Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL"

Transkript

1 DK Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Klargøring 4.2 Montage af ventilator 4.3 Montage af akustisk diffusor (tilvalg) 4.4 Kanaltilslutning (alternativ) 4.5 El-tilslutning 5. Igangsætning 5.1 Før igangsætning 5.2 Motorer med Δ/Y startforbindelse 5.3 Start procedure 6. Vedligeholdelse 6.1 Sikring før inspektion og vedligeholdelse 6.2 Ventilatorhus 6.3 Ventilatorhjul 6.4 Motor 6.5 Demontering af motor 6.6 Montering af motor 6.7 Justering af skovle 6.8 Fejlfinding 7. Test af funktionsevne og driftsberedskab 7.1 Periodisk inspektion 8. Lyd normale forhold i alle slags kommercielle og industrielle bygninger. Det anbefales at de relevante afsnit i denne vejledning læses igennem inden montage og før udførsel af vedligeholdelse. 2. Håndtering 2.1 Mærkning På ACL ventilatorer er påført type skilt med Novenco's navn og adresse. Endvidere er oplyst produkttype, f.eks. ACL 710/380, serienummer eller ordrenummer samt omdrejningstal. Endvidere er påført motorskilt med relevante motordata incl. motorens isoleringsklasse. 2.2 Vægt De i tabel 1 viste totalvægte er gældende for axialventilator type ACL. 2.3 Transport Ved enhver transport skal der passes på, at intet vand (f.eks. regnvand) trænger ind i motoren eller andre følsomme komponenter. Novax ventilatorer type ACL leveres på palle eller strøer, som tillader kørsel med gaffeltruck. Truckens gafler skal løfte under fundamentet. Afsætningen skal ske så langsomt som muligt og på et blødt underlag. Stød, rystelser og fald kan føre til ubalance og deformering evt. til beskadigelse af lejer på motor. 3. Oplagring Novax ventilatorer kan tåle udendørs oplagring i een måned, hvis emballagen er ubeskadiget. Uden emballage skal ventilatorerne opbevares under overdækket tag. Ved indendørs oplagring under velventilerede forhold og uden kondensfare kan oplagringstiden udstrækkes til 6 måneder. Opbevaringsstedet må ikke udsættes for vibrationer, som kan beskadige motorens lejer. Ved mere end 3 måneders oplagring bør ventilatorhjulet jævnlig roteres ved håndkraft. 4. Montage Installationen af ACL ventilatoren i kabinettet forudsætter at en passende placering er fundet og klargjort. Dette indebærer f.eks. demontering af en eksisterende ventilator og lukning af huller der kan medføre indsugning af falsk luft. Bemærk af hensyn til ydeevne og lydniveau for ventilatoren, at denne placeres så lufttilstrømningen foregår uhindret og uden hvirvler. Ved placeringen skal der ligeledes tages hensyn til den ønskede luftretning. Ventilatorhuset er forsynet med pilskilte, 9. Overensstemmelseserklæring 1. Anvendelse Novax ventilatorer type ACL er kompakte og robuste aksialventilatorer, som er designet for udskiftning af eksisterende anlæg med henblik på energibesparelse. Ventilatorerne er i stand til at dække det daglige ventilationsbehov under Nav diameter 230, 330 og 380 Tabel 1. Størrelser Motorstørrelse Motor type Motorvægt Totalvægte for ventilatorer inkl. motor samt vægt af motorer alene [kg] MU

2 som angiver bevægelsesretningen for luften gennem ventilatorhuset. Huset kan kun vende på én måde. Det er vigtigt, at medtage fri-arealer i overvejelserne til placeringen, idet montage- og demontagearbejder samt almindelig rengøring og vedligeholdelse ellers vanskeliggøres. 4.1 Klargøring Opmåling til udskæring af hul for ventilatoren foretages bedst direkte på panelet hvori hullet skal laves. Hvis det af hensyn til den eksisterende kanalhøjde er nødvendigt at lave et hævet fundament til ventilatoren, f.eks. ved opklodsning, gøres dette først. Centerhøjden udmåles fra fundamentet og markeres på panelet. Centrum af hullet bores ud som et gennemgående hul. Diameteren afsættes på for- og bagside af panelet. Brug f.eks. en snor og tudspen som passerredskab. Figur 1. Opmåling til udskæring af hul i panel Spyd Gavlplade h r Nav diameter 230, 330 og 380 Tabel 2. Størrelser Centerhøjde Diameter ACL ventilator mål [mm] Kontrollér de afsatte mål inden udskæring. Udskær hullet og eventuel isolering. Ret skarpe kanter af. Montér og fastgør periferibånd. 4.2 Montage af ventilator ACL ventilatoren er fra fabrikken klargjort for montage, idet fodkonsol med styreskinner og sideprofiler, beskyttelsesnet samt gavlplade er påmonteret. De medleverede skinner lægges løst på fundamentet som skal understøtte ventilatoren. Ventilatoren sættes på skinnerne og skubbes frem ind til stoppet på disse, således at ventilatoren er ud for det udskårne hul i panelet ved stoppet. Bemærk at skinnerne fastholdes når ventilatoren er placeret oven på dem. Panel Fodkonsol Sideprofiler Styreskinner Skinner Figur 2. Montage af ventilator Ventilatoren skubbes på sideprofilerne op mod panelet ind til gavlpladen slutter tæt til panelet. Positionen af ventilatoren i forhold til det udskårne hul centreres vandret. Fodkonsolen skrues fast til sideprofilerne. Positionen af ventilatoren i forhold til hullet kontrolleres og justeres. Kontrollér at gavlpladen slutter tæt op mod panelet. Ventilatoren fikseres med skruer mellem styreskinner og skinner samt mellem skinner og fundamentet. Skinnerne justeres så de er parallelle med panelet. Styreskinner og skinnerne skrues endeligt fast. Holdere for spyd bores fast på panelet. Ventilatoren fastgøres ved at montere spydet på tværs ovenover ventilatorhuset op mod gavlen. Ventilatorhjulet drejes med hånden for at kontrollere at det kan rotere frit i ventilatorhuset. Se bl.a. efter om afstande mellem vingetipper og ventilatorhus er ens langs hele omkredsen. 4.3 Montage af akustisk diffusor (tilvalg) En tætningsliste monteres udvendig på panelet langs kanten af hullet. Se figur 3. 2

3 Figur 3. Montage af tætningsliste Figur 4. Diffusor færdigmonteret Diffusoren placeres centreret ud for ventilatoren. Diffursoren fastgøres med selvskærende skruer til panelet. Inderkernen i diffusoren justeres så der er 1 til 1,5 cm luft mellem denne og motoren i ventilatoren. 4.4 Kanaltilslutning (alternativ) ACL ventilatorer er forberedt for runde kanaltilslutninger på tryksiden. Ved tilslutning til kanal skal denne tilpasses. F.eks. afkortes på tryksiden således at der er plads til diffusoren. I forbindelse med eksisterende kanal, som har et andet tilslutningsmål end diffursoren, skal der monteres et overgangsstykke. Ved anlæg med større vibrationsniveau eller belastninger, skal der indbygges ekspansionsforbindelser mellem ventilator og kanal. Ventilatoren er uegnet til understøttelse af kanaler og må ikke bruges dertil. 4.5 El-tilslutning Tilslutning til el-nettet foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning og af autoriseret personale. Tilslutningen foretages direkte i frekvensomformeren. Se figur 6. Forbindelsen foretages efter forbindelsesdiagrammer for frekvensomformeren. Bemærk at kablet fra ventilatoren er skærmet og at det skal monteres således at skærmen forbliver ubrudt. Ved anvendelse af ekstern frekvensomformer skal det tilsikres at støjfilteret for denne opfylder kravene gældende i montageområdet. Når ventilatoren er forbundet, kontrolleres at omdrejningsretningen for ventilatorhjulet er i overensstemmelse med pilskiltet, som er monteret udenpå ventilatoren. Alternativt kan ventilatoren også monteres uden frekvensomformer. I dette tilfælde foretages tilslutning f.eks. til klemkasse eller stikdåse. Bemærk at der skal monteres en afbryder i umiddelbar nærhed af ventilatoren. 5. Igangsætning 5.1 Før igangsætning Før igangsætning kontrolleres at ventilatoren er installeret korrekt. Sektionen hvor ventilatoren er monteret samt den tilsluttende kanal skal efterses og evt. renses for snavs, fremmedlegemer og værktøj. Ligeledes kontrolleres, at el-forbindelsen opfylder gældende forskrifter, at eventuelt net på ventilatorsystemets trykside er korrekt monteret og ventilatorens omløbsretning er korrekt i henhold til pileskilt (kontrolleres ved kortvarig start). 5.2 Motorer med Δ/Y startforbindelse Relæet skal være indstillet på den beregnede tid. 5.3 Start procedure Opstart af ventilator 1 Start ventilatoren 2 Kontroller at der ikke forekommer unormale lyde. 3 Kontroller at vibrationsniveauet er normalt. Vibrationsniveauet ved ventilatorens driftsomløbstal må ikke overstige 7 mm/sek. rms, målt radialt i 2 punkter med 90 forskydning samt på motorens frie ende. I modsat fald skal der foretages afbalancering. Drift ved højere vibrationsniveau end 18 mm/sek. rms, er utilladelig ved svingningsdæmpet montage. Se ISO 2954 Requirements for instruments for measuring vibration severity. 4 Efter en halv times drift kontrolleres, at ventilatoren fungerer normalt. 6. Vedligeholdelse 6.1 Sikring før inspektion og vedligeholdelse Når ventilatoren er i stilstand (afbrudt) på grund af inspektion eller reparation/ vedligeholdelse, skal det elektriske system slås fra og sikres, at ventilatoren ikke uforvarende kan sluttes til. 6.2 Ventilatorhus Ventilatorhuset kræver som standard ingen anden vedligeholdelse end almindelig rengøring. Hvis ventilatorhuset er malet, skal den malede overflade efterses efter behov, og eventuelt repareres hvor det er nødvendigt. 6.3 Ventilatorhjul Ventilatorhjulet (rotorenheden) er fra fabrikken leveret med skovlene indstillet i den vinkel, der svarer til det ønskede driftpunkt (tryk og luftmængde) ved ventilatorens aktuelle omdrejningstal. For at sikre vibrationsfri drift er ventilatorhjulet omhyggeligt afbalanceret i denne indstilling. Hvis der opstår rystelser under driften, er årsagen i reglen aflejringer af støv eller snavs på nav og skovle, og disse bør da rengøres. Er der efter rengøring stadig rystelser, bør der straks tilkaldes sagkyndig assistance, da vedvarende rystelser vil forkorte såvel skovlenes- som motorlejernes levetid. 6.4 Motor Motoren kræver normalt kun vedligeholdelse af lejerne som angivet i vedligeholdelsesforskrift for el-motorer. 6.5 Demontering af motor Inden arbejdet påbegyndes, afbrydes strømmen til ventilatoren. 3

4 Spydet øverst på gavlpladen afmonteres. Fodkonsolen løsnes fra sideprofilerne og ventilatorhuset trækkes væk fra panelet ind til motoren er fri af panelåbningen. Fodkonsolen løsnes nu fra skinnerne på fundamentet. Hele arrangementet med ventilatorhus og fodkonsol trækkes derpå af skinnerne og sættes på et plant underlag. Motorkablet (pos. 12) afmonteres motoren. Ventilatorhjulets centerskrue (pos. 01) fjernes; centerskive (pos. 02) og navdæksel (pos. 03), afmonteres. Ventilatorhjulet demonteres ved hjælp af en aftrækker, som fastgøres i navkernens 2 aftrækshuller (pos. 05). Motoren demonteres ved at løsne skruerne i motorskålen (pos. 06). Herefter kan motoren (pos. 11) samt motorflange (pos. 10) afmonteres. Ved demontering og adskillelse af ventilatoren skal de enkelte dele håndteres således, at de ikke udsættes for stød eller anden overlast, der kan beskadige motorlejerne eller andre ventilatordele. 6.6 Montering af motor Efter udført service monteres motoren igen, idet det tilses, at motorflange (pos. 10) er placeret korrekt, og at motorakslen er placeret koncentrisk i ventilatorens rør, inden boltene (pos. 06) tilspændes. Ventilatorhjulet (pos. 04) monteres på motorakslen ved hjælp af en påtrækker, som fastgøres i motorakslens gevindhul. Ventilatorhjulets nav spændes op til anslag mod motorakslens bryst. Det kontrolleres, at ventilatorhjulets tipspillerum er lige stort hele vejen rundt langs karmen. Er dette ikke tilfældet, skal motorens placering justeres i ophænget. Nav diameter 230, 330 og 380 Tabel 3. Størrelser Min. Middel 400 0,6 1, ,5 1, ,6 1, ,6 1, ,7 2, ,8 2, ,9 2,5 Tipspillerum [mm] Dernæst monteres navdæksel (pos. 03), centerskive (pos. 02) og centerskruen (pos. 01). Sikringsskiver og -møtrikker bør udskiftes, når ventilatoren samles. Endelig monteres motorkablet (pos. 12) på motoren. Herefter monteres ventilatoren op mod panelet som beskrevet i afsnit 4. Montage. Ved opstart af ventilatoren følges proceduren under afsnit 5. Igangsætning. 6.7 Justering af skovle Skovlvinklen er indjusteret i fabrikken med specialværktøj (montagefixtur) til den for kunden/ordren ønskede ydelse ved leveringen. Ved eventuelt behov for ændring i ventilatorens ydelse kan skovlvinklen ændres. Det kræver, at motorbelastningen kendes, samt den maksimalt tilladelige skovlvinkel på kurvebladet i forhold til motorens påstemplede effekt (ved opjustering af skovlvinkel). Kontakt Novenco før eventuel justering af skovlvinklen. Novenco kan levere specielle skovlvinkelværktøjer samt procedure for afbalancering af ventilatorhjul. Rekvirer brochuren Beskrivelse og brugervejledning af værktøj for justering af skovlvinkel. 6.8 Fejlfinding Efterfølgende omfatter mulige årsager til driftforstyrrelser. Manglende ydeevne Lufttilgang på ventilatorens sugeside blokeret Spjæld lukket Kanalen tilstoppet Evt. supply ventilator stoppet Motor defekt Motor afbrudt Ventilatorhjul har forkert omdrejningsretning. Støj/vibrationer Defekte lejer i el-motor Ventilatorhjul i ubalance Slid/skade på ventilatorhjul Løse bolte/komponenter Skovlvinkel er uens på ventilatorhjulets skovle Ventilator drift i stall kondition. Kan medføre havari ret fejl se under manglende ydeevne. 01: Centerskrue 02: Centerskive 03: Navdæksel 04: Ventilatorhjul 05: Aftrækshul 06: Skrue til motorskål 07: Skive til motorskål 08: Motorskål 09: Ventilatorhus 10: Motorflange 11: Motor 12: Motorkabel 13: Metalgennemføring Figur 5. Opbygning af ACL ventilator 4

5 Novenco A/S Industrivej 22 Tel Næstved Fax Danmark følgende harmoniserede standarder. Metalgennemføring (aflastning) Møtrik El kabel Anvendte standarder EN ISO 12100: Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction EN ISO 13857: Safety of machinery Safety distances EN : Safety of machinery Electrical equipment of machines Part 1 : General Requirements EN , class C2 Adjustable speed electrical power drive systems, EMC requirements and specific test methods Figur 6. El-forbindelse gennem ventilatorhus 7. Test af funktionsevne og driftsberedskab ACL ventilatorer skal testes hvert halve år i forhold til funktionsevne og driftsberedskab, sålænge den regelmæssige start af ventilatorerne som følge af tilslutning til tidsafbryder sikrer mindst en start dagligt. 7.1 Periodisk inspektion ACL ventilatorer skal af brugeren altid holdes driftsklare og i god stand. For at sikre både tilfredsstillende funktion og lang levetid for ventilatorerne, bør disse inspiceres 2 gange årligt. Inspektionen skal bestå af følgende Måling af strømforbrug Vibrationsmåling på ventilatorhus Kontrol af omdrejningsmoment for befæstigelsesbolte og om nødvendigt korrigering af dette. Visuel inspektion af ventilatorhjul, ventilatorhus og el-tilslutning. Rengøring indvendigt med trykluft udvendig med vand Det anbefales at føre logbog over alle værdier og observationer. 8. Lyd Ventilatorernes lydafgivelse er afhængig af installationsforhold og drift konditioner, hvilket medfører at lydafgivelsen ikke kan angives generelt. Der henvises til vort katalog materiale eller PC-programmer for beregning af den specifikke lydafgivelse. 9. Overensstemmelseserklæring I overensstemmelse med EC Maskindirektivet 2006/42/EC, bilag II, A. Fabrikant: Novenco A/S Adresse: Industrivej Næstved Vi erklærer hermed, at axialventilatorer type ACL a overholder kravene fra nedenstående direktiver forudsat at produkterne installeres i overensstemmelse med montageanvisningerne. Ændringer foretaget på produkterne medfører bortfald af gyldigheden for erklæringen. Direktiver EC Machinery Directive 2006/42/ EC EMC Directive 2004/108/EC LVD 2006/95/EC b er fremstillet i overensstemmelse med Det er en forudsætning at montageanvisningerne fra Novenco er fulgt. Eco-designkrav Aksialventilatorer typer ACL overholder EU s krav til energi effektivitet. Se EU forordning nr. 327/ 2011 og nedenstående punkter for specifikke oplysninger Disse fremgår af skiltene på ventilatorerne. 1 Virkningsgrad, η 2 Måleopstilling brugt ved bestemmelse af virkningsgraden 3 Type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total) 4 Virkningsgrad, N, i det optimale driftspunkt 5 Om virkningsgraden afhænger af en frekvensomformer, og i så fald om denne er indbygget i ventilatoren eller skal monteres sammen med denne. 6 Produktionsår 7. Producent og virksomhedshjemsted Se skiltene på ventilatorerne eller begyndelsen af sektion 9. Overensstemmelseserklæring. 8. Modeltype og -størrelse Se skiltene på ventilatorerne. 9. Indgangseffekt på motor, masse- og volumenstrøm samt tryk i det optimale driftspunkt Se effekter på motorskiltene og de øvrige data i de tekniske specifikationer for ventilatorerne. 5

6 10. Omdrejninger per minut i det optimale driftspunkt Se de tekniske specifikationer for ventilatorerne. 11. Trykforhold mellem ind- og udløb Se de tekniske specifikationer for ventilatorerne. 12. Relevante oplysninger vedr. demontering, genvinding eller bortskaffelse Adskillelse af ventilatorerne er beskrevet andetsteds i denne vejledning. Dele af rent metal eller plastik kan afleveres til genbrug uden videre. Motorer indeholdende olie og tungmetaller, og paneler med isolering skal behandles som miljøbelastende affald. 13. Relevante oplysninger vedr. reduktion af miljøpåvirkningen og sikring af lang levetid Størst muligt udbytte af ventilatorerne og levetid sikres ved overholdelse af den foreskrevne service og vedligeholdelse. 14. Beskrivelse af yderligere komponenter der anvendes ved bestemmelse af ventilatorenergieffektiviteten, som ikke er beskrevet i måleopstillingen for ventilatorerne og ikke leveres med ventilatorerne. Intet ekstra udstyr, såsom lyddæmpere, diffusorer, indløbstragte osv. er taget i betragtning ved måling og beregning. Næstved, Steen Hansen R&D Manager Novenco A/S 6

Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke

Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke 918149-0 DK Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Før fastgørelse 4.2

Læs mere

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 Dansk AUC-ARC Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 DK Tunnel ventilator type AUC og ARC 630-800 Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse

Læs mere

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 Dansk AUR-ARR Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 DK Tunnelventilator type AUR og ARR Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse 3. Håndtering

Læs mere

ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 918149-0 Dansk 918149-0 DK Montage og vedligeholdelsesvejledning for NovAx røggasventilator type ACN smoke 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3

Læs mere

ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE ACP-ACG Smoke ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 918816-0 Dansk 918816-0 DK Novax aksialventilatorer type ACP og ACG Smoke Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2

Læs mere

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 Dansk CNA-CNB Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 DK Centrifugalventilatorer type CNA, CNB, CNA-M og CNB-M Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning

Læs mere

ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 916331-0 Dansk 916331-0 DK NovAx aksialventilatorer type ACP og ACG Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport

Læs mere

ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 916330-0 Dansk 916330-0 DK NovAx aksialventilatorer type ACN-ACW-ARN Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport

Læs mere

AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE Impulsventilatorer for car park AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 919044-0 Dansk 919044-0 DK Impulsventilatorer type AUO/ARO - AUP/ARP/AUZ - AUT/ART Montage- og vedligeholdelse

Læs mere

Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse

Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse 916282-0 DK Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Før montage 4.2 Montage 4.3 Kanaltilslutning 5.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE Impulsventilatorer for carpark CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 9646-0 Dansk 9646-0 DK Impulsventilatorer type CGF Montage og vedligeholdelse. Hovedkomponenter. Anvendelse 3. Håndtering 3. Mærkning 3. Vægt

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER S LÆ Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning 916503-0 DK Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse 3. Håndtering 3.1 Mærkning 3.2 Vægt 3.3 Transport 4. Oplagring 1.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Drift og Vedligehold. Ventilator. Indholdsfortegnelse

Drift og Vedligehold. Ventilator. Indholdsfortegnelse Drift og Vedligehold Ventilator Denne drift- og vedligeholdelsesmanual er gældende for JRV's ventilatorer. Den indeholder vigtige informationer om brug, drift og vedligeholdelse. Derudover indebærer den

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. for BRAKY -C 2000 Patent nr. EPC nr.92610061.1- MR 888 1992 Patent nr. EPC nr.00610089.5. 1.Generel information

MONTAGEVEJLEDNING. for BRAKY -C 2000 Patent nr. EPC nr.92610061.1- MR 888 1992 Patent nr. EPC nr.00610089.5. 1.Generel information MONTAGEVEJLEDNING for BRAKY -C 2000 Patent nr. EPC nr.92610061.1- MR 888 1992 Patent nr. EPC nr.00610089.5 1.Generel information BRAKY -C 2000 er en justerbar mekanisk hastighedsregulator for skydeporte

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere