Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler"

Transkript

1 BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr L.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 567 af 02/06/2014 BEK nr 1055 af 26/09/2014 BEK nr 282 af 23/03/2015 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og 4, stk. 1, og 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., fastsættes: 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for det overordnede beskæftigelsesområde: Tekniske serviceområder i forhold til reparations- og vedligeholdelsesopgaver af transportmidler. 2. Til denne indgang er henført uddannelserne vedrørende: 1) Bådmekaniker, jf. bilag 1. 2) Cykel- og motorcykelmekaniker, jf. bilag 2. 3) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, jf. bilag 3. 4) Flymekaniker, jf. bilag 4. 5) Karrosseriuddannelsen, jf. bilag 5. 6) Lastvognsmekaniker, jf. bilag 6. 7) Personvognsmekaniker, jf. bilag 7. 8) Vognmaler, jf. bilag Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i 2, nr. 1-3 og 5-7, nævnte uddannelser. Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 12 uger i den i 2, nr. 4, nævnte uddannelse. Stk. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i den i 2, nr. 8, nævnte uddannelse. 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) udføre enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på transportmidler i indgangens uddannelser, 2) udføre enkle af- og demonteringsopgaver på baggrund af viden om de elektriske systemer, 3) anvende it til faglig informationssøgning og kommunikation, 4) vurdere og kontrollere, om eget arbejde opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav, 5) planlægge og udføre enkle faglige opgaver inden for indgangens uddannelser ved hensigtsmæssig anvendelse af materialer, værktøjer og maskiner, 6) tilgodese egen og andres sikkerhed ved sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig udførelse af arbejdet i henhold til gældende regler og 7) planlægge og udføre mindre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi. 1

2 Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp for elever, der erhverver kørekort som led i uddannelsen (0,5 uge). 2) Arbejdsmiljø (modul 1). Stk. 3. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne endvidere have erhvervet Arbejdstilsynets bevis for Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. Stk. 4. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. 5. Følgende uddannelser nævnt i 2, stk. 1, kan gennemføres med mulighed for opnåelse af generel studiekompetence (eux-bevis): 1) Lastvognsmekaniker. 2) Personvognsmekaniker. Stk. 2. Særlige regler for uddannelserne tilrettelagt som eux-forløb er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. 6. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis der for de i 2, nr. 6 og 7, nævnte uddannelser er fastsat adgangsbegrænsning til skolepraktik, jf. 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, fastsættes der et samlet antal elever for de to uddannelser, som den enkelte skole kan optage til skolepraktik. Antallet fastsættes efter 37, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med udgangspunkt i uddannelsesaftaler indgået inden for de to uddannelser og den hidtidige uddannelse til mekaniker under et. Den enkelte skole fordeler selv eleverne mellem de to uddannelser. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. 6, stk. 2, finder anvendelse for optagelse til skolepraktik til og med den 31. december Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler ophæves. Stk. 4. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. april 2012 P.M.V. BIRGIT GOTENBORG / Per Pagh Aarestrup 2

3 Bilag 1 1. Uddannelsens formål og opdeling Bådmekaniker 1.1. Uddannelsen til bådmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Vedligeholdelse, installation og reparation af motorer samt elektrisk udstyr og hydraulisk anlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde samt salg og service Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og speciale Uddannelsen indeholder trin 1 bådassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen kan afsluttes med trin 2 specialet bådmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1) udføre mekanisk adskillelse og samling af 2-takt bådmotorer og redegøre for 2-takt bådmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde, 2) udføre adskillelse og samling af gængse elektriske komponenter i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, 3) håndtere benzin, olie og andre gængse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver i fritidsbåde, 4) anvende løftegrej sikkerhedsmæssigt korrekt på baggrund af fabrikantens anvisninger ved montering og reparation i fritidsbåde, 5) udføre MAG svejsning i tynd- og tykplade, TIG svejsning i rustfrit stål og aluminium, samt hårdlodning, 6) fremstille mindre emner i metal med overholdelse af mål og vinkler, udføre gevindarbejde og beherske målinger med skydelære For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleven udover at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1. bestå grundforløbsprøven og have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1) arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, 2) arbejde ud fra manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog, 3

4 3) gennem udførelse af de daglige opgaver i samarbejde med kolleger medvirke til at sikre kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet samt en god kundeservice, salg og mersalg, herunder gennemførelse af forskellige former for eftersyn af fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, 4) fremstille mindre konstruktioner i træ og glasfiber til motorinstallationer og reparationsarbejder, 5) udføre installation af motor, propelaksler, skruer og propeller efter beregninger, så vinkler og linieføringer overholdes, 6) anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked, 7) arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling, 8) udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed, 9) udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, 10) udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder, 11) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission, herunder gearkasser, propel- og kraftoverføringsaksler, 12) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder indsprøjtningsanlæg, 13) udføre fejlfinding, reparation, montering og vedligeholdelse på komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder air-conditionanlæg og databusstyrede komfortsystemer, 14) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på anlæg til elektrisk forsyning, herunder generatorer og ladesystemer, på starteranlæg samt komplekse viskersystemer, lys, lanterner, 15) udføre montering, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på elektriske anlæg, herunder lænsepumper, ankerspil og bovpropeller, 16) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på F-gasanlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde efter gældende lovgivning, 17) arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed til søs, personligt sikkerhedsudstyr, kollektivt sikkerhedsudstyr og kritiske situationer, 18) udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på 230 volts anlæg i fritidsbåde og mindre erhvervsbåde efter gældende lovgivning, 19) læse hydraulikdiagrammer, udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på hydrauliske anlæg i fritidsbåde efter gældende lovgivning Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-7, gælder for uddannelsens trin 1 og Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8-19, gælder for uddannelsens trin Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have bestået det bundne specialefag speedbådskørekort samt have erhvervet kørekort til kategori B i henhold til gældende regler Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet det pågældende kørekort at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af kørekort kategori B. 4

5 6. Bedømmelse og beviser mv Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 bådassistent. Prøven består af en praktisk opgave Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som delvis bedømmelsesgrundlag for denne prøve Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Projektets indhold tilrettelægges af skolen og har en varighed af 7 timer. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Som en del af den sidste skoleperiode i trin 2 afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve Opgaven består af en værkstedsopgave, der indeholder to delopgaver. Eleven løser en opgave, der består af typiske arbejdsopgaver inden for adskillelse, fejlfinding, justering, udskiftning, montering og funktionsafprøvning med tilhørende dokumentation. Opgaverne stilles i samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Opgaven løses inden for i alt 7 timer. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk faglige og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse Censorerne skal være til stede i det omfang, det er nødvendigt for at bedømme elevens opgave, dog minimum 1 dag For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst beståkarakter eller bestået i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal være i besiddelse af de gyldige kørekort, der kræves i uddannelsen for, at skolen kan udstede skolebevis For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 bådassistent, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 bådmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder for elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået For elever, der afslutter med trin 1 påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1., er bestået. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit

6 Bilag 2 1. Uddannelsens formål og opdeling Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen 1.1. Uddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Vedligehold og reparation af cykler. 2. Vedligehold og reparation af knallerter. 3. Vedligehold og reparation af motorcykler Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Cykelmontør, trin 1 i specialet cykelmekaniker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Knallertmekaniker, trin 1 i specialet motorcykelmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. Cykelmekaniker. 2. Motorcykelmekaniker. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekaniker varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 10 uger. Trin 2 specialet cykelmekaniker varer 1 år og 9 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger Uddannelsens trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker varer 2 år og 9 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i skoleforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 specialet motorcykelmekaniker varer 1 år og 3 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet cykelmekaniker opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1 cykelmontør og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2 cykelmekaniker Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet motorcykelmekaniker opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1 knallertmekaniker og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2 motorcykelmekaniker. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. efterse og kontrollere forskellige bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel efter gældende lovgivning, 2. foretage eftersyn på ind- og udvendige gearsystemer, 3. klargøre en ny cykel til en kunde ud fra gældende lovgivning, 4. udskifte dæk og slange på forskellige cykler samt foretage lapning af punkterede slanger, 5. adskille og montere en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler, 6. servicere og reparere cyklens lysanlæg, 6

7 7. foretage eftersyn og reparere hjul, herunder udskiftning af eger, opretning og afbalancering af cykel-/knallert-/motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer, 8. adskille, reparere og justere en transmission samt foretage funktionstest i prøvebænk, 9. foretage eftersyn og fejlfinding på tændingssystemer samt foretage udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante testere for diagnosticering og 10. foretage udmåling og fejlfinding på knallert/scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. gennemføre en funktionskontrol på cyklers transmission, 2. montere elektriske systemer herunder lygter, 3. kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske aktiveringssystemer, udskifte lejer og gearhjul, 4. gennemføre en kontrol af stel og styretøj på en cykel og foretage en grundindstilling af styretøjet, 5. måltage og tilpasse cykler, bygge forhjul og reparere hjul, 6. anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked, 7. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling, 8. kontrollere, reparere, justere og montere de forskellige gearsystemer samt udvælge gearsystemer til specifikke behov, 9. reparere cyklers transmission, 10. gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af cyklens elektriske systemer og lygter samt vejlede ved valg af lygter og elektriske systemer, 11. udvælge bremsesystem til specifikke behov, 12. bygge cykelstel samt planfræse anlægsflader på cykelstel, 13. bygge og udvælge cykelhjul med forskellige opspændingsmøntre og forskellig centrering samt gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af cykelhjul, 14. gennemføre fejlfinding, reparation og kontrol af affjedringssystemer på cykel, 15. udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed, 16. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, 17. efterse og klargøre transmissionssystemer og elektriske systemer samt bremser og styretøj på knallerter efter gældende forskrifter og sikkerheds- og miljøregler, 18. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionen på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol og reparation af kobling, gearkasse og kraftoverførelse samt variogear, 19. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på de elektriske systemer samt lygter på en knallert/scooter eller motorcykel, herunder reparation af ledningsnettet og udskiftning af defekte komponenter, 20. kontrollere, reparere og justere de forskellige mekaniske og hydrauliske aktiveringssystemer på knallert/scooter eller motorcykel, 21. adskille, kontrollere og reparere kaliber og hovedcylinder, 7

8 22. kontrollere, reparere og justere styretøj, stel og affjedringskomponenter på en knallert/scooter eller en motorcykel, 23. tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på encylindrede 2- eller 4-takt benzinmotorer på knallert/scooter eller motorcykel, herunder kontrol af motorstyringsanlæg og udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer, samt reparere tilhørende ledningsnet, 24. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og reparere transmissionen på en flercylindret motorcykel, 25. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på de elektriske systemer på en flercylindret motorcykel, 26. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på bremsesystemet på en flercylindret motorcykel, 27. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på styretøj på en flercylindret motorcykel, 28. gennemføre et systematisk fejlfindingsforløb og udbedre fejl på motor og motorstyringsanlæg på en flercylindret motorcykel og 29. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-5, gælder for trin 1 cykelmontør Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 og 7, gælder for trin 1 cykelmontør og trin 1 knallertmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 29, gælder for trin 2 specialet cykelmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 15 og 16, gælder for trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for trin 1 knallertmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for trin 2 specialet motorcykelmekaniker. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Elever med trin 1 knallertmekaniker skal inden aflæggelse af prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., og elever med trin 2 specialet motorcykelmekaniker skal inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort. 6. Bedømmelse og beviser mv Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekanikerog trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker. Prøven består af en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. 8

9 6.2. Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen for elever på trin 2 i specialet motorcykelmekaniker og på trin 2 specialet cykelmekaniker en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Opgaven består af typiske praktiske opgaver for cykel- og motorcykelbranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af køretøjers defekte eller slidte dele. Opgaverne tilrettelægges og stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg Opgaven løses inden for i alt 4 timer for elever med specialet cykelmekaniker, og inden for i alt 6 timer for elever med specialet motorcykelmekaniker. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller bestået i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 cykelmontør i specialet cykelmekaniker og trin 1 knallertmekaniker i specialet motorcykelmekaniker, skal den afsluttende prøve som fastsat i afsnit 6.1. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 i specialet cykelmekaniker samt trin 2 i specialet motorcykelmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For elever, der afslutter med trin 1, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven som bestået, jf. afsnit

10 Bilag 3 1. Uddannelsens formål og opdeling Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 1.1. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Vedligeholdelse og reparation af entreprenørmaskiner. 2. Vedligeholdelse og reparation af landbrugsmaskiner. 3. Vedligeholdelse og mindre reparationer af maskiner og udstyr til byggebranchen. 4. Vedligeholdelse og reparation af personlifte. 5. Vedligeholdelse og reparation og opbygning af kraner. 6. Installation og reparation af landbrugsanlæg Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder for specialerne i afsnit 1.4. nr. 1-4 følgende trin: 1. Materielmekaniker (trin 1), niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. Entreprenørmaskinmekaniker. 2. Landbrugsmaskinmekaniker. 3. Personliftmekaniker. 4. Landbrugssmed. 5. Kranmekaniker (uden trin). 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 materielmekaniker varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 specialerne undtagen kranmekaniker varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger. Specialet kranmekaniker, hvor der ikke er trin, varer 4 år. Skoleundervisningen for specialet kranmekaniker varer 35 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2. For specialet kranmekaniker opdeles skoleundervisningen i mindst 7 skoleperioder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra deres forståelse for de fire takter og tillige kan anvende måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer, 2. udføre enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer ud fra deres viden om Ohms lov, 3. udføre reparationsopgaver på hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælge det rette materiale i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg, 4. vælge det rette svejsemateriale i forbindelse med udførelse af reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm, 5. udvælge det rette materiale ved konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm, herunder også valg af gevindtype ud fra given arbejdstegning og 10

11 6. vedligeholde de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, herunder bæredygtighed, inden for uddannelsens jobområder, 2. forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog, 3. anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne, 4. opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer, 5. udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra deres viden om Ohms lov, 6. anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser, 7. anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked, 8. anvende deres kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og have forståelse for sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk branchevirksomhed, 9. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, 10. fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer, 11. montere mekaniske dieselpumper, udmåling af fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering, 12. foretage udmåling af lade- og starteranlæg, 13. foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr, 14. adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer, 15. opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer, 16. udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer, 17. justere, fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra deres kendskab til maskinernes opbygning og funktion, 18. kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer og fejlkoder, 19. fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner, 20. fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner, 21. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv, 22. opbygge mindre relæstyringer, 23. justere, fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion, 24. kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder, 25. justere, fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion, 26. fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra deres kendskab til opbygning og funktion, 11

12 27. fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner, 28. gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af itbaserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer, 29. anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra kendskab til betydningen af fysikkens love, 30. udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte, 31. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte, 32. opbygge mindre relæstyringer, 33. udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere, 34. installere, reparere og vedligeholde varme-, vand-, og afløbsinstallationer, 35. tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør-, og stålprofiler, 36. udføre enkle fejlfindings-, reparations-, og justeringsopgaver på landbrugsmaskiner, 37. udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv, 38. fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer, 39. planlægge, dokumentere under anvendelse af cad og udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage, 40. udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg og 41. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområder, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-9, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 1 materielmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 41, gælder for uddannelsens specialer Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for specialet entreprenørmaskinmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for specialet landbrugsmaskinmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 28-33, gælder for specialet personliftmekaniker Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for specialet landbrugssmed Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for specialet kranmekaniker. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Eleverne skal inden aflæggelse af afsluttende prøve i trin 1, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort. 6. Bedømmelse og beviser mv Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve for elever, der alene gennemfører uddannelsens trin 1, materielmekaniker. Prøven består af en praktisk opgave. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. 12

13 6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i specialet kranmekaniker samt trin 2 for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Opgaven består af typiske opgaver for entreprenør- og landbrugsmaskinbranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af køretøjers defekte eller slidte dele. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg Opgaven løses inden for i alt 12 timer for specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed og kranmekaniker. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller bestået i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 materielmekaniker, skal den afsluttende prøve som fastsat i 6.1. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 i specialerne entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, personliftmekaniker, landbrugssmed og kranmekaniker, skal svendeprøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Uddannelsesbeviset udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for elever på trin 1, når den afsluttende prøve er bestået, og for elever på trin 2, når svendeprøven er bestået. 13

14 Bilag 4 1. Uddannelsens formål og opdeling Flymekaniker 1.1. Uddannelsen til flymekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, således at betingelserne beskrevet i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 2042/2003 del 66 om reglerne for flymekanikere opfyldes inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af fastvingede fly med turbinemotor (B1.1). 2. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af fastvingede fly med stempelmotor (B1.2). 3. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af helikoptere med turbinemotor (B1.3). 4. Service, vedligeholdelse og idriftsættelse af helikoptere med stempelmotor (B1.4). 5. Flyvemaskineelektronik (B2) Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens specialer Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer, niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. Flymekaniker B1. 2. Flymekaniker B2. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsen varer 4 år og 5 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet B1 varer 60 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialet B2 varer 64 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. anvende naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen, 2. anvende kommunikative arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer både på dansk og engelsk i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen, 3. anvende flytekniske arbejdsmetoder, begreber, tankegange og værktøjer i det omfang og niveau, der udgør grundlaget for at kunne deltage i hovedforløbsundervisningen For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. anvende den naturvidenskab, som ligger til grund for de flytekniske teknologier, 2. med overblik kombinere og anvende grundlæggende systemer inden for el, elektronik og digitalteknik på alle typer fly/helikoptere, 3. anvende viden om karakteristika, egenskaber og anvendelse af metalliske og ikke-metalliske materialer og standardkomponenter inden for flyindustrien, 14

15 4. med overblik kombinere og anvende viden om fejlfinding, justering og reparation af fly ved anvendelse af flytekniske reparationshåndbøger og andre data på engelsk samt anvende vedligeholdelsessystemer på en logisk og kompleks måde, 5. med overblik kombinere og anvende viden inden for flystruktur og flysystemer samt instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring i alle typer fly samt helikoptere på en logisk og kompleks måde, 6. anvende viden om menneskelige faktorer samt nationale og internationale regler inden for luftfartsbranchen, 7. med overblik kombinere og anvende viden inden for reparation af motor og motorsystemer i flyområdet på en logisk og kompleks måde, 8. med overblik kombinere og anvende testudstyr på systemer inden for el, elektronik, digitalteknik, instrumenter, radiokommunikation, navigation og automatisk flystyring på alle typer fly/helikoptere på en logisk og kompleks måde og 9. anvende grundlæggende viden inden for reparation af elektroniske motorstyringssystemer og motorindikationssystemer og i flyområdet Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-6, gælder for alle specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7, gælder for uddannelsens speciale B Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8-9, gælder for uddannelsens speciale B2. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser I praktikken løser eleven opgaver fastsat af skolen, der samtidig forestår en løbende bedømmelse af disse. Opgaverne skal relatere sig til relevante praktikmål. 6. Bedømmelse og beviser mv Som en del af den sidste skoleperiode for specialerne B1og B2 afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Hvis eleverne gennemfører undervisning i de to specialer, gennemføres svendeprøven kun i det først forekommende speciale for eleverne Prøven består af typiske opgaver inden for flybranchen og omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af defekte eller slidte dele. Prøven tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg Opgaven løses inden for i alt 6 timer for specialet B 1 og for specialet B2. Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter i alle områdefag og bundne specialefag i hovedforløbet For elever, der afslutter specialerne B 1 og B2, skal svendeprøven i det først forekommende speciale som fastsat i afsnit 6.1. være bestået Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 15

16 For elever, der afslutter specialet B1 eller B2 påføres resultatet af den afsluttende prøve, jf. afsnit

17 Bilag 5 1. Uddannelsens formål og opdeling Karrosseriuddannelsen 1.1. Karrosseriuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Opbygning, fremstilling, reparation eller udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer. 2. Specialindretning af køretøjer. 3. Analyse af og opretning på komplicerede skader Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Karrosserismed (trin 1), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Karosseritekniker med specialerne karrosseriopretter og karrosseribygger (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer: 1. Karrosseriopretter. 2. Karrosseribygger. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 karrosserismed varer 3 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 32 uger. Trin 2 karrosseritekniker med specialer varer 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 5 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 6 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperiode for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. fremstille, tilpasse og udskifte mindre karosseridele, 2. oprette mindre buler, 3. svejse mindre komplicerede karosseridele på køretøjer og 4. anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af karosseridele For at begynde påuddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven samt have opnået bevis for kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. anvende data fra fx reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog, 2. udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet, 3. udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV., produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici, 17

18 4. anvende deres viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning, 5. modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde, 6. oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning, 7. sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og reparationsbøger, 8. fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning, 9. af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data og i overensstemmelse med gældende lovgivning, 10. vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger og videreforarbejdning, 11. vurdere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter, 12. udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug, 13. vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge svejse- og opretningskrav i overensstemmelse med fabrikantens kravspecifikation for stabilitet og sikkerhed, 14. anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked, 15. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling, 16. udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed, 17. udvise innovative kompetencer ved fx metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder, 18. udføre skaringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, pasform og krav til efterbearbejdning samt efterfølgende anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling, 19. udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer), 20. udføre opretning af komplicerede skader, 21. udføre konstruktionsmæssige ændringer og 22. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-17, gælder for alle trin i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 18 og 22, gælder for uddannelsens trin Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens speciale karrosseriopretter Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21, gælder for uddannelsens speciale karrosseribygger. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Eleverne skal inden aflæggelse af prøve i trin 1 karrosserismed, jf. afsnit 6.1., eller inden den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., have erhvervet relevant kørekort i henhold til de gældende regler Eleverne skal begynde på kørekortundervisningen umiddelbart efter det fyldte 18. år Praktikvirksomheden vælger kørelærer og er forpligtet til for de elever, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet de(t) pågældende kørekort at udrede omkostningerne inden for rammer, der fastsættes af det faglige udvalg i uddannelsesordningen på grundlag af myndighedskravene for erhvervelse af de(t) relevante kørekort. 18

19 6. Bedømmelse og beviser mv Skolen afholder som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve for elever, der afslutter med trin 1, karosseri-smed. Endvidere afholder skolen en afsluttende prøve for elever på trin 2, karrosseritekniker med specialerne karrosseriopretter og karrosseribygger. Både prøven for elever på trin 1 og prøven for elever på trin 2 udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøvens grundlag er en praktisk opgave, som består af to dele, hvor prøveformen er en kombination af praktiske, skriftlige og mundtlige elementer, jf. afsnit og Eleven trækker ved prøvens start lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål Prøvens første del besvares ved, at eleven skriftligt udarbejder en skadesopgørelse og en arbejdsplan for den praktiske opgaves løsning. Den første del af prøven løses inden for en tidsramme på højst 4 timer På baggrund af den skriftligt udarbejdede skadesopgørelse og arbejdsplan, jf. afsnit , besvares prøvens anden del ved en praktisk udførelse af reparation og udskiftning af køretøjets skadede og korrosionsangrebne dele m.v. I forbindelse hermed gives eleven lejlighed til at demonstrere sin forståelse af den praktiske opgaves gennemførelse ved mundtlig at redegøre for den anvendte arbejdsproces. Den anden del af prøven løses indenfor en tidsramme på 14 timer Ved bedømmelsen foretages en samlet helhedsvurdering af elevens evne til at besvare den samlede opgave, jf. afsnit , samt kvaliteten af det færdige produkt Eksaminator og censorerne skal være til stede under den anden del af prøven For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag samt mindst beståkarakter i hvert enkelt områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren beståkarakter eller bestået i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 karrosserismed og trin 2 karosseritekniker, skal eksamen som fastsat i afsnit 6.1. være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For elever, der afslutter med trin 1 og trin 2, påføres, at den afsluttende prøve, jf. afsnit 6.1, er bestået. 19

20 Bilag 6 1. Uddannelsens formål og opdeling Lastvognsmekaniker 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for service, vedligeholdelse og reparation af lastvogne og busser (køretøjer over 3500 kg totalvægt) inklusive påhængskøretøjer Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller speciale Uddannelsen indeholder trin1 lastvognsmontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen kan afsluttes med trin 2 specialet lastvognsmekaniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1 lastvognsmontør varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 lastvognsmekaniker varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. udføre mekanisk adskillelse og samling af dieselmotorer og/eller benzinmotorer og redegøre for dieselmotorers og/eller benzinmotorer grundlæggende opbygning og virkemåde, herunder de fire takter, 2. udføre mekanisk adskillelse og samling af styretøj og bremser på lastvogne og/ eller personvogne og redegøre for bremsers og styretøjs grundlæggende opbygning og virkemåde på lastvogne og/eller personvogne, 3. løse almindeligt forekommende problemer ved adskillelse af mekaniske emner for eksempel udtage knækkede skruer og bolte samt reparere ødelagte gevind på baggrund af viden om forskellige gevindtyper, 4. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske grundbegreber for eksempel AC/DC spænding, strøm, modstand, effekt, frekvens, ohms lov og effektformlen, 5. redegøre for en grundlæggende viden om elektriske komponenter og kredsløb i køretøjer for eksempel viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer samt lysdioder. Desuden viden om serie- og parallelkredsløb, ensretterkredsløb og grundlæggende digitale kredsløb, 6. gennemføre enkle målinger på elektriske kredsløb med udgangspunkt i læsning af basale el-diagrammer for eksempel spændingsmåling, strømmåling og måling af modstand under anvendelse af multimeter, 7. anvende mekanisk måleudstyr herunder skydelære, mikrometerskrue, gradskala og måleure, 8. anvende en grundlæggende viden om naturfaglige og miljømæssige problemstillinger i forbindelse med personvogns- og/eller lastvognsområdet herunder forskellige energibæreres betydning for bæredygtig transport. Desuden viden om naturfaglige og miljømæssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af køretøjer herunder viden om elbiler og hybridbiler, 20

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 218

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Møde i UG 3. Den 3. april 2014. Dato: 10. april 2014 Kl. 09.30 13.30 (inkl. frokost) Sted: Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars.

Møde i UG 3. Den 3. april 2014. Dato: 10. april 2014 Kl. 09.30 13.30 (inkl. frokost) Sted: Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars. Møde i UG 3 Den 3. april 2014 Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 09.30 13.30 (inkl. frokost) Sted: Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars. Deltagere: Erling Jensen (DM), Hanne Baunkjær (DI), Hans

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 420 af 13/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompeencemål Fagnavn for faget Vejledende tid Trin 1 Automontør Trin 2 Mekaniker Nummereringen af kompetencemål

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1. udgave 2001 2 Indholdsfortegnelse:! Forord.. 3! Indledning 4! Skolen.. 5! Uddannelsen.7! Kontaktlærer.9! Fagfordeling H1 til H7 10! Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser BEK nr 1015 af 23/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 053.33S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1266

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedelsesdato:1. juli 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 3. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Formål og opdeling. 1. Vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart i henhold til gældende EU-regler inden for luftfartsområdet.

Formål og opdeling. 1. Vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart i henhold til gældende EU-regler inden for luftfartsområdet. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flymekaniker I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter Metalindustriens Uddannelsesudvalgs

Læs mere

Læseplan for valgfaget metal og motorværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget metal og motorværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget metal og motorværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Køretøjets opbygning 5 Metalbearbejdning 6 Miljø og arbejdsmiljø 7 Uddannelsesafklaring 8 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker BEK nr 380 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.41T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde...

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere