HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato 4. sep Sagsnr.: HR- masterplan Nærværende notat beskriver proces, inddragelse, og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af folkeskolereformen og den nye overenskomst for lærerne pr. 1. aug For pejlemærker (intentioner) og rammer henvises til andet notat. Proces og inddragelse frem til og med den politiske beslutning Dialog med og inddragelse af relevante interessenter er en forudsætning for, at Middelfart Kommune lykkes med at realisere folkeskolereformen. Processerne omkring realisering af reformen kommer derfor til at foregå i dialog med mange forskellige parter, som hver især kan bidrage med forskellige perspektiver. Implementeringen af folkeskolereformen og de medfølgende forandringer skal i sidste ende foregå på den enkelte skole, men det er Byrådets ansvar at drøfte krav til og sætte rammen for denne omstilling. Det kræver, at Byrådet sætter retning for, hvordan der skal prioriteres på, støtter skoleledelserne og drøfter de økonomiske konsekvenser af reformen. Byrådet og Skoleudvalget er de centrale aktører i forhold til at fastlægge rammer, mål og indhold, så der opnås en balance mellem det fælles skolevæsen og dermed den kommunale forankring, og den enkelte skoles mulighed for inden for dette fællesskab at vælge forskellige tilgange og dermed forankre lokalt. Byrådet har derfor fastlagt en proces for, hvordan folkeskolereformen realiseres i Middelfart Kommune. De indholdsmæssige og økonomiske beslutninger bliver grundlaget for skoleledelsens gennemførelse af reformen på den enkelte skole. Til at støtte og koordinere processer og tiltag er der i forvaltningen nedsat en procesgruppe med repræsentanter fra Skoleafdelingen, Økonomi, Løn og personale og Staben. Forløbet med drøftelse af indhold, økonomi, styring og proces kommer til at strække sig over efteråret 2013 med sigte på vedtagelse i Byrådet i starten af Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Kommune. Den indholdsmæssige side af reformen bliver i denne proces både kvalificeret af et arbejde der i regi af Skoleafdelingen er nedsat, nemlig arbejdsgrupper på tværs af med både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, konsulenter og repræsentanter fra procesgruppen og på de enkelte skoler, hvor skolelederen som procesholder i samarbejde med medarbejderne kvalificerer diskussionstemaerne til indstillingen. Processen skydes i gang efter d. 2. sep. 2013, hvor Byrådet holder temamøde med skolereformen på dagsordenen. Drøftelserne sker på baggrund af skoleledelsens redegørelse om skolereformen. Medarbejderne modtager et nyhedsbrev indeholdende procesplanen. Skolelederne melder resultatet af arbejdet til ledergruppen senest d. 11. okt.

2 Parallelt med processen mellem skolelederen og medarbejderne inviteres alle skolebestyrelser og reformgruppen som arbejder med SFO til møde med Byrådet d. 2. okt På mødet drøftes den indholdsmæssige side af skolereformen, når skolebestyrelserne forholder sig til de samme temaer, som skoleledelsen og medarbejderne på de enkelte skoler arbejder med på pæd. rådsmøder. Drøftelsen sker på baggrund af skolechefen, Pia Werborgs redegørelse om skolereformen. Resultatet af disse drøftelser formidles via et nyhedsbrev til alle medarbejderne, ligesom resultatet bæres tilbage til reformgrupperne og procesgruppen. Skoleudvalget og MED forvaltningsudvalg drøfter på møder henholdsvis d. 19. og 22. aug råskitsen til procesplan. Den 9. sep godkender skoleudvalget pejlemærker og procesplanen. Hovedudvalget modtager en orientering d. 19. sep. D. 25. nov. drøftes og vedtages det endelige oplæg, som herefter sendes i høring til mandag d. 16. dec Det har ligget Skoleudvalget meget på sinde at planlægge en bred og lang inddragelsesproces, hvorfor høringsfristen af nødvendighed er kort. Vurderingen er, at fristens længde kompenseres ved den hurtige vedtagelse af procesplan, så fristen er kendt. Forslaget fremlægges for Økonomiudvalget d. 25. nov. Medarbejderne orienteres d. 26. nov. Den 2. dec. afholdes endnu et teammøde i Byrådet, hvor indstillingen fra forvaltningen drøftes. Skolernes MED-udvalg skal i perioden frem til d. 2. sep. vælge medarbejderrepræsentanter som skal deltage i de forskellige reformgrupper. Udvalgene skal ligeledes inddrages i høringen. Skoleafdelingen behandler de indkomne høringssvar, som Skoleudvalget bliver orienteret om på møde d. 6. jan Skoleudvalget behandler indstillingen fra forvaltningen på møde d. 13. jan. Medarbejderne bliver efter dette møde orienteret via et nyhedsbrev d. 14. jan Byrådet behandler forslaget på møde d. 4. feb Orientering om Byrådets behandling tilgår d. 5. feb via nyhedsbrev. Løbende henover efteråret vil de økonomiske konsekvenser for ligeledes blive konkretiseret. Der nedsættes en task force bestående af en økonomikonsulent og en skolekonsulent, som vil bistå med sparring og hjælp fra feb. og frem. I nedenstående figur er skitseret den organisation, som vil forestå realiseringen af folkeskolereformen i Middelfart Kommune. Byråd Reformgrupper Deltagere Skoleledere, medarbejderrepræsentanter, procesgruppen og i gruppen Ledelse, organisation og samarbejde rep. fra DLF, BUPL og PMF. Arbejder med SFO Udskoling Ledelse, organisation og samarbejde En længere og bedre skoledag Økonomi og ressourcer Inklusion Special tiltag IT og digitale læremidler Skoleudvalg Direktion Procesgruppe Medarbejderne på Skoleledelserne Skolebestyrelserne Bl.a. fællesmøde med Byrådet 2

3 Overordnet tidsplan for proces til og med den politiske beslutning 1. jan aug jan aug. 14 Ny overenskomst på skoleområdet Aftale om et Fagligt løft af folkeskolen Drøftelse af indhold, økonomi, styring og proces Vedtagelse i Byrådet Proces efter den politiske beslutning Efter den politiske beslutning i feb igangsættes første fase af implementeringen af folkeskolereformen på de enkelte skoler efter de vedtagende pejlemærker og rammer. Skolelederen er procesholder, og der er tilbud om konsulentbistand fra Skoleafdelingen. Det nye ledelsesgrundlag sikrer den gode dialog og innovationsprocesser. Skolechefen, Pia Werborg deltager på ledermøder på de enkelte skoler i perioden fra feb. til og med marts. Reformgrupperne fortsætter deres arbejde, og har mulighed for at benytte grupperne til sparring m.m. Repræsentanter fra procesgruppen deltager efter behov på skoleledermøder for at sikre den kommunale forankring. Strategi for implementering af reformen på Udgangspunktet er en lokal proces på den enkelte skole ud fra nedenstående rammer. En proces kunne se således ud: Udviklingsforløbet bindes op af en organisatorisk forpligtigelse til at holde samtaler med de enkelte medarbejdere (lærere og pædagoger) omkring deres overvejelser om en god skole i relation til eget arbejde. Det sker i januar, februar og marts måned lige efter reformens vedtagelse. Procesgruppen kan udarbejde forslag til processer på de enkelte skoler På baggrund af disse samtaler vedtages en kompetenceudviklingsplan for folke i Middelfart Kommune med udgangspunkt i pejlemærker mv. En kommunikationsplan i relation til medarbejdervendte aktiviteter De enkelte elementer skal konkretiseres af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra procesgruppen, skoleledere og medarbejderrepræsentanterne. Det endelige arbejde skal foreligge senest november. Parallelt med denne proces arbejder de enkelte skolebestyrelser ligeledes med implementeringen af skolereformen. Skoleafdelingen afholder i feb/marts et møde med repræsentanter fra erhvervsliv, frivillige foreninger og organisationer ift. den åbne skole. Planlægningen af skoleåret 2014/15 kan herefter igangsættes. En oversigt om proces og datoer for drøftelse af indhold, økonomi, styring og proces kan ses i vedlagte Procesplan. 3

4 Overordnet tidsplan efter den politiske beslutning 1. jan aug jan aug. 15 Implementering på Planlægning af skoleåret 2014/2015 Implementering på Implementering på Kompetenceudvikling For at opfylde målene i folkeskolereformen er et af indsatsområderne et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Ledelsen I Middelfart Kommune skal skoleledelserne være trivsels-, lærings- og kreativitetsfremmende, så er attraktive arbejdspladser for de bedste medarbejdere. Den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen lægger op til decentral selvforvaltning, og det er derfor afgørende, at skolens ledelse er tydelig og formulere mål og retning for samarbejdet med medarbejdere, elever og skolebestyrelse. I Middelfart Kommune bygger samarbejdet på dialog fleksibilitet, ansvarlighed og professionalisme. Der skal udarbejdes et ledelsesgrundlag med udgangspunkt i Middelfart Kommunes ledelsesstrategi. Der tilrettelægges et lederudviklingsforløb for skoleledere, viceinspektører og afdelingsledere. Forløbet inkluderer drøftelser med skolechef og direktion om, hvordan vi gerne vil bedrive ledelse af skolevæsenet i Middelfart Kommune. Lederudviklingsforløbet skal klæde lederne godt på til at forestå lokale processer på egne skoler. Skoleledelserne har siden jan deltaget i et kompetenceudviklingsforløb igangsat af Skolechefen. Forløbet er planlagt af Palle Isbrandt, cand. mag og cand.pæd.psych. sammen med en planlægningsgruppe bestående af skoleledere. Kompetenceforløbet har tre faser: Skoleledelsens hovedopgave i den nye virkelighed. Ledelsesgrundlag vedtages. Samskabende ledelsesteam Netværksledelse Derudover deltager skoleledelserne og skoleafdelingen i et tre dages kursus henholdsvis d. 30. sep. og d. 28. og 29. okt. Kurset afholdes i samarbejde mellem KL og COK. Temaer er her: Folkeskolereformen og omstillingen til en ny skole Nye arbejdstidsregler nye muligheder og udfordringer for skoleledelsen Overordnede styringsprincipper og rammer i den enkelte kommune politiske mål og økonomi Institutionsledelse og forvaltningsledelse i samspil samt ledelse af forandringer 4

5 Medarbejderne Med reformens tre overordnede mål for Folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tillid til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professional viden og praksis bliver medarbejderne helt afgørende for, at skolens opgave lykkes. Medarbejderne skal sikre, at eleverne får et højt fagligt udbytte og til stadighed udvikler lokaler og læremidler, der stimulerer og udfordrer det faglige, pædagogiske og sociale læringsmiljø og læringsfællesskaber, så der skabes de bedste betingelser for elevens livsduelighed og samarbejdsevne. Der er i aftalen om folkeskolereformen afsat en pulje i perioden til at styrke lærernes og pædagogernes efteruddannelse med henblik på at understøtte reformen, primært ved at sikre fuld kompetencedækning. Målet er, at niveauet for kompetencedækning skal hæves til mindst 90 % i I Middelfart Kommune betyder det, at en del af kommunens andel af denne pulje øremærkes til efteruddannelse for at sikre fuld kompetencedækning. Der vedtages, som tidligere omtalt, en kompetenceudviklingsplan for folke i Middelfart Kommune. MED-udvalg For at understøtte medlemmerne af s MED-udvalg i den forandring, som folkeskolereformen medfører, tilbydes i skoleåret et brush up kursus i opgaver, roller, arbejdsmetoder m.m. MED-udvalgene tilbydes i skoleåret et fælles kursus med afsæt de nye arbejdstidsregler og folkeskolereformen 5

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune 22.08.13 Denne projektbeskrivelse gennemgår hvordan Fredensborg Kommune vil organisere arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform.

Læs mere