Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K. Att.: Jarl Damgaard. 23. januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Att.: Jarl Damgaard. 23. januar 2006"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Att.: Jarl Damgaard 23. januar 2006 Dette brev er sendt til Undervisningsministeriet, da det ifølge 13 i lov om Danmarks Evalueringsinstitut står anført, at generelle klager over en evalueringsproces skal stiles til Undervisningsministeriet. Første afsnit Det overordnede formål med nærværende brev Nærværende brev er en klage vedrørende den igangværende evaluering af psykoterapeutiske uddannelser i Danmark under ledelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Klagen er begrundet i: 1." at sammensætningen af ekspertpanelet ikke er hensigtsmæssig i forhold til den forventede evaluering, da medlemmerne hverken inkluderer universitetsprofessorer med en viden om psykoterapi eller eksperter i psykoterapi fra andre lande. Hvis disse to grupper havde været inkluderet i ekspertpanelet, ville evalueringsprocessen højst sandsynligt have været beskyttet mod egeninteresser fra konkurrerende professioner. 2." at strukturen ikke tillader de evaluerede institutledere og undervisere at tale direkte med ekspertpanelet samt besvare spørgsmål direkte. 3." at de repræsentanter fra EVA, der mødes med institutterne, ikke er kvalificerede til opgaven, da de ikke har indgående kendskab til det område, de undersøger, nemlig psykoterapi. Der har gennem lang tid været konkurrence mellem professionerne psykiatri, psykologi og psykoterapi. På denne baggrund har den igangværende evaluering fra starten været behæftet med svagheder med et ekspertpanel bestående af psykiatere og psykologer, der alle: 1." arbejder i et klinisk miljø (som kan sammenlignes med et universitetsmiljø). 2." har en psykoanalytisk/psykodynamisk baggrund, hvilket betyder, at de alle arbejder ud fra en modalitet, der er forskellig fra de ni modaliteter inden for psykoterapi, som er under evaluering. 3." tilsyneladende ikke har erfaring inden for undervisning af voksne. Begrundet i ovenstående beder vi Undervisningsministeriet om at afbryde denne evalueringsproces og påbegynde en ny med en opbygning, der indeholder: 1." et objektivt ekspertpanel indeholdende universitetsprofessorer med kendskab til psykoterapi og voksenundervisning samt autoriserede eksperter i psykoterapi fra andre lande. Dette skal sikre, at evalueringen sker i overensstemmelse med 6, stk. 8, 2. pkt. i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, hvorefter evalueringsgruppen består af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres, jf. herved også 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut. 2." direkte kontakt mellem ekspertpanelet og institutledere og undervisere. 3." repræsentanter fra en evalueringsinstitution, der har kendskab til psykoterapi. Psykoterapi er blevet anerkendt og autoriseret af regeringerne i Østrig, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. I disse lande undervises der i psykoterapi på universiteterne på Bachelor-, Master- og PhD.- niveau. Desuden er autoriserede psykoterapeuter blevet tilknyttet det offentlige sygesikringssystem. 1

2 Andet afsnit Baggrundsviden, støttende bevismateriale og forklaring Initiativet til evaluering af psykoterapeutiske uddannelser kom fra Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet, da disse ministerier blev klar over, at behovet for psykoterapi specielt til behandling af spiseforstyrrelser er meget større end det, psykologer og psykiatere med specialtræning i psykoterapi kan opfylde. Ansvaret for denne evaluering landede i Socialministeriet, hvor Lotte Mac var den ansvarlige leder for projektet. EVA s evaluering påbegyndtes officielt den 1. marts 2005, og proceduren for deres evaluering kan ses på deres hjemmeside Forfatterne til nærværende brev er de to ledere af Gestaltterapeutisk Institut ApS (GI). GI påbegynder sit 24. år til august med uddannelse af gestaltterapeuter (jf. bilag 1). I indeværende år har vi 44 studerende fordelt på 4 moduler. Fra instituttets start i 1982 har Bente Kirk-Campbell lagt vægt på kvalitet frem for kvantitet, og GI har ønsket at have en forholdsvis lille lærer- og elevgruppe. Fra begyndelsen har GI ønsket, at psykoterapeuter skulle blive statsanerkendt på linie med andre professioner, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, afspændingspædagoger / psykomotorikere og psykologer. GI pre-kvalificerede sig uden problemer til evaluering af EVA, da GI mere end opfyldte kravene til pre-kvalifikation. GI har undervisningstimer sammenlignet med de 800 undervisningstimer, som pre-kvalifikationen kræver. GI har haft en ekstern censor gennem de sidst 6 år, og GI har haft en 4-årig uddannelse siden GI har haft en sund økonomi siden stiftelsen, og ledelsen har på intet tidspunkt været afhængig af indkomst fra GI s drift. Vi beder Undervisningsministeriet undersøge og udfærdige en bedømmelse af rimeligheden og objektiviteten af EVA s evaluering af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner ud fra følgende grunde, som anføres fra de mest generelle til de mere specifikke: 1." Ud fra vor erfaring og mening er EVA s evaluering blevet negativt influeret af den konkurrence, som psykiatere og psykologer har oplevet fra psykoterapi. Dette har vist sig i debatten i Kristeligt Dagblad (jf. bilag 2). På grund af pres fra psykiatere og psykologer er Socialministeriets oprindelige ønske om anerkendelse af psykoterapi blevet ændret til akkreditering og nu kun til en evaluering. 2." Efter vor erfaring og mening er den af EVA valgte opbygningen af evalueringen fra starten behæftet med mangler. 3." Opbygningen i evalueringsprocessen er, at institutterne fremlægger en lang skriftlig ansøgning (jf. bilag 3), som i første omgang blev læst af 2 medlemmer af ekspertpanelet. Efter klager blev proceduren ændret til, at alle seks medlemmer af ekspertpanelet læste institutternes ansøgninger. Efter godkendt ansøgning følger et besøg på uddannelsesstedet, hvor 2 repræsentanter fra EVA i løbet af en dag først mødes med ledelsen, derefter med en bredt sammensat gruppe af studerende og færdiguddannede terapeuter, derefter følger et møde med lærergruppen, dernæst med de eksterne censorer og til slut igen med ledelsen (jf. bilag 4). En af repræsentanterne fra EVA, Henriette Pedersen, har en uddannelse som sociolog, og en anden, Jesper Bramsbye, har en uddannelse som økonom. De indrømmede ved vort første orienterende møde med EVA, at de ikke har nogen baggrund indenfor psykoterapien og dens begreber og terminologi. 2

3 Under besøget på instituttet stillede de to repræsentanter fra EVA spørgsmål, som ekspertpanelet havde stillet dem. De to repræsentanter forstå ikke vore svar, hvorefter de rapporterer tilbage til ekspertpanelet. Opbygningen i evalueringsprocessen tillader ikke institutlederne og underviserne at mødes med eller have en dialog med ekspertpanelet. Vi bad om at få lov til at mødes med medlemmer af ekspertpanelet og blev informeret om, at dette var for bekosteligt. Derefter tilbød vi at betale omkostningerne i forbindelse med et møde med to medlemmer af ekspertpanelet og fik at vide, at dette ikke kunne lade sig gøre. Den grundlæggende opbygning af denne evaluering, der har en kinesisk mur mellem ekspertpanelet og de institutter, der bliver evalueret, er først og fremmest en opbygning, der lægger op til fejlkommunikation og misforståelser. For det andet tillader den grundlæggende opbygning, at ekspertpanelet handler ud fra deres forudfattede mening om psykoterapi uden at føle ansvarlighed for at høre institutledernes og undervisernes forklaring og uddybning af grundene til at opbygge uddannelsen på pågældende vis. Vor advokat, Erik Nyborg fra advokatfirmaet Nyborg og Rørdam, benyttede følgende metafor til beskrivelse af situationen: Det er, som hvis du sender en tømrer ud for at evaluere elektroingeniører, hvorefter tømreren rapporterer tilbage til bygningsingeniører, som ønsker at have kontrol med de elektriske installationer inde i bygningerne. 4." Det af EVA udpegede ekspertpanel består af 4 læger/psykiatere og 2 psykologer, som alle har en psykoanalytisk baggrund. Deres baggrund viser, at de har en meget snæver kompetence i forhold til både psykoterapeutiske retninger og til uddannelse af psykoterapeuter. Ekspertpanelet er alt for ensidigt sammensat. Psykoterapien er fjernt beslægtet med psykoanalysen. I dag er der mange modaliteter indenfor psykoterapi, hvoraf 9 er repræsenteret i de 12 institutter, der er præ-kvalificeret til evaluering i EVA. Der er fundamentale forudsætninger og teoretiske antagelser samt en historisk baggrund som adskiller den psykoanalytiske modalitet og de psykoterapeutiske modaliteter, som skal evalueres. Psykoanalysen er baseret på en medicinsk model og fokuserer på sygdom og diagnose. Hver af de psykoterapeutiske retninger, der skal evalueres, har sine egne teoretiske antagelser, og for gestaltterapiens vedkommende er disse baseret på et eksistentialistisk og humanistisk livssyn med fokus på at finde og aktivere ressourcerne og det sunde i klienten. Indenfor psykoanalysen er det et krav, at man først uddanner sig til læge, derefter specialiserer sig indenfor psykiatri og til slut indenfor psykoanalyse. For de modaliteter indenfor psykoterapi, der evalueres, kræves en uddannelse på Bachelor-niveau indenfor det humanistiske eller sundhedsfaglige område, og på denne uddannelsesmæssige baggrund bygges en specialiseret uddannelse som psykoterapeut ovenpå. Med ekspertpanelets sammensætning, hvor alle medlemmer repræsenterer én modalitet, som adskiller sig fra psykoterapi, har denne evaluering en struktur, der lægger op til inkompetence baseret på manglende forståelse og kendskab samt en struktur, der er ubeskyttet overfor ekspertpanelets egeninteresser. Ifølge 6, stk. 8, 2. pkt. i lov om Danmarks Evalueringsinstitut består evalueringsgruppen af personer med særlig sagkyndig ekspertise på det område, der skal evalueres. Efter bestemmelsens forarbejder (bemærkningerne til 6 i lovforslag nr. L81, folketingsåret ) skal evalueringsgruppens medlemmer bidrage med særlig sagkyndig indsigt i det område, der er genstand for evalueringen. Efter vor opfattelse indebærer denne bestemmelse, at mindst en person i ekspertpanelet skal have baggrund i hvert enkelte af de specialiserede modaliteter i psykoterapi, der evalueres. 3

4 Det ser ud som om EVA i stedet for at vælge kvalificerede og uvildige eksperter har valgt personer, som repræsenterer de faggrupper, der er i konkurrence med psykoterapeuterne. Et af medlemmerne af ekspertpanelet, Dorte Sestoft er citeret for at have udtalt, at psykoterapi kun bør udøves af terapeuter, der er uddannede læger (jf. bilag 5). Lotte Mac, som repræsenterede Socialministeriet i februar 2005 på et orienteringsmøde for institutledere om evalueringen, fastslog, at formanden for Psykologforeningen, Roal Ulrichsen, diskvalificerede sig til at deltage i ekspertpanelet på baggrund af sine udtalelser ved møder og indlæg i debatten om psykoterapi i Kristeligt Dagblad (jf. bilag 2). Hans mening er, at man skal være mindst psykolog for at udøve psykoterapi. Efter 6, stk. 4, 4. pkt. skal bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut sikre, at medlemmerne af ekspertpanelet ikke er inhabile. Dette skal efter bestemmelsernes forarbejde sikre, at der ikke er tvivl om en evalueringsgruppes uafhængighed på det område, der skal evalueres. Det fremgår endvidere af pkt. 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 81, folketingsåret , at forslaget om evalueringsvirksomheden bl.a. afspejler et hensyn til, at det sikres, at evalueringerne og hermed evalueringernes anbefalinger og konklusioner fremstår som reelt uafhængige i evalueringsvirksomheden af bl.a. særinteresser. Efter vor opfattelse giver det faktum, at ekspertpanelet består af en række personer med psykiatrisk eller psykologisk uddannelse, anledning til tvivl om ekspertpanelets uafhængighed på det område, som er genstand for evalueringen. 5." I EVA s instruktioner til udfyldelse af ansøgningsskemaet (jf. bilag 3) blev det understreget, at der skulle skrives korte og præcise svar. På det efterfølgende besøg på uddannelsesstedet blev det klart, at de ønskede lange og detaljerede svar. Dette var specielt udtalt, hvad angår formålet med uddannelsen, hvor Henriette Pedersen og Jesper Bramsbye spurgte ind til formål adskillige gange. Vi betragter det som vildledende at udbede sig korte og præcise svar, når det, der efterspørges, er lange og detaljerede svar (jf. bilag 6, GI s brev af 8. juli med uddybende kommentarer efter besøget på GI den 24. juni 2005). 6." Under dette punkt følger et eksempel til illustration af ovenstående punkt 3 og 4. På dagens første møde med institutlederne den 24. juni spørger den ene repræsentant fra EVA, Henriette Pedersen, om gestaltterapiens rødder. Ved besvarelsen af dette spørgsmål nævnte vi blandt andet bioenergetik og Wilhelm Reich. Henriette Pedersen afbrød besvarelsen af spørgsmålet for at sige: Vi kan ikke finde Wilhelm Reich s bøger i pensum. Vi forklarede, at Alexander Lowen, en studerende hos og senere kollega til Reich, skriver mere klart og dybtgående om bioenergetik end Reich, hvorfor vi har Alexander Lowen s bøger på pensumlisten. Herefter udbrød Henriette: Åh, det er der, den gemmer sig. Vi blev chokerede over at erfare, at ikke alene var Henriette ikke klar over, at Alexander Lowen repræsenterer bioenergetisk terapi, men ekspertpanelet var heller ikke klar over forbindelsen mellem Reich og Lowen og ydermere ikke klar over, at bioenergetik er en af gestaltterapiens rødder. 7." Følgende er et eksempel fra besøget på GI, som gav os den oplevelse, at resultatet af evalueringen var afgjort allerede inden besøget den 24. juni. Den anden repræsentant fra EVA, Jesper Bramsbye, sagde, at GI s regnskab var mangelfuldt og spurgte, hvad GI s indtægtskilde var. Bente Kirk-Campbell svarede, at indtægten udelukkende stammer fra de studerendes betalinger. Jesper Bramsbye accepterede ikke dette svar, og Bente Kirk-Campbell spurgte, hvilken form for dokumentation, der kunne besvare hans spørgsmål på tilfredsstillende vis. Jesper svarede, at det ikke var umagen værd at få flere revisoromkostninger. Bente bad Jesper om en skriftlig redegørelse om hans spørgsmål til indtægter. Jesper lovede at sende det på skrift. På det afsluttende møde med institutlederne den 24. juni mindede Bente Jesper om aftalen, og Jesper lovede at sende spørgsmålet 4

5 på skrift. Elleve dage senere, hvor vi skulle have et møde med vor revisor senere på dagen og stadig ikke havde hørt fra Jesper, ringede Bente for at forhøre sig om hans skriftlige spørgsmål. Jesper sendte sit spørgsmål pr. et par minutter efter. Evan Klarholt, registreret revisor FRR, ringede til Jesper samme dag og sendte Jesper et brev med dokumentation for, at GI s indtægt udelukkende stammer fra de studerende (jf. bilag 7). Jespers modvilje mod at få dokumentation for sit spørgsmål bekræftede vor oplevelse den dag af, at beslutningen vedrørende psykoterapi allerede var taget. Det var kun fordi, vi insisterede på at dokumentere spørgsmålet gennem vor revisor, at GI blev positivt evalueret på økonomien. Denne regnskabsmæssige dokumentation sendt efter besøget på instituttet havde en effekt på det endelige evalueringsresultat. GI s brev af 8. juli 2005 ville derimod ikke få nogen effekt på resultatet, blev vi oplyst om af Henriette Pedersen. 8." I det skriftlige ansøgningsskema fra EVA blev der ikke stillet spørgsmål til, hvilken klient/ patient-målgruppe de færdiguddannede terapeuter fra GI undervises i at arbejde med. Ved EVA s besøg og møde med de forskellige grupper af repræsentanter for GI var der ved de fleste møder spørgsmål til målgruppe. Denne ændring, hvad angår fokusering i forhold til, hvad der blev fokuseret på i ansøgningen, gav os den opfattelse, at der var foretaget en forhåndsdom af psykoterapi allerede inden hele evalueringsprocessen startede (jf. bilag 8, Høringssvar fra GI). I spørgsmålene ved besøget den 24. juni om målgruppe var fokus på incest, og vi blev oplyst om, at vore færdiguddannede terapeuter ikke var kvalificerede til at arbejde med incest. Vi gav nogle overbevisende svar. I den første skriftlige evaluering sendt til institutlederne for korrektion af faktuelle oplysninger og misforståelser nævnes der herefter ikke noget om incest, derimod er der fokus på, at man som færdiguddannet ikke er kvalificeret til at arbejde med personer med spiseforstyrrelser, som er den primære målgruppe, som Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet oprindeligt ønskede psykoterapeuter skulle arbejde med. Disse uoverensstemmelser får os til at tro, at ekspertpanelet finder grunde til bakke op om en beslutning, der allerede er taget, snarere end at se på de faktiske data og træffe en objektiv beslutning. 9." Endnu et eksempel på ændret fokus fra dagen for EVA s besøg til den skriftlige evaluering: Ved besøget blev vi oplyst om, at vore undervisere ikke har tilstrækkelig uddannelse. I den skriftlige evaluering bliver dette ikke nævnt, og et nyt punkt er anført, nemlig at institutlederne ikke har en 4- årig uddannelse i gestaltterapi. Igen må det nævnes, at ekspertpanelet mangler viden. I begyndelsen af 1980 erne eksisterede der ikke en 4-årig uddannelse i gestaltterapi. En bred vifte af internationale lærere afholdt kurser, som Bente Kirk-Campbell organiserede en del af og deltog i. 10." I vor desperation over at blive evalueret af et ekspertpanel alle fra samme modalitet, som er forskellig vor, og som vi ikke kan få lov at tale direkte med, og med to repræsentanter fra EVA, som ikke har en viden om psykoterapi samt med baggrund i de ovennævnte punkter 5 til 9, skrev vi et brev til Henriette Pedersen og Jesper Bramsbye dateret den 8. juli 2005 (jf. bilag 6). Efter afsendelsen af brevet den 8. juli 2005 ringede Bente Kirk-Campbell til Lotte Mac i Socialministeriet for at informere hende om, at vi havde sendt brevet til EVA. Bente gjorde endvidere Lotte Mac opmærksom på, at ekspertpanelet ikke havde tilstrækkelig kendskab til psykoterapi generelt og til gestaltterapi i særdeleshed samt til voksenundervisning. Lotte Mac var overrasket og virkede nervøs, og hun spurgte, om hun måtte se brevet til EVA. Dette brev ligger således også i Socialministeriets arkiv. Alle de institutledere, der deltager i evalueringen, som vi har haft kontakt med, er utilfredse med den upartiske behandling, de har været udsat for fra EVA s side, samt med valg af ekspertpanel. Denne utilfredshed var så stor, at formanden for Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD), Allan Holmgren og formanden for Psykoterapeutforeningen i Danmark (PF), Erik B. Smith, skrev et brev til EVA dateret den 14. november 2005 (jf. bilag 5). Herefter fulgte et møde 5

6 mellem Allan Holmgren og Erik B. Smith samt Henriette Pedersen, Jesper Bramsbye og Christian Thüne, direktør for EVA. Mødet har indtil nu ikke resulteret i nogen ændringer. Ud fra nærværende brev med bilag samt Jeres efterfølgende undersøgelse håber vi, at I vil overveje sagen nøje og give den højeste prioritet. Lige meget hvilket resultat EVA kommer frem til, har hele proceduren været uprofessionel, ikke objektiv og partisk. Vi kræver, at denne evalueringsproces annulleres, og at udgifterne refunderes (jf. bilag 9). Med venlig hilsen Bente Kirk-Campbell" " " " David Kirk-Campbell Institutleder" " " " " Institutleder Bakkedraget 34" " " " " Bakkedraget Fredensborg" " " " 3480 Fredensborg " " Kopi: Henriette Pedersen, EVA Sigrid Flechner, Socialministeriet Allan Holmgren, Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark Erik B. Smith, Psykoterapeut Foreningen i Danmark Bilag: 1." GI's program og Studieordning 2." Kristeligt Dagblad 3." GI's redegørelse til EVA 4." Besøget fra EVA 5." Brev, 14 november 2005, fra Psykoterapeut Foreningen i Danmark og Sammenslutingen af Psykoterapeutiske Uddannelse i Danmark 6." GI's brev til EVA 8 juli " Brev fra revisor, Evan Klarholt 8." Høringssvar fra GI 9." GI's udgifter til evalueringen 6

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København 8. juli 2005 Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København Kære Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen, Formålet med dette brev er at uddybe nogle

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Undervisningsministeriet har modtaget ansøgning af 28. april 2005 om ministeriets forhåndsgodkendelse af sammenlægning af Lyngby Uddannelsescenter

Undervisningsministeriet har modtaget ansøgning af 28. april 2005 om ministeriets forhåndsgodkendelse af sammenlægning af Lyngby Uddannelsescenter Lyngby Uddannelsescenter Hillerød Handelsskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Erik Bech v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2012. Klagen

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership.

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership. Undervisningsministeriet Att. Kontorfuldmægtig Jesper Simonsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Boulevard du Roi Albert II, 5, 9ème étage B-1210 Bruxelles 21. december 2006

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere