Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 384 Offentligt Notat Erhverv J.nr. MST Ref. CHT/ASJ Den 16. december 2009 Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger Indhold Indledning...2 Ad 1. Generelle bemærkninger Ad 2. Manglende definitioner ( 2) Ad. 3 Berørte virksomheder ( 7) Ad. 4 Anmeldelse ( 8) Ad. 5 Regnskabets indhold ( 9) Ad. 6 Miljødata ( 10 og 11) Ad. 7 Miljøberetning for virksomheder på grund- og miljøledelsesmodel ( 12-14) Ad. 8 Oplysningernes form ( 15) Ad. 9 Tilsynsmyndighed eller verifikators kvalitetssikring af miljødata ( 17 og 18) Ad. 10 Tidsfrister ( 19 og 20) Ad. 11 Offentliggørelse ( 21) Ad. 12 Klager over afgørelser ( 28) Ad. 13 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser ( 30 33) BILAG 1- Høringsliste...14

2 Indledning Miljøstyrelsen sendte den 29. oktober 2009 et udkast til ny bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 20. november Lovforslaget blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer, i alt 110 høringsparter. Listen er vedlagt som bilag. Miljøstyrelsen har modtaget 23 høringssvar, hvoraf 11 ikke har bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen: Affald Danmark Bryggeriforeningen Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Fjernvarme Dansk Industri (DI) Dong Energy Power A/S DSB Energi- og Olieforum.dk Forbrugerrådet Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) Forsikring & Pension Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) GenvindingsIndustrien (GI) Håndværksrådet Key2Green International Transport Danmark (ITD) Kommunernes Landsforening (KL) Landbrug & Fødevarer RenoSam Registrerede Revisorer FRR Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (E&S) Hvor navnet er fremhævet, indeholder svaret bemærkninger. DI, Dong Energy Power A/S (på vegne af brancheforeningen Dansk Energi), Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening. Udkastet til bekendtgørelsen er baseret på flertalsanbefalingerne fra Udvalget til modernisering og forenkling af de grønne regnskaber, som beskrevet i udvalgets rapport fra I dette notat refereres til udvalget. Bekendtgørelsen afgrænser de virksomheder, der skal udarbejde et grønt regnskab, og fastsætter indholdet og formen af regnskabet, herunder forskellige krav til virksomheder med og uden miljøledelse, hvor virksomheder med miljøledelse får færre og mere fleksible krav. Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om kvalitetssikring og -vurdering af oplysninger i regnskabet samt procedurer og frister, herunder krav til brugen af det kommende digitale indberetningssystem. I det følgende gennemgås de tolv svar med bemærkninger. Miljøstyrelsens kommentarer er samlet efter hvert afsnit. Bemærkninger af teknisk karakter er indarbejdet i bekendtgørelsen uden videre kommentering. 2

3 Høringssvarene er gengivet i hovedtræk i dette notat: 1. Generelle bemærkninger 2. Manglende definitioner ( 2) 3. Berørte virksomheder ( 7) 4. Anmeldelse ( 8) 5. Regnskabets indhold ( 9) 6. Miljødata ( 10 og 11) 7. Miljøberetning for virksomheder på grund- og miljøledelsesmodel ( 12-14) 8. Oplysningernes form ( 15) 9. Tilsynsmyndighed eller verifikators kvalitetssikring af miljødata ( 17 og 18) 10. Tidsfrister ( 19) 11. Offentliggørelse / publicering ( 21) 12. Klager over afgørelser ( 28) 13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser ( 30-33) Ad 1. Generelle bemærkninger Generelt udtrykker høringssvarene støtte til bekendtgørelsens intentioner om at modernisere og forenkle de grønne regnskaber samtidig med, at virksomhedens egen miljøindsats og miljøforbedringer holdes fokuseret. Dette tilkendegiver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, GenvindingsIndustrien, International Transport Danmark og KL. DI og Bryggeriforeningen ønsker som udgangspunkt de lovpligtige grønne regnskaber helt afskaffet, men givet at regnskaberne stadig skal aflægges, har de to organisationer udtryk sig positivt om udformningen af bekendtgørelsen. RenoSam ønsker, at Miljøministeriet sikrer, at indberettede miljødata og miljøredegørelser stilles til rådig for Miljøstyrelsens benchmarking af forbrænding og deponeringsanlæg, således at virksomheder ikke skal dobbeltrapportere i forbindelse med implementeringen af den kommende affaldsbekendtgørelse. DI og Landbrug & Fødevarer har tilbudt Miljøministeriet at bistå i forbindelse med udarbejdelse af en vejledning, og E&S har tilbudt deres hjælp i forbindelse med udarbejdelse af en kommunikationsplan, der gør brug af LET administrationskampagne og ideer til kampagneinitiativer. Landbrug & Fødevarer foreslår, at bekendtgørelsens navn også indeholder noget om offentliggørelse, da kravene til offentliggørelse af miljøoplysninger også er et væsentligt aspekt i bekendtgørelsen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen udmønter lov nr. 251 af 31. marts 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, hvor formålet har været at øge effekten af de grønne regnskaber, samtidig med, at kravene til regnskaberne bliver mere fleksible og mindre administrativt tunge, og at kravene til internationale rapporteringsforpligtelser derudover indarbejdes. Tilgængeligheden og anvendeligheden af de grønne regnskaber i offentligheden skal styrkes. Miljøministeriet har med bekendtgørelsen ikke til hensigt at afskaffe de grønne regnskaber eller reducere dem til kun at overholde internationale rapporteringsforpligtelser. Som led i en effektivisering af de grønne regnskaber har Miljøstyrelsen igangsat en proces til digitalisering af de grønne regnskaber. 3

4 I forbindelse med digitaliseringsprocessen vil Miljøstyrelsen etablere en hjemmeside til miljødata, hvor det grønne regnskab kan søges og downloades. Ligeledes vil der blive etableret en dataservice, hvor data kan trækkes til f.eks. benchmarkinganalyser. Andre myndigheder og interessenter vil via denne service kunne trække relevante data. I forbindelse med udarbejdelse af en vejledning er Miljøstyrelsen i dialog med relevante interessenter, som bidrager med indspil til vejledningstekst, eksempler og checklister. Bekendtgørelsen handler både om afgivelse af virksomhedernes miljøoplysninger og offentliggørelse af disse, men virksomhederne har ret til, at oplysninger ikke offentliggøres i den udstrækning, forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om indsigt i miljøoplysninger tillader det. Miljøstyrelsen finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre navnet på bekendtgørelsen. Ad 2. Manglende definitioner ( 2) DI, Dong Energy Power A/S, Landbrug & Fødevarer og RenoSam ønsker, at følgende begreber defineres under 2: 1. Hovedaktivitet 2. Moderselskab 3. Koncern 4. Utilsigtede udledninger 5. Uheld DI mener, at der kun bør være pligt til at rapportere om emissioner fra væsentlige store uheld. Landbrug & Fødevarer ønsker, at der i forhold til landbrug, hvor begrebet ejendom benyttes, laves en kobling og beskrivelse af sammenhængene mellem virksomhed og ejendom. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen. De pågældende begreber skal defineres i overensstemmelse med brugen af begreberne i anden sammenhæng, og da flere af begreberne benyttes uden for miljøområdet, finder Miljøstyrelsen det uheldigt at lave en særlig definition. Miljøstyrelsen vil i en kommende vejledning beskrive begreberne og brugen af dem i anden sammenhæng. Det digitale indberetningssystem vil også indeholde hjælp og vejledning, herunder eksempler på, hvordan der skal indrapporteres. Begreber, som benyttes specielt i forbindelse med de grønne regnskaber og PRTR-data, er defineret. Begreber, som udelukkende benyttes i PRTR-forordningen, indarbejdes dog ikke i bekendtgørelsen, idet disse begreber allerede fremgår af forordningen, og EU-Kommissionens vejledning hertil. Moderselskab og koncern er ikke defineret i årsregnskabsloven eller i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, men der er i artikel 1 i direktivet en større afgrænsning, som Miljøstyrelsen vil tage udgangspunkt i ved vejledningsteksten i det digitale indberetningssystem. Vejledningen til implementering af PRTR-forordningen definerer utilsigtede udledninger som alle udledninger, der ikke er tilsigtede, rutinemæssige eller ikke-rutinemæssige, og som skyldes ukontrolleret udvikling i udførelsen af aktiviteter i virksomheden beskrevet i bilag I i PRTR-forordningen nr. 166/2006 af 18. januar

5 Et uheld vil medføre en emission som følge af et hændelsesforløb i forbindelse med driften, som ikke er tilladt efter virksomhedens miljøgodkendelse, men det er ikke tanken at enhver emission, som følger af mindre ubetydelige driftsforstyrrelser, skal indrapporteres. Uheld skal på den anden side heller ikke fortolkes efter risikobekendtgørelsens bestemmelser om rapportering af uheld, fordi denne bekendtgørelse kun omfatter større uheld. Miljøstyrelsen vil udarbejde en vejledende tekst med eksempler, som skal tydeliggøre, hvilke uheld og utilsigtede udledninger der forventes indrapporteret. Ad. 3 Berørte virksomheder ( 7) DI og Dong Energy Power A/S mener, at virksomheder med tyve ansatte og derunder generelt bør fritages for pligten til at udarbejde grønt regnskab. DI henviser til bekendtgørelsens bestemmelse om, at en aktivitet på bekendtgørelsens bilag 1, der udføres som biaktivitet på en virksomhed, der ikke er optaget på listen, kun er omfattet af pligten til at udarbejde grønt regnskab, hvis den er i- mærket. DI mener, der sker en overimplementering i forhold til PRTR, hvis alle virksomheder uanset størrelse og materialeforbrug skal udarbejde grønt regnskab. Miljøministeriet følger udvalgsrapportens flertalsanbefaling, og det er tillige præciseret i lovforslagets bemærkninger, at pligten til at aflægge grønt regnskab vil omfatte alle listepunkter, som i dag er i-mærket, samt yderligere fem listepunkter på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, hvor virksomhederne vurderes at have en tilsvarende miljømæssig vurdering og dermed offentlig interesse. Således vil alle i-mærkede virksomheder og aktiviteter skulle udarbejde grønt regnskab (og indrapportere miljødata efter PRTR-forordningen) uanset størrelse og materialeforbrug. I dag omfatter ikke i-mærkede virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab kun virksomheder med mere end tyve ansatte. Grænsen er et supplement til de øvrige afgrænsninger på baggrund af art og omfang af aktiviteterne på virksomhederne, og den skal bidrage til at sikre, at meget små ikke i-mærkede virksomheder ikke pålægges uforholdsmæssigt store administrative byrder. Et flertal i udvalget anbefalede, at grænsen skulle fastholdes for de ikke i-mærkede virksomheder på bilag 1, og bekendtgørelsen ændres, så den følger denne anbefaling. Der vil være tale om knap 40 ikke i-mærkede virksomheder, som fortsat vil være fritaget for pligten til at udarbejde grønt regnskab. Ad. 4 Anmeldelse ( 8) DI, Dong Power A/S og Landbrug & Fødevarer ønsker ikke kravet om, at virksomheden skal oplyse adresse på den medarbejder, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det grønne regnskab. Bryggeriforeningen, DI, Dong Energy Power A/S og Landbrug & Fødevarer mener, der er tale om dobbeltrapportering, når en virksomhed i sin anmeldelse skal oplyse om navne på medlemmer i bestyrelse mv., samt hvem der er påtegningsberettiget/godkender det grønne regnskab. Landbrug & Fødevarer mener også, at det er administrativt tungt, at virksomheden forpligtes til løbende at foretage ændringer i anmeldelsesdata, idet indberetningen af det grønne regnskab kun sker en gang årligt, hvorfor en gangbar løsning kunne være, at alle opdateringer i forbindelse med anmeldelsen sker, når det grønne regnskab indberettes. 5

6 RenoSam finder det uklart, om man skal anmelde sig til det nye system, hvis man tidligere har været forpligtet til at indlevere et grønt regnskab. Miljøstyrelsen havde i forbindelse med brugergruppemøderne om udarbejdelsen af bekendtgørelsen fået den opfattelse, at der var et ønske om at få tilføjet adressen på den ansvarlige for udarbejdelse af det grønne regnskab. Da dette alligevel ikke tilfældet, gøres denne oplysning frivillig i forbindelse med anmeldelsen. Et af formålene med digitaliseringen af det grønne regnskab har netop været at undgå dobbeltrapportering, og Miljøstyrelsen er enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheden skal give oplysninger om virksomhedens bestyrelse (som er nødvendige i forbindelse med 29 omkring bestemmelser om straf), idet disse oplysninger allerede er oplyst til CVR. Desværre er en del af oplysningerne i CVR-registret ikke tilgængelige på CVR s on-line service, som udstiller de data, som Miljøministeriet og andre offentlige institutioner kan få. Derfor er det nødvendigt at bede virksomheden om disse data to gange, indtil dataservicen engang bliver udvidet. Miljøstyrelsen er i dialog med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om muligheden for at få udvidet CVR-servicen. Virksomhederne skal ikke anmelde sig igen, hvis virksomheden tidligere har afleveret et grønt regnskab. Første gang en virksomhed indsender sit grønne regnskab kan der være behov for at ajourføre og tilføje oplysninger, som Miljøstyrelsen ikke har kunnet hente fra CVR, for eksempel oplysning om virksomhedens hovedpostkasse, således at der kan sendes en elektronisk besked til virksomheden, når det grønne regnskab er indberettet, videresendt til tilsynsmyndigheden eller verifikator. Tidsfristerne i forbindelse med anmeldelsen skal understøtte og påminde nye virksomheder om, at der skal udarbejdes et grønt regnskab, når virksomheden har modtaget en miljøgodkendelse, der omfatter et listepunkt i bilag 1 til bekendtgørelsen om grønt regnskab. Når virksomheden anmelder sig, vil det digitale system kunne hjælpe virksomheden med at kunne opfylde sine forpligtelser med hensyn til det grønne regnskab. Der stilles krav til, at miljødataperioden skal anmeldes senest seks måneder før ny miljødataperiode starter. Dette sker bl.a. af hensyn til rykkerprocedurerne i det digitale system. Ændringer i forbindelse med øvrige stamoplysninger kan foretages i forbindelse med indberetningen af det grønne regnskab, idet der laves en kobling mellem anmeldelsesdelen og indberetningsdelen i det digitale system, således at L&F s forslag delvist efterkommes. Ad. 5 Regnskabets indhold ( 9) Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ønsker tydeliggjort, hvad regnskabet skal indeholde, og ønsker henvisning til miljøberetningen i 12. RenoSam påpeger, at ISO virksomheder ikke er pålagt ekstern auditering af datagrundlag, hvorfor det bør præciseres, hvem der foretager en kvalitetsvurdering. Der introduceres to modeller, en grundmodel og en miljøledelsesmodel, i bekendtgørelsen. 12, omfatter kun grundmodellen. Virksomheder med et certificeret miljøledelsessystem har mulighed for en mere fleksibel og forenklet indberetning, jf. 13 og 14. 6

7 Bekendtgørelsen præciserer i 9, at det grønne regnskab skal indsendes til Miljøstyrelsen, i modsætning til den gældende bekendtgørelse, hvor oplysninger sendes i forbindelse med årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 17 præciserer, at certificerede virksomheder kan lade den, der verificerer virksomhedens miljøledelsessystem, indtræde i tilsynsmyndighedens sted. Ad. 6 Miljødata ( 10 og 11) KL mener, at oplysninger om energiforbrug bør medtages. DI, Dong Energy Power A/S og Landbrug & Fødevarer mener ikke, at 10 præcist nok afgrænser de miljødata, der skal indrapporteres, men at der sker en udvidelse af de nuværende regler i forhold til væsentlighedsbegrebet. GenvindingsIndustrien mener, at det er uklart, hvorvidt certificerede virksomheder skal indberette PRTR-data for alle anlæg omfattet af certificeringen. DI og Landbrug & Fødevarer mener, at 10, stk. 4, bør flyttes til bilag 2. Dong Energy Power A/S mener, at der i 11 skal suppleres med stk. 4 i sætningen som angivet i 10, stk. 1. nr. 4-5, idet certificeret virksomheder ikke skal stilles ringere end ikke-certificerede virksomheder. E&S opfordrer til, at Miljøministeriet undersøger mulighederne for datagenbrug, således at dobbeltrapportering undgås. Krav til oplysninger om virksomhedens energiforbrug fremgår af 10, stk. 2. Miljøstyrelsen har omformuleret 10, stk. 3, således at væsentlighedsbegrebet fremstår mere klart. Certificerede virksomheder skal afgive oplysninger for de emissioner og affaldsmængder, som henhører fra den hovedaktivitet samt eventuelle biaktiviteter, jf. virksomhedens miljøgodkendelse og hvis aktiviteter fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, som overskrider PRTR-forordningens tærskelværdier. Virksomheden med et miljøledelsessystem, som dækker forskellige anlæg, som ikke nødvendigvis er omfattet af en miljøgodkendelse (hoved- og/eller biaktiviteter), behøver ikke at medtages disse anlæg i deres miljøberetning eller ifm. miljødatadelen. Miljøstyrelsen mener, at 10, stk. 4, bør stå uændret for at sikre størst mulig gennemsigtighed for afrapportering af affaldsdata. En overflytning til bilag 2 vil ikke bidrage til at skabe overblik over indrapporteringspligtige miljødata. Der skal ikke suppleres med en henvisning til 10, stk. 4, i 11, idet denne bestemmelse er en undtagelsesregel, som omhandler væsentlighedsbegrebet. Certificerede virksomheder skal kun oplyse om PRTR-forordningens 91 stoffer, hvis disse stofmængder overskrider PRTR- tærskelværdien, og skal ikke oplyse om stoffer, som ikke fremgår af PRTR-forordningens bilag II, selvom virksomheden finder dem væsentlige. Miljøstyrelsen har i forbindelse med digitaliseringsprocessen gennemgået et bredt spektrum af eksterne og interne databaser og registre for at undgå, at virksomhederne dobbeltrapporterer. Det digitale indberetningssystem er koblet til CVR on-line, hvor en del af de ønskede oplysninger kan hen- 7

8 tes. Dog kan oplysninger om moderselskab, koncerner, bestyrelsesmedlemmer mv. ikke hentes fra CVR, da disse ikke er tilgængelige i denne service. Indtil denne service er etableret, må virksomhederne ændre i både CVR og i det digitale indberetningssystem til det grønne regnskab. Ad. 7 Miljøberetning for virksomheder på grund- og miljøledelsesmodel ( 12-14) KL mener, at miljøberetningen er blevet mere upræcis i forhold til kravene i den gældende bekendtgørelse. KL mener, at gældende krav om energi, transport og medarbejderinddragelse bør overføres til den nye bekendtgørelse. RenoSam finder begreberne om koncerner og CVR-nummer uklare og spørger, om et større kommunalt selskab, som har mange P-numre men ikke noget selvstændigt CVR-nummer (som f.eks. BOFA) kan lave en fælles miljøberetning, og om denne beretning skal indeholde alle aktiviteter, når der nu ikke er noget CVR-nummer. DI, Dong Energy Power A/S og Landbrug & Fødevarer forslår af 12, stk. 4 opdeles, således at redegørelsen om virksomhedens miljøteknologiske forbedringer får sit eget punkt. Ifølge DI og Dong Energy Power A/S vil dette også kunne medføre, at ISO virksomheder ligesom EMASvirksomheder kan nøjes med at indberette 12, stk Bryggeriforeningen ønsker, at redegørelsen for de miljøteknologiske processer og tiltag udgår, idet det er vigtigere for virksomheden at redegøre for dette under indsats og resultater. DI ønsker, at kravene bliver så enkle som mulige. Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor kravet om løbende miljøteknologiske forbedringer, som ikke indgår i udvalgets anbefalinger og heller ikke er en del af kravene i miljøledelsessystemerne i øvrigt. Der opfordres til, at der laves en fortolkning til kravet i en kommende vejledning. Key2Green opfordrer til, at en miljøredegørelse sidestilles med ISO eller EMAS. DI, Dong Energy Power A/S og Landbrug & Fødevarer foreslår, at det gøres mere fleksibelt, hvordan miljøberetningen afgrænses og indberettes, så længe oplysningerne i 12 fremgår, således at virksomhedernes fleksibilitet, som diskuteret i forbindelse med udvalgsarbejdet til forenkling og modernisering af de grønne regnskaber, afspejles i bekendtgørelsens krav. F.eks. vil anden relevant dokumentation eller offentliggjort beretning, som f.eks. bæredygtighedsrapport, kunne erstatte et grøn regnskabs miljøberetning, så længe den indeholder oplysninger jf. 12, stk. 1 nr DI mener, at 14 om indberetningen for virksomheder med miljøledelsessystemet ISO er vejledningstekst og derfor bør slettes. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste mener, at kravet om redegørelse for en virksomheds miljøpolitik i miljøberetningen kun bør omfatte certificerede virksomheder, og at 19, stk. 2, kun bør omhandle certificerede virksomheder. Landbrug & Fødevarer foreslår, at 13 og 14 flyttes til vejledningen og omformuleres. Miljøberetningens indhold og detaljeringsniveau blev diskuteret af udvalget, og der var et ønske om at modernisere og forenkle miljøberetningen, som skulle give et overblik over miljøpolitikken, mål samt indsatser og resultater. Bekendtgørelsen følger flertalsanbefalingerne, hvilket bl.a. betyder, at oplysningskrav om underleverandører, internt arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse mv. ikke længere indgår, og derved bliver frivillig i virksomhedens indberetning. 8

9 Fremover kan en koncern med flere virksomheder, som skal udarbejde et grønt regnskab, lave en miljøberetning, som dækker hele koncernen. Virksomheder, som ejes af en kommune, vil typisk have et CVR-nummer, som indeholder mange af kommunens serviceaktiviteter (forsyningsvirksomhed, affaldsbehandling, institutioner, biblioteker m.v.), og det er tanken, at den pågældende kommunalbestyrelse kan blive regnet som koncernens modervirksomhed. Kommunalbestyrelsens samlede miljøberetning kan således erstatte miljøberetningen for den enkelte regnskabspligtige virksomhed, også selvom den indeholder aktiviteter, som f.eks. skole og børnehaveinstitutioner, som ikke skal lave grønt regnskab, men det betyder ikke, at miljøberetningen skal indeholde oplysninger om alle koncernens aktiviteter, hvis disse ikke er regnskabspligtige. I forbindelse med liberaliseringen af kommunens forsyningsvirksomhed vil der ske en opsplitning i selvstændige virksomheder med separate CVR-numre. Bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 4, deles i to. Konsekvensen af denne opdeling medfører, at EMAS-virksomheder og ISO virksomheder sidestilles, idet ISO virksomheder, fremover også kun vil skulle redegøre for 12 stk. 1 nummer 1-4. Miljøministeren har ønsket at styrke det grønne regnskab. Derfor er udvalgets flertalsanbefalinger suppleret med et krav om, at virksomheden skal redegøre for sine løbende miljøteknologiske forbedringer. I forbindelse med redegørelsen af de løbende miljøteknologiske forbedringer vil Miljøstyrelsen udarbejde en inspirationsliste til, hvad redegørelsen kan indeholde. Det er tanken, at inspirationslisten med bidrag fra brancheorganisationerne kan suppleres med eksempler på sådanne redegørelser. For at hjælpe virksomhederne med at adskille kravene til virksomheder med og uden miljøledelse er det valgt at opdele kravene til miljødatadel og miljøberetning. Dette fastholdes. Det tydeliggøres, at en miljøberetning (som kan bestå af en eller flere filer) kan være del af virksomhedens øvrige kommunikation, så længe oplysningerne i 12 indgår. I vejledningen forventes dette uddybet med eksempler på, hvordan en miljøberetning kan se ud (for eksempel flere filer, hvor 12, stk. 1, nr. 1-4, indgår i forskellige dokumenter, så som ansvarlighedsrapport, bæredygtighedsrapport og CSR-regnskab). Virksomheder med ISO skal ikke lave en samlet miljøredegørelse ligesom virksomheder med et EMAS-miljøledelsessystem. Derfor finder Miljøstyrelsen, at det bør præciseres i bindende regler, hvilken form for dokumentation, der skal indgå i det grønne regnskab, således at virksomheder med ISO kender kravene til denne model. En vejledning kan give en nærmere anvisning på, hvordan virksomheder med ISO kan opfylde disse krav. Det præciseres, at 19, stk. 2, omhandler alle virksomheder, uanset om de har miljøledelse, således at enhver virksomhed kan bruge tilsynsmyndigheden til at kvalitetssikre miljødata. Ad. 8 Oplysningernes form ( 15) Landbrug & Fødevarer foreslår at udvide overskriften til også at dække opbevaring af regnskabsmateriale, idet kapitlet ikke udelukkende indeholder krav til regnskabets form. 9

10 DI og Landbrug & Fødevarer mener, at det grønne regnskab skal kunne indberettes på engelsk, fordi mange koncerner har engelsk som koncernsprog, og flere virksomheder opererer på det internationale marked. DI og Landbrug & Fødevarer mener, at 16, stk. 2, omhandler konkrete oplysninger og bør høre til 10 omkring miljødata. Bryggeriforeningen opfordrer til, at det digitale indberetningssystem har en udformning, som gør det til et aktivt værktøj for virksomheder, og ikke kun målrettes myndighederne. Miljøstyrelsen er enig i, at titlen på afsnittet kan udvides til Oplysningernes form og opbevaring af regnskabsmateriale. De grønne regnskaber har et dobbelt formål. De skal dels bidrage til fastholde og videreudvikle virksomhedernes fokus på miljøarbejde dels skabe offentlighed om virksomhedernes miljøarbejde, herunder sikre offentligheden lettilgængelig information om, hvordan miljøtunge virksomheder påvirker miljøet. Da det ikke kan forudsættes, at den brede offentlighed har engelskkundskaber, herunder kendskab til de forskellige miljøbegreber og termer, der til fulde kan udnytte afrapporterede oplysninger og informationer på dette sprog, vurderer Miljøstyrelsen, at det grønne regnskabs værdi reduceres betragteligt, hvis det ikke afgives på dansk. Miljøstyrelsen fastholder, at 16, stk. 2-4, vedrører formen på data. De flyttes således ikke til 10. Der er i forbindelse med udviklingen af det digitale indberetningssystem etableret en brugergruppe med deltagelse af brancheorganisationer samt ad-hoc virksomhedsrepræsentanter og KL. Brugerne er kommet med indspil til opbygning, design, funktionaliteter mv., således at systemet tilpasses til at opfylde både myndighedernes og brugernes krav og ønsker. Ad. 9 Tilsynsmyndighed eller verifikators kvalitetssikring af miljødata ( 17 og 18) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) finder det usædvanligt, at tilsynsmyndigheden i medfør af 17 får hjemmel til at kvalitetsvurdere miljødata. FSR er usikker på, hvem der skal dække omkostninger til denne kvalitetsvurdering. FSR foreslår, at virksomhederne skal vælge verifikator eller virksomhedens revisor til at foretage kvalitetshandlingerne. RenoSam præciserer, at virksomheder med miljøledelsessystemet ISO ikke er pålagt ekstern auditering, og såfremt en ekstern auditor skal verificere oplysningerne i miljøredegørelsen vil medføre en ekstraudgift for virksomhederne på kr. Det præciseres i bekendtgørelsen, at virksomheder med miljøledelse kan få kvalitetssikret deres PRTR-data hos verifikator, uanset om der blive udarbejdet en miljøredegørelse eller om miljøberetningen baseres på dokumentation og kontrol under ISO Efter den gældende bekendtgørelse skal tilsynsmyndighederne udarbejde en udtalelse til det grønne regnskab (ledelsens redegørelse og oplysninger om miljøforhold). Der er således intet nyt i at tilsynsmyndighederne skal udtale sig om miljødata på baggrund af det kendskab myndighederne har i forbindelse med godkendelses- og tilsynsarbejde. 10

11 Reglerne ændres, således at PRTR-forordningens krav om, at den kompetente myndigheder skal vurdere kvaliteten af data med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, også kommer til at omfatte regnskabspligtige virksomheder. Tilsynsmyndigheden har hidtil udarbejdet en udtalelse til virksomheder uden omkostninger for virksomhederne, og opgaven har ikke direkte indflydelse på rådighedspuljen. Tværtimod vil der være en administrativ lettelse for tilsynsmyndighederne, at de ikke længere skal kvalitetssikre hele det grønne regnskab, men kun PRTR-data. Hvis der stilles krav om, at alle virksomheder skal benytte sin verifikator til kvalitetssikringen af miljødata, pålægges virksomhederne en ekstra økonomisk byrde, når kvalitetssikringen af PRTR-data ikke allerede indgår i en årlig ekstern auditering af virksomheden. For at sikre størst mulig fleksibilitet hos den enkelte virksomhed, fastholdes det derfor, at virksomheden vælger, hvem der skal foretage kvalitetsvurderingen af PRTR-data. FSR s ønske om at virksomheden benytter sin revisor til kvalitetssikring af data, er diskuteret i forbindelse med udvalgsarbejdet, hvor samme synspunkt blev fremført. Der er ikke fagligt belæg for at uddelegere beføjelsen til en part, der ikke har fokus på virksomheders miljøforhold og produktionsprocesser. Ad. 10 Tidsfrister ( 19 og 20) DI og Landbrug & Fødevarer foreslår, at der skal være mulighed for at indberette sin miljøberetning årligt uden krav om, at miljøberetningen skal omfatte tre sammenhængende dataperioder. Forslaget bunder i virksomhedens øvrige rapportering, som eks. bæredygtigheds- eller CSR rapporter, måske kun omfatter et etårigt billede af virksomhedens indsats mv.. FBE og Landbrug & Fødevarer finder det uklart, hvornår certificerede virksomheder kan bruge tilsynsmyndigheden til kvalitetssikring. RenoSam har fremsendt et tekstforslag til præcisering. Landbrug & Fødevarer finder, det kun bør være miljødatadelen og ikke hele det grønne regnskab, som fremsendes til tilsynsmyndigheden, fordi det kun er denne del, som skal kvalitetssikres. DI og Landbrug & Fødevarer mener ikke, der bør indsættes tidsfrister i 19, stk. 6 og 7, idet der er tale om et internt forhold mellem verifikator og virksomhed, som selv tilrettelægger og planlægger deres opgave. Landbrug & Fødevarer foreslår, at fristen for indsendelse af det grønne regnskab udvides til 14 uger, idet det grønne regnskab ikke længere er koblet til årsregnskabslovens bestemmelser. ITD foreslår, at fristen for tilsynsmyndighedens udtalelse skal være virksomheden i hænde 7 dage før fristen i 20 udløber i stedet for 3 dage før, hvilket vil give virksomheden lidt længere tid til at kommentere udtalelsen. Det præciseres i bekendtgørelsen, at miljøberetningen kan omfatte en kortere periode end tre miljødataperioder, men det præciseres også, at miljøberetningen skal omfatte hele miljødataperioder. Det tydeliggøres i bekendtgørelsen, at virksomheder på grundmodellen skal have sine miljødata kvalitetssikret hos tilsynsmyndigheden, men at virksomheder med miljøledelsessystem selv kan vælge, hvem der kvalitetssikrer PRTR-data. 11

12 Hele det grønne regnskab skal fremsendes til tilsynsmyndigheden eller verifikator, således at miljødata kan kvalitetssikres i relation til de øvrige miljøoplysninger virksomheden kommer med i sin miljøberetning. Opgaven med at kvalitetssikre PRTR-data vanskeliggøres unødigt, hvis ikke data kan sættes i kontekst med virksomhedens øvrige oplysninger og informationer. Det er korrekt, at afkoblingen af de grønne regnskaber fra årsregnskabsloven giver virksomhederne en måned mere til udarbejdelse af det grønne regnskab. Da tilsynsmyndighedens opgave begrænses, idet udtalelsen fremover kun skal forholde sig til miljødata, er det vurderingen, at den ekstra måned bør komme virksomhederne til gode. Fristen i 19, stk 2, for indsendelse af det grønne regnskab udvides således fra 10 til 14 uger. Ad. 11 Offentliggørelse ( 21) DI og Landbrug & Fødevarer opfordrer til tæt dialog om udformningen af de grønne regnskaber i forbindelse med offentliggørelsen, idet virksomhedernes indflydelse på det samlede regnskab begrænses i forbindelse med digitaliseringen af de grønne regnskaber. Begge parter tilbyder deres bistand i det videre offentliggørelsesarbejde. Landbrug & Fødevarer ønsker at sikre virksomhedernes mulighed for at kommunikere deres miljøoplysninger i overensstemmelse med deres ønsker til design og øvrige retningslinjer for kommunikation, hvilket ifølge Landbrug & Fødevarer kan gøres ved, at der i stedet for offentliggørelse af det grønne regnskab på virksomhedens hjemmeside indsættes et krav om, at virksomheden skal etablere et link til Miljøstyrelsens edb-informationssystem. DI ønsker ligeledes kun, at der kræves en henvisning til Miljøstyrelsens system. Bryggeriforeningen mener, at der er forskel i 6, stk. 2, og PRTR-bekendtgørelsens 5, stk. 2, så virksomheden ikke har mulighed for at holde oplysninger fortrolige. E&S mener, at der er behov for en kommunikationsplan, som sikrer at virksomhederne informeres om loven. Miljøstyrelsen er i dialog med DI, Danmarks Naturfredningsforening samt Landbrug & Fødevarer omkring udformning og publicering af de grønne regnskaber. Virksomhedsrepræsentanter kontaktes i forbindelse med udvalgte temaer. For at sikre at det grønne regnskab gøres endnu mere synligt og tilgængelig for offentligheden foreslog ministeren i forbindelse med lovforslagsforhandlingerne, at regnskabet udover offentliggørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside også skulle kunne findes på virksomhedens hjemmeside, når en sådan haves. Miljøstyrelsen mener, at synligheden og tilgængeligheden er den samme, hvad enten det grønne regnskab kan findes som et direkte link til Miljøstyrelsens hjemmeside eller som en PDF-fil (eller anden form for fil, som kan hentes), hvorfor 21, stk. 2, ændres til at kunne rumme begge løsningsmodeller. Virksomhederne har mulighed for at undlade at offentliggøre følsomme oplysninger jf. 24. Dette forudsætter, at virksomheden udarbejder en skriftlig anmodning indeholdende en begrundelse for, hvorfor oplysningerne skal holdes fortrolige. I forbindelse med digitaliseringen af det grønne regnskab, er der etableret en brugergruppe jf. Miljøstyrelsens tidligere bemærkninger. Der påtænkes en vejledning til brug for udarbejdelse af det grønne regnskab samt i forbindelse med indberetning i det elektroniske system, og virksomhederne vil blive skriftligt orienteret, når det det digitale indberetningssystem er klar til virksomhedernes ind- 12

13 beretninger. Miljøstyrelsen mener således ikke, at der ikke er et specifikt behov for en kommunikationsplan i forbindelse med udmøntningen af loven. Ad. 12 Klager over afgørelser ( 28) Landbrug & Fødevarer synes, at der skal være klagemulighed overfor de administrative afgørelser, som foretages i forbindelse med indberetning af det grønne regnskab, herunder PRTR-data. Efter den gældende bekendtgørelse kan afgørelser om grønt regnskab ikke påklages til anden administrativ myndighed, men for at tydeliggøre, at afgørelser om aktindsigt og fortrolighed kan påklages, fremgår dette af bekendtgørelsen Ad. 13 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser ( 30 33) RenoSam mener, at man ikke bør ophæve de gældende regler før den 31. december 2010, da det er denne lovgivning, som skal regulerer de grønne regnskaber for Dong Energy Power A/S mener, at det bør angives, hvordan virksomhederne skal forholde sig, hvis det digitale indberetningssystem ikke er brugbart i rapporteringsperioden. DI mener, at såfremt der ikke er etableret et elektronisk indberetningssystem, skal det være muligt at indberette i f.eks. excel-regneark. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste påpeger, at termen miljødatarevisionsperiode ikke findes i ISO De tidligere bestemmelser om grønt regnskab og PRTR skal ophæves med virkning fra 1. februar 2010, således at den kommende bekendtgørelse kan træde i kraft, og stille krav til de grønne regnskaber, som skal udarbejdes for Det bliver præciseret i 9, stk. 1, at det grønne regnskab skal indsendes til Miljøstyrelsen. Når det digitale indberetningssystem er i drift, skal virksomhederne, jf. 9, stk. 3, benytte dette system. Der er ikke begrænsninger på, hvilken filtyper virksomheden skal fremsende sit grønne regnskab i, såfremt det digitale indberetningssystem ikke er i drift. Det er korrekt, at miljøledelsessystemet ISO ikke bruger termen miljørevisionsdataperiode, og det præciseres i bekendtgørelsen, at miljørevisionsdataperioden kun er relevant for virksomheder med EMAS-miljøledelsessystem. 13

14 BILAG 1- Høringsliste 92-gruppen for bæredygtig udvikling Advokatrådet / Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de Tekniske Videnskaber Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Brancheforeningen SPT Bryggeriforeningen By- og Landskabsstyrelsen Landsplan By- og Landskabsstyrelsen Vand Byggesocietetet Center for Miljø CO Industri Cowi DAKOFA Danmarks Fiskeriforening Danmarks Idrætsforbund Danmarks Motorunion Danmarks Naturfredningsforening Danmarks private vandværker Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Statistik Danmarks Vindmølleforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Autogenbrug Dansk byggeri Dansk Byplanlaboratorium Dansk Energi Dansk Fjernvarme Dansk Metal Dansk Standard Dansk Textil & Beklædning Dansk Transport og Logistik Danske Havne Danske Maritime Danske Mejeriers Fællesorganisation Danske Regioner Danske Vognmænd DANVA De Danske Skytteforeninger Det Økologiske Råd

15 DI DMU DHI Emballageindustrien Energinet.dk Energistyrelsen envina Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Eurofins Finansministeriet Forbrugerrådet Forbrugerstyrelsen FORCE Technology Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark Foreningen af danske brøndborere Foreningen af danske kraftvarmeværker Foreningen af Danske Varmforzinkere Foreningen af miljøakkrediterede miljøcertifikatorer Foreningen af Registrerede Revisorer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri Forsikring & Pension Forskningscenter for Skov & Land Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarsministeriet Frederiksberg Kommune Friluftsrådet genvindingsindustrien Green Network Greenpeace Danmark Grønne familier HK-Kommunals Miljøudvalg Horesta HTS, Handel, Transport og Serviceerhvervene Håndværksrådet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ingeniørforeningen i Danmark International Transport Danmark Kalk- og teglværksforeningen KL Klima- og energiministeriet Kommunalteknisk Chefforening Københavns Kommune

16 Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd LO Miljøklagenævnet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri naturklagenævnet NOAH Oliebranchens Fællesrepræsentation Plastindustrien i Danmark Realkreditforeningen RenoSam Skatteministeriet Skov og Naturstyrelsen Spildevandsteknisk forening Teknologirådet Teknologisk Institut Transportministeriet Uniscrap Verdensnaturfonden Økologisk Landsforening Økonomi- og Erhvervsministeriet

miljocenter@fyn-trekant.dk

miljocenter@fyn-trekant.dk Ministerier og styrelser: Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk Beskæftigelsesministeriet, bm@bm.dk Datatilsynet, dt@fatatilsynet.dk Energistyrelsen,

Læs mere

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk Offentlige myndigheder: Arbejdstilsynet Att: Liza Jensen Beredskabsstyrelsen Att. Ann Patricia Sparre Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Att: Camilla Brovang Forsvarsministeriet GEUS Indenrigs-

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Høringsliste. abf@abf-rep.dk;

Høringsliste. abf@abf-rep.dk; Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de tekniske Videnskaber Akademirådet Alectia Altox A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Arbejdstilsynet

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber

Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 144 Offentligt Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber Indhold 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 7 3 GRØNNE

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse 92-gruppen for bæredygtig udvikling Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Alectia Altox Andelsbolighavernes

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Til høringsparterne, jf. vedlagte liste Vand J.nr. BLS-400-00101 Ref. BHo Den 16. december 2010 Forslag til ændring af vandløbsloven

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep.

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep. 12. oktober 2015 Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) Høringsliste Høringspart 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Forsyning

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk Høringsliste vedrørende udkast til vejledning om Nye muligheder i landdistrikterne Januar 2014 Ministerier & Styrelser: Arbejdstilsynet Banedanmark Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark Høringsliste Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-300-00031 Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-149-00019 Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring.

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v.

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v. Miljøudvalget 2011-12 L 13 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering m.v.) Lovudkastet blev sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1) 2009/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-671-01497 Fremsat den 29. oktober 2009 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO

Læs mere

Høringssvar fra organisationer til PRTR-bekendtgørelsen

Høringssvar fra organisationer til PRTR-bekendtgørelsen NOTAT Erhverv J.nr. MST-1232-00028 Ref. tanak Den 22. september 2015 Høringssvar fra organisationer til PRTR-bekendtgørelsen Høringssvar med bemærkninger 1. Danmarks Naturfredningsforening 2. DCE - Nationalt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk Høringsliste: J.nr. NST-100-00087 Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber Høringsliste Kommuner og regioner: Alle kommuner Alle regioner Foreninger, organisationer mv.: 3F Fagligt Fælles Forbund 92-gruppen Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail:

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail: Advokatrådet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: samfund@advocom.dk Assuranceforeningen SKULD Sankt Petri Passage 5,3 1165 Købehavn K E-mail:cph@skuld.com Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr. e-mail: anjlam@erst.dk; miasim@erst.dk 23. februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Kære Peter H. Schaarup,

Kære Peter H. Schaarup, Fra: Lise Kjærgaard Steffensen (NaturErhvervstyrelsen) [mailto:liks@naturerhverv.dk] Sendt: 20. november 2013 10:20 Til: Schaarup, Peter H. Cc: Pernille Kirsten Balslev-Erichsen (NaturErhvervstyrelsen);

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere