Lovtidende A Udgivet den 30. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011"

Transkript

1 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts marts Nr Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 12, stk. 2, 13, stk. 1-2, 350, stk. 2, og 367, stk. 4, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010 og lov nr af 21. december 2010, 2, stk. 3, 3. pkt., 12, stk. 2, 2. pkt., 13, stk. 2, 14, stk. 1, og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, 56, stk. 3, 60, stk. 2-5, 61, stk. 3, og 63, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, 15, stk. 4, 23, stk. 1, og 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2010, 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 8, stk. 3, 110 l, 113 og 114 f i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010, som ændret ved lov nr af 21. december 2010, 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, 14, stk. 2, og 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, 6 i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, og 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-8 og samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og 1) Kapitalselskaber: a) Aktieselskaber. b) Anpartsselskaber. c) Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber). 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser. b) Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger samt fåmandsforeninger, der er godkendt af Finanstilsynet. c) Tværgående pensionskasser. d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed. e) Firmapensionskasser. f) Sparevirksomheder. 3) Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 4) Erhvervsdrivende fonde. 5) Europæiske økonomiske firmagrupper. 6) SCE-selskaber. 7) SE-selskaber. 8) DSB. 9) Energinet.dk. 10) Naviair. 11) Professionelle foreninger, jf. 110 l i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 9-12 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. via Webreg 2. Et aktie- eller et anpartsselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virk- Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr AU004368

2 25. marts Nr somhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens itsystem via selvregistreringssystemet Webreg, jf. denne bekendtgørelses 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende: 1) er accepteret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som bruger, og 2) har indgået en aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af Webreg, eller 3) benytter en digital signatur, som er accepteret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres via Webreg i det omfang, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering via Webreg, jf. dog stk. 2. Det samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Stk. 2. SE-selskaber og SCE-selskaber samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, må ikke anvende Webreg til registrering af stiftelser og ændringer i allerede registrerede forhold, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen. 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. via Webreg kan ske i det omfang, styrelsen har udviklet itsystemet til at håndtere den pågældende type meddelelser via Webreg. Stk. 2. Selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan uanset 3, stk. 2, anvende Webreg til indsendelse af meddelelser og erklæringer m.v. til offentliggørelse, jf. stk. 1. Stk. 3. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens 13, stk. 2, skal ske via Webreg. 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg, jf. 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Webreg systemet. Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg anvendes brugerens digitale signatur, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse via Webreg, er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil. Indsendelse af anmeldelse til registrering 6. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system via Webreg, skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Stk. 2. Anmeldelsen og den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk. Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Ansvar for registreringen m.v. via Webreg og ansvar for den indsendte anmeldelse 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage registreringen i Webreg eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen. Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden. 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Webreg eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig. Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen via Webreg eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. 17 i selskabsloven, 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og 5, stk. 2, 57, stk. 3, og 60, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde og 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. via Webreg, jf. denne bekendtgørelses 4. Sprogkrav 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, skal være på dansk. Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, jf. 31, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, være på engelsk. Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Sel-

3 25. marts Nr skabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering. Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes via Webreg eller indsendes til styrelsen, jf. stk Registreringsbevis og gebyr for registrering 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger. Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen efter de takster, som er fastsat i bilag 2. Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske via de af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte betalingsopkrævninger eller ved overførsel til en af styrelsen anvist bankkonto. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter. Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt. Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres. Offentlighed 11. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på anses for at være kommet til tredjemands kundskab. 12. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter: 1) Attester om personlige forhold. 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige. 3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter 57, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens 61, stk. 2, jf. offentlighedslovens 12. Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for: 1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter 37 i lov om erhvervsdrivende fonde. 2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter 59, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens 14, stk. 1, nr Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition. Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til styrelsen. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser. Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af betales gebyr efter taksterne i bilag 3. Gebyret opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til s gebyrbelagte oplysninger og dokumenter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter, jf. bilag 3, via forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler. Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og anmeldelse til registrering af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet Stiftelse 14. Registrering via Webreg eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive: 1) Selskabets navn og eventuelle binavne. 2) Selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) Selskabets stiftelsesdato og formål. 4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, jf. selskabslovens 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et uden-

4 25. marts Nr landsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 8) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog 15, stk. 4, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud. Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Stk. 3. For investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn og adresse. 15. Med registreringen via Webreg eller den indsendte anmeldelse skal følge: 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen. 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3. 3) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud. Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen kan anvendes: 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusive overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse. 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet. 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning. Stk. 3. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens 38, stk. 3, tilknyttes en registrering via Webreg eller vedlægges som bilag til en anmeldelse. Stk. 4. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. 14, stk. 1, nr. 6-8, skal der sammen med anmeldelsen indsendes kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland. Hvis registreringen foretages via Webreg, inddateres pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt. Stk. 5. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der medsendes dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Stk. 6. Stk. 1-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab 16. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 17. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne via Webreg eller anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Stk. 2. Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 2. og 3. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens 15, stk. 4. Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder 15, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der

5 25. marts Nr med registreringen via Webreg eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens 190, stk. 2. Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 6, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 6, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse. Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Stk. 8. Stk. 1-5 og 7 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. 6, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog 3, stk. 2, idet registrering via Webreg ikke må finde sted for disse virksomheder. Genoptagelse m.v. 18. Anmeldelse om genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens 232, skal mindst angive: 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens 210, stk. 1. 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 5) Dokumentation for, at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 19. Ved anmeldelse om genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens 350, skal der indsendes dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indsendes. Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 20. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler. Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsog Selskabsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land. National fusion 21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 237, stk. 4, og 244, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel fusionsplans underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge fusionsplan i en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 237, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR-numre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 242, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 22. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af fusionen. 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen. 4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan: a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens 238. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 239. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 240. d) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 241.

6 25. marts Nr Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en fusion må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. Grænseoverskridende fusion 23. Ved en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 277, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 277, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 24. Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 289, stk. 2. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen: 1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 276. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion. 25. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens 286 er opfyldt. 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. National spaltning 26. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal, jf. selskabslovens 255, stk. 4, og 262, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel spaltningsplans underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge spaltningsplan i en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens 255, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVRnumre. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 260, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen.

7 25. marts Nr Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse. 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen. 4) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen. 5) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan: a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens 256. b) Mellembalance, jf. selskabslovens 257. c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens 258. d) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 259. Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en spaltning må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af spaltningsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 4. Hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 260, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt. Grænseoverskridende spaltning 28. Ved en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret: 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted. 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber. Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 297, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens 297, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen. 29. Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af spaltningsplanen og af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen. Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens 309, stk. 2. 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse. 5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens 291, stk. 2. Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen: 1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens ) Mellembalance, jf. selskabslovens ) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens ) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens 296. Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted. Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning. 30. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges: 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens 306 er opfyldt. 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved

8 25. marts Nr grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse. Offentliggørelse af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v. 31. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Webreg: 1) Indkaldelse af aktier til registrering i en værdipapircentral, jf. selskabslovens 63, 1. pkt. 2) Mortifikationsindkaldelse, jf. selskabslovens 66, stk. 3, 2. pkt. 3) Indkaldelse med henblik på indløsning af visse kapitalejere, jf. selskabslovens 72, stk. 1 og 3. 4) Indkaldelse til generalforsamling i aktieselskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren, jf. selskabslovens 95, stk. 3, 2. pkt. 5) Opfordring til kapitalejere til at afhente kapitalandele, jf. selskabslovens 166, stk. 1. 6) Opfordring til kapitalejere til at anmode om optagelse i selskabets aktiebog, jf. selskabslovens 337, stk. 6, 1. pkt. Stk. 2. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Webreg eller indsende følgende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse: 1) Det centrale ledelsesorgans erklæring i forbindelse med udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter, hvor vurderingsberetning er fravalgt, jf. selskabslovens ) Redegørelse i forbindelse med ydelse af økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, jf. selskabslovens 207, stk. 3. 3) Beslutning om at indføre en ordning, hvorefter foranstaltninger, som skal lægge hindringer i vejen for et overtagelsestilbud, skal godkendes af generalforsamlingen, jf. selskabslovens 339, stk. 6. 4) Beslutning om at indføre en ordning, hvorved visse aktionærrettigheder m.v. suspenderes i forbindelse med et overtagelsestilbud, jf. selskabslovens 340, stk. 3. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet. Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Stiftelse 32. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 1, 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune. 3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer. 6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden. Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor. Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign.). Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 33. Anmeldelse om stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses 32, stk. 1, tillige angive: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVRnummer og adresse for virksomhedens revisor. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i 32, stk. 4. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed 34. Anmeldelse om oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive: 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Filialbestyrerens fuldmagt. 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse. 4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØSlandene skal der medsendes officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

9 25. marts Nr Ændringer i registrerede forhold 35. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsog Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Genoptagelse m.v. 36. Som bilag til anmeldelse om genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges: 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse. 3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. 4) Dokumentation for, at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen. Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlange, at der indsendes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent. 37. Anmeldelse om genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses 32, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive: 1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden. 2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden. 3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indsendes for den manglende periode. 4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indsendes for den manglende periode. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 38. En virksomhed, som er omfattet af 2, stk. 3, 2. pkt., 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land. Grænseoverskridende fusion og spaltning 39. Denne bekendtgørelses eller finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning. Stk. 2. Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere medsendes en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype. Kapitel 5 Registrering af erhvervsdrivende fonde Stiftelse m.v. 40. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende fond eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive: 1) Fondens navn og eventuelle binavne. 2) Fondens adresse og hjemstedskommune. 3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato. 4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier. 6) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet). 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen. 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden. 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende. 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn. 6) Den seneste årsrapport i tilfælde af omdannelse til erhvervsdrivende fond efter lovens 51. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 41. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs-

10 25. marts Nr og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, 1. og 3. pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 6 Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v. 42. Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive: 1) Firmagruppens navn og adresse. 2) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer. 3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere. 4) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset. Stk. 2. Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Ændringer i registrerede forhold 43. Anmeldelse om ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indsendes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 7 Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber) 44. Anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive: 1) SE-selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SE-selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SE-selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb. 6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 45, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 45, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 45. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges: 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt 4 i SE-loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen. 8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5. 9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 44, stk. 1, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 46. Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses 45, stk. 1, nr. 1-3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE-selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i 5 i SE-loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 47. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 48. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i 6 og 7 i SE-loven er opfyldt.

11 25. marts Nr Anmeldelse om omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR-nummer jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SEselskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges: 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 50. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsog Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 8 Anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCEselskaber) m.v. 51. Anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive: 1) SCE-selskabets navn og eventuelle binavne. 2) SCE-selskabets adresse og hjemstedskommune. 3) SCE-selskabets stiftelsesdato og formål. 4) SCE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode. 5) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde. 6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 52, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog 52, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere. 52. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges: 1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen. 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt 3 i SCE-loven er opfyldt. 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling. 5) Eventuelle myndighedsattester. 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse. 7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen. 8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret. Stk. 2. For personer, jf. 51, stk. 1, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 53. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive: 1) Det udenlandske SCE-selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår. 2) Filialens navn, adresse og formål. 3) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE-selskab og for filialbestyrerne. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge: 1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE-selskab er lovligt bestående i hjemlandet. 2) Det udenlandske SCE-selskabs vedtægter. 3) Filialbestyrernes fuldmagt. 54. Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCEforordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØSland, skal med anmeldelsen mindst følge de i 52, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i 4 i SCE-loven er opfyldt. Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land. 55. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SCE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning. 2) Myndighedsattest. 3) SCE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. 56. Som bilag til anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges: 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

12 25. marts Nr ) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i 5 i SCE-loven er opfyldt. 57. Anmeldelse om omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges: 1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen. 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5. Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPRnummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 58. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsog Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. Kapitel 9 Anmeldelse om registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen 59. Anmeldelse om registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive: 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne. 2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser. 3) Virksomhedens driftsform og branche. 4) Dato for regnskabsårets afslutning. 5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden. 6) Eventuelt tidligere indehaver. 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene. Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. 60. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove. Stk. 2. Registrering sker i SKAT s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen. Kapitel 10 Klageadgang 61. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 62, stk. 2, jf. 57, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde. Kapitel 11 Straf 62. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse via Webreg og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses 3-5, 7 og 8, med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 12 Ikrafttræden m.v. 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 273 af 25. marts 2010 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 25. marts 2011 BETINA HAGERUP / Lars Bunch

13 25. marts Nr Bilag 1 Dokumenter, som skal indsendes på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. 9, stk. 3 1) Stiftelsesdokument. 2) Vedtægter. 3) Vurderingsberetning om apportindskud ved stiftelse, efterfølgende erhvervelser og kapitalforhøjelse i andet end kontanter. 4) Det centrale ledelsesorgans erklæring, hvor denne erstatter en vurderingsberetning. 5) Indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v., som offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, jf ) Fusionsplan ved national og grænseoverskridende fusion. 7) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende fusion. 8) Spaltningsplan ved national og grænseoverskridende spaltning. 9) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende spaltning. 10) Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab. 11) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.

14 25. marts Nr Takster Bilag 2 1. Registreringsgebyr A. Virksomhedsformer Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder Anmeldelse om registrering efter regler i selskabslovgivningen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt: 1. Aktie- og anpartsselskaber 2. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) 3. Filialer 4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S) 5. Europæiske økonomiske firmagrupper 6. SE-selskaber 7. SCE-selskaber 8. Energinet.dk 9. Naviair 10. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber: a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser b) Tværgående pensionskasser c) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af 301 i lov om finansiel virksomhed d) Firmapensionskasser e) Sparevirksomheder For alle registreringer af selskabsretlige oplysninger vedrørende disse selskabsformer skal der betales gebyr i henhold til de gældende takster. B. Takster Der skal betales registreringsgebyrer efter nedenstående takster: Registreringsgebyr for Webreg stiftelse Webreg ændring Øvrig stiftelse Øvrig ændring Genoptagelse Gebyrtakst 670,00 kr. 180,00 kr ,00 kr. 340,00 kr. 350,00 kr. Indeholder en anmeldelse flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst. C. Gebyrfri Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde: 1. Ændring af adresse og hjemsted

15 25. marts Nr Ændring af regnskabsår 3. Ændring af revisor 4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning) 5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning 6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab 7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret 8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed 9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 10. Effektuering af kapitalnedsættelser 11. Registreringer, der er omfattet af undtagelse for registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab eller et anpartsselskab skal der betales et gebyr pr. binavn på kr., jf. selskabslovens 3, stk. 2. E. Rykkergebyr I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. 2. Årsgebyr For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 1/10 promille af egenkapitalen, dog mindst 100 kr. og højst kr. Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser. Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb.

16 25. marts Nr Gebyrer og takster for oplysninger og dokumenter m.v. Kopier af virksomhedsdokumenter, årsrapporter og andre regnskaber pr. bestilt ydelse Ekspres levering af en eller flere ydelser, ekspresgebyr Regnskabsside kopieret eller udskrevet i styrelsens ekspedition pr. side Bekræftede udskrifter af følgende dokumenter Fuldstændig udskrift Sammenskrevet resumé Tegningsudskrift Selskabscertifikat Navneændringscertifikat Tilmeldte brugere til CVR ( Årsrapporter og andre regnskaber leveret pr. mail i PDF-format Personsøgning med selskabstilknytning Udvidet personrapport Selskabsrapport Fuldstændig rapport For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning. Bilag 3 100,00 kr. 300,00 kr. 4,00 kr. 400,00 kr. 300,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 37,00 kr. 8,00 kr. 44,00 kr. 16,00 kr. 32,00 kr.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1476 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035097 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 243 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2037 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1466 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9681 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016588

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1382 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014838

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608.

Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608. Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608. Filial af engelsk skuffeselskab nægtet registreret på grund af manglende dokumentation for tegningsforholdene, manglende autoriserede oversættelser og manglende

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter.

Som begrundelse for sit afslag anfører styrelsen for det første, at det amerikanske selskab mangler formål, selskabskapital og vedtægter. Kendelse af 17. september 1999. 98-180.953. Filial af amerikansk selskab opfyldte ikke betingelserne for registrering. Lov om aktieselskaber 1. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og 12 (Finn Møller Kristensen,

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240

VEDTÆGTER. for. Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 VEDTÆGTER for Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S CVR nr. 28710240 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere