Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 23. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om fleksjob og fleksjobambassadører Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo september Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik Orientering om niveau for samarbejde med Region Midtjylland Drøftelse af indsatser i forbindelse med kontanthjælpsreform Aktuelle nøgletal Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen...27 Bilagsoversigt...28 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om fleksjob og fleksjobambassadører G01 13/18813 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Fra 1. januar 2013 trådte der nye regler om fleksjob i kraft som følge af en omfattende reform på hele førtidspensions- og fleksjobområdet. De nye regler om fleksjob skal sikre en ny og målrettet fleksjobordning, hvor mennesker med en nedsat arbejdsevne også fremover får adgang til arbejdsmarkedet. Desuden giver ordningen fleksjobansatte en større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer, hvis de er i stand til det. I den nye fleksjobordning er der sat et loft over tilskuddet størrelse, således at kommunen maksimalt kan yde et tilskud på kr. pr. måned (2012-niveau). Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen, og vil blive gradvist reduceret, indtil det er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka kroner om måneden (2013-niveau). Den nye fleksjobordning gælder for alle, der fra den 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob. For de personer, der før den 1. januar 2013 var ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob. Som led i finanslovsaftalen for 2013 er der aftalt, at der i perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører i alle landets jobcentre. Fleksjob-ambassadørerne har til opgave at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere. De skal via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, kan ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørernes arbejde skal ligge ud over den normale opgaveløsning i kommunerne. Status på fleksjobordninger er pr. 8. oktober 2013, at fleksjobambassadørerne har skaffet 100 borgere i Norddjurs Kommune et fleksjob efter den nye ordning. Statistik om nye fleksjob er vedlagt som bilag. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget På mødet vil afdelingsleder Christian Filskov og fleksjobambassadørerne Susanne Bugge og Christina Tretow-Loof orientere om den nye fleksjobordning og om fleksjobambassadørernes arbejde. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2013 og Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen om fleksjob tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Notat - fleksjob og fleksjobambassadører 2013.pdf /13 2 Åben Artikel i landbrugsbladet - Flexjob.pdf /13 3 Åben Statistik fleksjob pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget opfordrede til, at der udarbejdes en artikel om de gode resultater. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo september S00 13/650 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo september viser, at der forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. ekskl. overførte midler. Det overførte merforbrug fra 2012 på 0,2 mio. kr. forventes finansieret af et mindreforbrug på andre områder i En del af mindreudgifterne forventes modsvaret af tilbagebetaling til staten for så vidt angår beskæftigelsestilskuddet. Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug på driften ekskl. overførte midler skyldes primært, at: o o reformen af førtidspension og fleksjob har virkning i 2013, hvilket skønnes at give mindreudgifter. Endvidere medfører overdragelse af førtidspensionsområdet til Udbetaling Danmark en ekstraordinær mindreudgift i Derudover forventes afledte merudgifter til ressourceforløb, fleksjob samt til kontanthjælp og sygedagpenge. I andet halvår 2013 har førtidspensionister mulighed for at skifte fra gammel til ny ordning, hvilket skønnes at give merudgifter for 3,1 mio. kr. halveringen af dagpengeperioden betyder færre på ledige på dagpenge, men flere på kontanthjælp og uddannelsesydelse. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget o o der forventes en nedgang i antallet af sygedagpengesager. der forventes en stor nettotilgang til seniorjobordningen på 43 personer. Den samlede bestand i 2013 vil udgøre 22 helårspersoner mere end oprindeligt budgetteret. Opmærksomhedspunkter Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob, løntilskud til ledige samt lønudgifter til ansatte i seniorjob. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. Afhængigt af konjunkturudviklingen kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2013 ændres i de kommende opfølgninger. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 515,0 504,8-10,3 Overførte driftsmidler -0,2-0,2 0,0 Drift i alt 514,9 504,6-10,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU bilag til budgetopfølgning sep /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning herpå. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvist sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Indsats: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved, at der er afsat ressourcer til fastholdelseskonsulent, som har fokus på dette område. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Status: Der anvendes nøgletal fra jobindsats, som opgøres månedlig dog med nogen forsinkelse. Opgørelse for 2012 viser en gennemsnitlig andel af delvist raskmeldte på 11,6 pct. Fra januar til juli 2013 har andelen været 11,1 pct., svarende til gennemsnitligt 118 delvise raskmeldinger pr. måned. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt svarende til en beregnet afledt besparelse på forsørgelsesudgifterne (a-dagpenge) på 2,8 mio. kr. årligt. En yderligere satsning på jobrotation skal ses i sammenhæng med en styrkelse af jobrotationsordningen i forbindelse med akutpakken samt aftale om finanslov for Det betyder, at hvis den afledte besparelse til forsørgelse skal opnås, så skal indsatsen ligge udover det antal jobrotationspladser, som en gennemsnitlig kommune forventes at iværksætte. På baggrund af finanslov 2013 kan der ud fra Norddjurs Kommunes befolkningsandel beregnes et forventet antal på 8,9 fuldtidsvikarstillinger i Den samlede indsats i 2013 forventes dermed at udgøre i alt 28,9 stillinger. Indsats: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den baggrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Beskæftigelsesregion Midtjylland stod for orienteringen. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio. kr. Endvidere har der været dialog med de faglige organisationer og en række virksomheder om muligheden for at gøre brug af jobrotationsordningen. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Status: Tabellen nedenfor viser en opgørelse pr. oktober af antal fuldtidsvikarstillinger, som enten er iværksat eller planlagt i Norddjurs Kommune. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Jobrotation med jobrotationsydelse i Norddjurs Kommune Status okt Antal helårspersoner 2013 Iværksat (bevilget): Kommunale projekter 0,0 Enkeltpladsrotation (off. og privat) 22,2 = I alt iværksat 22,2 Planlagte: Kommunale projekter 17,4 Enkeltpladsrotation (off. og privat) 0,4 = I alt planlagt 17,8 = I alt iværksat + planlagt 40,0 I 2013 er der primo oktober bevilget jobrotation med jobrotationsydelse svarende til 22,2 helårspersoner. Heraf er 21 rotationsforløb etableret hos private arbejdsgivere, mens 24 forløb er etableret i en offentlig institution primært i Norddjurs Kommune. Derudover er der planlagt forløb svarende til 17,8 helårspersoner hvoraf hovedparten omfatter kommunale jobrotationsprojekter, som forventes iværksat i efteråret Disse projekter er flerårige og forventes at løbe ind i 2014 og Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Indsats: Sammen med UU Djursland, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er det besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor det vil give bedst mening at stille en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Status: I efteråret 2012 har mentorstøtteordningen medført, at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. I første kvartal 2013 er der ydet mentorstøtte til 4 unge under uddannelse, hvoraf alle fortsat er i uddannelse. Der er pt. ingen igangværende forløb. Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten fra årsskiftet 2013 og fremefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUTpakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Indsats: Dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengene i første halvår af 2013, er omfattet af akutpakken. Det indebærer: Jobhjælp hos et særligt jobberedskab i a-kasserne og jobcentrene Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler Ret til opkvalificeringsjob Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen Mulighed for at søge akutjob. Endvidere har dagpengemodtagere, der har opbrugt deres ret til dagpenge og som er overgået til at være selvforsørgende en række rettigheder og muligheder for indsats efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Status: Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne følger løbende op på indsatsen som følge af akutpakken samt aftalen om akutjob. Statusopgørelse pr. uge 26 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at: 375 udfaldstruede dagpengemodtagere har modtaget et akutbrev 13 personer fortsat i målgruppen 89 personer er eller har været på uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og som modtager den særlige uddannelsesydelse Der er opslået 217 akutjobs i Norddjurs Kommune, heraf udgør akutjobs i den private sektor 33,2 pct. Der er i perioden januar til juli anvendt 5,0 mio. kr. brutto til uddannelsesydelse samt køb af uddannelsestilbud til ledige, der har mistet dagpengene. Opgørelsen vedr. AKUT-pakken ophører pr. 1. juli Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Indsats: Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Derudover indeholder den virksomhedsrettede indsats muligheden for virksomhedspraktik. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Der udmeldes en kvote for ansættelse med løntilskud pr. kommune. I 2013 er kvoten for Norddjurs Kommune 136 helårspersoner, som kan ansættes i kommunalt løntilskud. Status: Jobindsats giver mulighed for at følge op på den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune. I perioden januar til august 2013 har antallet af forsikrede ledige i virksomhedsrettet aktivering udgjort 174 fuldtidspersoner svarende til en andel på 65 pct. af alle aktiverede. For kontanthjælpsmodtagere har 103 fuldtidspersoner været i virksomhedsrettet aktivering med en andel på 62 pct. For forsikrede ledige har der primært været tale om ansættelse med løntilskud svarende til 130 fuldtidspersoner, mens kontanthjælpsmodtagere primært har været aktiveret i virksomhedspraktik svarende til 93 fuldtidspersoner. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Indsats: Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Status: Opgørelse pr. oktober viser en større tilgang til seniorjobordningen i Norddjurs Kommune i 2013 end budgetteret. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Tilgangen skyldes en kombination af afkortning af dagpengeperioden samt ny lovgivning. Fra og med 2013 er dagpengeperioden blevet halveret til 2 år, hvilket betyder at forholdsvis flere end hidtil er berettiget til et seniorjob. Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og hvis dagpengeperiode er udløbet eller vil udløbe i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen gradvist øger efterløns- og pensionsalderen. De nævnte ordninger medfører en større tilgang til ordningen primo Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Opgørelse fra primo september viser, at der fra januar til september er ansat yderligere 48 nye i seniorjob, mens 11 personer er ophørt. Der er pr. primo oktober i alt 44 personer ansat i seniorjob. Derudover har 7 personer med ret til seniorjob ansøgt. Antal person i seniorjob skøn for hele Bestand primo (pers) 7 Tilgang 59 Afgang -16 Netto til-/afgang 43 Bestand ultimo (pers) 50 Helårspersoner 35 Det skønnes, at den samlede tilgang i 2013 vil udgøre 59 personer. Samtidig forventes en afgang på 16 personer. Nettotilgangen i 2013 skønnes dermed at udgøre 43 personer. Den samlede bestand i 2013 vurderes at udgøre 35 helårspersoner. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Udvikling af landsbyer, turisme: destination Djursland og kontanthjælpsmodtagere (2012 hensigtserklæring) Beskrivelse: For at understøtte turisme og turistattraktionerne har der siden januar 2013 været et samarbejde mellem udviklingsafdelingen og Jobcentret, således at der har været flere personer i virksomhedspraktik og løntilskud på Gl. Estrup, Fjordcentret og Stenvad Mosebrug. Status: Fjordcentret, Gl. Estrup og Stenvad Mosebrug har siden foråret 2013 løbende haft tilknyttet ledige. De ledige har enten været i praktik (ca. 2-3 personer hvert sted) eller løntilskud (ca. 1-2 personer hvert sted). Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2013 indregnet en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik G01 13/16986 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har ved flere lejligheder, senest i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2014, drøftet de beskæftigelsesindsatser, som Norddjurs Kommune benytter. På den baggrund har forvaltningen været undersøgende i forhold til, hvilke evidens der findes for effekten af forskellige indsatser indenfor beskæftigelsesområdet. De overordnede effekter af at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik er opsummeret i rapport af Rosholm og Svarer (Overordnede effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik, august 2012). Rapporten er lavet med baggrund i mere end 100 danske og internationale studier, hvoraf de fleste har haft arbejdsmarkedsparate ledige som målgruppe. Når der tales om effekt af beskæftigelsesindsatser, anvender de fleste forskere følgende definitioner: Motivationseffekten Når selve udsigten til at skulle aktiveres øger jobsøgningen, og ledige hurtigere kommer i arbejde. Fastholdelseseffekten Når aktivering mindsker jobsøgningen og forlænger ledighedsperioden. Opkvalificeringseffekten Når aktivering virker og forbedrer lediges chance for at komme i arbejde. Nedenfor er listet hovedkonklusionerne fra rapporten op fordelt på indsatser med positiv effekt på beskæftigelsen og indsatser med ringe eller negativ effekt på beskæftigelsen. Efterfølgende er beskrevet, hvilke indsatser Jobcenter Norddjurs primært benytter i forhold til samme målgruppe. Indsatser med dokumenteret effekt: Udsigten til at deltage i et aktivt arbejdsmarkedstilbud 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Specielt de nyledige mænd reagerer på udsigten til at skulle deltage i en aktivitet enten ved at afholde sig fra at registrere sig som ledig eller ved at finde beskæftigelse inden aktiviteten påbegyndes. Jo tættere man kommer tidspunktet for aktivering, jo større afgang er der til beskæftigelse. De ledige øger deres jobsøgning ved udsigten til aktivering. Samtaler herunder mulighed for at sanktionere ledige Brugen af samtaler (øget samtaleomfang) har stor effekt for kvinder og for personer med høj erhvervserfaring. En indkaldelse til samtale påvirker de lediges adfærd allerede inden samtalen finder sted. Indkaldelse til samtale med jobsøgningsmonitorering har stor effekt på højtuddannede, som øger deres afgang til beskæftigelse efter modtagelse af indkaldelsen. Generelt har samtaler med mulighed for sanktioner størst effekt. En undersøgelse foretaget af Lene Kjærsgaard (ph.d. afhandling i samarbejde med AKF, Anvendt KommunalForskning og Aarhus Universitet) viser, at ledige har 25% større chance for at komme i job indenfor den første uge efter et møde med en sagsbehandler i jobcenteret. Effekten stiger ved efterfølgende møder. Det betyder kun en lav omkostning for jobcenteret at afholde møder, og effekten tyder på at være mere effektiv end andre foranstaltninger som fx jobsøgningskurser. Undersøgelsens resultat tyder derfor på, at det kan være fordelagtigt at lægge flere møder i starten af forløbet. Der er analyser, som peger på, at det er en fordel, at sagsbehandleren ligner den ledige med hensyn til køn, alder og uddannelse. De viser også, at mere kyniske sagsbehandlere er mest effektive, ligesom sagsbehandlere med et stærkt netværk blandt arbejdsgivere er mere effektive. Private løntilskud Deltagelse i private løntilskudsjob er med til at forkorte ledighedsperioden, fastholde den efterfølgende beskæftigelse og har samtidig positiv effekt på lønindkomsten. Der er endvidere ikke noget, som tyder på at brugen af private løntilskud fortrænger ordinær beskæftigelse. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Det ser ud til, at privat løntilskud har størst effekt for følgende grupper: Personer uden kompetencegivende uddannelse Personer over 50 år Kvinder Ledige med 7-24 måneders ledighed bag sig Virksomhedspraktik Der er få undersøgelser af effekten af virksomhedspraktik, da virksomhedspraktikordninger kun findes i få lande. Undersøgelserne peger dog på, at deltagelse i virksomhedspraktik har en positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Indsatser med ringe eller negativ effekt: Offentlige løntilskud Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at det har en negativ effekt på beskæftigelsessandsynligheden at være i offentligt løntilskud. Arbejdsmarkedsstyrelsen (juli 2012) finder dog evidens for, at aktivering i både privat og offentligt løntilskud har positiv effekt for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Vejledning og opkvalificeringsaktiviteter Der er ikke noget klart billede af, hvorvidt det har positiv eller negativ effekt med vejledning og opkvalificeringsaktiviteter. Der er en klar tendens til, at uddannelsesaktiviteter fastholder den ledige i uddannelsesperioden, hvilket er en naturlig konsekvens af, at den ledige gerne vil afslutte uddannelsesforløbet, inden der søges nye jobs. I danske undersøgelser har det ikke kunne påvises, at der efterfølgende er en langvarig effekt af uddannelsesaktiviteten, men der er dog udenlandske undersøgelser, der peger i den retning. Indsatser i Jobcenter Norddjurs: I forbindelse med beskæftigelsesplanerne for 2013 og 2014 er der fastlagt nogle indsatser for at opnå målene i beskæftigelsesplanerne: 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget En tidlig indsats for alle målgrupper En virksomhedsrettet indsats i både privat og offentlig regi for alle målgrupper Uddannelse for unge under 30 år, herunder FVU-forløb Målrettet kompetenceudvikling Vejledning, coaching og jobsøgning med henblik på ny orientering Jobrotation Håndholdt indsats for udfaldstruede Der vil på mødet blive givet en orientering om, hvilken effekt de forskellige indsatser i Norddjurs Kommune har for de enkelte målgrupper. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser for indsatserne i henhold til beskæftigelsesplanerne 2013 og 2014 er indarbejdet i budgettet. Såfremt der ændres på disse indsatser eller iværksættes nye tiltag, vil dette have en økonomisk konsekvens. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter de beskæftigelsesindsatser, der i dag benyttes i Norddjurs Kommune set i forhold til den evidens, som findes på området. Bilag: 1 Åben Overordnede effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget drøftede de beskæftigelsesindsatser, der i dag benyttes i Norddjurs Kommune set i forhold til den evidens, som findes på området. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der udarbejdes forslag om en ekstraordinær indsats i forhold til at skaffe flere praktikpladser. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om niveau for samarbejde med Region Midtjylland G01 13/15056 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde i august 2013 orienteret om samarbejdsaftale med Region Midtjylland om sundhedsfaglig rådgivning, som trådte i kraft den 1. juli Samarbejdsaftalen vedrører sundhedskoordinator i rehabiliteringsteams og speciallægeopgaver i den kliniske funktion. Den underskrevne samarbejdsaftale vedlægges som bilag. Der er nu aftalt niveauet for ydelser for Antal sager I rehabiliteringsteam Klinisk funktion 3 5 Økonomiske konsekvenser De forventede udgifter på 0,4 mio. kr. i 2014 er indarbejdet i budgettet. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale med Regionen 2013.pdf /13 2 Åben Oplysningsskema Norddjurs samarbejde med Regionen.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en foreløbig evaluering af det første år med rehabiliteringsteamet på december mødet, og tog orienteringen til efterretning. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af indsatser i forbindelse med kontanthjælpsreform G01 13/18888 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav og forventninger. Hovedformålet med kontanthjælpsreformen er at understøtte, at unge begynder på en uddannelse, og at indsatsen overfor de svage ledige styrkes, ved at alle ledige får en aktiv indsats. I forbindelse med lovgivningen afskaffes matchsystemet for såvel unge som voksne. I stedet kommer der fem nye kategorier: Unge (under 30 år) skal fremover vurderes til at være i en af tre kategorier: Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Voksne (over 30 år)skal vurderes til at være en af to kategorier: Jobparate Aktivitetsparate Ændringerne betyder, at Jobcentret skal omvisitere alle unge under 30 år, således at de indplaceres i de nye kategorier. Dette skal være afsluttet til 1. januar Jobcenter Norddjurs har planlagt, at omvisiteringen for unge foregår i perioden 1. oktober til 1. december Da omvisiteringen vil få konsekvenser for de unges fremtidige ydelser, vil de unge modtage breve med oplysninger fra Udbetalingscentret om konsekvenserne af reformen. Flere unge i uddannelse Kontanthjælpsreformen indebærer, at alle unge under 30 år (uden uddannelse) skal have et uddannelsespålæg, og dermed sikre at alle får en ungdomsuddannelse. I den forbindelse kan 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget forventes, at flere unge vil påbegynde en erhvervsuddannelse. For at et større antal unge kan færdiggøre erhvervsuddannelserne, vil der fremover være et behov for, at der etableres flere praktikpladser. Indsatsen for at skaffe flere praktikpladser sker i dag i et samarbejde mellem erhvervsskolerne, UU-Djursland, Jobcenter Norddjurs og virksomhederne. På baggrund af reformen skal det nuværende samarbejde styrkes og udvikles, for at kunne skaffe det nødvendige antal praktikpladser. Fremtidig aktiveringsindsats I udspillet til kontanthjælpsreformen Alle kan gøre nytte foreslår beskæftigelses-minister Mette Frederiksen, at borgere der kan selv, skal klare sig selv eller alternativt arbejde for deres ydelse. Med kontanthjælpsreformen sætter regeringen og folketinget hermed igen fokus på den kommunale aktiveringsindsats. Den vedtagne ændring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven), ændrer på kommunernes muligheder for at staks-aktivere de ledige. I henhold til Norddjurs Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 skal alle ledige og personer have en tidlig indsats. I forbindelse hermed anvender kommunen straks-aktivering for jobklare ledige kontanthjælpsmodtagere. Da straks-aktivering ikke indgår direkte af den fremtidige beskæftigelsesindsats (LABloven) skal Jobcentret fremover vurdere, hvorledes man med en tidlig indsats kan motivere borgeren til selv hurtigt af finde beskæftigelse. Kommunen vil ikke fremover kunne hente refusion til straks-aktivering til jobparate voksne og uddannelsesparate unge. Ifølge kontanthjælpsreformen vil disse målgrupper skulle tilbydes nytteindsats. Nytteindsats Nytteindsats er en virksomhedspraktik, der gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats er defineret som et tilbud, der består af udførelse af samfundsnyttige 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget opgaver på en offentlig virksomhed. De enkelte tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger, og må ikke have et konkurrenceforvridende indhold. Forud for en virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal der være en drøftelse af rimelighedskravet (forholdet mellem lønnet og ulønnet personale) mellem virksomhed og medarbejdere. Det lokale beskæftigelsesudvalg kan dispenserer fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen. Det fremgår af aftalen om kontanthjælpsreformen, at de åbenlyste uddannelsesparate skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. Det forventes, at der løbende vil være behov for nyttejobs i kommunen. Det betyder, at der skal laves aftaler med kommunens forskellige afdelinger for at efterkomme dette behov. Forvaltninger forventer, at der kan aftales nyttejob med bl.a. Entreprenørgården, Ældreplejen og børneinstitutioner. Med baggrund i ændringerne af beskæftigelsesindsatsen skal forvaltningen udarbejde et tilbudskatalog over aktiveringstilbuddene for Aktiveringsfrister I beskæftigelsesindsatsen pr. 1. januar 2014 er angivet frister for aktiveringen af de forskellige kategorier. Kommunen kan dog iværksætte en tidligere aktivering. Kategori Aktiveringsfrist Åbenlyst klar til arbejde Straks, dog undtagelsesvis efter senest 1 måned Unge (under 30 år) Uddannelsesparate Aktiveringsparate Senest 1 måned efter henvendelse til kommunen Senest 1 måned efter første henvendelse Voksne Jobparate Senest efter 3 måneder (over 30 år) Aktiveringsparate Senest efter 6 måneder Tilbudsviften vil i Norddjurs Kommune fortsat bestå af vejledning og opkvalificering (kap. 10 i LAB-loven), virksomhedspraktik (kap. 11 i LAB-loven) og løntilskud (kap. 12 i LABloven), og med kontanthjælpsreformen indføres derudover nytteindsats som et nyt redskab. Afhængig af kategori kan de forskellige redskaber benyttes på forskellige tidspunkter. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser ved kontanthjælpsreformen er indarbejdet i budget

23 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter optimeringen af indsatserne for at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen. Bilag: 1 Åben Pjece om kontanthjælpsreform - voksne, juli /13 2 Åben Pjece om kontanthjælpsreform - unge, juli /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget drøftede optimeringen af indsatserne for at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen. Udvalget ønsker, at der skal lægges information om omlægningen af kontanthjælpsreformen på Norddjurs Kommunes hjemmeside, herunder de økonomiske konsekvenser. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal om langtidsledigheden er vedlagt som bilag. Måltal vedr. sygefravær og tilgang til førtidspension vil blive omdelt til mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben AU nøgletal oktober /13 2 Åben Ledighedstal august 2013 fra Region Midtjylland.pdf /13 3 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs august 2013.pdf /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog nøgletallene til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering fra LBR. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog gennemgangen til efterretning. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil forvaltningen orientere om følgende: KL s jobcamp 13 Møde med arbejdsmarkedsudvalget i Syddjurs Kommune, foråret 2014 UU-Djursland Jobrotationsprojekter Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Artikel fra Grenåbladet om jobrotationsprojekt.pdf /13 2 Åben Invitation fra Jobcenter Aarhus /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Der blev på mødet endvidere orienteret om en invitation fra Jobcenter Aarhus om præsentation af erfaringer med at integrere udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet. Invitationen er vedlagt referatet. Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget gives en orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering om fleksjob og fleksjobambassadører Notat - fleksjob og fleksjobambassadører 2013.pdf (133916/13) 2. Artikel i landbrugsbladet - Flexjob.pdf (134027/13) 3. Statistik fleksjob pdf (135103/13) 2. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo september AU bilag til budgetopfølgning sep (133737/13) 4. Effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik 1. Overordnede effekter af aktiv arbejdsmarkedspolitik.pdf (118003/13) 5. Orientering om niveau for samarbejde med Region Midtjylland Samarbejdsaftale med Regionen 2013.pdf (132893/13) 2. Oplysningsskema Norddjurs samarbejde med Regionen.pdf (130260/13) 6. Drøftelse af indsatser i forbindelse med kontanthjælpsreform 1. Pjece om kontanthjælpsreform - voksne, juli 2013 (134050/13) 2. Pjece om kontanthjælpsreform - unge, juli 2013 (134043/13) 7. Aktuelle nøgletal 1. AU nøgletal oktober 2013 (133730/13) 2. Ledighedstal august 2013 fra Region Midtjylland.pdf (132561/13) 3. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. Norddjurs august 2013.pdf (134290/13) 9. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (134474/13) 10. Gensidig orientering 1. Artikel fra Grenåbladet om jobrotationsprojekt.pdf (134532/13) 2. Invitation fra Jobcenter Aarhus (140013/13) 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 29

32 Bilag: 1.1. Notat - fleksjob og fleksjobambassadører 2013.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

33 Fleksjob og fleksjobambassadører reform 2013 Arbejdsmarkedsområdet Karen Skau Oktober 2013 Den 1. januar 2013 trådte den grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger er kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. De nye regler om fleksjob skal sikre en ny og målrettet fleksjobordning. Fleksjob er som udgangspunkt midlertidige, og tilskuddet bliver givet, så man får løn for den arbejdsindsats, man reelt yder. Fleksjobordningen er fremtidssikret De nye regler om fleksjob udspringer af en politisk aftale fra Aftalepartierne blev enige om, at fleksjobordningen skal bevares, men at det er nødvendigt at fremtidssikre den, så ordningen også fremover er med til at sikre, at mennesker med en nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig er det afgørende, at ordningen giver fleksjobansatte en større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer, hvis de er i stand til det. Den nye fleksjobordning gælder for alle, der fra den 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob. For de personer, der før den 1. januar 2013 er ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob. Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode Kommunen bevilliger fleksjobbet for en periode på fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. Tilskuddet er målrettet personer med færrest ressourcer Tilskuddet bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at de største tilskud er målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne, så det bedre kan betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen. 1

34 Den nye fleksjobordning indebærer samtidig, at de fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til kroner om måneden (2012-niveau). Det svarer 98 procent af den højeste dagpengesats. Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension. Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til kroner om måneden før skat (2013-niveau). Når månedslønnen før skat overstiger det beløb, bliver tilskuddet endvidere reduceret med 55 procent af den løn, som overstiger kroner. Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka kroner om måneden (2013-niveau). Alle modtager ledighedsydelse, mens de søger fleksjob Alle, der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan fremover få ledighedsydelse. Ydelsen kan udgøre en af følgende cirka beløb: kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats), hvis man fx kan modtage syge- eller barselsdagpenge, eller man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder kroner om måneden for forsørgere (80 procent af højeste dagpengesats) kroner om måneden for ikke forsørgere (60 procent af højeste dagpengesats) De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere. Hvis man ikke har ret til den høje sats, modtager man den lavere ydelse (enten kroner om måneden, hvis man har børn eller kroner om måneden, hvis man ikke har børn). Det er tilfældet, hvis man er blevet visiteret til et fleksjob, men fx ikke har ret til sygedagpenge. Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen (svarende til efterlønsalderen), modtager efter seks måneder ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse. Hvis man modtager ledighedsydelse, får man fra 1. januar 2013 en aktiv indsats blandt andet i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at den enkelte selv aktivt skal søge fleksjob og deltage i de tilbud, som kommunen giver. Arbejdsgivere skal være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Det er først muligt at blive ansat i et fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. 2

35 Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst fx fordi man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade, eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom. Fleksjobordningen er også for selvstændige Selvstændige kan få tilskud til et fleksjob i egen virksomhed. I ordningen for selvstændige bliver der alene set på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i egen virksomhed, og tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af årsindkomsten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst. Fleksjobambassadører Som led i finansaftalen for 2013 er der aftalt, at der i perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører i alle landets jobcentre. Jobcenter Norddjurs har i den anledning fået til tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med ansættelse af fleksjobambassadører, minimum 2 pr. kommune. Tilskuddet er på kr. 1,5 mio. kr. for perioden 1. januar december Fleksjobambassadørerne har til opgave at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere. De skal via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, kan ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørernes arbejde skal ligge ud over den normale opgaveløsning i kommunerne. 3

36 Bilag: 1.2. Artikel i landbrugsbladet - Flexjob.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

37 fl ªµ±æøæøøº(Æ ±Æºº Æ Æ ø Ãƪ ± Û ±± ± ªµ±æøæøøº(Æ Õߺº Æ ª ÿ± ªÆª ªµ±ææªÆª ; ±æ øºææ ª ±Æºº Æ ± Õߺº Æ ± ªÆ øæ檺ªæ øª ± ø µøæª ±æ ø ªÙ ºªÆ ªÆ µªº ªµ±æÛ±ÆºÛ ªÚ ±º Ì ø ø ÔÏÈÓ ø ªÆ º± øº ª ªµ±æÚ flæ檺ª ªº øºææ ª ªÆ ±Æ ± ª ª Æ ±º ( ±Æ 檪 øæ ªÆÚ Û ª æª ßºªÆ ± ø ±Æ ø ø ª ª øæ檺ªù ª µø ; ± Ú Õ;ºø ªÆ øæ ªºªÆªÙ ± øæ檺ªæ ; ªºª ;Æ ± øºøº ÿªæµ À ªº Õ(ƪª (ƵªÚ øæ ªºªÆª øæ ªµ±æ ; Æ º ø ±ªÛ Æø ± ± º Ú ª æª ßºªÆÙ ø øæ øæ檺ªæ Ó ªÆ ª Ú ÿ ªÆ ª ªø ; ƪ٠±Æ ºª øæ ø øæª ±Æ øú Ï ÆªÚ øæ µø ±Æ ºªÙ ø ºª ªÆ Ù ø øæ ª ;æª ºø ± æ øº fl ªºøÆÛ æªºªæª ±µæ ºª ø ø ª ª ªµ±ææªÆ øø Ù Û ºøª ± æøæª ªÆ Æ ;ƺª ºøªÙ µø ±º ª ø ªºª ±Æ ;ª ªÙ µ± ªøªÆª µµª ªÆ ±ÆÛ ªÆª ± ø: ª ª±Æ± ºª Ú ø øæ ÓÔÌ µ± ºªÆ ߪ ƪ ªÆ ±Æ ªµ±æøø ªÚ Õ± øæ檺 ªÆ æª ßºªÆ ºª Ù ø º µø ; ªºøÆ檺ªÆª ª ªº ± ªÆ ª Ù ± ø º µ æª ø ªÆ ( ± ª± ±Æ ºª ªÆ ºª ªµ±æøø ª ƪª ߺªÆÚ øæøæ檺ª ªÆ ; ±æª ƪ Ú ø ªÆ º ± ª ª øº ; ø ø ªÆÙ ªÆ ºª ºªª Æ ªÙ º µø µª ;Ú ÚªµÚ ± ªÆ ªÆ ±Æª ø µù ªª ø ºª ± ª µø ªªÚ ª ºª µµª :ƪ ª ºÆ( ±Æ ª øºøº ø ø ª ª ªµøÛ µªæ ± ª ªÆ ª flæ檺 ªÆ ÿªæµ À ªº Õ(ƪªÙ ± º± ªÆ ƪ ±; øæ ª ;ƺ ø Æ ªº ÍÎ ±Æ æ汪ºª ø Û µªµ(ªæù ªÆÊ ªº ºª ߪ ƪ ªÆ ºª :ƪ ªºøÆæªÛ ºªÆª ºª ; Ù ø ºÆ ;ÆÙ ª ªÆ ± ø ø øæªù ºª µµª :ƪ ª ªÆ ø ±Æ ºª ø ª øæú ª ºª µø ± æºæøª ªº ±º ªÆøÆ ± µøæª ª ±º øæ檺µ øú øº:ºªª ªÆ ±ºª ø ææ ª ±Ù ªÆ fi(æ Ù ±æµ± ª ±Æ ªµ±ææªÆª ±Æºº ÆÙ ª ± ª µø µµª ø ª ºªÆª (µªæù ºø ±Æ ª ªÆª ºª ߪ ªºøÆ檺ªÆ ªÆ ±Æ (ªÚ ÿªæ ªÆ ºª ߪ ƪ±Æ Æø ÓÔÌ ªª æªºæª ªº º ªÆªÙ ºø øæ檺û ±ø ªÆª µø ºª ª º ; ªÆªÙ ºø º ªÆª ; ø ª ªÆª ªµ±ææªÆª øø Ú ±æµ± ª ªÆª ; Æ øº ;æªæù ºª ߪ ±Æº ; ªÆª ªµ±ææªÆª ; øæ檺ª øºææ ª Ú ŸÆ ª :ºÆªÆ ª ª ºªÙ ; º µµª µø ; ±ææª æªø ºª ªª ªÙ µø º ;µª ± ƪ ªÆÚ ; Õ ªø Ÿ±º øæ檺ªæ ø ÕÚ Ú ÿ( Æ ø浪 ± ªº ªºªÆªÚ ø æ ª ª ªÆ ª Æß±ªÆø ± Û µªº ªµ±æ ± øæ檺ªæ ªªµ Ô ªÆ ± ªÚ flõ ÕÃflà ÕflŒfi ÃŒ Œ HŒflŒfi Ÿ fl Õ HŒÕ fiæºæú ñƪ ÒÕ ±Æºµß ªª ÔÓÙ fl ;ææ± Ã Ú ËÍ ÏË ÔË Õ ª Æ ª ËÙ ± ª Ã Ú ËÍ ÌÁ ËÍ ÌÓ Ú øºæ±±æªúºµ

38 fi à Œ Õ«ÀŒÕ Ÿ fi à Œ Œ ÀŒÕ ø µ± Æøµ µ ª ;ªº ± æ ª ª ªÆ( ªºª æ º ±æú ÿø ªÆÙ ø ºª µµª øæ ±Æ ºª ª ±æù ª ø æøæª ººª ºªÆªª ± ª Ù ± ø ªÆ øµû ª ±ÆÙ ø ø øº µø ææ ª øºææ ª Ú ª :ƪ ª ªÆ ø øª ª º ( ªÙ ª µø ± ªÙ ø øæ ªÆ :ƺªÙ ª ªÆ ªÆ ºª ø ß ª µæ±ªù ±Æ ª ªÆ µ±ªæ ƪª ºøª ª ªÆÚ Õµ ª º ø ª ªÆªª ø (ƪ ªÆª ± ªµ±æÆªÛ ±ÆªÙ ª ªÆ º ± ; ª ±æ æ øº ªµ±ææªÆªÙ µø º æ ± µ± øµ ª º ±µø ª ±æª ªÆÚ ±æª ªÆ Õߺº Æ Ã ÚÊ ËÈ ÎÌ Î ªµ±æ øæøøº(æ ª ÿ± ±æ ÓÏÈÎ ÈÁÏÁ ±æª ªÆ ±Æºº Æ Ã ÚÊ ËÁ ÎÁ Ô ªµ±æ øæøøº(æ Æ ø Ãƪ ± Û ±± ±æ ÎÔÍÏ ÏÏÍÏ øµ ø æ±µê Õߺº Æ µ± ª øæ µªº ËÎË ªµ±æÙ ± ÔÍ ªÆ±ªÆ ø ªÆ øæ檺ªú ±Æºº Æ µ± ª øæ ÍÔÏ ªµ±ææªÆªÙ ± ÔÌ ªÆ±ªÆ ø ªÆ øæ檺ªú ø ø ªÆ ª ; Õ ªø ±ºÚ ø ø ºø ª (ƪ; ± ±Ê Æ ø Ãƪ ± Û ±± Ú øºæ±±æªúºµ ÌÌ

39 Bilag: 1.3. Statistik fleksjob pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

40 Statistik - Fleksjob Fra dato Til dato Skema Spørgsmål Svar Antal Antal Borgere: I alt 100 Køn og alder 1. Køn M 41 K 59 I alt Alder <= >=61 3 I alt 100 Borgerskema 1. Hvad er den væsentligste årsag til at borgeren har fået bevilget fleksjob? Fysisk lidelse 77 Psykisk lidelse 23 I alt Hvad er borgerens højest afsluttede skole eller erhvervsuddannelse? Afgangseksamen fra folkeskole 40 Gymnasial eksamen (f.eks. gymnasiet, HF, HH) 4 Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. tømrer, kontorassistent) 44 Kort videregående uddannelse (f.eks. installatør, laborant) 2 Mellemlang videregående uddannelse (f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske) 3 Lang videregående uddannelse (f.eks. akademiker) 3 Ikke gået i den danske folkeskole, men i specialskole 0 Ikke afgangseksamen fra folkeskolen 3 Ikke gået i den danske folkeskole, men gået i skole i et andet land 1 I alt 100 Antal fleksjob: I alt *102 Jobskema 1. Dato for ansættelse i fleksjob 0 2. Er ansættelsen i fleksjob sket i en virksomhed, hvor borgeren har været i virksomhedspraktik? Ja 67 Nej 35 I alt Er ansættelsen i fleksjob sket efter en ansættelse i virksomheden efter de sociale kapitler? Ja 1 Nej 101 I alt Har arbejdspladsen fået tilskud af kommunen til aflønning af en mentor? Ja 5 Nej 97 I alt Har borgeren ved ansæ>elsen beny>et sig af en eller flere af de handikapkompenserende ordninger? Ja, personlig assistance 1 Ja, arbejdspladsindretning 1 Ja, bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber 2 Nej 98 I alt På hvilken type arbejdsplads er fleksjobbet etableret? I en privat virksomhed 70 I en offentlig virksomhed 21 I en forening, organisation e.l. 11 I alt 102

41 Skema Spørgsmål Svar Antal 7. Hvilken branche tilhører arbejdspladsen? Handel, hotel og restauration 36 Industri 7 Bygge og anlæg 8 Landbrug, fiskeri og råstofudvikling 6 Energi- og vandforsyning 0 Transport, post og tele 9 Finansiering og forretningsservice 5 Offentlig administration og forvaltning 9 Social og pædagogisk institution 11 Undervisning / uddannelse 5 Sundhedsvæsen 3 Retsvæsen, politi og forsvar 0 Andet 3 I alt Hvor mange arbejdsdage om ugen er der aftalt? I alt Hvor mange timer aflønnes der for pr. uge? 10 timer og derunder timer timer og derover 2 I alt 102 * Forskellen mellem antal borgere og antal fleksjob skyldes, at to borgere har skiftet fleksjob.

42 Bilag: 2.1. AU bilag til budgetopfølgning sep Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget afholdes i rådssalen i Grenaa kl. 16.00-18.00. Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.:

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Produktionsskole, Åstruphegnet 25, Grenaa Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere