DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet"

Transkript

1 DSR Kreds Hovedstaden

2 FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres nye arbejdsgange, nye pleje og behandlingsformer og nye strukturer. Udviklingen i befolkningens sundhedstilstand ændrer sig, og der er nye for - ventninger og krav til sygeplejersker. der sker hele tiden både en planlagt ændring af arbejdsfordelingen og en ubevidst, usynlig opgaveglidning mellem faggrupperne. det er nødvendigt, at sygeplejerskerne kan vurdere og argumentere for, hvad deres særlige bidrag til patientforløbet er. det kræver et fagligt miljø, hvor man midt i hverdagen kan stille sig selv og andre de nødvendige kritiske spørgsmål til plejen og prioriteringerne i plejen. Påstand til refleksion: Vi prioriterer arbejdet ud fra faglige argumenter

3 denne pjece introducerer til Koncept og præsenterer redskaber, der kan bidrage til at udvikle den faglige identitet blandt sygeplejersker gennem monofaglig refleksion. Påstand til refleksion: Sygeplejersker yder professionel sygepleje til alle Koncept er afprøvet på en lang række arbejdspladser. det har hjulpet mange sygeplejersker med at blive mere bevidste om, hvor deres kompetencer skal prioriteres i patientforløbet. Monofaglig refleksion Koncept tager udgangspunkt i monofaglige møder, fordi et stærkt tværfagligt samarbejde kræver stærk monofaglighed. Arbejdet med at styrke fagidentiteten drejer sig ikke om at distancere sig fra andre faggrupper, men om at forberede sygeplejersker til at indgå i tvær- og flerfagligt samarbejde. Koncept indeholder følgende elementer: Monofaglige møder på arbejdspladsen for sygeplejersker af ca. en times varighed en gang om måneden sygeplejersker deltager på møderne. tovholderfunktion, der sikrer både styring og refleksion på møderne. tovholderen udpeges af lederen og kan med fordel være en klinisk vejleder, supervisor eller en sygeplejerske, der har pædagogisk viden og erfaring. Påstande som guider til refleksion over det daglige arbejde og sygeplejerskers rolle på den konkrete arbejdsplads. Påstandene er udarbejdet af dsr Kreds Hovedstaden. en forudsætning for, at konceptet kan sættes i værk på en arbejdsplads, er et stærkt ledelsesmæssigt engagement, vilje til at facilitere processen og samarbejde med den udpegede tovholder. Gode råd til tovholderrollen, organiseringen af de monofaglige møder, tiden mellem møderne og samarbejdet mellem ledere og tovholdere findes på søg på Koncept. Det professionelle sprog intentionen bag konceptet er, at den enkelte sygeplejerske og gruppen af syge plejersker får en mulighed for i et monofagligt regi at se kritisk på eget arbejde. Processen skal medvirke til at sygeplejersker bliver bevidste om deres faglige ståsted og udvikler evnen til at argumentere fagligt for problemstillinger i hverdagen. For at møderne kan blive et rum for refleksion og læring, er det nødvendigt at skabe en konstruktiv atmosfære, med mulighed for at forholde sig åbent og nysgerrigt til sig selv og de øvrige deltagere. tovholderen er mødeleder og har i samarbejde med de øvrige deltagere et ansvar for at mødet bliver et sted, hvor man kan reflektere og undre sig. Kreds Hovedstaden tilbyder jævnligt forløb for tovholdere, hvor de bliver støttet til at varetage rollen.

4 det HAndLeR OM SiKKeRHeD Hvad er det, sygeplejersker kan, som andre faguddannede i sundhedsvæsenet ikke kan? Set ud fra borgerens/ patientens synsvinkel er det yderst relevant, at sygeplejersker bliver mere bevidste om, hvor i patientforløbet sygeplejerskers kompetencer er uundværlige. Forskning har vist, at indlæggelsestiden nedsættes, overlevelsen øges og risikoen for komplikationer under indlæggelse mindskes, hvis der er til strækkeligt med sygeplejersker tæt på patienten under indlæggelsesforløbet. Andre undersøgel ser viser, at sygeplejersker hver dag ud fører opgaver, som ikke er relateret til sygeplejen. det er altså essentielt for borgerens sikkerhed, at sygeplejersker bruger deres viden og kompetencer på rette tid og sted. det gælder for alle de områder i sundhedsvæsnet, hvor sygeplejersker er beskæftiget. Sygeplejerskernes særlige bidrag Hvad er sygeplejerskens selvstændige handlingsfelt? eller med andre ord: Hvad er sygeplejerskens genstandsfelt? Sygeplejerskers genstandsfelt er konsekvenser af og reaktioner på syg dommen for patienten/borgerens funktioner og behov 1. Med andre ord drejer det sig om den indvirkning sygdommen, symptomer, be handling og prognose, har på borgerens/patientens mulighed for at mestre sit daglige liv med de aktiviteter og krav, det indebærer. Sygeplejersker har ikke patent på sygepleje. Hvordan finder man ud af, hvor og hvornår i patientforløbet sygeplejerskers kompetencer skal i spil for at patientens/borgerens sikkerhed og sundhed er op timal? Sygeplejersker har i kraft af uddannelsen en bred viden og et fundament til at kunne opfange tegn hos borgeren/ patienten og forbinde disse tegn med hinanden. Sygeplejersker skal: identificere problemstillinger. Sygeplejersker skal derfor ud i forreste linje både på sygehuset og i hjemmeplejen, når det gælder om at identificere problemer, som kræver sygepleje. Ordinere de sygeplejehandlinger, der er nødvendige. Sygeplejerskerne skal vurdere hvilke faglige kompetencer, der skal til for at udføre selve plejeopgaven. en del af plejeopgaverne kan med fordel overgives til personer med den fornødne kompetence fra andre plejegrupper. Sygeplejersker skal med andre ord bl.a. stå for den kliniske beslutningstagning og planlægge plejen. Se på forløb når man drøfter, hvornår en sygeplejerskes kompetence er nødvendig for patienten/borgeren, kan det være en fordel at tage udgangspunkt i patient/ borgerforløbene i stedet for at drøfte opgaver. der er mange, der kan uddannes til at varetage snævre komplicerede opgaver. det essentielle er, at den rette fagperson er til stede på det rette tidspunkt i patientforløbet. Helt overordnet skal sygeplejersker prioritere deres ressourcer i patientforløbet der, hvor der er behov for kompleks sygepleje. 1 Carnevali D. Sygepleieplanleggning. Diagnose og behandling. Gyldendal Norsk Forlag Norge. S.22.

5 Påstand til refleksion: Sygeplejerskers viden og kompetencer bruges rationelt det er blandt andet når: Patientens/borgerens situation er uklar. det kan være ved indlæggelsen på hospitalet, og når patienten skal hjem igen. Her er situationen uklar både for primærsektor og sekundærsektor. Patientens/borgerens situation er ustabil. indsatsen skal evalueres, og der skal tages beslutning om at justere sygeplejen. Patientens/borgerens situation er så kompleks, at det kræver en dyb viden på mange områder. der er behov for at vurdere og planlæg ge forbyggende og sundhedsfremmende tiltag. Påstand til refleksion: Kronisk syge patienter kræver kompleks sygepleje

6 Påstand til refleksion: Plejeplanen er en forudsætning for patientens sikkerhed

7 Påstand til refleksion: Det er sygeplejerskerne, der bestemmer, hvilken pleje, der skal gives Sygeplejerskers rolle og opgaver på en bestemt arbejdsplads vil altid være i udvikling og forandring. den LOKALe FagiDentitet der er en kerne i sygeplejerskers faglige identitet, som beskrevet på de foregående sider, der handler om klinisk beslutningstagning og planlægning af plejen. Men hvordan sygeplejerskers kompetencer bedst anvendes på den specifikke arbejdsplads, er en konstant forhandling, som sygeplejersker skal kunne indgå i. Hvis ikke sygeplejersker selv kan sige, hvad de skal og kan, så gør andre det for dem. Koncept kan medvirke til at sætte skub i en proces, der kan udvikle den lokale faglige identitet. Sådan kommer i i gang Vil i i gang med Koncept? det vigtigste er, at ledelsen på arbejdspladsen ønsker at gå i gang med processen. Lederen skal sørge for at: Skabe plads til, at sygeplejerskerne kan møde en time hver måned i monofagligt regi. Planlægge at så mange sygeplejersker som overhovedet muligt kan deltage i mødet helst et sted mellem Udpege en tovholder. det kan være en sygeplej erske med kompetencer inden for pædagogik, vejledning eller supervision. Hente de påstande, der skal være grund lag for møderne på hjemmesiden Uddele denne pjece til alle deltagere. Gennem hele processen støtte og være i tæt kontakt med tovholderen. Planlægge et forløb med monofaglige møder. informere det øvrige tværfaglige personale. Følge op på møderne med sygeplejerskerne og det øvrige tværfaglige personale. Orientere sig på hvor materiale og andre ressourcer findes ved at søge på Koncept. Koncept på Gå ind på og skriv Koncept i søgefeltet. Vælg siden Fag identitet, hvor du kan finde: Kreds Hovedstadens næste forløb for tovholdere. Støttematerialer til tovholdere og ledere. Henvisninger til artikler om sygeplejefaglig identitet. denne pjece til download. Links til nuværende og tidligere forløb.

8 fagidentitet? er at vide, hvor sygeplejerskernes kompetencer skal bruges i patientforløbet. er at være god til at argumentere for sit fag og sin viden. fordi sygeplejerskers rolle i patientforløbet altid vil være udfordret og til diskussion. fordi det giver arbejdsglæde at gøre det, man er uddannet til. fordi borgerens/patientens sikkerhed og sundhed er på spil. fordi et godt tværfagligt samarbejde kræver stærk monofaglighed. DSR Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, København K Tlf.: Fax:

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere