Gladsaxe Kommune. Hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarteret. Evaluering af et Trafikpuljeprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune. Hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarteret. Evaluering af et Trafikpuljeprojekt"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarteret Evaluering af et Trafikpuljeprojekt Rapport nr

2 IRRD Information Title: English: Author: Gladsaxe Kommune. Hastighedsplanlægning i Mørkhøjkvarteret Evaluering af et Trafikpuljeprojekt Municipality of Gladsaxe. Mørkhøj located at the Copenhagen area. Evaluation of a pilot project with varying speed limits Anne Eriksson, Gladsaxe Kommune and Lárus Ágústsson, Road Directorate Subject Traffic Control (73) clasification: Accidents-and-the-Road (82) Keywords: Traffic Control 0658 Accident-prevention 1661 Urban Area 0313 Speed 5408 Speed Limit 0624 Average Speed 5409 Measurement 6136 Speed-Contro-Struct-Elem 2833 Public-Participation 0132 Denmark 8028 Abstracts: In 1995, the Municipality of Gladsaxe in the Copenhagen area received the acceptance and a financial contribution from the Traffic Fund of the danish Road Directorate for a pilot project with varying speed limits. ISSN: ISBN: The project was divided into two parts: producing a Speed Management Plan for the Municipality of Gladsaxe and the pilot project in Mørkhøj. The idea was to establish a zone in Mørkhøj with a speed limit of 40 km/h and, if this proved to be a succes, to establish similar zones in the entire municipality as suggested in the Speed Management Plan. The speed limit in urban areas in Denmark is 50 km/h. Zones with lower speed limit have never been used before in Denmark. The physical changes consisted of a number of plateaus or raised crossings and a number of bumps in the area of Mørkhøj. The project was inaugurated on October 1st, 1996, and traffic speeds were measured at the beginning, half a year later and after two years. Measurements show a decrease in average speed of up to 32%, corresponding to a decrease in average speed 53 to 36 km/h on one of the roads. A questionnaire, carried out in the spring of 1997, showed that the local inhabitants were satisfied with the project. 75% are of the opinion that 40 km/h or less is a suitable speed limit in Mørkhøj, and 22% are of the opinion that 50 km/h is suitable. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resumé Summary Problemerne Beskrivelse af Mørkhøj Projektet og arbejdsmetoden Hastighedsplan for hele kommunen Målene Uheldsanalyse Trafik- og hastighedsmålinger Tryghed Resultaterne Arbejdsgruppens forslag Borgermøde Anlægsarbejdet Busser Indvielse og kampagne Evaluering Hastigheder Uheldsanalyse Cykeltællinger Spørgeskema Trafiksaneringen Beslutningsprocessen Information Formidling og erfaringer Konklusion Oversigtskort

4

5 Forord Trafikpuljen var i sin nuværende form første gang på finansloven i 1995 som en bevilling med det formål at udvikle, afprøve og formidle nye metoder og løsninger til at forbedre trafiksikkerhed og miljø. Løsninger, der i praksis kan vise, hvordan målene i Regeringens trafikpolitiske redegørelse, 'Trafik 2005' kan realiseres. Den del af Trafikministeriets Trafikpulje, som bliver administreret af Vejdirektoratet, retter sig mod projekter i amter og kommuner og opererer under temaerne: handlingsplaner for trafiksikkerhed hastighedsplaner og differentierede hastighedsgrænser beboerstyret trafiksikkerhed sikkerhed for ældre i trafikken nul-visionen for trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne fremme af sikker cykeltrafik den nationale cykelby helhedsløsninger for støjbekæmpelse I årene har Trafikpuljesekretariatet administreret ca. 110 mio. kr. til demonstrationsprojekter og lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed. Den årlige beløbsramme svinger fra godt 8 til knap 40 mio. kr. Da det er en samfinansiering mellem stat og kommuner, er der tale om en samlet projektmasse for mindst det dobbelte. Projektstøtten omfatter 43 demonstrationsprojekter i næsten 30 kommuner. Herudover har næsten 100 kommuner fået støtte til at udarbejde lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed. En del af disse projekter er organiseret i et samarbejde mellem amter og kommuner. Alt i alt har Trafikpuljen ydet støtte til 111 kommuner og 11 amter. Et af demonstrationsprojekterne er gennemført i Gladsaxe kommune i årene I samarbejde med Vejdirektoratet, Gladsaxe Politi og Gladsaxe kommune er der gennemført et forsøgsprojekt om hastighedsplanlægning og differentierede hastigheder. Projektet blev delvist finansieret af Trafikministeriets Trafikpulje med 1 mio. kr. Henning Christiansen Vejdirektør 5

6

7 1. Resumé Gladsaxe kommune fik i 1995 støtte fra Vejdirektoratets Trafikpulje til forsøg med differentierede hastighedsgrænser. Projektet var delt i to dele, en udarbejdelse af en hastighedsplan for hele Gladsaxe kommune og et forsøgsprojekt i Mørkhøj. Idéen var at lave forsøg i Mørkhøjområdet med etablering af en zone med hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og hvis dette faldt godt ud, kunne kommunen følge op med zone 40 km/t områder i hele kommunen som foreslået i hastighedsplanen. Selve anlægget bestod i etablering af et antal plateauer i kryds, et antal bump samt porte ved indgangen til lokalområdet. Men projektet har adskilt sig fra en traditionel trafiksanering på nogle væsentlige punkter: der er færre hastighedsdæmpende foranstaltninger end i en traditionel trafiksanering, hvilket gør det billigere der er etableret hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af zonetavler der kun tillader en maksimal hastighed på 40 km/t en arbejdsgruppe med bl. a. repræsentanter fra området har haft stor indflydelse på projektet informationsniveauet har været højt Projektet blev indviet 1. oktober 1996, og hastighederne blev målt umiddelbart efter, et halvt år efter og to år efter. Målingerne viser et fald i gennemsnitshastigheder på mellem 19 og 32%. En spørgeskemaundersøgelse, der blev lavet i foråret 1997, viste at beboerne var tilfredse med projektet. 75% synes at 40 km/t eller lavere er en passende hastighed i området og 22% mener at 50 km/t er passende. 7

8

9 2. Summary In 1995, the Municipality of Gladsaxe in the Copenhagen area received the acceptance and a financial contribution from the Traffic Fund of the danish Road Directorate for a pilot project with varying speed limits. The project was divided into two parts: producing a Speed Management Plan for the Municipality of Gladsaxe and the pilot project in Mørkhøj. The idea was to establish a zone in Mørkhøj with a speed limit of 40 km/h and, if this proved to be a succes, to establish similar zones in the entire municipality as suggested in the Speed Management Plan. The speed limit in urban areas in Denmark is 50 km/h. Zones with lower speed limits have never been used before in Denmark. The physical changes consisted of the construction of a number of plateaus or raised crossings and a number of bumps in the area of Mørkhøj and gates to mark the speed zone limits. However, the project differs from a traditional traffic calming project on several important issues: there are fewer speed-reducing measures (bumps etc.) than in a traditional traffic calming project, which makes it cheaper a speed limit zone of 40 km/h was established by the posting of new zone signs permitting a maximum speed of 40 km/h a project committee including local representatives had important influence on the project the level of information has been high. The project was inaugurated on October 1st, 1996, and traffic speeds were measured at the beginning, half a year later and after two years. Measurements show a decrease in average speeds of up to 32%, corresponding to a decrease in average speed from 53 to 36 km/h on one of the roads. A questionnaire, carried out in the spring of 1997, showed that the local inhabitants were satisfied with the project. 75% are of the opinion that 40 km/h or less is a suitable speed limit in Mørkhøj, and 22% are of the opinion that 50 km/h is suitable. 9

10

11 3. Problemerne 3.1 Beskrivelse af Mørkhøj Mørkhøjområdet er et velafgrænset boligområde med blandet bebyggelse, både parcelhusbebyggelse og etageboliger. Vejnettet består af lange, lige veje, i alt 15,5 km. Der er overvejende lokal trafik i området, da der ikke er nogle "smutveje" igennem og heller ingen arbejdspladser der genererer store trafikmængder. Der er fire veje der leder ind i området fra de to store veje der afgrænser Mørkhøj, Mørkhøjvej og Novembervej. Fig. 1. Kort over Mørkhøj med vejnavne og busrute. 11

12 På vejene Juni Allé - Rybjerg Allé - Pilegårdsvej kører der busser og det er disse veje der er de mest befærdede i området. Mørkhøjområdet er uheldsbelastet. Det blev konstateret allerede ved en sortpletudpegning udført af kommunen i Da vejene er lange og lige, bliver der kørt forholdsvis hurtigt i området, og dette, plus strækninger med tæt beliggende krydsninger, bidrager til de mange uheld, se afsnit Projektet og arbejdsmetoden Da muligheden for at gennemføre områdevis nedsætning af hastigheden blev nævnt i forbindelse med Trafik 2005 og den efterfølgende trafikpulje 95, mente kommunen at det var oplagt at se nærmere på muligheden for at forbedre forholdene i Mørkhøj. Kommunen søgte derfor støtte fra Trafikpuljen til et projekt med differentierede hastighedsbegrænsninger i Mørkhøj. Der blev, som en af betingelserne for at opnå støtte, nedsat en styregruppe med deltagere fra kommunen, Vejdirektoratet og Gladsaxe politi. Denne gruppe havde det overordnede ansvar for projektet. Styregruppen udarbejdede et projektdokument for at definere målene med projektet. Dette beskrives senere i rapporten. For at forankre Mørkhøjprojektet og for at få bedre kendskab til de problemer som beboerne oplevede, blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af styregruppen og repræsentanter for lejere, grundejere og skolebestyrelser i området og desuden HT og Dansk Cyklist Forbund. Det var i denne arbejdsgruppe selve trafiksaneringen blev diskuteret efter oplæg fra kommunen. Metoden med at nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med lokale trafiksaneringer var tidligere prøvet i Gladsaxe kommune i forskellige sammenhæng. Det har vist sig at være en effektiv måde for at få afdækket de trafikale problemer, som beboerne oplever til hverdag. I kombination med de traditionelle analyser, som hastighedsmålinger og uheldsanalyser, giver det et næsten komplet billede af de trafikskabte problemer i et område. Arbejdsgruppen holdt 5 møder i løbet af efteråret 1995 og udgav i februar 1996 et notat om Mørkhøj der indeholdt: beskrivelse af arbejdsgruppen og dens kommissorium problemformulering, herunder trafikmålinger og uheldsanalyse løsningsforslag arbejdsgruppens anbefalinger. 12

13 3.3 Hastighedsplan for hele kommunen Sideløbende med Mørkhøjprojektet blev der udført en hastighedsplan for hele Gladsaxe kommune. Hastighedsplanen foreslår en opdeling af hele kommunen i zoner med en tilladt hastighed på højst 40 km/t. På de kommunale trafikveje foreslås dog bibeholdt 50 km/t, og på de amtslige foreslås hastighedsbegrænsninger på km/t. Ring 3, Ring 4 og Frederiksborgvej er alle stærkt trafikerede amts-/statsveje, der løber igennem Gladsaxe. Et gennemgående træk i hastighedsplanen er, at virkemidlerne til gennemførelse af zone 40 km/t er meget begrænsede. I vidt omfang forventes hastighedsbegrænsningerne gennemført kun ved skiltning. På nogle bestemte strækninger i lokalområdene foreslås hastighedsdæmpende foranstaltninger. For at undersøge om hastighederne kan reduceres på denne måde, blev princippet afprøvet i Mørkhøj. 13

14

15 4. Målene Styregruppen udarbejdede et projektdokument, i overensstemmelse med proceduren for et trafikpuljeprojekt. Her blev projektets mål beskrevet. På det tidspunkt dokumentet blev skrevet, var problemerne ikke undersøgt til bunds endnu. En stor del af arbejdet i den tidligere nævnte arbejdsgruppe gik derfor ud på nærmere at beskrive problemerne. I projektdokumentet defineredes de overordnede mål: at forbedre trygheden for trafikanterne at forbedre sikkerheden for først og fremmest de lette trafikanter at bidrage til smukkere byrum Der blev opstillet følgende projektmål: 30% færre tilskadekomne fra 1995 til % lavere gennemsnitshastigheder 5% flere cyklister For at kunne vurdere om hvorvidt projektmålene blev opnået, blev der lavet hastighedsmålinger og uheldsanalyse for området, før hastighedsbegrænsningen blev gennemført. 4.1 Uheldsanalyse Mørkhøjområdet havde ialt 228 politiregistrerede uheld i perioden , dvs 19 per år i gennemsnit. Uheldenes fordeling på vejnettet kan ses på figur 2. I perioden skete der i alt 76 personskadeuheld med 4 dræbte, 43 alvorligt tilskadekomne og 37 let tilskadekomne. Uheldenes fordeling på årstal viser hverken en stigende eller faldende tendens i antal uheld pr. år. Halvdelen af de 228 uheld skete på Mørkhøjvej, som også indgik i uheldsanalysen. På vejene inde i området var Rybjerg Allé den mest uheldsbelastede med 27 uheld, svarende til 12% af alle uheld, og Juni Allé havde 20 uheld, svarende til 9%. 58% af uheldene var mellem to motorkøretøjer. 22% forekom mellem cykel/knallert og fodgænger. 36% af personskadeuheldene var uheld mellem bil og cykel/knallert eller fodgænger. 92 af de 228 uheld var krydsuheld. 15

16 Fig. 2. Uheld i Mørkhøjområdet i perioden Trafik- og hastighedsmålinger Der blev foretaget målinger på udvalgte veje. Målningerne viste generelt et højt hastighedsniveau, især på Rybjerg Allé, Juni Allé, Novembervej og Mørkhøjvej, som kan ses på figur 3. Der blev gennemført cykeltællinger i fire udvalgte kryds, som er markeret på figur 3. 16

17 Fig. 3. Gennemsnitshastigheder før hastighedsbegrænsning 4.3 Tryghed Arbejdsgruppen drøftede nogle af de oplevede problemer i området. For høje hastigheder var et stort problem, men der var også andre. Der var bl. a. uklare vigepligtsforhold i nogle kryds og dårlige oversigtsforhold. Der blev peget på, at der burde tages særlig hensyn til den gennemgående sti, som krydser næsten alle veje i området. 17

18

19 5. Resultaterne 5.1 Arbejdsgruppens forslag På baggrund af arbejdsgruppens kortlægning af problemerne, blev der lavet et forslag til trafiksanering. I Gladsaxe kommune er der tidligere udført trafiksaneringer på vejstrækninger og i hele boligområder, og der er brugt forskellige typer af hastighedsdæmpende foranstaltninger. I Mørkhøjprojektet blev der valgt at lave cirkelbump i fuld vejbredde, og i udvalgte kryds blev der lavet hævede plateauer, alt i rød asfalt. Det har været Gladsaxe kommunes erfaring, at cirkelbump er en billig foranstaltning, der har en god hastighedsdæmpende effekt. Da det i Mørkhøj drejede sig om godt 15 km vej, var det en fordel at vælge foranstaltninger, der var effektive i forhold til omkostningerne. Et vigtigt diskussionspunkt i arbejdsgruppen var, om hastighedsbegrænsningen i området skulle sættes ned til 30 km/t eller til 40 km/t. Det oprindelige oplæg fra konsulenten var 30 km/t, men dette blev nedstemt af beboerne og politiet, som mente at 40 km/t var mere rimeligt. Der var dog en vej i området, der allerede var hastighedsdæmpet til 30 km/t, Ilbjerg Allé, hvor Mørkhøj skole og biblioteket ligger. Her blev det selvfølgelig skiltet med zone 30 km/t. Det samme var gældende for en række interne boligveje. 5.2 Borgermøde Marts 1996 blev der afholdt et borgermøde i området. Før mødet havde alle husstande i Mørkhøj fået tilsendt en invitation i form af en folder, hvori arbejdsgruppens projektforslag præsenteredes. I folderen var der et kort over området hvor placeringen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger blev vist. Der kom ca 150 beboere til mødet, og der fremkom flere synspunkter til projektet, bl. a. ønsker om flere bump. Der var stor tilfredshed med at der skulle laves hastighedsbegrænsning i området. 19

20 5.3 Anlægsarbejdet Selve anlægsprojektet blev udført august-september Anlægget bestod af 6 hævede plateauer i kryds, 16 cirkelbump, heraf 8 ud for en gennemgående sti, og desuden de fire "porte" med zone 40 skilte. Der indgik derudover 6 plantebede med beplantning. Bumpene og plateauerne blev udført i rød asfalt med rød granit. I alt kostede anlægget ca 1.44 mio. kr. Hvis trafiksaneringen var blevet udført efter vejreglerne, med indbyrdes afstand mellem de hastighedsdæmpende foranstaltninger på ca. 150 m, ville dette betyde mere end dobbelt så mange foranstaltninger i området. Først var det tænkt, at udformningen af portene, dvs de fire indfartsveje, skulle være markant, f. eks. med søjler eller lignende. Men det blev selve skiltene der fik en karakteristisk udformning, med lave, kraftige, mørkeblå galger, og 40 km/t zonetavle. Zonetavle og vejkantplakat, brugt i forbindelse med kampagne. Zonetavlen er værd at nævne specielt. I Danmark har vi tre generelle hastighedsbegrænsninger, motorvej 110 km/t, landevej 80 km/t og byzone 50 km/t. I Mørkhøj blev der, som forsøg, introduceret en ny zone-type, zone 40 km/t, med en lavere hastighed end ellers i byzone. Skiltene blev opsat med dispensation fra afmærkningsbekendtgørelsen. 20

21 Cirkelbump i Mørkhøj. Cirkelbumpene og plateauerne blev udformet efter vejreglerne, dimensioneret til 40 km/t. Afstanden mellem de fysiske foranstaltninger var meter og dermed større end ved en traditionel trafiksanering som beskrevet i vejreglerne. 5.4 Busser Ved udarbejdelse af løsningsforslag blev der besluttet i arbejdsgruppen at trafiksaneringen skulle udføres med hensyn til busdriften. I gruppen deltog, som nævnt, en repræsentant for HT. Busserne kører ad Juni Allé - Rybjerg Allé - Pilegårdsvej, og på den sløjfe blev der etableret tre plateauer, hvor ramperne som busserne skulle passere blev udført som modificerede ramper. Afstanden mellem plateauerne blev således ca. 500 m. Men da det senere viste sig, at gennemsnitshastigheden på Juni Allé stadigvæk var høj et halvt år efter indvielsen, blev der lavet yderligere et plateau her, med belyst fodgængerfelt ud for den gennemgående sti. Busserne skulle således passere yderligere et plateau. 21

22 Fig. 4 Placering af bump, plateauer og porte. Kombinationen af busrute og hastighedsdæmpende foranstaltninger vil aldrig være velkommen. Hvis man dog sammenligner trafiksaneringen i Mørkhøj med en trafiksanering efter vejreglerne, så ville busserne ved en traditionel trafiksanering på den nævnte rute have kørt over ca. 11 bump/plateauer i stedet for de fire, som de kører over idag. 22

23 5.5 Indvielse og kampagne Hastighedsbegrænsningen blev gennemført 1. oktober Der var indvielse, hvor borgmesteren holdt en tale på Juni Allé for ca. 70 fremmødte, og sammen med politimesteren afdækkede han en af de ny "zone 40"-skilte, der var sat op på Juni Allé, en af de fire indkørselsveje. Indvielsen var også starten på kampagnemåneden, hvor beboerne i Mørkhøj på forskellige måder informeredes om den ny hastighedsbegrænsning. En folder blev sendt ud til alle husstande, og der blev afholdt en konkurrence på de to skoler i området, hvor børnene kunne vinde gavekort til den lokale cykelbutik. Børnene skulle svare på spørgsmål, hvor svarene, ved lidt nærlæsning, kunne findes i den husstandsomdelte folder. Idéen var, at få børn og forældre til at tale sammen om hastighedsbegrænsningen. Børnene fik også reflekser med logoet "Mørkhøj elsker 40". De lokale, husstandsomdelte blade skrev om projektet og det blev også nævnt i andre medier, bl. a. Københavns radio, TV Lorry og i den lokale Radio Gladsaxe. På lygtepælene hang der vejkantplakater med logoet på. Da måneden var gået skulle man virkelig have gjort sig umage for ikke at vide at hastighedsbegrænsningen var sat ned fra 50 km/t til 40 km/t. Politiet var ude i området og kontrollerede hastigheder i november. Deres vurdering var, at bilisterne i høj grad overholdt den ny hastighedsbegrænsning. 23

24

25 6. Evalueringen 6.1 Hastigheder Da Mørkhøjprojektet var et forsøg med lavere hastighedsbegrænsning, var det selvfølgelig spændende at se, hvorvidt gennemsnitshastighederne var faldet. Der var blevet gennemført førmålinger af hastighederne i maj Målingerne blev udført på 9 veje i området og de 2 veje der grænser til området, Novembervej og Mørkhøjvej. Samme dag som 40 km/t blev indført som hastighedsbegrænsning i Mørkhøj, blev hastighedsbegrænsningen sat ned fra 60 km/t til 50 km/t på Mørkhøjvej, hvorimod Novembervej har været uændret 50 km/t. Hastighedsnedsættelsen på Mørkhøjvej blev kun markeret ved at skiltene med 60 km/t blev pillet ned. Dette blev lavet i samarbejde med Københavns kommune, da Mørkhøjvej starter i København. Eftermålingerne blev udført umiddelbart efter indvielsen, i oktober og november 1996, ca. et halvt år efter, i maj-juni 1997 og på de mest trafikerede veje i området blev der også udført hastighedsmålinger efter 2 år, i september Som fremgår af figur 5 er gennemsnitshastighederne faldet med ca %, hvis man sammenligner målingerne fra maj 1995 med målingerne fra maj 1997 og september En mere detalieret tabel kan ses i bil. 1. På flere af vejene var placeringen af målestederne ikke den samme ved førmålingerne som ved eftermålingerne. Førmålingerne på disse veje blev foretaget ud for den gennemgående sti. Denne placering blev valgt, fordi det blev skønnet at bilerne kørte hurtigere her, da dette var langt fra krydsende veje. Eftermålingerne kunne ikke foretages det samme sted, da der var placeret bump ud for stien. De blev derfor foretaget ca meter fra, svarende til en placering midt mellem bump. 25

26 Fig. 5. Hastighedsmålinger før og efter hastighedsbegrænsningen. Der skal knyttes nogle kommentarer til resultaterne : De veje, hvor gennemsnitshastigheden er faldet mest, er de mest trafikerede veje i området, Rybjerg Allé, Juni Allé og også på Stavnsbjerg Allé. Netop på Stavnsbjerg Allé er den faldet med 32% fra 53 km/t til 36. Dette kommer sig af at der blev etableret fire hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen; to plateauer i kryds, en overkørsel hvor man svinger ind fra Mørkhøjvej og et bump ud for den sti, der går igennem hele området. Et fald i gennemsnitshastigheder på 20% var et af projektmålene. Som det fremgår af tabellen, var hastighederne på de mindst befærdede veje allerede lave før hastighedsbegrænsningen. Dette projektmål må derfor siges være mest relevant for de mest trafikerede veje, hvor hastigheden også var relativt høj. På Juni Allé var gennemsnitshastigheden godt nok faldet, men holdt sig over de tilladte 40 km/t. Dette medførte, at der i sommeren 1997 blev etableret et plateau på vejen ud for stien, som nævnt tidligere. Gennemsnitshastigheden er dog stadigvæk over 40 km/t. 26

27 Det er interessant at se, at gennemsnitshastigheden på Mørkhøjvej er faldet fra 59 km/t til 52 km/t selv om det eneste tiltag her har været at fjerne skiltene med 60 km/t. I kampagnefolderne blev der skrevet, at politiet ville lave ekstra kontroller i perioden efter hastighedsbegrænsningen, dvs de lokale vidste det godt. På grund af andre, belastende arbejdsopgaver var det dog ikke muligt for politiet at kontrollere hastigheder i området mere end på ni steder á to timer i løbet af kampagnemåneden. 6.2 Uheldsanalyse En egentlig uheldsanalyse bør først udføres, når man har tilgang til 3-5 års politiregistrerede trafikuheld. Derfor er en analyse på dette tidspunkt statistisk usikker. Der er dog foretaget en analyse af de uheld der er sket i 1997 og Indenfor det område der er omfattet af analysen er der i 1997 sket 7 politiregistrerede uheld. Af disse er der tre med personskade hvoraf to er eneuheld på cykel. Kun et uheld er sket indenfor den hastighedsbegrænsede zone, på Septembervej. De øvrige er sket på Mørkhøjvej og på Novembervej. I 1998 er der sket 5 politiregistrerede uheld. To er personskadeuheld. Tre af uheldene er sket indenfor den hastighedsbegrænsede zone. Der er i 1997 sket i alt ca 100 politiregistrerede uheld på kommuneveje i Gladsaxe. Dette tal har været faldende igennem de sidste 4-5 år, fra ca. 140 uheld i Derfor kunne man forvente et fald i uheld på ca. 30% også i Mørkhøj. Da antallet af uheld i Mørkhøjområdet før hastighedsbegrænsningen var i gennemsnit 19 per år ville det generelle fald have givet ca. 13 uheld på et år i området. Resultatet med 7 uheld i 1997 og 5 uheld i 1998 må derfor siges at pege i den rigtige retning, selv om det er statistisk usikkert. 6.3 Cykeltællinger Der blev talt cykler i fire kryds, før og efter, i juni 1996 og juni Vejret var godt begge gange, hvilket har stor indflydelse på antallet af cyklister. Man kan dog ikke se nogen signifikant forskel på de to tællinger. Den forøgelse af de cyklende på 5% som var et projektmål kan derfor ikke konstateres. Dette stemmer overens med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (se i øvr. næste afsnit), hvor meget få svarer at de færdes på en anden måde nu, end de gjorde før hastighedsbegrænsningen blev indført. 27

28 6.4 Spørgeskema For at danne et indtryk af, hvad beboerne i området egentlig syntes om hastighedsbegrænsningen fik kommunen en konsulent til at lave en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev udsendt til 1124 tilfældigt udtrukne personer over 15 år i området, svarende til hver femte beboer. Undersøgelsen udførtes 1/2 år efter hastighedsbegrænsningen blev etableret. Der kom 610 svar, svarende til 54% af de adspurgte. Dette var et godt resultat, med tanke på at man ikke kunne vinde hverken T-shirts eller vinflasker, da det var anonym besvarelse. Spørgsmålene omhandlede tre tema. Hvad syntes beboerne om: selve trafiksaneringen beslutningsprocessen informationen 6.5 Trafiksaneringen Det vigtigste spørgsmål at få svar på, var uden tvivl hvad beboerne mente om hastighedsbegrænsningen. Svarene fremgår af diagrammet. 80 Hvilken generel hastighedsgrænse, synes du, er den mest passende i Mørkhøjområdet? Procent km/t 40 km/t Lavere end 40 km/t Andet Ved ikke Næsten 70% af beboerne syntes at 40 km/t var den mest passende hastighedsgrænse i området. Svarenes fordeling varierede dog afhængig af køn og alder: de unge mænd kunne godt lide at køre stærkt. I tal kan det beskrives med at næsten halvdelen af de årige mænd foretrak 50 km/t, hvorimod der kun var 7% af de årige kvinder der foretrak 50 km/t. 28

29 Hastighedsmålingerne havde vist, at hastighederne var faldet på vejene i området, men hvad oplever beboerne? 60 Kører bilisterne i dag langsommere i området end de gjorde inden hastighedsbegrænsningen på 40 km/t blev indført? Procent Bilisterne kører langsommere Ikke stor forskel på hastigheden Bilisterne kører hurtigere Ved ikke Af diagrammet fremgår det, at over halvdelen (55%) oplever at bilisterne kører langsommere. Procent Føler man sig idag mere tryg end inden trafiksaneringen, når man færdes i området? Fodgængere Cyklister Bilister Mindre tryg Ingen forskel Mere tryg Hvis man kigger på den oplevede tryghed mente størstedelen at der ikke var forskel fra før trafiksaneringen. I grupperne fodgængere og cyklister mente dog henholdsvis 38 og 41% at de følte sig mere trygge nu når de færdedes i området. 29

30 6.6 Beslutningsprocessen Hvordan oplevede beboerne beslutningsprocessen? Mente de, at kommunen havde givet beboerne muligheder for at komme til orde? Ca. halvdelen har svaret "Ved ikke" da det kan være svært for den enkelte at have overblik over kommunens ageren i projektforløbet. Svaret varierede i øvrigt afhængig af alder og den svarendes holdning til hastighedsbegrænsningen, som der fremgår af diagrammerne. 50 Den andel der synes, at kommunen har givet beboerne i området tilstrækkelige muligheder for at komme til orde i forbindelse med trafiksaneringen? Krydset med: Alder 40 Procent år år år Over 60 år Procent Har kommunen givet beboerne i området tilstrækkelige muligheder for at komme til orde i forbindelse med trafiksaneringen? Krydset med: Ønsket hastighedsbegrænsning 50 km/t 40 km/t Under 40 km/t Ved ikke Nej Ja 30

31 6.7 Informationen Foruden beboerindflydelse, har en af hjørnestenene i Mørkhøjprojektet været information til beboerne, først og fremmest via kampagnematerialet. Derfor var det interessant at se, hvad beboerne mente om informationsindsatsen. 80 Hvordan synes man, at kommunens informationsindsats har været i forbindelse med hele projektet? Procent Tilstrækkeligt informeret Indsatsen kunne have været bedre Direkte dårlig indsats Ved ikke Som det kan ses af diagrammet, var en stor andel (74%) af dem der svarede, tilfredse med informationsindsatsen. Men også her varierer svaret med alder: hvor det i de øvrige aldersgrupper var mellem 72% og 78% positive, var der blandt de årige kun 57% positive. 31

32 Hvordan fik du kendskab til de nye trafikregler i området? Folder fra kommunen Annonce/artikel i lokalblade Plakater på lygtepæle Naboer/andre i området Gennem skolen Radio Gladsaxe TV-Lorry Københavns Radio Anden måde Ved ikke Procent På spørgsmålet om hvordan man fik kendskab til hastighedsbegrænsningen, viser svarene at det overvejende var gennem kommunal information. I alt har 89% af beboerne set mindst én af de tre informationskilder: folderen, plakaterne eller annoncerne/artiklerne i lokalbladene. Svarene viser, at en målrettet informationsindsats svarer sig. Det er godt at have i erindringen, fordi det kræver en ekstra arbejdsindsats at udforme og koordinere informationen. Det er sandsynligvis også en sammenhæng mellem den kommunale information og beboernes positive reaktioner på projektet. 6.8 Formidling af erfaringer fra projektet Informationsstrømmen i dette projekt har ikke kun været rettet mod beboerne i området, men også udadtil med henblik på at skabe en bredere opmærksomhed omkring forsøget. Kommunen har sendt pressemeddelelser ud, og indvielsen blev omtalt i bl. a. Politiken. Mørkhøj har fået besøg af interesserede grupper fra andre kommuner og fra andre lande, og trafikministeren har også besøgt området. Projektledelsen har også formidlet resultaterne af evalueringen på trafikdagene i Aalborg 1997, og ved seminar om evaluering arrangeret af Vejdirektoratet. Ledelsen planlægger også at skrive artikler til relevante fagblade. 32

33 7. Konklusion Mørkhøjprojektet er, efter kommunens opfattelse gået rigtig godt. Hastighederne er faldet, uheldstallet er faldet og beboerne er tilfredse med projektet. Men det er vigtigt at huske, at det drejer sig om et forsøg. Det er ikke en traditionel trafiksanering med de antal hastighedsdæmpende foranstaltninger der bør være, men et projekt som bygger på medvirken fra beboerne. Her er et område som Mørkhøj velegnet, med den udprægede lokale trafik. Beboerne er motiverede, fordi de er med til at forbedre deres eget nærmiljø, når de sætter hastigheden ned. Som en fortsættelse af forsøget, har Gladsaxe Kommune, med støtte fra Trafikpulje 1997, gennemført hastighedsbegrænsning til 40 km/t i endnu et område, Maglegårdsområdet. Indvielsen fandt sted 16. september Projektmålene for Mørkhøjprojektet var, som tidligere omtalt: fald i gennemsnitshastigheder på 20%, fald i antal af tilskadekomne på 30% og 5% flere cyklister. Som det fremgår af den evaluering der er foretaget, er målene vedrørende hastigheder og tilskadekomne opnået, hvorimod vi ikke har kunnet konstatere en stigning i antallet af cyklister. En stigning i antallet af cyklister må nok hellere karakteriseres som en ønsket bieffekt, eftersom virkemidlerne i dette projekt ikke direkte har været valgt med henblik på at få flere til at cykle. En vigtig del af processen i arbejdsgruppen har været forløbet med repræsentanter fra lokalområdet. Det var i arbejdsgruppen den fysiske udformning af projektet blev diskuteret, og arbejdsgruppens notat var et vigtigt dokument i det videre forløb. Resultaterne fra Mørkhøj viser, at det kan lade sig gøre at sætte hastighederne ned med etablering af zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t, selv om antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger er færre end ved en traditionel trafiksanering. Beboerinddragelse og en høj grad af information har spillet en afgørende rolle i dette projekt. 33

34

35 Mørkhøj med det overordnede vejnet. 35

36 36 Bilag 1

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump:

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump: NOTAT Sagsbehandler: Jón Petersen Oprettet: 24-03-2014 Notat om vejbump I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af disse er vejbump den type, som bruges hyppigst

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere