Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. 2. OK Terroranslag i København og forhøjet beredskab. 4. TR-grunduddannelsen. 5. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Poul Buus (Nordjyllands Politiforening), der mødte som suppleant for Jens Jørgen Møller Nielsen, samt til foreningsformand Absalon Áargarð (Færøernes Politiforening) og Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening), der som gæster var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Der er meddelt afbud fra Pia Brostrøm (Domstolenes Tjenestemandsforening) grundet sygdom. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 5. februar 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser mod referatet. 15.

2 Hovedbestyrelsens beslutning. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 5. februar 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: OK15 (j.nr ). Sekretariatschef Stig Bertelsen og forbundssekretær Poul-Erik Olsen orienterede om status i tilknytning til overenskomst- og aftalefornyelsen 2015, i forhold til de indgåede resultater på det kommunale og regionale områder, herunder særligt - Politiforbundets generelle krav til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). - Rammen - Politiforbundets overvejelsespunkter. - 4-ugers vinduet lukkes d. 9. marts 2015, hvorefter Centralorganisationen af 2010 (CO10) umiddelbart efter skal afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde. - Hovedbestyrelsen skal således tage endelig stilling til aftaleresultatet forud for CO10 s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. - CO10 skal give tilbagemelding til CFU senest d. 10. april Hovedbestyrelsens beslutning. Hovedbestyrelsen havde herefter en grundig strategisk drøftelse af forløbet og resultatet af overenskomst- og aftalefornyelsen Hovedbestyrelsen afventer indkaldelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor der skal tages stilling til det samlede aftaleresultat. Ad 3: Terroranslag i København og forhøjet beredskab (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann orienterede om Politiforbundets involvering og kommunikation i forbindelse med terroranslaget i København d. 14. og 15. februar 2015, og det efterfølgende forhøjede beredskab, herunder særligt - Status på de 6 kollegaer, der kom til skade under de 2 anslag. - Det af Politiforbundet udsendte notat i forhold til planlægning og afvikling af arbejdstid med anmodning om tilbagemeldinger om konkrete, lokale problemstillinger. - Den efterfølgende politiske fokus og de politiske tilkendegivelser vedrørende politiets uddannelse, ressourcer og materiel. De politiske tilkendegivelser skal 16.

3 formentlig ses i sammenhæng med den aktuelle, politiske situation og det kommende folketingsvalg. - Som følge af de mange tilkald og vagtplanændringer i kredsene og Rigspolitiet, vil der være arbejdstidsmæssige udfordringer i forhold til lokalaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet, hvilket foreningerne bør have fokus på og indberette til forbundets sekretariat. - Der vil på et senere tidspunkt blive gennemført en grundig evaluering af forløbet. Formandskabet henledte endvidere opmærksomheden på den i Politiforbundet allerede igangsatte proces om forberedelser til flerårs-aftalen, der med afsæt i en række politiske møder startende ultimo 2013, og fortsat gennem hele De politiske udmeldinger, der er fremkommet efter terroranslaget, svarer i høj grad overens med de tilkendegivelser, der i øvrigt er fremkommet under møderne. Spørgsmål om politiets manglende ressourcer, uddannelse og sikkerhedsudstyr har således fortsat Politiforbundets store fokus i forhold til de kommende forhandlinger om den nye flerårs-aftale. Hovedbestyrelsens beslutning. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af hele forløbet under og særlig efter de 2 anslag, hvor der blandt andet var stor fokus på anvendelsen af ressourcer, arbejdstilrettelæggelse og sikkerhedsmateriel. I tilknytning til afgivelserne i forbindelse med det forhøjede beredskab i København, er der således konstateret mangel på politiressourcer tilbage i kredsene. Hovedbestyrelsen havde efterfølgende en grundig drøftelse i forhold til ressourceanvendelse i forbindelse med deltagelse i de kommende studiekredsafslutninger, set i lyset af det fortsatte forhøjede beredskab samt efterfølgende afvikling af frihed/restferie for de enkelte kollegaer. Der var enighed om, at de enkelte foreninger skal analysere status for de planlagte studiekredsafslutninger i forhold til fortsat forhøjet beredskab og aftaler indgået med kursus- og konferencecentre, hvorefter status vil blive drøftet d. 5. marts 2015 på videobriefingsmødet. Ad 4: TR-grunduddannelsen (j.nr ). Notat fremsendes inden mødet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede fra et møde i TR-uddannelsesudvalget afholdt d. 19. februar 2015, hvorunder der var drøftelser om TRuddannelsens udvikling og en ny model for uddannelsen. De 4 grundkurser skal gennemgå et grundigt serviceeftersyn, set i lyset af de nye retningslinjer for tjenestefrihed til organisationsarbejde. Serviceeftersynet skal være afsluttet d. 18. juni 2015, hvorefter TR-uddannelsesudvalget vil drøfte og fremlægge udkast til nyt koncept på hovedbestyrelsesmødet d august

4 Udvalget indstillede i øvrigt, at der afholdes nedennævnte kurser i TR-G1-kursus på Konventum i uge 37 eller 38/ TR-O-kursus i uge 44/2015, som overbygning på den nuværende tillidsmandsuddannelse for erfarne tillidsfolk. - TR-X- Leder/tillidsmandskursus på Klarskovgaard d november Hovedbestyrelsens beslutning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig TR-uddannelsesudvalget igangsættelse af et serviceeftersyn af de 4 grundkurser samt de indstillede kurser til afvikling i Ad 5: Meddelelser. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Det blev givet en orientering fra CSU-mødet, der blev afholdt d. 27. februar 2015, herunder særligt - Generel orientering om terrorhændelsen d februar Status på politiets resultater og målopfyldelsens generelle fremgang. - Status på politiets økonomi, hvor underskuddet bliver mere end de forventede ca. 30 mio. - Forberedelse og drøftelser af ny flerårsaftale, hvor der nedsættes en styregruppe og en følgegruppe med deltagelse af Politiforbundet. - Måltal og den præventive strategi ved anvendelse af ATK-køretøjer. - Tidsregistrering i HR-Portalen, herunder særligt i forhold til resttid. - Orientering om arbejdet med en handlingsplan for politifaglig udvikling og innovation. - Orientering om opfølgningsarbejdet vedrørende trivselsmåling og ledelsesevaluering. - Orientering om Rigspolitiets Personalepolitiske Udvalgs drøftelser af Politiforbundets oplæg Fokus på kerneopgaven. - Status for vejledningen om tjenestefri til organisationsarbejde. - En generel drøftelse om God arbejdsgiveradfærd i Staten og politiet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til, at der jævnligt modtages henvendelser fra kollegaer, der ønsker at oplyse om kritisk sagsbehandling udført af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i forbindelse med klagesager, henledes opmærksomheden på Politiforbundets løbende analysering af politiklagesager, som af tillidsværket vurderes som værende 18.

5 egnet hertil. Derfor opfordres Hovedbestyrelsen til fortsat at fremsende aktuelle sager til analysering i Politiforbundet retspolitiske udvalg. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Forbundssekretær Poul-Erik Olsen havde følgende meddelelser: I tilknytning til optjening af ferie for politiaspiranterne har Rigspolitiets Koncern-HR fortolket retningslinjer vedrørende politistuderendes optjening og afholdelse af ferie forkert, og praksis ændres nu. Politiforbundet er opmærksom på, hvorvidt nogle politistuderende kan have et tilbagebetalingskrav over for arbejdsgiveren, hvis de på grund af den forkerte praksis har afholdt ferie uden løn. Der er aftalt møde med Rigspolitiet d. 2. marts 2015 i forhold til afklaring og konsekvenser i forhold den ændrede praksis. Ligeledes i tilknytning til politiaspiranterne har Politiforbundet fået medhold i Landsskatteretten ved kendelse af d. 5. december 2014, hvor det er godkendt, at Politiskolen kan betragtes som en midlertidig arbejdsplads i forhold til reglerne om fradrag for kost og logi, hvorefter politielever skal anses for lønmodtagere i skoleperioderne ved Politiskolen. Dette åbner mulighed for, at politielever ved selvangivelsen kan fratrække visse udgifter, som er relateret til skoleperioderne. Hovedbestyrelsen vil blive skriftligt orienteret, ligesom De Politistuderendes Råd på Politiskolen vil blive orienteret på et møde d. 3. marts Forbundssekretær Finn Moseholm havde følgende meddelelser: I tilknytning til Senkarrierer-kurser 2015, herunder særligt det kommende kursus d marts 2015 i Horsens har Rigspolitiet meddelt, at antallet af tilmeldte deltagere fra Fyn og de jyske kredse alene udgjorde 17 kollegaer. Set i forhold til, at det indmeldte behov fra kredsene var langt større og at alle øvrige kurser tidligere har været fuldt belagt, blev kredsene fra forbundet tilskrevet og antallet af tilmeldte er herefter kommet op på 31 kolleger. Der er herefter fortsat 19 ledige pladser. Forhandlingsudvalget har drøftet den manglende tilmelding og var usikker på, hvorvidt årsagen ligger i kommunikation mellem Rigspolitiet og de lokale HRpartnere. Der vil fremadrettet blive udsendt en reminder til Hovedbestyrelsen forud for kurserne, således at Hovedbestyrelsen har mulighed for at følge op på tilmeldingerne. I tilknytning til de tidligere drøftelser i såvel CO10-regi som internt i Politiforbundet om ændringer i forbindelse med de hvilende pensioner, er der efter et afholdt møde med PFA d. 26. januar 2015 fortsat ikke modtaget et nyt oplæg på trods af flere rykkere. Forhandlingsudvalget har drøftet forløbet og finder det fortsat særdeles problematisk i forhold til såvel CO10 som PFA, og vil, hvis der ikke indenfor meget 19.

6 kort tid fremkommer et nyt oplæg til aftale fra PFA, nøje overveje det fremtidige samarbejde med PFA. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse i forhold til det problematiske forløb og Politiforbundets samarbejde med PFA og der var enighed om, at give forbundsformanden mandat til, i regi af CO10, at indlede sonderinger i forhold til et samarbejde med et andet pensionsselskab. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d marts 2015 på Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. For referat Svend-Erik Jakobsen 20.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere