Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015

2 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Ressourcegrundlag... 9 Forskning Formidling Samlingsvaretagelse Museumslovens kapitel Museets fremtid BAGGRUND Kvalitetsvurderingsforløbet på Naturhistorisk Museum Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger

3 Kulturstyrelsens samlede vurdering Denne kvalitetsvurderingsrapport følger op på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum i 2004 og gør status for udviklingen og kvaliteten af museets arbejde. Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Naturhistorisk Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museet har fulgt tilfredsstillende op på en række forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen af museet i Der er dog fortsat potentiale for forbedring af den faglige opgavevaretagelse og for en styrkelse af museets faglige profil. Museet er fortsat udfordret af et bredt ansvarsområde og utilstrækkelig koordinering med de øvrige naturhistoriske museer Museet er fortsat udfordret på samlingsvaretagelsen, særligt på registrering, hvor der forestår et ressourcekrævende arbejde. Museet har nu begyndt en digital registrering af samlingen i et relevant system, der også bruges af de øvrige naturhistoriske museer. Der er sket et yderligere kvalitativt og kvantitativt løft af museets bredt anlagte forskning. Museet har videreudviklet sin formidling - både den digitale og den analoge - og arbejder målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed. Museet samarbejder fortsat med myndigheder på naturområdet om sikring af naturværdier Kvalitetsvurdering i 2004 Naturhistorisk Museum blev kvalitetsvurderet af Kulturarvsstyrelsen i Styrelsen konstaterede bl.a. følgende i rapporten: at museet grundlæggende var udfordret af et bredt formuleret ansvarsområde og en utilstrækkelig koordinering med de øvrige naturhistoriske museer at museet aktivt forskede og publicerede i et bredt felt indenfor dansk naturhistorie at museet havde en fremragende formidlingspraksis målrettet forskellige brugergrupper og en aktiv skoletjeneste, men museets ældre udstillinger levede ikke op til museets mål. at museet indsamlede bredt og ufokuseret i ansvarsområdet at museet havde et efterslæb på registrering og behov for systematik i arbejdet at museets magasiner overvejende var velordnede og overvågede at museet samarbejdede med relevante myndigheder i sager om naturbevaring m.v. Kvalitetsvurderingsrapporten fra 2004 kan læses her: 3

4 Der er siden kvalitetsvurderingen i 2014 sket en væsentlig udvikling i både de lovmæssige krav (driftstilskudslov fra 2010 og ny museumslov fra 2012) og de kvalitative standarder for museernes virksomhed (bl.a. div. udredninger, strategier mv., der sætter mål for museernes faglige opgavevaretagelse, organisation og ledelse). Der er tale om krav og standarder om øget økonomisk og faglig bæredygtighed og professionalisering af den samlede museumsvirksomhed, som har ændret Kulturstyrelsens grundlag for vurdering af museernes virksomhed. Styrelsens dokument Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer afspejler disse ændringer. Denne opfølgning på kvalitetsvurderingen i 2004 skal ses på baggrund heraf. 4

5 Fakta om Naturhistorisk Museum Naturhistorisk Museum er et statsanerkendt naturhistorisk museum med ansvar for naturhistorie i Danmark inden for alle tidsperioder. Naturhistorisk Museum en selvejende institution. Staten er museets offentlige hovedtilskudsyder. Desuden yder Aarhus Kommune og Aarhus Universitet driftstilskud til museet Museet er oprettet i 1921 og statsanerkendt før Museet har to besøgssteder: Naturhistorisk Museum (domicil) i Universitetsparken i Aarhus Molslaboratoriet på Djursland (forskningsstation med kursusfaciliteter). Nøgletal for museet i 2014 Museets samlede omsætning (indtægter) var 20,8 mio. kr. Museet rådede over 32 årsværk, heraf 10 videnskabelige årsværk. Museet havde brugere på museet og brugere på andre lokaliteter. 5

6 Kvalitetsvurderingens fokusområder Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse a. Arbejdsgrundlag Ved kvalitetsvurderingen i 2004 vurderede Kulturarvsstyrelsen: at museet levede op til betingelserne for statsanerkendelse at museet var udfordret af et bredt ansvarsområde og utilstrækkelig koordinering med de øvrige naturhistoriske museer at museet burde afgrænse ansvarsområdet og definere relevante fokusområder i samarbejde med de øvrige museer på området I 2010 indgik museet en partnerskabsaftale med de øvrige naturhistoriske museer, der definerede nogle fælles opgaver og en hensigt om øget koordinering af opgavevaretagelse I 2013 reviderede museet sine vedtægter og fik bl.a. afgrænset det geografiske ansvarsområde til Danmark. I 2015 er museets ansvarsområde: Naturarv i Danmark. Museet vil gerne sætte fokus på biodiversitet, men aktuelt er det ikke reflekteret i vedtægterne. Det bredt formulerede ansvar gør det fortsat vanskeligt for museet at løfte alle opgaver på tilfredsstillende niveau. Det udestår at se den fulde effekt af partnerskabsaftalens mål om arbejdsdeling og koordinering mellem de naturhistoriske museer. Strategisk grundlag Kvalitetsvurderingen i 2004 forholdt sig ikke til begreberne mission", vision og strategi for museets virksomhed. I 2015 har museet har formuleret mission og vision for sin virksomhed, der udspringer af en omverdensanalyse, museets ansvarsområde og to af museumslovens fem opgavesøjler - forskning og formidling. Museets øvrige kerneopgaver er ikke reflekteret i missionen og visionen. Med udspring i mission og vision har museet udarbejdet en strategi for den samlede virksomhed De strategiske mål er relevante, men der mangler mål for indsamling og bevaring, og mere udfoldede mål for indhentning af museets efterslæb på registrering. Det savnes, at strategien forholder sig til, hvordan museet tilvejebringer de nødvendige ressourcer til realiseringen. b. Organisation Kvalitetsvurderingen i 2004 forholdt sig ikke til museets organisation, men til opgaver og medarbejder-kompetencer. 6

7 I 2015 arbejder museet systematisk med udviklingen af organisationen. Der er i 2014 etableret en ny organisationsstruktur, der skal understøtte realiseringen af museets samlede strategi for årene Organisationsstrukturen reflekterer strategien, der har fokus på forskning og formidling, men hvor samlingsvaretagelsen spiller en mindre rolle. c. Ledelse Kvalitetsvurderingen i 2004 konstaterede: at museet levede op til kravene i museumsloven om ledelsen, herunder om bestyrelsens sammensætning og direktørens faglige kvalifikationer. at bestyrelsen årligt drøftede de overordnede udviklingslinjer for museet, og forholdt sig til museets arbejdsgrundlag ved drøftelser af museumsloven. I 2015 lever museet fortsat lever op til museumslovens bestemmelser om ledelsen i statsanerkendte museer og til kravene i driftstilskudsloven (2010) om samme forhold. Bestyrelsen har drøftet Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Aktuelt har museets bestyrelse relevante kompetencer i forhold til museets drift og udvikling, men vedtægterne har ikke bestemmelser der sikrer, at det også fremover vil være tilfældet. 7

8 Det er tilfredsstillende: at museet har ført sine vedtægter ajour med gældende lovgivning på museumsområdet, herunder har fået defineret og godkendt et geografisk ansvarsområde at museet har formuleret et strategisk grundlag for virksomheden i form af mission, vision og strategi at museet systematisk arbejder med udviklingen af organisationen, og har etableret en ny struktur, der skal understøtte museets samlede strategi for årene Det er ikke helt tilfredsstillende: at museets ansvarsområde fortsat er defineret så bredt, at museet har vanskeligt ved at løfte alle lovbestemte opgaver at museet i organiseringen af sine ressourcer fortsat ikke prioriterer registrering tilstrækkeligt højt at museets mission/vision ikke forholder sig til indsamling, bevaring og registrering at museets strategi ikke har mål for opgaverne indsamling og bevaring, og udfoldede mål for registrering af samlingen at strategien ikke forholder sig til, hvordan museet tilvejebringer de nødvendige ressourcer til realisering af strategien. Kulturstyrelsen anbefaler: At museet i dialog med de øvrige naturhistoriske museer tager initiativ til en øget arbejdsdeling, og at museet på den baggrund reviderer sit ansvarsområde. Et mere fokuseret ansvarsområde, koordineret med de øvrige naturhistoriske museer, vil effektivisere ressourceanvendelsen og bidrage til en skarpere profil i museets faglige virksomhed at museets mission og vision reflekterer hele ansvarsområdet og alle fem opgavesøjler efter museumsloven og at strategien suppleres med mål for indsamling og bevaring, og mere udfoldede mål for indhentning af museets efterslæb på registrering at strategien også forholder sig til, hvordan museet skaffer de nødvendige ressourcer til realiseringen at museet genovervejer sin organisation og de ressourcemæssige prioriteringer under indtryk af efterslæb på samlingsområdet at museet overvejer at præcisere bestemmelserne om udpegning til bestyrelsen for at sikre, at de udpegede medlemmer fortsat har professionelle kompetencer for museets drift og udvikling 8

9 Ressourcegrundlag a. Økonomi Ved kvalitetsvurderingen i 20o4 havde museet samlede indtægter på 13,7 mio. kr., hvoraf de offentlige tilskud fra stat og kommune udgjorde 10,4 mio. kr. Der var tale om et vigende offentligt tilskudsgrundlag, der havde negativ indflydelse på museets opgavevaretagelse. I 2014 var museets samlede indtægter på 20,8 mio. kr. Indtægterne fordelte sig således jf. museets årsrapport: Driftstilskud fra Kulturministeriet: 5,3 mio. kr. Driftstilskud fra Aarhus Universitet: 3,4 mio. kr. Driftstilskud fra Aarhus Kommune: 2,5 mio. kr. Projekttilskud m.v. 0,6 mio. kr. Egenindtjening, eksterne projekter mv. 9,0 mio. kr. Årets (2014) resultat: kr. Egenkapital (2013): 62,7 mio. kr. Museets indtægtsgrundlag har omtrent fulgt den generelle udvikling i løn og priser fra , men er steget væsentligt fra 2013 (16,9 mio.) til 2014 (20,8 mio.). De offentlige driftstilskud er stabile, og ligger i den øvre ende af skalaen for offentlige tilskud til statsanerkendte museer. Museet oplyser, at museet har modtaget et driftstilskud fra Aarhus Universitet siden 1970 erne. Museet har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune for , der fastlægger det kommunale driftstilskud. Museet har en stor ejenindtjening fra eksterne projekter, kurser, entreer og butik. Museet har en stor egenkapital, da museet selv ejer sine (næsten gældfri) bygninger. b. Medarbejdere Ved kvalitetsvurderingen i 2004 havde museet 29 fastansatte medarbejdere heraf seks medarbejdere i fleksjobs. Museet mente, der manglede nogle kompetencer og ønskede at ansætte en forskningsprofessor og personale til IT, kommunikation og projektledelse. Kulturstyrelsen anbefalede, at museet overvejede, hvilke funktioner der var vigtigst at få dækket og at prioritere personale-ressourcer til registrering af samlingerne. I 2014 rådede museet over 32 årsværk heraf ni fastansatte videnskabelige årsværk. To årsværk blev udført af medarbejdere med en ph.d.-grad eller tilsvarende kompetenceniveau. Medarbejderstaben er bredt sammensat og med kompetencer til at løfte museets opgaver. Museet har forøget antallet af medarbejdere fra 2003 til 2014, men uden at prioritere de anbefalede personaleressourcer til registreringsområdet. 9

10 c. Bygninger Kvalitetsvurderingen i 2004 påpegede: at museets bygningsmasse var god og velegnet til formålet at bygningernes beliggenhed i Universitetsparken var særlig værdifuld på grund af forbindelsen til forskningsmiljøet på Aarhus Universitet. I 2015 råder museet over den samme bygningsmasse som i 2004 d.v.s. museumskomplekset i Universitetsparken, Molslaboratoriet på Djursland og en magasinbygning i Trige nord for Århus. Alle bygningerne er opført til eller ombygget til museumsformål, og er i god stand. Museet ejer alle bygningerne, og vedligeholdelsen påhviler museet. Der foreligger ikke langsigtede vedligeholdelsesplaner, bygningerne vedligeholdes efter behov. Der er kun lille gæld i bygningsmassen, derfor kan museet nøjes med at bruge 8 % af sit årlige driftsbudget til bygningsdrift. Det er meget tilfredsstillende: at museet har en stor og stigende egenindtjening, der udgør over 40 % af omsætningen. Det er tilfredsstillende: at museet har et bæredygtigt og stabilt økonomisk driftsgrundlag for sin virksomhed at museet har god og stabil opbakning fra hjemstedskommunen og Aarhus Universitet at over 25 % af museets fastansatte medarbejdere har en relevant faglig uddannelse i forhold til museumsvirksomheden i ansvarsområdet at museet kun har begrænsede gældsforpligter på sine bygninger, hvilket medvirker til moderate udgifter på området at bygningerne generelt er velegnede til museets formål, og fremstår velholdte Det er ikke tilfredsstillende: at museet fortsat ikke prioriterer tilstrækkelige ressourcer til samlingsområdet Kulturstyrelsen anbefaler: at museet fortsat arbejder for at styrke det økonomiske grundlag for sit virke at museet fortsat prioriterer fastansættelse af videnskabelige medarbejdere, der kan bidrage til fastholdelse af viden i institutionen og til kvalificering og udvikling af museets samlede opgavevaretagelse. at museet løbende overvejer bygningernes egnethed for museets videre udvikling at museet udarbejder en langsigtet vedligeholdelsesplan for hele bygningsmassen at museet prioriterer de nødvendige ressourcer til samlingsområdet 10

11 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde. Kvalitetsvurderingen i 2004 påpegede: at museet aktivt forskede og publicerede i et bredt felt inden for ansvarsområdet at en stor del af forskningen blev udført af nogle få medarbejdere, og samlet set blev publikationsraten vurderet til under middel. at museet betragtede forskningsmateriale som den enkelte forskers eget materiale Styrelsen anbefalede, at museet udarbejdede en forskningsstrategi, fokuserede sin forskning, øgede publiceringsraten, og sikrede fastholdelsen af forskningsresultater for museet. Til brug for kvalitetsvurderingen i 2015 har museet indsendt en oversigt over sine forskningspublikationer for perioden I perioden har museet produceret 34 forskningsarbejder, heraf 15 fagfællebedømte videnskabelige artikler, med emner inden for naturhistorie i Danmark. Det fremgår, at museet forsker i ansvarsområdet og publicerer i anerkendte fagtidsskrifter, men at museets forskning og publicering fortsat spænder vidt uden et tydeligt fokus. Museet har formuleret en række overordnede strategiske målsætninger for sin forskning i perioden Museet har endnu ikke udarbejdet en egentlig forskningsstrategi, der definerer de faglige fokusområder, sætter konkrete mål for forskningsproduktionen, sikrer forskningsresultaterne for museet, og forholder sig til den nødvendige ressource-allokering mv. Museet indgår fortsat i relevante faglige netværk, og samarbejder med andre vidensinstitutioner om sin forskning. 11

12 Det er meget tilfredsstillende: at museet forsker og publicerer i ansvarsområdet på et højt kvalitativt og kvantitativt niveau Det er tilfredsstillende: at museet indgår i samarbejder med relevante partnere om sin forskning Det er ikke helt tilfredsstillende: at museets forskning i ansvarsområdet forsat spænder meget vidt uden et tydeligt fokus at museet ikke har udarbejdet en udfoldet forskningsstrategi Kulturstyrelsen anbefaler: at museet udarbejder en egentlig forskningsstrategi, der med afsæt i ansvarsområdet og i mission/vision definerer de faglige fokusområder, sætter retning og konkrete mål for forskningsproduktionen, sikrer forskningsresultaterne for museet, og forholder sig til den nødvendige ressourceallokering. 12

13 Formidling og brugere a. Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget: at museet havde en fremragende formidlingspraksis målrettet forskellige brugergrupper og en særdeles aktiv skoletjeneste at museets ældre udstillinger ikke levede op til museets mål om at skabe overblik og sammenhæng i den biologiske verden at museet burde etablere nye udstillinger I 2015 driver museet en differentieret formidling af ansvarsområdet med fokus på høj naturfaglig kvalitet. De fleste af museets udstillinger er klassiske museumsudstillinger af nyere dato med begrænset brug af moderne formidlingsformer som brugerinddragelse og digital formidling. Museet formidler desuden ved arrangementer, publikationer og undervisning til forskellige brugergrupper foruden ved digitale tilbud på hjemmesiden, på apps, sociale medier og net-tv. Museet driver en skoletjeneste med undervisningstilbud til forskellige klassetrin koordineret med læreplaner i undervisningssektoren. Der foreligger skriftlige aftaler med Aarhus Kommune om skoleundervisningen. Museet har desuden undervisningstilbud til børn i før-skole-alderen. Museet har en høj undervisningsaktivitet med ca. 285 grundskoleklasser, 25 gymnasieklasser og 10 klasser fra andre uddannelsesinstitutioner om året. Undervisningen varetages af seks fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere med relevante uddannelser, og evalueres systematisk. Museets hjemmeside rummer foruden omfattende naturhistorisk formidling også praktiske oplysninger til brugerne om åbningstider, priser, faciliteter, arrangementer m.v. På hjemmesiden findes også oplysninger om museets vedtægter, ledelse, organisation, personale, årsberetninger. Museet årsregnskaber er ikke offentliggjort. Museet har formuleret strategiske målsætninger for sin formidling, men har endnu ikke udarbejdet en udfoldet formidlingsstrategi, der med afsæt i forskningen i ansvarsområdet definerer fokusområder, sætter konkrete mål og forholder sig til den nødvendige ressource-allokering. b. Brugere I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget: at museet havde høj opmærksomhed på brugernes aktive inddragelse. Det viste sig bl.a. ved interaktive elementer i udstillingerne, ekskursioner og arrangementer for særlige grupper. 13

14 I 2004 forelå der ikke systematisk indsamlede tal for museumsbrugerne ud over antallet af besøgende, der i 2003 var på I 2014 var antallet af brugere steget til Museet deltager i Den Nationale Brugerundersøgelse. Det fremgår af undersøgelsen fra 2014 at brugere, samlet set, vurderede museumsoplevelsen på det gennemsnitlige niveau for statsanerkendte museer. Museets egnethed for børn, muligheden for at deltage aktivt og lære nyt såvel som museets arrangementer, blev vurderet over gennemsnit. Omvendt vurderede brugerne udstillingernes præsentation lidt lavere end gennemsnittet for statsanerkendte museer. Hvad angår sammensætningen af brugerne, viser undersøgelsen, at brugerne havde bopæl i Danmark (100 % mod gennemsnittet 74 %) og en meget høj andel var fra hjemkommunen (58 % mod gennemsnittet 20 %). Brugerne var markant yngre end sædvanligt på museerne (74 % var under 50 år mod gennemsnittet 49 %), og der var en lidt større andel af mandlige brugerne (41 % mænd mod gennemsnittet 39 % mænd). Det er meget tilfredsstillende: at museet driver en omfattende, differentieret formidlingsvirksomhed af høj faglig kvalitet i og udenfor museet ved brug af varierede formidlingsformer - analoge og digitale at museet tiltrækker brugergrupper, der er underrepræsenterede på andre museer at antallet af brugere er stigende Det er tilfredsstillende: at museet har differentierede undervisningstilbud, der er udviklet og målrettet undervisningssektoren og tilpasset læreplaner og trinmål at museet desuden har udviklet undervisningstilbud til børn i før-skole-alderen at museet råder over de nødvendige medarbejdere med professionelle formidlingskompetencer m.h.p. den forsatte kvalitative udvikling af museets formidling Kulturstyrelsen anbefaler: at museet udarbejder en formidlingsstrategi, der med afsæt i forskningen i ansvarsområdet og i resultaterne fra brugerundersøgelsen, definerer formidlingens fokusområder, sætter konkrete mål for formidlingen og forholder sig til den nødvendige ressourceallokering til formålet at museet fortsætter sit arbejde med en professionel og kvalitativ udvikling af museets samlede formidlingsvirksomhed at museet offentliggør årsregnskaber og ledelsesberetninger på hjemmesiden. 14

15 Samlingsvaretagelse a. Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning. Kvalitetsvurderingen i 2004 påpegede: at museet havde store naturhistoriske samlinger, der hovedsageligt var indsamlet som led i forskningen i ansvarsområdet. at museet burde overveje sit bredt formulerede indsamlingsfelt at museet burde prioritere og koordinere indsamlingen med de øvrige naturhistoriske museer I 2015 har museet ikke har en nedskrevet indsamlingspolitik, og indsamler fortsat bredt og ukoordineret i ansvarsområdet som led i sin forskning. Desuden modtager museet fortsat et stort antal præparater som gaver fra private samlere, der ikke har klart udspring i museets forskning. Museets oplyser i 2015, at museet nu definerer samlingen som de registrerede og nummererede genstande. Efter denne opgørelsesmetode omfatter samlingen ca museumsnumre. Efter samme metode opgør museet tilvæksten i 2014 til 889 museumsnumre. Men foruden genstandene i samlingen opbevarer museet skønsmæssigt ca. 19 mio. uregistrerede præparater indsamlet som led i forskning eller modtaget som donationer. Museet oplyser, at dette materiale har hobet sig op over mange år. Det afventer sortering og beslutning om, hvilke dele, der skal indgå i samlingen. Museet har nu fået afgrænset samlingen, men er fortsat udfordret af tidligere tiders ureflekterede, ukoordinerede indsamling i et meget bredt ansvarsområde. b. Registrering Museet er forpligtet til at registrere sin samling. Genstande (herunder præparater) og anden dokumentation skal være registreret snarest muligt efter indsamlingen. Museets registrering skal være tilgængelig for offentligheden. Kvalitetsvurderingen i 2004 påpegede: at registrering er en kerneopgave efter museumsloven, der ikke må nedprioriteres museet blev pålagt at forbedre sin registreringspraksis 15

16 I 2015 har museet besluttet at afgrænse samlingen til de nummererede og registrerede præparater. Med afgrænsningen er hele samlingen i princippet registreret. Det udestår imidlertid at gennemgå ca. 19. mio. uregistrerede præparater med henblik på beslutning om, hvilke dele der skal indgå i samlingen. De fakto har museet derfor et massivt registreringsefterslæb. Museet har begyndt en systematisk digital registrering af samlingen i et anerkendt, internationalt naturhistorisk registreringssystem, Specify. Registreringen er koordineret med de øvrige naturhistoriske museer, der bruger samme system. Aktuelt har museet afsat én uddannet medarbejder til opgaven. c. Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets magasinering, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. Kvalitetsvurderingen i 2004 påpegede: at museets magasiner overvejende var velordnede, og at samlingerne regelmæssigt blev efterset for skadedyrsangreb. at nogle magasiner i museumsbygningen var overfyldte at museet burde flytte større dele af samlingerne til magasinbygningen i Trige. I 2015 har museet ikke en nedskrevet prioriteret bevaringsplan, men der foreligger en ekstern konserveringsfaglig vurdering af bevaringsforholdene. Det fremgår, at museet fortsat har nogle udfordringer med overfyldte magasiner, visse problemer med klimastyringen og alvorligst - risici for vandskader på samlingen. Konservator anbefaler sikring mod vandskader, løbende overvågning af klimaet og bedre mulighed for klimastyring. Kulturstyrelsen tilslutter sig den eksterne vurdering af bevaringsforholdene og de ledsagende anbefalinger. Hvad angår sikring mod brand og tyveri, har museet automatisk virkende alarmeringsanlæg, der omtrent dækker hele samlingen. Museet har det nødvendige udstyr til brandbekæmpelse og afholder årlige brandøvelser. Om samlingens bevaringstilstand har museet har i 2014 indberettet til Kulturstyrelsen, at 80 % af samlingen er i formidlingsegnet tilstand, 5 % er i stabiliseret tilstand 10 % er behandlingskrævende og 5 % er i svært skadet tilstand. 16

17 Det er meget tilfredsstillende: at museet har begyndt en systematisk digital registrering af samlingen i et anerkendt, internationalt naturhistorisk registreringssystem, og at registreringen er koordineret med de øvrige naturhistoriske museer i Danmark, der bruger samme system Det er tilfredsstillende: at museet aktivt indsamler i ansvarsområdet, typisk med udspring i forskning at museet har formuleret en klar afgrænsning af samlingen at 85 % af samlingen er i hhv. formidlingsegnet og stabiliseret tilstand Det er ikke helt tilfredsstillende at museet fortsat har visse udfordringer på bevaringsområdet, herunder med overfyldte magasiner, problemer med klimastyringen og risici for vandskader at museet ikke har en nedskrevet prioriteret bevaringsplan Det er ikke tilfredsstillende: at museet ikke har en nedskrevet indsamlingspolitik, der er koordineret med de øvrige naturhistoriske museer at museet fortsat indsamler passivt i betydeligt omfang at museet opbevarer ca. 19 mio. præparater, der afventer sortering og beslutning om hvilke dele, der skal indgå i samlingen Kulturstyrelsen anbefaler: at museet formulerer en indsamlingspolitik baseret på en restriktiv, men aktiv og faglig reflekteret praksis, der er knyttet til museets forskning og formidling og er koordineret med de øvrige naturhistoriske museer at museet som hovedregel undlader at indsamle præparater, der ikke skal indgå i samlingen at museet udarbejder en handleplan for sortering i og beslutning om hvilke af de ca. 19 mio. indsamlede præparater, der skal indgå i samlingen. De resterende bør museet udskille at museet udarbejder en prioriteret bevaringsplan at museet prioriterer markant flere ressourcer til samlingsvaretagelsen, herunder til bevarings- og registreringsopgaverne 17

18 Museumslovens kapitel 8 De statsanerkendte museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. De statsanerkendte naturhistoriske museer har et særligt ansvar for sikringen af usædvanlige naturhistoriske genstande, der findes i forbindelse med jordarbejder o. lign. jf. museumslovens kapt. 8, 29. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påskyndet: at Naturhistorisk Museum samarbejdede med flere jyske amter og med andre myndigheder i sager om naturgenopretning, motorvejslineføringer, nationalparker m.v. I 2015 samarbejder museet fortsat med relevante myndigheder og andre naturhistoriske museer om sikring af naturarv. Aktuelt bl.a. med Naturstyrelsen om indvandringen af ulve i Danmark og om Nationalpark Mols Bjerge. Det er tilfredsstillende: at museet samarbejder med relevante plan- og fredningsmyndigheder og løbende bidrager med naturhistorisk viden af høj faglig standard m.h.p. sikring af naturværdier. at museet samarbejder med Statens Naturhistoriske Museum og de øvrige naturhistoriske muser om sikringen af usædvanlige naturhistoriske genstande, der findes i forbindelse med jordarbejder o. lign. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet forsætter sit samarbejde med plan og fredningsmyndigheder såvel som med de øvrige naturhistoriske museer om sikring af naturarv i Danmark. 18

19 Museets fremtid Naturhistorisk Museum har formuleret en vision for fremtiden, der har fokus på natur, formidling og brugere. Museet vil være: kendt som et nyskabende museum med fokus på levende formidling, digitalisering og kreativ brug af IT-teknologier kendt for, på et forskningsbaseret grundlag, at debattere på alle medier og være i dialog med befolkningen kendt for sætte dansk natur på dagsordenen overalt hvor mennesker mødes et museum som befolkningen føler medejerskab til, og som gør en mærkbar forskel for naturen og samfundet kendt for at involvere befolkningen aktivt i forskningen og formidlingen af dansk natur Museet ønsker at realisere visionen inden for de eksisterende rammer som selvejende, statsanerkendt naturhistorisk museum i Århus, og har ikke aktuelle planer om fusion med andre museer. 19

20 BAGGRUND 1. Kvalitetsvurderingsforløbet på Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurderingsbesøget fandt sted d. 16. april 2015 Tilstede var: Fra Naturhistorisk Museum: Bestyrelsesformand Jørgen Holst Museumsdirektør Bo Skaarup Vicedirektør Henrik Sell Forskningsansvarlig Kent Olsen Samlingsansvarlig Hans Viborg Kristensen Fra Aarhus Kommune: Kulturchef Ib Christensen Fuldmægtig Mette Damm Fra Kulturstyrelsen: Specialkonsulent Berit Fruelund Kjærside Specialkonsulent Hans-Henrik Landert Praktikant Anna Katrine Bønnelycke I forbindelse med besøget blev museets udstillinger, magasiner, administrationslokaler mv. besigtiget. 20

21 2. Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste tolv år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer bl.a. sig om: Udredningen om bevaring af kulturarven (Kulturministeriet, 2003) Udredning om museernes formidling (Kulturministeriet, 2006) Forskningsstrategi for Kulturministeriets område (Kulturministeriet, 2009) Internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed (Kulturministeriet, 2010) Den nationale brugerundersøgelse (Kulturstyrelsen, ) God ledelse af selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, 2011) Udredning om fremtidens museumslandskab (Kulturministeriet, 2011) Kulturministeriets digitaliseringsstrategi (Kulturministeriet, 2012) Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: under institutioner/museer/museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens vurderinger af og anbefalinger til museets drift og fortsatte udvikling. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. 21

22 Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, årsberetning, oversigt over forskningspublikationer samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. For det andet et kvalitetsvurderingsmøde på museet, hvor museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune, deltager. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturstyrelsens vurderinger og anbefalinger samles i en rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre skriftligt for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 22

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune Kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museerne i Brønderslev Kommune... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder...

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Kunstmuseum 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Kunstmuseum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer Kvalitetsvurdering af Rudersdals Museer 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 RUDERSDALS

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 3 ODENSE BYS MUSEER 5 Nøgletal 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Museum Amager

Kvalitetsvurdering af Museum Amager Kvalitetsvurdering af Museum Amager 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Amager... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum Kvalitetsvurdering af Hørsholm Egns Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 HØRSHOLM EGNS MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum Kvalitetsvurdering af Morslands Historiske Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 2 Vurderingsgrundlag 2 Opfølgning.3 MORSLANDS HISTORISKE MUSEUM. 4 Nøgletal

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Thorvaldsens Museum... 4 Nøgletal i 2013... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering...

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland Kvalitetsvurdering af Museum Østjylland 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Østjylland... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Vestsjælland

Kvalitetsvurdering af. Museum Vestsjælland Kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museum Vestsjælland... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING 2014 Indhold DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING... 2 Nøgletal i 2013... 2 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 3 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Opfølgning på kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus års opfølgning den 24. februar 2017.

Opfølgning på kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus års opfølgning den 24. februar 2017. Opfølgning på kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 1 års opfølgning den 24. februar 2017. Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Hermed Naturhistorisk Museums

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ENERGIMUSEET... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.)

Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) NOTAT Til ministeren 25. september 2012 Høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af museumsloven (Udvikling af museumsområdet m.v.) Kulturministeriet sendte den 28. juni 2012 et udkast til

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GLUD MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere