En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv"

Transkript

1 En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv Erik Wiedemann Vi, som deltager i denne kongres, beskæftiger beskreftiger os alle med musik. Vi beskæfti beskreftiger os med forskellige slags musik, og vi beskæftiger beskreftiger os med musik ud fra forskellige synsvinkler. For mange, måske mäske de fleste af os, er musik - om ikke udelukkende, så sä dog primært primrert - et æstetisk restetisk fænomen. frenomen. Vi oplever musik som kunst, og vi interesserer os først f~rst og fremmest for komponister og musikere som kunstneriske personligheder, og for deres frembringelser som kunstværker, kunstvrerker, bærere brerere af æstetiske restetiske budskaber. Denne indstilling til musik, som især isrer har rod i klassikkens og romantikkens kunstsyn, har også ogsä ligget bag nyere musikhistorieskrivning med dens koncentration om komponisternes, værkernes, vrerkernes, genrernes og stilarternes historie. For andre af os er musikken i højere h~jere grad, om ikke udel ukkende, et fænomen. frenomen. Vi ser musikken som udtryk for udviklinger i samfundet, i dets klasser og institutioner, vi interesserer os derfor også ogsä for mere anonyme, folkelige og populrere, populære, musikformer, og musikkens reception - og samspillet samfunds mellem meilern musik og publikum i det hele taget - beslaglægger beslaglregger en stor del dei af vores opmærksomhed. opmrerksomhed. Denne indstilling til musik, som især isrer har rod i materialistisk historiesyn og sociologisk teori, er først f~rst fornylig slået släet bredere igennem i nordisk musikhistorieskrivning. Siden sidste kongres er således säledes udkommet de første f~rste to bind af et dansk værk vrerk om musikkens historie i Vesten siden omkring år är 1000 skrevet ud fra sådanne sädanne synspunkter, og et vistnok lignende svensk værk, vrerk, Jan Lings musikhistorie, er på pä trapperne. Måske Mäske kan jeg i denne forbindelse også ogsä nævne nrevne min egen bog omjazzen i Danmark, som udkom sidste år. är. Jeg vil vii tro, at de fleste af os forholder os til musikken ud fra en af disse to opfattelser eller en kombination af dem. Men foruden, skal skai vi sige: den æsteti restetiske og den sociologiske indfaldsvinkel til musikken findes der også ogsä en tredie, som måske mäske ikke er så sä stærkt strerkt repræsenteret reprresenteret her i forsamlingen. Det er en opfattelse afmusikken. som er grundlæggende grundlreggende i mange ikkevestlige musiktraditioner, og som vi vel i dag kender bedst fra indisk musikfilosofi, hvor et fundamentalt udsagn lyder: nada brahman, hvad VI f. eks. kan oversætte oversrette ved: lyden er Gud. Også Ogsä hos europæiske europreiske komponister kan vi finde udtryk for den opfattelse, at musikken ikke i første f~rste række rrekke er til for komponisternes, musikernes, værkernes, vrerkernes, kunstens eller publikums skyld, men at den fremfor alt er noget åndeligt, ändeligt, noget spirituelt, noget gudgivet. Særlig Srerlig velkendt er J. S. Bachs faste signatur, både bäde i de verdslige og i de kirkelige værker: vrerker: S.D.G., Soli Deo

2 36 Erik Wiedemann Gloria, alene til Guds ære. rere. Men denne indstilling - at musik og musikudøvelse musikud~velse er afspejlinger af Guds skabende kraft og udtryk for den universelle orden og sammenhæng sammenhreng - har, kan vi vist roligt sige, ikke haft nogen fremtrædende fremtrredende rolle i europæisk europreisk musikforståelse musikforstaelse siden Bachs tid. Jeg tror imidlertid, at dette er ved at ændre rendre sig, og jeg ser en række rrekke tegn på pa voksende fornemmelse for musikken som spirituelt fænomen. frenomen. Der synes på pä samme tid at være vrere tale om en genopdagelse afhelt e:;'ler alvtgl\mte teorier og teoretikere i europæisk europreisk tradition, og om en stadig ere indgående indgaende beskæfti beskreftigelse med østlig ~stlig musikopfattelse - ikke som musiketnologisk specialitet, men som inspiration for og udfordring til vores egen ek~istentielle musikoplevelse. Denne udvikling synes desuden ikke blot at være vrere noget musikspecifikt, men et led i en omfattende og dybtgående dybtgaende ændring rendring i vesterlandsk forståelse forstaelse aftilværelsen, som bl.a. hænger hrenger sammen med det ny verdensbillede, der tegner sig igennem naturvidenskaberne. Som frellesnrevner fællesnævner for hele denne nyorientering ville jeg bruge betegnelsen betegneisen holistisk (af græsk grresk holon = helhed), altså altsa en opfattelse, der ser verden- ikke som en samling afisolerede enkeltheder, men som en sammenhængende, sammenhrengende, meningsfyldt helhed. I det følgende f~lgende skal skai jeg pr~ve prøve at give et rids af en sådan sadan holistisk musik- og aftilvrereisen, verdensforståelse, verdensforstaelse, først f~rst i historisk, så sa i nutidigt perspektiv. I europæisk europreisk musikhistorie er en holistisk musikopfattelse først f~rst og fremmest at finde iden i pythagoræiske pythagorreiske tradition, som vi i 1980 har fået fäet en sammenfattende fremstilling af i Ove Sundbergs norske Pythagoras og de tonende tau. tall. I l Som det sikkert vil vii være vrere bekendt, tilskrives det Pythagoras, der levede i det 6. årh. arh. f. Kr., at have opdaget de enkle talforhold, som ligger bag de vigtigste intervaller. Det skal skai være vrere sket ved hjælp hjrelp af det enstrengede instrument monochordet, hvor en bevægelig bevregelig stol under strengen benyttes til at inddele denne i afsnit af varierende længde. lrengde. Herigennem viste det sig, at de vigtigste intervaller kunne karakteriseres ved ganske enkle forhold mellem meilern strengelængder, strengelrengder, begyndende med oktaven som 1:2, kvinten som 2:3 og kvarten som 3:4, ligesom de øvrige ~vrige intervaller kunne beskrives ved proportioner med højere h~jere talværdier. talvrerdier. Toneverdenen kom derved til at fremstå fremsta som et musikalsk kosmos, et harmonisk ordnet, struktureret hele. Det skal skai i øvrigt ~vrigt være vrere Pythagoras, der som den første f~rste har kaldt universet»kosmos«(d.v.s. orden, skønhed). sk~nhed). Sundberg siger: Bemærkelsesverdig Bemrerkelsesverdig er den dype betydning grekerne (og andre oldtidskulturer) tilla selve tonesystemet og den skalarnessige skalamessige orden - for oss nrermest nærmest bare et tomt skjema før f~r den levende musikk spiller opp på pa dette grunnlag. De så sa i selve tonesystemet et betydningsfullt uttrykk for orden og skjønnhet, skj~nnhet, og betraktningen av det synes i seg selv å a ha hatt en musikalsk opplevelseseffekt. Så Sä fremstod da også ogsa denne tonenes orden som mønster m~nster på pa erkjennbar orden i det hele. At denne erkjennbare orden samtidig er bærer brerer av opplevelseskvaliteter, av skjønnhetsverdier, skj~nnhetsverdier, bi- 1. Ove Kr. Sundberg: Pythagoras og de tonende tall Oslo 1980.

3 En anden slags stags musikhistorie? 37 drar til å ä gi det pythagoreiske virkelighetsbilde sitt musiske grunnpreg. 2 Det er altså altsä ikke kun en musikalsk, men en universel universei lovmæssighed, lovmmssighed, der kommer til syne gennem talproportionerne bag tonesystemet, og for ræeren rmeren er tingene derfor så sä at sige tallene, og omvendt, ikke blot i toneverdenen, men også ogsä i altet. Gennem musikken forstås forstäs derfor verden. Som Sundberg formulerer det: [... ] musikken har sin forankring i kosmiske prinsipper, hvorfra den henter sin norm og sitt mønster. m~nster. Målet Mälet for den menneskelig frembragte musikk er å ä aktualisere disse prinsipper, som også ogsä er prinsipperne for menneskets sanne selvrealisering. Fungerer den etter sin ideelle bestemmelse, virker den ikke bare til fremme av harmonien i det enkelte menneske, men også ogsä mellom menesket og den store, altomfattende helhet.3 Denne pythagoræiske pythagormiske opfattelse genfindes hos Platon, som i hele sin verdens pythagoforståelsforstäelse er stærkt stffirkt præget prmget af pythagoræisk pythagormisk tankegang. I dialogen Timaios hedder det således, säledes, idet ordet harmoni ikke refererer til musikalsk samklang, men til proportioner: [... ] ogsaa den Del DeI afmusikken, der virker paa vort 0re Øre gennem Klang, er givet os for Harmoniens Skyld. Harmonien, hvis Bevægelser Bevmgelser er slægtede slmgtede med Sjælens Sjmlens Kredsløb Kredsl~b inden i os, er en Gave fra Muserne til den, der omgaas dem med Fornuft; den skænkes skmnkes ikke som et Middel til at skaffe tankeløs tankel~s N Nydelse - hvad man nutildags tror er Meningen med den -, men som en Forbundsfælle, Forbundsfmlle, der kan bidrage til at bringe Orden og indre Overensstemmelse, hvor Harmonien mangler mangier i vore Sjæles Sjmles Kreds beløbl~b. Samme Formaal tjener ogsaa Rytmen, som Muserne har skænket skmnket os, fordi Sjælen Sjmlen hos de fleste af os ikke har den rette Takt og savner Ynde og Finhed. 4 Musikkens betydning som instrument for åndelig ändelig udvikling hos mennesket mod en realisering af dets højere h~jere ideale bestemmelse bestemmeise blev grundlaget for Pythagoras' pædagogiske pmdagogiske virke i sidste del dei af hans liv. I hans skole i Kroton i Syditalien meddeltes bl.a. - i forlængelse forlmngelse af den orfiske mvsterietradition - en hemmelig, en esoterisk lære lmre om tilværelsens tilvmrelsens dybeste sandheder, og disciplene blev derfor - i overensstemeise overensstemelse med grundlæggende grundlmggende regler for beskæftigelse beskmftigelse med mystisk erkendelse - først f~rst og fremmest forberedt til indvielse i denne lære lmre gennem øvelser ~velser i at lytte og tie, og tavshed værdsattes vmrdsattes højere h~jere end veltalenhed. Dette præg prmg af esoterik, af en lære Imre som er forbeholdt de mdviede, udgør udg~r et markant indslag iden i pythagoræiske pythagormiske tradition, og den har derfor kunnet forbinde sig med andre esoteriske systemer, der beskæftiger beskmftiger sig med kosmisk og spirituel erkendelse, astrologi og alkymi og denj~diske jødiske kabbalah med dens 2. Samme, s Samme, s Platon: Timaias, Timaios, oversat af Povl Johs. Jensen, i: Carsten Høeg Hfleg og Hans Ræder Rreder (udg.): Platons Skrifter i Oversættelse, OversfEttelse, bd. 8. København Kflbenhavn 1940, s. 60

4 38 Erik Wiedemann talrnystik. talmystik. Lad mig som et enkelt eksempel nævne nrevne den engelske hermetiske filosof Robert Fludd, der levede fra 1574 til 1637, og som har fremstillet sit verdensbillede i en række rrekke diagramagtige illustrationer med symbolske detaljer fra flere fiere esoteriske traditioner. Vi kan se på pä en af dem,» Verdensmonochordet«(se side 000). Hu: ~uern mooocbo,dum mund.mum mund.lnum cum (ws proporrionihs.conlå proporrionihs.conlö... hlnl ii'a:.in.c"~i s Clti~cllidcom?ofu i A"lU~"UJwmO I Qlcmc.It.",UDdumca"o boc modo dcpulx!ø:.u~ dcpulx!r:.u~ Robert Fludds verdensmonochord er forankret i jordelementet (Terra), som svarer til det græske grreske gamma, den dybeste tone i middelalderens tonesystem. Derpå Derpä følger f~lger med sekundintervaller først f~rst de øvrige ~vrige elementer, vand (Aqua), luft (Aer), og ild (Ignis), d.v.s. den materielle verden; så sä himmellegemerne fra månen mänen til Saturn med solen i midten, d.v.s. kosmos; og endelig, over stjernerne, den empyrreiske empyræiske himmel. Det samlede univers er således säledes opdelt i en dobbeltoktav, der også ogsä har solen i midten. Buerne, som opdeler strengen, angiver til højre h~jre de musikalske intervaller, er, til venstre de matematiske proportioner - intervallet mellem meilern jord og sol er f. eks. en oktav (diapason materialis), svarende til forholdet 1:2 (proportia dupla). 0verst øverst ses Guds hånd, händ, et symbol der også ogsä er almindeligt på pä tarotkort; den holder verdensmonochordet i stemning og sørger s~rger for, at alt er i harmoni. Illustrationen findes i Robertus de Fluctibus: Metaphysica, physica atque technica... Historia. Linz 1519.

5 En anden slags musikhistorie? 39 Robert Fludd, som trods sin tydelige tilknytning til den pythagoræiske pythagorreiske tradition ikke er nævnt nrevnt i Sundbergs bog, er karakteristisk nok blevet genopdaget og biograferet fornylig. 5 Jeg skal skai i øvrigt j1jvrigt ikke gå gä ind på pä den pythagoræiske pythagorreiske traditions historie, men blot minde om en række rrekke af de mere fremtrædende fremtrredende navne med tilknytning til den: På Pä overgangen til middelalderen Augustin og Boethius, i renæssancen renressancen Johannes KepIer, Kepler, hvis love for planeternes bevægelser bevregelser er et resultat af hans beskæftigelse beskreftigelse med de pythagoræiske pythagorreiske talproportioner, i baroktiden og i det 19. århundrede ärhundrede filosofferne Leibniz og Schopenhauer. I det 20. århundrede ärhundrede har især isrer den schweiziske musikfilosof Hans Kayser eftersporet og fundet musikalske proportioner inden for en lang række rrekke discipliner, kemi, atomfysik, krystallografi, astronomi, arkitektur m.m. 6 Kaysers arbejde var bl.a. inspirerende for Paul Hindemith, hvis opera»die Harrnonie Harmonie der Welt«som bekendt handler om Keplers søgen sj1jgen efter den musikalske harmoni i verdensrummet. I vort århundrede ärhundrede er der desuden sket en stærk strerk tilnærmelse tilnrermelse mellem meilern ræisk rreisk og naturvidenskabelig verdensopfattelse. Det hænger hrenger sammen med den nyorientering inden for naturvidenskaberne, der har fundet sted siden Einstein, og som har ført fj1jrt til forkastelse af Newtons mekanistiske model som pythago utilstrækkelig. utilstrrekkelig. Hvor Newtons verdensforklaring kan ses i forlængelse forlrengelse af de grreske græske naturfilosoffer, som stillede spørgsmålet: spj1jrgsmälet: Hvad er verden lavet af, hvad er dens grundlæggende grundlreggende stof? - stiller den moderne naturvidenskab (ligesom Pythagoras og Platon) spørgsmål spj1jrgsmäl som: Hvad er verdens mønster, mj1jnster, form, orden? Vi kan også ogsä sige, at en atomistisk opfattelse af verden som bestående bestäende af separate stoflige enheder afløses aflj1jses af en holistisk opfattelse af verden som et sammenhængende sammenhrengende mønster mj1jnster af energier. Den østrigsk-amerikanske j1jstrigsk-amerikanske kernefysiker Fritjof Capra har i sin bog Fysikkens tao 7 påvist pävist lighederne mellem meilern det verdensbillede, der møder mj1jder os i den moderne fysik, og det verdensbillede, der til alle tider og i alle kulturer har været vreret kendt i de mystiske traditioner. Han beskriver her, hvordan det efter relativitets- og kvanteteorierne og efter den subatomare fysiks opdagelser ikke længere Irengere er muligt at opfatte verden som bestående bestäende af adskilte objekter. Hvor man før fj1jr så sä faste substanser, ser man nu processer og relationer, i stedet for stof ser man aktivitet og abstrakt orden, et billede af verden, som på pä afgørende afgj1jrende punkter falder sammen med det, vi kender fra 0stens østens store filosofisk-religiøse filosofisk-religij1jse systemer som taoismen og hinduismen. Også Ogsä i andre naturvidenskabelige discipliner sker der i disse år är en orientering væk vrek fra den mekanistiske opfattelse mod et holistisk syn: Inden for kemien har Ilya Prigogines opdagelse af såkaldt säkaldt dissipative strukturer i kemiske reaktioner vist sig uforenelig med den 2. termodynamiske lov om den tiltagende entropi, som uundgåeligt uundgäeligt medfører medfj1jrer varmedj1jden varmedøden - idet der viser 5. Joseelyn Joscelyn Godwin: Robert Fludd: Hermetic Philosopher and SurveyorofTwo Worlds. Boulder Se bl.a. Hans Kayser: Orphikon. Eine harmonikaie harmonikale Symbolik. Basel/Stuttgart FritjofCapra: Fysikkens tao. København K~benhavn 1980 (The Tao ofphysics. Berkeley 1975).

6 40 Erik Wiedemann sig et modsatrettet mønster, m~nster, hvorefter systemer, der nedbrydes af entropi, muterer mod en ny orden gennem en selvfornyende reaktion. 8 Inden for biologien finder vi Rupert Sheldrakes teori om morfogenetiske felter, hvor erhvervede egenskaber hos en gruppe individer gennem såkaldt säkaldt morfisk resonans kan overføres overf~res uden påviselig päviselig kommunikation til en anden gruppe, når när antallet af individer, der har erhvervet egenskaberne i den første f~rste gruppe, har passeret en vis trerskel. tærskel. 9 Inden for fysikken er der David Bohms holonomiske teori, hvorefter verdensordenen har to sider, den udfoldede (explicate eller unfolded), som er den, vi opfatter med vores almindelige bevidsthed, og den grundlæggende, grundlreggende, indfoldede (implicate eller enfolded), som kun er tilgængelig tilgrengelig for os i dybt meditative, mystiske eller psykedeliske bevidsthedstilstande. 1o lo Og som endnu et eksempel kanjeg nævne nrevne neurokirurgen Karl Pribrams model afhjernen, som forklarer dens funktion ud fra holografiske principper, der bl.a. indebrerer, indebærer, at de samme informationer oplagres overalt i et mønster, m~nster, der altså altsä kan deles op uden at informationer går gär tabt. II 11 Fælles Frelles for Bohms holonomiske model af universet og Pribrams holografiske afhjernen er det, at de samme informationer principielt kan aflæses aflreses overalt, en decideret pythagorreisk-platonisk pythagoræisk-platonisk opfattelse. I forlængelse forlrengelse af denne omtale af nye opdagelser og teorier inden for naturvidenskaben er det nærliggende nrerliggende at nævne, nrevne, at der også ogsä inden for nyere psykologi er sket en holistisk nyorientering. Her kan C. G. Jungs dybdepsykologi med dens inspirationer fra østlige ~stlige traditioner ses i kontrast til Freuds mere mekanistiske psykologi, svarende til at Freud ønskede ~nskede at overføre overf~re newtonske principper til sin psykologi, mens Jung havde en nær nrer kontakt med kvantefysikeren Wolfgang Pauli. Og den bevidsthedsmodel, som er fremgået fremgäet af Stanislav Grofs psykedeliske forskning, har yderligere videreført videref~rt denjungske psykologi i holistisk retning, idet den antyder, at alt i universet hænger hrenger sammen og kan opleves gennem den menneskelige bevidsthed, som i sidste instans er forbundet med, er en del dei af, en altgennemtrængende altgennemtrrengende kosmisk eller guddommelig bevidsthed. 12 Nogle vil vii måske mäske synes, at dette har ført f~rt os rigeligt langt væk vrek fra musikkens verden, men måske mäske kan det også ogsä for musikfolk være vrere nyttigt, eller ligefrem inspirerende, at betragte, hvad der sker på pä andre aftilværelsens aftilvrereisens områder. omräder. Jeg for mit vedkommende mener i hvert fald, faid, at så sä grundlæggende grundlreggende ændringer rendringer i 8. Ilya Prigogine: From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. San Francisco Rupert Sheldrake: A New Science of af Life: The Hypothesis of af Formative Causation. Los Angeles David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. London Karl Pribram: Languages ofthe Brain. Englewood Cliffs Stanislav Grof: Den indre rejse 1. Kortlægning Kortlregning af menneskets ubevidste gennem LSD-psykoterapi. København K~benhavn (Realms ofthe Human Unconscious: Observations from LSD Research. New York 1975).

7 En anden slags musikhistorie? 41 verdensbilledet som dem, vi møder m9jder i moderne naturvidenskab og psykologi, ikke kan undgå undgä at få fä betydning for det musikalske verdensbillede. Jeg mener ogsä, også, at vi allerede kan se tegn på pä udviklinger iden i vestlige musik og opfatteise, opfattelse, som modsvarer, hvad vi ser på pä andre områder. omräder. Inden for selve musikken - kompositionsmusikken såvel sävel som den improvisa musiktionsbestemttionsbesternte musik - har vi således säledes i de sidste 15 år är set en stærk strerk tendens i retning af en både bäde global og spirituel orientering med tydelig inspiration fra især isrer 9Jstlige østlige traditioner. Inden for kompositionsmusikken kunne man tænke trenke på pä navne som Stockhausen, og i Danmark Per Nørgård, N9Jrgärd, og på pä den periodiske musik, minimalmusikken med folk som Terry Riley, Steve Reich og Philip Glass. Og inden for jazzen er det oplagt at nævne nrevne musikere som John Coltrane, Pharoah Sanders og Keith Jarrett. Også Ogsä i musiklitteraturen er der i de sidste år är fremkommet værker, v3;lrker, der søger s9jger at beskrive udviklingen mod og perspektiverne i en spirituel og holistisk musik. Jeg vil vii her henlede opmærksomheden opmrerksomheden på pä to af disse bøger. b9jger. Den ene er fra 1976 og skrevet af en ung tysk komponist, Peter Michael Hamel. I den engelske udgave med titlen tlen T hroug h M usic usie to the Selt, som er den, jeg kender, beskri ver Hamel bl.a. den nutidige og den ældre reldre europreiske europæiske musik ud fra et spirituelt synspunkt og gennemgår gennemgär flere orientalske traditioner og den esoteriske musikopfattelse, som den bl.a. kommer til udtryk iden i pythagoræiske pythagorreiske skole. 13 Den anden bog udkom sidste år är og er skrevet af en meget gammel komponist, den nu 88-årige 88-ärige fransk-amerikanske Dane Rudhyar, der er bedst kendt som astrolog, men også ogsä har været vreret aktiv som forfatter af musikfilosofiske og almenæstetiskmenrestetiske værker. vrerker. Han var i 9Jvrigt øvrigt allerede fra 1917 stærkt strerkt optaget af studier i indisk musik og fik i 1928 udgivet en bog om emnet i Indien. I The Magic Magie of Tone and the Art of Music Musie har han samlet et langt livs erfaringer med og tanker om musik, 14 og ligesom Peter Michael Hamel udnytter han stoffra orientalsk musikfilosofi. Hovedparten af kapitlerne rummer en gennemgang af intervalrelationer med udgangspunkt i pythegoræisk pythegorreisk tradition, og ud fra sit kendskab til bl.a. hinduistisk litteratur, astrologi og kabbalah foretager han en række rrekke spændende sprendende tolkninger af intervallernes symbolindhold, som det desværre desvrerre vil vii føre f9jre for vidt at gå gä ind på pä her. Rudhyar er, så sä vidt mig bekendt, den første f9jrste musikfilosof, der har inddraget de betragtninger, der findes i Fritjof Capras Fysikkens tao. Han citerer bl.a. Capras ord om at»i et univers, som er et udeleligt hele, og hvor alle former er flydende og stadigt skiftende, er der ikke plads til noget fikseret, fundamentalt enkeltobjekt«, og fortsætter fortsretter herfra: Denne»flydende og stadigt skiftende" skiftende«verden er musikkens verden - musik befriet fra den klassiske tonalitetsteoris intellektuelle og formalistiske begrænsninger, begrrensninger, som, karakteristisk nok, blev fastlagt i samme århundrede, ärhundrede, hvor Newtons og Descartes' opfateiser opfatelser udkrystalliserede 13. Peter Michael Hamel: HarneI: Through Music to the Self Boulder 1979 <Durch Musik zur Selbst. Miinchen München 1976). 14. Dane Rudhyar: The Magic of Tone and the Art of Music. Boulder/London 1982.

8 den moderne videnskabelige indstilling - i det mindste indtil Einstein, Dirac Dirae og Heisenberg. De massive atomer, som for den newtonske fysik udgjorde stoffets fundament [... l, ], svarer i deres abstraktion til de prreeiscise musikalske toner, som iden i klassiske europæiske europreiske musik bevæger bevreger sig efter bestemte besternte regler inden for det stift definerede, men fundamentaltau tomme rum i et musikalsk partitur. Selv opfatter jeg denne måske mäske ganske slående släende betragtning i mindre grad som en annullering eller affærdigelse affrerdigelse af ældre reldre europreisk europæisk kompositionsmusik, men snarere som en understregning af, at det ny verdensbillede, der nu begynder at tegne sig for vore undrende øjne, ~jne, nødvendigvis n~dvendigvis må mä finde sit modstykke i en helt anden slags musik. Er det for meget at antage, at også ogsä fremtidens musikhistorie vil komme til at afspejle et andet syn på pä verden og dermed på pä musikken? Jeg har i dette indlæg indlreg forsøgt fors~gt at fremdrage noget materiale, som måske mäske kan præ være vrere igangsættende igangsrettende på pä en kongres, der som sit hovedtema har emnet Musik Historie - Nutid. Jeg forventer ikke, at der vil vii være vrere enighed om dette materiale, tværtimod tvrertimod regner jeg med, at i hvert fald noget af det vil vii vrere være provokerende for nogle af mine tilhørere. tilh~rere. Forhåbentlig Forhäbentlig kan det tjene som udgangspunkt for en diskussion. 16 Nogle yderligere litteraturhenvisninger Itzak Bentov: Det vilde pendul. København K!Ilbenhavn 1982 (Stalking the Wild Pendulum. New York 1977). Fritjof Capra: The Turning Point. New York Stanislav Grof:»East and West. Ancient Wisdom and Modern Science.«Utrykt ms På Pä dansk i forkortet udgave som»gammel» visdom - ny videnskab.«dagbladet Information 30/ Hans Kayser: Lehrbuch der Harmonik. Basel/Stuttgart Samme: Akroasis. Basel/Stuttgart Anny von Lange: Mensch, Musik, Kosmos I-II. I-lI. Freiburg Hermann Pfrogner: Lebendige Tonwelt. Miinchen München Især Isrer sidste del, dei,»zur Tonordnung im Menschen,«s Fritz Stege: Musik, Magie, Mystik. Remagen Det kunne det, som det viste sig, ikke ved denne lejlighed, idet ordstyreren erklærede erklrerede tiden for udløbet. udl!llbet.

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Særnummer 4 ISSN 1396-6855 Natur Helse 19. årgang, 30 november 2004 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE afholdt fredag d. 27. august 2004 i Valby Medborgerhus.

Læs mere

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535

CORNELIUS CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 CORNELIUS Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning ISSN 1602-9186 Udgivet af Astrologisk Museum Redaktion: tycho@asmu.dk CORNELIUS AGRIPPA 1486-1535 Tiden, tiderne og tidsaldrene I den nye

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

L Æ G E K U N S T E N S R U M III

L Æ G E K U N S T E N S R U M III LÆGEKUNSTENS RUM III Jens Hvass jens@jenshvass.com www.jenshvass.com LÆGEKUNSTENS RUM III et perspektiverende kapitel til et case-studium opbygget omkring det antroposofiske sygehus Vidarkliniken Kunstakademiets

Læs mere

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 JENS MAMMEN 1. Descartes' dualisme. Legeme og sjæl Rene Descartes (1596-1650) er ikke kun kendt for at have indført koordinatsystemet i matematikken,

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen 355 Psyke & Logos, 2009,30, 355-379 FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008 Jens Mammen J afskedsforelæsningen prøver jeg gennem en fremstilling af min egen rejse

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion . En fænomenologisk diskussion Torben Hangaard Rasmussen Rasmussen, T. H. (unpub.).. En fænomenologisk diskussion. (pp. 1-35). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for

Læs mere

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL 1 SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER Et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid og

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere