Forslag til Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114"

Transkript

1 Forslag til Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

2 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, målsætninger, indsatsprogram, Natura 2000-planer, H114 Udgiver: Ansvarlig institution: Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Copyright: By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Kort- og Matrikelstyrelsen Sprog: Dansk År: 2009 ISBE nr ISBN nr Dato: Forsidefoto: Højmosen Skidendam Fotograf: Mogens Holmen, Miljøcenter Roskilde Resume: Forslag til Natura 2000-plan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (nr. 130). Natura 2000-planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrives, og der fastlægges målsætninger og indsatser for naturtyperne og arterne. Der foretages en strategisk miljøvurdering af planen. Må citeres med kildeangivelse

3 Indhold Forord... 5 Natura 2000-planlægning... 7 Natura 2000-planen er bindende for myndighederne... 7 Områdebeskrivelse... 8 Trusler mod områdets naturværdier Igangværende pleje og genopretning Tilstand og bevaringsstatus/prognose Vurdering af tilstand Vurdering af bevaringsstatus/prognose Målsætning Overordnet målsætning for Natura 2000-området Konkrete målsætninger for naturtyper og arter Modstridende interesser Indsatsprogram Generelle retningslinjer Konkrete retningslinjer Forslag til mulige virkemidler Sammenhæng og synergi med vandplan Strategisk miljøvurdering Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning Bilag 2. Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler.. 29 Bilag 3. Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver

4

5 Forord Forordet indskrives i den endelige plan. 5

6

7 Natura 2000-planlægning EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura 2000-områder bidrager Danmark til at sikre den europæiske natur og dens mangfoldighed. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats udarbejder staten en Natura 2000-plan, der dækker hvert af de udpegede beskyttelsesområder. Natura 2000-planen er en sammenfattende plan, som både indeholder Natura 2000-skovplan for de skovbevoksede fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan for øvrige områder. Skovog Naturstyrelsen er ansvarlig for de dele af den sammenfattende Natura 2000-plan, som vedrører skovbevoksede fredskovspligtige arealer. By- og Landskabsstyrelsen er ansvarlig for de øvrige dele af planen. Planen omfatter udpegningsgrundlaget, dvs. de naturtyper og arter, som området er udpeget for. Natura 2000-planens indhold er vist i figur 1. Natura 2000-planen er bindende for myndighederne Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til grund. Planen forventes vedtaget i 2010, hvorefter kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen. Direkte statslig opfølgning i form af bekendtgørelser o.l. sker dog på grundlag af Natura 2000-planen. Offentlige lodsejere kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen direkte i deres drifts- og plejeplaner. Planens målsætninger er bindende og skal desuden anvendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsudøvelse, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner grundlag for områdets handleplan og eventuelle drifts- og plejeplaner. Natura 2000-planen koordineres med vandplanen for hovedvandopland 2.3 Øresund og bliver ligesom denne revideret hvert 6. år. De dele af Natura 2000-planen, der vedrører skovbevoksede fredskovspligtige arealer, revideres dog kun hvert 12. år. 7

8 Figur 1. Opbygning af en Natura 2000-plan. Områdebeskrivelse Natura 2000-området har et areal på 891 ha. og afgrænses som vist på bilag 1. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H114. På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside ( 2000plan) samt i figur 2 og bilag 2 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område. Området ligger i morænelandskabet vest for Helsingør, hvor det strækker sig sydpå fra kysten og bebyggelsen. Jordbunden er stedvis sandet og næringsfattig, og terrænet danner flere steder højderygge hvorimellem der ligger ofte langstrakte søer og moser. Naturmæssigt er området rigt og varieret. Det domineres af en varieret skov med gamle træer og bevoksninger en del steder. Det rummer også ganske mange søer, hvoraf nogle tidligere blev reguleret til vandforsyning af industri i Hellebæk, foruden åbne arealer med både næringsrige og meget næringsfattige moser. I området indgår desuden et stort åbent, tidligere dyrket, men nu overdrevsagtigt område i Hellebæk Kohave. Kohaven græsses af kreaturer og omfatter tillige dele af skoven. Natura 2000-området udgør en del af den foreslåede nationalpark Kongernes Nordsjælland. Natura 2000-området rummer skovtyper på både næringsrig, næringsfattig, våd og tør bund. I gamle hule træer er bl.a. fundet den sjældne bille eremit foruden andre sjældne insekter. I Teglstrup Hegn ligger den næsten intakte, næringsfattige højmose Skidendam, og nogle steder rummer moserne sur, næringsfattig hængesæk eller 8

9 kalkholdige rigkær og kildevæld. På sur bund i området findes enkelte artsrige overdrev og endog små hedearealer. De fleste af søerne er af den brunvandede type. De rummer stedvist en sjælden og rig fauna af guldsmede- og vandnymfearter, der ifølge EU er karakteristiske for søtypen. I nogle af områdets vandhuller lever der stor vandsalamander. I dele af området findes bestande af spidssnudet frø og utvivlsomt af arter af flagermus, der er international beskyttede, men ikke indgår i udpegningen af Natura 2000-områder. Sortesø var det eneste danske voksested for slank klomos, men arten er ligesom flere internationalt beskyttede smådyr formentlig forsvundet fra området i dag. Området er ikke fuglebeskyttelsesområde, men har et rigt fugleliv med f.eks. ynglende sortspætte og lille flagspætte. Desuden passeres det af mange trækfugle. Af andre særlige arter i området kan nævnes planten ensidig vintergrøn og insekterne moseperlemorsommerfugl, dværgvandnymfe og højmosemosaikguldsmed. I basisanalyserne for Natura 2000-området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov findes der en mere detaljeret gennemgang af området. Se By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under Basisanalyse Figur 2. Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Natura 2000-området ligger i Helsingør Kommune og indenfor vandplanområdet hovedvandopland 2.3 Øresund. 9

10 Trusler mod områdets naturværdier I det følgende afsnit skal de oplistede trusler forstås som påvirkninger af naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Det kan dog også være potentielle påvirkningsfaktorer i det omfang, at der er viden om, at påvirkningerne periodevis er forekommende i området, men aktuelt ikke er til stede. Aktuelle påvirkninger, der f.eks. reguleres internationalt eller i anden sammenhæng, og derfor ikke er et anliggende for Natura 2000-planen, kan også fremgå, men vil ikke være en del af denne Natura plans indsatsprogram. Arealreduktion/fragmentering Arealerne af surt overdrev (6230) og især tør hede (4030) er overvejende små og fragmenterede. Gamle, lysåbne træer med hulheder, der kan være egnede som levesteder for eremit, bliver gradvist færre og mere spredt i området Rydning eller fjernelse af gl. (hule) løvtræer, der står på lysåbne arealer, vil være en trussel for eremittens levesteder da hovedparten af individerne lever hele livet i det samme værtstræ med en spredningsradius på nogle hundrede meter. Aktuel forekomst af arten er siden 1991 kun påvist i et enkelt af de potentielle værtstræer, der er blevet undersøgt i området som led i overvågningen af dens forekomst. Ved en undersøgelse foretaget i 2008 af Danmarks Miljøundersøgelse vurderedes det, at kun ca. 13 træer med indbyrdes afstand på omkring 300 m (den normale spredningsafstand for eremit) var egnede værtstræer. Imidlertid havde kun 1 af træerne en god lystilgang, hvilket også har stor betydning for eremit. Det vurderedes, at de nuværende egnede værtstræer også ville kunne eksistere om 25 år, men der mangler til gengæld helt træer, der vil kunne erstatte dem indenfor 25 år. Egnede yngleforhold for stor kærguldsmed er kun blevet fundet indenfor et enkelt lille areal af brunvandet sø (3160) i området. Dette søareal, der tillige er levested for de truede og for naturtypen karakteristiske arter dværgvandnymfe og højmosemosaikguldsmed, er under hastig reduktion på grund af overgroning med hængesæk. Aktuelle forekomster af levesteder for dværgvandnymfe i Europas kontinentale biogeografiske zone vurderes i dag som få og fraktionerede. Næringsstofbelastning Natura 2000-området indeholder naturtyper, der er følsomme overfor tilførsel af kvælstof; det gælder særligt de lysåbne naturtyper tør hede (4030), surt overdrev (6230), højmose (7110), hængesæk (7140), kildevæld (7220) og rigkær (7230) samt sønaturtyperne 10

11 kransnålalgesø (3140) og brunvandet sø (3160). Naturtyperne tåler ikke tilførsel af mere end en bestemt mængde kvælstof (tålegrænse) pr. ha pr. år. Inden for området sker der en årlig afsætning af luftbårent kvælstof (N-deposition) på mellem 5 og 15 kg/ha, alt efter den lokale husdyrtæthed og de enkelte naturarealers overfladeruhed. Næringsstofbelastningen med kvælstof fra luften (N-depositionen) overskrider allerede den lave ende af tålegrænseintervallet på over 25% af arealerne af tør hede (4030), der har tålegrænse på kg/ha/år, og af arealerne af hængesæk (7140) med tålegrænse på kg/ha/år. På arealerne af højmose (7110), hvis tålegrænse er 5-10 kg/ha/år, er den lave ende af tålegrænseintervallet overskredet overalt. For sønaturtyperne brunvandet sø (3160), kransnålalgesø (3140) og næringsrig sø (3150) udgør næringsstofbelastning en trussel for vandmiljøet, og for typerne brunvandet sø (3160) og kransnålalgesø (3140) antages det, at næringsbelastningen med kvælstof fra luften (N-depositionen) ofte mindst overskrider den lave ende af deres tålegrænseinterval på 5-10 kg/ha/år. Kvælstof fra luften overskrider laveste tålegrænse for alle skovnaturtyper i Natura 2000-området, dvs. for bøg på mor (9110), bøg på muld (9130), ege-blandskov (9160), stilkege-krat (9190), skovbevokset tørvemose (91D0) og elle- og askeskov (91E0). Den høje ende af tålegrænse-intervallet vurderes at være overskredet i skovkanter og kan være overskredet i hele skoven. Pesticider og gifte Ingen oplysninger Tilgroning Naturtyperne tør hede (4030), surt overdrev (6230), højmose(7110), hængesæk (7140), kildevæld (7220) og rigkær (7230) er en del steder under tilgroning med høje urter og -græsser. På arealer af tør hede (4030), hængesæk (7140), kildevæld (7220) og rigkær (7230) er der desuden tilgroningsproblemer i form af opvækst af træer og buske (vedplanter). I og langs kanten af nogle af de vandhuller, der er ynglesteder for stor vandsalamander, sker der er stedvis en tilgroning med sump- og især vedplanter, der skygger vandet og derved forringer stor vandsalamanders ynglebetingelser. Lokalt truer fortsat fremvækst af hængesæk (7140) med helt at overvokse en vigtig forekomst af brunvandet sø (3160), hvor der desuden har ynglet stor kærguldsmed. På arealer med levesteder for eremit er de gamle, potentielt egnede værtstræer ofte stærkt skyggede af omgivende træer. Denne form for tilgroning nedsætter i praksis allerede træernes egnethed som værtstræer. En tilplantning eller tilgroning vil desuden være en trussel på eksisterende lysåbne arealer med gamle træer. 11

12 Uhensigtsmæssig hydrologi I naturtyperne hængesæk (7140), kildevæld (7220) og rigkær (7230) ses stedvist unaturlige vandstandsforhold, som medfører øget udtørring og tilgroning med tørbundsplanter. På et mindre areal (0,3 ha) i skovnaturtypen elle- og askeskov (91E0) har der vist sig nye grøfter, som kan medføre øget udtørring. Uhensigtsmæssig drift På levesteder for eremit indebærer hugst, herunder af hensyn til offentlighedens sikkerhed, en reduktion af antallet af de tilbageværende egnede værtstræer. Der er i øvrigt en utilstrækkelig beskyttelse af nuværende og fremtidigt egnede værtstræer for eremit. Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges. I området er der registreret mindre trusler fra intensiv skovdrift i form af forstyrrelse af jordbunden i bøg på mor (9110) og i skovbevokset tørvemose (91D0). Der er i øvrigt en utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyper. Der er behov for at undersøge anvendelsen af græsningsdrift nærmere for at sikre, at anvendelsen af naturvenlige driftsformer er stabil eller stigende. Anlæg og anlægsaktiviteter Ingen oplysninger. Råstofindvinding Ingen oplysninger. Hindring af landskabsdynamik Ingen oplysninger. Invasive arter I naturtypen surt overdrev ses stedvist fremvækst af den invasive planteart rynket rose. Foruden denne egentligt invasive planteart, skaber også rødgran og sitkagran lignende problemer i flere af områdets naturtyper, idet de breder sig på en del arealer af tør hede, surt overdrev, højmose og hængesæk. Forstyrrelser Ingen oplysninger. Prædation, jagt og fiskeri Ingen oplysninger. Igangværende pleje og genopretning Langt det meste af Natura 2000-området drives af Skov- og Naturstyrelsen med stor vægt på bevaring og forbedring af naturværdierne i såvel skov som på skovens åbne arealer. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper, hvilket betyder, at man i driften ar- 12

13 bejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at undgå pesticider, og anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede pyntegrøntarealer. Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer i dette Natura 2000-område som urørt skov og skov med plukhugstdrift. Der er i alt udlagt ca. 300 ha med en fordeling på ca. 170 ha plukhugstdrift og 130 ha urørt skov. Både i og udenfor skoven foretages der i Hellebæk Kohave græsning som naturpleje og for genskabelse af overdrev på betydelige arealer. Driften her sigter og planlægges netop for at imødekomme Natura 2000-behovene. Vandstanden i højmosen Skidendam er blevet sikret, og med mellemrum er der ryddet opvækst af træer både her og på hængesækken i Fandens Hul. Desuden er der genskabt flere småsøer og moser ved bl.a. blokering af grøfter. Tilstand og bevaringsstatus/prognose For nogle naturtyper er der udviklet et system til vurdering af den enkelte naturtypes tilstand, som er et udtryk for typens aktuelle naturindhold og en række andre målbare faktorer. Bevaringsstatus for naturtyper og arter er derimod en vurdering af, hvordan deres tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der eksisterer i dag. Der er således tale om en prognose for arternes og naturtypernes udviklingsretning. I de følgende afsnit er der nærmere beskrevet tilstand og bevaringsstatus/prognose for områdets naturtyper og arter. For skovnaturtyperne i området gælder, at det kun er fredskovpligtige arealer, som på nuværende tidspunkt er kortlagt. Således er tilstanden nedenfor kun vurderet for fredskovspligtige skovnaturtyper. Vurdering af tilstand Der er foretaget en vurdering af tilstanden i 23 lysåbne naturtyper og 10 skovtyper. Naturtyperne er kortlagt i dels basisanalyserne, dels i en efterfølgende kortlægning. Desuden er tilstanden vurderet for udvalgte forekomster af 5 søtyper. Vurderingen bygger på et system, der inddeler forekomster af Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser (figur 3), hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. Som led i beregningen af tilstanden beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius på 5 m og et strukturindeks, baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, forekomst af drængrøfter m.m. For skovnaturtyperne baseres strukturindeks bl.a. på omfang af jordbearbejdning, afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i forskellige etager. 13

14 Figur 3. Tilstandsklasser for naturtyper. Strukturindeks og artsindeks sammenvejes til et samlet udtryk for natur/skovtilstanden på arealet. Et højt strukturindeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har forudsætninger for et højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere artsrige forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. I Natura 2000-området er der kortlagt i alt 0,8 ha tør hede (4030). Heraf er 0,3 ha vurderet til naturtilstandsklasse III og 0,5 ha til naturtilstandsklasse IV. Arealet er samlet vurderet til at have en ringe (IV) artsrigdom af typiske hedeplanter og en moderat struktur (III). Strukturen af de små arealer er præget af tilgroning. Der er ikke blevet kortlagt og vurderet arealer af kalkoverdrev (6210) Der er kortlagt og vurderet i alt 1,2 ha surt overdrev (6230). Hele arealet er vurderet til naturtilstandsklasse IV. De 0,6 ha har en ringe (IV) artsrigdom og en moderat (III) værdi af strukturindeks, mens begge dele er ringe (IV) på resten. Strukturforholdene er især påvirket af tilgroning. Af højmose (7110) er der kortlagt og vurderet i alt 3,1 ha (fraregnet omgivende skovbevokset tørvemose (91D0)). Arealet er vurderet til naturtilstandsklasse IV. Dets artsrigdom af typiske højmoseplanter er vurderet som dårlig (V), men dets værdi for strukturindeks som moderat (III). Strukturforholdene er især påvirket af tilgroning. Der er i alt kortlagt og vurderet 3,1 ha af hængesæk (7140). Heraf er de 1,9 ha vurderet til naturtilstandsklasse II, mens resten er vurderet til naturtilstandsklasse III. Artsrigdommen af typiske hængesækarter er god (II) på de 1,5 ha, men moderat (III) på resten. På 1,7 ha er værdien af strukturindeks høj (I) eller god (II), men på de øvrige 1,4 ha moderat (III). Strukturforholdene er især påvirket af tilgroning. Af kildevæld (7220) er der kortlagt i alt 0,1 ha, og tilstanden er blevet vurderet for de 0,03 ha. De kildevæld, hvor tilstanden ikke er vurderet, omfatter i alt 0,04 ha kortlagt i form af mindre kildevæld i 14

15 skovbevokset fredskov. De vurderede 0,03 ha er vurderet til naturtilstandsklasse IV, hvor artsrigdommen af typiske arter for kildevæld er moderat (III) og værdien af strukturindeks ringe (IV). Strukturforholdene er især påvirket af tilgroning. Der er kortlagt og vurderet i alt 2,0 ha af rigkær (7230). Tilstanden er vurderet til naturtilstandsklasse III for de 1,4 ha, mens de øvrige 0,6 ha er er vurderet til naturtilstandsklasse IV. Rigkærene har en moderat (III) eller ringe (IV) artsrigdom af arter typiske for rigkær, og også værdien af deres strukturindeks er moderat (III) eller ringe (IV). Strukturen er især præget af tilgroning. Der er kortlagt og tilstandsvurderet i alt 0,19 ha søer af typen næringsrig sø (3150), heraf to søer på 0,08 ha i tilstandsklasse II og en sø på 0,11 ha i tilstandsklasse III. 15

16 I figur 4 er vist natur/skovtilstanden for Natura 2000-områdets naturtyper. Kun en mindre del af vandhullerne er tilstandsvurderet og er derfor ikke medtaget i figuren. Figur 4a. Naturtilstand for de af Natura 2000 områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. Figur 4b. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovtyper, som er tilstandsvurderet. 16

17 Habitatområde 114 Strukturtilstand (ha) Naturtype tør hede 0, kalkoverdrev 6230 surt overdrev 0,6 0, højmose 3, hængesæk 1,1 0,6 1, kildevæld 0, rigkær 0,2 1,8 Hovedtotal 1,1 0,6 6,1 2,4 Habitatområde 114 Artstilstand (ha) Naturtype tør hede 0, kalkoverdrev 6230 surt overdrev 1, højmose 3, hængesæk 1,5 1, kildevæld 0, rigkær 1,9 0,1 Hovedtotal 1,5 3,5 2,1 3,1 Habitatområde 114 Naturtilstand (ha) Naturtype tør hede 0,3 0, kalkoverdrev 6230 surt overdrev 1, højmose 3, hængesæk 1,9 1, kildevæld 0, rigkær 1,4 0,6 Hovedtotal 1,9 2,9 5,4 17

18 Habitatområde 114 Strukturklasse (ha) Naturtype Ej vur bøg på mor 85,20 70,57 2,24 2, bøg på muld 31,20 34, ege-blandskov 4, stilkege-krat 0,15 2,50 91D0 skovbevokset tørvemose 1,30 25,89 91E0 elle- og askeskov 21,76 20,52 0,30 Hovedtotal 139,61 158,22 2,55 Habitatområde 114 Artsklasse (ha) Naturtype Ej vur bøg på mor 74,20 82,89 3, bøg på muld 14,20 48,89 2, ege-blandskov 4, stilkege-krat 0,56 2,09 91D0 skovbevokset tørvemose 9,20 11,26 2,17 1,93 2,62 91E0 elle- og askeskov 9,33 28,69 3,65 0,91 Hovedtotal 104,79 177,93 12,19 2,84 2,62 Habitatområde 114 Artsklasse (ha) Naturtype Ej vur bøg på mor 77,13 78,63 2,24 2, bøg på muld 19,39 46, ege-blandskov 4, stilkege-krat 2,65 91D0 skovbevokset tørvemose 0,23 24,34 2,62 91E0 elle- og askeskov 13,66 28,62 0,30 Hovedtotal 110,40 184,80 5,17 2,71 Se kort med tilstandsvurdering af de enkelte naturforekomster på Byog Landskabsstyrelsens hjemmeside under Se på kort. Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af tilstanden for en række lysåbne naturtyper, marine naturtyper, større søer, vandløb samt fugle og andre arter. Vurdering af bevaringsstatus/prognose Miljømålsloven og EU`s Habitatdirektiv fastsætter som et overordnet mål, at naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for, skal have en gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er defineret i Habitatdirektivet (figur 5) på det biogeografiske niveau. 18

19 Figur 5. Definition af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau for naturtyper og arter. Gunstig bevaringsstatus skal dog ifølge EU`s vejledning til direktivets artikel 6 også anvendes på de enkelte Natura 2000-områder, men der findes ingen retningslinjer for, hvorledes denne vurdering skal foretages. Den første Natura 2000-plan laves på grundlag af tilgængelig viden og derfor alene ud fra en prognose for de enkelte naturtypers og arters udvikling. Prognosen for de kortlagte naturtyper er bestemt ud fra deres natur/ skovtilstand og de aktuelle trusler og inddeles i gunstig eller ugunstig prognose. Naturtyper i tilstandsklasse I (høj tilstand) eller II (god tilstand) har en gunstig prognose, hvis det vurderes, at tilstanden også kan opretholdes på langt sigt. I mange tilfælde forudsætter det, at der gennemføres den for naturtyperne nødvendige indsats i form af naturpleje, begrænsning af næringsstoftilførsel, forbedring af hydrologiske forhold m.m. Prognosen for de øvrige naturtyper og alle arterne er baseret på den bedste tilgængelige viden. Her benyttes begreberne vurderet gunstig, vurderet ugunstig og ukendt prognose. I Natura 2000-området er der foretaget følgende vurdering af prognosen for naturtyper og arter: Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: Ingen oplysninger Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 1084 *eremit, idet bevaringsprognosen vurderes som ugunstig, fordi antallet af egnede værtstræer er lille og i tilbagegang og levestederne ofte er for skyggede; desuden blev arten kun påvist i et enkelt træ ved undersøgelsen af et antal potentielle værtstræer under overvågningen af arten i

20 3140 kransnålalgesø, idet bevaringsprognosen er vurderet som ugunstig på grund af næringsstofbelastning, herunder at N-depositionen på arealerne af søtypen overskrider den laveste tålegrænse næringsrig sø, idet bevaringsprognosen er vurderet som ugunstig på grund af næringsstofbelastning brunvandet sø, idet bevaringsprognosen er vurderet som ugunstig på grund af næringsstofbelastning, herunder at N-depositionen på arealerne af søtypen overskrider den laveste tålegrænse tør hede, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V, og også fordi den laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet på de fleste af naturtypens arealer; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser og med vedplanter *surt overdrev, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af hver naturtype er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser *højmose, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden fordi den laveste tålegrænse for N- deposition er overskredet overalt på naturtypens arealer; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser hængesæk, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden fordi den laveste tålegrænse for N- deposition er overskredet på mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser og med vedplanter 7220 *kildevæld, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser og med vedplanter rigkær, idet bevaringsprognosen er ugunstig fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden er der på væsentlige arealer af naturtypen problemer i form af tilgroning med høje urter og græsser og med vedplanter 9110 Bøgeskov på mor, da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet Bøgeskov på muld, da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet Egeskove og blandskove, da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. 20

21 9190 stilkege-krat, da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. 91D0 Skovbevoksede tørvemoser, da laveste tålegrænse for N- deposition er overskredet. 91E0 Elle- og askeskove, da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. Prognosen er ukendt for: 6210 kalkoverdrev. Naturtypen er ikke registreret ved kortlægningen indenfor området urtebræmme. Naturtypens forekomst er ikke kortlagt i området stor vandsalamander. Områdets samlede forekomster af arten er ikke blevet kortlagt, men den er kendt fra flere steder i området stor kærguldsmed. Områdets samlede forekomster af arten er ikke blevet kortlagt, men den er kendt fra et enkelt, potentielt egnet sted i området, hvor den sidst blev iagttaget i Målsætning Det overordnede mål er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i de enkelte Natura 2000-områder (jf. dog nedenfor om eventuelle modstridende interesser). Der opstilles en overordnet målsætning for området. Den overordnede målsætning angiver det overordnede sigte for, hvorledes området skal udvikle sig både for at sikre områdets integritet og en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Målsætningen skal endvidere fremhæve de naturtyper og arter, der udgør den største arealandel af området, og endelig fremhæves forekomster af naturtyper og arter, der har stor vigtighed på nationalt og/eller biogeografisk niveau. En vurdering af denne betydning foretages efter følgende kriterier: Stort areal, levested eller bestand Få forekomster Truede naturtyper og arter Særlige danske ansvarsområder Der opstilles desuden mere konkrete målsætninger, der fastlægger de langsigtede mål for udviklingen i areal og tilstand for de enkelte naturtyper og arters levesteder. Målfastsættelsen tager udgangspunkt i den tilstand, som er vurderet for naturtyper og arters levested efter tilstandsvurderingssystemet. Hvor der ikke er udviklet et sådant system, skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes på baggrund af bedste faglige viden. 21

22 Målsætningerne rækker ud over 1. planperiode og beskriver en tilstand, der tager hensyn til potentialet i de lokale naturforhold. Målsætningerne afspejler desuden en afvejning af eventuelle modstridende interesser efter retningslinjer angivet i By- og Landskabsstyrelsen 2007: Natura 2000-retningslinjer for målfastsættelse og indsatsprogram. Overordnet målsætning for Natura 2000-området I Natura 2000-området er der særligt fokus på levesteder for eremit og stor kærguldsmed samt på forekomster af tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), højmose (7110) og rigkær (7230), idet disse arter og naturtyper vil være meget vigtige at bevare, fordi de er truede, dvs. at deres biogeografiske status i Danmark er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode. Desuden har sønaturtypen brunvandet sø (3160) samt skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld (9130) og elle- askeskov (91E0) betydning, fordi de er de arealmæssigt største naturtyper i området. Blandt de arter, som ikke er med i områdets udpegningsgrundlag, men som i EU angives som karakteristiske for de enkelte naturtyper, findes der vigtige forekomster af de truede (rødlistede) arter dværgvandnymfe og højmosemosaikguldsmed (begge i en brunvandet sø (3160)) og moseperlemorsommerfugl (i en højmose (7110)); dværgvandnymfe har i området én af sine få kendte tilbageværende bestande i EUs kontinentale biogeografiske region. Det overordnede mål for området er: Naturtyper og levesteder for arter på områdets udpegningsgrundlag er for hver naturtype og art samlet betragtet i området sikret en høj eller god bevaringstilstand. Bevaringen af levesteder for arterne eremit og stor kærguldsmed samt af de lysåbne naturtyper tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), højmose (7110) og rigkær (7230) prioriteres højt, fordi disse arter og naturtyper er truede. Bevaringen af brunvandet sø (3160) samt af skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld (9130) og elle- og askeskov (91E0) prioriteres ligeledes højt på grund af arealernes størrelse. Brunvandet sø (3160) og højmose (7110) prioriteres desuden, fordi de i området indeholder levesteder for truede arter blandt de arter, der angives som karakteristiske for naturtyperne, nemlig dværgvandnymfe, højmosemosaikguldsmed og stor kærguldsmed i brunvandet sø (3160) og moseperlemorsommerfugl i højmose (7110). Sønaturtyperne i området har en god vandkvalitet og er gode levesteder for forekomsterne af de arter, der er karakteristiske for dem. Bevaringen af de lysåbne naturtyper er sikret; det prioriteres, at kildevæld (7220) er lysåbne, med mindre en beskygget tilstand skyldes en ældre bevoksning af træer; arealet af skovbevokset tørvemose (91D0) kan stedvist i området reduceres i det omfang, det bidrager til at genoprette naturtyperne hængesæk 22

23 (7140) og højmose (7110); sikring af ynglesteder for stor kærguldsmed prioriteres dog højere end bevaring af hængesæk (7140). Naturtypernes areal er øget eller som minimum opretholdt, og deres naturtilstand er god-høj overalt, hvor de naturgivne forhold muliggør det. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder, en bekæmpelse af invasive arter i naturtyperne samt gode spredningsog etableringsmuligheder for arterne. Konkrete målsætninger for naturtyper og arter Der opstilles følgende konkrete målsætninger for naturtyper og arter i Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov: Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse I eller II og gunstig prognose skal udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/ skovtilstandsklasse III-V og/eller ugunstig prognose skal udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at der opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed dertil. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. Navnlig for skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til arealmålet. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem og/eller med en ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringsstatus. For arterne betyder det, at deres levesteder skal kunne danne grundlag for en ynglebestand/antal rastende fugle som minimum svarende til tilstanden ved direktivernes ikrafttræden eller et højere bestandsniveau, der siden da har afspejlet levestedernes bæreevne. Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. Arealet og tilstanden af en lille brunvandet sø (3160) holdes egnet som ynglested for en række guldsmede-arter. Arealet af tør hede (4030) øges på sigt med op til 0,5 ha Arealet af surt overdrev (6230) øges på sigt op til 1 ha. Arealet af hængesæk (7140) i den brunvandede sø reduceres med ca. 0,05 ha for at for at sikre egnethed for bl.a. guldsmede. Områdets samlede areal af levesteder for eremit er - i det omfang de naturgivne forhold muliggør det - stabilt eller stigende. Tilstanden af områdets levesteder for eremit er - samlet betragtet og i det omfang de givne naturforhold gør det muligt - stabil eller i fremgang. 23

24 Indenfor et samlet areal, der udgør ca. 50% udover de aktuelle levesteder for eremit, er der sikret mulighed for, at arten på langt sigt kan sprede sig til nye eller bedre levesteder. Arealet af de forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser (91D0), der er et resultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som følge af menneskelig påvirkning, kan reduceres i det omfang, det sker med henblik på at genetablere en gunstig bevaringsstatus af tidligere forekomster af mosetyperne højmose (7110) og hængesæk (7140), hvis det ikke modvirker opfyldelsen af andre målsætninger eller indebærer rydning af enkelttræer beboet af flagermus Modstridende interesser En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg. Ved prioritering af modstridende interesser skal der blandt andet lægges særlig vægt på de arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget, der er særligt prioriterede ifølge habitatdirektivet. Det drejer sig i dette Natura 2000-område om surt overdrev (6230), højmose (7110), kildevæld (7220), skovbevokset tørvemose (91D0), elle- og askeskov (91E0) og eremit. I området ses stedvist en opvækst af træer og buske i de lysåbne naturtyper. I nogle tilfælde vil disse kunne udvikle sig til skovnaturtyper, men det prioriteres højere at sikre områdets areal og tilstand af de lysåbne naturtyper. Det prioriteres, at kildevæld (7220) er lysåbne, med mindre en beskygget tilstand skyldes en ældre bevoksning af træer. Der skal gennem målfastsættelsen for andre udpegede delområder eller Natura 2000-områder være sikret gunstig bevaringsstatus på biogeografisk og/eller nationalt niveau som kompensation for de naturtyper og arter, der eventuelt nedprioriteres i et givet område. Dette kan dog undtages i tilfælde af udmeldinger om prioriteringer fra Europa-kommissionen. Kommissionens udmeldinger omfatter bl.a. de forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser (91D0), der er et resultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som følge af menneskelig påvirkning, hvor den skovbevoksede tørvemose fjernes med henblik på at genetablere gunstig bevaringsstatus af de tidligere mosetyper højmose (7110) og hængesæk (7140). Generelt har skovbevoksede tørvemoser af denne type lavere prioritet end naturlige mosetyper. Langs kanten af brunvandede søer (3160) findes der nogle steder hængesæk (7140). En fortsat vækst af hængesæk henover søen, vil langsomt kunne lukke søen helt til. Fremvækst af hængesæk (7140) truer i området med at overvokse en brunvandet sø (3160), der er egnet levested for såvel den truede stor kærguldsmed, der er på ud- 24

25 pegningsgrundlaget, som de truede arter dværgvandnymfe og højmosemosaikguldsmed, der begge er karakteristiske arter for brunvandede søer (3160). For at kunne opretholde egnede levesteder for disse arter i området, prioriteres en sikring af ynglested for stor kærguldsmed, selvom det vil kunne indebære en mindre arealreduktion af hængesæk (7140). Samtidigt vil det dog være væsentligt for de pågældende arter, at deres ynglesteder fortsat grænser op til et areal af åben hængesæk (7140). I mange tilfælde overlapper en konkret forekomst af en naturtype geografisk med én eller flere arters levesteder. Indsatsen til opfyldelse af målsætningerne vil ofte kunne tilpasses således, at den konkrete indsats på sådanne steder bidrager til opfyldelsen af målsætningerne for såvel naturtypen som for den eller de pågældende arter. I så fald vil det ikke være nødvendigt samtidigt at gennemføre en kompenserende indsats for naturtyper eller for arters levesteder andre steder i området for at kunne opfylde de samlede målsætninger. Hensynet til områdets bestande af flagermus-arter og spidssnudet frø, hvis yngle- og rasteområder er beskyttet efter regler i habitatdirektivets artikel 12, giver ikke anledning til særlige, indbyrdes prioriteringer blandt områdets udpegningsgrundlag. Indsatsprogram Indsatsprogrammet beskriver indsatsen i den første planperiode (for skovbevoksede fredskovspligtige arealer dog frem til 2021). Indsatsprogrammet er baseret på sigtelinjerne for indsatsen i 1. planperiode, som er beskrevet i bilag 3 og i nedenstående retningslinjer. Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som skal sikre den eksisterende naturtilstand. De generelle retningslinjer gælder for alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, og den nødvendige indsats vil efterfølgende blive konkretiseret i de kommunale/statslige handleplaner. Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete retningslinjer, som skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt truede arter og naturtyper. De konkrete retningslinjer giver en nærmere beskrivelse af den indsats, som i disse særlige tilfælde skal indarbejdes i de kommende handleplaner. Indsatsprogrammet indeholder ikke bindende krav til kommunernes, Skov- og Naturstyrelsens eller statslige lodsejeres brug af de virkemidler og tiltag, som skal sikre den nødvendige indsats. Virkemidler og tiltag prioriteres og konkretiseres i handleplanerne eller i andre opfølgende tiltag. 25

26 Indsatsprogrammet for Natura 2000-området omfatter nedenstående generelle og konkrete retningslinjer, som tillige er vist oversigtligt i bilag 2. Generelle retningslinjer Sigtelinje 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i hængesæk (7140), kildevæld (7220), rigkær (7230). Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyper. 1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst. 1.4 Der sikres velegnede levesteder for stor vandsalamander, eremit og stor kærguldsmed. 1.5 Invasive arter som rynket rose bekæmpes og deres spredning forebygges. Dette omfatter indenfor de lysåbne naturtyper tillige arterne rødgran og sitkagran, der overfor disse naturtyper har en lignende virkning. Konkrete retningslinjer Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorridorer. 2.1 Forekomsterne af tør hede (4030) udvides og sammenkædes, hvor det er naturmæssigt muligt. 2.2 Forekomsterne af surt overdrev (6230) udvides og sammenkædes, hvor det er naturmæssigt muligt. 2.3 Udvidelse og sammenkædning med areal til sikring fremover af, i det omfang det er naturmæssigt muligt, et stabilt eller stigende antal egnede værtstræer for eremit i området. 2.4 Arealet af egnede ynglesteder for stor kærguldsmed øges. Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af naturog miljølovgivningen skal sikres. 26

27 3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse 3.3 Levestedernes samlede antal af egnede værtstræer for eremit sikres opretholdt, herunder også træernes døde stammer og større grene efter naturligt forfald. Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode. 4.1 Sikring af lysåbent areal omkring de nuværende og fremtidige egnede værtstræer for eremit. 4.2 Indsatsen angivet i retningslinje 2.3 for eremit. 4.3 Indsatsen angivet i retningslinje 3.2 for eremit. 4.4 Indsatsen angivet i retningslinje 2.4 for stor kærguldsmed Forslag til mulige virkemidler Kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen og statslige lodsejere/myndigheder udarbejder handleplaner, vælger virkemidler og foretager den konkrete forvaltning indenfor rammerne af indsatsprogrammet. Mulige virkemidler nævnt i bilag 2 skal derfor betragtes som eksempler på, hvorledes indsatsprogrammet kan gennemføres. Sammenhæng og synergi med vandplan De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til at sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af konkrete sammenhænge og synergier med den vandplan, der omfatter dette Natura 2000-område, afventer færdiggørelse af vandplanforslaget. Strategisk miljøvurdering I medfør af lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. I bilag 4 er der udarbejdet en miljørapport, der belyser konsekvenserne ved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr

28 Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning 28

29 Bilag 2. Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler 29

30 Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 1042 Stor kærguldsmed Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Sigtelinje Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Arealet af ynglesteder skal udvides (genskabes) Mulige virkemidler: Bemærkning: Etablering på 3-arealer Indsats og areal antaget omfattet af indsats for vandhulsrestaurering for arten. Overgroning med hængesæk Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning: Vandhulsrestaurering Anlæg/genskabelse af egnet søareal grænsende til hængesæk 24. september 2009

31 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 1084 Eremit Ha Vurderet Ugunstig Sigtelinje Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Genopretning af gunstig status Mangel på værtstræer Udvidelse af naturarealet Udvidelse og sammenkædning med egnede arealer til sikring af, at der også på langt sigt er et stabilt eller stigende antal antal egnede værtstræer i området Mulige virkemidler: Bemærkning: Ekstensiv skovdrift Aftaler om særlig drift. Administrative retningslinjer se bemærkning under beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer for arten Tilgroning med vedplanter Naturpleje Etablering og opretholdelse af lysåbent areal omkring de nuværende og fremtidige egnede værtstræer Mulige virkemidler: Bemærkning: Rydning af vedplanter Driften skal medføre god lystilgang til de egnede værtstræer ved hjælp af græsningsdrift, udtynding eller anden pleje i skoven 24. september 2009

32 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 1084 Eremit Ha Vurderet Ugunstig Sigtelinje Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Genopretning af gunstig status Intensiv skovdrift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Levestedernes samlede antal af egnede værtstræer for eremit skal sikres opretholdt, herunder også træernes døde stammer og større grene efter naturligt forfald. Mulige virkemidler: Bemærkning: Administrative retningslinjer Sikre egnede værtstræer via planer og aftaler om levestederne således at antallet af egnede værtstræer opretholdes i området. Ekstensiv skovdrift Bevare eksisterende og potentielle værtstræer Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Sikring af mulige levesteder i større dele af Natura2000 området, og hvor det naturgivne forhold muliggøre det. Mulige virkemidler: Bemærkning: Etablering af ny skovnatur Gennem aftaler om sikring af mulige værtstræer til naturlig spredning. 24. september 2009

33 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 1166 Stor vandsalamander Ha Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Sigtelinje Trussel: Indsats: Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler: Ingen indsats i 1. planperiode Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler: Rydning af vedplanter Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 3140 Kalkrige søer og vandhuller med Ha Vurderet kransnålalger Ugunstig Sigtelinje Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler: Tiltag via vandplanen 24. september 2009

34 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 3150 Næringsrige søer og vandhuller med Ha Vurderet flydeplanter eller store vandaks Ugunstig Sigtelinje Trussel: Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler: Tiltag via vandplanen 24. september 2009

35 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 3160 Brunvandede søer og vandhuller Ha Vurderet Ugunstig Sigtelinje Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Genopretning af gunstig status Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler: Tiltag via vandplanen Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Udvidelse af søareal grænsende til hængesæk (se stor kærguldsmed) Mulige virkemidler: Bemærkning: Etablering på driftsarealer Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler: Administrative retningslinjer 24. september 2009

36 Natura 2000-område: 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Habitatområde: 114 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udpegningsgrunlag: Areal: Bevaringsprognose: Langsigtet mål: 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 0,8 Ha Ugunstig Genopretning af gunstig status Sigtelinje Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler: Bemærkning: Administrative retningslinjer Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning: Afgræsning Ekstensiv afgræsning af naturtypens areal, idet græsning efter en nærmere vurdering udfra hensyn til målsætningen dog på dele af arealet kan erstattes af en slåning eller evt. helt udelades. Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning: Rydning af vedplanter Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler: Bemærkning: Etablering på driftsarealer Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning: Bekæmpelse af invasive arter 24. september 2009

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 2010-2015 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Svanemose Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 2010-2015 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klitheder mellem Stenbjerg

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153

Forslag til Natura 2000-plan Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Maltrup Skov Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde H153 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Maltrup Skov. Natura 2000-område nr. 174 Habitatområde

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

Forslag til Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141

Forslag til Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sorø Sønderskov. Natura 2000-område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000-område nr. 116 Habitatområde H100 Fuglebeskyttelsesområder F98 og F73 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til Natura 2000-plan Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde

Læs mere

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde nr. 141 År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-855-8 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-plan Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180. Habitatområde

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Natura 2000-plan 2010-2015 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

Natura 2000 handleplan

Natura 2000 handleplan Natura 2000 handleplan Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161 Habitatområde H142 Fuglebeskyttelsesområde F101 Titel: Natura 2000 handleplan, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Udarbejdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Husby Sø og Nørresø Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan. Husby Sø og Nørresø. Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Emneord:

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose. Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122

Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose. Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 2010-2015 Bøllemose Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Bøllemose Natura 2000-område nr. 138 Habitatområde H122 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose Natura 2000-område nr. 140 Habitaområde H124 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230 Natura 2000-handleplan for 2010-2015 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Den 7. december 2012 1 Habitatområde H 230 Den 8. juni 2012 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Kaløskovene

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 2010-2015 Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-område nr. 120 Habitatområde H104 Fuglebeskyttelsesområde F74 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Skove og søer syd

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

Natura 2000-handleplan Storelung

Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-område nr. 119 Habitatområde H103 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Storelung Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218

Forslag til Natura 2000-plan Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H 218 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område

Læs mere

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto Bøge på morbund ved Bondedam. Fotograf: Mogens Holmen

År: ISBN nr Dato: April Forsidefoto Bøge på morbund ved Bondedam. Fotograf: Mogens Holmen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø-

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde H217 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

Natura 2000-plan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 2010-2015 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Søer ved Tårup og Klintholm Natura 2000-område nr. 118 Habitatområde H102 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119

Forslag til Natura 2000-plan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Læs mere

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 (Udkast) Natura 2000-handleplan Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø Natura 2000-område nr. 109 Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 1 2 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Havet mellem

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Naturstyrelsens

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000 - handleplan - UDKAST Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Skov Kolofon Titel: Udgiver: Udkast til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68

Forslag til Natura 2000-plan Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Munkebjerg Strandskov Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 79 Habitatområde H68

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92

Forslag til Natura 2000-plan Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 TKolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Skovene ved

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Bolderslev Skov og Uge Skov Natura 2000-område nr. 96 Habitatområde H85 Emneord: Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

Natura 2000-plan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-plan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 2010-2015 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Brobæk Mose og Gentofte Sø Natura 2000-område nr. 141 Habitatområde H125

Forslag til Natura 2000-plan Brobæk Mose og Gentofte Sø Natura 2000-område nr. 141 Habitatområde H125 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Brobæk Mose og Gentofte Sø Natura 2000-område nr. 141 Habitatområde H125 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Brobæk Mose og Gentofte Sø Natura

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan Gilbjerg Hoved. Natura 2000-område nr. 129 Habitatområde H113

Natura 2000-plan Gilbjerg Hoved. Natura 2000-område nr. 129 Habitatområde H113 Natura 2000-plan 2010-2015 Gilbjerg Hoved Natura 2000-område nr. 129 Habitatområde H113 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Gilbjerg Hoved Natura 2000-område nr. 129 Habitatområde H113 Emneord:

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 Natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lundby Hede, Oudrup

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon År: 2016 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Parti fra Yding Skov. Fotograf: Marian Würtz Jensen.

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Parti fra Yding Skov. Fotograf: Marian Würtz Jensen. Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Sprog: Dansk År: 2014 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde 50 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64

Forslag til Natura 2000-plan Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Flensborg Fjord og Nybøl Nor Natura 2000-område nr. 102 Fuglebeskyttelsesområde F64 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Forslag til Natura 2000-plan Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Emneord:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209

Forslag til Natura 2000-plan Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Davids Banke. Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141

Natura 2000-plan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 2010-2015 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H141 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015 Sorø Sønderskov. Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde H144 Emneord:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61 Natura 2000-handleplan Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Indholdsfortegnelse Forord...1/30 Baggrund...3/30 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan

Forslag til Natura 2000-plan Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan

Forslag til Natura 2000-plan Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser

Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-handleplan 2010-2015 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-område nr. 52 Habitatområde H48 Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35 1 Kolofon

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan

Forslag til Natura 2000-plan Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Bøchers Grund Natura 2000-område nr. 208 Habitatområde H208 Her indsætter vi vores figur med Natura 2000-området, samt hvor området er beliggende i vores farvande

Læs mere