En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv"

Transkript

1 En anden slags musikhistorie? Musikken i holistisk perspektiv Erik Wiedemann Vi, som deltager i denne kongres, beskæftiger beskreftiger os alle med musik. Vi beskæfti beskreftiger os med forskellige slags musik, og vi beskæftiger beskreftiger os med musik ud fra forskellige synsvinkler. For mange, måske mäske de fleste af os, er musik - om ikke udelukkende, så sä dog primært primrert - et æstetisk restetisk fænomen. frenomen. Vi oplever musik som kunst, og vi interesserer os først f~rst og fremmest for komponister og musikere som kunstneriske personligheder, og for deres frembringelser som kunstværker, kunstvrerker, bærere brerere af æstetiske restetiske budskaber. Denne indstilling til musik, som især isrer har rod i klassikkens og romantikkens kunstsyn, har også ogsä ligget bag nyere musikhistorieskrivning med dens koncentration om komponisternes, værkernes, vrerkernes, genrernes og stilarternes historie. For andre af os er musikken i højere h~jere grad, om ikke udel ukkende, et fænomen. frenomen. Vi ser musikken som udtryk for udviklinger i samfundet, i dets klasser og institutioner, vi interesserer os derfor også ogsä for mere anonyme, folkelige og populrere, populære, musikformer, og musikkens reception - og samspillet samfunds mellem meilern musik og publikum i det hele taget - beslaglægger beslaglregger en stor del dei af vores opmærksomhed. opmrerksomhed. Denne indstilling til musik, som især isrer har rod i materialistisk historiesyn og sociologisk teori, er først f~rst fornylig slået släet bredere igennem i nordisk musikhistorieskrivning. Siden sidste kongres er således säledes udkommet de første f~rste to bind af et dansk værk vrerk om musikkens historie i Vesten siden omkring år är 1000 skrevet ud fra sådanne sädanne synspunkter, og et vistnok lignende svensk værk, vrerk, Jan Lings musikhistorie, er på pä trapperne. Måske Mäske kan jeg i denne forbindelse også ogsä nævne nrevne min egen bog omjazzen i Danmark, som udkom sidste år. är. Jeg vil vii tro, at de fleste af os forholder os til musikken ud fra en af disse to opfattelser eller en kombination af dem. Men foruden, skal skai vi sige: den æsteti restetiske og den sociologiske indfaldsvinkel til musikken findes der også ogsä en tredie, som måske mäske ikke er så sä stærkt strerkt repræsenteret reprresenteret her i forsamlingen. Det er en opfattelse afmusikken. som er grundlæggende grundlreggende i mange ikkevestlige musiktraditioner, og som vi vel i dag kender bedst fra indisk musikfilosofi, hvor et fundamentalt udsagn lyder: nada brahman, hvad VI f. eks. kan oversætte oversrette ved: lyden er Gud. Også Ogsä hos europæiske europreiske komponister kan vi finde udtryk for den opfattelse, at musikken ikke i første f~rste række rrekke er til for komponisternes, musikernes, værkernes, vrerkernes, kunstens eller publikums skyld, men at den fremfor alt er noget åndeligt, ändeligt, noget spirituelt, noget gudgivet. Særlig Srerlig velkendt er J. S. Bachs faste signatur, både bäde i de verdslige og i de kirkelige værker: vrerker: S.D.G., Soli Deo

2 36 Erik Wiedemann Gloria, alene til Guds ære. rere. Men denne indstilling - at musik og musikudøvelse musikud~velse er afspejlinger af Guds skabende kraft og udtryk for den universelle orden og sammenhæng sammenhreng - har, kan vi vist roligt sige, ikke haft nogen fremtrædende fremtrredende rolle i europæisk europreisk musikforståelse musikforstaelse siden Bachs tid. Jeg tror imidlertid, at dette er ved at ændre rendre sig, og jeg ser en række rrekke tegn på pa voksende fornemmelse for musikken som spirituelt fænomen. frenomen. Der synes på pä samme tid at være vrere tale om en genopdagelse afhelt e:;'ler alvtgl\mte teorier og teoretikere i europæisk europreisk tradition, og om en stadig ere indgående indgaende beskæfti beskreftigelse med østlig ~stlig musikopfattelse - ikke som musiketnologisk specialitet, men som inspiration for og udfordring til vores egen ek~istentielle musikoplevelse. Denne udvikling synes desuden ikke blot at være vrere noget musikspecifikt, men et led i en omfattende og dybtgående dybtgaende ændring rendring i vesterlandsk forståelse forstaelse aftilværelsen, som bl.a. hænger hrenger sammen med det ny verdensbillede, der tegner sig igennem naturvidenskaberne. Som frellesnrevner fællesnævner for hele denne nyorientering ville jeg bruge betegnelsen betegneisen holistisk (af græsk grresk holon = helhed), altså altsa en opfattelse, der ser verden- ikke som en samling afisolerede enkeltheder, men som en sammenhængende, sammenhrengende, meningsfyldt helhed. I det følgende f~lgende skal skai jeg pr~ve prøve at give et rids af en sådan sadan holistisk musik- og aftilvrereisen, verdensforståelse, verdensforstaelse, først f~rst i historisk, så sa i nutidigt perspektiv. I europæisk europreisk musikhistorie er en holistisk musikopfattelse først f~rst og fremmest at finde iden i pythagoræiske pythagorreiske tradition, som vi i 1980 har fået fäet en sammenfattende fremstilling af i Ove Sundbergs norske Pythagoras og de tonende tau. tall. I l Som det sikkert vil vii være vrere bekendt, tilskrives det Pythagoras, der levede i det 6. årh. arh. f. Kr., at have opdaget de enkle talforhold, som ligger bag de vigtigste intervaller. Det skal skai være vrere sket ved hjælp hjrelp af det enstrengede instrument monochordet, hvor en bevægelig bevregelig stol under strengen benyttes til at inddele denne i afsnit af varierende længde. lrengde. Herigennem viste det sig, at de vigtigste intervaller kunne karakteriseres ved ganske enkle forhold mellem meilern strengelængder, strengelrengder, begyndende med oktaven som 1:2, kvinten som 2:3 og kvarten som 3:4, ligesom de øvrige ~vrige intervaller kunne beskrives ved proportioner med højere h~jere talværdier. talvrerdier. Toneverdenen kom derved til at fremstå fremsta som et musikalsk kosmos, et harmonisk ordnet, struktureret hele. Det skal skai i øvrigt ~vrigt være vrere Pythagoras, der som den første f~rste har kaldt universet»kosmos«(d.v.s. orden, skønhed). sk~nhed). Sundberg siger: Bemærkelsesverdig Bemrerkelsesverdig er den dype betydning grekerne (og andre oldtidskulturer) tilla selve tonesystemet og den skalarnessige skalamessige orden - for oss nrermest nærmest bare et tomt skjema før f~r den levende musikk spiller opp på pa dette grunnlag. De så sa i selve tonesystemet et betydningsfullt uttrykk for orden og skjønnhet, skj~nnhet, og betraktningen av det synes i seg selv å a ha hatt en musikalsk opplevelseseffekt. Så Sä fremstod da også ogsa denne tonenes orden som mønster m~nster på pa erkjennbar orden i det hele. At denne erkjennbare orden samtidig er bærer brerer av opplevelseskvaliteter, av skjønnhetsverdier, skj~nnhetsverdier, bi- 1. Ove Kr. Sundberg: Pythagoras og de tonende tall Oslo 1980.

3 En anden slags stags musikhistorie? 37 drar til å ä gi det pythagoreiske virkelighetsbilde sitt musiske grunnpreg. 2 Det er altså altsä ikke kun en musikalsk, men en universel universei lovmæssighed, lovmmssighed, der kommer til syne gennem talproportionerne bag tonesystemet, og for ræeren rmeren er tingene derfor så sä at sige tallene, og omvendt, ikke blot i toneverdenen, men også ogsä i altet. Gennem musikken forstås forstäs derfor verden. Som Sundberg formulerer det: [... ] musikken har sin forankring i kosmiske prinsipper, hvorfra den henter sin norm og sitt mønster. m~nster. Målet Mälet for den menneskelig frembragte musikk er å ä aktualisere disse prinsipper, som også ogsä er prinsipperne for menneskets sanne selvrealisering. Fungerer den etter sin ideelle bestemmelse, virker den ikke bare til fremme av harmonien i det enkelte menneske, men også ogsä mellom menesket og den store, altomfattende helhet.3 Denne pythagoræiske pythagormiske opfattelse genfindes hos Platon, som i hele sin verdens pythagoforståelsforstäelse er stærkt stffirkt præget prmget af pythagoræisk pythagormisk tankegang. I dialogen Timaios hedder det således, säledes, idet ordet harmoni ikke refererer til musikalsk samklang, men til proportioner: [... ] ogsaa den Del DeI afmusikken, der virker paa vort 0re Øre gennem Klang, er givet os for Harmoniens Skyld. Harmonien, hvis Bevægelser Bevmgelser er slægtede slmgtede med Sjælens Sjmlens Kredsløb Kredsl~b inden i os, er en Gave fra Muserne til den, der omgaas dem med Fornuft; den skænkes skmnkes ikke som et Middel til at skaffe tankeløs tankel~s N Nydelse - hvad man nutildags tror er Meningen med den -, men som en Forbundsfælle, Forbundsfmlle, der kan bidrage til at bringe Orden og indre Overensstemmelse, hvor Harmonien mangler mangier i vore Sjæles Sjmles Kreds beløbl~b. Samme Formaal tjener ogsaa Rytmen, som Muserne har skænket skmnket os, fordi Sjælen Sjmlen hos de fleste af os ikke har den rette Takt og savner Ynde og Finhed. 4 Musikkens betydning som instrument for åndelig ändelig udvikling hos mennesket mod en realisering af dets højere h~jere ideale bestemmelse bestemmeise blev grundlaget for Pythagoras' pædagogiske pmdagogiske virke i sidste del dei af hans liv. I hans skole i Kroton i Syditalien meddeltes bl.a. - i forlængelse forlmngelse af den orfiske mvsterietradition - en hemmelig, en esoterisk lære lmre om tilværelsens tilvmrelsens dybeste sandheder, og disciplene blev derfor - i overensstemeise overensstemelse med grundlæggende grundlmggende regler for beskæftigelse beskmftigelse med mystisk erkendelse - først f~rst og fremmest forberedt til indvielse i denne lære lmre gennem øvelser ~velser i at lytte og tie, og tavshed værdsattes vmrdsattes højere h~jere end veltalenhed. Dette præg prmg af esoterik, af en lære Imre som er forbeholdt de mdviede, udgør udg~r et markant indslag iden i pythagoræiske pythagormiske tradition, og den har derfor kunnet forbinde sig med andre esoteriske systemer, der beskæftiger beskmftiger sig med kosmisk og spirituel erkendelse, astrologi og alkymi og denj~diske jødiske kabbalah med dens 2. Samme, s Samme, s Platon: Timaias, Timaios, oversat af Povl Johs. Jensen, i: Carsten Høeg Hfleg og Hans Ræder Rreder (udg.): Platons Skrifter i Oversættelse, OversfEttelse, bd. 8. København Kflbenhavn 1940, s. 60

4 38 Erik Wiedemann talrnystik. talmystik. Lad mig som et enkelt eksempel nævne nrevne den engelske hermetiske filosof Robert Fludd, der levede fra 1574 til 1637, og som har fremstillet sit verdensbillede i en række rrekke diagramagtige illustrationer med symbolske detaljer fra flere fiere esoteriske traditioner. Vi kan se på pä en af dem,» Verdensmonochordet«(se side 000). Hu: ~uern mooocbo,dum mund.mum mund.lnum cum (ws proporrionihs.conlå proporrionihs.conlö... hlnl ii'a:.in.c"~i s Clti~cllidcom?ofu i A"lU~"UJwmO I Qlcmc.It.",UDdumca"o boc modo dcpulx!ø:.u~ dcpulx!r:.u~ Robert Fludds verdensmonochord er forankret i jordelementet (Terra), som svarer til det græske grreske gamma, den dybeste tone i middelalderens tonesystem. Derpå Derpä følger f~lger med sekundintervaller først f~rst de øvrige ~vrige elementer, vand (Aqua), luft (Aer), og ild (Ignis), d.v.s. den materielle verden; så sä himmellegemerne fra månen mänen til Saturn med solen i midten, d.v.s. kosmos; og endelig, over stjernerne, den empyrreiske empyræiske himmel. Det samlede univers er således säledes opdelt i en dobbeltoktav, der også ogsä har solen i midten. Buerne, som opdeler strengen, angiver til højre h~jre de musikalske intervaller, er, til venstre de matematiske proportioner - intervallet mellem meilern jord og sol er f. eks. en oktav (diapason materialis), svarende til forholdet 1:2 (proportia dupla). 0verst øverst ses Guds hånd, händ, et symbol der også ogsä er almindeligt på pä tarotkort; den holder verdensmonochordet i stemning og sørger s~rger for, at alt er i harmoni. Illustrationen findes i Robertus de Fluctibus: Metaphysica, physica atque technica... Historia. Linz 1519.

5 En anden slags musikhistorie? 39 Robert Fludd, som trods sin tydelige tilknytning til den pythagoræiske pythagorreiske tradition ikke er nævnt nrevnt i Sundbergs bog, er karakteristisk nok blevet genopdaget og biograferet fornylig. 5 Jeg skal skai i øvrigt j1jvrigt ikke gå gä ind på pä den pythagoræiske pythagorreiske traditions historie, men blot minde om en række rrekke af de mere fremtrædende fremtrredende navne med tilknytning til den: På Pä overgangen til middelalderen Augustin og Boethius, i renæssancen renressancen Johannes KepIer, Kepler, hvis love for planeternes bevægelser bevregelser er et resultat af hans beskæftigelse beskreftigelse med de pythagoræiske pythagorreiske talproportioner, i baroktiden og i det 19. århundrede ärhundrede filosofferne Leibniz og Schopenhauer. I det 20. århundrede ärhundrede har især isrer den schweiziske musikfilosof Hans Kayser eftersporet og fundet musikalske proportioner inden for en lang række rrekke discipliner, kemi, atomfysik, krystallografi, astronomi, arkitektur m.m. 6 Kaysers arbejde var bl.a. inspirerende for Paul Hindemith, hvis opera»die Harrnonie Harmonie der Welt«som bekendt handler om Keplers søgen sj1jgen efter den musikalske harmoni i verdensrummet. I vort århundrede ärhundrede er der desuden sket en stærk strerk tilnærmelse tilnrermelse mellem meilern ræisk rreisk og naturvidenskabelig verdensopfattelse. Det hænger hrenger sammen med den nyorientering inden for naturvidenskaberne, der har fundet sted siden Einstein, og som har ført fj1jrt til forkastelse af Newtons mekanistiske model som pythago utilstrækkelig. utilstrrekkelig. Hvor Newtons verdensforklaring kan ses i forlængelse forlrengelse af de grreske græske naturfilosoffer, som stillede spørgsmålet: spj1jrgsmälet: Hvad er verden lavet af, hvad er dens grundlæggende grundlreggende stof? - stiller den moderne naturvidenskab (ligesom Pythagoras og Platon) spørgsmål spj1jrgsmäl som: Hvad er verdens mønster, mj1jnster, form, orden? Vi kan også ogsä sige, at en atomistisk opfattelse af verden som bestående bestäende af separate stoflige enheder afløses aflj1jses af en holistisk opfattelse af verden som et sammenhængende sammenhrengende mønster mj1jnster af energier. Den østrigsk-amerikanske j1jstrigsk-amerikanske kernefysiker Fritjof Capra har i sin bog Fysikkens tao 7 påvist pävist lighederne mellem meilern det verdensbillede, der møder mj1jder os i den moderne fysik, og det verdensbillede, der til alle tider og i alle kulturer har været vreret kendt i de mystiske traditioner. Han beskriver her, hvordan det efter relativitets- og kvanteteorierne og efter den subatomare fysiks opdagelser ikke længere Irengere er muligt at opfatte verden som bestående bestäende af adskilte objekter. Hvor man før fj1jr så sä faste substanser, ser man nu processer og relationer, i stedet for stof ser man aktivitet og abstrakt orden, et billede af verden, som på pä afgørende afgj1jrende punkter falder sammen med det, vi kender fra 0stens østens store filosofisk-religiøse filosofisk-religij1jse systemer som taoismen og hinduismen. Også Ogsä i andre naturvidenskabelige discipliner sker der i disse år är en orientering væk vrek fra den mekanistiske opfattelse mod et holistisk syn: Inden for kemien har Ilya Prigogines opdagelse af såkaldt säkaldt dissipative strukturer i kemiske reaktioner vist sig uforenelig med den 2. termodynamiske lov om den tiltagende entropi, som uundgåeligt uundgäeligt medfører medfj1jrer varmedj1jden varmedøden - idet der viser 5. Joseelyn Joscelyn Godwin: Robert Fludd: Hermetic Philosopher and SurveyorofTwo Worlds. Boulder Se bl.a. Hans Kayser: Orphikon. Eine harmonikaie harmonikale Symbolik. Basel/Stuttgart FritjofCapra: Fysikkens tao. København K~benhavn 1980 (The Tao ofphysics. Berkeley 1975).

6 40 Erik Wiedemann sig et modsatrettet mønster, m~nster, hvorefter systemer, der nedbrydes af entropi, muterer mod en ny orden gennem en selvfornyende reaktion. 8 Inden for biologien finder vi Rupert Sheldrakes teori om morfogenetiske felter, hvor erhvervede egenskaber hos en gruppe individer gennem såkaldt säkaldt morfisk resonans kan overføres overf~res uden påviselig päviselig kommunikation til en anden gruppe, når när antallet af individer, der har erhvervet egenskaberne i den første f~rste gruppe, har passeret en vis trerskel. tærskel. 9 Inden for fysikken er der David Bohms holonomiske teori, hvorefter verdensordenen har to sider, den udfoldede (explicate eller unfolded), som er den, vi opfatter med vores almindelige bevidsthed, og den grundlæggende, grundlreggende, indfoldede (implicate eller enfolded), som kun er tilgængelig tilgrengelig for os i dybt meditative, mystiske eller psykedeliske bevidsthedstilstande. 1o lo Og som endnu et eksempel kanjeg nævne nrevne neurokirurgen Karl Pribrams model afhjernen, som forklarer dens funktion ud fra holografiske principper, der bl.a. indebrerer, indebærer, at de samme informationer oplagres overalt i et mønster, m~nster, der altså altsä kan deles op uden at informationer går gär tabt. II 11 Fælles Frelles for Bohms holonomiske model af universet og Pribrams holografiske afhjernen er det, at de samme informationer principielt kan aflæses aflreses overalt, en decideret pythagorreisk-platonisk pythagoræisk-platonisk opfattelse. I forlængelse forlrengelse af denne omtale af nye opdagelser og teorier inden for naturvidenskaben er det nærliggende nrerliggende at nævne, nrevne, at der også ogsä inden for nyere psykologi er sket en holistisk nyorientering. Her kan C. G. Jungs dybdepsykologi med dens inspirationer fra østlige ~stlige traditioner ses i kontrast til Freuds mere mekanistiske psykologi, svarende til at Freud ønskede ~nskede at overføre overf~re newtonske principper til sin psykologi, mens Jung havde en nær nrer kontakt med kvantefysikeren Wolfgang Pauli. Og den bevidsthedsmodel, som er fremgået fremgäet af Stanislav Grofs psykedeliske forskning, har yderligere videreført videref~rt denjungske psykologi i holistisk retning, idet den antyder, at alt i universet hænger hrenger sammen og kan opleves gennem den menneskelige bevidsthed, som i sidste instans er forbundet med, er en del dei af, en altgennemtrængende altgennemtrrengende kosmisk eller guddommelig bevidsthed. 12 Nogle vil vii måske mäske synes, at dette har ført f~rt os rigeligt langt væk vrek fra musikkens verden, men måske mäske kan det også ogsä for musikfolk være vrere nyttigt, eller ligefrem inspirerende, at betragte, hvad der sker på pä andre aftilværelsens aftilvrereisens områder. omräder. Jeg for mit vedkommende mener i hvert fald, faid, at så sä grundlæggende grundlreggende ændringer rendringer i 8. Ilya Prigogine: From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. San Francisco Rupert Sheldrake: A New Science of af Life: The Hypothesis of af Formative Causation. Los Angeles David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. London Karl Pribram: Languages ofthe Brain. Englewood Cliffs Stanislav Grof: Den indre rejse 1. Kortlægning Kortlregning af menneskets ubevidste gennem LSD-psykoterapi. København K~benhavn (Realms ofthe Human Unconscious: Observations from LSD Research. New York 1975).

7 En anden slags musikhistorie? 41 verdensbilledet som dem, vi møder m9jder i moderne naturvidenskab og psykologi, ikke kan undgå undgä at få fä betydning for det musikalske verdensbillede. Jeg mener ogsä, også, at vi allerede kan se tegn på pä udviklinger iden i vestlige musik og opfatteise, opfattelse, som modsvarer, hvad vi ser på pä andre områder. omräder. Inden for selve musikken - kompositionsmusikken såvel sävel som den improvisa musiktionsbestemttionsbesternte musik - har vi således säledes i de sidste 15 år är set en stærk strerk tendens i retning af en både bäde global og spirituel orientering med tydelig inspiration fra især isrer 9Jstlige østlige traditioner. Inden for kompositionsmusikken kunne man tænke trenke på pä navne som Stockhausen, og i Danmark Per Nørgård, N9Jrgärd, og på pä den periodiske musik, minimalmusikken med folk som Terry Riley, Steve Reich og Philip Glass. Og inden for jazzen er det oplagt at nævne nrevne musikere som John Coltrane, Pharoah Sanders og Keith Jarrett. Også Ogsä i musiklitteraturen er der i de sidste år är fremkommet værker, v3;lrker, der søger s9jger at beskrive udviklingen mod og perspektiverne i en spirituel og holistisk musik. Jeg vil vii her henlede opmærksomheden opmrerksomheden på pä to af disse bøger. b9jger. Den ene er fra 1976 og skrevet af en ung tysk komponist, Peter Michael Hamel. I den engelske udgave med titlen tlen T hroug h M usic usie to the Selt, som er den, jeg kender, beskri ver Hamel bl.a. den nutidige og den ældre reldre europreiske europæiske musik ud fra et spirituelt synspunkt og gennemgår gennemgär flere orientalske traditioner og den esoteriske musikopfattelse, som den bl.a. kommer til udtryk iden i pythagoræiske pythagorreiske skole. 13 Den anden bog udkom sidste år är og er skrevet af en meget gammel komponist, den nu 88-årige 88-ärige fransk-amerikanske Dane Rudhyar, der er bedst kendt som astrolog, men også ogsä har været vreret aktiv som forfatter af musikfilosofiske og almenæstetiskmenrestetiske værker. vrerker. Han var i 9Jvrigt øvrigt allerede fra 1917 stærkt strerkt optaget af studier i indisk musik og fik i 1928 udgivet en bog om emnet i Indien. I The Magic Magie of Tone and the Art of Music Musie har han samlet et langt livs erfaringer med og tanker om musik, 14 og ligesom Peter Michael Hamel udnytter han stoffra orientalsk musikfilosofi. Hovedparten af kapitlerne rummer en gennemgang af intervalrelationer med udgangspunkt i pythegoræisk pythegorreisk tradition, og ud fra sit kendskab til bl.a. hinduistisk litteratur, astrologi og kabbalah foretager han en række rrekke spændende sprendende tolkninger af intervallernes symbolindhold, som det desværre desvrerre vil vii føre f9jre for vidt at gå gä ind på pä her. Rudhyar er, så sä vidt mig bekendt, den første f9jrste musikfilosof, der har inddraget de betragtninger, der findes i Fritjof Capras Fysikkens tao. Han citerer bl.a. Capras ord om at»i et univers, som er et udeleligt hele, og hvor alle former er flydende og stadigt skiftende, er der ikke plads til noget fikseret, fundamentalt enkeltobjekt«, og fortsætter fortsretter herfra: Denne»flydende og stadigt skiftende" skiftende«verden er musikkens verden - musik befriet fra den klassiske tonalitetsteoris intellektuelle og formalistiske begrænsninger, begrrensninger, som, karakteristisk nok, blev fastlagt i samme århundrede, ärhundrede, hvor Newtons og Descartes' opfateiser opfatelser udkrystalliserede 13. Peter Michael Hamel: HarneI: Through Music to the Self Boulder 1979 <Durch Musik zur Selbst. Miinchen München 1976). 14. Dane Rudhyar: The Magic of Tone and the Art of Music. Boulder/London 1982.

8 den moderne videnskabelige indstilling - i det mindste indtil Einstein, Dirac Dirae og Heisenberg. De massive atomer, som for den newtonske fysik udgjorde stoffets fundament [... l, ], svarer i deres abstraktion til de prreeiscise musikalske toner, som iden i klassiske europæiske europreiske musik bevæger bevreger sig efter bestemte besternte regler inden for det stift definerede, men fundamentaltau tomme rum i et musikalsk partitur. Selv opfatter jeg denne måske mäske ganske slående släende betragtning i mindre grad som en annullering eller affærdigelse affrerdigelse af ældre reldre europreisk europæisk kompositionsmusik, men snarere som en understregning af, at det ny verdensbillede, der nu begynder at tegne sig for vore undrende øjne, ~jne, nødvendigvis n~dvendigvis må mä finde sit modstykke i en helt anden slags musik. Er det for meget at antage, at også ogsä fremtidens musikhistorie vil komme til at afspejle et andet syn på pä verden og dermed på pä musikken? Jeg har i dette indlæg indlreg forsøgt fors~gt at fremdrage noget materiale, som måske mäske kan præ være vrere igangsættende igangsrettende på pä en kongres, der som sit hovedtema har emnet Musik Historie - Nutid. Jeg forventer ikke, at der vil vii være vrere enighed om dette materiale, tværtimod tvrertimod regner jeg med, at i hvert fald noget af det vil vii vrere være provokerende for nogle af mine tilhørere. tilh~rere. Forhåbentlig Forhäbentlig kan det tjene som udgangspunkt for en diskussion. 16 Nogle yderligere litteraturhenvisninger Itzak Bentov: Det vilde pendul. København K!Ilbenhavn 1982 (Stalking the Wild Pendulum. New York 1977). Fritjof Capra: The Turning Point. New York Stanislav Grof:»East and West. Ancient Wisdom and Modern Science.«Utrykt ms På Pä dansk i forkortet udgave som»gammel» visdom - ny videnskab.«dagbladet Information 30/ Hans Kayser: Lehrbuch der Harmonik. Basel/Stuttgart Samme: Akroasis. Basel/Stuttgart Anny von Lange: Mensch, Musik, Kosmos I-II. I-lI. Freiburg Hermann Pfrogner: Lebendige Tonwelt. Miinchen München Især Isrer sidste del, dei,»zur Tonordnung im Menschen,«s Fritz Stege: Musik, Magie, Mystik. Remagen Det kunne det, som det viste sig, ikke ved denne lejlighed, idet ordstyreren erklærede erklrerede tiden for udløbet. udl!llbet.

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun 1983. 414 s. Ill.

Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun 1983. 414 s. Ill. Anmeldelser 131 I lay-out og reklameføring reklamef~ring ligner GMH-serien et pluralistisk foretagende. Givetvis spiller forlagets interesser ind her, og det skal skai ikke bebrejdes forfatterne. Værket

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Høit fra Træets grønne Top«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET

FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET FYSIK? JA, HVORFOR FYSIK? JEG HAR TÆNKT OVER DET IGEN OG IGEN, LIGE SIDEN JEG SOM 16 ÅRIG FALDT PLA- DASK FOR FYSIK, PARTIKLERNE OG DET STORE UNIV- ERS. IKKE NOK MED, AT JEG KAN HUSKE, HVILKET ÅR JEG FANDT

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Forord s. 34. Indledning s. 35. Platons idélære s. 35. Pythagoræerne s. 36. Proportionslæren s. 36. Timaios fortælling om verdens skabelse s.

Forord s. 34. Indledning s. 35. Platons idélære s. 35. Pythagoræerne s. 36. Proportionslæren s. 36. Timaios fortælling om verdens skabelse s. Platons Timaios Af Karen Thorsen Indholdsfortegnelse: Forord s. 34 Indledning s. 35 Platons idélære s. 35 Pythagoræerne s. 36 Proportionslæren s. 36 Timaios fortælling om verdens skabelse s. 37 Oplæg til

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Mennesket og Universet En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Big Bang Det voksende Univers Kunst-illustrationer af Universets begyndelse og udvikling Forskellige Verdensbilleder Fra Den flade Jord

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Verdensbilleder Historisk astronomi verdensbilleder

Verdensbilleder Historisk astronomi verdensbilleder Side 1 Til læreren Verdensbilleder Historisk astronomi verdensbilleder Alle kulturer har til enhver tid forsøgt at forstå indretningen af deres omgivelser. Hvor lurer farerne, og hvor uddeler naturen gaver.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere