Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar"

Transkript

1 Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer alle ansøgninger og bliver enige om, hvilke de vil prioritere. Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? 3F ansøger slet ikke, hvilket alle er enige om er ærgerligt. HK har fået deres del. DS og SL er meget aktive. Har i fordelt pengene på tværs af grupperne (OAO, AC, FTF)? Deler udgifterne til arbejdspladsansøgninger forholdsmæssigt ud mellem sig. Er de tre beslutningsfora blevet slået sammen til et? Har i bevidst skævdelt midlerne med henblik på senere modsat skævdeling? Har der været uenighed mellem jer og ledelsen? Har jeres HR/Personale-afdeling spillet en væsentlig rolle? Hvordan? - Fordeling? - Udarbejdelse af ansøgningsmateriale? - Andet? Men de samarbejder. Men hvis en stor gruppe 3F pludselig søgte ville deres ansøgning formodentligt blive imødekommet selvom den var relativt dyr. Det har fungeret rigtig godt som et eventyr.. Stor ros til HR det har været super godt. Bemærk: HR er klar med en oversigt over midlernes anvendelse og fordeling 1. maj, som vi er velkommen til at kontakte hende om til den tid.

2 Trepartsmidler Kompetenceudviklingsmidler AC-forum har fordelt midlerne forlods for både 2010 og 2011, og der kan derfor ikke kan søges hertil mere. OAO-forum har fordelt midlerne for 2010, og næste ansøgningsfrist til dette forum er derfor først 1. februar Der gøres opmærksom på, at der er begrænsede midler til rådighed, og at ansøgere skal være indstillet på, at der ved evt. bevilling ikke gives fuldt tilskud FTF-forum har fastsat en særlig ansøgningsdato for lærerområdet, idet dette område indtil nu ikke har søgt om deres andel i midlerne. Der skal sikres en nogenlunde ligelig fordeling inden for området, og derfor har man fastsat en særlig ansøgningsfrist for lærerne den 1. maj Der vil blive udsendt særlig mail herom til skolelederne snarest. Disse skemaer skal benyttes ved ansøgning: OAO-området - ansøgningsfrist 1. februar 2011 Word PDF FTF-området Word PDF Grupper Word PDF BEMÆRK venligst, at der ikke ydes tilskud til transport og vikarudgifter i forbindelse med bevilgede uddannelser. Du skal således forinden aftale med din leder, at din arbejdsplads er indstillet på at betale disse udgifter. Der ydes ikke tilskud til lederuddannelse, hverken for ledere eller førledere. Principper Se yderligere vedr. vedtagne principper her.(referat fra møde i Det koord. forum ). Spørgsmål vedr. treparsmidlerne kan rettes til HR på eller

3 Ansøgningsskema til kompetenceudvikling Enkeltansøger OAO/LO (se vejledning næste side) Stamoplysninger Ansøgers navn: Cpr.nummer: Stillingsbetegnelse: Faglig organisation: Telefon: Arbejdsstedets navn: Der ansøges om Titel på kurset/uddannelsen: Kursusudbyder: Ansøgningsfrist på kurset/uddannelsen: Forventet starttidspunkt: Forventet afslutningstidspunkt: Beskrivelse af kurset/uddannelsen: Mail: Begrundelse for ansøgningen: Leders indstilling (inkl. redegørelse for, hvordan det ansøgte kursus/udd. kan anvendes i det daglige arbejde): Der ansøges om midler til betaling af (dokumentation skal indsendes efterfølgende) Kursusafgift: kr. Opholdsudgifter: kr. Materialer: kr. Andet: kr. Underskrift Leder: Medarbejder: Der ydes ikke tilskud til transport og (som udgangspunkt) vikarudgifter. Ansøgningen fremsendes til HR, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Eventuelle spørgsmål kan rettes til Trine Gundesen, eller tlf Side 1 af 2

4 Vejledning trepartsmidler til kompetenceudvikling Enkeltansøger OAO/LO Generel information Formålet med trepartsmidlerne til kompetenceudvikling er at øge kompetenceudviklingen for de ansatte. Midlerne er et supplement til de kompetenceudviklingsaktiviteter, der allerede finder sted i kommunerne. Midlerne er fordelt på hovedorganisationsområderne OAO/LO, AC og FTF (inkl. Sundhedskartellet). Midlerne skal anvendes til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Herved forstås: Tilbud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Tilbud i henhold til love, der regulerer almene og studieforberedende voksenuddannelser. Tilbud omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet for voksne). Tilbud efter lov om åben uddannelse. Videregående deltidsuddannelse udbudt efter universitetsloven, lov om indtægtsdækket virksomhed eller lovgivning om videregående uddannelser på Kulturministeriets område. Andre relevante kurser og uddannelser hos anerkendte udbydere, som kommunen og en (lokal) repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation kan blive enige om. Midlerne kan anvendes til betaling af kursusafgifter materialer Bemærk venligst, at der i Mariagerfjord Kommune ikke ydes tilskud til transport og vikarudgifter. Tilskud til vikarudgifter vil dog efter særlig ansøgning blive vurderet individuelt i forhold til følsomhedsniveauet. Udgifterne skal specificeres på ansøgningsskemaet og efterfølgende dokumenteres. Formål med kompetenceudviklingsmidlerne i Mariagerfjord Kommune at tilbyde faglig uddannelse til basispersonale at hæve uddannelses-/kompetenceniveauet generelt at sikre, at midlerne anvendes så de understøtter det øvrige arbejde med kompetenceudvikling i kommunen. Det lokale beslutningsforum for OAO/LO har besluttet at vægte basisløft til ufaglærte, efter- og videreuddannelse til øvrige medarbejdergrupper samt uddannelse i livsstilssygdomme. Ansøgning Ansøgning om midler til kompetenceudvikling skal ske på baggrund af medarbejderudviklingssamtaler eller andre tiltag, hvor medarbejderen er inddraget. Midlerne gives til enkeltpersoner eller til grupper af medarbejdere. Ansøgning om kurser fremsendes af den enkelte medarbejder med indstilling fra nærmeste leder, og ansøgningen behandles af det lokale beslutningsforum for OAO/LO. HR er sekretariat for beslutningsfora, og eventuelle spørgsmål kan rettes hertil. Ansøgningen fremsendes til HR, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Eventuelle spørgsmål kan rettes til Trine Gundesen, eller Side 2 af 2

5 Principper kompetenceudvikling - trepartsmidler HR/Personale Nordre Kajgade Hobro Tlf Journalnummer: P Ref.: Trine Gundesen Direkte tlf Dato: December 2009 Principper for kompetenceudviklingsmidler Målsætning: at tilbyde faglig uddannelse til basispersonale at hæve uddannelses-/kompetenceniveauet generelt at sikre at midlerne anvendes, så de understøtter det øvrige arbejde med kompetenceudvikling i kommunen. Midlerne er et supplement til de kompetenceudviklingsaktiviteter, der allerede finder sted. Hvad kan midlerne anvendes til: Iflg. protokollatet skal midlerne fortrinsvis anvendes til kompetencegivende kurser/efterog videreuddannelser hos anerkendte udbydere, f.eks. Tilbud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Tilbud i henhold til love der regulerer almene og studieforberedende voksenuddannelser. Tilbud omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videreuddannelser (videreuddannelsessystemet for voksne). Tilbud efter lov om åben uddannelse. Videregående deltidsuddannelser udbudt efter universitetsloven, lov om indtægtsdækket virksomhed eller lovgivning om videregående uddannelser på Kulturministeriets område. Andre relevante kurser og uddannelser hos anerkendte udbydere, som kommunen og en (lokal) repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation kan blive enige om. Side 1 af 3

6 Indsatsområder: tilbud om uddannelse af basispersonale (dog ikke egentlige grunduddannelser som f.eks. læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen) efter/videreuddannelse af enkeltpersoner kompetenceudvikling for grupper af medarbejdere Indsatsområderne vægtes forskelligt inden for de tre hovedorganisationsområder OAO, FTF og AC.. Der henvises derfor til skemavejledningen. Hvad kan man søge om: Man kan søge om dækning af kursusafgifter materialer Der ydes ikke tilskud til transport og vikarudgifter. Tilskud til vikarudgifter vil dog efter særlig ansøgning blive vurderet individuelt i forhold til følsomhedsniveauet. Udgifterne skal specificeres på ansøgningen og efterfølgende dokumenteres. Hvem kan søge? Enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere kan søge fra kompetenceudviklingsmidlerne. Krav til ansøgning: Ansøgningsfrist er 1. februar eller 1. september. Der anvendes ansøgningsskema beregnet til formålet. Enkeltansøgere Ansøgning om midler til kompetenceudvikling skal ske på baggrund af medarbejderudviklingssamtaler eller andre tiltag, hvor medarbejderen er inddraget. Ansøgning om midler fremsendes af den enkelte medarbejder, med påtegning af nærmeste leder. Lederen skal endvidere på selve ansøgningsskemaet redegøre for, hvordan det ansøgte kursus/uddannelse kan anvendes i det daglige arbejde. Grupper Kompetenceudviklingsinitiativer for grupper af medarbejdere ansøges af lederen og en medarbejderrepræsentant. Side 2 af 3

7 Hvem behandler ansøgninger: Enkeltansøgninger Enkeltansøgninger behandles i det pågældende lokale beslutningsforum. Grupper Gruppeansøgninger behandles i de pågældende lokale beslutningsfora. Der kræves bevilling fra hvert af de lokale beslutningsfora for at en ansøgning kan imødekommes. Information Relevant information findes på kommunens hjemmeside under For Personale/Kompetenceudvikling/Trepartsmidler. Ønskes yderligere oplysninger kan HRafdelingen kontaktes på eller tlf Praktisk information Efter bevilling af et kompetenceudviklingsforløb, skal ansøgeren eller dennes leder selv stå for tilmelding eller igangsætning af forløbet. Faktura jfr. bevillingen fremsendes til HR/Personales EAN-nr , og betales fra den centrale konto vedr. kompetenceudviklingsmidler fra trepartsaftalen. Opfølgning/evaluering Der udarbejdes årligt en oversigt over, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, der er igangsat i henhold til trepartsaftalerne. HR-afdelingen 15. december 2009 Side 3 af 3

8 Det koordinerende forum HR/Personale Journalnummer: P Ref.: Trine Gundesen Direkte tlf Dato: Møde den 20. august 2009, kl Medlemmer: Niels Højgaard Jens Nørgaard - afbud Jørgen Basballe Karen Rosendal (FOA) afbud Elly Andersen deltog i stedet Mads Nørgaard (AC) Esben Pedersen (BUPL) Dorrit Lundquist (Dansk Sygeplejeråd) Dagsorden: 1. Lederuddannelser afgrænsning 2. Tilskud til transport 3. Basisuddannelser 4. Vikarer/ikke fastansatte 5. Allerede igangsatte kurser/uddannelser 6. Seniorkonferencen 7. Eventuelt 1. Afgrænsning vedr. lederuddannelse HR/Personale har modtaget ansøgninger om lederuddannelse fra både ledere og medarbejdere uden ledelsesansvar. Derfor ønskes en principiel drøftelse af, hvor grænsen mellem kompetenceudviklingsmidlerne og lederuddannelsesmidlerne går? Øremærkes lederuddannelsesmidlerne udelukkende til DOL en? Skal der åbnes for den sekundære ledergruppe inden for kompetenceudviklingsmidlerne? Hvor placeres ansøgninger fra førledere (medarbejdere uden ledelsesansvar)? Se vedhæftede notat. Ledere, der ikke er omfattet af DOL en, omfattes af kompetenceudviklingsmidlerne. Førledere ikke er omfattet. Kriteriet for tilskud til ledere er derfor, at man i sit ansættelsesforhold er tildelt ledelseskompetencer. Der kan næppe forventes fuld finansiering af uddannelsen, og det vil derfor være den enkelte arbejdsplads, der skal finansiere restbeløbet. Side 1 af 3

9 2. Tilskud til transport AC-forum, FTF-forum og OAO-forum har alle vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til transport i forbindelse med bevilgede kurser/uddannelser fra trepartsmidlerne. Årsagen er, at transportudgiften udgør en stor del af ansøgningsmidlerne, og derfor ønsker foraene en principiel drøftelse af, om det er hensigtsmæssigt at en stor del af midlerne anvendes til transport Der ydes ikke tilskud til transport. Den enkelte arbejdsplads skal finansiere udgiften af eget budget. 3. Tilskud til basisuddannelser En dagplejer har ansøgt om tilskud til merituddannelsen som pædagog. En uuddannet lærer har ansøgt om tilskud til merituddannelsen som lærer. Både FTF-forum og OAO-forum finder ikke, at kompetenceudviklingsmidlerne skal anvendes til basisuddannelser. Der ønskes en principiel drøftelse herom. Der ydes ikke tilskud til grunduddannelser (f.eks. læreruddannelsen, pædagoguddannelsen osv.). 4. Vikarer/ikke fastansatte Der foreligger en ansøgning fra en vikar, som siden 2008 har været i vikariat. Er ansat i vikariat frem til Lederen anbefaler, at der ydes tilskud til uddannelsen. Ansøgningen udleveres på mødet. Der foreligger yderligere en forespørgsel fra en vikar, dog ingen konkret ansøgning. Det fremgår af protokollatet, at aftalen omfatter alle ansatte. Iflg. personalekonsulenterne omfatter aftalen derfor også vikarer. Eneste undtagelse er vikarer, som hver dag betragtes som fratrådt, altså løse vikarer. Det besluttes, at fastansatte prioriteres frem for vikarer. 5. Tilskud til allerede igangsatte kurser AC-forum, FTF-forum og OAO-forum har alle modtaget ansøgninger om kurser, hvor ansøger er optaget på kurset/uddannelsen på ansøgningstidspunktet kurset allerede er igangsat/afholdt og betalt af arbejdsgiver eller ansøger selv I et af tilfældene er der tale om et kursus, hvor lederen på forhånd har efterspurgt tilskud fra trepartsmidlerne, men hvor man fik besked om, at man endnu ikke var klar med retningslinier for tilskud. Lederen oplyser, at det naturligvis ikke vil ske fremover, men at Side 2 af 3

10 der var tale om en særlig situation dengang (mailen fra pågældende leder fremsendes til orientering). Allerede igangsatte/afholdte kurser kan indgå på lige fod med øvrige ansøgninger. 6. Seniorkonference/temadag Endvidere forventes et oplæg vedr. Seniorkonference klar til mødet. HR/Personale afholder møde med Ældresagen den 17. august. Afholdes som aftensmøde fra Fri tilmelding. 7. Eventuelt Drøftet følgende: Intet drøftet. Ref. TG Side 3 af 3

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere