Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K. Att.: Jarl Damgaard. 23. januar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Att.: Jarl Damgaard. 23. januar 2006"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Att.: Jarl Damgaard 23. januar 2006 Dette brev er sendt til Undervisningsministeriet, da det ifølge 13 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut står anført, at generelle klager over en evalueringsproces skal stiles til Undervisningsministeriet. Første afsnit Det overordnede formål med nærværende brev Nærværende brev er en klage vedrørende den igangværende evaluering af psykoterapeutiske uddannelser i Danmark under ledelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Klagen er begrundet i: 1." at sammensætningen af ekspertpanelet ikke er hensigtsmæssig i forhold til den forventede evaluering, da medlemmerne hverken inkluderer universitetsprofessorer med en viden om psykoterapi eller eksperter i psykoterapi fra andre lande. Hvis disse to grupper havde været inkluderet i ekspertpanelet, ville evalueringsprocessen højst sandsynligt have været beskyttet mod egeninteresser fra konkurrerende professioner. 2." at strukturen ikke tillader de evaluerede institutledere og undervisere at tale direkte med ekspertpanelet samt besvare spørgsmål direkte. 3." at de repræsentanter fra EVA, der mødes med institutterne, ikke er kvalificerede til opgaven, da de ikke har indgående kendskab til det område, de undersøger, nemlig psykoterapi. Der har gennem lang tid været konkurrence mellem professionerne psykiatri, psykologi og psykoterapi. På denne baggrund har den igangværende evaluering fra starten været behæftet med svagheder med et ekspertpanel bestående af psykiatere og psykologer, der alle: 1." arbejder i et klinisk miljø (som kan sammenlignes med et universitetsmiljø). 2." har en psykoanalytisk/psykodynamisk baggrund, hvilket betyder, at de alle arbejder ud fra en modalitet, der er forskellig fra de ni modaliteter inden for psykoterapi, som er under evaluering. 3." tilsyneladende ikke har erfaring inden for undervisning af voksne. Begrundet i ovenstående beder vi Undervisningsministeriet om at afbryde denne evalueringsproces og påbegynde en ny med en opbygning, der indeholder: 1." et objektivt ekspertpanel indeholdende universitetsprofessorer med kendskab til psykoterapi og voksenundervisning samt autoriserede eksperter i psykoterapi fra andre lande. Dette skal sikre, at evalueringen sker i overensstemmelse med 6, stk. 8, 2. pkt. i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, hvorefter evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres, jf. herved også 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut. 2." direkte kontakt mellem ekspertpanelet og institutledere og undervisere. 3." repræsentanter fra en evalueringsinstitution, der har kendskab til psykoterapi. Psykoterapi er blevet anerkendt og autoriseret af regeringerne i Østrig, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. I disse lande undervises der i psykoterapi på universiteterne på Bachelor-, Master- og PhD.- niveau. Desuden er autoriserede psykoterapeuter blevet tilknyttet det offentlige sygesikringssystem. 1

2 Andet afsnit Baggrundsviden, støttende bevismateriale og forklaring Initiativet til evaluering af psykoterapeutiske uddannelser kom fra Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet, da disse ministerier blev klar over, at behovet for psykoterapi specielt til behandling af spiseforstyrrelser er meget større end det, psykologer og psykiatere med specialtræning i psykoterapi kan opfylde. Ansvaret for denne evaluering landede i Socialministeriet, hvor Lotte Mac var den ansvarlige leder for projektet. EVA s evaluering påbegyndtes officielt den 1. marts 2005, og proceduren for deres evaluering kan ses på deres hjemmeside Forfatterne til nærværende brev er de to ledere af Gestaltterapeutisk Institut ApS (GI). GI påbegynder sit 24. år til august med uddannelse af gestaltterapeuter (jf. bilag 1). I indeværende år har vi 44 studerende fordelt på 4 moduler. Fra instituttets start i 1982 har Bente Kirk-Campbell lagt vægt på kvalitet frem for kvantitet, og GI har ønsket at have en forholdsvis lille lærer- og elevgruppe. Fra begyndelsen har GI ønsket, at psykoterapeuter skulle blive statsanerkendt på linie med andre professioner, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, afspændingspædagoger / psykomotorikere og psykologer. GI pre-kvalificerede sig uden problemer til evaluering af EVA, da GI mere end opfyldte kravene til pre-kvalifikation. GI har undervisningstimer sammenlignet med de 800 undervisningstimer, som pre-kvalifikationen kræver. GI har haft en ekstern censor gennem de sidst 6 år, og GI har haft en 4-årig uddannelse siden GI har haft en sund økonomi siden stiftelsen, og ledelsen har på intet tidspunkt været afhængig af indkomst fra GI s drift. Vi beder Undervisningsministeriet undersøge og udfærdige en bedømmelse af rimeligheden og objektiviteten af EVA s evaluering af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner ud fra følgende grunde, som anføres fra de mest generelle til de mere specifikke: 1." Ud fra vor erfaring og mening er EVA s evaluering blevet negativt influeret af den konkurrence, som psykiatere og psykologer har oplevet fra psykoterapi. Dette har vist sig i debatten i Kristeligt Dagblad (jf. bilag 2). På grund af pres fra psykiatere og psykologer er Socialministeriets oprindelige ønske om anerkendelse af psykoterapi blevet ændret til akkreditering og nu kun til en evaluering. 2." Efter vor erfaring og mening er den af EVA valgte opbygningen af evalueringen fra starten behæftet med mangler. 3." Opbygningen i evalueringsprocessen er, at institutterne fremlægger en lang skriftlig ansøgning (jf. bilag 3), som i første omgang blev læst af 2 medlemmer af ekspertpanelet. Efter klager blev proceduren ændret til, at alle seks medlemmer af ekspertpanelet læste institutternes ansøgninger. Efter godkendt ansøgning følger et besøg på uddannelsesstedet, hvor 2 repræsentanter fra EVA i løbet af en dag først mødes med ledelsen, derefter med en bredt sammensat gruppe af studerende og færdiguddannede terapeuter, derefter følger et møde med lærergruppen, dernæst med de eksterne censorer og til slut igen med ledelsen (jf. bilag 4). En af repræsentanterne fra EVA, Henriette Pedersen, har en uddannelse som sociolog, og en anden, Jesper Bramsbye, har en uddannelse som økonom. De indrømmede ved vort første orienterende møde med EVA, at de ikke har nogen baggrund indenfor psykoterapien og dens begreber og terminologi. 2

3 Under besøget på instituttet stillede de to repræsentanter fra EVA spørgsmål, som ekspertpanelet havde stillet dem. De to repræsentanter forstå ikke vore svar, hvorefter de rapporterer tilbage til ekspertpanelet. Opbygningen i evalueringsprocessen tillader ikke institutlederne og underviserne at mødes med eller have en dialog med ekspertpanelet. Vi bad om at få lov til at mødes med medlemmer af ekspertpanelet og blev informeret om, at dette var for bekosteligt. Derefter tilbød vi at betale omkostningerne i forbindelse med et møde med to medlemmer af ekspertpanelet og fik at vide, at dette ikke kunne lade sig gøre. Den grundlæggende opbygning af denne evaluering, der har en kinesisk mur mellem ekspertpanelet og de institutter, der bliver evalueret, er først og fremmest en opbygning, der lægger op til fejlkommunikation og misforståelser. For det andet tillader den grundlæggende opbygning, at ekspertpanelet handler ud fra deres forudfattede mening om psykoterapi uden at føle ansvarlighed for at høre institutledernes og undervisernes forklaring og uddybning af grundene til at opbygge uddannelsen på pågældende vis. Vor advokat, Erik Nyborg fra advokatfirmaet Nyborg og Rørdam, benyttede følgende metafor til beskrivelse af situationen: Det er, som hvis du sender en tømrer ud for at evaluere elektroingeniører, hvorefter tømreren rapporterer tilbage til bygningsingeniører, som ønsker at have kontrol med de elektriske installationer inde i bygningerne. 4." Det af EVA udpegede ekspertpanel består af 4 læger/psykiatere og 2 psykologer, som alle har en psykoanalytisk baggrund. Deres baggrund viser, at de har en meget snæver kompetence i forhold til både psykoterapeutiske retninger og til uddannelse af psykoterapeuter. Ekspertpanelet er alt for ensidigt sammensat. Psykoterapien er fjernt beslægtet med psykoanalysen. I dag er der mange modaliteter indenfor psykoterapi, hvoraf 9 er repræsenteret i de 12 institutter, der er præ-kvalificeret til evaluering i EVA. Der er fundamentale forudsætninger og teoretiske antagelser samt en historisk baggrund som adskiller den psykoanalytiske modalitet og de psykoterapeutiske modaliteter, som skal evalueres. Psykoanalysen er baseret på en medicinsk model og fokuserer på sygdom og diagnose. Hver af de psykoterapeutiske retninger, der skal evalueres, har sine egne teoretiske antagelser, og for gestaltterapiens vedkommende er disse baseret på et eksistentialistisk og humanistisk livssyn med fokus på at finde og aktivere ressourcerne og det sunde i klienten. Indenfor psykoanalysen er det et krav, at man først uddanner sig til læge, derefter specialiserer sig indenfor psykiatri og til slut indenfor psykoanalyse. For de modaliteter indenfor psykoterapi, der evalueres, kræves en uddannelse på Bachelor-niveau indenfor det humanistiske eller sundhedsfaglige område, og på denne uddannelsesmæssige baggrund bygges en specialiseret uddannelse som psykoterapeut ovenpå. Med ekspertpanelets sammensætning, hvor alle medlemmer repræsenterer én modalitet, som adskiller sig fra psykoterapi, har denne evaluering en struktur, der lægger op til inkompetence baseret på manglende forståelse og kendskab samt en struktur, der er ubeskyttet overfor ekspertpanelets egeninteresser. Ifølge 6, stk. 8, 2. pkt. i lov om Danmarks Evalueringsinstitut består evalueringsgruppen af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Efter bestemmelsens forarbejder (bemærkningerne til 6 i lovforslag nr. L81, folketingsåret ) skal evalueringsgruppens medlemmer bidrage med særlig sagkyndig indsigt i det område, der er genstand for evalueringen. Efter vor opfattelse indebærer denne bestemmelse, at mindst en person i ekspertpanelet skal have baggrund i hvert enkelte af de specialiserede modaliteter i psykoterapi, der evalueres. 3

4 Det ser ud som om EVA i stedet for at vælge kvalificerede og uvildige eksperter har valgt personer, som repræsenterer de faggrupper, der er i konkurrence med psykoterapeuterne. Et af medlemmerne af ekspertpanelet, Dorte Sestoft er citeret for at have udtalt, at psykoterapi kun bør udøves af terapeuter, der er uddannede læger (jf. bilag 5). Lotte Mac, som repræsenterede Socialministeriet i februar 2005 på et orienteringsmøde for institutledere om evalueringen, fastslog, at formanden for Psykologforeningen, Roal Ulrichsen, diskvalificerede sig til at deltage i ekspertpanelet på baggrund af sine udtalelser ved møder og indlæg i debatten om psykoterapi i Kristeligt Dagblad (jf. bilag 2). Hans mening er, at man skal være mindst psykolog for at udøve psykoterapi. Efter 6, stk. 4, 4. pkt. skal bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut sikre, at medlemmerne af ekspertpanelet ikke er inhabile. Dette skal efter bestemmelsernes forarbejde sikre, at der ikke er tvivl om en evalueringsgruppes uafhængighed på det område, der skal evalueres. Det fremgår endvidere af pkt. 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 81, folketingsåret , at forslaget om evalueringsvirksomheden bl.a. afspejler et hensyn til, at det sikres, at evalueringerne og hermed evalueringernes anbefalinger og konklusioner fremstår som reelt uafhængige i evalueringsvirksomheden af bl.a. særinteresser. Efter vor opfattelse giver det faktum, at ekspertpanelet består af en række personer med psykiatrisk eller psykologisk uddannelse, anledning til tvivl om ekspertpanelets uafhængighed på det område, som er genstand for evalueringen. 5." I EVA s instruktioner til udfyldelse af ansøgningsskemaet (jf. bilag 3) blev det understreget, at der skulle skrives korte og præcise svar. På det efterfølgende besøg på uddannelsesstedet blev det klart, at de ønskede lange og detaljerede svar. Dette var specielt udtalt, hvad angår formålet med uddannelsen, hvor Henriette Pedersen og Jesper Bramsbye spurgte ind til formål adskillige gange. Vi betragter det som vildledende at udbede sig korte og præcise svar, når det, der efterspørges, er lange og detaljerede svar (jf. bilag 6, GI s brev af 8. juli med uddybende kommentarer efter besøget på GI den 24. juni 2005). 6." Under dette punkt følger et eksempel til illustration af ovenstående punkt 3 og 4. På dagens første møde med institutlederne den 24. juni spørger den ene repræsentant fra EVA, Henriette Pedersen, om gestaltterapiens rødder. Ved besvarelsen af dette spørgsmål nævnte vi blandt andet bioenergetik og Wilhelm Reich. Henriette Pedersen afbrød besvarelsen af spørgsmålet for at sige: Vi kan ikke finde Wilhelm Reich s bøger i pensum. Vi forklarede, at Alexander Lowen, en studerende hos og senere kollega til Reich, skriver mere klart og dybtgående om bioenergetik end Reich, hvorfor vi har Alexander Lowen s bøger på pensumlisten. Herefter udbrød Henriette: Åh, det er der, den gemmer sig. Vi blev chokerede over at erfare, at ikke alene var Henriette ikke klar over, at Alexander Lowen repræsenterer bioenergetisk terapi, men ekspertpanelet var heller ikke klar over forbindelsen mellem Reich og Lowen og ydermere ikke klar over, at bioenergetik er en af gestaltterapiens rødder. 7." Følgende er et eksempel fra besøget på GI, som gav os den oplevelse, at resultatet af evalueringen var afgjort allerede inden besøget den 24. juni. Den anden repræsentant fra EVA, Jesper Bramsbye, sagde, at GI s regnskab var mangelfuldt og spurgte, hvad GI s indtægtskilde var. Bente Kirk-Campbell svarede, at indtægten udelukkende stammer fra de studerendes betalinger. Jesper Bramsbye accepterede ikke dette svar, og Bente Kirk-Campbell spurgte, hvilken form for dokumentation, der kunne besvare hans spørgsmål på tilfredsstillende vis. Jesper svarede, at det ikke var umagen værd at få flere revisoromkostninger. Bente bad Jesper om en skriftlig redegørelse om hans spørgsmål til indtægter. Jesper lovede at sende det på skrift. På det afsluttende møde med institutlederne den 24. juni mindede Bente Jesper om aftalen, og Jesper lovede at sende spørgsmålet 4

5 på skrift. Elleve dage senere, hvor vi skulle have et møde med vor revisor senere på dagen og stadig ikke havde hørt fra Jesper, ringede Bente for at forhøre sig om hans skriftlige spørgsmål. Jesper sendte sit spørgsmål pr. et par minutter efter. Evan Klarholt, registreret revisor FRR, ringede til Jesper samme dag og sendte Jesper et brev med dokumentation for, at GI s indtægt udelukkende stammer fra de studerende (jf. bilag 7). Jespers modvilje mod at få dokumentation for sit spørgsmål bekræftede vor oplevelse den dag af, at beslutningen vedrørende psykoterapi allerede var taget. Det var kun fordi, vi insisterede på at dokumentere spørgsmålet gennem vor revisor, at GI blev positivt evalueret på økonomien. Denne regnskabsmæssige dokumentation sendt efter besøget på instituttet havde en effekt på det endelige evalueringsresultat. GI s brev af 8. juli 2005 ville derimod ikke få nogen effekt på resultatet, blev vi oplyst om af Henriette Pedersen. 8." I det skriftlige ansøgningsskema fra EVA blev der ikke stillet spørgsmål til, hvilken klient/ patient-målgruppe de færdiguddannede terapeuter fra GI undervises i at arbejde med. Ved EVA s besøg og møde med de forskellige grupper af repræsentanter for GI var der ved de fleste møder spørgsmål til målgruppe. Denne ændring, hvad angår fokusering i forhold til, hvad der blev fokuseret på i ansøgningen, gav os den opfattelse, at der var foretaget en forhåndsdom af psykoterapi allerede inden hele evalueringsprocessen startede (jf. bilag 8, Høringssvar fra GI). I spørgsmålene ved besøget den 24. juni om målgruppe var fokus på incest, og vi blev oplyst om, at vore færdiguddannede terapeuter ikke var kvalificerede til at arbejde med incest. Vi gav nogle overbevisende svar. I den første skriftlige evaluering sendt til institutlederne for korrektion af faktuelle oplysninger og misforståelser nævnes der herefter ikke noget om incest, derimod er der fokus på, at man som færdiguddannet ikke er kvalificeret til at arbejde med personer med spiseforstyrrelser, som er den primære målgruppe, som Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet oprindeligt ønskede psykoterapeuter skulle arbejde med. Disse uoverensstemmelser får os til at tro, at ekspertpanelet finder grunde til bakke op om en beslutning, der allerede er taget, snarere end at se på de faktiske data og træffe en objektiv beslutning. 9." Endnu et eksempel på ændret fokus fra dagen for EVA s besøg til den skriftlige evaluering: Ved besøget blev vi oplyst om, at vore undervisere ikke har tilstrækkelig uddannelse. I den skriftlige evaluering bliver dette ikke nævnt, og et nyt punkt er anført, nemlig at institutlederne ikke har en 4- årig uddannelse i gestaltterapi. Igen må det nævnes, at ekspertpanelet mangler viden. I begyndelsen af 1980 erne eksisterede der ikke en 4-årig uddannelse i gestaltterapi. En bred vifte af internationale lærere afholdt kurser, som Bente Kirk-Campbell organiserede en del af og deltog i. 10." I vor desperation over at blive evalueret af et ekspertpanel alle fra samme modalitet, som er forskellig vor, og som vi ikke kan få lov at tale direkte med, og med to repræsentanter fra EVA, som ikke har en viden om psykoterapi samt med baggrund i de ovennævnte punkter 5 til 9, skrev vi et brev til Henriette Pedersen og Jesper Bramsbye dateret den 8. juli 2005 (jf. bilag 6). Efter afsendelsen af brevet den 8. juli 2005 ringede Bente Kirk-Campbell til Lotte Mac i Socialministeriet for at informere hende om, at vi havde sendt brevet til EVA. Bente gjorde endvidere Lotte Mac opmærksom på, at ekspertpanelet ikke havde tilstrækkelig kendskab til psykoterapi generelt og til gestaltterapi i særdeleshed samt til voksenundervisning. Lotte Mac var overrasket og virkede nervøs, og hun spurgte, om hun måtte se brevet til EVA. Dette brev ligger således også i Socialministeriets arkiv. Alle de institutledere, der deltager i evalueringen, som vi har haft kontakt med, er utilfredse med den upartiske behandling, de har været udsat for fra EVA s side, samt med valg af ekspertpanel. Denne utilfredshed var så stor, at formanden for Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD), Allan Holmgren og formanden for Psykoterapeutforeningen i Danmark (PF), Erik B. Smith, skrev et brev til EVA dateret den 14. november 2005 (jf. bilag 5). Herefter fulgte et møde 5

6 mellem Allan Holmgren og Erik B. Smith samt Henriette Pedersen, Jesper Bramsbye og Christian Thüne, direktør for EVA. Mødet har indtil nu ikke resulteret i nogen ændringer. Ud fra nærværende brev med bilag samt Jeres efterfølgende undersøgelse håber vi, at I vil overveje sagen nøje og give den højeste prioritet. Lige meget hvilket resultat EVA kommer frem til, har hele proceduren været uprofessionel, ikke objektiv og partisk. Vi kræver, at denne evalueringsproces annulleres, og at udgifterne refunderes (jf. bilag 9). Med venlig hilsen Bente Kirk-Campbell" " " " David Kirk-Campbell Institutleder" " " " " Institutleder Bakkedraget 34" " " " " Bakkedraget Fredensborg" " " " 3480 Fredensborg " " Kopi: Henriette Pedersen, EVA Sigrid Flechner, Socialministeriet Allan Holmgren, Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark Erik B. Smith, Psykoterapeut Foreningen i Danmark Bilag: 1." GI's program og Studieordning 2." Kristeligt Dagblad 3." GI's redegørelse til EVA 4." Besøget fra EVA 5." Brev, 14 november 2005, fra Psykoterapeut Foreningen i Danmark og Sammenslutingen af Psykoterapeutiske Uddannelse i Danmark 6." GI's brev til EVA 8 juli " Brev fra revisor, Evan Klarholt 8." Høringssvar fra GI 9." GI's udgifter til evalueringen 6

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2012 (J.nr. 2011-0025935) Tiltrådt tilsynets

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00

Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00 Til stede: Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William. Hanne S og Lisa havde meldt afbud 1. Præsentatiosnrunde

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere