Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark"

Transkript

1 Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales af den australske regerings generelle budget i stedet for via bidrag, som individer og arbejdsgivere indbetaler til en socialforsikringspulje. Af denne årsag indkomst- og aktivtestes australske pensioner. DHS (ministeriet for persontjenester) leverer australske socialsikringsydelser til individuelle personer. Du skal fortælle os alt om din, og i nogle tilfælde din partners 1, indkomst og aktiver, hvis du vil søge om australsk pension. Hvordan hjælper aftalen dig? I store træk giver aftalen dig mulighed for at indgive en ansøgning om dansk eller australsk ydelse. Den giver dig også mulighed for at lægge dine perioder med ophold i Australien og perioder med socialsikringsdækning i Danmark sammen, så du kan opfylde minimumskravene for australsk ydelse. Hvem kan få en australsk ydelse? Hvis du bor i Australien eller Danmark, kan du indgive ansøgning om udbetaling af alderspension, invalidepension og forældreydelse i Australien eller Danmark. For at være kvalificeret i henhold til aftalen skal du opfylde følgende grundlæggende krav*: Alderspension Du kan evt. få alderspension, hvis: du er over den påkrævede alder (se humanservices.gov.au angående detaljerede oplysninger), og den samlede tidsperiode, du har boet i Australien, og/eller dine perioder med dækning i Danmark sammenlagt udgør mere end 10 år. Invalidepension Du kan evt. få invalidepension, hvis: du er handikappet, eller du er permanent blind, og dit handikap/din blindhed opstod, mens du boede i Australien, eller den samlede tidsperiode, du har boet i Australien, og/eller dine perioder med dækning i Danmark sammenlagt udgør mere end 10 år. INT006DAN.1502 PAGE 1 OF 4

2 Forældreydelse Du kan evt. få forældreydelse, hvis: din partner er død, og du forsørger et eller flere børn under otte år, som før har været i Australien, og den samlede tidsperiode, du har boet i Australien, og/eller dine perioder med dækning i Danmark sammenlagt udgør mere end to år. Bemærk: Hvis du bor uden for Australien, når du søger, skal du generelt have mindst 12 måneders arbejdslivsophold i Australien 2, hvoraf mindst seks måneder skal være uafbrudt. * Der kan være yderligere krav, du skal opfylde, før du kan få tildeling. Hvem kan få dansk ydelse? I henhold til aftalen kan du søge om dansk folkepension, førtidspension og ATP-pension. De danske pensionsmyndigheder tager alle beslutninger angående danske ydelser. Kontakt de danske pensionsmyndigheder for at få flere oplysninger om danske ydelser 3. Hvordan søger jeg? I Australien søges om: australsk ydelse i henhold til aftalen på humanservices.gov.au dansk ydelse ved at kontakte ministeriet 4, eller indgive din ansøgning på det nærmeste DHS-servicecenter. Hvis du er i Danmark, søges om: dansk ydelse ved at kontakte dit lokale socialcenter australsk ydelse: o ved at kontakte dit lokale danske socialcenter o ministeriet, eller o ved at downloade ansøgningsskemaerne på humanservices.gov.au Du kan også indgive din ansøgning på ethvert dansk socialcenter. Ansøgninger om ydelse skal indgives hurtigt, da der normalt ikke foretages bagudbetaling. Ansøgninger om ydelser fra Australien kan indgives op til 13 uger forinden. Mere information Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger, skal du kontakte os 4 for at få gratis hjælp og rådgivning. INT006DAN.1502 PAGE 2 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK

3 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i denne publikation er udelukkende tiltænkt som en vejledning til de tilgængelige ydelser og tjenester. Oplysningerne i denne informationsfolder er korrekte pr. maj Hvis du bruger denne publikation efter den dato, skal du forhøre dig hos os om, hvorvidt oplysningerne er opdaterede. Skal jeg ansøge? Vi kan ikke være sikre på, om du får en ydelse, før du indgiver en ansøgning, så dine omstændigheder kan tages i betragtning. Det er dit ansvar at beslutte, om du indgiver en ansøgning om ydelse eller ikke. Fra hvilken dato er ydelserne tilgængelige? De fleste statslige ydelser udbetales fra eller efter den dato, hvor ansøgningen foretages. Så jo før du indgiver din ansøgning, jo hurtigere kan du få udbetaling. Hvad skal du gøre, når du har med en tredjepart at gøre? Du kan evt. have med en tredjepart at gøre, som ikke er ansat af os. I så fald skal du huske, at vi ikke har autoriseret nogen tredjepart til at give dig oplysninger eller råd om betalinger. Bemærkninger 1. Definition af partner I vores definition anses en person for at være din partner, hvis du og personen bor sammen, eller normalt bor sammen, er gift, i et registreret partnerskab (modsat eller samme køn) eller i et faktisk forhold (modsat eller samme køn). Ministeriet anser en person for at være i et faktisk forhold fra det tidspunkt, hvor vedkommende påbegynder samliv med en anden person i et parforhold. 2. Ophold i Australien Ministeriet anerkender alle parforhold, af modsat og samme køn. Med Ophold i Australien menes perioder, hvor du opholder dig i Australien som australsk borger eller indehaver af australsk permanent visum. Ophold i Australien på ethvert tidspunkt bruges som kvalificering til en australsk ydelse. INT006DAN.1502 PAGE 3 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK

4 Arbejdslivsophold er periode(r) med ophold i Australien (kun mellem 16 år og australsk pensionsalder). 3. Kontaktoplysninger for dansk socialforsikring 4. Kontaktoplysninger for det australske ministerium for persontjenester (Department of Human Services) Ministeriet for immigration og statsborgerskab kan fortælle os om dine rejser til og fra Australien siden Vi kan bruge disse oplysninger til at sikre, at du er berettiget til en australsk ydelse. Kontaktoplysninger for folkepension og førtidspension Pensionsstyrelsen Njalsgade 72 C DK-2300 København S DANMARK Tlf.: Fax: Hjemmeside: penst.dk Ring til (fra Australien). Kontaktoplysninger for ATPpensioner ATP Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød DANMARK Tlf.: Fax: Hjemmeside: atp.dk Ring til (kun fra Danmark). Bemærk: Dette internationale Freecall TM -nummer tilslutter dig direkte til ministeriet for persontjenester. Dette gratisnummer er muligvis ikke tilgængeligt alle steder i Danmark og er ikke nødvendigvis gratis ved opkald fra mobiltelefoner eller offentlige telefoner. Du skal eventuelt indkaste mønter/isætte betalingskort i betalingstelefoner som ved en lokal samtale, og udgiften refunderes muligvis ikke ved samtalens afslutning. Hvis ikke du kan benytte Freecall TM -nummeret, der står ovenfor, skal du kontakte os på Bemærk: Opkaldsgebyrer kan være gældende. Opringning fra mobiltelefon kan betydeen højere takst Bemærk: er ikke et sikkert medie til kommunikation. Fax: Postadresse: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Besøg humanservices.gov.au INT006DAN.1502 PAGE 4 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK

5 Social Security Agreement between Australia and Denmark Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in Denmark, so you can meet the minimum requirements for an Australian payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia or Denmark, you can lodge a claim for the Age Pension, Disability Support Pension and Parenting Payment in either country. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Denmark add up to more than 10 years. Disability Support Pension You may be able to get Disability Support Pension if: you have a disability, or you are permanently blind, and your disability/blindness occurred while you were living in Australia, or the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Denmark add up to more than 10 years. INT PAGE 1 OF 5

6 Parenting Payment You may be able to get Parenting Payment if: your partner is deceased, and you are caring for one or more children under eight years of age who have been to Australia before, and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Denmark add up to more than two years. Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months Australian Working Life Residence 2, of which six months must be continuous. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. Who can get a Danish payment? Under the agreement, you can claim Danish Old Age Pension, Anticipatory Pension and ATP Pension payments. The Danish pension authorities make all decisions about Danish payments. For more information about Danish payments, you should contact the Danish pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Danish payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in Denmark, to claim: a Danish payment, contact your local Danish social insurance office an Australian payment: o contact your local Danish social insurance office o the department, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Danish social insurance office. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK PAGE 2 OF 5

7 For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at May If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK PAGE 3 OF 5

8 Notes 1. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. 2. Australian residence The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Danish social insurance contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. Old Age and Anticipatory Pension ATP Pensions contact details contact details Pensionsstyrelsen Njalsgade 72C DK-2300 Copenhagen S DENMARK Call Fax Website penst.dk ATP Kongens Vaenge 8, DK-3400 Hilleroed DENMARK Call Fax Website atp.dk SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK PAGE 4 OF 5

9 4. Department of Human Services contact details Call from within Australia. Call from Denmark only. Note: this international Freecall TM number connects you directly to the. This Freecall TM may not be available from every location within Denmark and may not be free from mobile phones or public phones. You may need to insert coins/card in payphones as for a local call and this may not be refunded at the end of the call. If you are not able to use the Freecall TM number listed above, please contact us on Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Visit humanservices.gov.au SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND DENMARK PAGE 5 OF 5

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c XT104_ SEX OF DECENDENT Interviewer:Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl) 1. Mand 2. Kvinde XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere