Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856. Vandplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856. Vandplan 2009-2015"

Transkript

1 Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856 Vandplan

2 Kolofon: Thorsten Møller Olesen og Lars Nørgaard Bach, Limfjordssekretariatet. 29. maj 2015 Rekvirent: Brønderslev Kommune i forbindelse med gennemførelse af indsats i Vandplan 1.2 Limfjorden ( ). Rapporten beskriver en forundersøgelse og detailprojektering for en vandplanindsats i Vandplan Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Forsidefoto: Indsats AAL 856 i Mejerigrøften. Fotoet viser udløbet fra rørledningen, hvor brinker er skredet helt sammen. 2/22

3 Indholdsfortegnelse 1. Vandplanindsats og planforhold Vandplanindsats Oversigtskort - placering af indsats Planforhold Beskrivelse af vandløbet Redegørelse for anlægstekniske muligheder Beskrivelse af indsatsen Opmålinger af vandløb m.v Løsnings alternativer på indsats Anbefalet løsning på indsats Konsekvenser for natur Vandløbs biologi Beskyttede arter og naturtyper Berørte lodsejere og deres holdning Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger Afvandingsforhold Beskyttet natur Kulturhistorie Budget for indsatsen Referenceramme for indsats Budget for projektet Erstatninger Opsummering for det videre arbejde Bilag 1 - Vurdering af beskyttede arter bilag 3 i Lov om Naturbeskyttelse Bilag 2 - Vurdering af beskyttede arter i bilag 5 i Lov om Naturbeskyttelse /22

4 1. Vandplanindsats og planforhold 1.1 VANDPLANINDSATS Den udpegede indsats, AAL 856, åbning af rørlagt vandløb, ligger i Ry Å vandsystem og er omfattet af Vandplan for hovedopland 1.2: Limfjorden. Der er overensstemmelse mellem indsatsen angivet i Vandplanen og de faktiske forhold på lokaliteten, bortset fra at rørlægningen i Vandplanen er angivet til 93 m, mens den faktiske længde er 81,5 m. 1.2 OVERSIGTSKORT - PLACERING AF INDSATS Indsats AAL 856, åbning af rørlagt strækning i Mejerigrøften ligger knap m øst for Serritslev, 37 m nedstrøms Vester Hjelmstedvej. Oversigtskort der viser placeringen af indsats AAL PLANFORHOLD Der er foretaget en gennemgang af samtlige planforhold, der kan tænkes berørt ved gennemførsel af indsatsen. I dette afsnit er kun de væsentligste planforhold, som vurderes at have betydning for projektet beskrevet. Samtlige planforhold der er gennemgået ses af samlerapportens bilag 1. Vandplan Vandløbet er målsat God økologisk tilstand i hhv. Vandplan 1.2 Limfjorden ( ) og i den nye Vandområdeplan /22

5 Det følger af Vandplanens målsætning om God økologisk tilstand, at der også skal sikres kontinuitet (passage) i vandløbet, således at faunaen har mulighed for at vandre. De nærmere kriterier til, at opfylde kravene til kontinuitet fremgår af bilag 7 i Vandplan 1.2 ( ). Mejerigrøften fortsætter opstrøms indsatsen med m vandløb målsat i vandplanen som God økologisk tilstand. Regulativ Vandløbet har status som offentligt vandløb fra Serritslev by og m nedstrøms til udløbet i Ulvhøj Bæk. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vedligeholdelsespraksis mv. er beskrevet i Regulativ for Ulvhøj Bæk med tilløb fra 1994, udarbejdet af det tidligere Brønderslev Kommune. Vandløbet vedligeholdes på baggrund af geometrisk skikkelse. Beskyttet natur Mejerigrøften (vandløb) er udpeget som beskyttet natur. Rørlægningen udpeget til åbning løber over et areal, der henligger som græsningseng. Arealet er ikke registreret som 3 natur af iht. Naturbeskyttelsesloven. Umiddelbart op- og nedstrøms rørlægningen er der 3 natur i form af eng. Kort der viser placeringen af indsats AAL 856, åbning af rørlagt vandløb, samt registreringer af beskyttet natur. Luftfoto 2014 Kulturhistoriske interesser En gennemgang af kulturhistoriske interesser viser, at der ikke er registreret kulturhistoriske fortidsminder i projektområdet. Vendsyssel Historiske Museum er tillige bedt om en udtalelse i forbindelse med projektet. Museet har oplyst følgende: Rørnedlæggelsen ligger i et høj risiko område for især stenalder depotfund, jævnfør det tætved fundne votiv fund (vist på kortet herunder): 5/22

6 "I Mose ved Sønderhaven er fundet 13 Stenredskaber, hvoraf de 11, da den ældre Beskrivelse optoges, opbevaredes paa Gaarden; disse bestod af: 2 slebne Kiler, 4 veltilhuggede Spydspidser og 5 Save; Sagerne stod nedstukne i Tørvelaget i en Rundkreds med Spidserne nedad. Afsat efter det ældre Kort, men rykket østligere, ned i Lavningen; Stedet er dog næppe nøjagtigt aflagt." Der er således betydelig risiko for at selv mindre anlægsarbejde kan påtræffe og beskadige væsentlige fortidsminder. Museet anbefaler derfor at anlægsarbejdet i form af fritlægning af vandløbet placeres i samme tracé som det nedgravede rør samt at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Tekniske anlæg Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. via ledningsregisteret LER.dk, graveforespørgsel nr Der er ikke fundet ledninger i projektområdet. 1.4 BESKRIVELSE AF VANDLØBET Opland og hydrologi Oplandsarealet ved den udpegede rørlagte strækning er ca. 1,87 km 2, og der findes m vandløb opstrøms spærringen. Vandløbet har en gennemsnitlig hældning på 5 0 / 00 på den m lange strækning omfattet af regulativet, varierende ml. 2,4-10,8 0 / 00. Karakteristiske afstrømninger ved den pågældende vandløbsstation er beregnet ud fra karakteristiske afstrømninger i Ry Å, Manna Bro i perioden /22

7 Type vandføring (l/s) / km 2 l/sek Medianminimum 3,9 7,3 Medianmiddel 10,6 19,8 Medianmaksimum 42,2 79,0 Karakteristiske vandføringer beregnet i projektområdet ud fra rapporten afstrømningsmålinger 2002, Nordjyllands Amt, Vandmiljøkontoret 2002 i perioden Beregningerne er baseret på målinger af vandføringen ved Ry Å, Manna bro. Ved besigtigelsen i efteråret 2014 blev vandføringen estimeret til ca. 80 l/s. Tilstand og fysiske forhold Mejerigrøften har relativt gode fysiske forhold på strækningen omkring den udpegede indsats. Vandløbet er karakteriseret ved et pænt fald (se ovenfor om Opland og hydrologi) og er dermed velegnet som gyde- og opvækstvand for fisk. Vandløbet har et reguleret forløb med overvejende sandet bund, men med forekomster af sten og grus. Vandløbsbunden ligger generelt 1-1,5 m under terræn, men på den pågældende strækning ligger vandløbet terrænnært og på den sidste halvdel af rørledningen ligger top af rør i niveau med terræn. Ud over den udpegede rørlægning ved AAL-856 er der ikke kendskab til flere spærringer i vandløbet. I udsætningsplan for Ry Å (DTU Aqua 2007) står om Mejerigrøften: Strækningen fra udspring ved Serritslev til Hjelmstedvej er en reguleret og dybtliggende grøft med ringe vandføring. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1 km, br.: 0,6 m, dybde: <5 cm. Nedstrøms for Hjelmstedvej er der en rørlægning på m som bør fjernes. Nedstrøms fra rørlægningen er der jævn - god vandstrøm og sandet - gruset bund, delvist med velegnet gydebund. Fra området ved Stadevej er bunden kun sandet og uden gydemuligheder, men hele strækningen rummer gode skjul og opvækstbetingelser. Der blev registreret få ældre ørred ved st. 66. Fortsat udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,8 km, gbr.: 1.4 m, dybde: cm. Her udsættes stk. yngel Her udsættes 500 stk. 1- års I Vandplan angives tilstanden vurderet på baggrund af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) til God økologisk tilstand. Det betyder, at der er fundet en faunaklasse 5 efter DVFI systemet. I Vandområdeplan angives tilstanden til Moderat økologisk tilstand på kvalitetselementet smådyr. Tilstanden vurderet på baggrund af makrofytter er ukendt, mens 7/22

8 tilstanden er vurderet som ringe på kvalitetselementet fisk. Vandløbet vurderes således i risiko for manglende målopfyldelse på to kvalitetselementer. Vandløbet er omfattet af indsatsprogrammet til Vandområdeplanen, der er i høring indtil 23. juni. Indsatserne omfatter udskiftning af bundmateriale, etablering af træer og etablering af sandfang. Herudover er oplandet udpeget til indsats i forhold til ukloakerede ejendomme. 2. Redegørelse for anlægstekniske muligheder 2.1 BESKRIVELSE AF INDSATSEN Den udpegede rørlægning ligger i Mejerigrøften, ca. 600 m opstrøms udløbet i Ulvhøj Bæk. Længden af rørlægningen er angivet til 93 m i Vandplanen. Opmåling og besigtigelse har vist, at rørlægningen kun er 81,5 m. Indsats AAL 856 i Mejerigrøften. Den udpegede strækning ligger på et areal, der henligger som natur. Her ses brønden i station m. Det bemærkes at rørledningen her løber i god afstand til skrænten som ses til venstre på fotoet. Ud fra besigtigelse og drøftelse med lodsejer er det vurderet teknisk muligt at åbne hele rørlægningen på nær 6-8 m i nedre ende, der bevares som overkørsel og kreaturpassage. 2.2 OPMÅLINGER AF VANDLØB M.V. LE34 A/S har i efteråret 2014 foretaget en opmåling af vandløbsstrækningen omkring indsats AAL 856. Der er registreret kote på terræn af vandløbsbredderne, vandløbsbund, vandspejl og rørdimensioner. 8/22

9 Længdeprofil af Mejerigrøften på den pågældende strækning. Som det fremgår, er der god overensstemmelse mellem den regulativmæssige bund og opmålt bund, dog ligger der op til 10 cm aflejringer på en knap 50 m strækning opstrøms indløbet i rør. Rørlægningen AAL 856 ligger med en hældning på 3,49 fra indløb til udløb, jf. regulativ og opmåling. Bund af rørledningen ligger cm under terræn. 2.3 LØSNINGS ALTERNATIVER PÅ INDSATS Scenarie 1: Rørledningen graves op og bortskaffes og der etableres en vandløbsbund svarende til den regulativmæssige bund i eksisterende tracé. 6-8 m af den nedre del af rørlægningen bevares som overkørsel og kreaturpassage. Scenarie 2: Som scenarie 1, men på de øverst m af rørlægningen åbnes vandløbet i en bue vest om det eksisterende tracé. Forlægningen laves for at sikre mod tryk fra skrænten. Rørledningen graves op og bortskaffes. 6-8 m af den nedre del af rørlægningen bevares som overkørsel og kreaturpassage. Afvandingsmæssigt er der ikke forskel på de to scenarier. Scenarie 1 vurderes som en dårligere løsning rent vandløbsmæssigt, da vandløbet dels fastholdes i et kanaliseret tracé, og placeringen af vandløbet ved foden af en skrænt vil sandsynligvis kræve, at brinkanlægget sikres med faskiner. Scenarie 2 vurderes som en billigere, bedre og mindre vedligeholdelseskrævende løsning, da 9/22

10 vandløbet lægges i god afstand til skrænten. Scenarie 2 indebærer imidlertid en højere risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder ved gravearbejdet. Der vælges med baggrund i ovenstående at projektere på scenarie ANBEFALET LØSNING PÅ INDSATS Fra station m, 5 m opstrøms indløbet i rørlægningen, til station m etableres der et åbent tracé 2-3 m vest for den eksisterende rørlægning. Fra station m til udløbet fra rørledningen åbnes vandløbet i det eksisterende tracé. Omkring station m bevares 6-8 m af eksisterende rørledning som overkørsel. Projektet er skitseret på nedenstående kort. Længden af det åbne tracé ændres ikke i forhold til den nuværende. Det vurderes, at vandløbsbunden i det nye tracé kommer til at ligge ca. 0,5-1 m under terræn. Vandløbsbunden etableres med en bundbredde på 0,8 ± 0,2 m, svarende til den eksisterende bredde på strækningerne umiddelbart op- og nedstrøms. Den regulativmæssige bundbredde er 50 cm. Brinkanlægget laves i 1:1,5, hvorved vandløbstracéet får en bredde på ca. 2,3-4 m fra kronekant til kronekant. Vandløbsbunden ved indløb i det nye stryg, station m. anlægges i kote 14,85 m, svarende til regulativmæssig bund og nuværende bund. Ved udløb af nyt stryg i station m. anlægges vandløbsbunden i kote 14,54 m, svarende til regulativmæssig bund og nuværende bund. Længden af det nye stryg er uændret i forhold til det eksisterende forløb og den gennemsnitlige hældning forbliver da 3,49 0 / 00. Vandløbsbunden på hele den åbnede strækning udskiftes med et min. 25 cm gruslag. Udlægningen af grus på strækningen skal varieres, så der etableres en høl stryg struktur med varierende dybde og bredde. Strygene etableres i 5-10 m og høllerne lidt kortere. Top af strygene etableres i en kote svarende til projekteret bund og høllerne får således en bund, der ligger under den projekterede bund. Der lægges 2 håndsten pr. løbende meter på hele projektstrækningen som skjul og for at skabe varierede strømforhold på projektstrækningen. Rørledningen på 81,5m, Ø 55 cm betonrør, graves op og bortskaffes. På den øvre strækning, hvor vandløbet forlægges, fyldes det eksisterende tracé med overskudsjord fra etableringen af det åbne forløb. Det resterende overskudsjord oplægges og planeres på de vandløbsnære arealer. Opstrøms eksisterende rørlægning Af opmålingen fremgår at vandløbsbunden opstrøms eksisterende rørindløb ligger ca. 10 cm over regulativmæssig bund på en 50 m strækning. Disse aflejringer graves af og vandløbsbunden udskiftes med min. 25 cm grus på strækningen. Udlægningen af grus på strækningen skal varieres, så der etableres en høl stryg struktur med varierende dybde og bredde. Strygene etableres i 5-10 m og høllerne lidt kortere. Top af strygene etableres i en kote svarende til projekteret bund og høllerne får således en bund, der ligger under den projekterede bund. 10/22

11 Der lægges 2 håndsten pr. løbende meter på hele projektstrækningen som skjul og for at skabe varierede strømforhold på projektstrækningen. Nedstrøms eksisterende rørlægning Ved rørudløbet er der dannet et erosionshul, hvor vandet fra rørledningen har spulet bund og brinker væk på en ca. 10 m strækning. Dette erosionshul fyldes med grus til regulativmæssig bund. Længden af den samlede projektstrækning bliver således ca. 143 m. Kort med angivelse af centrale stationer i projekteringen. Projektstrækningen går fra station m, hvor de øverst 50 m og nederste 10 m af omhandler udskiftning af vandløbsbunden og udlægning af spredte sten. Fra station m åbnes det rørlagte vandløb på nær en 6-8 m strækning der bevares som overkørsel. I det genåbnede vandløb etableres der en bund af grus og der udlægges spredte sten. Fra station m forlægges det åben vandløb 2-3 m mod vest i forhold til eksisterende rørledning. Nedenstående længdeprofil angiver projektstrækningen i Mejerigrøften ved indsats AAL 856 og nedenstående skema viser de regulativmæssige dimensioner for strækningen og de projekterede dimensioner. 11/22

12 Station (m) Regulativ bundkote (m) Fald ( 0 / 00 ) Bundbredde (cm) Opmålt bundkote (m) Projekteret bundkote (m) Projekteret fald ( 0 / 00 ) Bemærkning ,20 4,01 15,20 4,01 Hjelmstedvej, udløb fra rør Ø 100 cm ,03 15,06 15,03 Projektstrækning start ,85 14,94 14,85 Indløb i nyt åbent stryg ,83 * 14,73 14,83 * Indløb i rør Ø 55 cm ,83 3, ,75 14,83 3,49 Brønd Ø125 cm ,54 * 14,19 14,54 * Udløb fra rør Ø 55 cm, Udløb fra nyt stryg ,46 14,46 14,46 Projektstrækning slut ,20 7,56 14,22 14,20 7,56 Skalapæl 7 * * ,80 2,43 * * 12,80 2,43 * Udløb i Ulvhøj Bæk, skalapæl 9 Mejerigrøften AAL 856: Skema der viser regulativmæssig bundkote, fald og bundbredde på den berørte del af Mejerigrøften ved indsats AAL 856. Opmålt bundkote efteråret 2014 er ligeledes vist. Projekteret bundkote er uændret i forhold til regulativet. Jordarbejde Ved projektets gennemførelse, vil der fremkomme overskudsjord. I nærværende projekt vil der med de projekterede forhold fremkomme i størrelsesordenen 1,5-2,5 m 3 overskudsjord pr. løbende meter. På den øvre strækning, hvor vandløbet forlægges, fyldes det eksisterende tracé med overskudsjord fra etableringen af det åbne forløb. Det resterende overskudsjord oplægges og planeres på de vandløbsnære arealer. Græstørv fra alle de arealer der omfattes af gravearbejde eller oplæg af overskudsjord graves af og gemmes, så de kan lægges på de blottede jordflader som en del af reetableringen af arbejdsområdet. Tørvene lægges først og fremmest nederst på de blottede brinkanlæg. Kørsel og oplæg af overskudsjord udføres, så det generer markdriften mindst muligt. Der skal laves aftale med lodsejeren om dette for ud for arbejdets igangsætning. I anlægsfasen skal vandet pumpes forbi det område, hvor der arbejdes, så der kan arbejdes tørt. Dette gøres for at hindre materialetransport til de nedstrøms liggende strækninger. Kørselsvej, oplag, afhændeareal og reetablering af arbejdsareal 12/22

13 Entreprenøren skal kontakte lodsejerne før arbejdet igangsættes mhp. at aftale starttidspunkt, adgangsveje, midlertidige oplagspladser, afhændearealer, hegning ol. Arealet vest for projektstrækningen benyttes som græsningsareal for kreaturer. Arbejdsområdet og adgangsvejen skal retableres til minimum samme stand som før opstart. Det må forventes at arbejdsområdet i nogle områder er blødt, og at der derfor i nogen grad skal anvendes køreplader. Arbejdsarealer, veje og afhændelsesarealer skal efterlades i reetableret stand og skal følge de bestemmelser der fastsættes i forhold til tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens 3. Arkæologisk forundersøgelse Vendsyssel Historiske Museum har vurderet, at der er en forhøjet risiko for at påtræffe værdifulde fortidsminder ved gravearbejde i projektområdet. Entreprenøren skal i god tid forinden arbejdets igangsætning tage kontakt til museet mhp. at koordinere museets tilstedeværelse ved gennemførelsen af projektet. Påtræffes der værdifulde fortidsminder ved gravearbejdet vil arbejdet blive standset indtil bygherrer (Brønderslev Kommune) sammen med museet har besluttet om og hvordan arbejdet kan færdiggøres. Tekniske anlæg Tekniske anlæg i projektområdet skal respekteres og må ikke beskadiges ved gravearbejdet projektet. Der skal altid foretages en graveforespørgsel i LER.DK inden igangsætning af gravearbejdet. Som del af forundersøgelsen er der lavet en graveforespørgsel. Resultatet heraf ses i afsnit 1.3. Arbejdsperiode Af hensyn til kørsel med tunge maskiner til og fra og i projektområdet anbefales det, at anlægsarbejdet udføres i tør periode eller i en periode med frost. Materialer Hældningen på projektstrækning bliver i gennemsnit 3,2-4,01 0 / 00, og strækningen bliver dermed meget velegnet som gydeområde for ørred. Mængden af grus er beregnet ud fra, at der skal lægges grus på 140 meter projektstrækning i et 25 cm tykt lag i 80 cm bredde. Gruset lægges ikke jævnt ud på hele strækningen, men bredde og lagtykkelse varieres alt efter vandløbets lokale hældning og bredde. Den varierede udlægning af grus skal sikre, at der skabes en høl/stryg struktur med stor fysisk variation. Der udlægges skjulesten for fisk ud på hele den 140 meter lange projektstrækning. Disse sten spredes rodet med forskellige størrelser på strækningen. Der anvendes i gennemsnit 2 sten pr. løbende meter vandløb i størrelsen cm. 13/22

14 Materiale Specifikation Mængde Mængde (inkl. Sikkerhedsfaktor 1,5) Gydegrus 85 % nødder (16-32 mm) 28 m 3 42 m 3 15 % singels (32-64mm) Sten - skjul til fisk 2 skjulesten pr m. (10-25 cm) 280 stk. 280 stk. Oversigt over materialer til brug for projektet. Den anvendte grusblanding og lagtykkelse følger anbefalingerne fra DTU Aqua. Ved mængden af grus, regnes der med en sikkerhedsfaktor, da der erfaringsmæssigt bruges op mod 1,5 gange så meget som beregnet. Gydegrus skal være blandet homogent og være med maksimalt 25 % flint. 3. Konsekvenser for natur 3.1 VANDLØBS BIOLOGI Værdien af indsatsen vurderes stor. Gennemførelse af indsatsen vil skabe fri passage i et fint vandløb med potentiale som gyde- og opvækstområde for ørred. Indsatsen bidrager foruden den fri passage med etablering af 140 m vandløb med gode fysiske forhold. Projektet bidrager positivt til at øge tilgængeligheden af de generelt få egnede gydeområder i Ry Å vandsystem. Med ovenstående projektforslag er DTU Aquas vejledning til gydebanker fulgt. Vandplanskriterier til sikring af kontinuitet samt faunapassageudvalgets anbefalinger er også fulgt. 3.2 BESKYTTEDE ARTER OG NATURTYPER Beskyttet natur Vandløbet selv er udpeget som beskyttet natur. Projektet vil have en positiv effekt på naturtypen og på de dyr og planter, der er tilknyttet vandløbet. Der er ikke registreret anden beskyttet natur i projektområdet. Den beskyttede natur umiddelbart uden for projektområdet påvirkes ikke af projektet. Overordnet set vurderes projektet at styrke naturværdierne som helhed, da det genskaber den naturlige dynamik/hydrologi mellem vandløbet og de omkringliggende arealer. Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Brønderslev Kommune er indstillet på at give en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til projektet. 14/22

15 Natura2000 Der er ingen Natura2000 områder i projektområdets nærhed, hvorfor det vurderes, at projektet ikke har indflydelse på bevaringsstatus for arter eller naturtyper i udpegningsgrundlaget i Natura2000 områder. Beskyttede arter Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter opført i hhv. bilag 3 og 5 i Lov om Naturbeskyttelse. Bilag 3 indeholder arter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Bilag 5 indeholder en liste over danske plantearter, der nyder særlig beskyttelse. Projektet vurderes ikke, at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter. Grundlaget for vurderingen er beskrevet nærmere i rapportens bilag 1 og 2. Herudover er der med stor sandsynlighed også ål og bæklampret i vandløbet. Vandringsmulighederne for disse arter forbedres ved projektets gennemførelse. 4. Berørte lodsejere og deres holdning Projektet berører to lodsejere, som vist på kortet herunder. Lodsejernes holdninger til projektet fremgår af nedenstående skema. Det har ikke været muligt at få fat i den ene af de to lodsejere før forundersøgelsens afslutning. 15/22

16 Oplysninger Lodsejer Lodsejer holdning Preben Ørum Pedersen, Marianne Køhler Simonsen, Stadevej 314, matrikel nr. 1a og 6o, , , Morten Sørup Nielsen, Vester Hjelmstedvej 62, matrikel nr. 6c, tlf , PØP orienteret om indsatsen og det foreslåede projekt. Han er indforstået med projektets gennemførelse. Arealet ovenpå rørlægningen og skrænten vest for rørlægningen afgræsses i dag af kreaturer. Ved en åbning af det rørlagte vandløb vil adgangsforholdene til dette areal forringes. Vejledning vedr. erstatning er sendt på mail med beskrivelse af indsatsen. Kontakt ikke lykkedes før forundersøgelsen afslutning. 5. Beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger Afsnittet beskriver eventuelle afværgeforanstaltninger der indgår i projektet. 5.1 AFVANDINGSFORHOLD Der er registreret drænudløb i brønden midt på rørlægningen. Disse og evt. andre dræn sikres frit udløb til det genåbnede vandløb. Vandløbsbunden ændres ikke i forhold til den opmålte eller den regulativmæssige vandløbsbund og projektet påvirker dermed ikke de afvandingsmæssige forhold BESKYTTET NATUR Projektets påvirkning af de beskyttede engarealer begrænses i selve anlægsfasen ved at kørsel, oplæg mm. så vidt muligt foretages på arealer der ikke er omfattet af 3. Ved anlægsarbejdet skal der træffes særlige foranstaltninger til sikring af vandløbet nedstrøms projektområdet. I størst muligt omfang skal der graves og arbejdes i et tørt vandløbstracé for at mindske materialetransporten fra projektstrækningen til de nedstrøms liggende strækninger. Som beskrevet under afsnittet om jordarbejder, skal vandet pumpes udenom arbejdsområdet mens arbejdet pågår. 5.3 KULTURHISTORIE Som beskrevet i afsnit 1.3 har Vendsyssel Historiske Museum gjort opmærksom på, at der er stor risiko for at støde på fortidsminder ved gravearbejde i området. I projektet er risikoen minimeret ved at vælge en løsning, hvor rørledningen åbnes i, eller meget nær, det eksisterende tracé, så uberørte jordlag forstyrres mindst muligt. Vendsyssel Historiske Museum har udtrykt ønske om at foretage en arkæologisk forundersøgelse, ved at overvære gravearbejdet mens det pågår. Entreprenøren skal derfor i god tid forinden 16/22

17 arbejdets igangsætning tage kontakt til museet mhp. at koordinere museets tilstedeværelse ved gennemførelsen af projektet. Påtræffes der værdifulde fortidsminder ved gravearbejdet vil arbejdet blive standset indtil bygherrer (Brønderslev Kommune) sammen med museet har besluttet om og hvordan arbejdet kan færdiggøres. 6. Budget for indsatsen 6.1 REFERENCERAMME FOR INDSATS Referencerammen til fjernelsen af den udpegede spærring er: Indsats Vandløb der åbnes op til (km) Referenceramme (kr./km) Referencebeløb (kr.) Omkostningseffektivt (5*referencebeløb) (kr.) AAL-856 1, Vandløbslængderne opstrøms den udpegede rørlægning, er længden angivet i Vandplanen (miljoegis). Referencerammen (kr./km) er taget fra Bekendtgørelse. nr. 370 af , Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 6.2 BUDGET FOR PROJEKTET Budget til gennemførelse af ovenstående projekt. Anlægsudgifter Beskrivelse Enheder Enhedspris Pris (kr. ex. moms) Grus (gydegrus), leveret 42 m kr./ m Skjulesten/håndsten, leveret 280 stk. = 3 m kr./ m Bortskaffelse af 81,5 m Ø55 cm betonrør Dumper, traktor med vogn 50 timer 550 kr./time Gravemaskine 60 timer 700 kr./time Læssemaskine 4 dage kr./dag Køreplader, leje og håndtering Arbejdsmand 60 timer 300 kr./time Diverse ekstra (dykpumpe ol.) /22

18 Reetablering af arbejdsområde og afhændeareal, herunder tilpasninger af hegn Afholdelse af byggemøder, tilsyn med anlægsarbejdet og afrapportering timer 350 kr./time Licitation 10 timer 350 kr./time I alt Budgettet er lavet som overslag på baggrund af erfaringstal. Dokumentation for rimelige priser laves som del af realiseringen, hvor opgaven udbydes til minimum 2 entreprenører. Projektet vurderes på baggrund af ovenstående at kunne gennemføres for et beløb svarende til ca. 4,9 gange referencerammen. Indsatsen vurderes derfor at kunne gennemføres indenfor statens ramme om omkostningseffektivitet. Den endelige omkostning forbundet med projektets gennemførelse kendes først efter gennemført udbud. Projektet vurderes som beskrevet at have stor betydning for miljøet, hvorfor Brønderslev Kommune indstiller til Staten, at projektet gennemføres. Udgifter til den arkæologiske forundersøgelse (overværelse af gravearbejdet af Vendsyssel Historiske museum) afholdes af museet, da det påvirkede areal i projektet er under m 2. Ved eventuelt fund af værdifulde fortidsminder skal bygherrer sammen med museet vurdere om og hvordan projektet kan gennemføres. Udgifter til eventuelle arkæologiske undersøgelser påhviler bygherrer. En forudsætning for projektets gennemførelse er, at der opnås 100 % tilskud til erstatning. 6.3 ERSTATNINGER Lodsejerne er indforstået med, at projektet gennemføres. I forbindelse med forundersøgelsen har lodsejer Preben Ørum Pedersen udtrykt ønske om erstatning for arealafståelse ved gennemførelse af projektet. I projektet åbnes ca. 75 m rørlagt vandløb, heraf forlægges vandløbet på en ca. 20 m strækning. Foruden arealafståelsen til det åbne vandløb, forringer projektet adgangsforholdene til et mindre areal øst for det genåbnede vandløb, så samlet ca m 2 påvirkes. Overslag på erstatningens størrelse er ikke afklaret, hvorfor der skal tages yderligere kontakt til lodsejeren herom, så erstatning kan søges. Afgørelser om udbetaling af erstatninger foretages i henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Det skal understreges, at det er Naturstyrelsen der alene afgør om lodsejere er berettiget til erstatning, og i hvor stort et omfang, i forhold til deres pulje. 18/22

19 7. Opsummering for det videre arbejde Realisering På baggrund af ovenstående detailprojektering med tilhørende udbudsmateriale er der grundlag for at søge realisering af projektet. Tilladelser og dispensationer I ovennævnte projekt vurderes, at være behov for en række tilladelser og dispensationer. Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer: Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 i forhold til vandløbet Tilladelse til regulering af vandløb i henhold til Vandløbslovens bestemmelser. Projektets dimensioner skal indarbejdes i regulativet. Screening efter habitatdirektivet - vurderes af kommunen VVM screening - vurderes af kommunen Brønderslev Kommune og/eller entreprenøren skal advisere Vendsyssel Historiske Museum tidligst muligt om, hvornår projektet forventes opstartet, så de kan planlægge deres tid og overvære gravearbejdet i projektet. Herudover skal der indgås aftale med berørte lodsejere om projektets gennemførelse og erstatning og kommunen skal søge tilskud til erstatning af lodsejere. 19/22

20 Bilag 1 - Vurdering af beskyttede arter bilag 3 i Lov om Naturbeskyttelse Af nedenstående er vurderet om arter beskyttet efter Lovbekendtgørelse nr. 870 af 14. juni 2013, bilag 3, er fundet i området og om projektet indvirker på arter. Vurderingen er fortaget efter: faglig rapport fra DMU, nr. 457, faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Rapport fra DCE nr. 124, Arter , NOVANA. Dansk navn Latinsk navn Ikke relevant PATTEDYR SMÅFLAGERMUS Alle arter, herunder MICROCHIROTERA Relevant - ikke væsentlig Vandflagermus Myotis daubentoni () Damflagermus Myotis dasycneme () Skægflagermus Myotis mystcinus Brandts Flagermus Myotis brandtii Frynseflagermus Myotis nattereri Bechsteins Flagermus Myotis bechsteini Skimmelflagermus Vespertilio murinus () Sydflagermus Estesicus serotinus () Brun Flagermus Nyctalus noctula Bredøret Flagermus Barbastella barbastellus Langøret Flagermus Plecotus auritus () Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus () Troldflagermus Pipistrellus nathusii Pipistrelflagermus Gnavere Pipistrellus pipistrellus Rodentia Hasselmus Muscardinus avellanarius Birkemus Sicista betulina Rovdyr Carnivora Odder Lutra Lutra Hvaler Alle arter, herunder Marsvin KRYBDYR Sumpskildpadder Europæisk sumpskildpadde Cetacea Phocoena phocoena Emys orbicularis Relevant - væsentlig 20/22

21 Firben Markfirben Lacerta agilis Snoge Coronella austriaca Glatsnog Elaphe longissima Æskulapsnog PADDER Salamandre Stor vandsalamander Triturus cristatus Skivetungede frøer Klokkefrø Bombina bombina Løgfrøer Løgfrø Pelobates fuscus Løvfrøer Løvfrø Hyla arborea Ægte frøer Spidssnudet frø Rana arvalis Springfrø Rana dalmatina Tudser Bufo calamita Strandtudse Bufo viridis Grønbroget tudse FISK Laksefisk Snæbel INSEKTER Biller Coregonus oxyrhynchus Bred vandkalv Dytiscus latissimus Lys skivevandkalv Torbister Graphoderus bilineatus Eremit Osmoderma eremita Sommerfugle Sortplettet blåfugl Maculinea arion Guldsmede Grøn.mosaikguldsmed Aeshna viridis Stor kærguldsmed Grøn kølleguldsmed BLØDDYR Muslinger Leucorrhinia pectoralis Ophiogomphus cecilia Tykskallet malermusling Unio crassus 21/22

22 Bilag 2 - Vurdering af beskyttede arter i bilag 5 i Lov om Naturbeskyttelse Af nedenstående er vurderet om arter beskyttet efter Lovbekendtgørelse nr. 870 af 14. juni 2013, bilag 3, er fundet i området og om projektet indvirker på arter. Vurderingen er fortaget efter: faglig rapport fra DMU, nr. 457, faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Rapport fra DCE nr. 124, Arter , NOVANA. Planter Latinsk navn ikke relevant Relevant - ikke væsentlig Enkelt månerude Botrychium simplex Liden najade Najas flexilis Fruesko Cyripedium calceolus Mygblomst Liparis loeselli Vandranke Luronium natans Gul stenbræk Saxifraga hirculus Krybende sumpskærm Helosciadium repens (Apium repens) Relevant - væsentlig 22/22

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Til: Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Mail to::teknikogmiljo@ringsted.dk Ringsted den 22. juni 2016. Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Vi fremsender

Læs mere

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 300-00015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Kjølskegårds Å AAL-868. Vandplan

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Kjølskegårds Å AAL-868. Vandplan Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Kjølskegårds Å AAL-868 Vandplan 2009-2015 Kolofon: Thorsten Møller Olesen og Lars Nørgaard Bach, Limfjordssekretariatet. 2. juli 2015 Rekvirent: Brønderslev Kommune

Læs mere

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Stade-Mellerup Bæk AAL-860. Vandplan

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Stade-Mellerup Bæk AAL-860. Vandplan Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Stade-Mellerup Bæk AAL-860 Vandplan 2009-2015 Kolofon: Thorsten Møller Olesen og Lars Nørgaard Bach, Limfjordssekretariatet. 2. juli 2015 Rekvirent: Brønderslev Kommune

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G00-2-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. Stevns Kommune har vurderet, at etablering af gyllebeholder

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby

Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby #cpr# Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk Kun sendt pr. e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby Silkeborg Kommune meddeler i medfør af

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

Ansøgningen omhandler åbning og genslyngning af det rørlagte forløb samt udlægning af sten og grus.

Ansøgningen omhandler åbning og genslyngning af det rørlagte forløb samt udlægning af sten og grus. #cpr# Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk Kun sendt pr. e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Sorring Skov Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Udviklingen i NOVANA s Naturovervågning i perioden

Udviklingen i NOVANA s Naturovervågning i perioden Udviklingen i NOVANA s Naturovervågning i perioden 2004-16 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent:

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Burskovbæk AAL 673 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i den øverste del af Glimsholt Å ved åbningen af rørlægningen med reference AAL-673 på 197 meter.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E KOMMUNALE VANDPLANSPROJEKTER VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune Teknisk- og ejendomsmæssig

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg DATO: 25-06-2015 JOURNALNUMMER 06.02.16-P19-6-15

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1785 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Landzonetilladelse. Jakob Lei Aarø 210 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Jakob Lei Aarø 210 6100 Haderslev Jakob Lei Aarø 210 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 31. august 2015 Sagsident: 15/22449

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft.

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft. Oktober 2013 1/27 Indholdsfortegnelse Afgørelse... 4 Lovgrundlag... 4 Redegørelse... 5 Klagevejledning...

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Til de høringsberettigede. Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Houlbjergskov Bæk etablering af faunapassage

Til de høringsberettigede. Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb til Houlbjergskov Bæk etablering af faunapassage Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Tilløb

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen, st. 5.523 6.548 på matr. nr. 1aeæ, 1qt og 12 Nivågård, Karlebo

Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen, st. 5.523 6.548 på matr. nr. 1aeæ, 1qt og 12 Nivågård, Karlebo Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Vand og Natur Claus Matzen Telefon cmat@fredensborg.dk Sagsnr. 14/ 18829 23. september 2014 Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Er tilladelsen ikke udnyttet indenfor tre år efter tilladelsen er givet, bortfalder denne.

Er tilladelsen ikke udnyttet indenfor tre år efter tilladelsen er givet, bortfalder denne. Hedensted Kommune Teknik og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christian Bruun Bundesen Dir: 79755669 Mob: e-mail: Christian.B.Bundesen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk. Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 ngowp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-4-12 Høring af Naturgenopretningsprojekt i Aulum Kontaktperson:

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Skovvej 24, 6500 Vojens v/flemming Skov

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Skovvej 24, 6500 Vojens v/flemming Skov Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Skovvej 24, 6500 Vojens v/flemming Skov Jf. 16 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 868 af 03/07/2015) 12. oktober 2015 Haderslev

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

S I L K E B O R G K O M M U N E. Fjernelse af 8 spærringer i oplandet til Hinge Sø. Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse VANDPLANSPROJEKTER

S I L K E B O R G K O M M U N E. Fjernelse af 8 spærringer i oplandet til Hinge Sø. Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse VANDPLANSPROJEKTER S I L K E B O R G K O M M U N E VANDPLANSPROJEKTER Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 19/12-2013 Sagsnr. : 105269-003 Version : 2 Projektleder : KARA Udarbejdet af : KDMO, RPBA Godkendt af

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere