RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *"

Transkript

1 fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning af samme ansøgning, må anses for en rent bekræftende afgørelse, som ikke giver den pågældende tjenestemand, som ikke rettidigt har anfægtet den stiltiende afvisning af hans ansøgning, mulighed for at fortsætte den administrative procedure, idet den udtrykkelige afvisning ikke bevirker, at klagefristen løber på ny. RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * I sag T-129/89, Klaus Offermann, tjenestemand ved Europa-Parlamentet, bosat i Luxembourg, ved advokat Fernand Entringer, Luxembourg, og med valgt adresse på dennes kontor, 2, rue du Palais de justice, sagsøger, mod Europa-Parlamentet ved juridisk konsulent Jorge Campinos og Peder Kyst, Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, bistået af advokat D. Waelbroeck, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg på Europa-Parlamentets Generalsekretariat, Kirchberg, sagsøgt, angående en påstand om annullation af Parlamentets formands afslag på at give sagsøgeren decharge for hans embedsførelse som underordnet regnskabsfører og forskudsbestyrer, samt på at udbetale ham kreditsaldoen på garantikontoen, har * Processprog: fransk. II - 856

2 OFFERMANN MOD PARLAMENTET DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS (Tredje Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, C. Yeraris, og dommerne A. Saggio og B. Vesterdorf, justitssekretær: H. Jung, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 20. marts 1991, afsagt følgende Dom Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger i Offermann arbejdede i perioden juli 1980 til april 1982 som underordnet regnskabsfører og forskudsbestyrer ved Europa-Parlamentet (herefter benævnt»parlamentet«). De Compte arbejdede i samme periode som institutionens regnskabsfører. 2 Som forskudsbestyrer havde Offermann ansvar for forvaltningen af»medlemmernes kasse«, hvoraf parlamentsmedlemmernes forskellige godtgørelser og rejseudgifter afholdes. 3 Revisionsretten foretog fra juli 1981 i henhold til EØF-Traktatens artikel 206a, stk. 4, en undersøgelse af denne kasse. Parlamentet fik i oktober 1981 underretning om undersøgelsens første konklusioner, som var meget kritiske. 4 Offermann blev forflyttet den 30. april II - 857

3 5 Revisionsretten vedtog den 6. juli 1982 en særberetning vedrørende medlemmernes kasse (EFT C 202, s. 1), hvori den konstaterede en række alvorlige tilsidesættelser af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356, s. 1, herefter benævnt»finansforordningen«), og opfordrede Parlamentet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at regulere de uforskriftsmæssige transaktioner, inddrive de skyldige beløb og fastlægge det eventuelle ansvar for regnskabsføreren, forskudsbestyreren og finansinspektøren. 6 Parlamentets formand rejste i sin egenskab af ansættelsesmyndighed den 30. september 1982 en disciplinærsag mod Offermann ved til Disciplinærrådet at indgive en indberetning omhandlende klagepunkterne vedrørende forvaltningen af medlemmernes kasse. 7 Disciplinærrådet afgav den 13. oktober 1983 en begrundet udtalelse, hvori det konkluderede, at der ikke burde ske disciplinær forfølgning af Offermann. 8 Ved skrivelse af 18. november 1983 meddelte Parlamentets formand sagsøgeren, at selv om det stod fast, at han havde tilsidesat sine forpligtelser som underordnet regnskabsfører og forskudsbestyrer, ville der ikke blive anvendt nogen disciplinær sanktion over for ham. 9 Sagsøgeren forelagde ved skrivelse af 19. december 1984 Parlamentets formand to ansøgninger i henhold til artikel 90, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter benævnt»vedtægten«). I den ene ansøgte han om erstatning for den skade, som han fandt at have lidt som følge af den disciplinærsag, som var rejst over for ham, og i den anden om udbetaling af kreditsaldoen på den garantikonto, som institutionen havde åbnet i hans navn i medfør af artikel 70, stk. 3, i finansforordningen. II-858

4 OFFERMANN MOD PARIAMENTET io I sit svar af 8. maj 1985 meddelte Parlamentets formand, at de to ansøgninger ikke kunne imødekommes. Med hensyn til den første ansøgning fandt han, at ansættelsesmyndigheden ikke kunne ifalde ansvar for en eventuel skade forvoldt ved, at der var rejst en disciplinærsag, hvis lovlighed ikke var anfægtet inden de fastsatte frister. Med hensyn til den anden ansøgning fandt formanden den for tidligt indgivet, idet en række betingelser i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne ikke var opfyldt, bl.a. skulle Parlamentet træffe afgørelse om at give decharge (quitus) til regnskabsførerne for regnskabsåret 1982, og regnskabsføreren og finansinspektøren skulle først afgive en positiv udtalelse. 11 Sagsøgeren indbragte ved skrivelse af 12. juli 1985 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2, en klage over Parlamentets formands afvisning af 8. maj 1985 af hans ansøgninger. 12 Ved skrivelse af 24. juli 1985 forelagde Parlamentets formand Revisionsretten en af Parlamentets Budgetkontroludvalg udarbejdet anmodning om en ny udtalelse om, hvorledes det underskud, der var konstateret i medlemmernes kasse for regnskabsåret 1982, mest hensigtsmæssigt kunne reguleres. n Parlamentets formand afviste den 3. oktober 1985 sagsøgerens klage med den begrundelse, at hverken ansøgningen i skrivelsen af 19. december 1984 eller klagen af 12. juli 1985 kunne behandles, da de var indgivet efter, at fristerne i vedtægtens artikel 90 var udløbet. H Revisionsretten afgav den 7. november 1985 sin udtalelse, hvori den konkluderede, at regnskabsføreren og forskudsbestyreren var ansvarlige i henhold til finansforordningens artikel 70. II - 859

5 is Ved afgørelse af 11. juli 1986 meddelte Parlamentet decharge til sin formand for regnskabsåret 1982 og bemyndigede ham til at meddele dens regnskabsførere decharge for samme regnskabsår,»bortset fra beløbet på ECU og sagerne i forbindelse hermed, som der er gjort rede for i skrivelsen fra Revisionsrettens formand af 7. november 1985 samt den dertil føjede udtalelse fra Revisionsretten«. Parlamentet pålagde desuden sin formand at tage passende skridt til at løse de endnu udestående spørgsmål (EFT C 227, s. 154). i6 Ved skrivelse af 5. august 1988, registreret den 10. august 1988, forelagde sagsøgeren Parlamentets formand to nye ansøgninger, dels om decharge for hans embedsførelse som underordnet regnskabsfører og forskudsbestyrer, dels om udbetaling af kreditsaldoen på garantikontoen, som var åbnet i hans navn. Som begrundelse for sine ansøgninger henviste sagsøgeren bl.a. til, at Parlamentet ved afgørelsen af 11. juli 1986 havde bemyndiget sin formand til at meddele regnskabsførerne decharge for regnskabsåret iz Parlamentets formand afviste ansøgningerne den 20. december 1988, navnlig under henvisning til, at Parlamentets afgørelse ikke havde bemyndiget ham til at meddele regnskabsførerne decharge, for så vidt angik visse sager. is Sagsøgeren indgav ved skrivelse af 17. marts 1989 i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, en klage over formandens afvisning. 19 Parlamentets formand afviste den 4. juli 1989 sagsøgerens klage med den begrundelse, at klagen ikke indeholdt nye omstændigheder. 20 Det er på denne baggrund, at Offermann ved stævning indleveret den 9. august 1989 til Domstolens Justitskontor har anlagt nærværende sag, hvorunder der er nedlagt påstand om annullation af Parlamentets formands afslag af 4. juli II - 860

6 OFFERMANN MOD PARLAMENTET 21 I henhold til artikel 14 i Rådets afgørelse af 24. oktober 1988 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans hjemviste Domstolen ved kendelse af 15. oktober 1989 sagen til Retten. 22 Den skriftlige forhandling, som har fundet sted dels for Domstolen, dels for Retten, er forløbet forskriftsmæssigt. 23 På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Tredje Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling og samtidig anmodet Parlamentet om at fremlægge et dokument og fremkomme med visse yderligere oplysninger, som ansås for at være af betydning for sagens afgørelse. 24 Parlamentet fremlagde den 15. februar 1991 det pågældende dokument samt sin besvarelse af Rettens skriftlige spørgsmål. 25 Den mundtlige forhandling fandt sted den 20. marts Under retsmødet fremlagde sagsøgtes repræsentant på Rettens opfordring et yderligere dokument. Parternes repræsentanter afgav mundtlige indlæg og besvarede spørgsmål fra Retten. Parternes påstande 26 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: Sagen admitteres, og der gives sagsøger medhold. II - 861

7 Den i stævningen nævnte beslutning ændres eller annulleres. Det fastslås, at den beslutning, der skal træffes, indebærer meddelelse af decharge til Offermann for hans embedsførelse som underordnet regnskabsfører i perioden indtil den 30. april Det bestemmes på denne baggrund, at den særlige godtgørelse, der skyldes sagsøgeren, straks skal udbetales. Parlamentet tilpligtes at betale alle de med sagen forbundne omkostninger. Sagsøgeren forbeholdes ret til senere at tage andre nødvendige retsskridt. 27 Sagsøgte har nedlagt følgende påstande : Sagen afvises, for så vidt angår udbetalingen af kreditsaldoen på garantikontoen i henhold til artikel 90 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen. I øvrigt frifindes sagsøgte. Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger i henhold til Domstolens procesreglements artikel 70. Formaliteten 28 Sagsøgte har i svarskriftet rejst en formalitetsindsigelse vedrørende udbetalingen af kreditsaldoen på garantikontoen. Sagsøgte har til støtte for denne indsigelse anført, at sagsøgeren allerede den 12. juli 1985 indbragte en klage med samme genstand som den foreliggende sag, dvs. Parlamentets formands afslag på at udbetale II - 862

8 OFFERMANN MOD PARLAMENTET ham kreditsaldoen under henvisning til, at institutionens regnskabsfører ikke havde fået decharge for det pågældende regnskabsår, og at denne klage var afvist ved afgørelse af 3. oktober Under henvisning til Domstolens dom af 15. december 1971 (sag 17/71, Tontodonati mod Kommissionen, Sml. s. 323) har sagsøgte anført, at en tjenestemand ikke ved at indgive en administrativ klage med samme genstand som den retsakt, der ikke længere kan anfægtes, og ved at indbringe afslaget på denne klage for Retten, kan opnå, at en allerede udløbet frist igen begynder at løbe. 29 Sagsøgeren har til sagsøgtes argumentation anført, at Parlamentets decharge den 11. juli 1986 til dets formand, dvs. næsten ni måneder efter afslaget på hans første klage, er en ny omstændighed, som berettiger, at den foreliggende sag er anlagt. Han har desuden anført, at Parlamentet først har fremsat denne indsigelse under sagens behandling for Retten, hvorfor ansættelsesmyndigheden, såfremt indsigelsen tages til følge, må anses for at have vildledt ham med hensyn til hans retsstilling, og Parlamentet derfor under alle omstændigheder bør tilpligtes at betale sagens omkostninger. 30 Inden der træffes afgørelse om sagsøgtes formalitetsindsigelse, skal det i henhold til Domstolens procesreglements artikel 92, stk. 2, som under den mundtlige forhandling fandt tilsvarende anvendelse ved Retten, ex officio efterprøves, om sagen i sin helhed er anlagt inden for vedtægtens frister. 3i Herved bemærkes, at i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, kan enhver tjenestemand forelægge en ansøgning for ansættelsesmyndigheden om at træffe en beslutning for sit vedkommende. I henhold til fast praksis indebærer dette dog ikke, at tjenestemanden kan omgå ansøgnings-, klage- og søgsmålsfristerne i vedtægtens artikel 90 og 91. Disse frister har til formål at tilvejebringe retssikkerhed. De er derfor bindende og kan ikke fraviges af parterne (jf. Domstolens dom af , sag 232/85, Becker mod Kommissionen, Sml. s. 3401, og dom af II - 863

9 , sag 161/87, Muysers mil. mod Revisionsretten, Smi. s. 3037, samt Rettens dom af , sag T-58/89, Williams mod Revisionsretten, Sml. II, s. 77 og Rettens kendelse af , sag T-14/ 91, Weyrich mod Kommissionen, Sml. II, s. 235). 32 Desuden bemærkes, at vedtægtens artikel 91, stk. 3, sidste led, som bestemmer, at»når der imidlertid på en stiltiende afvisning følger en udtrykkelig afvisning af en klage, løber klagefristen på ny«, ikke finder anvendelse i ansøgningsfasen, inden der er indgivet en klage. Bestemmelsen skal nemlig fortolkes restriktivt og efter dens ordlyd, da den vedrører beregningen af klage- og søgsmålsfrister. Heraf følger, at den udtrykkelige afvisning på en ansøgning, må anses for en rent bekræftende afgørelse, som ikke giver den pågældende tjenestemand mulighed for at fortsætte den administrative procedure, idet den udtrykkelige afvisning ikke bevirker, at klagefristen løber på ny (jf. Rettens kendelse af , sag T-38/ 91, Coussios mod Kommissionen, Sml. II, s. 763). 33 På baggrund af de ovenfor gennemgåede bestemmelser i vedtægtens artikel 90, stk. 1, og artikel 91, stk. 3, sidste led, er det ubestridt, at da Parlamentets formand ikke besvarede ansøgningen af 5. august 1988, registreret den 10. august 1988, må den stiltiende afvisning heraf anses for at være sket den 10. december Sagsøgeren havde derefter i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2, en frist på tre måneder til at indbringe en klage herover. Ligeledes er det ubestridt, at sagsøgeren ikke indbragte en klage inden den 10. marts 1989, hvor fristen udløb. Denne udtrykkelige afvisning af ansøgningen af 5. august 1988, som fandt sted ved Parlamentets formands besvarelse af 20. december 1988, bekræftede blot den tidligere stiltiende afvisning, men fik ikke den administrative procedures frister, som var udløbet, til atter at løbe. Heraf følger, at sagsøgerens klage af 17. marts 1989 over denne bekræftende akt, som blev indgivet mere end tre måneder efter den stiltiende afvisning af ansøgningen, ikke er en forudgående forskriftsmæssig forelæggelse for ansættelsesmyndigheden, som gjorde det muligt at fortsætte den administrative procedure i nærværende sag. II - 864

10 OFFERMANN MOD PARLAMENTET 34 I øvrigt kan det forhold, som sagsøgeren med urette har gjort gældende, at sagsøgte under den administrative fase ikke anførte, at klagen var for sent indbragt, ikke afskære administrationen fra under en retssag at fremsætte en afvisningspåstand, og langt mindre fritage Retten for at påse, at vedtægtens frister er overholdt (jf. også Rettens dom af , sag T-130/89, B. mod Kommissionen, Sml. II, s. 761; dom af , sag T-6/90, Petrilli mod Kommissionen, Sml. II, s. 765; dom af , sag T-19/90, Von Hoessle mod Revisionsretten, Sml. II, s. 615, og dom af , sag T-54/90, Lacroix mod Kommissionen, Sml. II, s. 749). 35 Heraf følger uden at det findes fornødent at behandle Parlamentets formalitetsindsigelse at sagen i sin helhed bør afvises. Sagens omkostninger 36 I henhold til artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I henhold til samme procesreglements artikel 70 bærer institutionerne imidlertid selv deres egne omkostninger i sager anlagt af de ansatte ved Fællesskaberne. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer RETTEN (Tredje Afdeling) 1) Sagen afvises. 2) Hver part bærer sine omkostninger. II - 865

11 Yeraris Saggio Vesterdorf Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 17. oktober H. Jung Justitssekretær B. Vesterdorf Afdelingsformand II - 866

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987*

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* KOMMISSIONEN / ITALIEN DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* I sag 118/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved Sergio Fabro, Den Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget og med valgt adresse i Luxembourg

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 *

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * I sag 203/87, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent S. Fabro, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 * DOM AF 15. 5. 1990 SAG C-365/88 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. maj 1990 * I sag C-365/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * ROQUETTE FRÉRES DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * I sag C-114/99, angående en anmodning, som Cour administrative d'appel de Nancy (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Bruxelles, 01-0452 NOTAT

Bruxelles, 01-0452 NOTAT Bruxelles, 01-0452 NOTAT Om: Anmodning om at se bort fra påtegningsafslag nr. 01/05 på forslag til udgiftsforpligtelse nr. 7101 vedrørende rammekontrakten "Papirkurve med affaldssortering" I overensstemmelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. oktober 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. oktober 2004 * DOM AF 14.10.2004 SAG C-340/02 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. oktober 2004 * I sag C-340/02, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 24. september 2002, Kommissionen

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * TELLERUP / DADDY'S DANCE HALL DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * I sag 324/86, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * DOM AF 20. 9. 1988 SAG 252/87 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * I sag 252/87, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * DOM AF 14. 4. 1994 SAG C-389/92 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-389/92, angående en anmodning, som Belgiens Raad van State i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * UNITRON SCANDINAVIA OG 3-S DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * I sag C-275/98, angående en anmodning, som Klagenævnet for Udbud i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOM AF 8.3. 1988 SAG 102/86 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 102/86, angående en anmodning, som House of Lords i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29.

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29. KOMMISSIONEN MOD FINLAND DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 26. april 2007 * I sag C-195/04, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 29. april 2004, Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * DOM AF 6. 5. 1992 SAG C-20/91 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * I sag C-20/91, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Tredje Afdeling) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 19. marts 2002 * I sag C-224/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved C. Oral og G. Bisogni, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * DOM AF 9.3.2000 SAG C-355/98 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * I sag C-355/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 * SUNRIDER MOD KHIM (VITALITE) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 31. januar 2001 * I sag T-24/00, The Sunrider Corporation, Torrance, Californien (USA), ved advokat A. Kocklaiiner, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 21. januar 2019 Sag 118/2018 A (tidligere Advokater ApS) (selv) og B (selv) mod Advokatnævnet (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Rimaas Amagerbrogade 34 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * MEICO-FELL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * I sag C-273/90, angående en anmodning, som Hessisches Finanzgericht i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* I sag 101/87, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende

Læs mere