2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING DECEMBER 1918

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918"

Transkript

1 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING DECEMBER 1918

2

3 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole. Er Elev af Kunstakademiet. Debut 1900 paa Charlottenborgs Efteraarsudstilling. Foretog 1902 en Rejse til Paris. Poretog Studierejse til Paris Har i en Aarræklce virket som Kirkerestauratør og Malerikonservator paa sjællandske Herregaarde og som Tegnelærer ved Th. Langs Skoler og Seminarier i Silkeborg. Er nu Lærer ved Statens Tegnekursus i København. Forfatter af et Tegnepædagogisk Værk (Gyldendal) og af en Tegnefilm (Dania.Biofilm) Dagens Nyheder" d : Høstudstill. hos Kleis men ogsaa i Hr. Gjessings smaa Landskaber spores en ikke almindelig Finhed i Form og Farve." Dannebrog" d : Martsudstill. hos Klejs. -..Marcus Bech Friis fortjener Opmærksomhed for sin Sommeraften" og Ejnar Gjessing for sit gamle Asketræ med den kraftige Silhuet mod den taagede Baggrund" Vort Land" d : Høstudstill. Klejs. Ejnar Gjessing har malet et smukt Billede: Landsbyen Jordløse" Dagens Nyheder" d : T)e unge Kunstneres Udstilling. E. Gjessing en Kunstner, der forresten ikke hører til. de helt unge har i Klar Vinterdag" givet en fin og ægte dansk Vinterstemning. Higet" d. 8. April 1911: Skulde vi endnu nævne en Række Navne paa Kunstnere, der ved første Gennemgang fanger ens Opmærksomhed, saa bliver det Mogens Gad (solide Figurstudier), Gjessing Politiken" d : Maleren Ejnar Gjessing havde i Gaar Fernisering i Ovenlyssalen, Bredgade, hvor han havde arrangeret en lille Udstilling af sine Malerier. Det er kønne og hyggelige Landskaber, de fleste fra Sorøegnen, nogle fra Norge, skildrende naturligt og ligefrem ud fra en meget almindelig Opfattelse af Naturens Skønhed. Den lille Udstilling i Ovenlyssalen er vel værd at se. Hovedstaden" d : 1 Desuden viser en Samling Malerier, at Kunstneren ogsaa udenfor sin Tegnevirksomhed formaar at udføre dygtigt og friskt Arbejde.

4 Nationaltidende" d : Ejnar Gjessing, der tidligere har udstillet her i Byen, ogsaa paa de store Udstillinger, gør ganske vist ved denne Lejlighed et ganske tiltalende Indtryk og synes at være gaaet betydelig frem i Friskhed. København" d : Maleren Ejnar Gjessing har i disse Dage i Ovenlyssalen i Bredgade aabnet en Udstilling af Malerier og Tegninger. Af Malerierne er de fleste Landskabsbilleder med Motiver fra Sorøegnen, enkelte er oppe fra Norge, hvor Kunstneren opholder sig det meste af Aaret. Billederne bærer alle Bud om en ærlig og oprigtig Glæde over Naturen og i de fleste Tilfælde har Kunstneren evnet at gengive sine Følelser paa tilforladelig og ganske smuk og stemningsfuld Maade. Kallundborg Avis" 1905: Kunstmaler Gjessing afrejser i nærmeste Dage til Sorø for at restaurere Malerier for Kammerherre Howden-Rønnenkamp, Næsbyholm, for hvem han har malet to Barneportrætter. I Sommerens Løb har Hr. G. været optaget af Restaurering af Malerier og Kirker for Godsejer Fonnesbeck-Wulff, Vesterbygaard, for hvem han endvidere har udført et legemstort Brystbillede af Kong Frederik d. 8. Samme Blad 1906: Kunstmaler E. Gjessing har udført en Bestilling til Godsejer Fonnesbeck-Wulff, Vesterbygaard, Haveparti i Juni"; Billedet er det største, Hr. (i. endnu har malet, 2 3 U\2 l U Al., hvorfor det har taget det meste af Sommeren; i disse Dage lægges sidste Haand paa Værket. Af andre Arbejder nævner vi en Portrætbestilling til Politifuldmægtig Jespersen, Kallundborg, som er særdeles veltruffet. Uddrag af Brev fra ByfogedfuldmægtigJespersen: saavel jeg som min Hustru er meget tilfredse og glade for Portrættet af førstnævnte Kleis syntes ogsaa udmærket om det Det er et meget smukt Maleri, navnlig er Udtrykket og Haaret truffet brillant bliver ophængt paa Høstudstillingen." Silkeborg Avis" 1908: Et Maleri af Frkn. Th. Lang og Høltzermann. Vi havde igaar Lejlighed til at tage Maleriet i Øjesyn ude i Kunstmaler Gjessings eget Hjem og maatte i høj Grad beundre den Maade, hvorpaa det er lykkedes Kunstneren at løse den vanskelige Opgave at lave et Dobbeltportræt uden at Opstillingen bliver kedelig eller unaturlig. Frk. L. ses til venstre i Billedet siddende i en Lænestol. Hendes karakteristiske Træk er udmærket gengivet, og den blaa Fløjlskjole, hun bærer, er særlig tint udført. Til højre ligesom lidt i Baggrunden ses Frk. Høltzermann siddende i en noget lavere Stol. Ogsaa hendes fine, regelmæssige Træk er veltrufne, I det hele taget er det omhandlede Maleri et Kunstværk, som gør Hr. G. megen Ære og som sikkert vil glæde de mange, som senere vil faa det at se, naar det er ophængt i Frk. Langs Skole. Udtalelse fra Hr. Skovrider H elm s, Silkeborg (Til Barneportrætet): Øjnene er fortræffeligt malede levende og udtryksfulde. Jeg takker Dem meget for den Interesse, De har vist for Opgaven, for det smukke Resultat Drammen. Drammens Tidende" d : Den udmerkede kunstskjønner, dr. philos. Sigmund, skrev nylig om herr Gjessings billeder ved en utstilling i Drammens Kunstforening.

5 Det er ikke ofte at træffe en moderne maler som paa samme tid behersker farven og linjen. Oftest blir det farvesymfonier, for ikke at si farveorgier, mens linjen helt negligeres. Hr. Gjessing er saa lykkelig at mestre baade farver og linjer. Hans malerier straaler av dansk sol og sommer, og lians valg av motiver gir ham god anledning til at svælge i en helt moderne farveglæde. Samtidig er der imidlertid holdning i hans kunst, og særlig er der i hans behandling av sjø og skogmasser en monumentalitet som man ikke ofte støter paa hos tidens malere. Hr. Gjessing har ved denne hensyntagen til moderne farvetrang paa den ene side og menneskets naturlige linjefølelse paa den anden side skapt en kunst som i ordets bedste forstand er populær. Man har glæde av at ha hans malerier paa sin væg, hvad man ikke altid, forekommer det mig, kan si om moderne kunst. _ Det viser sig forøvrig paa de salg som er foregaaet i Drammen, at det kunstforstandige publikum har vist at vurdere hr. Gjessings arbeide. Bergen. Folkets Avis": Gjessing hører ikke til de mest moderne malere. Han er ikke dekadent. Det er derfor en nydelse at se hans utstilling. Den byr paa vekslende motiver som fosser med møllebruk ved Mesna. Kristiansten fæstning og domkirken i Trondlijem, Nordmørsk stabbur i Fosna, indsejlingen fra Hustadviken, og et større landskapsmaleri fra Silkeborg i Danmark. Særlig gripende er et par symbolske billeder. Det ene forestiller belheimslorre ridende gjennem luften paa en helhest med gribbeneb og klør. Over lyser et brændende fakkel og dypt nede paa jorden skimtes en sælsom lysning fra krigens brand. Der er flugt og fantasi over dette billede gripende og fængslende paa samme tid. Har du set paa det en stund, saa følger det dig. Det gir et indtryk som sent vil glemmes. Det samme gjælder et blillede som symboliserer dødens vælde. Meget tiltalende er et billede av en syk pike. I det hele tat tør jeg pi at hr. Gjessings lille samling by paa lødig kunst, som er vel værd baade at se og eies. 0. M. Morgenavisen ": Malerierne er tildels meget veltrufne og stemningsfulde. Hr. Gjessing hører ikke til de moderne Malere; han skyr de sterke Farver og de voldsomme Virkemidler, men Virkningen er ikke derfor mindre. Stavanger. Stavanger Aftenblad": En fornøielig utstilling har tegnelærer E. Gjessing arrangeret i Kunstforeningen under sit ophold her i byen. Endvidere har hr. Gjessing udstillet endel symbolske tegninger samt en række billeder, som han har malt. under sine reiser i de forskjellige dele av vort land lune, elskværdige billeder, som vidner om, at lir. Gjessing kan føre ikke bare blyanten, men ogsaa penselen. Kunstmaler Gjessing sluttet sin udstillingen igaar. Der solgtes: Fos", Nedre løp av Mesna", Domkirken i Trondhjem", Lyngblomstring", Jul". Hr. Gjessing forblir i nogen tid. i byen for at utføre etpar portrætbestillinger til disponent Barstad. Kristians and. Romsdal Amtstidende": I Kunstforeningen utstiller fra imorgen Kunstmaler Einar Gjessing ea. 20 av sine Malerier og en Del av Pianoher for Tegneundervisningen, som

6 vinder saadant enestaaende Bifald ogsaa ved det Kursus som Hr. Gjessing gir lier. Utstillingen er aapen vanlig imorgen og følgende Dage og mange vil visselig benytte Anledningen til at stifte Bekjendtskap med en original og fin Tegner og Maler. Kunstforeningen bar idag kjøpt Maleriet Mjøsen ved Lillehammer" for Kroner. Tidens Krav": Kunstmaler Gjessing fra Danmark opholdt sig forleden lier i byen. Han utstiller en del malerier og pædagogiske billeder i Kunstforeningens lokale. Malerierne er dels fra Norge og dels fra Danmark. Særlig vakre er et billede fra Silkeborg, et fra Mesnafossen ved Lillehammer og saa en fast og stemningsfuld silhouet av Trondhjems domkirke. Haugesund. Haugesunds Dagblad": I Handelsforeningen utstiller den danske kunstmaler Einar Gjessing i nogen dage en samling malerier. Hr. Gjessing er en moden nialer av den ældre skole. Han har mange vakre billeder som baade med hensyn til motivvalg og utførelse sikkert vil lokke frem kjøpelysten. Litt vek er han jo i farven, men saa er haus billeder til gjengjæld saa fint og omhyggelig avstemt og virker i det hele rolig og velgjørende for øie og sind. Særlig godt synes jeg om et vaatt høstbillede og et par billeder fra Lillehamar. Et dansk sommeruatsbillede eier ogsaa en fin stemning. Det er ellers vanskelig at ville fremhæve de enkelte billeder, da utstillingen i det hele virker jevn. L. Maleriudstillingen i Handelsforeningens Lokale samler megen Interesse om sig. Og Hr. Gjessings Arbeider fortjener Opmerksomliet det er tilforladelig Kunst, stilfærdig men varm. Et Portræt et Billede av en 3-Aars gammel Pike, Else Mowinckel er et utmerket Bevis paa Hr. Gjessings Portrætkunst. Utstillingen hyr desuden paa endel Landskapsbilleder, som tør paaregne Interesse hos Haugesunds Publikum. Vi anbefaler Utstillingen til et Besøk, den er aapen faa Dage, imorgen fra 11 3 og fra 5 7. Starangeren", den 17. December 1917: Maleriutstillingen paa Grand. Vi avla et besøk hos hr. Gjessing paa Grand. Han er jo kjendt fra han ledet et tegnekursus her pædagoger og ifjor utstillet han ogsaa i Kunstforeningen. Nu møter han frem med en række prægtige malerier baade norske og danske motiver. Sidst kom han fra Drammen og aviserne der er meget begeistret over hans kunst. Han sammennlignes med Kitty Kielland. Blandt hans samling bar vi specielt lagt merke til et parti fra Skienselven med Union fabriker, et dansk sommerlandskap samt et marinebillede (Solopgang ved Kragerø); desuten Isløsning" (motiv fra Risør), Utsigt over Lister" (motiv fra Farsund) m. fl. Hr. Gjessing har ogsaa med endel pædagogiske tegninger. Utstillingen fortjener et besøk. Chr Cato. Kubenhan

7 MOTIVER FRA HÅRESKOV Udsigt fra et Led. Hareskov 1500 Kr. Septemberblæst 1 - Efteraar Aften. Hareskovsmose Udkant af Hareskov Tøtaage i Foraar Bakket Vej Oversvømmet Eng Efteraar. Skovløberhus Gaardinteriør Aften. Hjortespring o g Bagsværdvej Sen Eftermiddag i Hareskov. Juni Oktoberaften. Villa Forsommer. Gaard i Hareskov Aflen. Fægyden Ved et Led Foraar i en Mose Efteraar i en Have Torden. Motiv fra Natstemning Gammelt Hus Ved Foden af en Bakke 300 -»Et blaat Øje«250 - Foraar -

8 Graavejr i Hareskov... Solskin. Efteraar... Sommerdag... Efteraarstaage.. Hus... Gammel Gaard... Kulhuse... Ravnehuset... I Udkant af Granskov... Gammel Hollændergaard... Jonstrup Vang... Thomsens Bøg... Femvejen... Syvstjernen Hedebakker. do. do. Silkeborg Aften. Hedegaard 250 Eftermiddag. Efter Regn Baad Ludvigslyst Barneportræt Portræt 800 do. Tegning 50 Omslagstegninger til Gjessings Tegnebøger (JHR. CATO S BOG- OG STENTRYKERI

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm Folmer Bendtsen Folmer Bendtsen 100 år Gjethuset og Ågalleriet i Frederiksværk 31. marts - 29. april 2007 6. oktober - 11. november 2007 Folmer Bendtsen 100 år

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse. TEATERLIV .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/landgrevenoothor

Digitized by the Internet Archive. 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/landgrevenoothor Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/landgrevenoothor LANDGREVEN LANDGREVEN FORTÆLLING FRA SLESVIGHOLSTEINISMENS TID ALEX.

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

3 Highlights på Museer: Heerup Museet

3 Highlights på Museer: Heerup Museet Da Rødovre Kommune i 1995 sagde ja tak til en større donation af Heerup værker og personlige genstande fra kunstnerens enke Marion Heerup stod det klart, at det ikke var muligt at oprette et museum i det,

Læs mere

Johannes Brahms i København

Johannes Brahms i København Johannes Brahms i København Tidsskrift: Dansk Musik Tidsskrift Årgang: 1982-1983 - 06 Volume: 57 Sider: 248-254 Ophav: Knud Martner Udgiver: Foreningen Dansk Musik Tidsskrift» han haaned vor Moder, -«AF

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 Johan Bender NIELSENS KANTATE Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus - en skriftserie fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole PubliMus Skriftserie fra SMKS

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

H. C. LUMBYE OG HANS SAMTID OPLAG: 1150 EKSPL. H. C. LUMBYE OG HANS SAMTID AF GODTFHED SK.IERNE MEU 30 PORTRÆTTER OG ILLUSTRATIONER tø, 1>7± KØBENHAVN J. L. LYBECKERS FORLAG 1912 ML 3 H II THIB1 KS KIK

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere