Strategi for Sundhedsindsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Sundhedsindsatsen"

Transkript

1 Strategi for Sundhedsindsatsen overfor personalet i Høje-Taastrup Kommune 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND 4 UDGANGSPUNKTET FOR SUNDHEDSSTRATEGIEN 4 VISION 5 PRINCIPPER 5 TEMAER 5 TEMA 1: SUNDHEDSFREMMENDE RAMMER 6 TEMA 2: TRIVSEL OG SUNDHED 7 Mental sundhed 7 Kost, vægt og motion 7 Rygning 8 Alkohol og rusmidler 8 Hygiejne 9 TEMA 3: TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE 10 TEMA 4: SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN FRA VISION TIL HVERDAG 11 Dilemma 1 Overvægt 13 Dilemma 2 Rygning 13 Dilemma 3 Alkohol/rusmidler 13 Dilemma 4 Mental sundhed 13 EVALUERING OG REVISION 13 3

4 INDLEDNING Indledning og baggrund KL og KTO har i Aftale om Trivsel og Sundhed fastlagt kommunernes forpligtelser til at aftale retningslinjer vedr. ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Retningslinjerne skal have til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø og skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Aftalen har til formål at skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen, styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats og skabe grundlag for nedbringelse af sygefraværet. Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år haft en sundhedsordning (Sundhedsindsatsen), som har indeholdt forskellige sundhedsfremmende indsatser, men der har aldrig været en egentlig strategi for, hvilke indsatser, der igangsættes og hvorfor. Indsatserne har derfor til en vis grad været styret af den ansvarlige medarbejders egne ideer og forslag. Med denne strategi for sundhedsindsatsen overfor personalet i HTK, er det tanken, at indsatserne fremadrettet igangsættes med afsæt i, hvad vi vil med vores sundhedsindsats, hvilke målgrupper og med hvilke formål. Strategien blev fremlagt og godkendt på Hovedudvalgets møde den 19. maj Indsatsen skal bygge på et ledelsesmæssigt fokus og en fælles og åben dialog med medarbejderne om sundhed og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Udgangspunktet for sundhedsstrategien Denne strategi tager afsæt i en vision for medarbejdersundhed og fem principper for indsatsen. Desuden indeholder strategien fire temaer, som nærmere beskrives i det efterfølgende. 4

5 INDLEDNING Vision Arbejdsliv og privatliv hænger tæt sammen, og livsstil og arbejdsmiljø påvirker hinanden. Visionen er derfor at skabe rammer for medarbejderens sundhed for at fremme: Arbejdsglæde og trivsel Højne kvaliteten af de ydelser som vi leverer til borgere og samarbejdspartnere Skabe god balance mellem arbejdsliv og fritid Øget velvære og livskvalitet Mere energi og overskud i hverdagen Et godt helbred Et godt arbejdsmiljø Indsatsen tager afsæt i følgende fem principper: Rammerne for arbejdet skal være sundhedsfremmende De etiske spilleregler for arbejdet med sundhed skal drøftes centralt og lokalt Indsatsen skal lægge vægt på frivillighed og motivation Lederne skal have fokus på sundhedsledelse Der skal sikres rammer for sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv Med dette udgangspunkt indeholder strategien følgende fire temaer: 1. Sundhedsfremmende rammer 2. Trivsel og sundhed 3. Tidlig indsats og forebyggelse 4. Sundhed på arbejdspladsen fra vision til hverdag Som udgangspunkt er målgruppen alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Dvs. at nogle aktiviteter skal rettes mod alle medarbejdere uanset om de i dag lever sundt og forebygger sygdom og nedslidning eller ej. Men sundhedsindsatsen skal på nogle områder særligt målrettes grupper af medarbejdere, som har behov for og/eller ønsker at komme i gang med en sundere livsstil. Det gælder fx rygere, som ønsker hjælp til rygestop og/eller medarbejdere som ønsker hjælp til at komme i gang med motion eller sundere livsstil i øvrigt. 5

6 SUNDHEDSFREMMENDE RAMMER Tema 1: Sundhedsfremmende rammer Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Men arbejdspladsen kan gøre det lettere at foretage de sunde valg ved at stille nogle muligheder og sunde alternativer til rådighed for medarbejderne, som gør det sunde valg muligt. Det gælder fx Muligheden for at kunne spise sundt de steder, hvor kommunen tilbyder mad til medarbejderne Muligheden for at kunne bevæge sig i arbejdstiden Muligheden for at kunne motionere sammen med kolleger Muligheden for at tilrettelægge arbejdet, så risikoen for stress reduceres Muligheden for at indgå i sociale relationer på arbejdspladsen, som kan bidrage til at fremme trivsel Høje-Taastrup Kommune vægter medinddragelse og medindflydelse højt. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen i fællesskab arbejder med at udvikle en sund kultur og at dette sker i et anerkendende og rummeligt miljø. Udgangspunktet er, at der etableres en fælles, åben dialog om sundhed og sundhedsfremmende indsatser, hvor alle holdningsmæssige, kulturelle og strukturelle barrierer og løsningsmodeller kan drøftes frit, og hvor både ledere og medarbejdere deltager. Åbenhed om mål og midler er vigtigt, så der ikke opstår uklarhed om, hvorfor sundhed er sat på dagsordenen. Det er desuden vigtigt, at den enkelte kan se meningen med og i høj grad oplever at have indflydelse på egen sundhed. I arbejdet med sundhedsfremme er det derfor vigtigt at have fokus på de etiske spilleregler, herunder at der er plads til, at den enkelte kan involvere sig på et niveau og i et tempo, der balancerer med egne ønsker og behov. 6

7 SUNDHEDSFREMMENDE RAMMER Tema 2: Trivsel og sundhed Medarbejdernes trivsel og sundhed skal fremmes ved at prioritere indsatser som er målrettet: mental sundhed kost, vægt og motion rygning alkohol og rusmidler hygiejne Mental sundhed Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner og håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt er i stand til at indgå i sociale relationer og yde et bidrag til fællesskabet. Et godt mentalt helbred er forudsætningen for at kunne leve et sundt liv. Det er den mentale sundhed, der giver den enkelte overskud til at udfolde sine evner, håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed påvirker desuden den fysiske sundhed og omvendt. Målet med sundhedsindsatsen: At fremme den mentale sundhed hos medarbejderne Det vil vi gøre for at opfylde målet: Ligestille fysisk og psykisk sundhed Styrke opsporing og tidlig indsats i forhold til stress, depression og dårlig trivsel Arbejde for at fremme trivsel og forebygge langvarigt stress på arbejdspladsen Kost, vægt og motion Kost og motion har - sammen med alkohol og rygning - ansvaret for 40 % af al alvorlig sygdom og tidlig død i Danmark. Fortsætter denne udvikling, har WHO beregnet, at en dårlig livsstil vil være ansvarlig for 70 % af al sygdom i Samfundet har derfor en meget stor interesse i, at befolkningen får en bedre livsstil, og at vi som arbejdsplads bidrager til at styrke denne udvikling. 7

8 TRIVSEL OG SUNDHED Målet med sundhedsindsatsen: Give medarbejderne viden, motivation og handlemuligheder til at træffe sunde valg og at tage ansvar for egen sundhed. Det vil vi gøre for at opfylde målet: Sætte fokus på betydningen af sund kost Sikre muligheden for at vælge de sunde løsninger Styrke muligheden for bevægelse i løbet af arbejdsdagen Give særlige tilbud til medarbejdere, der pga. overvægt har en særlig sundhedsmæssig risiko Rygning Kommunen har en rygepolitik, som senest er revideret i Rygere mister i gennemsnit 8 til 10 år af deres liv, og 50 % af alle rygere, der ikke stopper med at ryge, dør af en sygdom, de har fået af rygning. Det er dokumenteret, at rygning øger risikoen for en række sygdomme som kræft, hjerte/kar sygdomme, slagtilfælde, KOL m.fl. Rygning er hvert år årsag til dødsfald i Danmark. 60% af alle rygere ønsker at stoppe. Endnu flere ville aldrig være startet på at ryge, hvis de kunne leve deres liv om. Målet med sundhedsindsatsen: At fremme røgfri miljøer blandt medarbejderne i arbejdstiden Det vil vi gøre: Sikre tilbud til medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge Gøre det muligt for arbejdspladserne at træffe beslutninger om røgfri arbejdstid Sikre medarbejderne mod passiv rygning Alkohol og rusmidler Kommunen har i 2016 vedtaget en alkohol- og rusmiddelpolitik. Et misbrug kan have store konsekvenser for den enkelte og de pårørende. Man kan have svært ved at opretholde en normal hverdag med et velfungerende arbejds- og familieliv. Udover at sikre et både sikkert og sundt arbejdsmiljø uden alkohol i hverdagen ønsker vi som arbejdsplads også at give den nødvendige støtte og opbakning til medarbejdere, som måtte have et misbrug, som de ønsker at komme ud af. 8

9 TRIVSEL OG SUNDHED Målet med sundhedsindsatsen: Fremme et sundt arbejdsmiljø uden alkohol i arbejdstiden At forebygge risikoen for at arbejdspladsen giver anledning til et misbrug af alkohol og rusmidler At medarbejdere med et misbrugsproblem får støtte og opbakning til at komme ud af det Det vil vi gøre: Sikre løbende ajourføring og drøftelse af kommunens alkohol- og rusmiddelpolitik Være opmærksomme på om medarbejdere/kolleger har en adfærd, som kunne tyde på et misbrug Give tilbud om misbrugsbehandling ud over, eller som alternativ til det som bopælskommunen kan tilbyde Hygiejne Dårlig hygiejne koster sygedage. Undersøgelser og rapporter anslår at mangelfuld hygiejne hvert år forårsager over en million sygedage og koster samfundet op mod 4 mia. kroner (kilde ) I sundhedsplejen har der længe været fokus på hygiejne, blandet andet på håndhygiejne. Men god hygiejne er vigtig på alle arbejdspladser. En god håndhygiejne er én af de vigtigste måder at bryde smitteveje på - i hjemmet, daginstitutioner, på sygehuset og andre arbejdspladser. Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, dvs. fri for smitstoffer, kemiske stoffer og anden snavs. Målet med sundhedsindsatsen: At minimere risikoen for smitte og forebygge sygefravær Det vil vi gøre: Sikre løbende fokus på, og information om vigtigheden af god hygiejne for at minimere smitterisiko Opsætning af håndsprit automater, hvor det er relevant. Pt. er der opsat ved Rådhusets kantine, og på flere offentlige toiletter. 9

10 TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE Tema 3: Tidlig indsats og forebyggelse I samarbejde med medarbejderne er det den enkelte leders ansvar at sikre: at arbejdsopgaverne kan udføres uden risiko for fysiske eller psykiske skader at der i dagligdagen er fokus på medarbejdernes trivsel og at tegn på mistrivsel eller mobning håndteres hurtigst muligt at arbejdet prioriteres på en måde, der minimerer risikoen for stress og at tegn på stress håndteres hurtigst muligt at alle arbejdsopgaver kan udføres uden risiko for skader at ingen medarbejdere belastes af deres arbejde på en måde, som udsætter dem for risiko for stress eller mistrivsel at der i tide gribes ind ved sygfravær (eller risiko for sygefravær), som skyldes forhold på arbejdspladsen Dette understøttes centralt ved at tilbyde indsatser, der kan bidrage til: Sikring af gode og korrekte arbejdsstillinger Anvendelsen af værnemidler Indstilling af borde og stole mv. Vejledning i forebyggelse af stress Vejledning i håndtering af vold, mobning og chikane Vejledning i forebyggelse af sygefravær, som kan skyldes arbejdsmæssige forhold 10

11 SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN UDDANNELSE FRA VISION TIL HVERDAG Tema 4: Sundhed på arbejdspladsen fra vision til hverdag Sundhed på arbejdspladsen kan ikke sikres alene ved centrale tilbud. Den største forskel gøres på den nære arbejdsplads, hvor fællesskabet og det sunde valg skabes. Det er derfor særlig vigtigt, at lederne på den enkelte arbejdsplads er opmærksomme på betydningen af sundhedsledelse og hvad de kan gøre for at understøtte medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Den centrale indsats skal derfor først og fremmest opmuntre til lokale initiativer og iværksætte initiativer, der med fordel kan ske på tværs af organisationen. Enten fordi det er bedst og billigst at gennemføre aktiviteter for hele organisationen samlet eller fordi det har til formål at igangsætte drøftelser og indsatser lokalt. Endelig skal de centrale indsatser bidrage til at give viden om, hvad der virker og hvad der kan gøres for at fremme medarbejdernes sundhed. Det er den lokale indsats, der skal gøre en forskel. Arbejdspladsen er en vigtig medspiller i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, og sundhedsfremme er derfor et vigtigt redskab til at skabe attraktive og sunde arbejdspladser. Der er en klar sammenhæng mellem ledelsens støtte til og prioritering af sundhedsaktiviteter og medarbejdernes deltagelse. Hvis ledelsen betragter medarbejdernes sundhed og trivsel som et så vigtigt parameter i den daglige drift at det bliver en integreret og naturlig del af arbejdet, er medarbejderne også parate til at tage udfordringen op. Det er derfor vigtigt at lederen ved sin ageren understøtter og fremmer sundhed på arbejdspladsen, så medarbejderne har mulighed for at træffe de sunde valg og tage ansvar for egen sundhed. 11

12 SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN FRA VISION TIL HVERDAG Lederen kan understøtte medarbejdernes sundhed ved: At tænke sundhed ind i den daglige ledelse og drift på arbejdspladsen, så det bliver en naturlig del af arbejdet At sørge for, at alle medarbejdere har kendskab til de sundhedstilbud, som Høje-Taastrup Kommune har til alle medarbejdere At inddrage medarbejderne i refleksioner over, hvordan sundhed kan indtænkes i hverdagen for den enkelte At igangsætte initiativer, der understøtter det sunde liv At vejlede den enkelte medarbejder i, hvordan arbejdet kan udføres, så det ikke udsætter medarbejderne for risici At opmuntre medarbejderne til at gøre brug af de sundhedsindsatser, som kommunen tilbyder Lederen kan sætte sundhedsfremme på dagsordenen fx ved: Personale- og ledermøder Sygefraværssamtaler MUS Personalearrangementer Lokale MED-udvalg Lederen kan tænke sundhed ind i forhold til arbejdets organisering fx ved: Tilrettelæggelse af vagter og arbejdstid Den fysiske indretning Fysisk aktivitet i arbejdstiden Sunde madordninger/frugtordninger sund forplejning til møder/temadage, både interne og med deltagelse af borgere. Sunde pauser, fx med en gåtur eller fællesskab om små træningsøvelser Med sundhedsindsatsen følger også en række dilemmaer. På den ene side har arbejdspladsen en interesse i sunde og raske medarbejdere, som er i stand til at udføre deres arbejde, og som ikke er i risiko for sygdom og nedslidning som følge af forhold, der kunne have været undgået. På den anden side er der også en grænse for, hvad arbejdspladsen kan blande sig i, fordi sundhed også er et personligt valg eller fravalg. Arbejdspladserne opfordres derfor til løbende at drøfte dette dilemma samt drøfte, hvor langt arbejdspladsen kan/må gå og hvor langt den ikke kan/må gå i forhold til sundhedsindsatsen. Drøftelserne kan fx tage afsæt i følgende cases, som illustrerer dilemmaerne: 12

13 SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN UDDANNELSE FRA VISION TIL HVERDAG Dilemma 1 Overvægt Stine er 28 år og arbejder som pædagog. Stine er ret overvægtig og virker besværet i dagligdagen. Det kniber lidt med at følge med, når institutionen er på tur med børnene, og hun kommer med lidt besvær ned i børnehøjde, når det er nødvendigt, men klarer ellers det hun skal. I løbet af dagen og i frokostpausen indtages en del sodavand/slik/snacks, som hun også gerne tilbyder til kollegerne. Madpakken består mest af pizza eller sandwich med lyst brød. Stine har fravær, men ikke i alarmerende grad. Hun har astma og har for nylig også fået konstateret sukkersyge. Dilemma 2 Rygning Ida er 42 år og arbejder som socialpædagog på en døgninstitution. Hun har været storryger siden hun var helt ung. Hendes mand og to teenagepiger ryger også. Hun går ud for at ryge 5-6 gange i løbet af en arbejdsdag. Når hun skal ryge skal hun først hente sit overtøj mv. i garderoben og derefter gå ud på det område, som medarbejderne bruger til rygning. Det betyder, at hun er væk fra sin plads 15 minutter ad gangen, når hun skal ud for at ryge. Nogle af hendes ikke-rygende kolleger føler sig meget generet af den lugt af tobaksrøg, der hænger i Idas tøj. Det gælder både i forhold til overtøjet i garderoben, hvor de oplever, at de selv går hjem med tøj, der lugter af røg, og det gælder i forhold til det daglige samarbejde med Ida, hvor de ikke kan lide at komme for tæt på hende pga. lugten. Ida hoster en del og bliver let forpustet, men hun slår det hen og mener i det hele taget ikke at rygning er skadeligt. Hun henviser til, at hendes bedsteforældre er blevet over 90, selvom de har røget hele deres liv. Hendes læge ryger også, hvilket han vel ikke ville have gjort, hvis det var så slemt. Dilemma 4 Mental sundhed Simon er lærer med 4,5 års erfaring og har linjefag i kristendom, musik og matematik. Simon har i de 4 første år, han har været ansat, haft undervisning på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og har været utrolig glad for at undervise i musik og matematik. Han har haft et godt samarbejde med lærerne i sit team. Ved dette skoleårs start er Simon flyttet til indskolingen (0.-3. klasse), fordi man mangler musiklærere i indskolingen. Simon får 6 klasser (156 børn) i musik 12 lektioner om ugen. Han får også nogle af klasserne i billedkunst, kristendom og idræt. Simon har haft 15 sygedage på de 4 første år, han var på skolen. I indeværende skoleår har han haft 13 sygedage fordelt på 5 perioder. I teamsamarbejdet byder han ikke ind på opgaver og kan ikke huske, hvad der er aftalt. Kollegerne kan ikke genkende det billede, der er på skolen af Simon som en kreativ og engageret lærer. Simon trækker sig generelt fra det kollegiale samvær og kollegerne synes, de kan se, at Simons undervisning ikke helt har den kvalitet, man kan forvente. Evaluering og revision Jfr. Aftale om trivsel og sundhed og det vedtagne årshjul forelægges status på Sundhedsindsatsen for Hovedudvalget hvert 2. år. Status vil fremadrettet tage udgangspunkt i strategien, som revurderes ved samme lejlighed. Dilemma 3 Alkohol/rusmidler Steen arbejder som sosu-assistent på et plejecenter, hvor han har været ansat i 8 år. I den senere tid er han begyndt at glemme aftaler med kolleger og det sker også at han møder for sent ind til sin vagt. Men han passer sit arbejde, og fraværet er ikke steget. Flere af hans nærmeste kolleger har talt om, at de synes, at han lugter af alkohol, men er ikke helt sikre i deres sag. De har også lagt mærke til, at der ryger en del alkohol indenbords, når der bliver holdt julefrokost og tilden årlige sommerfest. Steen fortæller ofte om sine byture i weekenden, hvor alkohol er fast ledsager. Steen er også begyndt at blive ret opfarende og hidsig i diskussioner. 13

14 14

15

16 Strategi for Sundhedsindsatsen overfor personalet i Høje-Taastrup Kommune Redaktion Høje-Taastrup Kommune HR-Centret Bygaden Taastrup 16 Foto Claus Bjørn Larsen, Klaus Sletting Jensen, Colourbox og Høje-Taastrup Kommune Layout: Høje-Taastrup Kommune

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser NJR/Januar 2009 Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser Baggrunden for at drøfte sundhedsfremme i MED udvalget Sundhedsfremme har gennem flere år være et tema i MED-drøftelser.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Bolette Christensen. Sundhed på arbejdspladsen. 06. okt. 10. Hvem tager ansvaret?

Bolette Christensen. Sundhed på arbejdspladsen. 06. okt. 10. Hvem tager ansvaret? Hvem har ansvaret? Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Sundhedsfremme - Virksomhedens eller den enkeltes ansvar? 2 Kan vi motivere uden at stigmatisere? 3 Er sundhedsfremme en investering eller en

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af 1.01 Arbejdsmiljøhåndbog Sundhed og omsorg (lånes ikke ud 1.02 Moppemagasinet Socialt udviklingscenter 2006 1.03 Værd at vide om HIV og Aids Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn.

Forord. Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Træthed Forord Træthed er et markant problem hos mange med nyresygdom. Mange oplever nemlig en form for træthed, som ikke går væk efter en god nats søvn. Denne pjece indeholder information om årsager til

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Stress. - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Stress. - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner Torsdag den 28. april 2016 Gitte Daugaard, Chefkonsulent Stress - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner Hvad er Stress? Den enkeltes oplevelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid. i Holbæk Kommune. En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune

Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid. i Holbæk Kommune. En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid i Holbæk Kommune En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune Hvordan arbejder vi hen imod Røgfri arbejdstid i Holbæk Kommune? Denne guide er

Læs mere

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik Frederiksberg Kommunes Personalepolitik Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Hvad er mental sundhed?

Hvad er mental sundhed? Mental Sundhed Hvad er mental sundhed? Sundhedsstyrelse lægger sig i forlængelse af WHO s definition af mental sundhed som: en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet

Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F - Ulighed i sundhed Henrik Skaksen Tillidsrepræsentant på Bislev mejeri, Arla Ulighed i sundhed Kongres 2007 Vi skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundhedspolitik 2016-2018

Sundhedspolitik 2016-2018 Sundhedspolitik 2016-2018 2 Forord Indledning Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2016-2018 Haderslev Kommune vil med Sundhedspolitik 2016-2018 forene det gode liv og det sunde liv. Visionen er, at: Det

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere