KonjunkturNyt. Uge 10 ( marts 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (7.-. marts )

2 Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 9 Danmark Fremgang i industriproduktionen i januar Vareeksporten faldt i januar, men tendensen er fortsat stigende Lille fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar Skuddag giver stor fremgang i dankortomsætningen Bilsalget steg i februar Antallet af ledige stillinger fortsatte med at stige i. kvartal Lavere forbrugerprisinflation i februar Internationalt Euroområdet: BNP steg, pct. i. kvartal Tyskland: Industriproduktionen steg kraftigt i januar Storbritannien: Industriproduktionen steg i januar Norge: Forbrugerprisindekset steg i februar og industriproduktionen steg i januar Kina: Forbrugerprisindekset steg i februar Japan: BNP faldt, pct. i. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder ECB annoncerede yderligere lempelser på rentemødet torsdag d.. marts Euroen og den danske krone er styrket, mens de ledende aktiekursindeks er faldet Olieprisen steg igen

4 Side af 9. Dansk konjunkturnyt Fremgang i industriproduktionen i januar Industriproduktionen (i faste priser) steg med,8 pct. fra december til januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det svarer til et niveau, som er, pct. højere end samme periode sidste år, og industriproduktionen fortsætter dermed den stigende tendens, som der har været siden 9. Fremgangen i januar var bredt funderet på de fleste brancher med kun få undtagelser. Medicinalindustrien havde i januar en fremgang på små pct. efter en tilbagegang på 8 pct. for året som helhed. Produktionen steg også inden for transportmiddelindustrien og møbelindustrien (som også dækker over fremstilling af legetøj). Industriens omsætning (i løbende priser) steg med, pct. i januar. Udviklingen dækker over en øget eksportmarkedsomsætning på, pct., og en stigning i hjemmemarkedsomsætningen på,8 pct. Eksportmarkedsomsætningen har været omtrent uændret siden foråret, mens hjemmemarkedsomsætningen er vokset de seneste to måneder efter have været faldende igennem anden halvdel af, jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætning ( mdr. glidende gennemsnit) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side af 9 Vareeksporten faldt i januar, men tendensen er fortsat stigende Såvel eksporten som importen af varer (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i januar. Eksporten faldt med pct. og importen med pct. Tendensen gennem de seneste fem år er dog fortsat stigende for såvel eksport som import, jf. figur.. I perioden november til januar er vareeksporten således steget med pct. og importen med, pct. i forhold til de foregående tre måneder. Det lille fald i vareeksporten i januar kan især tilskrives, at eksporten af fødevarer (næringsmidler mv.) og maskiner (undtaget transportmidler) er faldet med henholdsvis pct. og ¾ pct. Tilsammen udgør de to varegrupper pct. af vareeksporten. Kemikalier (herunder medicin) og forarbejdede varer trækker i den modsatte retning med stigninger i januar, men altså ikke i tilsvarende omfang. Også på tjenestehandlen (værdier, sæsonkorrigeret) var der et fald i både eksporten og importen. Tjenesteeksporten fortsætter sin faldende trend siden, jf. figur.. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. 8 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. Serierne i figur. er opgjort som måneders glidende gennemsnit, og der er anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Side af 9 Lille fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for januar viser et overskud på, mia. kr., jf. figur.. Dette er lidt mindre end i december måned og skyldes især en lille tilbagegang på overskuddet fra løn- og formueindkomst. Derimod steg overskuddet på handlen med varer og tjenester for tredje måned i træk og afbøder således udviklingen. Set i forhold til januar måned i de to foregående år er overskuddet på betalingsbalancen stort set uændret, jf. figur.. For som helhed skønnes i Økonomisk Redegørelse, december et overskud på betalingsbalancen på knap 8 mia. kr., svarende til 8,7 pct. af BNP. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. - - Mia. kr. - - Løn- og formueindkomst Overførsler Varer og tjenester Løbende poster Mia. kr. Mia. kr Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigeret. Faldet i løn- og formueindkomst i marts skyldes, at Mærsk udbetalte ekstraordinære udbytter i forbindelse med salget af Danske Bank-aktier. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Sæsonkorrigerede tal.

7 Side 7 af 9 Skuddag giver stor fremgang i dankortomsætningen Den ekstra dag i februar i år har givet forbrugerne en ekstra dag at bruge dankortet i, hvilket har resulteret i en stor fremgang i dankortomsætningen, også når der korrigeres for den stigende udbredelse af pengeoverførsler og normale sæsonudsving, jf. figur.7. Den store stigning i februar skal dog fortolkes med en betydelig varsomhed, da den anvendte sæsonkorrektion ikke tager korrekt hensyn til den ekstra dag i februar. Den sæsonkorrigerede vækst i dankortomsætningen i februar er normalt høj i skudår, mens den er lav eller negativ i de år, hvor der kun er 8 dage, jf. figur.8. Med en betydelig usikkerhed vurderes det, at skudårseffekten har øget den sæsonkorrigerede dankortomsætning i år med mellem ½ og pct. Den aktuelle fremgang i dankortomsætningen på godt pct. tyder således på en mindre fremgang i den underliggende dankortomsætning. I lyset af de meget lave prisstigninger peger det også på en real fremgang i forbruget. Figur.7 Dankortomsætning, måneders glidende gennemsnit Figur.8 Vækst i dankortomsætning fra januar til februar, sæsonkorrigeret Indeks (8M=) Indeks (8M=) Pct. Pct Dankortomsætning Renset for pengeoverførsler 8 dage 9 dage Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Pengeoverførsler er overførsler via mobilen, der ofte ikke er knyttet til egentligt privat forbrug, men blot er en afregning af mellemværender mellem private.

8 Side 8 af 9 Bilsalget steg i februar Tilgangen af biler til husholdningerne steg med pct. i februar fra januar, jf. figur.9. Der har dog været nogle udsving i tilgangen af biler til husholdningerne hen over nytår. Det kan hænge sammen med ændringerne i registreringsafgiften omkring årsskiftet. De aktuelle udsving er af en så behersket størrelse, at den underliggende tilgang af biler til husholdningerne har været stort set konstant de seneste måneder. Tilgangen af biler til husholdningerne har således stabiliseret sig på et historisk højt niveau. Erhvervenes køb af biler har været stigende igennem længere tid; dels på grund af et stadigt større omfang af privat leasing blandt de danske husholdninger, dels fordi tilgangen til anvendelse i erhvervene har været stigende siden. Det samlede salg af personbiler er således aktuelt på det højeste niveau nogensinde. Figur.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler Husholdningerne Hushold. med leasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. Tilgang dækker over køb og leasing af biler. Tilgang til husholdningerne indeholder således både husholdningernes køb af biler, og de biler de får rådighed over via leasingaftaler.

9 Side 9 af 9 Antallet af ledige stillinger fortsatte med at stige i. kvartal Der var.9 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er. flere i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. I som helhed var der gennemsnitligt ca.. ledige stillinger hvert kvartal, hvilket er en stigning på.7 ledige stillinger i kvartalet sammenlignet med. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed billedet af et vedvarende opsving på arbejdsmarkedet. Fremgangen i antallet af ledige stillinger i forhold til gjaldt alle erhverv med undtagelse af industrien, men de største stigninger fandt sted inden for serviceerhvervene erhvervsservice og handel og transport mv., jf. figur.. Tilsammen havde de to erhverv gennemsnitligt. flere stillinger hvert kvartal i end i. Andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden for erhvervet er også steget. I. kvartal var den største stigning i andelen sammenlignet med. kvartal året før inden for erhvervsservice og byggeri. Andelen af ledige stillinger er på det højeste niveau siden statistikkens start i. Figur. Ledige stillinger Figur. Antal ledige stillinger i erhverv. stillinger Pct.,. stillinger. stillinger,,,,,, 8 8, Industri mv. Handel og transp. Byggeri Information Finansiering mv. Erhvervsservice Antal Andel (h. akse) Anm.: Det faktiske antal ledige stillinger fra og med tredje kvartal er ikke direkte sammenligneligt med tidligere kvartaler pga. et forbedret opregningsgrundlag. Andelen af ledige stillinger vurderes ikke at være påvirket. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik.

10 Side af 9 Lavere forbrugerprisinflation i februar Forbrugerprisinflationen udgjorde, pct. i februar. Det er noget lavere end i januar, hvor forbrugerpriserne steg med, pct. på årsbasis, jf. figur.. Det er blandt andet prisudviklingen på benzin, diesel og fyringsolie, der har ført til den lavere årsstigning i forbrugerpriserne i februar. De lave forbrugerprisstigninger er fortsat sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester, jf. figur.. De årlige ændringer i varepriserne har med visse udsving været negative siden midten af, mens prisstigningerne på tjenester har været mere stabile men på et historisk set lavt niveau. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) er stadig højere end forbrugerprisinflationen, men har samtidig været faldende de seneste to måneder. Kerneinflationen udgjorde således,8 pct. i februar mod, pct. i december, jf. figur.. I februar kom i øvrigt den årlige huslejestigning i forbrugerprisindekset. Med en vægt på omtrent en fjerdedel af indekset har selv små ændringer heri betydning for inflationen gennem hele resten af året. Den årlige huslejestigning udgjorde,7 pct. i februar mod,9 pct. sidste år. Det er en lav huslejestigning set i et historisk perspektiv, som vil bidrage til at holde forbrugerprisinflationen på et lavt niveau igennem. Figur. Forbrugerpris- og kerneinflation Figur. Forbruger-, vare- og tjenestepriser Pct. Pct. Pct. Pct Forbrugerpriser Kerneinflation Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde: Danmarks Statistik.

11 Side af 9. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse (. estimat) steg BNP, pct. i. kvartal, jf. figur Lølæøøø ø.. Det var hovedsagligt de faste bruttoinvesteringer der med en stigning på, pct. bidrog positivt til udviklingen. Nettoeksporten bidrog negativt for andet lxxxxxxx kvartal i træk. BNP-væksten for hele var, pct. ssss Figur. BNP-vækst, Euroområdet Pct. (å/å) Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side af 9 Tyskland Industriproduktionen steg kraftigt med, pct. i januar, jf. figur.. Det er den største månedlige stigning siden september 9. Udviklingen skyldes primært en fremgang i byggeindustrien på 7 pct. og en stigning i produktionen af investeringsgoder på pct. Figur. Industriproduktion, Tyskland Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien I januar steg industriproduktionen med, pct. i forhold til måneden før, jf. figur.. Udviklingen er hermed vendt efter de sidste to måneders fald. Det er primært fremstilling, der har bidraget positivt til væksten. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af 9 Norge Inflationen, målt ved HICP-forbrugerprisindekset, var i februar, pct., jf. figur.. Ifølge den nationale definition var inflationen, pct., mens kerneinflationen, dvs. inflationen justeret for afgiftsændringer og eksklusive energivarer, var, pct. Industriproduktionen forblev uændret i januar på indeks 8,, jf. figur.. Der er hermed sket en afbødning af det fald, som har stået på siden september, hvor indekset er faldet med,9 pct. Industriproduktionen er nu på samme niveau som januar sidste år. Figur. Inflation, Norge Figur. Industriproduktion, Norge Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks HICP Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af 9 Kina Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i februar, jf. figur.. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til sidste måned. Hovedårsagen til den højere inflation er fødevarepriserne, der steg 7, pct. På månedlig basis steg forbrugerpriserne, pct. i forhold til januar, hvilket er den højeste månedlige stigning siden begyndelsen af 8. Figur. Inflation, Kina Pct. (å/å) 8 - Pct. (å/å) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af 9 Japan Ifølge den reviderede opgørelse faldt Japans BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.7. Det er en lille opjustering på, pct.-point fra den første opgørelse. Den negative vækst var bredt funderet, men skal især henføres til et fald på,9 pct. i det private forbrug. BNP-væksten gennem hele var,8 pct., hvilket primært skyldes en vækst på, pct. i. kvartal. Figur.7 BNP-vækst, Japan Pct. (å/å) Pct. k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst (.kvt./.kvt.) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder På rentemødet torsdag den. marts annoncerede Den Europæiske Centralbank (ECB) en nedsættelse af udlånsrenterne med, pct.-point samt en nedsættelse af indskudsbevisrenten på, pct.-point gældende fra. marts. Derudover meddelte ECB også, at de udvider deres opkøbsprogram fra til 8 mia. euro om måneden, hvilket var lidt mere end forventet i markedet. Slutteligt åbnes der nu også for opkøb af virksomhedsobligationer som en del af opkøbsprogrammet. Baggrunden for lempelserne er ifølge ECB et ønske om at understøtte en højere inflation. Ændringerne virkede umiddelbart efter hensigten, men kommentarer fra ECB om at der formentlig ikke kommer flere rentenedsættelser, førte til en bevægelse i den modsatte retning med en styrket euro og faldende aktiekursindeks til følge. Således faldt både det europæiske Eurostoxx-indeks og det britiske FTSE - indeks kraftigt i løbet af torsdagen. Det danske OMXC indeks blev også påvirket af udmeldelsen, men stigninger tidligere på ugen medførte, at indekset alligevel er steget i forhold til torsdag sidste uge. Euroen steg i løbet af torsdagen med godt pct. i for hold til dollaren, men er fredag middag faldet lidt igen og er nu knap, pct. højere end niveauet torsdag middag. Den styrkede euro påvirkede også den danske krone, der er styrket særligt over for den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen. Det bemærkes, at denne styrkelse ikke afspejles i det effektive kronekursindeks, jf. tabel., da dette er opgjort før ECB s udmeldelser torsdag. Danmarks Nationalbank har i en pressemeddelelse meddelt, at de fastholder alle renter på baggrund af Nationalbankens salg af valuta siden årsskiftet. Siden sidste torsdag er prisen på en tønde olie steget med, USD og er nu igen tæt på USD.

17 Side 7 af 9 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -, -, pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,8 -, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,9, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -, -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -, -, pct.-point JPY/EUR,79 -, pct. Langt (-årigt):,8, pct.-point GBP/EUR 7,8 -,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 89,8 -,98 pct. OMXC (/7-89 = ) 9,,9 pct. CNY/EUR,9 -, pct. Valutakurser : USD/CNY,7 -,7 pct. EUR/DKK 7,87, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7,8 -,98 pct. USD, S&P 99 -,9 pct. SEK/DKK 79,8 -, pct. Japan, Nikkei.8 -, pct. NOK/DKK 78,9 -, pct. Kina, Shanghai composite 8 -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 9,9 -, pct. indeks -,7 pct. JPY/DKK,9 -,9 pct. Storbritannien, FTSE 7 -, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ) 99, -,7 pct.-point Oliepriser: Brent (USD) 9,, USD Brent (DKK),7 8, DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Side 8 af 9 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, mar jul nov mar jul nov mar -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point - - mar jul nov mar jul nov mar Euro Dollar mar jul nov mar jul nov mar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) mar jul nov mar jul nov mar Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,98,,9,,9,9,,9,,88,,8,,8,,8,,8 mar jul nov mar jul nov mar EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

19 fm.dk

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere