MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Delrapport vedrørende Attraktive levevilkår, Nye arbejdspladser samt Børn & Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Delrapport vedrørende Attraktive levevilkår, Nye arbejdspladser samt Børn & Unge"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Delrapport vedrørende Attraktive levevilkår, Nye arbejdspladser samt Børn & Unge Rådgivere: Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej Roskilde Epinion A/S Ryesgade 3F, 2200 København N Projekt : Midtvejsevaluering af det danske landdistriktsprogram Projektleder: : Morten Kvistgaard Kvalitetssikring : Claus Goldberg Revisonsnr : 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv - 1/113

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé Evalueringens formål og metode Ordningernes formål Konklusioner: Evalueringens resultater Nye arbejdspladser Attraktive levevilkår Børn og Unge ordningen Anbefalinger Nye arbejdspladser Attraktive levevilkår Børn og Unge ordningen Indledning Evalueringens formål Evalueringskriterier og evalueringsspørgsmål Metode og datagrundlag Sagsgennemgang, desk research og projektbesøg Rapportens indhold 21 3 ordningernes nøgletal Attraktive levevilkår og Nye Arbejdspladser - Opbygning og administration Attraktive levevilkår og Nye Arbejdspladser Nøgletal Børn og Unge - Opbygning og administration Børn og Unge Nøgletal Udviklingstendenser Baggrund og kontekst Strukturelle faktorer Samfundsmæssige og politiske faktorer LEADER Midtvejsevaluering af ordningen nye arbejdspladser Relevans og sammenhæng Er ordningen relevant i hele programperioden i forhold til behov og prioriteringer i landdistrikterne og i de berørte sektorer? Hvor relevant/attraktiv fremstår ordningen for aktørerne i landdistrikterne? I hvor høj grad fungerer ordningen som additionel i forhold til andre lignende ordninger? Og er der sammenhæng til andre ordninger under Landdistriktsprogrammet? Effekter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at fremme yderligere beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne?

3 4.2.2 Indsatsområdet turisme: I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at øge turistaktiviteterne? og I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til udviklingen af økonomien i landdistrikterne? Andre effekter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at forbedre livskvaliteten i landdistrikterne? I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at øge landdistrikternes tiltrækningskraft/attraktivitet? & I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at vende den økonomiske og sociale tilbagegang og affolkning af landdistrikterne? Målopfyldelse I hvor høj grad lever de støttede projekter op til egne og ordningens mål? Effektivitet Levedygtighed Er ordningen forankret hos tilskudsmodtagere og i landdistrikterne, således at ordningen har bidraget til en bæredygtig udvikling også efter tilskuddets ophør? Vurdering af det administrative set-up Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Anbefalinger Midtvejsevaluering af ordningen ATTRAKTIVE LEVEVILKÅR Relevans og sammenhæng Er ordningen relevant i hele programperioden i forhold til behov og prioriteringer i landdistrikterne og i de berørte sektorer? Hvor relevant/attraktiv fremstår ordningen for aktørerne i landdistrikterne? I hvor høj grad fungerer ordningen som additionel i forhold til andre lignende ordninger? Og er der sammenhæng til andre ordninger under Landdistriktsprogrammet? Effekter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at forbedre livskvaliteten i landdistrikterne? I hvor høj grad har støtten bidraget til at skabe service- og kulturtilbud? I hvor høj grad bidraget støtte til at øge udbuddet af basale servicefaciliteter? I hvilket omfang bidrager de støttede projekter til at forbedre grundlæggende serviceydelser i landdistrikterne? I hvilket grad har ordningen været med til at understøtte og bevare natur og kulturværdier i landdistrikterne? & I hvilken grad har ordningen sikret ny/bedre/anden form for adgang til natur og kulturarv for befolkningen i landdistrikterne, turister og andre grupper? Andre effekter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at øge landdistrikternes tiltrækningskraft/attraktivitet? & I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at vende den økonomiske og sociale tilbagegang og affolkning af landdistrikterne? Målopfyldelse I hvor høj grad lever de støttede projekter op til egne og ordningens mål?

4 5.4 Effektivitet Levedygtighed Vurdering af det administrative set-up Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Anbefalinger Midtvejsevaluering af Børn og unge Relevans og sammenhæng Er ordningen relevant i forhold til behov og prioriteringer i landdistrikterne og i de berørte sektorer? Hvor attraktiv/relevant fremstår ordningen for børn og unge i landdistrikterne? Er der sammenhæng til andre ordninger under Landdistriktsprogrammet Effekter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at forbedre livskvaliteten for børn og unge i landdistrikterne? I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at gøre området, hvori et projekt støttes, mere attraktivt? Hvilke andre resultater og virkninger har ordningen affødt? Herunder spin off effekter, dødvægt mm Målopfyldelse I hvor høj grad lever de støttede projekter op til henholdsvis projekternes egne mål og ordningens mål? I hvor høj grad lever de støttede projekter op til programmålsætningerne? Levedygtighed Er ordningen forankret hos tilskudsmodtagere og i landdistrikterne, således at ordningen har bidraget til en bæredygtig udvikling også efter tilskuddets ophør? Konklusioner og anbefalinger Anbefalinger 91 7 ADMINISTRATIVT SET UP FOR NYE ARBEJDSPLADSER OG ATTRAKTIVE LEVEVILKÅR samt børn og unge Projektkrav - Attraktive levevilkår og Nye Arbejdspladser Formidling Sagsbehandling Samarbejde, monitorering og kontrol Er organiseringen af Børn og Unge ordningen relevant? Samlet vurdering af administrationsmodellen Billagsmateriale 100 4

5 1 RESUMÉ I denne delrapport præsenteres resultaterne af evalueringen af Nye arbejdspladser, Attraktive levevilkår og Børn og Unge ordningen. Rapporten indgår sammen med evalueringer af de øvrige ordninger i den samlede evaluering af landdistriktsprogrammet, der afrapporteres særskilt. 1.1 Evalueringens formål og metode Det overordnede formål med programevalueringen er at afdække relevans, målopfyldelse og effekter af programgennemførelsen fra starten i 2007 og frem til med henblik på dels at indsamle opnåede erfaringer, dels at tage ved lære heraf i forhold til den videre programimplementering. Ordningerne er evalueret med afsæt i følgende dataindsamling: Interview og korrespondance med sagsbehandlere i FERV udpeget som kontaktpersoner for ordningerne. Desk research af bekendtgørelser, ansøgningsskemaer, vejledninger, projektoversigter mv. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til et tilfældigt udvalg af tilskudsmodtagere under Nye arbejdspladser, 244 under Attraktive levevilkår og 35 under Børn og Unge ordningen. Derudover blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt LAGernes koordinatorer og bestyrelsesformændene med 58 besvarelser. Udarbejdelse af 6 case studier af projekter under Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår. Sagsgennemgang af 16 sager fordelt på de tre ordninger. Interview med bestyrelsesmedlem for det rådgivende udvalg børne- og ungdomsudvalget. Dybdegående interview og fokusgruppe blandt LAGernes koordinatorer og bestyrelsesformænd. 1.2 Ordningernes formål Nye arbejdspladser har til formål at styrke erhvervsstrukturen i landdistrikterne ved at etablere nye arbejdspladser i nærområdet. En styrket erhvervsudvikling forventes at afsmitte positivt på bosætningen og attraktiviteten af områderne uden for byerne. Attraktive levevilkår har til formål at bidrage til, at borgerne i landdistrikterne har adgang til en række konkrete og basale servicefaciliteter, fritids- og kulturtilbud mv. for at skabe attraktive levevilkår og sikre fortsat bosætning i landdistrikterne. De to ordninger er nyoprettede og har ikke eksisteret i tidligere programperioder. Der er dog visse paralleller til artikel 33 ordningen, som eksisterede i programperioden, og som også støttede initiativer vedrørende erhvervsudvikling og levevilkår i landdistrikterne. Der er også en parallel til LEADER+, idet udmøntningen af Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår udelukkende skal ske i medfør af LEADER-metoden med udgangspunkt i Lokale Aktionsgrupper (LAG). Børn og Unge ordningen har til formål at fremme udviklingen i landdistrikterne ved at give tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter. Ordningen skal fremme aktiviteter, der øger kompetencen hos børn og unge i landdistrikterne ved at støtte forskellige typer af projekter, herunder aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne der vedrører bevægelse, motion og sundhed. Desuden skal ordningen nå bredt ud til børn og unge i forskellige aldersgrupper og med forskellig baggrund. 5

6 1.3 Konklusioner: Evalueringens resultater Nye arbejdspladser Evaluator vurderer, at Nye arbejdspladser fremstår som en relevant ordning både i et samfundsmæssigt perspektiv og for tilskudsmodtagerne. Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne er relevant både i forhold til landdistrikternes økonomi og for bosætningen. Ordningerne er kommet sent i gang og har derefter haft en vis indkøringsperiode i den forstand, at der i starten af programperioden er støttet mange projekter, som er små og generelt har en lav nyhedsværdi. Senere i perioden er støttemulighederne blevet mere kendt blandt andet pga. mange mindre men meget synlig projekter - blandt potentielle støttemodtagere, og der er dannet stærkere netværk mellem erhvervslivet og de lokale aktionsgrupper, hvilket på sigt kan bidrage til bedre projekter. Nogle LAG er har gennemført mange projekter under Nye arbejdspladser, mens andre kun har gennemført få. Generelt synes LAG ernes bidrag til erhvervsudviklingen dog at være svag, hvilket dels kan forklares med, at de uddeler relativt få penge, dels at der ikke er et tilstrækkeligt samarbejde med relevante aktører såsom regioner, vækstfora mv., og dels at den kommunale fuldmagt forhindrer, at især mellemkommunerne engagerer sig i projekter, som potentielt kan være konkurrenceforvridende. Ordningen har en dødvægt på 36 %, idet en vis andel af projekterne helt eller delvist ville være gennemført også uden støtte. Dette forhold synes dels at hænge sammen med de lokale aktionsgruppers kapacitet til udvælgelse af projekter og dels ordningens brede fokus med indsatsområder, som både dækker Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår. Evalueringen viser endvidere, at råd og vejledning af projektansøgerne i høj grad bidrager til en større målopfyldelse, det er vigtigt, at koordinatorerne fortsat har ressourcer til dette i fremtiden. Ud fra tilsagnsmodtagernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen estimeres ordningen til at bidrage med 270 arbejdspladser i forhold til de tilsagn, der er givet på nuværende tidspunkt, hvilket godt og vel svarer til det kvantificerede mål i landdistriktsprogrammet på 344 arbejdspladser. Evalueringen viser endvidere, at ordningen bidrager til at fastholde arbejdspladser i landdistrikterne. Det skabte antal arbejdspladser er dog langt under det niveau, som de lokale aktionsgrupper forventer ifølge deres lokale udviklingsstrategier. I relation hertil synes der, at være behov for at en revision af de enkelte udviklingsstrategier, særligt med henblik på tilpasning af de kvantificerede målsætninger Attraktive levevilkår Evaluator vurderer, at Attraktive levevilkår fremstår som en relevant ordning både i et samfundsmæssigt perspektiv og for tilskudsmodtagerne. Etableringen af attraktive levevilkår ved støtte til landsbyfornyelse, natur- og kulturarv, basale servicefaciliteter er relevante både i forhold til landdistrikternes attraktivitet og for at skabe bedre rammevilkår for fastholdelse og bosætning. Ordningerne har haft en vis indkøringsperiode i den forstand, at man i starten af programperioden har støttet projekter, som har været små og generelt har haft en lav nyhedsværdi ud fra et program perspektiv, men selvfølgelig ikke ud fra den enkelte støttemodtagers synspunkt.. Dette billede synes at have ændret sig lidt i takt med, at støttemulighederne er blevet mere kendte blandt potentielle støttemodtagere. De interviewede koordinatorer og bestyrelsesformænd lægger dog 6

7 vægt på, at både større og mindre projekter kan være af stor værdi i landdistrikterne. De argumenterer for, at de netværk, som skabes i forbindelse med projekterne, er ganske værdifulde. Ordningen generer primært bløde effekter. Netværk og sammenhold fremhæves af mange tilsagnsmodtagere og koordinatorer som nogle af de væsentligste effekter af projekterne. Derudover påvirker projekterne landdistrikternes attraktivitet via de konkrete projekter, der gennemføres. Herudover er projekterne gode til at aktivere frivillige kræfter, sikre bedre adgang til naturen ligesom, at man helt konkret får forbedret udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter, ligesom formidling og information om naturrigdomme, og den danske kulturarv understøttes. Modsat viser evalueringen også, at ordningen kun i mindre grad bidrager til at forbedre adgangen til offentlig services og indkøbsmuligheder, på trods af, at der objektivt set synes at være et behov i landdistrikterne for at forbedre disse forhold, idet man mange steder i landdistrikterne oplever dårligere indkøbsmuligheder og adgang til offentlig service. Evalueringen viser ydermere, at støtten har en indirekte effekt på den lokale økonomi isoleret set, fordi tilsagnsmodtagerne anvender en stor del af projektmidlerne hos lokale aktører. Den såkaldte multiplikator effekt kommer derfor i høj grad landdistrikternes økonomi til gode. Ordningen har en dødvægt på 23 %, hvilket vurderes at være acceptabel. Evalueringen viser endvidere, at solidt råd og vejledning af projektansøgere kan bidrage til en større målopfyldelse, hvorfor der kan argumenteres for vigtigheden af, at koordinatorerne fortsat har ressourcer til dette i fremtiden. Det kan endvidere konstateres, at projektansøgere finder det svært at forstå og dermed udfylde ansøgningsskemaer. Det samme gælder vejledningsmaterialet. Det betyder, at ansøgere har behov for meget vejledning, og at mange ansøgninger skal skrives om eller rettes igennem flere gange inden de kan blive godkendt. Flere koordinatorer nævner endvidere, at der er behov for en revidering af udviklingsstrategien. Dette er en konklusion, som evaluator bakker op om, især synes de kvantificerede målsætninger at være yderst urealistiske og dermed nærmest ikke brugbare hverken som benchmark eller i en evalueringssammenhæng. For yderligere diskussion heraf se rapporten om Leader. Evaluator vurderer, at ordningen kan administreres mere effektivt ved at gøre ansøgningsprocessen mere simpel for ansøgerne og for de, som administrerer den. Interviewene med koordinatorer, bestyrelsesformænd, sagsbehandlere og tilsagnsmodtagere siger alle, at der er en meget stor administrativ byrde forbundet med ordningen. Ved at gøre sagsbehandlingen mere simpel, vil behovet for råd og vejledning blive mindre, og sagsbehandlingstiden ville kunne reduceres Børn og Unge ordningen Underordningen Børn og Unge fremstår som en relevant ordning for tilskudsmodtagerne. Børn & Unge projekterne qua deres forskelligartethed generer meget forskellige effekter, som dog alle er af blødere karakter. De primære effekter er stærkere og bedre netværk blandt børn og unge, hvilket må forventes indirekte at være med til at løfte livskvaliteten blandt de involverede. Den samfundsmæssige relevans af ordningen er imidlertid til stede ene og alene, fordi der findes ganske få ordninger i Danmark, som udelukkende er rettet mod børn og unge, og fordi kommunerne skærer ned på aktiviteter rettet mod børn og unge. Den samfundsmæssige gennemslagskraft i form af effekter vurderes dog som lav. Det skyldes primært, at det er en lavt 7

8 prioriteret underordning under det danske landdistriktsprogram (lille budget). Men evalueringen synes også at vise, at såfremt man ønsker at fortsætte med ordningen, kan der evt. opnås bedre og mere omkostningseffektive effekter ved at lade underordningen i højere grad bliv promoveret gennem LAGs. I forbindelse med ex post evalueringen af det forrige Landdistriktsprogram var et af de største kritikpunkter, at de foreninger og organisationer, som fik tilskud, primært var foreninger og organisationer, som i forvejen blev støttet af landbruget. Når man ser på listen over støttede projekter i dag, optræder en bred vifte af organisationer og foreninger mange dog med en form for tilknytning til fødevare og landbrug. Dette indikerer imidlertid, at man med det nye design og bredere formidling om ordningen er kommet udover kritikpunktet om, at Danmarks LandboUngdom og Danmarks 4H tegner sig for majoriteten af projekterne. I alt tegner de to foreninger sig for 55 projekter ud af 142. Gøres det modsat op i forhold til tilsagn og udbetalinger er billedet anderledes. Her står de to foreninger for 68 % af budgettet når man ser på andelen af tilsagn og ses der på udbetalinger, er tallet 77 %. Det er evaluators samlede vurdering, at administrationen af Børn og Unge er forholdsvis dyr og administrativ tung bl.a. fordi der bruges meget tid på indkomne ansøgninger fra organisationer, som enten ikke er ansøgningsberettigede, eller hvor ansøgningerne er mangelfulde. Der gives derfor ifølge sagsbehandlerne forholdsvis mange administrative afslag. Modsat er administrationen af godkendte ansøgninger meget fleksibel, hvilket evalueres som værende positivt og et udtryk for, at ordningen er god til at tilpasse sig ændrede behov og krav i landdistrikterne. Sagsgennemgangen viser, at typen af aktiviteter ændres for rigtig mange af projekterne. I forbindelse med slutevalueringen af det danske Landdistriktsprogram blev der peget på, at kommunikationen om Børn & Unge-ordningen udadtil kunne forbedres, og det blev anbefalet at styrke formidlings- og informationsindsatsen så flere blev opmærksomme på støttemuligheden. I nærværende evaluering ses det, at respondenterne under Børn & Unge-ordningen er mere negative overfor, om der er gjort nok for at udbrede kendskabet til tilskudsordningen, end respondenterne under de andre ordninger er. Der synes med andre ord fortsat at være et formidlingsbehov, hvor bl.a. LAG erne evt vil kunne spille en vigtig ambassadør rolle for underordningen. 1.4 Anbefalinger Nye arbejdspladser Evalueringen har givet anledning til udformning af et antal anbefalinger. De er præsenteret nedenfor. I. Samarbejde om større projekter med høj nyhedsværdi Det anbefales, at der fokuseres yderligere på at gennemføre større projekter, som har en større nyhedsværdi. For at opnå dette, anbefales det, at der samarbejdes mellem flere LAG er om gennemførelse af erhvervsprojekter, samt at der i højere grad inddrages andre relevante aktører, såsom region, vækstfora mv. Denne anbefaling relaterer sig til den kommende programperiode. 8

9 II. Kompetenceudvikling Det anbefales at styrke indsatsen i forhold til kompetenceudvikling af LAG koordinatorer for at gøre dem bedre i stand til at give råd og vejledning om erhvervsprojekter, og dermed opnå projekter af en højere kvalitet med flere direkte effekter i forhold til etablering af nye arbejdspladser. Kompetenceudviklingen kunne øge koordinatorernes viden om erhvervsudvikling generelt og deres kendskab til andre støttemuligheder på nationalt og europæisk plan. Evaluator vurderer endvidere, at der vil være en gevinst ved at øge samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem de lokale aktionsgrupper. Ved at lære og lade sig inspirere af de bedste aktionsgrupper i forhold til eksempelvis at skabe netværksrelationer mellem aktionsgruppen og erhvervslivet, ville man kunne øge antallet af projekter under ordningen. Det kunne ske ved at formidle gode eksempler på projekter, der har vist sig at have gode effekter. Denne anbefaling relaterer sig til den nuværende programperiode. III. Registrering af effekter Det anbefales, at man fortsætter med at fokusere på projekternes effekter. Effekterne kan imidlertid med fordel registreres og opsamles på en mere systematisk måde bl.a. med henblik på den on-going-evaluering, som foregår. Herved vil det også være muligt i højere grad at benytte den indsamlede data mere aktivt f.eks. i formidlingssammenhæng. I relation til ovenstående skal man dog være opmærksom på det trade off, der altid vil være mellem registrering af effekter og andre forhold og den tid, som ansøger, koordinator og sagsbehandlerne bruger på det. Denne anbefaling relaterer sig til den nuværende programperiode Attraktive levevilkår Evalueringen har givet anledning til udformning af et antal anbefalinger. De er præsenteret nedenfor. I. Registrering af effekter Det anbefales, at man fortsætter med at fokusere på projekternes effekter i forhold til de mest relevante faktorer. Effekterne kan imidlertid med fordel registreres og opsamles på en mere systematisk måde bl.a. med henblik på den on-goingevaluering, som foregår. Herved vil det også være muligt i højere grad at benytte den indsamlede data mere aktivt f.eks. i formidlingssammenhæng. I relation til ovenstående skal man dog være opmærksom på det trade off, der altid vil være mellem registrering af effekter og andre forhold og den tid som ansøger, koordinator og sagsbehandlerne bruger på det. Denne anbefaling relaterer sig til den nuværende programperiode. 9

10 II. Revidering af de nuværende lokale udviklingsstrategier Der er et behov for at revidere nuværende lokale udviklingsstrategier med henblik på at sikre en bedre og mere realistisk kvantificering af de identificerede målsætninger. Herudover kan der være behov for at stramme de lokale udviklingsstrategier op, så de bliver mere fokuserede end det er tilfældet i dag, hvor de er meget brede i deres fokusområde. Denne anbefaling relaterer sig til den kommende programperiode. III. Mere simpel ansøgningsproces Det anbefales, at gøre ansøgningsprocessen mere simpel. Mange ansøgere oplever i dag at ansøgningsprocessen er kompliceret og svær at forstå. Det er ligeledes opfattelsen hos mange koordinatorer, som også finder ordningen meget bureaukratisk. En mere simpel ansøgningsproces vil også bidrage til at sænke sagsbehandlingstiden. Denne anbefaling relaterer sig til den kommende programperiode Børn og Unge ordningen Som anført er Børn og Unge en lille og forholdsvis ubetydelig underordning det anbefales derfor, at FERV helt overordnet overvejer følgende: I. Hvorvidt man ønsker at opretholde underordningen, II. Hvis man ønsker dette, vil det være hensigtsmæssigt at overveje om ordningen skal fortsætte i sin nuværende udformning. Det kan overvejes om: a. Børn og Unge en del af Leader? Den nuværende ordning er forholdsvis dyr administrationsmæssigt, hvorfor det kan overvejes at lade Børn og Unge underordningen blive implementeret gennem LAG ene. Denne anbefaling relaterer sig til den kommende programperiode. b. Forfølg gerne mulige synergier Derudover anbefales det at forfølge mulige synergier med andre tilskudsordninger under programmet (særligt Attraktiv levevilkår). Der er en række overlappende formål (at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne), særligt mellem Attraktive levevilkår og 10

11 Børn og ungeordningen, som i højere grad evt. ville kunne udnyttes ved eksempelvis at bruge LAG erne som aktive ambassadører for Denne anbefaling relaterer sig til den kommende programperiode. III. Gerne mere formidling og synlighed om ordningen Det anbefales, at formidlings- og informationsindsatsen styrkes yderligere, så kendskabet til underordningen øges yderligere så flere organisationer benytter sig af den. Der er allerede sket forbedringer på denne front siden slutevalueringen ligesom at der er udgivet en ny vejledning i januar 2010, hvor det eksempelvis fremhæves, at formålet er at øge kompetencerne hos børn og unge ligesom, at det er en forudsætning for projekttilskud, at børn og unge deltager aktivt i projektet. Det til trods så anbefales det alligevel at fastholde fokus på formidlingssiden herunder at man er meget eksplicit omkring hvilke krav, der stilles til ansøgninger da evalueringen viser, at forholdsvis mange projekter afvises pga. for ringe kvalitet i ansøgningen. Denne anbefaling relaterer sig til den nuværende programperiode. 11

12 2 INDLEDNING Orbicon A/S og Epinion A/S (herefter evaluator ) gennemfører i 2010 Midtvejsevalueringen af det danske landdistriktsprogram Evalueringen gennemføres for FødevareErhverv (FERV) i henhold til Rådets forordning 1698/2005. Landdistriktsprogrammet dækker programperioden og er udmøntet omkring 4 akser: Akse 1. Erhverv: Jordbrugs- og fødevaresektoren Akse 2. Natur og miljø: Forvaltning af miljø og landskab Akse 3. Livskvalitet: Diversificering af økonomi og livskvalitet Akse 4. Leader: Lokale aktionsgrupper De 4 akser dækker over 9 støtteordninger samt funktionaliteten lokale aktions grupper. Den overordnede målsætning med programmet er udtrykt i form af fire specifikke mål: Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne Stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren Varierede landskaber, rig natur og rent miljø Attraktive levevilkår i landdistrikterne, der bidrager til stærk sammenhængskraft mellem land og by(programmet, side 46). 1 Landdistriktsprogrammet indgår som en del af den samlede indsats rettet mod landdistrikterne i Danmark. Programmet er godkendt af EU-Kommissionen i februar Landdistriktsprogrammet dækker hele Danmark. Det danske retsgrundlag for Landdistriktsprogrammet er lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Med hjemmel i denne lov er der udstedt en række bekendtgørelser for de enkelte tilskudsordninger, som fastlægger de nærmere vilkår og betingelser. I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen af 3 ordninger: Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår samt Børn & unge, som beror på hhv. bekendtgørelse nr. 254 af 1. marts 2009 om nye arbejdspladser i landdistrikter, bekendtgørelse nr. 255 af 1. marts 2009 om attraktive levevilkår i landdistrikter og bekendtgørelse nr. 35 af den 23. januar 2009 om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne. Rapporten indgår sammen med evalueringer af de øvrige ordninger i den samlede evaluering af landdistriktsprogrammet, der afrapporteres særskilt. 2.1 Evalueringens formål Det overordnede formål med programevalueringen er at afdække relevans, målopfyldelse og effekter af programgennemførelsen fra starten i og frem til med henblik på at lære af de opnåede erfaringer. Herved kan der ske en erfaringsoverførsel, der forhåbentligt kan nyttiggøres i den resterende programperiode i form af eventuelle justeringer af støtteordninger, mål, midler og prioriteter. Evalueringen omfatter en vurdering af: Relevans af programindsatsen Tilvejebringelsen af og brug af programmets finansielle ressourcer Resultater samt effektivitet og målopfyldelse 1 Det danske Landdistriktsprogram , Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Erhverv

13 Levedygtighed af opnåede virkninger Vurdering af det administrative system Evalueringen følger ovenstående retningslinjer, således at ordningens relevans, finansielt forbrug, resultater og effekter samt administration er i fokus. 2.2 Evalueringskriterier og evalueringsspørgsmål De retningslinjer, som danner grundlaget for gennemførelse af evaluering af landdistriktsprogrammet, udformes af EU-Kommissionen. Denne systematik følges nøje i nærværende delevaluering. Essensen i evalueringssystemet, er besvarelsen af en række evalueringsspørgsmål defineret af henholdsvis EU-Kommissionen (fælles) og programspecifikke spørgsmål defineret i en dansk kontekst. Evalueringsspørgsmålene præciserer, hvilke potentielle effekter, der skal belyses under evalueringen, hvilke bedømmelseskriterier, det er hensigten at anvende, og hvilke indikatorer, det er hensigten at inddrage, for at bedømme opfyldelsen af ordningernes målsætninger. Evalueringsspørgsmålene for Nye arbejdspladser og de tilhørende bedømmelseskriterier og indikatorer er gengivet i tabel 1 og 2. Efterfølgende findes evalueringsspørgsmål for Attraktive levevilkår (tabel 3 & 4) og Børn & Unge (tabel 5 & 6). Tabel 1: Evalueringsspørgsmål for ALLE indsatsområder indenfor ordningen Etablering af nye arbejdspladser PROGRAMSPECIFIKKE EVALUERINGSSPØRGSMÅL Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvor høj grad lever de støttede projekter op til henholdsvis projekternes egne mål og ordningens mål? Der kan konstateres høj grad af (forventet) målopfyldelse Diverse indikatorer relateret til ordningens indsatsområder Hvor attraktiv/relevant fremstår ordningen for aktørerne i landdistrikterne? I hvor høj grad fungerer ordningen som additionel i forhold til andre lignende ordninger Hvilke resultater og virkninger har ordningen affødt? Herunder under spin off effekter, dødvægt mm Ansøgerkredsen opfatter ordningen som økonomisk og indholdsmæssig attraktiv, og der er stor efterspørgsel efter ordningen, således at ordningens ramme udfyldes Programmet fremstår indholdsmæssigt og finansielt som additionelt i forhold til lignende ordninger Ordningen har affødt levedygtige resultater og virkninger inden for de identificerede indsatsområdet FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL Projektansøgninger (antal og kr.) Projektbevillinger (antal og kr.) Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt I hvilket og hvordan omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, bidraget til at øge livskvaliteten i landdistrikterne? Ansøgerkredsen og andre relevante parter opfatter ordningen som positiv i forhold til livskvaliteten i landdistrikterne. Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt 13

14 I hvilket omfang har støtten fremmet yderligere beskæftigelsesmuligheder i landdistrikter? og hvordan I hvilket omfang har støtten øget de berørte områders tiltrækningskraft? og hvordan I hvilket omfang og hvordan har støtten bidraget til at vende den økonomiske og sociale tilbagegang og affolkningen af landdistrikterne? Ordningen afføder øget beskæftigelse i landdistrikterne. Det kan konstateres at ordningen bidrager til forhold som øger områdets attraktivitet Det kan konstateres at ordningen bidrager til bosætning i området. Antal nye arbejdspladser hos projektet Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Tilflytning/fraflytning Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Casestudier Tilflytning/fraflytning Antal arbejdspladser hos projektet Herudover er der udvalgt en række fælles evalueringsspørgsmål for udvalgte indsatsområder, ligesom der er defineret en række programspecifikke evalueringsspørgsmål for de enkelte indsatsområder under ordningen Etablering af nye arbejdspladser. De er listet nedenfor. Tabel 2: Supplerende evalueringsspørgsmål fælles og programspecifikke for Etablering af nye arbejdspladser FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL DIVERSIFICERING TIL IKKE-LANDBRUGSAKTIVITETER Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket og hvordan omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, bidraget til at øge diversificeringen og udvikle økonomien i landdistrikterne? I hvilket omfang og hvordan har investeringer, hvortil der ydes støtte, fremmet diversificering af landbrugshusholdningernes aktiviteter i retning af ikke-landbrugsaktiviteter? I hvilket og hvordan omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, fremmet yderligere beskæftigelsesmuligheder for landbrugshusholdningerne uden for landbrugssektoren? Det kan konstateres at ordningen bidrager til en generel diversificering af aktiviteterne i landdistrikterne Det kan konstateres at ordningen bidrager til diversificering af aktiviteterne for de enkelte støttemodtagere Det kan konstateres at ordningen bidrager til at fremme beskæftigelsen uden for landbruget FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL STØTTE TIL OPRETTELSE OG UDVIKLING AF VIRKSOMHEDER Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har støtten bidraget til at fremme iværksætterkultur? Det kan konstateres at ordningen fremmer iværksætteri, specielt i ikkelandbrugserhverv. PROGRAMSPECIFIK STØTTE TIL OPRETTELSE OG UDVIKLING AF VIRKSOMHEDER Vidnesbyrd fra støttemodtager Vidnesbyrd fra interessenter Stigning i ikke jordbrugs BVT i støttede bedrifter Vidnesbyrd fra støttemodtager Casestudier Antal skabte arbejdspladser hos projektet Vidnesbyrd fra støttemodtager Vidnesbyrd fra interessenter Antal nye iværksættere Stigning i ikke jordbrugs BVT i støttede bedrifter Antal skabte arbejdspladser Vidnesbyrd fra støttemodtager Vidnesbyrd fra interessenter Casestudie 14

15 Spørgsmål Kriterier Indikatorer Hvordan er diversificeringen fundet Det kan konstateres at antallet Vidnesbyrd fra sted og hvilke læresætninger kan der af aktiviteter samt alternative støttemodtager drages? indtægtskilder øges. Vidnesbyrd fra interessenter Casestudie FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL FREMME AF TURISME Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til udviklingen af økonomien i Det kan konstateres at ordningen bidrager til en Vidnesbyrd fra støttemodtager landdistrikterne? generel diversificering af Vidnesbyrd fra interessenter aktiviteterne i landdistrikterne. Antal skabte arbejdspladser uden for landbrugssektoren Vækst i antal overnattede gæster I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at øge turistaktiviteterne? Det kan konstateres, at der kommer flere turister til Vidnesbyrd fra støttemodtager landdistrikterne, og at der Vidnesbyrd fra interessenter opstår flere job inden for Antal skabte arbejdspladser turismesektoren. Casestudier PROGRAMSPECIFIK FREMME AF TURISME Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at øge iværksætteri i Det kan konstateres at ordningen fremmer Vidnesbyrd fra støttemodtager landdistrikterne? iværksætteri, specielt i ikkelandbrugserhverv. Vidnesbyrd fra interessenter Antal skabte arbejdspladser uden for landbrugssektoren For ordningen Attraktive levevilkår er der ligeledes dels udvalgt en række fælles evalueringsspørgsmål, dels udviklet et antal programspecifikke evalueringsspørgsmål. De præsenteres nedenfor. Tabel 3: Evalueringsspørgsmål for ALLE indsatsområder indenfor ordningen Attraktive levevilkår PROGRAMSPECIFIKKE EVALUERINGSSPØRGSMÅL Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvor høj grad lever de støttede projekter op til henholdsvis projekternes egne mål og ordningens mål? Der kan konstateres høj grad af (forventet) målopfyldelse Diverse indikatorer relateret til ordningens indsatsområder Hvor attraktiv/relevant fremstår ordningen for aktørerne i landdistrikterne? I hvor høj grad fungerer ordningen som additionel i forhold til andre lignende ordninger Ansøgerkredsen opfatter ordningen som økonomisk og indholdsmæssig attraktiv, og der er stor efterspørgsel efter ordningen, således at ordningens ramme udfyldes Programmet fremstår indholdsmæssigt og finansielt som additionelt i forhold til lignende ordninger Projektansøgninger (antal og kr.) Projektbevillinger (antal og kr.) Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Hvilke resultater og virkninger har Ordningen har affødt Vidnesbyrd fra 15

16 ordningen affødt? Herunder spin off effekter, dødvægt mm levedygtige resultater og virkninger inden for de identificerede indsatsområdet FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt I hvilket omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, bidraget til at øge livskvaliteten i landdistrikterne? Og hvordan I hvilket omfang har støtten øget de berørte områders tiltrækningskraft? Og hvordan I hvilket omfang har støtten bidraget til at vende den økonomiske og sociale tilbagegang og affolkningen af landdistrikterne? Og hvordan Ansøgerkredsen og andre relevante parter opfatter ordningen som positiv i forhold til livskvaliteten i landdistrikterne Det kan konstateres at ordningen bidrager til forhold som øger områdets attraktivitet Det kan konstateres at ordningen bidrager til bosætning i området. Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Tilflytning/fraflytning Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Casestudier Tilflytning/fraflytning (befolkningsudvikling) Antal arbejdspladser på projektet Herudover er der suppleret med nedenstående fælles såvel som programspecifikke evalueringsspørgsmål. Tabel 4: Supplerende evalueringsspørgsmål fælles og programspecifikke for Attraktive levevilkår FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL- DIVERSIFICERING AF IKKE-LANDBRUGSAKTIVITETER Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, bidraget til at øge diversificeringen og udvikle økonomien i landdistrikterne? I hvilket omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, fremmet diversificering af landbrugshusholdningernes aktiviteter i retning af ikke-landbrugsaktiviteter? I hvilket omfang har investeringer, hvortil der ydes støtte, fremmet yderligere beskæftigelsesmuligheder for landbrugshusholdningerne uden for landbrugssektoren? Det kan konstateres at antallet af aktiviteter samt alternative indtægtskilder øges. Det kan konstateres at antallet af aktiviteter samt alternative indtægtskilder øges for landbrugshusholdninger. Beskæftigelsen stiger inden for landbrugssektoren. PROGRAMSPECIFIK STØTTE TIL OPRETTELSE OG UDVIKILNG AF VIRKSOMHEDER Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvor høj grad har støtten bidraget til at øge udbuddet af basale servicefaciliteter (basale servicefaciliteter defineres bredt og som at der skal være fri adgang til at benytte servicen) I hvor høj grad bidraget støtte til at øge udbuddet af kultur- og fritidstilbud Det konstateres at ordningen bidrager til et øget udbud af basale servicefaciliteter Det konstateres at ordningen bidrager til et øget udbud af aktiviteter Vidnesbyrd fra støttemodtager og øvrige interessenter Vidnesbyrd fra støttemodtager og øvrige interessenter Vidnesbyrd fra støttemodtager og øvrige interessenter Vidnesbyrd fra støttemodtager og øvrige interessenter Vidnesbyrd fra støttemodtager og øvrige interessenter I hvor høj grad har støtten bidraget til at Støtten fremmer Øget adgang til 16

17 skabe service- og kulturtilbud? landdistriktsbefolkningens adgang til service og kulturtilbud PROGRAMSPECIFIK STØTTE TIL OPRETTELSE OG UDVIKILNG AF VIRKSOMHEDER servicefaciliteter, mobile servicefaciliteter og e- servicefaciliteter Vidnesbyrd fra støttemodtagere Vidnesbyrd fra interessenter Casestudier Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang bidrager de støttede projekter til at forbedre grundlæggende Støtten bidrager til etablering og/eller opretholdelse af Type af virksomheder der støttes serviceydelser i landdistrikterne? virksomheder som anses for at være grundlæggende Vidnesbyrd fra støttemodtager serviceydelser i landdistrikterne Casestudier (eks. Frisører, mekaniker, indkøbsmuligheder mv.) PROGRAMSPECIFIK NATUR OG KULTURARV Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket grad har ordningen været med til at understøtte og bevare natur og kulturværdier i landdistrikterne? Ordningen har fremmet kultur og naturværdier i landdistrikterne Vidnesbyrd fra støttemodtagere og øvrige interessenter. I hvilken grad har ordningen sikret ny/bedre/anden form for adgang til natur og kulturarv for befolkningen i landdistrikterne, turister og andre grupper? Ordningen har sikret bedre adgang Vidnesbyrd fra støttemodtagere og øvrige interessenter. For Børn & Unge ordningen er samme øvelse lavet og de udvalgte evalueringsspørgsmål er præsenteret i de efterfølgende 2 tabeller. Tabel 5: Fælles evalueringsspørgsmål for Børn & Unge FÆLLES EVALUERINGSSPØRGSMÅL Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at forbedre livskvaliteten i landdistrikterne? Ordningen er med til at forbedre adgangen til basale servicefaciliteter for børn og unge. Vidnesbyrd fra støttemodtagere og interessenter I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at gøre området, hvori et projekt støttes, mere attraktivt? I hvilket omfang har foranstaltningen bidraget til at vende den økonomiske og sociale tilbagegang og affolkning af landdistrikterne? Ordningen øger attraktiviteten Vidnesbyrd fra støttemodtagere og interessenter Vidnesbyrd fra støttemodtagere og interessenter 17

18 Tabel 6: Programspecifikke evalueringsspørgsmål for Børn & Unge PROGRAMSPECIFIKKE Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvor høj grad lever de støttede projekter op til henholdsvis projekternes egne mål og ordningens mål? Der kan konstateres høj grad af (forventet) målopfyldelse Diverse indikatorer relateret til ordningens indsatsområder Hvor attraktiv/relevant fremstår ordningen for børn og unge i landdistrikterne? I hvor høj grad fungerer ordningen additionelt i forhold til andre lignende ordninger (Leader mv.) Hvilke resultater og virkninger har ordningen affødt? Herunder spin off effekter, dødvægt mm I hvilket omfang er landbefolkningens (børn og unges) levevilkår og velfærd blevet opretholdt/forbedret som følge af sociale og kulturelle aktiviteter, bedre faciliteter eller mindre isolation? Er organiseringen af ordningen relevant? Børn og unge opfatter ordningen som økonomisk og indholdsmæssig attraktiv, og der er stor efterspørgsel efter ordningen, således at ordningens ramme udfyldes Programmet fremstår indholdsmæssigt og finansielt som additionelt i forhold til lignende ordninger Ordningen har affødt levedygtige resultater og virkninger inden for de identificerede indsatsområdet Sociale og kulturelle faciliteter er opretholdt/forbedret, især for unge og unge familier Interessenter og tilskudsmodtagere opfatter organiseringen som relevant Projektansøgninger (antal og kr.) Projektbevillinger (antal og kr.) Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Adgang til sociale og kulturelle aktiviteter Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere og interessenter i øvrigt Evalueringsspørgsmålene er en operationalisering af de internationalt anerkendte evalueringskriterier, der anvendes til systematisk at vurdere landdistriktsprogrammet og de enkelte ordninger. De anvendte evalueringskriterier er opsummeret i tabellen nedenfor, og definitionerne er i tråd med de definitioner som EU-Kommissionen benytter. Tabel 7: Anvendte evalueringskriterier Evalueringskriterier Relevans Effekter Målopfyldelse Effektivitet Levedygtighed Definition Er ordningen relevant i hele programperioden i forhold til behov og prioriteringer i landdistrikterne og i de berørte sektorer? Hvilke positive og negative effekter har ordningen haft? I hvilket omfang er ordningens målsætninger opfyldt? Står værdien af ordningens output og resultater mål med ressourceanvendelsen? Er ordningen forankret hos tilskudsmodtagere og i landdistrikterne, således at ordningen har bidraget til en bæredygtig udvikling også efter tilskuddets ophør? Som supplement til ovenstående kriterier skal evalueringen undersøge hensigtsmæssigheden af ordningens administrative set-up. Til dette formål er formuleret 10 tværgående spørgsmål, der gengives i tabel 8. 18

19 Tabel 8: Evalueringsspørgsmål vedr. administration Spørgsmål Kriterier Indikatorer I hvilket omfang har Gennemførelsesarrangementerne Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere gennemførelsesarrangementer har været befordrende for at ne bidraget til at maksimere maksimere de opnåede virkninger Sammenligning med erfaringer fra programmets tilsigtede gennemførelsesarrangementer fra 2000 virkninger? 2006 programmet I hvilket omfang står administrationsomkostningern e mål med programmets og støtteforanstaltningernes afløb? I hvilket omfang er dansk administrativt praksis i overensstemmelse med Kommissionens krav til forvaltning, dokumentation, kontrol og sanktioner? I hvilket omfang er det administrative set-up gennemsigtigt og hensigtsmæssigt? I hvilket omfang opfattes tilskudsadministrationen som hensigtsmæssig for/af brugerne Er arbejds- og ansvarsfordeling klar og entydig mellem involverede myndigheder? I hvilket omfang er koordination og samarbejdsrelationer mellem de administrative myndigheder tilstrækkelige? I hvilket omfang gennemføres sagsbehandlingen på et fagligt tilfredsstillende niveau? Administrationsomkostningerne står mål med programmets og støtteforanstaltningernes afløb Den administrative praksis er i overensstemmelse med Kommissionens krav Den administrative praksis følger god forvaltningsskik (gennemsigtighed, procedurer, kriterier) Brugertilfredsheden med administrationen er høj Ansvarsfordelingen er klar og entydig blandt de involverede administrative myndigheder Koordination og samarbejdsrelationer er på plads og fungerer optimalt Sagsbehandlingen gennemføres på et tilfredsstillende niveau Afløb pr. støtteforanstaltning (kr.) Afløb for hele programmet (kr.) Administrationsomkostninger pr. støtteforanstaltning/program (kr.) Sammenligning med omkostninger fra forrige programperiode Sammenligning med omkostninger fra andre lande Overensstemmelse mellem dansk administrativ praksis og Kommissionens krav (J/N) bl.a. ud fra vurdering ift retningslinjer indeholdt i reguleringer og forordninger Procedurer og kriterier er defineret for projektudvælgelse (J/N) Ansatte trænet i procedurer og kriterier for projektudvælgelse (J/N) Guidelines for sagsbehandling udviklet (J/N) Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere De enkelte medarbejdere kender deres specifikke ansvar (J/N) og deres placering i det samlede system (J/N) Samarbejdet mellem de administrative myndigheder etableret? (J/N, hvilke, hvor ofte) Antal klager, herunder klager hvor afgørelser underkendes Ansatte arbejder med relevante områder (antal) I hvilket omfang understøtter dataindsamlingssystemerne dels overvågning, dels evalueringen af programmet? I hvilket omfang er formidlingsog informationsindsatsen om programmet og støtteforanstaltningerne tilstrækkelige? Herunder om der er foretaget en særlig Dataindsamlingssystemerne og overvågningssystemet er fyldestgørende Informationsindsatsen er tilstrækkelig Vidnesbyrd fra tilskudsmodtagere Dataindsamlingssystemer er på plads og i funktion? (J/N) Data omhandlende output, resultater og virkninger indsamles? (J/N, typer) Data fra overvågningssystemet anvendes til forelæggelse for Overvågningsudvalget (J/N, hvor ofte, datatype) og er vurderet at være tilfredsstillende af Overvågningsudvalget (J/N) Informationskampagner gennemført (J/N) og vurderet at være tilfredsstillende af modtagere (J/N) 19

20 indsats for at introducere programmet Det skal bemærkes, at det ikke for alle evalueringsspørgsmål har været muligt ud fra det tilgængelige datamateriale at benytte alle opstillede indikatorer. Listen af indikatorer har fungeret som en referenceramme ud fra hvilken, vi har identificeret de indikatorer, som har været praktisk anvendelige i lyset af datatilgængelighed og ressourcer. 2.3 Metode og datagrundlag Attraktive levevilkår, Nye arbejdspladser samt Børn & Unge ordningerne er hver især evalueret med afsæt i en relativt omfattende dataindsamling. Følgende dataindsamlingsmetoder er blevet gennemført: For Attraktive levevilkår og Nye arbejdspladser har følgende dataindsamling fundet sted: Interview med sagsbehandler i FERV med ansvar for Attraktive levevilkår og Nye arbejdspladser Interview med Netværkscentret Desk research af bekendtgørelser, ansøgningsskemaer, vejledninger, lokale udviklingsstrategier mm. Sagsgennemgang af 10 tilfældigt udvalgte projekter Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af et tilfældigt udvalg af tilskudsmodtagere i alt 350 gennemførte interviews 10 Kvalitative interviews med udvalgte sagkyndige og repræsentanter Udarbejdelse af 3-4 case studier Vedrørende Børn & Unge er der sket dataindsamling i form af: Interview med sagsbehandler i FERV med ansvar for Børn & Unge Sagsgennemgang af 5 tilfældigt udvalgte projekter 5 kvalitative interviews med udvalgte sagkyndige og repræsentanter Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til et tilfældigt udvalg af tilskudsmodtagere i alt 35 gennemførte interviews Evaluator har udviklet et spørgeskema for hver af de tre ordninger baseret på input fra desk research, interview med sagsbehandlere og netværkscentret samt med afsæt i de evalueringsspørgsmål, der skal besvares for de tre ordninger jf. notatet om Evalueringsspørgsmål. Den kvantitative del af evalueringen er gennemført som en telefonundersøgelse blandt et tilfældigt udtræk af tilsagnsmodtagere. I tabellen nedenfor ridses hovedfakta op fra undersøgelsen blandt tilsagnsmodtagere under de tre ordninger. Tabel 9: Input og output fra gennemførte spørgeskemaundersøgelse for Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår Antal unikke numre (dubletter fratrukket) Antal besvarede skemaer Svarprocent Statistisk usikkerhed, % ,8 +/- 4 I spørgeskemaundersøgelsen for Nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår er kvoten på 350 interview opnået ud fra en ringeliste med 1176 tilsagnsmodtagere, det svarer til en statistisk usikkerhed på +/- 4 %. Som det fremgår af nedenstående, har vi på den kvantitative rundspørge en svarprocent på 46,6 % hvilket svarer til en statistisk usikkerhed på +/- 12 %. 20

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREER- HVERV

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREER- HVERV MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREER- HVERV Rekvirent Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Delrapport vedrørende Skovordningerne;

Læs mere

Direktoratet for FødevareErhverv

Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Midtvejsevaluering af det danske landdistriktsprogram Delrapport vedr. Forbedringsordningen 19. december 2003 Indholdsfortegnelse Side RESUMÉ...4 1. INDLEDNING...7 1.1.

Læs mere

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent 16.november 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Delrapport vedrørende

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 Revideret udgave af de fælles evalueringsspørgsmål På grundlag af

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent november 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Delrapport vedrørende

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Projekt : Midtvejsevaluering af det danske landdistriktsprogram Projektleder : Morten Kvistgaard Kvalitetssikring : Claus Goldberg Revisionsnr.

Projekt : Midtvejsevaluering af det danske landdistriktsprogram Projektleder : Morten Kvistgaard Kvalitetssikring : Claus Goldberg Revisionsnr. MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent 20. december 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Delrapport vedrørende

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

Delrapport vedrørende Natur- og Miljøprojekt ordningen

Delrapport vedrørende Natur- og Miljøprojekt ordningen MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V 20. december 2010 Delrapport vedrørende

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Notat om Grønlandssager Hjemlen til tilskud til rejseudgifter til og fra Grønland findes i finansloven. På konto 17.69.01 (tidligere 15.73.01.10) er der årligt

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Delrapport vedrørende Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Delrapport vedrørende Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V 20.december 2010 Delrapport vedrørende

Læs mere

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV. Rekvirent MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI FØDEVAREERHVERV Rekvirent November 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30 1780 København V Delrapport vedrørende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Formand Carsten Petersen Johan Rantzausvej 9 5610 Assens e-mail: aktivcarsten@petersen.mail.dk Mobil: 21 24 51 96 CVR nr. 30 67 83 46 Overordnede

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

SLUTEVALUERING AF LDP

SLUTEVALUERING AF LDP SLUTEVALUERING AF LDP 2007-2013 22/11/2016 OPLÆG KKR - 13.10.17 1 OVERBLIK Baggrund, opbygning & metode Resultater og konklusioner for akse 3 & 4 Administration og annulleringer: Med fokus på akse 3 22/11/2016

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Transparens og effekt i praksis Henrik Kundby Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Naturstyrelsen større tilskudsbevillinger Naturstyrelsen arbejder for, at mennesker og natur trives: Naturstyrelsen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Af de 82 selvevalueringsskemaer vedrører 18 temaet mobile installationer, heraf er 1 er indsamlet under pilottesten.

Af de 82 selvevalueringsskemaer vedrører 18 temaet mobile installationer, heraf er 1 er indsamlet under pilottesten. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- & Anlægsfonden MOBILE INSTALLATIONER Telefon 8732 3334 Fax 8732 3333 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere