cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce ="

Transkript

1 tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret News.») Sen 33te 2lar3feft om refpelttoe folebogninger og marfcfyerebé ponererneg SCnfomft til altføbalen biet) i tilbørlig Drben til be fejret paa en fyøjtibelig 9)taabe i alt Saft ito ben 24be guli et»ar en fanb føojtibsbag ; be forffjellige 3ærn= banetog bragte en meget ftor SJttengbe Seføgenbe til tåben fra nccften alle Sele af territoriet ; Sutilfcrnc uare luf= febe, al forretning ftanbfet og jollet begmtbte aherebe paa ben tiblige 2Jlor= genftunb at forfamte fig for at ære og fejre ben minbecarbige 2)ag, paa pillen nore agtoctrbige pionerer for 33 2lar fiben Ijolbt bereå ^nbtog i ben ben ang ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = fionen paåfere forbi, og be forftjelligelln-- berafbelinger af bet ufjrire ^ragtoptog møbte til beftemt Xib paa be bemfomb betegnebe Spiabfer, rjnor be mobtogeå af 2)agen SJiarffalfer og bere Mebbja:l= pere. Uagtet ben nimre golfemængbe, fom opfnlbte be brebe aber, Ijerftebe ben bebfte Drben; gobtjpnmør, ffiafneth* meligl)eb til ub, 2tgtelfe for XilfælbetS føøjttbeligljeb, famt ben jcerligl)eb, $reb ogføarmoni, fom er faa farafterifttfe for øbe og uinbbnbenbe altføbal, efter en Utal) ^nbbtjggere, tempererebe og ftnrebe lang og enentnrlig 9tejfe. >e offentlige 93t;gninger famt mange af SButilferne og be prioate ufe»are prnbebe meb ^lag, og bet fmulfe ameri!anffe banner meb beta tjerner og triber faa at naje ftolt og majcftcetiff i alle Retninger; og= faa aberne fremnifte allerebe tiblig om 9)lorgenen et fmntt SBillebe paa Sto og Sraulfyeb. ønbagéjfolerne møbte i bere SBegejftringen og bet llbbrub af $ølelfer, ber paa en ganffc naturlig SJJaabe gioer fig tilljenbe ueb flige Sejltgfjeber. Sejret nar fcerbeleå nnbigt, Saften ren og flår, Sarmen pasfenbe, og en let Saftning gjorbe 2ttmo fecren milb, funb og behagelig, tabenå SBranbocefen Ijafbe nebbccmpet tønet paa be aber, ab Ipilfe ^roceåfionen ffulbe paåfere,»eb

2 6fanbtuatuen8 Stjerne. at ouerrtéle bem meb Saub, og enljoer Sing beoægebc fig til fin rette Slab6 ligefom be uelorbttebe Sele af et fulb= ftænbtgt ajiaféineri. uajebe be gorenebe taterå $lag. Se øorige af Sionererne fulgte umibbelbart efter i aubre Sogne. ftaptejn SeeSlené gløjtc; og romme= Sen ftore ^rocesfton. mufifforps oar bet næfte i Diætten, Ijoor= efter fulgte be enbnu leoenbe 9fteblem= Sfølge forubgaaenbe Sefjenbrgiørelfe begynbte SroceSfionen at banne fig Jtt 8 om borgenen og omtrent en Sime fenere begmtbte ben at beoæge fig fremab. fortroppen ruifebe nb fra hjørnet af econb Seft og gtrft outb, treet efter groet tgnal af pionerernes orn= blæfer, rjag. og beoægebe fig øftpaa, efterfulgt af fjele ben ftore og prægtige SroceSfton, ber nar ooer tre engelfte 2Jitle lang. Sen bro g førft igjennem girft outl) treet øftpaa til eoentb, (Saft treet, fjoor ben oenbte og gtf tilbage til Sfjirb aft treet, ab rjotlfen ben brejebe norb til outfj Xem= pie treet fom man fulgte»eft til a= bernallet, gørft i Srocegftonen faa i fem Sogne be enbnu leoenbe pionerer fra ben førfte Sogn, fom toar forfpænbt meb otte efte, fab SSilforb SBoobruff, Drfon Sratt, 6.. fht noro, 21. arrington, Sofep^ 3)oung, Soljn Sronm, Sfjomaå Sullocf,. SL 2Bt)itnerj, Staron garr, gebebee oltrin, %. D. Slngel og Sljomag rooer. goran ttlfjeft rebe Qacob 2Beiter og ^olmsacf; fibftnæonte nar iblanbt be førfte, fom naaebe Salen i 1847 for at brnbe Sejen for o»ebftt;rfen, fom fulgte efter. 6t Sortræt af afbøbe Sræftbent Srtgfjattt?Joung fremuifteå paa begge iber af ben førfte Sogn meb Snffrip* tionen: aaet foran oå" paa ben ene ibe og $ra»ærenbe, men ilte forglemt" paa ben anben. Doen ooer bet faaå Sionererneå gamle Satiner, Ijoorpaa alle bere -Jlatme ftnbeå nebftreune, famt et Siltebe af profeten ftofepl) mitl), blæ= fenbe i en trompet, $ra famme Sogn mer af gions Sejr. hormon = SataUto= ncn 2Jieblemtncr, iførte bereå forælbebe og lafebe Uniformer, meb bere forflibte men ærebe gamle g-lag»ajenbe ooer bere3 føooeber, fulgte bernæft. fterbcm fom en Sogn meb Samer, ber bar et Sanner, t)oorpaa fanbteg følgenbe 3n= ffription: Si repræfentere 9Jiormon: SataHionen $oinber." 3 to berefter følgenbe kareter, ben ene forfpænbt meb fire forte føefte og ben anben trutfen af to føefte, fab Sræ= fibent $ol)n Xatjlor, 2lpoftlene eorge D. annon, Srigljam 3)oung og 3ofepf) g. mitt), 9taabgioer Saniel. SBeltå famt efretær S. S. SRuttatl. 3 kareter bagefter bem fulgte Sræfibentffabet for be alr>fierb og Siffop broarb føunter mib fine 9taabgioere. SJiinutmrenbene", anførte af Dberft. S. ÆimbaU, fom næft efter bem til* l)eft; be bar et Sanner, Imorpaa faaå Drbene Sagten" og 2Iltib fcerbige." Set næfte i Stceffen»ar Union lee Slub" (en Sangforening) i endmnibuå, og rosallå 3«ufifforpg til gob. SagenS ooebfomite fjørte berefter i en Æaret og næft efter bem nar Sræfibentffaberne for flere af gions taoer, efterfulgt af fø^jraabene, øjpræfterne, be alofjerb, ^(Slbfterne, Siffopperne, Sræfterne, 2æ= rerne og Siaf otterne; enl^oer af bi fe Slfbelinger bar paåfenbe Sannere; bet 2la= ronffe Sræftebømme bar faalebeået, fjoor^ paa ftoo Qob,anne ben SøberS Drb, fom Ijan ubtalte, ba lian orbinerebe Sofepl) og Dlioer: Sette Sræftebømmc ffal albrig blioe borttaget fra Sotben, ittbtil eot pnner atter frembære Offer for erren

3 øfaubutameirå Sticntc. i 9tetfærbigt)eb." S 3Kibten af bi fe Æoorum'er, ber marfdjerebe til $ob,»ar lobe SBarbS SRuftlforpS. 2) c luinbelige føjælpeforeninger, fom reprcefenterebeg af øftrene lija 3i. Wtléxo, tijabetl) 21 ætøitnep, gina S). 2joung, aral) 2R.$imbaU, oraarb, Smttfe. 3R. em»oob, 2Rtner»a noro, -K. 3K. 2Bil= coj og 2lnbre fulgte bernceft i tre a= reter; bc mebførte et prægtigt rpibt Sanner af ille; naft efter bem lom 7be 2Carb ønbagsfloies gløjte= og rommemufitlorp. S)et nccfte i ben lange Stelle»ar tre ftore Sogne, i f)»ille»are 9ieprcefen= tanter af forbene forftjehige Sanbe, en 2Jianb og en $»inbe for r)oert anb; Kuinberne rjolbt Ijolbe og fin 9tation glag og 9?a»n i føaanben. 25 3iationa= liteter olene talt repraefenterebe, nemlig: be gorenebe tater, be amerttanfle QnbianereS, Kanaba, ai»aii, føohanb, Sufflanb, granlrig, panten, oejts, Italien, t;bafrila,»erige, Sanmari, Siorge, $3Ianb, lesmg^olften, SRuSIanb, gamle Sritannien, (Snglanb, $rtanb, fotlanb, SBaleS, $en SMan, brttttfl Snbien og Sluftvalten. tyaa en af Sognene»ar et Sanner, l)»orpaa følgenbe Crb ftobe ftreone: 3eg»il er fra alle -Kationer", Siepublillen Ijar gjort o alle til een kation" og anbre paåfenbe Sanlefprog. ønbagsffolcme repræfenterebes af 35 Søm, ualgte fra be forfljclltge SBarbg i alt ate ta»; be Ijførie i en fmul og fmagfulb prtjbet Sragtuogn og meb= førte Samiere meb ^nfiriptionerne: $\on gror" og Si ere 33,000 ftcerle." Kæft efter ønbaggflolerne rebe 24 Sar xtnge SDamer og errer, fremftillenbe )agen i 9Jiaaneben, font IjøjtibeliglplbteS. arnerne, i bereå losgule 3libebragter og meb bere tjotbe tlleljatte og b,»ibe gjer, og be unge errer, i bere forte Saatlæbntnger, fyoibe føabbaanb og r)oibe føanbffer, fremoifte et fmutt og intereåfant lue. goran reb en 3Hanb, fom bar en gane, t)»orpaa ftob ftreoet: 2)en 24be Suli 1847 : 880" aoer til pionererne". Unberoténtngen reprcefenterebe af fem 2)amer, ber Ijørte i en elegant og»el ubftnret Sragtoogn og foreftillebe fj»er fin 2lfbeltng, nemlig: Religion, iftorie, eografi, Sibenflab og Kunft. Dieligion (9Jti Srifcilla SemringS) fab paa et ophøjet cebe mibt i 23ognen; ^enbe Saatlæbning»ar albeles r)»ib og fjun l)a»be en øloftjerne i Sanbett ; ljun fyuilebe fin 2lrm paa en Sibel og I)olbt et Salmeblab i ben ene føaaub. føiftorie (9Jii3 Salula 2Joung)»ar iført en gnlben SDragt og inbtog en $lab i SSognenå ene biørne, omringet af 23øger og 5per= gamentrulter, og Ejaube en ^pen i ^aanben. ^ bet mobfatte biørne fab eografi (3)liS %wm Sittlc) llæbt i rønt meb en ftor Iobu»eb Ijenbeå gøbber. 23ibenflaben (3Kii gofepljiue 23eatie) og ^unft (3KiS3 Soute gqbeus) bent;ttebe be to anbre hjørner; førftnæonte»ar iført en blaa S)ragt, ^olbt et Seleflop i aanben og»ar omringet af anbre»iben= flabelige Snftrumenter ; ftbftnce»nteå 2)ragt»ar rofenfaroet, og omlring l)enbe fanbteå en ^Palet, et taffeli, en S3illebfigur, en t;re ofo. tyaa 2Jognen»are ogfaa fire SBørn, af tnnlle to Icefte i en SBillebbog og be to anbre ftuberebe Jiatur^iftorie og SSotanil 3)emte ^Jragtoogn»ar en af be fmullefte i b.cle ben lange 3iivtle. SBagefter ben lom kareter, i b,»ille tjørte en 2)el minbre 33ørn, ber r)olbt Søger og Sanblort i ccnberne famt Snfl"P' tioncrue: S3ore loler" og Sejen til torljeb". loleforftanbere og Særere famt Komiteen for Unberoi3mttg3afbcUn=

4 S!antonai)ien8 tjente. gen fulgte efter i lette $iøretøjer. Doen ooer bem faas 93annere meb følgenbe SDJottoer:,, t frit golf maa r>cere et oprtjft golf" og SSor Stations SgHe be= ror paa bcn 33øm Qpbragelfe". n Æaret, fjoori flere Siebaftører be= fanbt fig, fulgte bernæft enrofe repræfenterebe»deseret News«, 3Jlr Betl»Woraens Exponent*,. 6. Sambert»Juvenile Instructor«, ^ofm 6. rafyam»enquirer«, og eo.. Saulor»Ogden Junctioii«; be mebførte et S3anner, fyoorpaa faa 33iltebet af en føurttgpregfe og en lorte famt ^aaflriften: $re fen, unbffaben SJtagnet, 2i;fet Ubbreber, Slettens gorfæmper". Sen bramatiffe ftunft fremftiltebes paa en ftnuf og interesfant SJtaabe»eb en meget elegant og fmagfulb ubftnret ^ragtoogn, i (pilten abffitlige 33erfoner, ber foreftihebe Gaturen famt cenens rette SJtiSfion og Styrte, tjaobe æbe. SSognen bleo trutfen af feg føefte, af Ijoilfe be forrefte lebtes af iøglere og be anbre af Surfere og Strabere, mebens tribsmcenb i føarniff gi! oeb hjørnerne af SBognen. XriumfoognenS føooebbel fceftob af en prægtig 2jaoiltton meb en gotfjiff Æronfjtmmel, ber tjotlebe paa 2)tarmorføjler og oar prnbet paa Soppen meb en 23ofte af fjafefpeare. Det føele oar fmult malet og braperet og gao en meget gob gremftillmg af ce= nen, naar Stoppet er oppe. $ SJttbten af Rognen paa et ophøjet cebe fab en Same (SJitSS SteUte olebroof), ber fore= ftillebe cenen; ljun Ijaobe et pejl i føaanben, fom fjun tjolbt frem mob Sta= turen, mebens ber oeb be fire hjørner af gortjøjningen fab ragebie, Æomebie, føiftorie og SJtufif. Sen førfte, en Same (SJtiSS arrie oggestoell), oar flcebt i en fort Sragt og r)otbt i ben eneføaanb en Solf og i ben anben et iftbevger. Sen anben oar ogfaa en Same (SJtiSS Stiba ole= broo!)i en lofeblaa klæbning meb engrotefl SJtaffe i føaanben; ben trebie oar en gammel SJtanb (før. fø. føorsleu), l)olbenbe en 58 o g, og ben fibfte (før. %. SJtanming), ber oar flæbt fom SlppoEo, t)olbt ben fabelagtige 2ure. Dmfring alle biåfe banfebe et 2lntal fmaa tlepiger meb asinge paa fulbrene og rijlteftaoe i føænberne. Senne Xriumfoogn oar ben fmuffefte i Ijete ^roce^fionen og efter= fulgtes af en SJtcengbe fuefpillere, førft SJteblemmer af SeferetS gamle bramatiffe forening og bernæft ben mjlig oprettebe føjemmebramatifte Ilub. 33egge Ijaobe fine 33annere og bet fibfte i cerbelesfyeb oar meget fmult. SpitgrimfæbreneS Sanbgang paa $lt): montlj Stocf i 2l«ret 1620 reprcefenterebes paa en ftor tableau 33ragtoogn; 2jer; fonerne, fom fremftillebe benne tjøjft oigtige SBegioenfjeb, oare ftcebte i fjin SibS befimberltge Øcebebragt; paa 33e-- forbringen oar faftgjort et ftort SJtalert af fibet SJlaofloroer" og paa gorbelen af platformen laa et tyffe af ten= flippen, paa f)oilfen gæbrene lanbebe. gremftillingen oar meget ffjøn og oel= luftet og Sllange anfaa ben for at oære enbnu fmuffere enb ben bramatiffe 5pragt= oogn. Dgben føornmufifforpg, unber 5?apt. gomleré ebelfe, fulgte efter. Se unge 9J?amb foreninger mar= fct;erebe i en famlet Sttjrfe, JJanb ftcerf, anførte af en ung attanb paa en ftor og anfeelig føeft; fjan bar bereå glag, ber maaffe oar bet atlerfmuffefte i l)ele 25roce fionen. Set oar af Ijoibt ilfe, pnntet meb blaa og gule 33aanb, og Ijaobe følgenbe føerligljeb er ^orftanb", Y. M. M. I. A." (Unge 3Kcenb gienfibige Ubbannelfe = foreninger) og SSor turfe er 10,000". 500 unge 3)icenb fra alt Safc (Sounti; marfefjerebe forreft i Staffen; berefter fulgte 150 fra Saoté, 300 fra aiseber,

5 6fttnbinoitten Stjerne 50 fra So Iber, 40 fra Morgan, 30 fra SEooele og 30 fra anbre ountier. goran marfcfjerebe mbebsmcenbene fra be forffjellige gtong taoer; gorenin: gerne fjaobe tilfammen ooer 60 Sannere. 2)e unge )amer foreninger be= nnttebe tre kareter, i Ijoilfe bere Xerri= tortal= og tao^sræftbentinberfamt anbre lebcnbe arner f)a»be Slabå. S)e bare et ftort blaat Sanner, Ijoorpaa faag Snffriptionen: Y. L. M. I. A." (Unge 3)amer gjenftbige UbbannelfeSforenin; ger) og be to cetmnger: gorbebrmg er»ort Salgfprog, gulbfommenljeb»ort 3RaaI." Øtøji efter bi fe font en Karet meb territorial og ta» embeb mcenbene for SømeneS foreninger, t af be tneft tiltalenbe og bcljageligfte nn i fjele SRccIIen»ar SørneforeningerneS Sragt= uogn. 42 Søm 21 Srenge og bet famme Slntal spiger fom reprcefenterebe tabeng 21 SSarbg og fom alle uare fla-bte i oibt, baobe abe i laben Sulia 2)ean", ber nar fat paa jul og fmuft pn;bet. S)en bleo truffen af fer, r)t»tbe efte, og ooen ooer paa en Ijøj EJJlaft nar et fnribt meb et Sanner, Jrøorpaa 1860 og 1861 gra 2JU3fourifloben til an granctéco i f SDage og f»» Simer"»ar ffreoet. 2)en bagefte i ruppen oar en 3)ngling paa et booent fel, fom burbe fjaoe baaret et banner meb ^nbferiften : gra JRtéfourtfloben til an granciåco i f»» Star og f»» 3ftaaneber. Sernccft fulgte en Sogn, tjoorpaa elegraf»cefenet fremftittebes. tænger oare anbragte i hjørnerne og fpænbte meb Xelegraftraabe, ber oare forbunbne meb apparater, frøilfe brugtes af Selegra; fifter, mebenå SroceSfionen beoægebe fig fremab. Dgben ornmufifforp, un= ber Kapt. Sogleå Sebelfe,»ar bet ncefte i 3tceffen. 2tgerb»rfningen reprcefenterebeå af flere Sogne, bekeåfebe meb forbens Srobufter, fjoilfe»are meget fmagfulbt arrangercbe. gforreft i 3iceffen faa Seferet 2lgerb«rfning -- og 5Dlanufaftur= elffabg Sanner. Qblanbt be talrige 2JJottocr»ar: SJlaa ub Selfignelfe følge Slooen, paben og 3Wejerffen." alt Safe og 2)a»i3 ountiers gretm bringelfer ubmærfebe fig meft. >aoe= Sanner, fmorpaa ftobffrcoet: Sørnene6 b»rfning oognen»ar i arbeleåljeb»nbig foreninger" og,, ub 9ttge Ijører og tiltalenbe. derefter fulgte to l)inanben aabanne til." Doer Sørnene føooeber mobfatte gremftillinger af Utalj fom bet oar anbragt en Sronlummcl for at be=»ar i 1847 og fom bet er i n Srcc-- fftjtte bem mob olen. goran paa fyoer fin fmtte paa jul, truffen af fire Dr,er, repræ= ibc af Kuffen oar opftiflet to fmaa Sranmnfer i fibbenbe Sifftanb, f)oibenbe en ilfetømme, ber oar faftgjort oeb oanerne føooeber paa læben, og bag= paa ftobe to fmaa ømanb meb dlzh i jamberne, Ijoormeb be opretfjolbt oi= fejlet og Sanneret. SDenne fmuffe grern; ftilling fan tilffrioeå Sørneforentngerneå Sraftbent, øfter lien. lat»fon Dpfinbelfegeone, mag og 2trbejbe, asft= fteret af fin SKanb, r lamfon. $ortiben tyony jprefå" (JUbenbe Soft) repræfenterebeå af abffiltige Mattere fenterebe be førfte Spgninger, fom opførteg i territoriet; et tyffe %ø\ i tebet for Ia»ar anbragt i bet lihe Sinbue og ligelebeg et tnffe %$\ i tebet for SDjtø.?Jogle»ilbe S)orS finb laa paa Saget og anbrc»arc fømmebc faft paa SSæggene. ufeb Seboere»are paaflæbte ligefom Utal) runblceggere i bet tibligfte Sib, og SJføblementet famt Dmgioelferne oare fimpie. derefter fulgte paa en anben Sogn en elegant ^remftilling af en af 3^utibeng ftørre elegante Sugninger, fortrinlig ub= ført, møbleret og forffjønnet. 2)et»ar

6 fiutbiimmeii8 tjente. empelfnebferneå 2Irbejbe og giorbej?o= ntiteen derefter fulgte San= fonå føornmufi!, unber $apt. lantonå Sebelfe. tenbrubsarbejberne og tenl)tig= gerne Ijanbe fire Sogne; ben forrefte af bisfe inbefjolbt ranitblolfe og 2lrbejbere ifærb meb at bore puller i tenene; ben anben»ar belæåfet meb tilhugne ten; ben trebie meb tenljuggere i 2tr= bejbe og ben fjerbe meb 90llarmor=9Jlonn= menter, ranftene og Sø"rn, ber foreftillebe Stomfterftro'ning paa be ebengongne ottefteber. Saéfenbe lottoer uare fmagfulbt anbragte paa alle Sognene; iblanbt bisfe bemcerfeå : SJiufller i 2lrme og 2ftaro i Sen forbres for (Sprængning af faabanne ten," %\l 9Jttnbe om be cerebe Søbe, font falbt paa Sejen" ofo. bagefter marfdjerebe 3teprcefentanter af o»en= nceunte føaanbteringer, efterfulgt af rantsuille ornmufif!orp. Karetmagere og mebe i fulbt 2lr= bejbe»ar bet ncefte i taften; be efter= fulgtes af 9J{øbelfnebfere og apetma= gere i fem eller fer. Sogne, ber alle uare fimtit ubftnrebe. SogtrnIIerne, Sogbinberneg, Irtft; ftøbernes og Sapirfabrifanterneg tre Sogne lom bernceft. Doenpaa ben førfte Sogn»ar anbragt en ftor $rn, og lige= lebe faas Mannene «Deseret Ncws»,»HeralcU, «Times», «Instructor», «Farmer», Siluben",»Womeiis Exponent og «Contributor» famt 2lrbej= bere fra be forftjeltige SrtjIIerier, iblanbt l)uilfe en 2Jtanb nar ifærb meb at fcvtte Stjpcr. 3 famme Sogn nar ben fdrftc SreSfe, font i 1848 faubtes»eftfor 9fti3= fourifloben, famt en lille aanbpre fe i fulb Sirffomfjeb meb at trnlle Srograim mer for ben paafølgenbe Sjeuefte i %abernallet. Dgfaa Sogtnjtfcrueå Sjænel"»ar meb ; Ijan»ar Ilaebt i 9tybt fra Sop til aa og fjanbe orn i Sauben. n lang Simpel bar Qnftriptioncn.ftunftenå Seuarer." $oran nar «News> 3Jlottoet: anbljeb og $rtf)eb." 3 *>«" rtcvfte Sogn fanbtes Sogbinbere og Iriftftøbere i fulb Sir!foml)eb og paa ben trebie Sogn»are 2trbejberne fra Sapirmølteu, ifærb meb at fammenlægge og nebpalle Sapir, font fabrilerebeå paa bøllen. Senne Sogn bar Saaftriften: Klube ljce»et til Kongenærbig^eb." derefter lom 3^epr)i ornmufiiiorp3, anført af ftapt. at»iin. arnerne og fomagerne b,a»be itfe minbre enb ni Sogne meb, foruben et ftort 2lntal 2lrbejbere, font fulgte efter. Set nar noget af bet 2lnfeeligfte, font foreniftes. Saa ben førfte Sogn frem= ftillebes Seltfetilberebningen, paa ben anben fanbteå ar»erf»enbe fra ^ionå Io:operatine aroeri i fulb Sirl= fomljeb, paa ben trebie fomagere, lige= lebes i fulbt 2lrbejbe, og paa ben fjerbe repraefenterebeå Srøbrene a!o= monå lofabrtl. SDerefter furgte fire eller fem Sogne meb en 9teprcefentation af$ion Io=operati»e lotøjgfabril, inb= befattenbe 2lrbejbere af begge $jøn, traolt befljcefiigebe meb at forfcerbige lotøj. gtere fmulle Sannere meb pasfenbe MoU toer prnbebe ben tjelbige og nel ubftn* rebe 2lfbeling, iblanbt l)»il!e funne noeo= ne : 2)alen aroeri," Si arbejbe for 3J?ennefIcflccgten3 aaler" ofn. abelmagerne»are be næfte i JRæf--?cn; be benyttebe en fmu! ubfttjret Sogn meb 2lrbejb rcbflaber, 3Katerialier, San= nere ofo. erefter fulgte dalerne i bcres forts bele-3 ubfmijf!ebe Sogn, bragen af fire Dr.er meb forgylbte.^orn. Sognen»ar fmult malet og bar flere ljumoriftiffe Qnbffrifter. KunftenS ubinbe»ar op= ftiltet forreft i Sognen og»ar beloreret meb pagfeube 9Jiottocr, faafom : Si t)o!bc o til»ore garuer," Sort $ortnaal er at forffjønne" ofn. ofo. Dnenpaanar

7 SfanbiitameuS Stjerne. anbragt entalet faalebe, at ben brejebc ftg for Sinben. SliffenflagerneS Sogn eller Sanib gantes' SBxitit paa jul fulgte tjerefter, bela-sfet meb glimrenbe Sltftøi og et 2Intal 3Jlcenb, iranit beféjcefttgebe meb at lanc Sliffopper, font be laftebe nb iblanbt be talrige Xilftuere. $at)3oitte orn= muftfsorps, itnber ^aptqn 3- SSurtS Se= belfe, fulgte bem. lagterne bemjrtebe ben ncefte Sogn, efterfulgt af en SWangbe Særlinge i pas= fenbe Saaflabntng og ubftnret meb beres forretnings 9*ebffabcr. Sagerne^ og ftonbitorerncs llbftnr fanbtes paa &e naftfølgenbe Sogne; ben førfte»ar belctsfet meb 3ReI, Æager, Kattbi ofr), fra SlrnolbS lobe Sageri, og paa ben anben fanbtes en ftor Segle* formig SrtjIlupSfage, fp gob i DmfrebS neb bet neberfte; ben nar bygget t Saarnc og nar meget fmult ubftnret. Set hæfte nar en Stepræfentatton af Ulb, baabe løft og i faller, efterfulgt af 5?la-befabrtfationen fra flere af errt= tortets SSccn og en po!c= maftine nar i fulb Sirffomljeb. frfeberne gil til gobs i et famlet gtntal af omtrent 30 bagefter et fmult Sanner. gtonå fo=opcrattne g-abri? for Xiloirtuing af Dncrbtujer tjaube en Sogn meb, ber nar albcles fijult af benne Såre, font i alle tørrelfer najebe lig Satinere fra boppen af Sognen etter l)o:ngte font muffer fra tøeftenes SibSIer. Sernæft fom cebefabrifanterne. ^,aa benforrefte af to Sogne fremftilfebe SRienbe SBarbS $abrif Sef)aubliug maa= ben neb Xtlntrfningcn af abe, og ben bagefte Sogn nar belæéfet meb Jpenrn nells æbe i ÆaSfer og Saffer; onen= paa faas en ftor automatif! træfigur af en grinenbe 9?egerfone ifcerb meb at naffe %Ph Fpilfet gan 2lnlebning til en Set 3)lunterl;eb faanel iblanbt Silffuerne fom deltagerne i SroceSftonen. derefter fulgte outl) $orban føornmufifforps. SDlinerafogi og rubearbejbe frem= ftittebes paa en ubmarfet 9Kaabe i fire Sogne. $remgang maaben neb 2unnel= Ier Soring famt neb forffjettige metals lurgifte $oretagenber foreniftes efter en minbre 9Jiaaleftof. SaScoeS ftalfbrcenberi fulgte berefter paaføjul, Ipor be forffjek lige Sore= og prcengntngsarbeiber m. m. fremniftes. Srøner paa $ul, øln= ert, Suttion, alt, oonl og forftjettige Iag Metaller fremniftes ogfaa unber Dpftm af SrofeSfor Sarfoot af Seferet 9JUtfeum. SKafltneriafbelingen reprce= fentercbes paa en prcegtig 3Kaabe neb fire af Særnbauenrerffteberne ubfttjrebe Sogne famt to anbre, fom alt Sale itns tøberi og 9D?affinfabrif fjanbe be= IceSfet meb beres obs. Sen førfte in= bet)oibt nemlig Sampfiebelarbejbere i fulb Strffomrjeb, en ntebie, en tøbe = mobel, $rernbatteoa:rfftebeme ncbferi-- og Sogttafbeling famt forffjettige lag føaanbocerfere t fulbt SCrbejbe. alt Sale (SitrjS tøben mebbragte ogfaa cnsamp= mafftne paa 15 efte $raft, ber nar i Sirfc fomljeb t)ele Siben mebens man fjørte, famt alle lags Jftaffinerier. 6t ftort jul, fom IjolbtcS i ftabig Senægelfe, nar an* bragt paa ben nenftre ibe af ben anhin Sogn. SDernæft Som ibsarbejbernes Sogn, paa fjoilfen fremnifte fmul!e Srøner paa 3JIurften, ilbfaft Ser, ib ofn. gort erriman fløjte; og SrommemufifforpS fulgte derefter. S)et næfte nar en Softnogn, ber re= præfenterebe be ^orenebe taterå Dner= Ianb Soft, faalebes fom ben faae nb førenb 9logen, unbtagen enselte lebenbe jcerner, tcenlte paa Qærnbaner i Utal). S)amerne tnbuftrielle departement fulgte berna:ft i en meget fmul og ele= gant ubftyret Sogn, paa Ijnillen fanbtes

8 ; 8 Sfoiibiittttttcnå Stjerne. SDamer, beffjæftigebe meb i;ning, tri!' ntng, ^æflcarbejbe, traaflætning of». 2)ere3 forncmfte SJlotto»ar: 3Jlanben bogger, Æotnben forffjønner." ilfefabrifationen fremftittcbeå paa en fmut og rosoarbig SJtaabe ttlltgemeb bene ^robulter og alibierne, b,»or»eb be tiloejebringes. Satineret»ar af t»un= bet ilfegarn af mange garner og f»at)be ingen SnfEtiption. fter et prægtigt ulbbanner, r)»or; ipaa Drbet føanbel" ftob meb ftore 58og= ftaoer, fulgte en $el af tabene lebenbe Sjøbmccnb og Sanfører i kareter. 3)ernæft font flere Sogne meb en c)el 2)el anbet betjente fra tabeng lebenbe føanbeléljufe. (Sfter bem forn Dlorenåfjanré Ubftnr af $ur»e paa to syognc og bernæft en ftor S»ramtbe af Æofte famt et 2æ Sørfter fra $eferet Sørftefabrtl. forftengfejerne meb for= ffjellige lag Sicrftøj»are be næfte i Staffen; be efterfulgtes af et ftort ce Soeberfufferter famt Sountiful orn= muftfforpg. alt a!e «Yacht Club» meb en ftor Sagt paa føjul, ber r)a»be fulb 33c= fatning omborb og»ar prtjbct meb et Spar fmnbrebe $l ft 9 og Simpler, faae meget fmuf og intereåfant ub og bannebe et prægtigt finale til bet ftorartebe Dptog. (Sortf.) døbefonten i Wannoo eml>el. døbefonten i -Kauooo tempel ble» inboiet ben 8be 3?o»br Sofepb, mitfjs e»net Iøb finbes føl; genbe Seffrioelfe ooer ben: døbefonten er anbragt i SDlibten af UnberetagenS ulu unber templets føooebljal, og er bygget af Sømmer famt er 16 gob lang fra jz)ft til Seft, 12 $ob brcb og 7 gob Ijøj fra runben; Safinet er 4 gob bnbt. 2)cn er probet meb SiUebfijcererarbejbe i gammel til, og fra ben norbre og føubre ibe gaar en krappe neb til Saftnet. gontett ftaar paa 12 D^er, 4 paa Iper ibe og 2»eb fjoer nbe bcres o»ebcr, fulbre og forben fe unber gonten; be ere ubffaarne i ræ efter 9Jiobel af ben fmuffefte 5 2Iar Dj:e, fom!unbe finbes i Sanbet, og b,ar en traffenbe Sigljeb meb 2JlobeIlen. dornene ere bannebe efter be meft fulbfomne Jporn, fom lunbe til»ejebringe. Djerneé og gontens Srgbelfer ere ubffaarne af SMSlbfte liiab, gorbljam, ber arbejbebe paa bet i otte SDiaaneber. fonten er omgi»en af en miblertibig Srcebugnmg; Sanbet faaå fra en 30 $ob b»b Srønb i templet. SDenne gont biet) btjgget for beri at ubførc 2)aab for be 2)øbe, inbtil Xemplet bltoer fulbført; ba»il en gont af mere»arige ubftantfer aflpfe ben." 2)en 21be 3io»br. ble» Siaab for be Søbe for førfte ang forrettet i gonten, ibet Srcefibent Srigljam 5)oung og ^(Slbfterne eber 6. ÆimbaU og Sofm a»lor bøbte omtrent 40 Serfoner for berc3 afbøbc Icegtninge og Scnucr, mebcns J bfteme SBUfotb 3iicl)arbg, SCilforb SBoobruff og eorge 21. mitlj ga»e bem <Qaanb paala,. ggelfe.

9 SfnitbutamenS Stjerne. åkanmnamens < tjente. 3)en lfte DftoBer. ^Betragtninger ticb SlargangenS SBcgtonbelfc Sbet tti meb mbeucerenbe dummer Begnnbe fan trebiote 2Iargang af,, fan= bina»ien tierne", er bet meb Behagelige gølelfer, at»t ffue tilbage»aa bet»tg: tige og Betubmngåfulbe SlrBejbe, fotn fjar»æret ubført Ijer i bi fe norbiffe Sanbe fiben 2laret Sen 14be ttm fibftleben»ar bet nemlig 30 3tar ftben 2tr>oft= norn, tihigemeb SBrøbrene $< D. anfen, Soljn $or gren og eo. % 3)»fe, an!om til tåben ÆjøBentjaon meb bet fanbe»angelium, f»i herlige $princi»er be unber minbre gunftige Dmftænbig^eber og go^olb Begi;nbte at forfnnbe for SnbBuggerne. Uagtet ben ftøtfte 2)el af golfet»ar Bunben»eb gorbommens og Srabitionenå cenfer, fom SKarfjunbreberg SDiø'rfe og SSanfunbigfjeb fjaobe gjort ooerorbentlig ftcerfe, og uagtet ben ^be, at erren iffe mere»ilbe fenbe nue profeter til 3Serben D»Iu ning,»ar meget fremfjerffenbe, optraabte bog SBrober norø og f}an3 SOJebarBejbere meb %xo og grtmobigljeb og Begnnbte at»tbne for jollet meb rolige og Befinbige Drb, at erren atter Eiaobe talet fra himmelen og fenbt (Engle til Sorben, ligefom i forbum Sage, famt aabenbaret ben erre ^efu $rifti oangelium i bets oprinbclige 9knljeb og ubeligl)eb og gjengiuet bet fjellige?prceftebømme, ben løfenbe og Binbenbc SJJagt, ber ga» 5DJunbtgl)eb til at prcefcife bette»angelium og abminiftrere i alle bet Drbinancer. ette»ar alt= fammen noget nnt for btéfe SanbeS QnbBuggere; bet»ar -Koget, fom lom albeleg ur-entet og ftob i ligefrem 3Jlobftrib til be glefte3 ^ibeer, Srabitioner og Unber»i3= ning, forfor man ogfaa ftrar, Begunbte at opoæffe $orføigelfe og at raabe: ^alffe profeter og SBcbragert etc; man angao fom XXnbffulbning Ijerfor, at %tfu$»eb en»té Sejltgljeb f)a»be aboaret imob falffe profeter, og»eb iben Ijeraf fyaobe ogfaa Statsreligionen lært golfet, at berfom 9togen f!ulbe fomme frem og fore= gioe at fjaoe mobtaget nogen nu gubbommelig StaBenBaring, maatte man ingen; lunbe feefte %xo eher 2HEib til l)am ofo. 3llt bette tjente til at forljcerbe 9JJange jcerter imob anbljeben, ba ben fjzfrft BIe» forfunbt, og be $lefte troebe ubetinget, at nl)»er, fom maatte foregbe at»cere falbct af føerren»eb SlaBenBaring,»ar en falft profet; tfji man lunbe tffe faa let fatte, at ber muligpté ogfaa funbc op= ftaa fanbe profeter, ligefaa»el fom falffe. Qmiblertib»ifte bet fig fnart, at ber fanbte nogle $aa, fom»ooebe at Brube 3SantroenS og XrabitionenS Scenfer i tuffer og unberføge meb Upartifff)eb ben nu Seere, fom man falbte ben, fyuilfct for bereå SSebfommcnbe lebte til ben Dpbagelfe, at 3Jienrieff ebub, uinfpirerebc UJtonbé $ortolfninger, og iffe 23iBelen3 Drb eher fanb 9ieIigon, lja»be robfa'ftet ben Sibc i 2)fenneffene3 fjærter, at ber albrig mere ffulbe fomme profeter paa Qorben eller at erren f)a»be foranbret fig i ben rab, at fjan iffe mere»ilbe tale til 3Wen= neffet. 3Seb alnorlig at føge ben ub, fom giner gjeerne og BeBrejber iffe, Ble»e ftrar, nogle $aa o»erbe»ifte om, at Siofeplj mitl), i tebet for at»ære falft" profet, fom IjanS gjenber forføgte at gjøte fjam til,»ar en fanb og Bemunbiget erreng

10 10 fanbimtmctrå Stierite. tjener, \a en»irfelig erren profet, famt at 2( lbftc non) og t)an SBrøbre, fom»are lomne til Samnarf, ligelebes.»are lalbcbe paa ben rette Sftaabe tit at Dcvrc S3nbuærere om anbljeben og Ijaube 9tet tit at prcebife og bøbe, ligefom føerreité tjenere forbum. Omtrent to SJiaaneber efter 33røbrcne3 2lnIomft til ftjøbcnljaon, eller ben 12te Sluguft 1850, ble» ben førfte SaabSfjanbling i Sanmari»eb gubbommelig -JJirjnbigljeb forrettet af (5raftu3 noio, ibet Ijan bøbte 15 ^erfoner i Orefunbg friflc og Hare SBanb. føermeb»ar Æirfen grunblagt i gamle forben; ben 18be eptbr. f. 21. bteo ben førfte ren af efu Æriftt fltrfe af ibfte-sage føellige oprettet i$jjzi6enlja»n, og efter nogle faa 2larå forløb uare rene og konferencer oprettebe i nceften ahe Sele af tanbinanien. 2UIerebe Ijar»angelietS $t)ibe»æret prcebifet i be flefte af 9lorben taber og 2anb bner og omtrent 34,000 Snbimber ere»eb Saab ble»ne inblemmebe i ^eiugljeben i btéfe Sanbe fiben 2taret [tørre og minbre migrantfelffaber, foruben en Sel, fom fjaoe taget affteb enlelt»i»eb forftjelligc Sejligljeber, ere i famme XibSrum rejfte op til be elltge pjem mellem SBeftenS Ælippebjærge, b>or be flefte af bent ben Sag i Sag finbe bofatte og n»be føerrens $reb og SSelftgnelfer i en rig $»lbe. $or Siben finbes ber i Ianbina»ien 44 rene af $vrfen meb et famlet 9Jleblem antal af omtrent 5500 jæle, og tj»ab ber glceber»ort føjcerte ligefaa meget fom bet allerebe ubførte 2Irbejbe, er, at Ubfigterne for SScerfetS uibere llbbrebelfe og grem= gang enbnu ere ligefaa gobe, fom be maafte nogenfinbe lja»e»ceret, og bet fer nb til, at Suftnber enbnu»ilte flutte fig til anbljebens SBanner i benne Sel af er= renå 3Singaarb. Set giner o ogfaa ftor Silfrebåljeb, at ber for Siben finbeå gobe og trofafte røbfter fra 3^n i be forftjeltige Sete af Søttéfionen 3Jtønb, ber ere»illige til at gjøre alt bet obe, ber ligger t bere SØZagt, for ubs 3iige3 fremme 9Kccnb, fom i gorbinbelfe "' eo oere 33ibne bt;rb og ^rcebilen»iue foregaa berc Xilfjørerc meb et gobt jempcl, og»i opmuntre be ehige og alle 9ftenncffer til at gi»e 2lgt paa beres Orb, Staab og UnberoiSninger, tt)i be ere Sflamb af føerrcn og Ijar et 23ubftab at forfynbe, fom»il frelfe og Intfeliggiøre alle 3JJennefter, fom»ihe»ife S»bigf)eb bertil. Set er altfaa unber Ijelbige og gunftige Dmftambtgljeber og»teb be bebfte Ubfigter foren rig >øft i$remtiben, at»i begnnbe ben trebi»tc 2targang af,, fan= bina»ien tjerne", og»i Ijaabe, at ligefom ben i ^ottiben Imr ubført en gob 23ZiSfion og f)ar tjent til læbe og 3Selfignelfe for ben Sæfere, at ben ogfaa i gremtiben maa ffinne, enbog meb ftørre tans enb tibligere, og»cerc til S«3 og SSejlebning famt Srøft og Opmuntring for be Retlige i bi3fe Sanbe, og tillige»ccre et 3Jiibbel i erren igaanb til at mebbele fanb Æunbffab om aliggjørelfen Spian til be af beu Scefcre, fom enbnu itte Ijenbc anbljcben. $i»ihe ogfaa benytte Sejligljcben til at paaminbe bet arbejbenbe ^praftcbømmc og be clligc i Sllminbe-' Hgtjeb til at bruge berc $nbftnbelfe for ben»iberc Ubbrebclfe baabe blanbt be Retlige og $remmebe. $or be fibftuceunteå SSebtommenbe t)ar bet nemlig»ift fig gjentagne ange, at bet tnjfte Orb ^ar gjort ben forønffebe S3ir!ning paa 3JJange, fom munbttig amtale eller 3Sibne bt;rb i!!e I)ar lunnet gjørc nogen ft;nberlig aon; ber finbc itte faa fjcelben Qnbioiber, fom forfjccrbe beres føirertcr, naar en ^errcns Sjener ba'rer 58ibne3bt;rb om anbljcbcn og forflaver 33cffaffen^ebcn

11 >fanbinadteii8 Stjerne. 11 af bet Ijimmelfenbte 23ubflab, men bet f?re»ne Drb»il ofte unber»igfe Dmftambig= fyeber tiltale bet menneftelige føjcerte paa en egen 9J?aabe og efterlaber alminbe= lig et $rceg, fom if!e let laber fig tiltntetgiøre. flnfomft oo SBeififfetfe. $ølgenbe -Hftgfioncerer fra gion anf'om tit ftjøbenfjatm ben 14be eptbr., efter en Ijurttg og behagelig Stejfe: t)ag. amuelfon fra autaqutn, Dtagmug SBemtfon fra Sogan, -fttelg føenrtlfon fra 3tic^fielb, 2JZorten ^afobfon fra t. I)arle5, Sarg ftielfen fra gountain reen og 23. jammer fra alt Sale (Sitg, SSi btjbe btgfe»ore Srøbre et bjcerteligt SSelfommen og nebbebe Jgerreng SSelfignelfe o»er bereg SBirffomljeb i bigfe Sanbe. S-Slbfte 5pauli. 23. jammer beftifteg Ijerweb til at arbejbe i Æiøbentjaong, 4(5lbfte Sarg SUelfen i 2tarf)ug, ^Ibfterne SWortcn Salobfon og 9W3 føenritfon i faane og 9tagmug SBerntfon amuelfon t oteborgg Konference, unber be refpeltioe Konferenceprccftbenterg Sebelfe. 91. SSijtø elmfen, ^Srccfibent ooer ben ffanbinaoifte 3Jligfton. ^Umrt^ ^aintlte. titfc fra 3BormonS 23og. 2If røbfte Éwoiff«Xeyarøføe.) (gortfat fra forrige 2largang ibe 380.) 9?er>l)i ug i garatjemta»<*r &e= liggenbe»eb en af be fornemfte aber, fom førte tit tabeng ftørfte føanbelgptabg. 3 Ijang føaoe, ber laa i -Kccrljeben af Jpooebgaben, bnggebe l)an et Saorrt, yaa Ijotg Sop t)an gij regelmcegfig for at Ijolbe fine Sønner. 23eb en»ig Sejligtjeb, iffe længe efter Ijang Silbagefomft fra bet norblige Sanb, bleo fjan faa br»bt i bereg Øren, men berimob irettefatte og bebrejbebe b,an bem meb megen trcengl)eb f>aa runb af bereg i;nber, bereg 9)Jorb, bereg orerier og bereg hemmelige SBeberftnggeligljeber, fjan gjorbe bet imiblertib unber Qnbfttjbetfen gelietg Slanb, ibet a\\ famtibig bønfatbt, opmuntrebe og formanebe bem til at gjøre 23ob og SBebring. an aboarebe beoæget paa runb af gfolfetg Ugube= bem ligelebeg mob be ffrcelfeltge, truenbe ligljeb, at (jan i fin tortgc ^3aa!albelfe og S3øn til erren I)ce»ebe fin 9tøft faa fjøjt, at be $orbipagferenbe paa aben nebenfor lagbe 9J?ccr?e til l)am. n lut; tenbe 2Jienneflemagfe»ar fnart forfamlet Tpaa tebet, og ba profeten»ar færbig meb fin 23øn og ble» opmcerffom paa bereg -Jtørocerelfe, begnnbte fjan at præbile for bem. ang Drb»are i!ie blibe eller beregnebe paa at ftutte lilbre bem traffebomme, ber uunbgaaelig uilbe ramme bem, berfom be ifte omoenbtc fig. føang Sale foraarfagebe en 2lbffil= lelfe blanbt fjang Xtlfyørere, ibet 9iogle ftrege, at fjan ftulbe gribeg og fcenggleg fom n, ber bar falft SBibnegbwrb og fyaanebe Sooen, mebeng SInbre paaftobe, at f)an talte anbljeben og o ar en profet, ^or at ooerbeoife bereg af nnb for* mørfebe ^orftanb, at l;an»ar i 58efibbelfe

12 12 øfmimnameng Stjerne. af ben profetifie aoe, bab b«n bem fenbe Sub til 2)ommerfæbet, l)»or Ijan forfilrebe, at be oilbe finbe ben øuerfte Sommer mnrbet og liggenbe i fit eget SBIob, ja enbog mere, at SJiorberen nar ben 2)ræbte egen Srober. gem af 9Jcængben ftnnbte fig til SDommerfæbet for at forotéfe fig om anbbeben af bang Drb, og ber fanbt be ganfle rigtigt SanbetS fiøjefte mbebsmanb i ben til= Ung, fom -Jlepbi ^aobe fagt. Stnbre Sorgere, fom ille Ijenbte 3?oget ttlsro= fetens Drb, lom imiblertib inb i 5ftet = falen, og ba be fanbt be fem 9Jcænb reb ben 2)ræbte Segeme, troebe be ftraj, at be oare nigmorberne, fioorfor be lob bem lafte i fjængfel. -ftogle af be meft fjortyærbebe beflolbte fenere -Jtepfji for at nære 9flebfloIbig i $anbltngen og fagbe, at Ijan tyaobc lagt og gjennemjørt "nm fjele ipian for paa benne SJcaabe at faa ^nbflnbelfe ooer fjollet og faa bem til at tro og annamme fmm> Sære. om fjølge af benne Seflolbning ble«b rtn bunbeu og luftet i fjængfel, m *n ceo jælp af ben Stébom, fom herren gao Ijam i ftor fjt;lbe, bleo b an i tanb til at flippe fri for bem oeb bereg %otfø& paa at tage ljan3 Sit>, og»eb IjanS.$jælp bleo ben mnrbebe 3)ommer Srober bragt til Seljenbelfe om fin Srøbe, Iporfor 5Repl)i atter bleo fat paa fri fjob. -Kogle af Sorgerne ertjenbte nu, at Jiepbi oar en profet; 2(nbre ertlcerebe, at Ijan oar en ub, mebeng 3Jiange til famme ib bleoc mere forbærbebe og fanl bnbere i nnb. aa ^eftig bleo triben, at be uenige ^nbbnggere forfamlcbc fig i ftore larer paa aben, l)oor be ItoebeS og trættebes meb Ijoeranbre om be fibfteto 2)age Segioenljeber, og i bere3 fjor= fturrelfe forglemte be albele 9Jepl)i, l»oem be forlob ftaaenbe alene paa aben. STCeb et forgbetonget tøjærte begao Ijan fig paa Sejen biemab, men førenb l)an naaebe fit u, ffete føerrenå Sftøft til Ijam, til Ijan ftore ftrøft og Opmuntring. Saa runb af ljan3 3Ribfj ocrr)eb og ro= fafifjeb i at forlnnbe anbfyeben for fjol: let, oelftgnebe Jgerren B,am ooerorbentlig og gjorbe en Sagt ^am, ligefom Ijan tib= ligere ^aobe gjort meb anbre af tjans tjenere, at ^oab ban banbt paa forben, flulbe oære bunben i himmelen, og b,oab f)<xn løfte paa forben, flulbe ocere løft i himmelen, famt gao f)am 2Jlagt ooer lementerne til at oelftgne og forbanbe, til at flaa forben meb unger nøb, Seft og Øbelæggelfe, og Sngen flulbe tjaoe 3Kagt til at flabe fyam. Serpaa befalebe herren barn, at ban flulbe oenbe tilbage og atter opløfte fin 9tøft om Dm: oenbelfe i -Jcepljiterneg tæber og Sanbe. an oar Inbtg og gil fra ben ene fjollemængbe til ben anben, famt fra tab til Q'ta'o og fra Sanb til Sanb, aboarenbe fjollet Ijøjt og længe, men Ijanå Sirlfomljeb oar uben ftmberlige fjrugter. Unbertiben, mebens b an faalebe præbilcbe for fine 3ttebmennefter, føgle be at mtsbanble og fængåle barn, men erren 9lanb bragte Ijam ba ftrar. ub af bere SJiibte for at labe b flm oirle paa anbre teber. Unber faabanne fjorfjolb bengil tre Star; fårige og Urolige beber, 2Rorb og Solb folbte Sanbet. %xb fibft lunbe 9cepl)i ille længere ubljolbe at fe Tpaa fjollet^ førgelige Silftanb eher beoibne, at be paa be grufomfte SJJaaber ubrnbbebe binanben meb oærbet, b»or= for ban bab til herren, at en, unger = npb maatte Ijjemføge Sanbet, tjyillet ban luiabebe oilbe bringe fjollet til fjorftaaelfe om bere ftrællelige tilling og faa bem til at»bmoge og omoenbe fig. 2)en 211= mægtige børte og befoarebe Ijanå Søn, himmelen bleo fom bobber ooer bet ganfle Sanb, degnen opbørte, 3 orbcn tørrebeg og frembragte ille længere fin røbe, og fjollet begunbte at bø af

13 fonbinautens Stierne. 13 funger. %o 2Xar Ijengi! (2larene 19 og 18 f. $.), bet trebte!om, men ben for= frifeenbe 9tegn bleo enbnu tilbagefyolbt. ^ Søbet af bette 2!ar gbmijgebe gfokei fig imiblerttb yaa runb af bereå Sibel= fer og omoenbte fig til.'gerren; be be= ftræbte fig faatebesfor at bortrr;bbeugu= ligijeben af bere SJttbte og tilmtetgjorbe abiantons 9iøoerbanber, famt oprettebe Stegjeringen paa en mere retfærbig runb=»olb. 9iept)i, fom meb ftor Dpmærlfomfjeb oaagebe ooer golfetg ^ntereåfcr, opbagebe fnart goranbringen i bereå $ølelfer og >anblinger, fjoorfor Ijan atter lob fine Sønner opftige til erren for bem ; bette Ijaobe til $ølge, at ben *>fl? fignebe 9tegn nebbalebe paa bet af Zøvten forbrænbte Sanb og en rig øft!ro; nebe enbnu en ang Sanbmanben3 2lr= bejber (Slår 16 f. &) SDet omoenbte got! betragtebe nu 9teplji i tjans fanbe SwS, be cerebe b,am fom en ftor profet, og i Søbet af nogle faa 2tar Igttebe be til ljan UnberotSninger, og faalænge be gjorbe bette, gi! Sllting»cl for bem; men bere3 nationale Sit)»ar bleoen alt for gjennemtrængt af Uretfærbigl)eben3 urbejg til at bere Srofaftfjeb til ub og IjauS ag ffulbe blioe af nogen lang SBarigljeb. g to, tre euer maafte en Ijalo ne 2lar lunbe be til fine iber trioeå i 9ietftaffeuljeb, men faa ottbe bet Dnbe atter faa Doermagten, be Ugube= lige oilbe paang faa 9iegjeringen Søjler i bere fø amber, be obe oitbc blioe unbertrt)!!ebe, og $rig og 23lob3ubgijbelfe meb alle beta ftræftelige bølger oilbe atter faa Doerfyerrebømmet. SDette gjen= toge ofte i -Kepf)iterne3 iftoric, og faa; lebe gi! bet ogfaa efter be tre 2lar funger. $ to 2lar oar bcr?yreb, men i bet trebie (2lar 13 f. $.) begijttbte ber at blioe megen trib og Uenigfjeb i Sanbet, og i bet føtgenbe Slår oifte a= biantons 9iøoerbanber fig paani; og be= gonbte at ubøoe SDIorb og ^{anbring blanbt bere mere frebelige SanbSmænb. 2lar for 2lar bleoe be mere og mere ugubelige og mobne for ^belæggelfe, uagtet 3?ept)i meb ftor$lib i mange Har føgte at ftanbfe gorbæroelfeng ooerftol; lenbe 33ølge ; til fine Siber fronebeå ljan utrættelige 3Sir!foml)eb meb belois føelb og b,an nøb ben læbe at bøbe nogle faa oprigtige jæle, men bet ooeroejeube flertal af $oltet for!aftebe oangeltet ; be fjaobe ingen Æjcerligljeb for bet Ijel* lige ^rinciper og oare ej f!i!!ebe for beté aselfignelfer. Æort før Ærifti $øbfel ooerleoerebe ^ieplji 9JZe3fingplabeme og anbre Dptegs nelfer til fjan øn 3iepb,i og gao I)am formaninger angaaenbe bem, Ijoorefter Ijan forlob garaljemlaij Sanb. føoor l)an gi! Ijen eller ljoab Ijan bleo til er f!jult for 9Jtemte)!ene3 Jhmbftab. 2lt Ijan i!!e ocnbte tilbage til 9JiennefteneS 23oliger, beoidne af ljan'3 øn omtrent ti 2lar fenere. (Stor 9 f. tf.) 9Jiormon 93og figer tun meget libt angaaeabe -Kepljté prioate Sio og Dm= ftænbigljeber. Set er øjenfijuligt, at f)an offentlige 25ir!foml)eb fom en 9ietfærbig-- big^ebs ^ra'biter optog noeften Ijelc b,an Xib. %o af t)an ønner, ^epl)i og Simotb,9, omtales i ben hellige Dytegnelfe; be bleoe begge oalgte af ben!or fceftebe gorløfer til at oære 3Jieblem: mer af be tolo SifcipleS ^oorum, fom bleoe uboalgte til oangelietå Sjcitcfte iblanbt 9lept)iterne. ang ^ele Sio,.Kara!ter og j;cmpel ftaar fremragenbe og følgeoærbigt for ben %ib og lægt, i tpilfen f)an leoebe ; fyan oar i anbf;eb en ub SSen, anerfjenbt og oelfignet af ben2umcegtigemeb lige faa ftore^rioilegier, fom nogcnfinbe b,ar»æret fijæn!et til 9Kenuefter i ^jøbet; ja, erreu gjorbe færbeleå 5pagt meb t)am og gao l)am Slabenbariuger baglig. ang ^ele ^iftorie

14 14 6fanbiuai>ieu$ tjente. gi»er SBeuté»aa f)an Xxo, aalmobig= t>eb, røob, 9letftaffenf)cb, 9)bmt;flf)eb og 3»er. llnber fit lange Si» fa ae I) an megen org, men ttlftbft tit fig- tog føerren barn SDerfom»i ffulbc gtøffé ^orf^g rma at ft'ilbre Se^iS Sit), uilbe bet ligefrem»rere nøbuenbigt at gjentage be uigttgfte af be SBegioenljcber, font ni aeerebe l)a»e M)\, en øh nf ^elamn«iicit?)ngre. Øang maa be allevebe lja»e»reret oorjte, ba be ftraj; efter begunbte bereg offentlige SBirffomljeb. Sel)i lebfagebe fmng Prober ttnber fmns lange SSirlfomljeb gjennem beffreoet i $orbinbelfe meb Ijanå relbre SBrober 9k»bi Sit). Unbcr bcre 2lr= bejber, 9tejfer, 2lbmiittfirattoner of». fnne be nreften altib at Ijaoe»reret tilfammen. Sigefom profeten amuelfmtes be fra bereg SBambom af at I)a»e IjcEtget bereg Sit) til erren, og ba be bleoe celbre,»anbrebe be i ob og Dietffaffenljeb til tjan Sbet iøiftorteffrioeren omtaler 9kpf)i reble Gårafter, tilføjer b,an: Dg fe bang Skober Set)i»ar ilte bet 2Jtinbfte bag= efter barn, meb enfrm til bet, font fjen* Ijører til Stetfrerbigljeb."»ab Xib Seljt er tøffet, finbeg tffe berettet i 9Jtormong Sog. SDer figegfun, at i 2laret 44 f. Æ. fjanbe føelaman to ottner, nemlig -Kernn og Sefyi; men ben 9kr>l)itcrneg Sanbe; l;an»ar meb fjant i $rengflet blanbt Samaniterne paa ben Xib, ba ubg Kraft ttlfjenbegaoeg yaa en faa»urafulø'g StRaabe og ba ftørfte Selen af $olfet ble»e omoenbte til ben fanbe ub ; fjan rejfte ogfaa meb 9ie»l)i til bet norblige Sanb og»irfebe ber flere Slår. S 3Iaret 13 f. K. omtaleg atter be to SBrobre og ben ang»arebe frem = beleg beffjreftigebe i»angelietg Xjenefte,»irlenbe af aee kræfter i kraften af bereg rjettige ^ræftebø'mme for 3Jlenneffe= neg jreleg grelfe. fter benne tb tabe»i Sef)i af nne, og boor eeer naar f)an bøbe eller Dmftrenbigfyebcrnc forbttnbne meb I)an Søb omtaleg iffe. (gortf.) ^orbarbejbet»aa UtaljS >ftbane (en fmalfporet ^rernbane, font be føeeige erc ifrerb meb at bygge fra kulminerne i GoatuiEe til alt Sale Gitn) er omtrent frerbigt til ^arl (Sitt) og 9?eblregmng af finnerne»il fnart blioe»aabegrmbt. føenftgten meb at bngge benne 33ane, ber»il bli»e omtrent 50 eng. 9JJile lang, naar ben er er feerbig, er at forfnne alt Safe Gitt; meb Kul yaa bieigere 3Silfaar enb tibligere; man Ijar nemlig Ijibtil meb ftor Skfoftntng maattet forfenbe bullene en lang Dmuej o»er Union ^acific»g Utal) entral SBnncn. Union Spacifif&aucfelffabet, Ijoig QntereSfer iffe funoerlig fremmes»eb bette ni; $oretagenbe, r)ar imiblcrtib paabcgnnbt 2lnlreggelfen af en 9tt»al 2Jionument til SMSre for 2Jiartnreren JSlbftc S [ e P^ tanbing biet) oprejft ooer l)ang ra» yaa alt Safe (Sittjg ^irfegaarb ben l7be 2lugttft. raftti nom og 33rig[)am?)oung af be tolo 9I»oftleg Knorum, famt flere af 5lirfen lebenbe 3)lrenb, beføgc i bemte ib be ^ettigé m;e cttlementer i Goloraba, ^et»=93ieeifo og 2lrisona. SDen 21bc og 22be 2luguft affjolbtes en to 2)agc gorfamling i (Saftle Sale, mern Sottntt;,»eb boilfen Sejligljeb en,nt; ta» af

15 fanbinmuens Bierne. 15 gion ble» tilbelg organiferet betftebs meb 23rober (S.. Sarfen, fom ^rctfibent. 33rober Sarfen præfiberebe o»er ben ffanbina»ifle 2Jtt3fion for nogle faa Star fiben. SupUer. 9ftan»il i bt fe Slftener r)aue bemærfet en (Stjerne yaa ben øftlige Jptmmel, ber ftraalcr meb ftørre tan enb nogen anben af immelen fjerner. 2)et er $æmpeplaneten Jupiter, en mør! ^lobe, ber ligefom»or ^[orb omfrebfer olen, og altfaa fjører til»ort olftjftemg planeter og er ben ftørfte af bes'lober, ber»anbre om»or ol. Qnptterå 2lfftanb fra olen er omtrent 100 9Dttlt. 2Hil; forbene Slfftanb fra olen er 20 2)iill. Wil, og naar Jupiter altfaa, fom nu, ftaar i famme Sietning mob olen fom forben, er ber altfaa fra o 80 9JUU. SJlil ub til ben ftraalenbe flanet. 3uP^er er 1400 ange ftørre en forben og omfrebfeå af fire røaaner, fj»oraf ben nærmefte fun beljøuer to Sage til at tilbagelægge fit $reb3løb om Globen, meben ben fjerbe enber bette i 17 age. SJiaaneme ere»el ufnnlige for bet blotte 5je, men home i biéfe Slftener feé> i en alminbelig gob bittert. Sit Supiter i 2Iar fe faa Har og ftraalenbe, fommer af, at ben er i Dppofttion til olen, bet»il fige, ftaar, fet fra forben, lige o»er for olen, og faalebeå»ifcr oé> fin fulbt behjfte ibe. ( ønbagspoften.) Slmetila og (Siin^a. 2)e goreuebe tater i 2lmerifa l)ar nu, figer en gorfat= 2ttfinfon, i Fortlmeigtly Review, 50 SJiilltonerQnboaanere. Uben at forøge ^orbbruget er Sanbet i tanb til tffe blot at ernære bet bobbelte 2lntal SJienneffer, men til enbog at fenbe bobbelt faa meget 33røbftof, fom bet nu b>r tilo»er, ub af Sanbet, og Sngen»il let lunne bebømme -Kationen^ $remtib, naar man rjenfer til bet ufmre meget, fom enbnu er at ubrette. Se^aS alene er faa ftort fom Stjfflanb, nglanb og Sffialeå tilfammen, men Ijar enbnu lun 2 3Jltlt. Qnbboggere imob be næ»nte Sanbe 65 SKUL, og bog er bet frugtbare Sanb i e a lige faa ubftraft fom Snfflanb og 2Bale. $anfa, SUebraffa og Qoma ere tilfammen ftørre enb ^ranlrig og Ijar bertil enbnu mere bnrfeltg ^orb enb bette Sanb, men meben granfrtg fyar 37 2Hitt. $nbbi;ggere, tæller be anførte tater lun 2V2 3J2tCC. $ft=2:enne fee, 9lorb= eorgia og aseft=$aroltna ere enbnu tilbels ubefjenbie, ffjønbt be ere rige ^aa alle lag SOlineralier og frugtbar 2tger= jorb og bereå $lima er faa funbt fom noget. SDe alene ere faa ftore fom?5fterrig, men r)a»e fnapt 2 2JUU. ajjeunefler imob 5fterrtgg 38 2)M. SDe norblige >ele af eorgia, 2llabama og begge $arolmaerne inbefjolbe ftore Sfo»ftræfninger, fom enbnu lunne fjøbeå for 50 (SentS, minbre enb 2 droner, pr. 2Ifre (ca. 3 A Xønbe Sanb), og fom fun»ente paa Qnb»anbring for at gi»e et ulj»re Ubbtjtte af Somulb og gaareulb. SDen»armere 2)et af btéfe famme Sanbe er faa ftor fom fjele ^talten; men mebens bette fjar 24 Witt. ^nbboggcre, fm»e lune lun 2 3JMII. SDen frugt= bare Ejenenbal i SBirginia, ber er faa ftor fom 33etgien, f)ar enbnu fun en fjal» røion 3)iennefler, meben Belgien tæller 5 9Jltlt. Dg Ijuilfe S3yrber h>iler ber faa paa ben amerifanffe Sefolfning, f!ri»er forfatteren, i Sammenligning meb uropaå? S *>e fibfte 14 2Iar er 3iationalgjælben bragt neb fra 3 2JJitliarber oltarå tit 2 3Jlilliarber, og Slmerifa b^ar fun en ær paa ca. 20,000 3)ianb, et rænfepoliti, ber næften >el± fan unb»ære, naar S^itttteifppro^^tt^ne ere orbnebe, mebens i (Suropa be ftaaenbe ære, tat^gjælben og fattebyrberne ftabig»ose.

16 : II) SfanMuoDienS tjente. Set) for Mogei. Sufmber aanbe, le»e og bø bc fortabe SioetS SBirfeplabå, og ^ntet IjøreS mere om bem. $»orfor iffe? 2)c gjorbe albrig noget obt i Stiften; Sngen følte nogen 3klfignelfe af bem, gagen ftmbe betegne bem fom grembringere af 9togen SgltV, ilte en Sinic, be fjaue ffre»et, iffe et Drb, be Ijaoe talt, Ian erinbres af Sttogen, og faalebeg bøbe be, faalebeé ble«bere Si»Sln ub= fluft og Qngen bucvlev mere»eb bereå 2Jttnbe enb»eb en 3)øgnflue3. SSil 25u Ic»e og bø faalebes, 3)u ubøbelige jccl? Set) for STCoget. jør obt og reje SDig»eb bin SBirfen et 2Ronument, fom Sibens torme albrig!unne nebbrnbe. Irio bit 9la»n»eb ftjærltgljeb, 3JJitbt)eb og SBarmbJærtigljeb i Xufinberé fjærter, meb &,»em 2)u lommer i SBerørelfe paa bin Søbebane, og 3)u»il albrig blioe forglemt. SRej, bit?la»n, bine jerninger»itte»ære ligefaa fnnlige i bereå fjærter fom Stjernerne paa ben bunfle SRatljtmmel, tf)i gobe føanblinger»ilte ftraalc tlarcre paa forben enb føimmelenå Stjerner. (Dr. IjalmerS.) mel: Come, O thou Kings of kiags. Jiom hellige i ^agtenå 23aanb tern op i ang og grab, 3Jien»i gaa fremab føaanb i føaanb Dg øoer %to og 2)»b. SSi prife»il»or nb i ang am bwrfe fjele Sagen lang. t S» er fenbt (;er til»or Sorb, om ftinner for t)»er 3Jianb; %f)i anb^ebs rene, Hare Drb j aiiørfet ffjnle Ian gor bem, fom Inbig er og tror amt bøjer ftg for føerren ftor. 3Si oangeliet fjar fjært Dg eljle fjøjt bet SBub. 3Si talle nb, at»i Ejar lært ang Drb, fom fenbeå nb; Sab oå gaa frem i eetgb,eb Dg n»be erren fanbe greb. SDet bebre er at»ære from Dg føge ub i Søn, %f)i Serben fnart fan»ente 3)om om»el fortjente Søn; 9Jien be 3tetfærbige ftal bo 9)leb grelferen i eoig 9io. Safob $anfeti. 85orc raigroittcr, fom afrejfte fra Sioerpool meb Sampfttbet 5fte»aba" ben 4be eptember, anlom luffelig og»el til 9flew=2)orf ben 15t>e f. 9tt. ffl. 372 ftermibbag. ^HonerSbagen døbefonten i -ttauooo Xempel... 9tebaftion3bemcerfmngcr betragtninger»eb 2largangen3 33c= gintbelfe Snb^olb. Inlomft og Seffiflelfe 11. 2Itmaå familie 11. SBlanbinger 14. $oefi 16. SBorc migranter 16. &\obcuha\>n. llbgibft ofl forlagt af XX. itwbelmfcn, Soreii&cttSgabc 14, lftc al. Srutt ljo g.. Sorbing.

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere