AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø"

Transkript

1 AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø

2 Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudviklingsplan og supplerende uddannelse. De to tidligere inspirationsmaterialer om emnet Er I godt på vej med jeres arbejdsmiljødrøftelse? fra juli 2011 og Har I styr på jeres arbejdsmiljøkompetencer? fra 2012 kan downloades henholdsvis på og på I denne pjece har Grafisk BAR interviewet en række arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i den grafiske branche om,hvordan de har afholdt deres arbejdsmiljødrøftelse, udarbejdet kompetenceplaner og gennemført supplerende uddannelse. Eksempler, der forhåbentlig kan inspirere andre grafiske virksomheders arbejde til at udvikle deres arbejdsmiljøarbejde. Materialet foreligger også som trykt pjece med titlen AMO i praksis vejen til et godt arbejdsmiljø. Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejdspladsvurdering (APV). Denne kan også indeholder dokumentation for, at man har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Formålet med en APV er at hjælpe virksomheden til at finde ud af: Om der er problemer med arbejdsmiljøet. Hvor eventuelle problemer er. Hvordan virksomheden løser problemerne. Hvem, der har ansvar for, at de bliver løst. Hvornår der skal følges op. En APV skal indeholde følgende fem elementer, som også udgør faserne i APV-arbejdet: Udpegning og kortlægning af problematiske arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer. Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan påvirke dette. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Arbejdsmiljøarbejdet - en del af virksomhedens strategi Et godt arbejdsmiljø er en god investering. Det giver ofte et lavere sygefravær, øger trivslen og højner produktiviteten. Det er derfor en god idé at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet såvel for store som små virksomheder. Det betyder, at virksomhedens ledelse sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne eller virksomhedens ansatte bør prioritere arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer og lade arbejdsmiljøet indgå både i den strategiske ledelse og den daglige drift. Det følgende vil indeholde det lovmæssige vedrørende APV, arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudviklingsplan og supplerende uddannelse samt forslag til områder, I kan drøfte i forbindelse hermed. Herefter følger interview om arbejdet med APV og AMO med arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra seks virksomheder. Grafisk BAR APV Grafisk BAR har udviklet et online APV-værktøj, som er en hjælp til APV-processen og målrettet virksomheder i den grafiske branche. Værktøjet består af en række vejledninger, som gør det nemmere at kortlægge arbejdsmiljøet. Med værktøjet kan man: Kortlægge arbejdsmiljøforhold. Redigere og prioritere arbejdsmiljøforhold. Udarbejde handlingsplaner. Find værktøjet på 2 Grafisk BAR Grafisk BAR 3

3 Regler om den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor der lægges en plan for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Helt konkret skal I: Fastsætte en dato for mødet for jeres arbejdsmiljødrøftelse, hvor medlemmer af AMO deltager. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder antallet af møder. På mødet tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. Vurdere, om det foregående års mål er nået. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted - fx ved at notere i sin arbejdspladsvurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller ved at bruge Arbejdstilsynets skema på arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/andre-emner/arbejdsmiljodroftelse/guides-til-arbejdsmiljodroftelse.aspx Husk at tage referat af møderne for at fastholde, hvad der er besluttet, således at I efterfølgende kan følge op på det. Spørgsmål I kan stille på den årlige arbejdsmiljødrøftelse I det følgende er der en række spørgsmål, I kan bruge som eksempler, når I gennemfører arbejdsmiljødrøftelsen. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Har I haft nogen særlige arbejdsmiljøproblemer det seneste år? Nedslidning, stress, ulykker eller et øget sygefravær? Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet i virksomheden? Har der været situationer, hvor I har manglet viden om arbejdsmiljø for at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet? Hvilke mål satte I på sidste års drøftelse, og har I nået dem? Hvis ikke, hvorfor? Skal jeres mål videreføres til næste år? Det seneste års samarbejde om arbejdsmiljø Hvordan har strukturen for samarbejdet været det seneste år? Hvordan har I organiseret jeres samarbejde? Har der været tid og ressourcer? Har strukturen for samarbejdet været passende? Er der behov for at ændre strukturen? Hvilken form har samarbejdet haft og har det fungeret tilfredsstillende? Er antallet af møder passende? Har I fulgt op på møderne? Hvilke opgaver har arbejdsmiljøgruppen varetaget? Hvordan har I fordelt ansvaret? Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer? Hvordan håndterer I det i virksomheden? Arbejdsmiljøet det kommende år Der skal sættes mål og drøftes indhold for arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år. Står virksomheden over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet fx ombygninger, opførelse af nybygninger, indkøb af nye maskiner, ny teknologi eller kemiske stoffer? Hvilke mål ønsker I at sætte for de områder, I har valgt at arbejde med i det kommende år? Hvordan sikrer I de bedste betingelser for at nå jeres mål? Samarbejdet fremover Skal I mødes med faste intervaller i det kommende år? Hvordan skal I mødes? Skal I inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet er på dagsordnen? Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om I er på rette vej? Viden om arbejdsmiljø gælder alle I virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede på virksomheden. Eksempler på spørgsmål, der kan drøftes: Har I arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og har I den nødvendige viden? Står I over for nogen udfordringer i det kommende år, hvor jeres viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er utilstrækkelig? Hvad skal I gøre for at indhente den viden, som mangler. Find inspiration til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Arbejdstilsynets vejledning At vejledning F.3.1. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At vejledning F.3.2. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At vejledning F.3.3. om Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte 4 Grafisk BAR Grafisk BAR 5

4 Regler om supplerende uddannelse Kompetenceudviklingsplan Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at arbejdsmiljøledere og repræsentanter får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det første år har man ret til to dages supplerende uddannelse. Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant kan få i alt fem uddannelsesdage i det første år som arbejdsmiljørepræsentant idet der som nævnt er tre dage som er obligatoriske De efterfølgende år skal man tilbydes 1½ dag om året. Hvilke kurser, arbejdsmiljøledere- eller repræsentanter skal på, aftales efter en kompetenceafklarende samtale med arbejdsgiveren. Det kan fx være et kursus i at håndtere store arbejdsmængder og tidspres, men ikke et kursus i at opstille en maskine eller have samme indhold som den obligatoriske uddannelse. Den supplerende uddannelse skal derimod kunne bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed, for at arbejdsmiljøledere- og repræsentanter kan deltage i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser. Kompetenceudviklingsplanen kan helt konkret indeholde: Emne for supplerende uddannelse Baggrunde og formål for uddannelserne. Navne på dem, der skal have uddannelsen. Tidspunkt, navn på uddannelsessted og varighed. Navn på ansvarlig for tilmelding. Der kan laves en samlet kompetenceudviklingsplan, eller der kan udarbejdes én for hvert medlem. Forhold I kan drøfte i forbindelse med kompetenceudviklingsplanen: Svarer kompetencerne hos AMO s medlemmer til jeres AMO-struktur og til de arbejdsmiljøopgaver, I har løst og dem, der kommer? Hvor har I behov for et kompetenceløft? Hvad giver medlemmerne af AMO udtryk for, at de mangler for at kunne varetage deres opgaver på en tilfredsstillende måde? Hvordan får medlemmerne af AMO det ønskede kompetenceløft? Eksempel på skema til kompetenceudviklingsplan Samlet kompetenceudviklingsplan for (virksomhed) for perioden Navn på arbejdsmiljøorganisationens medlemmer Emne for supplerende uddannelse Baggrund og formål med supplerende uddannelse Uddannelsessted, tid og varighed Er tilbud om supplerende uddannelse givet? Dato og underskrift, medlem i AMO Kilde: Arbejdstilsynet. 6 Grafisk BAR Grafisk BAR 7

5 Sådan arbejder virksomhederne med arbejdsmiljødrøftelsen, kompetenceudviklingsplanen og en i APV en: En leder på et trykkeri: Styregruppen mødes tre-fire gange om året og drøfter vores arbejdsmiljø. En af gangene bruger vi på at sætte nye mål for det kommende år, og her evaluerer vi også på de mål, vi satte os sidste gang. Vi ville blive bedre til at forebygge arbejdsmiljøulykker ved at skabe mere dialog omkring nærved-ulykker. Vi ville have mere struktur på dialogen omkring nærved-ulykkerne og har derfor gjort nærved-ulykker til et fast punkt på de ugentlige tavlemøder. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? For halvandet år siden var der en port, som kørte ned over en medarbejders fod, så foden kom i klemme. Det handlede om, at porten lukkede hurtigt ned, og der har sikkert været andre, som tidligere har erfaret, at porten lukkede for hurtigt. Men de har så lige nået at komme væk, og så har de glemt at fortælle om problemet. Men så en dag sker der jo altså en ulykke. Og derfor vil vi gerne have alle medarbejdere til at rapportere nærved-ulykker. Der skal fokus på de situationer, hvor det har været lige ved at gå galt. Vi arbejder med kompetenceudviklingen via vores MU samtaler og via Lean. Alle kan jo blive bedre. Vores arbejdsmiljørepræsentant har været på kursus, og så har vi brugt Grafisk Bar, som inspiration til arbejdet med nærved-ulykkerne. Vi har også kørt et længere forløb i Lean, hvor vores teamledere er blevet bedre uddannet i Lean, og næste step er, at en bredere gruppe i de enkelte afdelinger også får denne uddannelse. Vi benytter APV er til inspiration og prioritering af indsatsområderne. APV erne er således en vigtig kilde til at få tilbagemeldinger fra medarbejderne på en systematiseret måde. En leder på trykkeri: Nye mål og opfølgning på sidste års mål behandles på et årligt AMO møde. Derudover foretages en overordnet opfølgning på mødet for ledelsens samlede gennemgang af miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetsledelsessystemer herunder ISO 14001, EMAS, OHSAS & ISO Arbejdsmiljødrøftelserne er et fast punkt på dagsordenen. Sidst satte vi ikke decideret nye mål. Det havde mere karakter af at sikre sig, at det arbejde vi havde sat i gang, forløb som det skulle. Altså fortsat at holde fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen gennem kampagner. Forsat at undgå arbejdsulykker og substituere kemiprodukter til produkter med en lavere MAL-kode. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Vi har ikke rigtig haft nogle problemer her de sidste par år. På baggrund af vores integrerede miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetsledelsessystemer samt arbej- det i AMO, syntes vi, at vi hele tiden har det rette fokus på arbejdsmiljøet, og det betyder, at problemerne bliver taget i opløbet. Vi har haft meget fokus på vedligeholdelse, og det skyldes nok, at vi jo har været i gang med at forbedre arbejdsmiljøet i mange år, så der er allerede mange tiltag i gang. Det kan være svært at optimere noget, når man har været i gang i mange år. Vi har ikke oplevet det store behov i år. Men skulle behovet opstå akut, så reagerer vi bare på det. De næste kurser vi skal afholde, handler om trivsel og sundhed, stresshåndtering og forebyggelse af arbejdsulykker. Seneste APV har været gennemført via et spørgeskema i de enkelte afdelinger. Punkterne fra seneste APV kortlægning behandles og opfølges i AMO. Alle medarbejdere holdes opdateret via referater fra AMO møderne, der findes på virksomhedens intranet. Derudover findes der ligeledes handlingsplaner for alle afdelinger på intranettet. En leder på et trykkeri: Vi holder møde med sikkerhedsudvalget med det ene punkt på dagsordenen. Helt overordnet er vores mål det samme som sidste gang nemlig at undgå skader og ulykker. Men ellers tager vi udgangspunkt i de konkrete forslag, som arbejdsmiljøsrepræsentanterne kommer med, og så prioriterer vi opgaverne i fællesskab. Vi tager altid udgangspunkt i konkrete opgaver, ellers bliver det for teoretisk. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Vi har skiftet lak-typer, i forbindelse med produktionen af omslag. Og her var der så nogle medarbejdere, som ønskede at få lakken undersøgt for, om den var farlig. Det har vi så fået gjort. Og så har vi fået analyseret noget støv, som lå i produktionen. Men reelt er den største udfordring at få folk til at følge procedure. Der er fornuftige regler for det hele, men hvis de er for besværlige, så følger folk dem ikke, og der kan ulykkerne opstå. Så vi arbejder meget med at motivere folk til at følge procedure. Vi har ikke prioriteret det så højt. Vi har haft stor udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter, og de nye har fået de obligatoriske kurser. Og ellers så tager vi det efter behov. Vi bruger Bedriftsundhedsstjenesten, hvis vi har brug for viden og Grafisk Arbejdsgiverforenings miljøafdeling. Vi har ikke tid til at følge med i det hele selv. Vi skal også passe vores arbejde. Ingen lige i øjeblikket. Vi tager det efter behov. Arbejdsmiljørepræsentanterne komme med de forskellige problemstillinger, og så laver vi i fællesskab en handleplan. Hvis der er behov for at indhente ressourcer udefra til at løse et problem, så gør vi det. En arbejdsmiljørepræsentant på en medievirksomhed: Denne gang holdt vi mødet via videokonference. Vores afdelinger er geografisk spredt ud over et stort område, så det vil simpelthen betyde alt for meget 8 Grafisk BAR Grafisk BAR 9

6 spildtid, hvis vi skulle til at køre til møde alle sammen hver gang. Vores mål var primært synlighed og trivsel. At arbejdsmiljøorganisationen skal blive mere synlig. Derfor har vi blandt andet lavet konkurrencer, hvor folk har kunne vinde noget, hvis de har forholdt sig til noget af det, vi har sendt ud. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Stress er det mest presserende problem på vores arbejdsplads. Jeg tror faktisk ikke, det er specielt i vores branche, jeg tror, det er generelt på arbejdsmarkedet. Vi har et fint udbud af kompetenceudviklingskurser. Vi har deltaget i en todages konference i Holstebro, hvor man kunne høre om forskellige emner. Det tema, som var dominerende ved konferencen, var helt klart det psykiske arbejdsmiljø. Ikke direkte, men hvis der opstår et behov, så reagerer vi på det. Og vi er meget lydhøre overfor, hvad medarbejderne har brug for og foreslår. Hvilke kurser har I planlagt? Vi skal arbejde med vores stressvejledere. Vi har selv uddannet vores arbejdsmiljørepræsentanter til stressvejledere, og de skal have opfølgende kurser. Og så skal der uddannes flere stressvejledere. Vi arbejder elektronisk med vores APV. Sender skemaer ud til folk, og resultatet sendt til sikkerhedsudvalget, der så forholder sig til det og udformer en handleplan. En leder på en emballagevirksomhed: jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse? Hvert år i november mødes vi og bruger fire timer på at gennemgå det hele. Alle arbejdsmiljøgrupper har forberedt sig på forhånd og præsenterer her deres målsætninger. Det gode er, at vi også aftaler, hvor meget tid der skal bruges på hvert enkelt punkt. Der var eksempelvis nogle, der gerne ville have kurser i konflikthåndtering, personlig udvikling og værktøjer til sygefraværssamtaler. Vi ville have nul ulykker med fravær og kun tre nærved-ulykker. Men derudover så har satte hver enkelt arbejdsmiljøgruppe deres egne målsætning. Dem som var relevante for netop den afdeling. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? Det handler mest om det psykiske arbejdsmiljø, stress og mobning. Det har været meget målrettet. Alle grupper er kommet med forslag, og så har HR afdelingen simpelthen lagt en plan for, hvordan vi gennemfører det. HR er dem, der sikrer, at tingene så også bliver ført ud i livet. Ja, som nævnt har nogle jo brug for forskellige kurser. Men bortset fra det så synes jeg virkelig, at vi er blevet gode til at lære af og bruge hinandens erfaringer. Vi har planlagt et to-dages kursus, som alle 79 medarbejdere har fået tilbudt at deltage i. Og temaet er det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder med en elektronisk APV, og det foregår sådan, at arbejdsmiljørepræsentanterne spørger hver enkelt medarbejder og krydser af i skemaet. De tager deres pc med rundt til medarbejderne. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi hvis der er noget alvorligt, som kommer frem, så skal vi kunne gøre noget ved det. Vi har før haft problemer med ikke at vide, hvor det alvorlige problem var. En arbejdsmiljørepræsentant på en emballagevirksomhed: jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse? Hvert år i november mødes alle arbejdsmiljøgrupperne, og så drøfter vi, hvor langt vi er nået i forhold til vores målsætning og opsætter nye mål. Vi skal blive bedre til at reagere, før det går galt. Og det handler både om at tage konflikter i opløbet og blive opmærksomme på kolleger, der udviser tegn på stress. Og så er vores mål selvfølgligt nul ulykker. Hvilke arbejdsmiljøudfordringer har I haft det seneste år? På grund af øget tidspres er den største udfordring helt klart stress og konflikthåndtering. Vi har haft mange små konflikter, som vi heldigvis har fået arbejdet med, inden de blev til store konflikter, men vi skal hele tiden være opmærksomme på det. Kommunikationen kan hurtigt gå skævt, når man arbejder under stort tidspres. Vi har arbejdet meget med at blive bedre til at trække på hinandens erfaringer. Hvis en afdeling oplever et problem, så kan de kontakte en afdeling, som har oplevet noget lignende, så vi kan blive klogere. Der er masser af viden i virkesomheden, vi skal bare bruge den. Man kan altid blive bedre. Det er et kontinuerligt arbejde at holde sig up to date indenfor arbejdsmiljøet. I øjeblikket er vores fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er der, vi har brug for viden og redskaber. Vi skal have et flerdageskursus med mange forskellige temaer. Eksempelvis kultur og fællesskab og anerkendende arbejdsmiljø. Det overordnede tema er det psykiske arbejdsmiljø. Idag er det psykiske arbejdsmiljø fuldt ud så vigtigt at prioritere som det fysiske arbejsmiljø. Jeg interviewer medarbejderne en for en. Det er den bedste måde, vi har gjort det på indtil videre. På den måde undgår vi, at folk misforstår spørgsmålene, og så kan vi få spurgt ordentlig ind til de problemer, der måtte være. Jeg har naturligvis tavshedspligt. 10 Grafisk BAR Grafisk BAR 11

7 grafisk bar Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Dansk Journalistforbund HK-varenummer: F varenummer: Grafisk BAR

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvor er virksomhederne på vej hen:

Hvor er virksomhederne på vej hen: Hvor er virksomhederne på vej hen: Fleksibel organisering af AM organisationen Brug af arbejdsmiljødrøftelse j og kompetenceudvikling 3 typer virksomheder Virksomhed før Fulgte principperne i loven før

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 HUSK AT TAGE MIDTERSIDERNE UD! SAMARBEJDE HJÆLPER PSYKISK ARBEJDSMILJØ GODT PÅ VEJ LÆS OM, HVORDAN NORDJYSKE MEDIER OG

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere