Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012"

Transkript

1 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling gennem sygeplejeforskning og evidensbaseret sygepleje...4 Kvalitetsudvikling gennem systematisk uddannelses- og kompetenceudvikling...4 Strategiens elementer...5 Transformation af evidensbaseret viden...6 Plan for implementering...8 Implementeringsplaner...9 Litteraturliste...16 Strategi for udvikling af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital udgave, juni 2010 Bispebjerg Hospital, Direktionen, Redaktør: Direktionen Forsidebillede: Sommer på Bispebjerg Hospital. Fotograf Claus Peuckert Strategien findes på og 2

3 Baggrund og organisering I december 2007 besluttede det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital at justere og fokusere arbejdsgrundlaget for den sygeplejefaglige udvikling på hospitalet. Det blev besluttet at prioritere fire overordnede indsatsområder sygeplejeforskning, kliniske retningslinjer, præ- og postgraduat uddannelse. Til at håndtere disse områder er nedsat fire sygeplejefaglige strategiudvalg. Desuden er nedsat et sygeplejefagligt koordinationsudvalg med repræsentation fra de fire udvalg, HR & Udviklingsafdelingen samt direktionen til at sikre koordination med hospitalets og regionens tværfaglige indsatsområder og mellem de fire sygeplejefaglige udvalg (figur 1). Kommissorier og strategier for de enkelte udvalg vedrørende sygeplejeforskning, kliniske retningslinjer, samt præ- og postgraduat uddannelse findes på Bispebjerg Hospitals intranet 1. Strategiudvalg for sygeplejeforskningen Strategiudvalg for postgraduat udannelse på plejeområdet Strategiudvalg for udvikling af sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Strategiudvalg for prægraduat udannelse Sygeplejefagligt koordinationsudvalg Figur 1. Sygeplejefagligt koordinationsudvalg og de fire sygeplejefaglige udvalg Forum af ledende sygeplejersker, medlemmer af de fire strategiudvalg samt koordinationsudvalget afholdt i februar 2009 et visionsseminar, som havde til formål at drøfte strategien for den sygeplejefaglige udvikling og indsats set i lyset af fremtidens udfordringer og muligheder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Resultatet af seminaret var blandt andet et ønske om, at sætte et mere systematisk fokus på evidensbaseret sygepleje i hele transformationsprocessen fra litteratursøgning, analyse, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, translation, implementering til evaluering arbejde med fælles indsatsområder for de fire strategiudvalg styrke samspillet mellem udvalgene og prioritere ressourcerne På denne baggrund har Sygeplejefagligt koordinationsudvalg udarbejdet forslag til strategi for evidensbaseret klinisk sygepleje for på Bispebjerg Hospital. Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje Region Hovedstadens målsætning er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Denne målsætning stiller store krav til den tværfaglige og monofaglige indsats. Såvel regionens som Bispebjerg Hospitals strategi på kvalitetsområdet indeholder målsætninger om fokuseret tværfaglig indsats for at øge sikkerheden og kvaliteten af den sundhedsfaglige ydelse, der tilbydes regionens borgere. Den sygeplejefaglige indsats skal derfor bidrage til at kvalificere resultatet af det samlede patientforløb. 1 3

4 Bispebjerg Hospital ønsker kontinuerligt at forbedre kvaliteten i klinisk praksis og øge patienternes tilfredshed og sikkerhed gennem fokus på faglighed, nytænkning og trivsel. Kvalitetsarbejdet tager derfor afsæt i patienternes perspektiv, deres krav og ret til ensartethed og bedst mulig behandling baseret på en målrettet evidensbaseret klinisk praksis (1). Med gennemførelsen af den nye strategi forventes det, at hospitalet ved en målrettet og fokuseret indsats er i stand til styrke den sygeplejefaglige indsats og udvikling for derved at medvirke til en høj faglig kvalitet i det samlede patientforløb samt i personalets kompetenceudvikling og de studerendes kliniske uddannelse. Kvalitetsudvikling gennem sygeplejeforskning og evidensbaseret sygepleje Sygeplejens udvikling mod at blive en selvstændig videnskabelig praksisdisciplin, hvor fagets udførelse, ledelse, formidling og udvikling baseres på systematiske studier, refleksion og anvendelsesorienteret klinisk forskning, matcher krav i standarderne i Joint Commission International og Den danske kvalitetsmodel samt kravene til professionsbacheloruddannelsen (2,3). Forskning i klinisk sygepleje og anvendelse af forskningsresultater i beskrivelsen af kliniske retningslinjer er derfor fundamentet for sygeplejens udvikling og kvalitet. Sygeplejeforskning skal derfor være anvendelsesorienteret og tage afsæt i sundhedsvæsenets behov for sygeplejefaglige ydelser (4). Sammenhængen mellem kvaliteten af den ydede sygepleje og resultaterne for patienterne beskrives ligeledes i rapporten Health Care at the Crossroad, udgivet af Joint Commission, samt litteraturstudier om magnethospitalskonceptet (3,5,6). Magnethospitalsstatus er et amerikansk fænomen (Magnet Recognition Program). Grundlaget for magnethospitalerne er evidensbaseret sygepleje og en organisering baseret på en meget flad struktur præget af autonomi og ansvar samt gode muligheder for efter- og videreuddannelse, herunder kompetence- og karriereudvikling. Tilsammen faktorer, der tiltrækker og fastholder sygeplejersker af høj faglig standard (4). Kvalitetsudvikling gennem systematisk uddannelses- og kompetenceudvikling Veluddannede sygeplejefaglige medarbejdere er en forudsætning for, at sygeplejen har høj kvalitet. Derfor skal uddannelser og kompetenceudvikling understøtte den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje (4). Det indebærer bl.a. at nationale og internationale forskningsresultater fra det sygeplejefaglige område og andre fagområder, der er relevante for professionen, skal integreres i de sygeplejestuderendes kliniske uddannelse (7) samt i sygeplejerskernes og socialog sundhedsassistenternes kompetenceudvikling (4). De sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er alle blevet revideret, således at de matcher aktuelle og fremtidige krav til en evidensbaseret kvalificeret praksis (4,7). Strategien vægter det sygeplejefaglige perspektiv og sygeplejerskernes opgaver og kompetenceudvikling. Specialerne skal endvidere som en konsekvens af strategien medtænke social-og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling som udøvere af evidensbaseret klinisk praksis. 4

5 Strategiens elementer Det overordnede indsatsområde for udviklingen af sygeplejen på Bispebjerg Hospital er, som beskrevet evidensbaseret klinisk sygepleje. Derfor baseres strategien på følgende delområder: 1. Organisering og koordinering af udviklingen af evidensbaseret sygepleje 2. Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer 3. Implementering af evidensbaserede kliniske retningslinjer 4. Inddragelse af evidensbaseret viden i den prægraduate kliniske uddannelse 5. Udvikling af sygeplejerskers og studerendes videnskabelige kompetencer Ønsket er at udvikle en evidensbaseret klinisk sygepleje, der fokuserer på sygeplejerskernes og de studerendes udvikling af kliniske, pædagogiske og videnskabelige kompetencer. Disse kompetencer skal anvendes til udvikling, implementering og evaluering af sygdomsspecifikke evidensbaserede kliniske retningslinjer med henblik på anvendelse i den evidensbaserede situationsbestemte sygepleje. Dette er skitseret i figur 2. Empiriske kundskaber Patientens præferencer (inkl. erfaringer) Sygeplejerskens ekspertise og situationsbestemte overvejelser relateret til egne empiriske, personlige, etiske og æstetiske kundskaber samt de tilstedeværende ressourcer Figur 2. Elementerne i evidensbaseret klinisk sygepleje Inspireret af Carper, Kirkevold og Ciliska (8-10). Opfattelsen af, hvilke kundskaber klinisk sygepleje fordrer, er retningsgivende for, hvilke kundskaber der vægtes i udførelse, udvikling, formidling og ledelse af sygeplejen. Denne opfattelse er således også bestemmende for, hvilke kundskaber der vægtes i den præ- og postgraduate uddannelse og kompetenceudvikling. I denne strategi vægtes det derfor, at den situationsbestemte sygepleje til enhver tid baseres på samtlige af sygeplejens fire kundskabsområder og dermed sygeplejerskens personlige, etiske, æstetiske og empiriske/teoretiske kundskaber, som beskrevet af Babara Carper og skitseret i figur 2. De empiriske/teoretiske kundskaber baseres så vidt muligt på forskningsbaseret viden fra sygeplejen eller andre støttefag som f.eks. psykologi, medicin, ernæring, farmakologi eller sociologi (8-10). Kundskaberne omhandler evidens relateret til specifikke kliniske spørgs- 5

6 mål, men også kliniske implementerbare sygeplejeteorier på praksis- og middlerangeniveau (11). Transformation af evidensbaseret viden Evidensbaseret klinisk sygepleje kan beskrives som en samvittighedsfuld, eksplicit og velovervejet anvendelse af forskningsbaseret viden suppleret af andre former for erhvervet viden, som ud fra patientens erfaringer og prioriteringer, samt de tilstedeværende ressourcer kan danne grundlag for praksis (12-14). De kliniske retningslinjer skal derfor bidrage til, at såvel klinisk praksis som uddannelse og postgraduat kompetenceudvikling er så evidensbaseret som muligt. Som et led i strategien anvendes nedenstående model, som viser processen fra udarbejdelse, implementering og evaluering af en klinisk retningslinje. Fineout-Overholt E et al. kalder denne proces for Transformationsprocessen (13), som vist i figur Discovery 5. Evaluation 2. Summary 4. Implementation 3.Translation Figur 3. Transformation af evidensbaseret viden til klinisk praksis (13). Transformationsprocessen Transformationsprocessen omfatter fem trin som illustreret i figur 3. Trinene 1. Discovery og 2. Summary omfatter identifikation af problemstillingen, det kliniske spørgsmål, der ønskes besvaret, litteratursøgning, analyse heraf og sammenskrivning/udarbejdelse af den kliniske retningslinje. Herefter følger trinene 3. Translation og 4. Implementation, som rummer personalets fortolkning og accept af den kliniske retningslinje, samt deres anvendelsesmuligheder og situationsbestemte implementering. Punktet rummer således også nogle væsentlige fagkulturelle, pædagogiske og ledelsesmæssige elementer. Til sidst følger trin 5. Evaluation, som indeholder en evaluering af retningslinjen, som kan baseres på audit eller evt. forskning. Ad trin 1 og 2: Udvikling af kliniske retningslinjer En klinisk retningslinje er en systematisk udarbejdet evidensbaseret og sygdoms/specialespecifik anbefaling for en sygeplejefaglig ydelse, der er baseret på den nyeste og stærkeste forskningsbaserede viden indenfor et givent problemfelt (12,15). Graden af anbefalin- 6

7 gens styrke anføres i retningslinjen baseret på evidensniveauet på de studier, der ligger til grund for anbefalingerne. Hvis sådanne studier ikke findes, beskrives anbefalingerne på baggrund af erfaring og konsensus blandt eksperter. Der henvises i øvrigt til Vejledning til udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer, September 2008 på Bispebjerg Hospitals intranet. Udarbejdelse af kliniske retningslinjer er et ressourcekrævende arbejde. Det er derfor væsentligt, at såvel organiseringen som hele arbejdsprocessen fra litteratursøgning til implementering og evalueringen udføres optimalt. Processen initieres med en systematisk litteratursøgning om, hvilken forskningsbaseret viden, der eksisterer i internationale databaser om det centrale kliniske spørgsmål, der ønskes beskrevet. Søgningen bør desuden fokusere på, hvilke evidensbaserede kliniske retningslinjer der er udarbejdet, valideret og formidlet på de mange nationale og internationale clearinghouses, som f.eks. National Guideline Clearinghouse, Center for Kliniske Retningslinjer The Joanna Briggs Institute, eller National Guideline Clearinghouse, så der ikke anvendes unødige ressourcer på at udarbejde retningslinjer, som allerede eksisterer. Ad trin 3 og 4: Fortolkning, accept og implementering af kliniske retningslinjer Implementeringen af retningslinjerne i klinisk praksis er ofte en overset, men yderst væsentlig opgave relateret til bl.a. motivation, kultur, normer, ressourcer, undervisning og organisering af sygeplejen. Det er derfor et felt, som medtænkes i strategien for at sikre en optimal implementering og anvendelse af retningslinjerne. Udvikling og transformation af viden i den kliniske sygepleje, uddannelse og postgraduat kompetenceudvikling fordrer en organisering af den sygeplejefaglige udvikling, som skaber mulighed for, at de involverede i såvel klinik, udvikling, ledelse, forskning og kompetenceudvikling samt uddannelse opnår mulighed for at etablere et kontinuerligt samarbejde om prioritering af arbejdsopgaver etc. (12). Det primære ansvar for udvikling og implementering af retningslinjerne påhviler de enkelte specialer. Desuden har samtlige strategiudvalg en opgave i at understøtte specialernes udarbejdelse og implementering af de kliniske retningslinjer. Således referer trinene 1. Discovery og 2. Summary primært til det videnskabelige arbejde i Strategiudvalget for udarbejdelse af kliniske retningslinjer og Strategiudvalget for sygeplejeforskning. Trinene 3. Translation og 4. Implementation rummer centrale pædagogiske og ledelsesmæssige elementer og referer således primært til de Post- og Prægraduate Strategiudvalgs indsats i tæt samarbejde med de specialeansvarlige sygeplejersker. Vellykket implementering er multifaktoriel og afhængig af kulturen i en afdeling. Det fordrer, at følgende elementer er til stede: evidens (bevidsthed om og diskussion af hvordan begrebet forstås), kontekst (kultur, forandringsparathed, ledelse og feedback) og facilitations (personer der har personlighed og færdigheder til at supporte praktikkerne til at ændre praksis). En bevidsthed og viden hos lederne om, hvilke kvalifikationer og personlige samt relationelle kompetencer personalet skal have for at implementere ny viden og dermed en ny klinisk retningslinje i gruppen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, er vigtigt for implementeringsprocessen (16). Implementeringen kan fremmes ved, at der sæt- 7

8 tes fokus på følgende forhold: 1) at der er fordele ved det nye sammenlignet med gængs praksis, 2) at det nye er foreneligt med herskende værdier blandt personalet, 3) at det nye er simpelt, fleksibelt og let at bruge og 4) at resultatet kan ses (17). De studerendes uddannelse skal ifølge bekendtgørelsen baseres på relevante resultater fra international og national forskning, således at uddannelsen til stadighed er funderet i den nyeste viden. Den studerende skal kunne udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde indenfor sundhedsområdet (7). Situeret læring danner grundlag for udførelsen af evidensbaseret sygepleje. Samtlige specialer er således forpligtet til at skabe et studiemiljø, der tilgodeser kravene til udviklingen af en evidensbaseret sygepleje (16). Ad trin 5: Evaluering Det femte trin om evaluering af retningslinjernes betydning i praksis baseres på audit eller evt. forskning. Opgaverne i forbindelse med audit er ikke medtænkt i denne strategi. Processen med transformation af evidensbaseret viden til klinisk praksis (jf. figur 3) kan rumme potentielle forskningsspørgsmål. Processens to første trin Discovery og Summary afdækker, hvorvidt der er elementer af et givent klinisk spørgsmål, som ikke kan besvares af den eksisterende forskningslitteratur. Hvis det er tilfældet, kan det være relevant at initiere et forskningsprojekt. De tre sidste elementer af transformationsprocessen Translation, Implementation og Evaluation kan endvidere rumme potentielle temaer for interventions- og eller aktionsforskning. Plan for implementering For hvert af strategiens delområder 1. Organisering og koordinering af udviklingen af evidensbaseret sygepleje 2. Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer 3. Implementering af evidensbaserede kliniske retningslinjer 4. Inddragelse af evidensbaseret viden i den prægraduate kliniske uddannelse 5. Udvikling af sygeplejerskers og studerendes videnskabelige kompetencer er udarbejdet en implementeringsplan med følgende indhold: Mål for indsatsområde, handlingsplan, plan for evaluering af indsatsområdet og plan for formidling af evaluering. Af implementeringsplanen fremgår hvem der er ansvarlig for de forskellige aktiviteter. Implementeringsplanerne er dynamiske dokumenter, der justeres ved behov. Planerne revideres dog minimum hvert andet år. Sygeplejefagligt koordinationsudvalg og de 4 strategiudvalg er ansvarlige for revidering af implementeringsplanerne. 8

9 Implementeringsplaner Indsatsområde Mål Handlingsplan Evaluering Plan for formidling af evaluering Organisering og koordinering af udvikling af evidensbaseret sygepleje Den sygeplejefaglige udvikling målrettes en forskningsbaseret kvalificeret klinisk praksis og uddannelse, som inddrager sygeplejens fire kundskabsområder og den til enhver tid gældende bedste evidens. Ressourcer til sygeplejeforskning og udarbejdelse af kliniske retningslinjer anvendes i forhold til prioriterede satsningsområder. Der identificeres og prioriteres kliniske problemstillinger/satsningsområder, som kan danne grundlag for en prioriteret udvikling af evidensbaserede kliniske retningslinjer, samt potentielle forskningsspørgsmål. De fund, der er identificeret ved akkreditering og/eller indeholdt i krav i standarderne i JCI og Den danske kvalitetsmodel, medtænkes i prioriteringen. Forskere og de, der er ansvarlige for udarbejdelsen af kliniske retningslinjer, samarbejder om prioritering af, hvilke kliniske spørgsmål der er behov for at prioritere i udvikling og transformation af ny viden. Parterne udveksler indsamlet og analyseret viden. Der skabes en struktur for, hvordan kliniske retningslinjer og ny viden kan udvikles, godkendes, formidles og registreres. Afdelingerne udarbejder specialespecifikke planer for organisering, koordinering og gennemførelse af den sygeplejefaglige udvikling. Koordinationsudvalget udarbejder status/evaluering i lige år med henblik på opfølgning. Status udarbejdes på baggrund af de statusrapporter, som de fire strategiudvalg udarbejder hvert andet år. Status/evaluering drøftes med det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital m.h.p. organisering og koordinering af den fremtidige strategi. Ansvarlig 9

10 Indsatsområde Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Ansvarlig Mål Den sygeplejefaglige udvikling målrettes en forskningsbaseret kvalificeret klinisk praksis og uddannelse, som inddrager sygeplejens fire kundskabsområder og den til enhver tid gældende bedste evidens. I udviklingen af den evidensbaserede sygepleje sættes der systematisk fokus på hele transformationsprocessen fra litteratursøgning, analyse, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, translation, implementering til evaluering. Målgruppen er kliniske oversygeplejersker. Handlingsplan I samarbejde med Strategiudvalget for Kliniske retningslinjer afholder Forskningsenheden for kliniske sygepleje kontinuerligt: Et modulopbygget kursus om evidens, kliniske spørgsmål, litteratursøgning, kritisk litteraturanalyse samt udarbejdelse og godkendelse af kliniske retningslinjer. Fagligt forum for kliniske retningslinjer 6 gange årligt for de, som er ansvarlige for udarbejdelsen af kliniske retningslinjer i de enkelte specialer. Strategiudvalget for kliniske retningslinjer udarbejder og reviderer løbende Vejledning til udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer. Strategiudvalget for kliniske retningslinjer ajourfører links til checklister, skabelon til udarbejdelse af kliniske retningslinjer på Bispebjerg Hospital, vejledninger og hjemmesider med henvisning til nationalt og internationalt udarbejdede retningslinjer. Strategiudvalget for kliniske retningslinjer vil i 2010 beskrive godkendelsesproceduren for de kliniske retningslinjer. Der udarbejdes specialespecifikke planer for udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Evaluering Udføres en gang årligt af strategiudvalget for kliniske retningslinjer i samarbejde med afdelingsgruppernes tovholdere. Status/evaluering drøftes i Koordinationsudvalget med henblik på opfølgning. 10

11 Koordinationsudvalget udarbejder status/ evaluering i lige år med henblik på opfølgning. Status udarbejdes på baggrund af de statusrapporter, som de fire strategiudvalg udarbejder hvert andet år. Plan for formidling af evaluering Status/evaluering drøftes efterfølgende med det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital med henblik på udvikling af den fremtidige strategi. 11

12 Indsatsområde Mål Handlingsplan Evalueringsplan Plan for formidling af evaluering Implementering af evidensbaserede kliniske retningslinjer Uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling understøtter og motiverer en faglig udvikling og praksis, som baserer sig på en evidensbaseret sygepleje med reference til sygeplejens fire kundskabsområder. Uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling understøtter hospitalets aktuelle og fremtidige behov. Postgraduat strategiudvalg udarbejder modulopbyggede kurser om implementering. Målgruppen er plejepersonalet, kliniske vejledere og ledere. Kursus for sygeplejersker på kompetent og kyndigt niveau gennemføres i Kursus for social- og sundhedsassistenter på kompetent og kyndigt niveau gennemføres i Udviklingsforløb for sygeplejersker med klinisk specialistfunktion gennemføres Grundforløb i 2009 Overbygning i 2011 Derefter mulighed for at søge massteruddannelse rettet mod funktionen. Afdelingerne udarbejder specialespecifikke planer for implementering af evidensbaseret viden i personalets kompetenceudviklingsprogrammer. Strategiudvalget for postgraduat uddannelse udarbejder status/evaluering i lige år. Koordinationsudvalget udarbejder status/evaluering i lige år med henblik på opfølgning. Status udarbejdes på baggrund af de statusrapporter, som de fire strategiudvalg udarbejder hvert andet år. Status/evaluering drøftes efterfølgende med det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital i lige år med henblik på fremtidig strategi. Ansvarlig 12

13 Indsatsområde Mål Handlingsplan Evaluering Plan for formidling af evaluering Inddragelse af evidensbaseret viden i den prægraduate kliniske uddannelse De sygeplejestuderendes kliniske uddannelse baserer sig på en evidensbaseret sygepleje med reference til sygeplejens fire kundskabsområder. Udarbejdelse af specialespecifikke planer for inddragelse af evidensbaseret viden i den prægraduate kliniske uddannelse svarende til de kliniske undervisningsmoduler. Afdelingerne udarbejder specialespecifikke planer for læring og studiemiljø, herunder refleksionsmuligheder. Det prægraduate udvalg sikrer uddannelse og udvikling af det prægraduate studiemiljø i samarbejde med afdelingsledelserne, de kliniske vejledere og praktikvejlederne. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og regionens øvrige kliniske uddannelsessteder udvikles fortsat. Det prægraduate udvalg sikrer, at der er udviklingsforløb for praktikvejledere og kliniske vejledere med fokus på evidensbaseret praksis i relation til klinisk undervisning. Kursus for kliniske vejledere og praktikvejledere gennemføres i 2010 og Strategien for sygeplejerskeuddannelsen udarbejdet i 2008 og revideres i Koordinationsudvalget udarbejder status/evaluering i lige år med henblik på opfølgning. Status udarbejdes på baggrund af de statusrapporter, som de fire strategiudvalg udarbejder hvert andet år. Status/evaluering drøftes efterfølgende i det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital med henblik på fremtidig strategi. Ansvarlig 13

14 Indsatsområde Udvikling af sygeplejerskers og studerendes videnskabelige kompetencer Ansvarlig Mål Samtlige specialer skal inden 2017 have ansat mindst en sygeplejerske, som har akademiske kompetencer på ph.d.-niveau og som kan understøtte udarbejdelsen af kliniske retningslinjer samt udføre klinisk relevant sygeplejeforskning med udgangspunkt i de prioriterede kliniske spørgsmål. At kvalificerede og motiverede sygeplejestuderende på 13. modul udarbejder deres bacheloropgave med udgangspunkt i satsningsområderne for kliniske retningslinjer eller klinisk sygeplejeforskning med vejledning fra de projektansvarlige. Master- og kandidatstuderende udarbejder deres opgaver med udgangspunkt i hospitalets identificerede satsningsområder og initierede udviklings- eller forskningsprojekter med evt. vejledning fra de projektansvarlige. Handlingsplan Forskningsenheden for klinisk sygepleje varetager: Udarbejdelse og formidling af en liste over, hvilke emner bachelor-, master- og kandidatstuderende kan deltage i og få vejledning i på Bispebjerg Hospital. Modulopbygget kursus om evidens, litteratursøgning, kritisk litteraturanalyse og udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Fire årlige temaeftermiddage om videnskabelige problemstillinger og resultater af central betydning for klinisk sygepleje. Det prægraduate udvalg er ansvarlig for, at der kontinuerligt afholdes kurser for kliniske vejledere om anvendelse af evidensbaseret viden i de studerendes kliniske uddannelse. Afdelingerne udarbejder specialespecifikke planer for rekruttering og udvikling af de for specialet nødvendige videnskabelige kompetencer. Den fremtidige stillingsstruktur for sygeplejen opbygges, så udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer samt sygeplejeforskning kan udføres i samtlige specialer. Evaluering Koordinationsudvalget udarbejder status/ evaluering i lige år med henblik på opfølgning. 14

15 Status udarbejdes på baggrund af de statusrapporter, som de fire strategiudvalg udarbejder hvert andet år. Plan for formidling af evaluering Status/evaluering drøftes efterfølgende med det sygeplejefaglige lederforum på Bispebjerg Hospital med henblik på organisering og koordinering af den fremtidige sygeplejefaglige udvikling. Oplæg er udarbejdet af Sygeplejefagligt koordinationsudvalg: Klinisk oversygeplejerske Lene Dam, Afdeling G, Formand/Strategiudvalg for postgraduat uddannelse Klinisk oversygeplejerske Marianne Nielsen, Afdeling K, Formand/Strategiudvalg for postgraduat uddannelse Klinisk oversygeplejerske Susanne Zielke, Afdeling N, Formand/Strategiudvalg for kliniske retningslinjer Udviklingskonsulent Birgit Norberg HR og Udviklingsafdelingen, Formand/Strategiudvalg for prægraduat uddannelse Forskningsleder Susan Rydahl Hansen, Formand/Strategiudvalget for Sygeplejeforskning HR- og udviklingschef Dorthe Knauer, HR-og Udviklingsafdelingen Leder Annette Søndergaard, HR-og Udviklingsafdelingen Konstitueret hospitalsdirektør Janne Elsborg, Direktionen Kliniske oversygeplejerske Marianne Spile, afdeling P, har bidraget til afsnittet om implementering 15

16 Litteraturliste 1. Kvalitetsudvikling Strategi, plan og Mål Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Den Danske Kvalitetsmodel. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Joint Commission on Accreditation of Health Organizations, Health Care at the Cross Roads Strategies for Addressing the Evolving Nursing Crisis. 4. Dansk Sygeplejeråd. Et stærkt fag i udvikling. ( ) 5. JONNA, The Evidence for Magnet Status. July/August 2009;(39)7/8:S1-s Bjerregaard, L.B.L. Magnethospitaler Arbejdsmiljø, uddannelse og patient outcome, November Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen. BEK nr.29/ Carper B. Fundamental Patterns of Knowing in Nursing. Adnces in Nursing Science. 1978;(1): Kirkevold M. Vitenskap for praksis?. Ad Notam Gyldendal. Oslo Ciliska A, DiCenso A, Melnyk BM, Stetler C. Using Models and Strategies for Evidence-Based Practice. In: Melnyk BM, Fineout-Overholt (ed). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. Lippincott Williams & Williams. Philadelphia 2005: Walker LO, Avant KC. Strategies for Theory Constructions in Nursing. Texas. Pearson. 4. ed Melnyk BM, Fineout-Overholt (ed). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. Lippincott Williams & Williams. Philadelphia Fineout-Overholt E, Cox J, Robbins B, Gray YL. Teaching Evidence-Based Practice. In: Melnyk BM, Fineout-Overholt (ed). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. Lippincott Williams & Williams. Philadelphia 2005: Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence- Based Medicine: What it is - and what it isn t. BMJ 1996;312: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og - definitioner. København: Sundhedsstyrelsen; Rycroft-Malone. The PARiSH Framework A Framework for guiding the Implementation of Evidence-based Practice. Journal of Nursing Care Quality. 2004: 19; Rogers EM. Diffusion of innovations. Free Press. New York. 5th edition 2003:

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke,

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Vision for evidensbaseret praksis på BBH Empiriske og teoretiske kundskaber Patientens præferencer

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Implementering hvad er problemet?

Implementering hvad er problemet? Implementering hvad er problemet? Masterafhandling i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet, 2008. Marianne Spile Klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ afdeling Bispebjerg Hospital. Evaluering af

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Valgfag modul 13. evidensbaseret sygepleje/praksis. Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. evidensbaseret sygepleje/praksis. Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 evidensbaseret sygepleje/praksis Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? 1 Evidensbaseret praksis Hvilke erfaringer har I med hvordan sygeplejen i praksis evidensbaseres?

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Evidensbaseret praksis

Evidensbaseret praksis Evidensbaseret praksis - en bevægelse i bevægelse? September 2017 Hanne Kaae Kristensen Evidensbaseret praksis (EBP). Evidensbaseret praksis (EBP) udspringer af et etisk princip om, at borgere og/eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan?

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan? Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen Nye begreber betydning og hvordan? At diskutere forståelse af klinisk lederskab i sygeplejefaglig kontekst og i uddannelsen At diskutere forståelse af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 UDKAST Sygeplejefagligt Råd, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Strategiske temaer s. 3 1. Patientcentreret sygepleje s. 4 Indsatsområder s. 4 s. 4

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Evidensbaseret Praksis

Evidensbaseret Praksis Evidensbaseret Praksis Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg 2013 Udarbejdet af Siri Lygum Voldbjerg August 2013 Evidensbaseret Praksis Hvad er Evidensbaseret Praksis (EBP)? Evidensbaseret praksis (EBP) er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune BAGGRUND Ny strategi i KK Fremtidens Sygepleje 2010 2013 Fra hjemmesygepleje i primærsektor til primærsygepleje i den samlede

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet Formidling af evidensbaseret viden til praksis Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet 87 412 407 aab@hmi.dk Forskningsbaseret viden der kan understøtte praksis Evidens = hvad virker? Hvordan virker? Test af

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed

Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed Implementering af ny smerteskala (PAS)til patienter med nedsat bevidsthed FSNS, Middelfart maj 2014 Kirsten Givard Implementering af en smertevurderingsskala (PAS) til patienter med Definition af smerte

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere