsesretlige område. kontaktpersoner - ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET Helene Amsinck er uddannet på Aarhus Universitet (cand. jur. 1989). Hun har undervist i arbejdsret på Aarhus Universitet og har herudover en omfattende undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for arbejds- og ansættelsesret. Helene er desuden redaktør og forfatter på Thomson HR og har skrevet en lang række artikler om ansættelsesretlige emner. Bestalling og møderet Advokat 1992 Eignungsprüfung als Rechtsanwalt, Tyskland, 1996 Møderet for Højesteret i 2007 Aktiviteter Medlem af International Bar Association (IBA) Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA) Bestyrelsesmedlem af Ansættelsesadvokater Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret Sprog De skandinaviske sprog, engelsk, tysk 18 19

11 Claus Juel Hansen, partner KONTAKT Marianne Granhøj, partner KONTAKT Ansættelses- og arbejdsret Compliance, CSR og corporate Governance Procedure og voldgift Selskabsret og erhvervsret Direkte: Mobil: Ansættelses- og arbejdsret Compliance, CSR og corporate Governance Procedure og voldgift Direkte: Mobil: Profil Claus Juel Hansen er født i 1965 og blev partner i Claus arbejder med arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger på såvel kollektivt som individuelt plan. Claus har særlig ekspertise inden for bonus- og incentiveordninger, herunder aktiebaseret aflønning og direktørers løn- og ansættelsesforhold. Claus er en øvet procedør og fører mange rets- og voldgiftsager inden for arbejds- og ansættelsesret. Han har en bred international erfaring og havde ansvar for vores kontor i London fra 1994 til Claus Juel Hansen er uddannet på Københavns Universitet (cand. jur. 1989). Han har undervist på Københavns Universitet og har en omfattende foredragsvirksomhed på kurser i arbejds- og ansættelsesret. Bestalling og møderet Advokat 1992 Solicitor to the Supreme Court of England & Wales, 1997 Møderet for Højesteret i 2009 Aktiviteter Medlem af International Bar Association (IBA) Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA) Medlem af Ansættelsesadvokater Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret Sprog De skandinaviske sprog, engelsk Profil Marianne Granhøj er født i 1972 og kom til Kromann Reumert i Marianne Granhøj er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1996 og har hele sin karriere arbejdet specialiseret med ansættelses- og arbejdsret, herunder før sin tid hos Kromann Reumert som partner på et specialiseret advokatkontor. På såvel nationalt som internationalt niveau har Marianne Granhøj særlig ekspertise inden for bonus- og incitamentsstrukturer, hvor hun har rådgivet virksomheder såvel i som udenfor den finansielle sektor, pharma/lifescience og IT. Desuden har Marianne Granhøj betydelig erfaring indenfor virksomheders etablering i Danmark, virksomhedsoverdragelser, organisationstilpasninger, pension, immigration samt overenskomstbaseret rådgivning. Marianne Granhøj er en erfaren procedør i alle fora og former for arbejdsretlige tvister. Bestalling Advokat 1999 Møderet for Højesteret i 2008 Aktiviteter Medlem af International Bar Association (IBA) Medredaktør til the IBA Employment and Industrial Relations Committee Newsletter Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA) Medlem af Ansættelsesadvokater Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret Sprog De skandinaviske sprog, engelsk 20 21

12 Jens Lund Mosbek, partner Ansættelses- og arbejdsret offentlig ret Procedure og voldgift KONTAKT Direkte: Mobil: Profil Jens Lund Mosbek er født i 1969 og kom til Kromann Reumert i Jens er uddannet på Aarhus Universitet (cand.jur. i 1994). Fra 1994 til 1996 var han ansat i Justitsministeriets departement, hvor han som fuldmægtig i ministeriets personalekontor fik et indgående kendskab til ansættelsesformerne i den offentlige sektor. Fra 1996 til 2002 var Jens som fuldmægtig og advokat ansat hos Kromann Reumert. Siden 2002 har han arbejdet specialiseret med ansættelses- og arbejdsret, de seneste år forud for Kromann Reumert som partner på et specialiseret advokatkontor. Jens har gennem årene rådgivet både offentlige og private arbejdsgivere inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, herunder om de særlige forvaltningsretlige rammer, der gælder for offentlige arbejdsgivere. Tilsvarende har Jens ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager, både inden for traditionelle arbejds- og ansættelsesretlige emner såvel som forvaltningsretlige forhold. Bestalling Advokat 1998 Møderet for Højesteret i 2003 Aktiviteter Medlem af the Steering Committee of the International Pension and Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA) Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA) Medlem af Ansættelsesadvokater Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret Sprog De skandinaviske sprog, engelsk 22

13 KØBENHAVN Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Tlf: Fax: London Kromann Reumert 42 New Broad Street London EC2M 1JD England Tlf: Fax: Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen Århus C Danmark Tlf: Fax: Bruxelles Kromann Reumert Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles Belgien Tlf: Fax: Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med mere end 600 medarbejdere, hvoraf omkring 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Århus, London og Bruxelles. 24

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

KROMANN REUMERT OFFENTLIG RET RÅDGIVNING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER FRA KOMPLEKS JURA TIL PRAKTISK HVERDAG

KROMANN REUMERT OFFENTLIG RET RÅDGIVNING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER FRA KOMPLEKS JURA TIL PRAKTISK HVERDAG KROMANN REUMERT OFFENTLIG RET RÅDGIVNING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER FRA KOMPLEKS JURA TIL PRAKTISK HVERDAG 1 Fra kompleks jura til praktisk hverdag Offentlige myndigheder,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i Invitation til morgenmøde i Aarhus 10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde tidligere på måneden i København, har vi besluttet

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Om ferieloven og samtidighedsferie

Om ferieloven og samtidighedsferie Invitation til morgenmøde (begrænset antal deltagere) Om ferieloven og samtidighedsferie Kom og hør om de kommende ændringer i ferieloven særligt om samtidighedsferie. Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

#MeToo udfordringerne for HR

#MeToo udfordringerne for HR Invitation til morgenmøde #MeToo udfordringerne for HR #MeToo-bevægelsen har med lynets hast bevæget sig fra filmindustrien i USA til en lang række andre brancher og lande, og flere virksomheder/ organisationer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Ansættelsesret fra A-Z

Ansættelsesret fra A-Z K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ar K ø b e n h a v n 20. - 21. a p r i l 3. - 4. november 2 0 0 9 Ansættelsesret fra A-Z Hvilke regler gælder fra start til slut i et ansættelsesforhold?

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner Jens Lund Mosbek Tina Brøgger Sørensen ER JERES LØNPOLITIK KLAR TIL ANSATTE PÅ 80? Folketingets beslutning om at fjerne muligheden for, at seniormedarbejdere automatisk træder tilbage, når de fylder 70

Læs mere

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ... INVITATION TIL MORGENMØDE STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Virksomheder oplever i stigende grad sygemeldinger på grund af stress, og disse situationer er ofte vanskelige at håndtere for både den konkrete

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen Løn- og ansættelsesforhold 1. Implementering af ny Ansættelsesbekendtgørelse 2. Ansættelseskontrakter

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE side 2 1) Hvad gælder generelt om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele som led i arbejdet? 2) Ansættelsesretlige

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Loyalitet og klausuler

Loyalitet og klausuler Invitation til morgenmøde Loyalitet og klausuler Vi vil på dette morgenmøde give vores bud på, hvordan verdensbilledet ser ud lige nu i forhold til loyalitet, ansættelsesklausuler og markedsføringsloven.

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere