B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack"

Transkript

1 B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack U JAA(03) Dansk TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack (BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis kompleks [ctb] dyrkningidentifkationsreagenspakke) til brug med BD ProbeTec ET systemet anvender SDA (Strand Displacement Amplification [strengforskydningsamplifikation]) teknologi til identifikationen af Mycobacterium tuberculosis kompleks isoleret fra dyrkning. RESUMÉ OG FORKLARING Brug af DNA prober til dyrkningsidentifikation reducerer tiden påkrævet til identifikation af visse mycobakterier, såsom M. tuberculosis kompleks, fra 1 2 uger med traditionelle metoder til mindre end 24 h. 1 Mycobacterium tuberculosis kompleks (ctb) reagenspakken anvendes med BD ProbeTec ET systemet. Testsystemet anvender homogen SDA teknologi som amplifikationsmetoden og fluorescensenergioverførsel (ET) som metoden til påvisning af tilstedeværelsen af Mycobacterium tuberculosis kompleks fra dyrkning. 2-4 Vækst kan være fra æg-baseret, agar-baseret eller flydende mycobakterievækstmedium. Mycobacterium tuberculosis komplekset består af M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum og M. microti. 5,6 PROCEDURENS PRINCIPPER BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis kompleks (ctb) analysen er baseret på den samtidige amplifikation og påvisning af fokus-dna ved hjælp af amplifikationsprimere og en fluorescensmærket detektorprobe. 2-4 SDA reagenserne tørres i to separate mikrobrønde til engangsbrug. Den behandlede prøve tilsættes primermikrobrønden, som indeholder amplifikationsprimere, fluorescensmærkede detektorprober og andre reagenser. Efter inkubation overføres reaktionsblandingen til amplifikationsmikrobrønden, som indeholder to enzymer (en DNA polymerase og en restriktionsendonuklease), som er nødvendig for SDA. Amplifikationsmikrobrøndene forsegles for at forhindre kontaminering, og inkuberes i en termisk-kontrolleret fluorescensaflæser, som overvåger reaktionen for dannelsen af forstærkede produkter. Hver reaktion sam-forstærker og påviser en intern IAC (Internal Amplification Control [intern amplifikationskontrol]). Formålet med denne kontrol er at bekræfte gyldigheden af amplifikationsreaktionen og identificere potentiel hæmning fra det bearbejdede præparat. Resultater rapporteres gennem en algoritme som positive, negative eller inkonklusive. REAGENSER OG MATERIALER Hver BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis kompleks (ctb) dyrkningidentifkationsreagenspakke indeholder: ctb primermikrobrønde, 24: 4 oligonukleotider 7,6 pmol; dntp 37,6 nmol; detektorprober 30 pmol; syntetisk oligonukleotid kopier. ctb amplifikationsmikrobrønde, 24: Restriktionsenzym 25,5 enheder; DNA polymerase 8 enheder; dntps 10 nmol. Tilbehør: 10 låg, 8 engangsposer, 16 forseglere. Hvert BD ProbeTec ET Mycobacteria Culture Identification (ctb) Sample Processing Kit (BD ProbeTec ET mycobakteriedyrkningsidentifikation [ctb, kan] prøvebearbejdningskit) indeholder: MCI vaskebuffer ml opløsning indeholdende urea; CAPS buffer; dimethylsulfoxid; glycerol og natriumhydroxid. MCI lyseringsbuffer 2 50 ml opløsning af kaliumhydroxid. MCI neutraliseringsbuffer ml opløsning indeholdende bicin, kaliumhydroxid, dimethylsulfoxid, glycerol og 0,03 % Proclin (konserveringsmiddel). Hvert BD ProbeTec ET Mycobacteria Culture Identification [ctb] Control Set (BD ProbeTec ET mycobakteriedyrkningsidentifikation [ctb, kan] kontrolsæt) indeholder: MCI positiv kontrol 20 hver (50 µl tørret) laksetest DNA 5 µg og 750 kopier M. tuberculosis syntetisk oligonukleotid pr. reaktion, kopier i alt. MCI negativ kontrol 20 hver (50 µl tørret) laksetest DNA 5 µg. Instrumenter, udstyr og materialer: BD ProbeTec ET Instrument (BD ProbeTec ET instrument) og instrumentplade, BD ProbeTec ET Proming and Warming Heater (BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat), BD ProbeTec ET oven (BD ProbeTec ET ovn) ovn eller almindelig laboratorieovn der er i stand til at opvarme prøven til 101 C ± 1 C i mindst 30 min. og højest 35 min, BD ProbeTec ET Sonic Bath (BD ProbeTec ET akustisk bad) og akustisk badindsats, BD ProbeTec ET Pipettor (BD ProbeTec ET pipettor) og strømforsyning, 2 ml Sample Tube Rack (2 ml prøveglasstativ), Clear Pipetting Rack (klart pipetteringsstativ), 2 ml Sample Tubes and Caps (2 ml prøveglas og hætter), 2 ml hætter og BD ProbeTec ET Acessories Kit (BD ProbeTec ET tilbehørskit), CultureSwab EZ podepinde. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Mikrocentrifuge med aerosolindeholdende og stadardrotorer, der kan klare x g (såsom Eppendorf model 5417C mikrocentrifuge), vortexmixer, engangshandsker, pipetter med aerosolresistente spidser,der kan levere volumener på 10 µl,100 µl, 500 µl, 600 µl og 1 ml, 1% (vol/ vol) natriumhypochlorit med Alconox*, sterile beholdere, der kan rumme aliquoter med de 3 MCI buffere, ur, tuberkeldræbende desinfektionsmiddel, absorberende puder/gaze, kalibreret termometer. *Tilsæt 7,5 g Alconox til 1 L af en 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit og bland. Klargør frisk blanding dagligt. 1

2 Krav til opbevaring og håndtering: ctb reagenspakker kan opbevares ved 2 33 C. De uåbnede reagenspakker må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Så snart en pose åbnes, er mikrobrøndene stabile i 4 uger, hvis de forsegles korrekt, eller indtil udløbsdatoen, alt efter hvad der kommer først. Må ikke nedfryses. Mycobacteria Culture Identification (MCI) prøvebearbejdningsreagenser kan opbevares ved 2 33 C. Reagenserne må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Må ikke nedfryses. Mycobacteria Culture Identification (MCI) kontroller kan opbevares ved 2 33 C. Kontroller må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Må ikke nedfryses. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro diagnostik 1. Håndterings- og bearbejdningstrinene for præparater til og med varmeinaktiveringstrinet bør udføres i et Klasse II biologisk sikkerhedsskab (BSC). Præparatcentrifugering inden varmeinaktiveringstrinet bør kun foretages med den aerosolindeholdende rotor. Den aerosolindeholdende rotor bør kun åbnes i BSC. Anvend kun standardrotoren til centrifugering af præparater efter varmeinaktivering uden for BSC. 2. Selvom specielle arbejdsområder ikke kræves, fordi BD ProbeTec ET designet reducerer risikoen for amplifikationskontaminering i testmiljøet, er andre forholdsregler til kontrol af kontaminering nødvendige, især for at undgå kontaminering af dyrkninger under bearbejdning eller overførsel. 3. Mikrobrønde, kontroller eller bearbejdningsreagenser fra kit med forskellige lotnumre må ikke ombyttes eller blandes. 4. Anvend fastlagt laboratoriepraksis ved bortskaffelse af brugte pipettespidser, prøveglas, primerlåg og andre engangsartikler. 5. Brug kun BD ProbeTec ET pipettor og BD ProbeTec ET pipettespidser til overførsel af bearbejdede prøver til primermikrobrønde og overførsel af prøver fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene. 6. Reagensposer indeholdende ubrugte primermikrobrønde og amplifikationsmikrobrønde SKAL lukkes omhyggeligt igen efter åbning. Bekræft, at et tørremiddel er til stede, inden reagensposerne lukkes. 7. Pladen indeholdende amplifikationsmikrobrøndene SKAL lukkes korrekt med amplifikationsforsegleren, inden pladen flyttes fra BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparatet til BD ProbeTec ET instrumentet. Lukning er nødvendig for at undgå kontaminering af instrumentet og arbejdsområdet med amplifikationsprodukter. Forseglingsmaterialet må ikke på noget tidspunkt fjernes fra mikrobrøndene. 8. Hvis en testplade overskrider 6 kolonner (> 48 prøver og kontroller) skal et HELT ark med amplifikationsforsegler, inkluderet i tilbehørskittet, anvendes for at forhindre mulig kontaminering. 9. Brug de vedlagte engangsposer til bortskaffelse af de forseglede amplifikationsmikrobrønde efter testning for at forhindre kontaminering af arbejdsområdet med amplifikationsprodukter. 10. SKIFT HANDSKER ved specificerede trin under bearbejdning af prøver o g analyseproceduren for at undgå krydskontaminering af præparater. Hvis handsker får kontakt med præparater, skiftes handskerne straks for at undgå at kontaminere andre præparater. 11. I tilfælde af, at arbejdsområdet eller udstyret kontamineres med prøver eller kontroller, rengøres det kontaminerede område grundigt med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox, og der skylles grundigt med deioniseret/ destilleret vand. Lad overfladen tørre fuldstændigt, inden der fortsættes. 12. Rengør hele arbejdsområdet - bordflader og instrumentflader - med 1% (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox dagligt. Skyl grundigt med deioniseret/destilleret vand. Lad overflader tørre fuldstændigt, inden der fortsættes med yderligere testning. 13. Primermikrobrønde med residualvæske (efter overførsel af væske fra primermikrobrønde til amplifikationsmikrobrønde) udgør en kilde til kontaminering af fokus. Forsegl omhyggeligt primermikrobrønde med pladeforsegleren inden bortskaffelse. 14. Fingre eller hænder må ikke placeres i det akustiske bad, når ultralydteknikken er TÆNDT. Hvis dette gøres, kan det forårsage ubehag og mulig hudirritation. Langvarende skade af bløddele kan også forekomme. 15. Kontrollér ikke temperaturen på det akustiske bad med et kviksølvtermometer. Et digitalt termometer er vedlagt til dette formål. 16. Kontakt Teknisk service i tilfælde af en usædvanlig situation, som for eksempel, hvis der spildes ned i BD ProbeTec ET instrumentet, eller kontaminering med DNA, som ikke kan fjernes ved hjælp af rengøring. 17. Hvis der anvendes en almindelig laboratorieovn, skal man gå frem i henhold til ovnens brugervejledning for så vidt angår korrekt betjening og sikkerhedsforholdsregler. 18. Benyt etablerede laboratorieprocedurer for så vidt angår håndteringen af prøverne under og/eller efter varmeinaktivering. Advarsel H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter brug. P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. 2

3 Farligt H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter brug. P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. DYRKNINGBEARBEJDNINGSPROCEDURER BEMÆRK: Følgende dyrkningbearbejdningsprocedure giver tilstrækkelig prøve til at foretage tre dyrkningidentifikationstest. A. Klargøring på dyrkningprøvebearbejdning - Uden for BSC 1. Prøvebearbejdningsbufferne skal være ved stuetemperatur og blandes grundigt inden brug. Afmål tilstrækkelige buffervolumener over i korrekt mærkede, sterile beholdere for at undgå kontaminering af stambuffere på følgende måde: a. MCI vaskebuffer 1 2 ml pr. fast dyrkningskolonitype til testning, 1 ml pr. flydende vækstmedium til bearbejdning plus 1 2 ml ekstra for at lette pipettering. b. MCI lyseringsbuffer 2 0,1 ml pr. dyrkning og kontroller til bearbejdning plus 0,5 1 ml ekstra for at lette pipettering. c. MCI neutraliseringsbuffer 3 0,6 ml pr. dyrkning og kontroller til bearbejdning plus 0,5 1 ml ekstra for at lette pipettering. d. Undgå kontaminering af buffere ved ikke at hælde resterende buffer tilbage i flaskerne. 2. Anvend mærkater vedlagt prøveglassene og mærk i duplikat 2 ml prøveglas for hver fast dyrkningskoloni til bearbejdning og ét 2 ml prøveglas for hver flydende dyrkning til bearbejdning. 3. Tag hætterne af prøveglassene og dispensér 1,0 ml MCI vaskebuffer 1 over i hvert glas. Sæt hætterne tilbage på glassene. 4. Flyt prøveglassene til BSC. B. Bearbejdning af positive dyrkninger til BD ProbeTec ET ctb testning - inden for BSC BEMÆRK: Som forberedelse på dekantering af præparater klargør en væskebeholder til biologisk farligt affald. 1. Reducér variabel organismeinokulum fra faste mediedyrkninger ved at sikre, at prøvetagning af vækst, slyngning af bearbejdningsglasset og fortyndingsforberedelse foretages korrekt. Foretag følgende trin for faste medier: a. Overfør materiale fra en enkelt koloni fra dyrkningspladen/skråstivnet substrat til det første mærkede prøvebearbejdningsglas indeholdende 1 ml MCI vaskebuffer 1 ved brug af en steril 1 µl plastdyrkningsløkke. b. Hvirvl løkken i bufferen i 5 sekunder for at fjerne organisme fra løkken. Kassér løkken. c. Sæt hætten på prøvebearbejdningsglasset og slyng i 5 sekunder. d. Overfør 10 µl fra det første prøveglas til det andet prøveglas ved brug af en aerosolresistent spids. Sæt hætten tilbage på begge glas og kassér det første prøveglas. e. Gentag trin a-d for hver fast dyrkning. Testning fortsættes med det andet prøveglas. Gå til trin Foretag følgende trin for hver flydende dyrkning: a. Bland dyrkningskarret i 5 sekunder for at sikre homogen blanding af organismer i det flydende dyrkningsmedium. Bearbejd én dyrkning ad gangen. b. Overfør 500 µl af det flydende medium til det korrekt mærkede prøveglas indeholdende 1 ml MCI vaskebuffer 1 ved brug af en aerosolresistent spids. c. Sæt hætten godt fast på glasset. d. Gentag trin a-c for hver flydende dyrkning, der skal testes. 3. SKIFT HANDSKER. 4. Vortex hvert prøveglas i 5 sekunder. 5. Sæt hvert glas i den aerosolindeholdende rotor og sæt det aerosolindeholdende låg godt fast. Tør rotorens ydre af med håndklæder eller gaze fugtet med en antimikrobiel opløsning. 6. Overfør den aerosolindeholdende rotor til mikrocentrifugen. Centrifugér prøverne ved x g i 3 min. BEMÆRK: De angivne centrifugeringsforhold skal overholdes, da utilstrækkelig centrifugering kan forårsage falskt negative resultater. 7. Fjern forsigtigt rotoren fra mikrocentrifugen (uden at bryde den aerosoltætte forsegling) umiddelbart efter centrifugering og returnér rotoren til BSC. 8. Fjern det aerosolindeholdende låg og fjern straks prøverne fra rotoren, idet der udvises forsigtighed for at minimere genblanding af supernatanten og sedimentet. 9. Tag hætten af det første glas og dekantér supernatanten over i væskeaffaldsbeholderen i BSC. Foretag en jævn inverteringsbevægelse og afslut med en nedadgående rap drejning af det inverterede glas. BEMÆRK: Sediment kan frigøres med tiden. Foretag trin 7, 8 og 9 uden forsinkelse. 3

4 10. Sæt hætten fast igen og placér glasset i et 2 ml prøveglasstativ. 11. Gentag trin 9 og 10 for alle prøver. 12. SKIFT HANDSKER. C.1. Prøveopvarmning - BD ProbeTec ET ovn NOTER: Sørg for at hætterne sidder godt fast på prøveglassene. Efterse hætterne på prøveglassen for at sikre, at O-ringene sidder korrekt, inden opvarmning af prøver i ovnen. Hvis O-ringen forekommer ødelagt eller hvis den mangler, skal der anvendes en ny hætte. Der henvises til brugervejledningen til BD ProbeTec ET systemet for fuldstændige betjeningsinstruktioner, inklusive relevante forholdsregler og advarsler. 1. Placér 2 ml prøveglasstativet i ovnen og luk døren. 2. Vælg RUN#01 (KØR#01). Tryk på OK. 3. Tryk på START for at initialisere kørslen. 4. Når kørslen starter, skal følgende trin foretages: a. Klargør BD ProbeTec ET akustisk bad. Dette omfatter: (1) Placér den akustiske badindsats i badet. (2) Fyld det akustiske bad til indikatorstregen Maximum med varmt postevand. (BEMÆRK: Deioniseret vand bør ikke anvendes.) (3) Indstil temperaturen til 65 C og tænd for varmeapparatet. (4) Kør ultralydteknik i 60 min (standardindstilling) med låget til det akustiske bad påsat. b. Sikr standardrotoren i mikrocentrifugen. 5. Efter 15 min i opvarmningscyklussen, skal ovnens eksterne termometer kontrolleres og temperaturen noteres for at sikre, at temperaturen viser 95 C. 6. Ved slutningen af kørslen vil et hørtbart bip lyde, og LCD-displayet angiver, at kørslen er DONE (FULDFØRT). Lås dørens lås op ved at trykke på tasten DOOR OPEN (ÅBN DØR) og fjern 2 ml prøveglasstativet. BEMÆRK: Eventuelle mycobakterier i prøveglassene er nu ikke-levedygtige og efterfølgende manipuleringer kan finde sted uden for BSC. Prøverne skal fortsat behandles som potentielt biologisk farlige. C.2. Prøveopvarmning - almindelig laboratorieovn NOTER: Sørg for, at hætterne sidder godt fast på prøveglassene. Efterse hætterne på prøveglassene for at sikre, at O-ringene sidder korrekt, inden opvarmning af prøver i ovnen. Hvis O-ringen forekommer ødelagt eller hvis den mangler, skal der anvendes en ny hætte. Der henvises til ovnens brugervejledning for fuldstændige betjeningsinstruktioner, herunder relevante forholdsregler og advarsler. 1. Placér 2 ml prøveglasstativet i ovnen og luk døre. 2. Temperaturen i prøven skal nå 101 C ± 1 C og holdes der i mindst 30 min. og højest 35 min. Gældende vejledning for så vidt angår inkubationstid og -temperatur skal følges. 3. Mens prøverne opvarmes i ovnen, gøres følgende: a. Klargør BD ProbeTec ET ultralydsbad. Dette omfatter: (1) Placér ultralydsbadindsatsen i badet. (2) Fyld ultralydsbadet til indikatorstregen Maximum med varmt postevand. (BEMÆRK: Der må ikke anvendes deioniseret vand). (3) Indstil temperaturen til 65 C og tænd for varmeapparatet. (4) Kør ultralydsrensningen i 60 min (standardindstilling) med låget til ultralydsbadet påsat. b. Fastgør standardrotoren i mikrocentrifugen. 4. Tag 2 ml prøveglasstativet ud ved afslutningen af ovnens varmecyklus. ADVARSEL: Håndtér ikke det varme prøvestativ uden egnet personligt beskyttelsesudstyr. Manglende overholdelse af dette kan føre til forbrænding. BEMÆRK: Eventuelle mycobakterier i prøveglassene er nu ikke-levedygtige og efterfølgende manipuleringer kan finde sted uden for BSC. Prøverne skal fortsat behandles som potentielt biologisk. D. Prøvelysering - BD ProbeTec ET akustisk bad ADVARSEL: Fingre eller hænder må ikke placeres i det akustiske bad, når ultralydteknikken er TÆNDT. Hvis dette gøres, kan det forårsage ubehag og mulig hudirritation. Langvarende skade af bløddele kan også forekomme. ADVARSEL: Kontrollér ikke temperaturen på det akustiske bad med et kviksølvtermometer. Et digitalt termometer er vedlagt til dette formål. BEMÆRK: Der henvises til brugervejledningen til BD ProbeTec ET systemet for fuldstændige betjeningsinstruktioner, inklusive relevante forholdsregler og advarsler. 1. Placér prøveglassene i mikrocentrifugen med standardrotoren. 2. Luk låget og impulscentrifugér i 10 sek. 3. Fjern glassene fra centrifugen og undersøg glashætterne for kondensat. Hvis kondensat observeres, skal centrifugering gentages. 4. Sæt glassene tilbage i 2 ml prøveglasstativet. 5. Tag hætten af det første glas. Dispensér 100 µl MCI lyseringsbuffer 2 over i glasset ved brug af en pipettor med en aerosolresistent pipettespids. Sæt hætten tilbage på prøveglasset og stram den. 4

5 6. Gentag for alle prøver, idet en ny spids bruges for hver prøve. 7. SKIFT HANDSKER. 8. Vortex hvert glas i 5 sek. Efterhånden som glassene sættes tilbage i 2 ml prøveglasstativet, skal det sikres, at glassene er tæt tillukkede. Skub glasset, således at kanten af glasset sidder i indkærvningen i stativet. Dette indretter glassene korrekt for maksimal eksponering for ultralydsenergi. 9. SLUK for ultralydteknikken og bekræft, at vandstanden falder til mellem indikatorstregerne Minimum og Maximum på den akustiske badindsats. Aftap eller tilsæt varmt postevand efter behov. Kontrollér temperaturen på det akustiske bad med det digitale termometer for at sikre, at temperaturen er 65 ± 5 C. Fjern termometeret fra badet. 10. Overfør 2 ml prøveglasstativet til den akustiske badindsats. Sæt låget tilbage på det akustiske bad. 11. Indstil uret for det akustiske bad til 45 min, TÆND for ultralydteknikken. 12. SLUK for det akustiske bad ved slutningen af den akustiske procedure og fjern 2 ml prøveglasstativet. Placér stativet på et absorberende papirhåndklæde for at tørre. E. Prøveneutralisering 1. Placér prøveglassene i mikrocentrifugen med standardrotoren. 2. Luk låget og impulscentrifugér i 10 sek. 3. Fjern glassene fra centrifugen og undersøg glashætterne for kondensat. Hvis kondensat observeres, skal centrifugering gentages. 4. Placér glassene i det klare pipetteringsstativ. 5. Tag hætten af det første glas. Dispensér 600 µl MCI neutraliseringsbuffer 3 over i glasset ved brug af en pipettor med en aerosolresistent spids. Sæt hætten tilbage på prøveglasset og stram den. 6. Gentag for alle prøver, idet en ny spids bruges for hvert glas. 7. SKIFT HANDSKER. 8. Vortex hvert glas i 5 sekunder. 9. Impulscentrifugér glassene ved at følge trin 1 3 ovenfor. 10. Sæt glassene tilbage i det klare pipetteringsstativ. 11. Bearbejdede prøver er nu klar til testning på BD ProbeTec ET systemet. BEMÆRK: Hvis testning ikke foretages med det samme, kan bearbejdede prøver opbevares på følgende måde: a. Ved C i op til 12 h. b. Ved 2 8 C i op til 5 dage. Prøver skal slynges i 5 sekunder og genopvarmes i BD ProbeTec ET ovnen eller almindelig laboratorieovnen der er i stand til at opvarme prøven til 101 C ± 1 C i mindst 30 min. og højest 35 min, inden testning. c. Nedfrosne ved -20 C eller koldere (ikke-selvafrimende fryser) i op til 3 måneder. Frosne præparater skal optøs ved stuetemperatur, slynges i 5 sekunder, og genopvarmes i BD ProbeTec ET ovnen eller almindelig laboratorieovnen der er i stand til at opvarme prøven til 101 C ± 1 C i mindst 30 min. og højest 35 min, inden testning. d. Efter glassene er blevet genopvarmet (i trin b og c ovenfor), placeres de i mikrocentrifugen ved brug af standardrotoren. Luk låget og impulscentrifugér i 10 sek. Fjern glassene fra centrifugen og undersøg hætterne for kondensat. Hvis kondensat observeres, skal centrifugering gentages. Placér glassene i det klare pipetteringsstativ. Prøver er nu klar til testning på BD ProbeTec ET systemet. TESTPROCEDURE A. Klargøring af instrument 1. Tænd for instrumentet og lad det varme op inden analysen påbegyndes. a. Primer- og opvarmerapparatet kræver ca. 90 min til opvarmning og stabilisering. Indstillingspunktet for primerkomponenten i primer- og opvarmerapparatet er 72,5 C. Indstillingspunktet for opvarmerkomponenten i primer- og opvarmerapparatet er 54 C. b. BD ProbeTec ET instrumentet er softwarestyret og kræver ca. 30 min til opvarmning. 2. Primer- og varmeapparatets temperaturer skal kontrolleres inden analysen påbegyndes. Termometret i primervarmerapparatet skal vise mellem C. Termometret i opvarmerapparatet skal vise mellem 53,5 54,5 C. 3. Kontrollér temperaturen, der vises på BD ProbeTec ET skærmbilledet. Temperaturen skal vise 47,5 55,0 C. B. BD ProbeTec ET pipettor Der henvises til brugervejledningen til BD ProbeTec ET systemet for detaljerede forklaringer på BD ProbeTec ET pipettorens tastaturfunktioner. Følgende programmer er påkrævet til udførelse af Mycobacterium tuberculosis kompleks (ctb)-analysen. Program 1 overfører væske fra de bearbejdede prøver til ctb primermikrobrøndene. Program 5 overfører væske fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene. Programmér pipettoren som følger. 5

6 Program 1: 1. TÆND for pipettoren. Pipettoren vil bippe en enkelt gang, blinke ZERO (NUL), blinke softwareversionsnummeret og bippe endnu en gang. 2. Tryk på den blå Prog (Program) tast. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil 1 vises for at vælge Program 1. Tryk på Enter. 3. Tryk på Prog (Program) tasten og hold den nede for at gå i programmeringsmodus. Mens der trykkes på Prog (Program) tasten, tryk samtidigt på specialfunktionstasten med en pipettespids eller enden af en papirclips. 4. Tryk på Fill (Fyld). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 200. Tryk på Enter. 5. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 6. Tryk på Enter endnu en gang for at gemme programmet og afslutte. Et bip lyder for at angive, at programmeringen er færdig. 7. Bekræft programmet ved at trykke på udløseren for at gå frem gennem hvert trin. Efterhånden som der flyttes gennem hvert trin, skal hastigheden på aspiration/dispensér indstilles ved brug af Vol (Volumen) tasten. Hastighedsindikatoren fremkommer ved hvert trin. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastighedsindikatoren til at vise 2 firkanter for trinene Fill (Fyld) og Disp (Dispensér) og 3 firkanter for Purge (Tøm). Program 5: 1. Tryk på Prog (Program) tasten. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil 5 vises, for at vælge Program 5. Tryk på Enter. 2. Tryk på Prog (Program) tasten og hold den nede for at gå i programmeringsmodus. Mens der trykkes på Prog (Program) tasten, tryk samtidigt på specialfunktionstasten med en pipettespids eller enden af en papirclips. 3. Tryk på Fill (Fyld). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 100. Tryk på Enter. 4. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 100. Tryk på Enter. 5. Tryk på Mix (Bland). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 50. Tryk på Enter. 6. Tryk på Enter endnu en gang for at gemme programmet og afslutte. Et bip lyder for at angive, at programmeringen er færdig. 7. Bekræft programmet ved at trykke på udløseren for at gå frem gennem hvert trin. Efterhånden som der flyttes gennem hvert trin, skal hastigheden på aspiration/dispensér/bland indstilles med Vol (Volumen) tasten. Hastighedsindikatoren fremkommer ved hvert trin. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastighedsindikatoren til at vise 2 firkanter for funktionerne aspiration og dispensér. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastigheden for blandingen, så den viser 3 firkanter. Programgennemgang Programmerne skal gennemgås, inden proceduren påbegyndes. TÆND for pipettoren for at gennemgå programmerne. Tryk på den blå Prog (Program) tast. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil det rette programnummer vises. Tryk på Enter tasten. Brug pipetteringsudløseren til at gå trinvist gennem programmet. Program 1: Dette program aspirerer 200 µl og dispenserer 150 µl. Pipettorens display skal vise som følger: Fill 200 µl SII (Fyld 200 µl - SII ) Dispense 150 µl SII (Dispensér 150 µl - SII ) Gennemgå Program 5 på samme måde: Program 5: Dette program aspirerer 100 µl; dispenserer 100 µl, og blander 50 µl tre gange. Pipettorens display skal vise som følger: Fill 100 µl SII (Fyld 100 µl - SII ) Dispense 100 µl SII (Dispensér 100 µl - SII ) Mix 50 µl SIII (Bland 50 µl - SIII ) Nul (blinker skiftevis) C. Pladelayout Pladelayoutrapporten genereres fra BD ProbeTec ET instrumentet efter analysetype(r), præparatidentifikation, kontrollotnumre og kitlotnumre logges ind i systemet. Pladelayoutrapporten viser det fysiske layout af præparater og kontroller for hver plade, der skal testes. Denne orientering bruges til både primermikrobrøndpladen og amplifikationsmikrobrøndpladen. For ctb analysen er primermikrobrøndene fuldkomne hvide mikrobrøndstrimler. Amplifikationsmikrobrøndene er hvidstribede mikrobrøndstrimler. D. Klargøring af analysekontroller BEMÆRK: BD ProbeTec ET MCI kontrollerne, MCI lyseringsbuffer 2 og MCI neutraliseringsbuffer 3 bør være ved stuetemperatur inden brug. Brug buffere, som tidligere blev afmålt til prøvebearbejdning. Bland grundigt inden brug. 1. For hver kørsel (plade), der skal testes, klargøres ét MCI negativt kontrolglas og ét MCI positivt kontrolglas. Hvis en plade indeholder mere end ét ctb reagenspakke-lotnummer, skal kontroller testes med hver lot. 2. Tag hætten af det negative kontrolglas. a. Dispensér 100 µl MCI lyseringsbuffer 2 ved brug af en ny pipettespids. b. Dispensér 600 µl MCI nuetraliseringsbuffer 3 ved brug af en ny pipettespids. 3. Sæt hætten godt fast på glasset og vortex i 5 sek. 6

7 4. Tag hætten af det positive kontrolglas. a. Dispensér 100 µl MCI lyseringsbuffer 2 ved brug af en ny pipettespids. b. Dispensér 600 µl MCI nuetraliseringsbuffer 3 ved brug af en ny pipettespids. 5. Sæt hætten godt fast på glasset og vortex i 5 sek. 6. Sæt kontrolglassene i mikrocentrifugen med standardrotoren. Luk låget og impulscentrifugér i 10 sek. Fjern glassene fra centrifugen og sæt dem i det klare pipetteringsstativ. E. Testprocedure 1. Fjern og kassér hætterne fra prøveglassene og kontrollerne for den første kørsel. 2. SKIFT HANDSKER. 3. Klargør primermikrobrøndpladen ved hjælp af pladelayoutrapporten. 4. Genforsegl mikrobrøndposen på følgende måde. a. Anbring posen på en plan flade. Hold den åbne ende fladt med den ene hånd. b. Lad fingrene løbe hen over ydersiden, mens tryk påføres, af forseglingen fra den ene kant af posen til den anden. c. Se efter for at sikre, at posen er forseglet. 5. Vælg Program 1 på BD ProbeTec ET pipettoren. 6. Saml pipettespidser op. Udvid pipettoren ved at trække afstandsknoppen helt ud. BEMÆRK: Ved aspiration af prøver undgå pelletdebris, som kan tilstoppe pipettespidserne og påvirke testresultater. BEMÆRK: Sørg for, at spidserne er sat forsvarligt på pipettoren, så lækage undgås. 7. Aspirér 200 µl fra den første kolonne af prøver. 8. Pres forsigtigt pipettoren sammen, berør siderne af brøndene med pipettespidserne og dispensér 150 µl i den første kolonne af primermikrobrøndene (1A-H). BEMÆRK: Det er vigtigt at dispensere væsker mod mikrobrøndenes indvendige væg for at sikre nøjagtighed og præcision og undgå krydskontaminering. 9. Kassér spidserne. Tryk ned på pipetteringsudløseren for at nulstille pipettoren. 10. Saml nye spidser op, udvid pipettoren og aspirér 200 µl fra den anden kolonne af prøver. 11. Pres forsigtigt pipettoren sammen, berør siderne af brøndene med pipettespidserne og dispensér 150 µl over i den anden kolonne af primermikrobrønde (2 A-H). BEMÆRK: Pipettoren må ikke presses sammen over prøverne eller mikrobrøndene, da dette kan forårsage kontaminering. Pludselige bevægelser kan give dråber eller aerosoler. 12. Kassér spidserne. BEMÆRK: Kassér spidserne forsigtigt for at undgå dråber eller aerosoler, som kan kontaminere arbejdsområdet. 13. Fortsæt med at overføre de resterende prøver til kørslen. 14. Dæk primermikrobrøndpladen med primerlåget og lad pladen inkubere ved stuetemperatur i mindst 20 min. (Kan inkubere op til 6 h.) BEMÆRK: Sæt nye hætter på de bearbejdede prøver. SKIFT HANDSKER. 15. Ved slutningen af primerinkubation klargøres amplifikationsmikrobrøndpladen. Konfigurér amplifikationsmikrobrønden i en plade, der matcher pladelayoutrapporten (samme som primerpladen). Forsegl amplifikationsmikrobrøndposerne igen som beskrevet i trin Tag låget af primermikrobrøndpladen og overfør pladen til primervarmeapparatet. Anbring STRAKS amplifikationsbrøndpladen i opvarmerapparatet for at forvarme. 17. Indstil uret til 10 min. (BEMÆRK: Korrekt tid er vigtig for dette trin.) 18. Ved afslutningen af de 10 min (+/- 1 min) inkubation vælges Program 5 på pipettoren. 19. Saml straks pipettespidserne op og overfør 100 µl fra kolonne 1 i primermikrobrøndpladen til kolonne 1 i amplifikationsmikrobrøndpladen. Berør siderne af brøndene ned pipettespidserne og dispensér væsken. Lad efter dispenseringen pipettoren blande væsken i brøndene automatisk. 20. Kassér spidserne. Saml nye spidser op og fortsæt med at overføre reaktionsblandingen fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene, kolonne efter kolonne, idet der bruges nye spidser for hver kolonne. 21. Når den sidste kolonne er blevet overført, fjernes bagbeklædningen fra en amplifikationsforsegler. (Én 1/2 pladeforsegler vil dække op til 6 kolonner. Hvis pladen overskrider 6 kolonner, SKAL et helt forseglerark bruges). Hold forsegleren i kanterne og læg den over mikrobrøndene. Brug retningslinierne på opvarmerapparatet som hjælp ved påførsel af forsegleren. Tryk nedad på forsegleren for at sikre, at alle mikrobrønde er helt forseglet. 22. Ved BD ProbeTec ET betjeningspanelet flyttes bæreren ud og døren åbnes og pladelåget løftes. Overfør STRAKS (indenfor 30 s) den forseglede amplifikationsmikrobrøndplade til BD ProbeTec ET instrumentet og start kørslen. (Der henvises til brugervejledningen til BD ProbeTec ET systemet for detaljerede instruktioner.) 23. Når kørslen er startet, færdiggøres følgende del af rengøringsproceduren: a. Forsegl primermikrobrøndpladen med en amplifikationsforsegler og fjern pladen fra primer- og opvarmerapparatet. (Brug den varmebestandige handske ved fjernelse af pladen - temperaturen overskrider 70 C.) b. Lad pladen afkøle på bordet i 5 min. Kassér primermikrobrøndene i en beholder til biologisk farligt affald. 7

8 c. Rengør metalpladen: Skyl pladen med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox. Skyl pladen med destilleret eller deioniseret vand. Pak pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre helt, inden den tages i brug igen. 24. Når kørslen er færdig, vil der genereres en udskrift af testresultaterne. 25. Flyt pladebæreren ud af platformen, åbn døren og fjern pladen. Luk døren og sæt pladeplatformen tilbage i instrumentet. 26. Fjern de forseglede amplifikationsmikrobrønde fra pladen. FORSIGTIG: Forseglingsmaterialet må ikke fjernes fra mikrobrønde. De forseglede mikrobrønde kan let fjernes som en enhed ved at holde fat i top og bund af forsegleren og løfte lige op og ud af pladen. Anbring de forseglede mikrobrønde i engangsposen. Forsegl posen. 27. Rengør metalpladen: Skyl pladen med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox. Skyl pladen med destilleret eller deioniseret vand. Pak pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre helt, inden den tages i brug igen. 28. Ved dagens sidste kørsel udføres følgende rengøringsprocedurer: a. Rengør bordpladerne med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox. Lad opløsningen forblive på arbejdsoverfladerne i 2 3 min, tør derefter af med destilleret eller deioniseret vand. b. Rengør prøveglasstativet og det klare pipetteringsstativ ved at nedsænke i 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox i højst 60 sekunder. Skyl grundigt med destilleret eller deioniseret vand og lad lufttørre. c. Rengør de ydre overflader på primer- og opvarmerapparatet og BD ProbeTec ET instrumentet med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox. Tør overfladerne af med destilleret eller deioniseret vand. d. Rengør pipettorhåndtaget (KUN HÅNDTAGET) med 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit. Tør håndtaget af med destilleret eller deioniseret vand og tør med et rent håndklæde. e. Genoplad pipettoren. f. Kassér den forseglede engangspose og biologisk farligt affald i overensstemmelse med fastlagte procedurer for bortskaffelse af kontamineret affaldsmateriale. KVALITETSKONTROL BD ProbeTec ET MCI kontrolsættet leveres separat. En positiv og en negativ kontrol skal inkluderes i hver analysekørsel og for hvert nyt reagenskit-lotnummer. Kontroller kan placeres tilfældigt. Den MCI positive kontrol overvåger for betydelige reagensfejl, fuldførsel af væsentlige procedureelementer (pipettering og inkuberinger), amplifikation og påvisning. Den MCI negative kontrol overvåger for reagens- og/eller miljømæssig kontaminering. De MCI positive og MCI negative kontroller skal testes som henholdsvist positive og negative for at kunne rapportere prøveresultater. Hvis kontrollerne ikke præsterer som forventet, betragtes analysekørslen som ugyldig og instrumentet vil ikke rapportere patientresultater. Hvis kvalitetskontrollen ikke opfylder de forventede resultater, gentages hele kørslen med et nyt sæt kontroller, nye mikrobrønde og de bearbejdede præparater. Hvis de gentagede kvalitetskontroller ikke giver de forventede resultater, kontaktes Teknisk service (se Tolkning af resultater ). Der henvises til afsnit D i TESTPROCEDURE for vejledning i klargøring af kontrollerne. Så snart kontrollerne er blevet klargjort, fortsættes testning som beskrevet i afsnit E i TESTPROCEDURE. En intern IAC (Amplification Control (amplifikationskontrol)) er til stede i hver mikrobrønd. IAC indeholder nukleinsyrefokus, som forstærkes ved tilstedeværelsen af prøvematricen. IAC er designet for at bekræfte gyldigheden af amplifikationsreaktionen og for at identificere potentiel hæmning fra det bearbejdede præparat. Prøvebearbejdningskontrol: En procedurekontrol bør testes regelmæssigt i overensstemmelse med lokale regler for at teste effektiviteten af prøvebearbejdning. Procedurekontrollen består af en suspension af M. tuberculosis stamme H37Ra (f.eks ATCC 25177). Suspensionen bør klargøres på følgende måde: 1. Klargør en McFarland nr. 1 suspension af organismen. 2. Fortynd McFarland suspensionen 1:100 i Middlebrook 7H9 bouillon med glycerol (f.eks. pipettér 0,1 ml McFarland suspension over i 9,9 ml Middlebrook 7H9 bouillon med glycerol og bland grundigt). 3. 1,0 ml aliquoter kan nedfryses ved -20 C eller koldere (ikke-selvafrimende fryser). 4. Cellesuspensionen bør klargøres som en prøve til testning på BD ProbeTec ET systemet. Overvågning for tilstedeværelsen af DNA kontaminering: Inden første kørsel af BD ProbeTec ET analyserne og mindst én gang om måneden derefter skal følgende testprocedure foretages for at overvåge arbejdsområdet og udstyrets overflader for tilstedeværelsen af DNA kontaminering. Overvågning af miljøet er væsentligt for at påvise kontaminering, inden der opstår et problem. 1. Brug en CultureSwab EZ podepind for hvert område*, der skal testes. 2. Mærk et prøveglas for hvert område, der skal podes, og pipettér 100 µl MCI lyseringsbuffer 2 og 600 µl MCI neutraliseringsbuffer 3 over i hvert glas. 3. Dyp den første podepind i bufferblandingen i prøveglasset, og aftør det første område med en bred, fejende bevægelse. 4. Bland podepinden i bufferblandingen, tryk podepinden af, sæt hætten tilbage på glasset og vortex i 5 sek. Kassér podepindene. 5. Gentag for hvert podet område. 8

9 6. Placér glassene i prøveglasstativet og opvarm i ovnen (sektion C under DYRKNINGBEARBEJDNINGSPROCEDURE). 7. Mens glassene varmes op, bruges rene håndklæder vædet med vand til at fjerne rester af bufferblandingen fra de podede overflader. 8. Efter opvarmning placeres glassene i mikrocentrifugen med standardrotoren, låget lukkes og impulscentrifugér i 10 sekunder. 9. Fjern glassene fra centrifugen og undersøg hætterne for kondensat. Hvis kondensat observeres, skal centrifugering gentages. 10. Placér glassene i det klare pipetteringsstativ og fortsæt med TESTPROCEDURE. *Anbefalede områder, der skal testes, omfatter: ovnens overflade, akustisk bad, prøveglasstativ, klart pipetteringsstativ, primer- og opvarmerapparat, sorte mikrobrøndbakker, pipettorhåndtag, instrumentets taster, instrumentets tastatur og arbejdsbordet. Hvis et område giver et positivt resultat, rengøres området med friskt 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit med Alconox. Sørg for, at hele området er vædet med blegemiddelopløsningen og lad blegemiddelopløsningen få lov at blive på fladen i mindst 2 min, eller indtil tørhed opnås. Fjern overskydende blegemiddelopløsning med et rent håndklæde, hvis det er nødvendigt. Aftør området med et rent håndklæde vædet med deioniseret eller destilleret vand og lad fladen tørre. Test området igen. Gentag, indtil der foreligger negative resultater. Hvis der bliver ved med at være kontaminering, kontaktes Teknisk service for yderligere information. TOLKNING AF TESTRESULTATER ctb analyseresultat Positiv Negativ Inkonklusivt Anbefalet rapport Dyrkningidentifikationsprobeanalyse positiv for tilstedeværelsen af M. tuberculosis kompleks DNA. Dyrkningidentifikationsprobeanalyse negativ for tilstedeværelsen af M. tuberculosis kompleks DNA. Gentag dyrkningidentifikationsprobeanalyse fra bearbejdet præparat, hvis voumenen er tilstrækkelig. Hvis det gentagne resultat er positivt eller negativt, anvendes passende erklæring beskrevet ovenfor. Hvis fortsat inkonklusivt, gentages testning fra positiv dyrkning. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Denne metode er udelukkende blevet testet med isolater vokset på æg-baseret, agar-baseret eller flydende mycobakterievækstmedium. Effektivitet med andre vækstmedier er ikke blevet vurderet. Effektiviteten af denne analyse er ikke blevet demonstreret på direkte præparattestning. 2. BD ProbeTec ET ctb analysen er ikke blevet evalueret for testning af AFB vækst i dyrkninger med primært blod eller knoglemarv. 3. BD ProbeTec ET ctb analysen kan ikke anvendes til at differentiere mellem medlemmer af M. tuberculosis komplekset - M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum og M. microti. All arter/underarter af M. tuberculosis komplekset rapporteres som havende IS6110 region. Visse varianter mangler indsættelsessekvensen IS og vil ikke være positive i BD ProbeTec ET ctb analysen. 4. Hvis ikke de proceduremæssige retningslinjer følges, som beskrevet, kan det påvirke testresultater (f.eks. ufuldstændig centrigurering, pipettering, pelletdebris). 5. Flydende dyrkninger testet med BD ProbeTec ET ctb analysen kan videredyrkes for at isolere blandet mycobakterievækst og bekræfte identifikationen af arter i M. tuberculosis komplekset. 6. Brug af BD ProbeTec ET ctb dyrkningidentifikationsanalysen begrænses til personale, som er blevet uddannet i analyseproceduren og BD ProbeTec ET systemet. 7. BD ProbeTec ET ctb dyrkningidentifikationsanalysen er ikke beregnet til at erstatte dyrkning med det formål at teste antimikrobiel følsomhed. 8. BD ProbeTec ET ctb dyrkningidentifikationsanalysen giver kvalitative resultater. Der kan ikke bestemmes en sammenhæng mellem størrelsen af MOTA scoren og antallet af celler i en positiv prøve. 9. M. tuberculosis kompleksets probesekvens, IS6110, er specifik for M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum og M. microti. 10. Hvis der anvendes en almindelig laboratorieovn, skal det sikres, at væsken i prøveglassene når en temperatur på 101 C ± 1 C og at den holdes der i mindst 30 min. med henblik på at sikre, at mycobakterier, der måtte findes i prøven gøres ikke-levedygtige. FORVENTEDE RESULTATER I alt 366 præparater blev indsamlet på fire geografisk forskellige kliniske undersøgelsessteder for at evaluere BD ProbeTec ET ctb analysen. I alt 722 resultater blev anskaffet med BD ProbeTec ET ctb analysen. Hyppighedsfordelinger for de indledningsvise MOTA scorer vises i figur 1 (sammenlignet med ikke-forstærket probereferencemetode) og figur 2 (sammenlignet med det endelige ID-resultat). Tilstedeværelsen eller fraværet af Mycobacterium tuberculosis komplekset bestemmes ved at relatere BD ProbeTec ET ctb MOTA scorer for prøverne til forudbestemte afskæringsværdier. MOTA scoren er en metrik, der anvendes til at vurdere signalstørrelsen som et resultat af reaktionen. MOTA scorens størrelse antyder ikke niveauet af organisme i prøven. Alle beregninger udføres automatisk af instrumentsoftwaren. Præparaterne testet på de fire steder blev identificeret af BD ProbeTec ET som positive, negative eller inkonklusive. Præparater med inkonklusive resultater blev gentaget. Kun én prøve genererede et inkonklusivt resultat ved den indledningsvise testning. Denne prøve var negativ ved gentagelse. 9

10 Sammenlignet med det endelige ID var den gennemsnitlige MOTA score for de positive resultater med en spredning på 242 til og en middelværdi på Den gennemsnitlige MOTA score for negative resultater var med en spredning på 0 til og en middelværdi på 47. MOTA scorens afskæring er Figur 1: Hyppighedsfordeling af ctb MOTA scorer sammenlignet med ikke-forstærket probe (-) (+) Hyppighed < Ikke-forstærket probe TB (-) Ikke-forstærket probe TB (+) MOTA Hyppighedsfordeling af ctb MOTA scorer sammenlignet med ikke-forstærket probe Referenceresultat (Ikke-forstærket probe) < Mtbc (+) Mtbc (-) Figur 2: Hyppighedsfordeling af ctb MOTA scorer sammenlignet med endeligt ID 600 (-) (+) Hyppighed < Endeligt ID TB (-) Endeligt ID TB (+) MOTA Hyppighedsfordeling af ctb MOTA scorer sammenlignet med endeligt ID Referenceresultat (Endeligt ID) < Mtbc (+) Mtbc (-)

11 FUNKTIONSDATA Klinisk evaluering: BD ProbeTec ET ctb analysen blev evalueret på fire geografisk forskellige kliniske steder. I alt 722 resultater fra 366 præparater blev anskaffet med BD ProbeTec ET ctb analysen. Disse resultater blev sammenlignet med en ikkeforstærket probeanalyse, som vist i tabel 1, og med endeligt ID, som vist i tabel 2. Afvigende prøver blev identificeret med en anden metode (reference ID-metoden); enten biokemisk, GLC eller HPLC. Tabel 1: ctb resultat sammenlignet med ikke-forstærket proberesultat ctb resultater Ikke-forstærket probe (+) Ikke-forstærket probe (-) (+) (-) Ved sammenligning med det ikke-forstærkede proberesultat, var den skønnede følsomhed, specificitet 99,6% (226/227) og 95,6 % (473/495). Den samlede procentvise overensstemmelse var 96,8% (699/722). Tabel 2: ctb resultat sammenlignet med endeligt ID-resultat ctb resultater Endeligt ID (+) Endeligt ID (-) (+) (-) Ved sammenligning med endeligt ID var den skønnede følsomhed, specificitet 99,6 % (226/227) og 95,6 % (473/495). Den samlede procentvise overensstemmelse var 96,8 % (699/722). Af de 23 afvigende isolater var ét negativt med BD ProbeTec ET ctb analysen og det blev identificeret med reference ID-metoden som M. tuberculosis kompleks. Ingen af de resterende 22 isolater, som var positive med BD ProbeTec ET ctb analysen, blev identificeret med reference ID-metoden som M. tuberculosis kompleks. BESTILLING kat. nr. Beskrivelse BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack, 24 test BD ProbeTec ET Mycobacteria Culture Identification (ctb) Specimen Processing Kit BD ProbeTec ET Mycobacteria Culture Identification (ctb) Control Set BD ProbeTec ET Accessories Kit (20 primerlåg, afplifikationsforseglere og engangsposer) Pipette Tips, 6 x BD ProbeTec ET Sample Tubes and Caps, 2 ml 200/pakke BD ProbeTec ET Sample Tube Caps, 2 ml, 200/pakke BD ProbeTec ET 2 ml Sample Tube Rack Clear Pipetting Rack BD ProbeTec ET Instrument BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater, (120V) BD ProbeTec ET Pipettor Oven Large Convection 230 V BD ProbeTec ET Sonic Bath. REFERENCER: 1. Kent, P.T., and G.P. Kubica Public health mycobacteriology: a guide for the level III laboratory. USDHHS, Centers for Disease Control, Atlanta. 2. Walker, G. T., Frasier, M. S., Schram, J. L., Little, M. C., Nadeau, J. G., Malinowski, D. P Strand displacement amplification an isothermal, in vitro DNA amplification technique. Nucleic Acids Res. 20(7): Little, M. C., Andrews, J., Moore, R., Bustos, S., Jones, L., Embres, C., Durmowicz, G., Harris, J., Berger, D., Yanson, K., Rostkowski, C., Yursis, D., Price, J., Fort, T., Walters, A., Collis, M., Llorin, O., Wood, J., Failing, F., O Keefe, C., Scrivens, B., Pope, B., Hansen, T., Marino, K., Williams, K., Boenisch, M Strand displacement amplification and homogeneous real-time detection incorporated in a second-generation DNA probe system, BD ProbeTec ET. Clin. Chem. 45(6): Spargo, C. A., Frasier M. S., Van Cleve, M., Wright, D. J., Nycz, C. M., Spears, P. A., Walker, G.T Detection of M. tuberculosis DNA using thermophilic strand displacement amplification. Mol. Cell. Probes 10: Bloodborne Pathogens. Code of Federal Regulations, Title 29, Part , Federal Register 1991, 56: U.S. Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 7. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 8. Yuen, L.K., Ross, B.C., Jackson, K.M. and Dwyer, B Characterization of Mycobacterium tuberculosis strains from Vietnamese patients by southern blot hybridization. J. Clin. Micro. 31:

12 BD Diagnostics Teknisk service og support: uden for USA, skal De kontakte den lokale BD repræsentant eller besøg Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы / 제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生 产 厂 商 Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용 기한 / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до\line / 使 用 截 止 日 期 YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca) ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы) YYYY-MM-DD/YYYY-MM(MM = 월말) MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga) GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas) JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden) YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця) YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月 末 ) Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / 카탈로그 번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目 录 号 Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл /유럽 공동체의 위임 대표 / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧 洲 共 同 体 授 权 代 表 In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료 기기 / In vitro diagnostikos prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / İn Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro / 体 外 诊 断 医 疗 设 备 Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу /온도 제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури / 温 度 限 制 Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치 코드( 로트) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії / 批 号 ( 亚 批 ) Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / <п> тесттері үшін жеткілікті / <n> 테스트가 충분히 포함됨 / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor n testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conţinut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> / 足 够 进 行 <n> 次 检 测

13 Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용 지침 참조 / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları na başvurun / Див. інструкції з використання / 请 参 阅 使 用 说 明 Do not reuse / Не използвайте отново / Nepoužívejte opakovaně / Ikke til genbrug / Nicht wiederverwenden / Μην επαναχρησιμοποιείτε / No reutilizar / Mitte kasutada korduvalt / Ne pas réutiliser / Ne koristiti ponovo / Egyszer használatos / Non riutilizzare / Пайдаланбаңыз / 재사용 금지 / Tik vienkartiniam naudojimui / Nelietot atkārtoti / Niet opnieuw gebruiken / Kun til engangsbruk / Nie stosować powtórnie / Não reutilize / Nu refolosiţi / Не использовать повторно / Nepoužívajte opakovane / Ne upotrebljavajte ponovo / Får ej återanvändas / Tekrar kullanmayın / Не використовувати повторно / 请 勿 重 复 使 用 Serial number / Сериен номер / Sériové číslo / Serienummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / Nº de serie / Seerianumber / Numéro de série / Serijski broj / Sorozatszám / Numero di serie / Топтамалық нөмірі / 일련 번호 / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serie nummer / Numer seryjny /Número de série / Număr de serie / Серийный номер / Seri numarası / Номер серії / 序 列 号 For IVD Performance evaluation only / Само за оценка качеството на работа на IVD / Pouze pro vyhodnocení výkonu IVD / Kun til evaluering af IVD ydelse / Nur für IVD-Leistungsbewertungszwecke / Mόνο για αξιολόγηση απόδοσης IVD / Sólo para la evaluación del rendimiento en diagnóstico in vitro / Ainult IVD seadme hindamiseks / Réservé à l évaluation des performances IVD / Samo u znanstvene svrhe za In Vitro Dijagnostiku / Kizárólag in vitro diagnosztikához / Solo per valutazione delle prestazioni IVD / Жасанды жағдайда «пробирка ішінде»,диагностикада тек жұмысты бағалау үшін / IVD 성능 평가에 대해서만 사용 / Tik IVD prietaisų veikimo charakteristikoms tikrinti / Vienīgi IVD darbības novērtēšanai /Uitsluitend voor doeltreffendheidsonderzoek / Kun for evaluering av IVD-ytelse / Tylko do oceny wydajności IVD / Uso exclusivo para avaliação de IVD / Numai pentru evaluarea performanţei IVD / Только для оценки качества диагностики in vitro / Určené iba na diagnostiku in vitro / Samo za procenu učinka u in vitro dijagnostici / Endast för utvärdering av diagnostisk användning in vitro / Yalnızca IVD Performans değerlendirmesi için / Тільки для оцінювання якості діагностики in vitro / 仅 限 IVD 性 能 评 估 For US: For Investigational Use Only Lower limit of temperature / Долен лимит на температурата / Dolní hranice teploty / Nedre temperaturgrænse / Temperaturuntergrenze / Κατώτερο όριο θερμοκρασίας / Límite inferior de temperatura / Alumine temperatuuripiir / Limite inférieure de température / Najniža dozvoljena temperatura / Alsó hőmérsékleti határ / Limite inferiore di temperatura / Температураның төменгі руқсат шегі / 하한 온도 / Žemiausia laikymo temperatūra / Temperatūras zemākā robeža /Laagste temperatuurlimiet / Nedre temperaturgrense / Dolna granica temperatury / Limite minimo de temperatura / Limită minimă de temperatură / Нижний предел температуры / Spodná hranica teploty / Donja granica temperature / Nedre temperaturgräns / Sıcaklık alt sınırı / Мінімальна температура / 温 度 下 限 Control / Контролно / Kontrola / Kontrol / Kontrolle / Μάρτυρας / Kontroll / Contrôle / Controllo / Бақылау / 컨트롤 / Kontrolė / Kontrole / Controle / Controlo / Контроль / kontroll / Контроль / 对 照 Positive control / Положителен контрол / Pozitivní kontrola / Positiv kontrol / Positive Kontrolle / Θετικός μάρτυρας / Control positivo / Positiivne kontroll / Contrôle positif / Pozitivna kontrola / Pozitív kontroll / Controllo positivo / Оң бақылау / 양성 컨트롤 / Teigiama kontrolė / Pozitīvā kontrole / Positieve controle / Kontrola dodatnia / Controlo positivo / Control pozitiv / Положительный контроль / Pozitif kontrol / Позитивний контроль / 阳 性 对 照 试 剂 Negative control / Отрицателен контрол / Negativní kontrola / Negativ kontrol / Negative Kontrolle / Αρνητικός μάρτυρας / Control negativo / Negatiivne kontroll / Contrôle négatif / Negativna kontrola / Negatív kontroll / Controllo negativo / Негативтік бақылау / 음성 컨트롤 / Neigiama kontrolė / Negatīvā kontrole / Negatieve controle / Kontrola ujemna / Controlo negativo / Control negativ / Отрицательный контроль / Negatif kontrol / Негативний контроль / 阴 性 对 照 试 剂 Method of sterilization: ethylene oxide / Метод на стерилизация: етиленов оксид / Způsob sterilizace: etylenoxid / Steriliseringsmetode: ethylenoxid / Sterilisationsmethode: Ethylenoxid / Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο / Método de esterilización: óxido de etileno / Steriliseerimismeetod: etüleenoksiid / Méthode de stérilisation : oxyde d éthylène / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Sterilizálás módszere: etilén-oxid / Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene / Стерилизация әдісі этилен тотығы / 소독 방법: 에틸렌옥사이드 / Sterilizavimo būdas: etileno oksidas / Sterilizēšanas metode: etilēnoksīds / Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide / Steriliseringsmetode: etylenoksid / Metoda sterylizacji: tlenek etylu / Método de esterilização: óxido de etileno / Metodă de sterilizare: oxid de etilenă / Метод стерилизации: этиленоксид / Metóda sterilizácie: etylénoxid / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Steriliseringsmetod: etenoxid / Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit / Метод стерилізації: етиленоксидом / 灭 菌 方 法 : 环 氧 乙 烷 Method of sterilization: irradiation / Метод на стерилизация: ирадиация / Způsob sterilizace: záření / Steriliseringsmetode: bestråling / Sterilisationsmethode: Bestrahlung / Μέθοδος αποστείρωσης: ακτινοβολία / Método de esterilización: irradiación / Steriliseerimismeetod: kiirgus / Méthode de stérilisation : irradiation / Metoda sterilizacije: zračenje / Sterilizálás módszere: besugárzás / Metodo di sterilizzazione: irradiazione / Стерилизация әдісі сәуле түсіру / 소독 방법: 방사 / Sterilizavimo būdas: radiacija / Sterilizēšanas metode: apstarošana / Gesteriliseerd met behulp van bestraling / Steriliseringsmetode: bestråling / Metoda sterylizacji: napromienianie / Método de esterilização: irradiação / Metodă de sterilizare: iradiere / Метод стерилизации: облучение / Metóda sterilizácie: ožiarenie / Metoda sterilizacije: ozračavanje / Steriliseringsmetod: strålning / Sterilizasyon yöntemi: irradyasyon / Метод стерилізації: опроміненням / 灭 菌 方 法 : 辐 射 Biological Risks / Биологични рискове / Biologická rizika / Biologisk fare / Biogefährdung / Βιολογικοί κίνδυνοι / Riesgos biológicos / Bioloogilised riskid / Risques biologiques / Biološki rizik / Biológiailag veszélyes / Rischio biologico / Биологиялық тәуекелдер / 생물학적 위험 / Biologinis pavojus / Bioloģiskie riski / Biologisch risico / Biologisk risiko / Zagrożenia biologiczne / Perigo biológico / Riscuri biologice / Биологическая опасность / Biologické riziko / Biološki rizici / Biologisk risk / Biyolojik Riskler / Біологічна небезпека / 生 物 学 风 险 Caution, consult accompanying documents / Внимание, направете справка в придружаващите документи / Pozor! Prostudujte si přiloženou dokumentaci! / Forsigtig, se ledsagende dokumenter / Achtung, Begleitdokumente beachten / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / Precaución, consultar la documentación adjunta / Ettevaatust! Lugeda kaasnevat dokumentatsiooni / Attention, consulter les documents joints / Upozorenje, koristi prateču dokumentaciju / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione: consultare la documentazione allegata / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен танысыңыз / 주의, 동봉된 설명서 참조 / Dėmesio, žiūrėkite pridedamus dokumentus / Piesardzība, skatīt pavaddokumentus / Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida / Atenţie, consultaţi documentele însoţitoare / Внимание: см. прилагаемую документацию / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Pažnja! Pogledajte priložena dokumenta / Obs! Se medföljande dokumentation / Dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun / Увага: див. супутню документацію / 小 心, 请 参 阅 附 带 文 档 Upper limit of temperature / Горен лимит на температурата / Horní hranice teploty / Øvre temperaturgrænse / Temperaturobergrenze / Ανώτερο όριο θερμοκρασίας / Límite superior de temperatura / Ülemine temperatuuripiir / Limite supérieure de température / Gornja dozvoljena temperatura / Felső hőmérsékleti határ / Limite superiore di temperatura / Температураның руқсат етілген жоғарғы шегі / 상한 온도 / Aukščiausia laikymo temperatūra / Augšējā temperatūras robeža / Hoogste temperatuurlimiet / Øvre temperaturgrense / Górna granica temperatury / Limite máximo de temperatura / Limită maximă de temperatură / Верхний предел температуры / Horná hranica teploty / Gornja granica temperature / Övre temperaturgräns / Sıcaklık üst sınırı / Максимальна температура / 温 度 上 限 13

14 Keep dry / Пазете сухо / Skladujte v suchém prostředí / Opbevares tørt / Trocklagern / Φυλάξτε το στεγνό / Mantener seco / Hoida kuivas / Conserver au sec / Držati na suhom / Száraz helyen tartandó / Tenere all asciutto / Құрғақ күйінде ұста / 건조 상태 유지 / Laikykite sausai / Uzglabāt sausu / Droog houden / Holdes tørt / Przechowywać w stanie suchym / Manter seco / A se feri de umezeală / Не допускать попадания влаги / Uchovávajte v suchu / Držite na suvom mestu / Förvaras torrt / Kuru bir şekilde muhafaza edin / Берегти від вологи / 请 保 持 干 燥 Collection time / Време на събиране / Čas odběru / Opsamlingstidspunkt / Entnahmeuhrzeit / Ώρα συλλογής / Hora de recogida / Kogumisaeg / Heure de prélèvement / Sati prikupljanja / Mintavétel időpontja / Ora di raccolta / Жинау уақыты / 수집 시간 / Paėmimo laikas / Savākšanas laiks / Verzameltijd / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita / Ora colectării / Время сбора / Doba odberu / Vreme prikupljanja / Uppsamlingstid / Toplama zamanı / Час забору / 采 集 时 间 Peel / Обелете / Otevřete zde / Åbn / Abziehen / Αποκολλήστε / Desprender / Koorida / Décoller / Otvoriti skini / Húzza le / Staccare / Ұстіңгі қабатын алып таста / 벗기기 / Plėšti čia / Atlīmēt / Schillen / Trekk av / Oderwać / Destacar / Se dezlipeşte / Отклеить / Odtrhnite / Oljuštiti / Dra isär / Ayırma / Відклеїти / 撕 下 Perforation / Перфорация / Perforace / Perforering / Διάτρηση / Perforación / Perforatsioon / Perforacija / Perforálás / Perforazione / Тесік тесу / 절취선 / Perforacija / Perforācija / Perforatie / Perforacja / Perfuração / Perforare / Перфорация / Perforácia / Perforasyon / Перфорація / 穿 孔 Do not use if package damaged / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget / Inhal beschädigter Packungnicht verwenden / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. / No usar si el paquete está dañado / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Ne pas l utiliser si l emballage est endommagé / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Егер пакет бұзылған болса, пайдаланба / 패키지가 손상된 경우 사용 금지 / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nelietot, ja iepakojums bojāts / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Må ikke brukes hvis pakke er skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Не использовать при повреждении упаковки / Nepoužívajte, ak je obal poškodený / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Använd ej om förpackningen är skadad / Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın / Не використовувати за пошкодженої упаковки / 如 果 包 装 破 损, 请 勿 使 用 Keep away from heat / Пазете от топлина / Nevystavujte přílišnému teplu / Må ikke udsættes for varme / Vor Wärme schützen / Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα / Mantener alejado de fuentes de calor / Hoida eemal valgusest / Protéger de la chaleur / Držati dalje od izvora topline / Óvja a melegtől / Tenere lontano dal calore / Салқын жерде сақта / 열을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no karstuma / Beschermen tegen warmte / Må ikke utsettes for varme / Przechowywać z dala od źródeł ciepła / Manter ao abrigo do calor / A se feri de căldură / Не нагревать / Uchovávajte mimo zdroja tepla / Držite dalje od toplote / Får ej utsättas för värme / Isıdan uzak tutun / Берегти від дії тепла / 请 远 离 热 源 Cut / Срежете / Odstřihněte / Klip / Schneiden / Κόψτε / Cortar / Lõigata / Découper / Reži / Vágja ki / Tagliare / Кесіңіз / 잘라내기 / Kirpti / Nogriezt / Knippen / Kutt / Odciąć / Cortar / Decupaţi / Отрезать / Odstrihnite / Iseći / Klipp / Kesme / Розрізати / 剪 下 Collection date / Дата на събиране / Datum odběru / Opsamlingsdato / Entnahmedatum / Ημερομηνία συλλογής / Fecha de recogida / Kogumiskuupäev / Date de prélèvement / Dani prikupljanja / Mintavétel dátuma / Data di raccolta / Жинаған тізбекүні / 수집 날짜 / Paėmimo data / Savākšanas datums / Verzameldatum / Dato prøvetaking / Data pobrania / Data de colheita / Data colectării / Дата сбора / Dátum odberu / Datum prikupljanja / Uppsamlingsdatum / Toplama tarihi / Дата забору / 采 集 日 期 µl/test / µl/тест / µl/test / µl/εξέταση / µl/prueba / µl/teszt / µl/테스트 / мкл/тест / µl/tyrimas / µl/pārbaude / µl/teste / мкл/аналіз / µl/ 检 测 Keep away from light / Пазете от светлина / Nevystavujte světlu / Må ikke udsættes for lys / Vor Licht schützen / Κρατήστε το μακριά από το φως / Mantener alejado de la luz / Hoida eemal valgusest / Conserver à l abri de la lumière / Držati dalje od svjetla / Fény nem érheti / Tenere al riparo dalla luce / Қараңғыланған жерде ұста / 빛을 피해야 함 / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no gaismas / Niet blootstellen aan zonlicht / Må ikke utsettes for lys / Przechowywać z dala od źródeł światła / Manter ao abrigo da luz / Feriţi de lumină / Хранить в темноте / Uchovávajte mimo dosahu svetla / Držite dalje od svetlosti / Får ej utsättas för ljus / Işıktan uzak tutun / Берегти від дії світла / 请 远 离 光 线 Hydrogen gas generated / Образуван е водород газ / Možnost úniku plynného vodíku / Frembringer hydrogengas / Wasserstoffgas erzeugt / Δημιουργία αερίου υδρογόνου / Producción de gas de hidrógeno / Vesinikgaasi tekitatud / Produit de l hydrogène gazeux / Sadrži hydrogen vodik / Hidrogén gázt fejleszt / Produzione di gas idrogeno / Газтектес сутегі пайда болды / 수소 가스 생성됨 / Išskiria vandenilio dujas / Rodas ūdeņradis / Waterstofgas gegenereerd / Hydrogengass generert / Powoduje powstawanie wodoru / Produção de gás de hidrogénio / Generare gaz de hidrogen / Выделение водорода / Vyrobené použitím vodíka / Oslobađa se vodonik / Genererad vätgas / Açığa çıkan hidrojen gazı / Реакція з виділенням водню / 会 产 生 氢 气 Patient ID number / ИД номер на пациента / ID pacienta / Patientens ID-nummer / Patienten-ID / Αριθμός αναγνώρισης ασθενούς / Número de ID del paciente / Patsiendi ID / No d identification du patient / Identifikacijski broj pacijenta / Beteg azonosító száma / Numero ID paziente / Пациенттің идентификациялық нөмірі / 환자 ID 번호 / Paciento identifikavimo numeris / Pacienta ID numurs / Identificatienummer van de patiënt / Pasientens ID-nummer / Numer ID pacjenta / Número da ID do doente / Număr ID pacient / Идентификационный номер пациента / Identifikačné číslo pacienta / ID broj pacijenta / Patientnummer / Hasta kimlik numarası / Ідентифікатор пацієнта / 患 者 标 识 号 Fragile, Handle with Care / Чупливо, Работете с необходимото внимание. / Křehké. Při manipulaci postupujte opatrně. / Forsigtig, kan gå i stykker. / Zerbrechlich, vorsichtig handhaben. / Εύθραυστο. Χειριστείτε το με προσοχή. / Frágil. Manipular con cuidado. / Õrn, käsitsege ettevaatlikult. / Fragile. Manipuler avec précaution. / Lomljivo, rukujte pažljivo. / Törékeny! Óvatosan kezelendő. / Fragile, maneggiare con cura. / Сынғыш, абайлап пайдаланыңыз. / 조심 깨지기 쉬운 처리 / Trapu, elkitės atsargiai. / Trausls; rīkoties uzmanīgi / Breekbaar, voorzichtig behandelen. / Ømtålig, håndter forsiktig. / Krucha zawartość, przenosić ostrożnie. / Frágil, Manuseie com Cuidado. / Fragil, manipulaţi cu atenţie. / Хрупкое! Обращаться с осторожностью. / Krehké, vyžaduje sa opatrná manipulácia. / Lomljivo - rukujte pažljivo. / Bräckligt. Hantera försiktigt. / Kolay Kırılır, Dikkatli Taşıyın. / Тендітна, звертатися з обережністю / 易 碎, 小 心 轻 放 14

15 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA Benex Limited Pottery Road, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. Proclin is a trademark of Rohm and Haas Co. Alconox is a trademark of Alconox, Inc. BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD 15

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) amplificeret DNA-analyse anvender, når det testes med BD ProbeTec ET systemet, Strand Displacement

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays TILSIGTET BRUG 3300754JAA(01) 2013-11 U 0344 Dansk BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER BD

PROCEDURENS PRINCIPPER BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA 2008/09 Dansk Patent Numbers: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869;

Læs mere

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays 3300754JAA 2008/09 Dansk USA patent nr. 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336;

Læs mere

BProbeTec ET Mycoplasma pneumoniae (MP) Amplified DNA Assay Dansk U Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 81961 26/4 USA patent nr 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726;

Læs mere

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay Dansk 81957 344 28/1 USA patent nr. 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,63; 5,928,869;

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

B ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay

B ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay B ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay 8081408(05) 0086 2015-08 Dansk TILSIGTET BRUG BD ProbeTec Chlamydia trachomatis Q x Amplified DNA Assay (amplificeret DNA-analyse), når den

Læs mere

UMMJSPUJUSSP. c~ñw=prpjsnjqtjor1qs

UMMJSPUJUSSP. c~ñw=prpjsnjqtjor1qs ! mêçäéqéå=bq= éáééííçê= _êìöéêã~åì~ä= _ÉÅíçåI=aáÅâáåëçå=~åÇ=`çãé~åó= T=içîÉíçå=`áêÅäÉ= pé~êâëi=j~êóä~åç=onnro=rp^= UMMJSPUJUSSP _bkbu=iáãáíéç= _~ó=h=n~lçi=pü~ååçå=fåçìëíêá~ä=bëí~íé= pü~ååçåi=`çìåíó=`ä~êéi=fêä~åç=

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

ProbeTec Trichomonas vaginalis (TV) Qx Amplified DNA Assay

ProbeTec Trichomonas vaginalis (TV) Qx Amplified DNA Assay ProbeTec Trichomonas vaginalis (TV) Qx Amplified DNA Assay 1 8089063(05) 2015-08 Dansk 441917, 443433 TILSIGTET BRUG BD ProbeTec Trichomonas vaginalis (TV) Q x Amplified DNA Assay (Amplificeret DNA-analyse)

Læs mere

BProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay 8010960 U 2006/04 Dansk USA patent nr 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869;

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack 3300759JAA(04) 2015-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01

Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 B ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 U 0344 Patentnumre: 5.270.184; 5.547.861; 5.648.211; 5.712.124; 5.744.311; 5.846.726; 5.851.767;

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Ponto hygiejnevejledning

Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Ponto hygiejnevejledning Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Ponto hygiejnevejledning Tillykke I de første par uger efter operationen er det meget vigtigt at passe godt på huden rundt om implantatstedet. Selv

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge.

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge. D ON-Q* smertelindringssystem Patientvejledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighedskontrolenhed Klemme Filter Fastgøres Til Kateter Slange B ONDEMAND * Bolusknap Flow Regulator C Fast Flowhastighed

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere