Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april Revisionsprotokollat side Indkomne punkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169 den 21. maj 2015 kl Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand Berit Skanderup (BS) Næstformand Hanne Laursen (HL) Best. medlem Heidi Munksgaard (HM) Best. medlem Anett Lunde (AL) Best. medlem Inger Tingberg (IT) Best. medlem Henning Rømer Radoor (HR) Best. medlem Administrationen: Erik Lykke (EL) Projektchef Erik Boyschau (EB) Driftchef Referent Bettina W. Spaanheden (BWS) Økonomichef Peter Sandager (PS) Direktør Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april Revisionsprotokollat side Indkomne punkter. bilag Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Orienteringspunkter: 5. Byggesager. 6. Udlejningssituationen. 7. Økonomi. 8. Drift. 9. Indkomne punkter 10. Udvalg. 11. Afdelinger. 12. Personale. 13. Bydelsprojekt 3 i FF & FU samarbejde. 15. Evt. 16. Planlagte mødedatoer. side 1

2 Beslutningspunkter: Ad 1 Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april Beslutning: Blev godkendt. Ad 2 Revisionsprotokollat side 643. Beslutning: Blev fremvist. Ad 3 Indkomne punkter Fastlæggelse af beløbsstørrelse på næste års. rep. gave. Beslutning: Beløbet forhøjes til kr. 300 inkl. evt. logo. Der nedsættes et Branding-udvalg. BS og IT deltager sammen med PS. PS foreslår, at 3i1 får sportstaske, tæppe og paraply som tak for hjælpen i fm. afstemninger på Stengårdsvej. Bestyrelsen samtykker. PS sørger for det. Ønsker organistionsbestyrelsen at deltage på et 1. hjælpskursus sammen med personalet? Beslutning: Der arrangeres kursus specielt for organisationsbestyrelsen, da alle de planlagte datoer allerede er besat af personale. Max. deltagerantal pr. kursus er 7 personer. De enkelte organisationsbestyrelsesmedlemmer melder tilbage, hvis de ønsker at deltage, og der bliver så fundet en dato for afholdelse. Dato kan aftales efter bestyrelsens ønske. Debatpunkter: Ad 4 Bør fokusere på at bygge familieboliger eller studieboliger, hvis valget opstår? Bør prioritere kommunens planer om bynære studieboliger eller studienære studieboliger hvis valget opstår? EK ønsker at få bygget bynære studieboliger. Det er blevet udbudt, om boligforeningerne er interesseret i at deltage. Vi afventer udbudsbetingelserne, før vi tager beslutning om, hvorvidt vi vil deltage. Bestyrelsen ønsker stadig også at bygge familieboliger. CPA mener, at vi skal satse på ungdomsboliger på Stengårdsvej og familieboliger på Tovværksgrunden. Der bør satses på byggeri med elevator af hensyn til tilgængelighed. EL oplyser, at efter gældende regler skal der nu skal være elevator, hvis man bygger over 2 etager. Orienteringspunkter: side 2

3 Ad 5 Byggesager Erik L. orienterer. Status på helhedsplan. Fritz og Moltke blev valgt som totalrådgiver. Byggeperiode på ca. 2 år. Status på bydelshus. Der har været møder med Atra. Der arbejdes videre med at indrage alle interessenter, så det kan beskrives, hvad huset skal indeholde. Status på Grådyb Kollegiet (voldgiftssag) EL har været til mæglingsmøde i Århus. Der er oplæg til en 5.dels løsning. Det formodes at koste 1,2 mio kr. i sagsomkostninger, hvis sagen skal køres som voldgiftssag. Der forventes forlig. Status urafstemning i afd. 13 (nedgravede affaldsbeholdere) 58 stemte for, 32 stemte nej, 8 ugyldige stemmer. Forslaget blev hermed vedtaget. Brand afd lejemål skal brydes ned til grunden. Opbygningen skal udføres ud fra gældende reglement. Forventet opstart på genopbygning efter sommerferien. Der er ikke kommet en afklaring på brandårsagen. HR videregiver ros til fra beboerne i afdelingen i fm. information omkring branden. Forsikringen dækker tomgangen. Heidi forespørger, om det er muligt at gøre de nye boliger røgfrie. Det oplyses, at det ikke er muligt. Det er kun muligt i en ny afdeling. EB oplyser, at største brandfare ikke er rygning men farlige (uautoriserede) el-installationer. Røgalarmer er i dag obligatorisk ved nybyggeri. Ad 6 Udlejningssituationen Peter orienterer. Tomgang generelt. Ingen tomgang på ungdomsboliger. Familieboliger lidt højere end sidste år. Alt er genudlejet. Dog stadig tomgang på erhverv i Kvaglundparken 4. Der arbejdes fortsat aktivt på udlejning af lokalerne. Ad 7 Økonomi Bettina orienterer. Orientering generelt. Det årlige obligationsafkast er igen negativt, efter et par måneder med positivt afkast. Der har været et rentespring i perioden, der har givet faldende kurser. Budgetopfølgning. Budgetopfølgning for 1. halvår udleveret. Der er overskridelser på kontorholdsudgifter på mere end 14%, der bl.a. skyldes behov for udskiftning af pc ere og printer på kontoret. Der mangler råderetskataloger på mange afdelinger på hjemmesiden. EB oplyser, at der arbejdes med opdatering af liste, som så kommer på hjemmesiden. Prioriteringsliste for hjemmesideopgaver bør være synlig. Der bør evt. tilføres ressourcer til hjemmeside-udvikling. HM tilbyder sin assistance. side 3

4 Ad 8 Drift Erik B. orienterer. Nye vaskerisystemer. Vi er i gang med at gennemgå vaskerier, bl.a. mht. hvilke vaskerisystemer der i dag er i afdelingerne. Gamle systemer udfases og der laves en plan over fremtidige muligheder, også mht. besparelser på energi. Hvor meget benyttes vaskerier? Hvor meget kan betale sig? Vi ønsker mere brugervenlighed og selvhjulpne lejere. Tiltag til driftseffektiviseringer. Effektiv drift i marken kan i nogle tilfælde give mulige besparelser på 5-20% på kt. 114, 115 og 116. Evt. vha. maskinfællesskaber. Der arbejdes på synliggørelse af opgaver og ledelse. Hvilke opgaver efterspørges? Hvilke ønsker vi udført? Samtlige afd.best. inviteres til driftsdag i juni. Affaldsbeholdere afd. 13. Er omtalt tidligere. Status på P-pladser i afd. 55 jf. evaluering af afd. møder. Iflg. BL er det afdelingsmødets afgørelse, om p-pladser skal udlejes. Tildeling skal dog ske efter objektive kriterier, da det er fællesarealer. Det er eks. ikke nok at bo i stue-lejlighed. Iflg. kommunen må vi gerne tildele p-pladserne, så længe det er inden for skel. HR foreslår, at vi hjælper afdelingen med at udforme regler for udlejning af p-pladserne. Det foreslås, at der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, så der kommer afklaring hurtigt, da der allerede har været talt om dette de sidste 3 år. EB tager sig af det. Inspiration omkring akustisk lys (delepunkt mellem HR og EB). Læs Boligen nr. 5, side 38. Vi kigger på energioptimering i alle afdelinger, og i den forbindelse kan akustisk lys evt. komme på tale. Ikke alle bygninger egner sig til det. BL har åbnet for en pulje på 3 mio. kr. til energihandleplaner. HR foreslår, at vi låner penge fra dispositionsfonden til energibesparende tiltag, således de betales tilbage af besparelsen og derved er uden ekstra udgift for afdelingen. Vil også give en renteindtægt til glæde for mellemregningsrenten. Det tages med som beslutningspunkt til næste bestyrelsesmøde. Ad 9 Indkomne punkter Nye flag undervejs jf. rep. møde. Evt. til beslutning på næste rep. møde. HR foreslår, at vi får lavet prøveudgaver af flagene, så vi kan teste inden rep.mødet. Derefter kan punktet tages med på rep.mødet til beslutning. Almennet kommer til Esbjerg den 17. juni. Grådyb Kollegiet vises frem. Fanø Kommune ønsker at få bygget 10 familieboliger på Store Toft. Vi undersøger udlejnings mulighederne og arbejder videre med sagen. Ad 10 Udvalg Nyt fra Redaktionsudvalget. Trappenyt er på trapperne. Møde d. 4. juni. Nyt fra Fritidsudvalget. Møde 16. juni. Musikforslag til rep.fest koster kr for 4 mand. Der arbejdes videre, da dette er for dyrt. Tur til sandskulpturfestival er udsolgt. side 4

5 Nyt fra Kunstudvalget. Intet nyt. Nyt fra Målsætningsudvalget. Afventer referat. Nyt fra Byggeudvalget. Når der er en dagsorden, indkalder EL til møde. Nyt fra Afdelingsbestyrelsens beføjelser. Møde d.d. Der lægges sidste hånd på materialet. Ved næste bestyrelsesmøde udleveres materiale, så det kan gennemses i sommerferien. Skal behandles på 1. bestyrelsesmøde efter sommerferien. Nyt fra Kultur-udvalg. CPA søger inspiration bl.a. hos Boligkontoret Fredericia, der lige har udgivet en bog om deres historie. Ad 11 Afdelinger Ekstraord. afd.møde i afd. 40 den 9. juni kl CPA er dirigent. Ekstraord. afd.møde i afd. 4 den 11. juni kl CPA er dirigent. Afholdt møde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 7. maj. Referat er tilsendt. IT gør opmærksom på, at ikke alle har været indbudt. Nyt medlem i afd. 8 (Egon Madsen) var ikke indbudt. PS undersøger nærmere. Ad 12 Personale Lukket punkt Ad 13 Bydelsprojekt 3 i 1 Afventer referat fra sidste møde. Ad 14 FF og FU samarbejde Afventer referat fra borgmestermødet. Ad 15 Evt. Ingen emner. Ad 16 Planlagte mødedatoer i Org. bestyrelse: Torsdag den 25. juni. Juli ingen møder. Torsdag den 20. august. Torsdag den 24. september. Torsdag den 29. oktober. Der efterspørges mødedatoer for november og december. Møde bør ikke ligge samme dag som julehygge. PS kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde. side 5

6 Fælles arrangementer: Ingen emner. FU lokal og udv. (CPA, BS og PS): FU onsdag den 10. juni. 3 i 1 (CPA, BS og PS): Best. møde 22. oktober kl Målsætningsudvalg (CPA, BS, BWS,PS) Møde afholdt fredag den 17. april. side 6

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere