SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A M 2 SOLVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME"

Transkript

1 Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A M 2 SOLVARME

2 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A M2 SOLVARME Revision 01 Dato Udarbejdet af HLLM Kontrolleret af CHTF Godkendt af CHTF Beskrivelse Projektforslag Ref Dokument ID / SVEBLL-Projektforslag-001 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F \\Ramcphprw03\pw_icd_workdir$\4100\607206_1\SVEBLL-Projektforslag-001-Projektforslag m2 solfangere.docx

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Varmeforsyningsloven VVM-pligt Kommuneplan Lokalplan 3 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 4 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETABLERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD 4 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN 4 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLINGER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER 5 9. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Generelle forudsætninger Samfundsøkonomiske forudsætninger Selskabsøkonomiske forudsætninger SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FORBRUGERE Selskabsøkonomi Brugerøkonomi FØLSOMHEDSANALYSE VURDERING 8 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Samfundsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi 5937

4 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, der hermed ansøger Kalundborg Kommune om godkendelse af opførelse af m² centralt solvarmeanlæg til varmeproduktion til Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværks fjernvarmenet. Dette er en udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg, så der fremover bliver i alt ca m 2 solvarmeanlæg. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektet omfatter etablering af m² solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget ønskes placeret i direkte forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på flis. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca. 0,7 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, som viser, at de årlige omkostninger reduceres med ca kr. i første driftsår på grund af værdien af energibesparelser, og herefter reduceres de årlige omkostninger op til ca kr. i 2035.

5 2 2. PROJEKTANSVARLIG Kalundborg Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk Frederiksberg 1D 4470 Svebølle Att.: Svend Müller Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C Att. Christian Teil Fyhn Tlf.:

6 3 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 3.1 Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december 2011 samt til Bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Kalundborg Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projektet er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning, og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 VVM-pligt Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på VVM-bekendtgørelsens bilag 2: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Idet anlægget er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en VVM screening, som danner grundlag for Kalundborg Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM redegørelse. 3.3 Kommuneplan Området er i Kommuneplan for Kalundborg Kommune, rammeområde S1.E03, udlagt til erhvervsformål. Bygningshøjden er fastlagt til 12 m bortset fra produktionsmæssige nødvendige bygninger og anlæg som siloer og lignende, der vil kunne tillades opført i større højde. Det vurderes, at opstilling af nye solfangere og akkumuleringstank er i overensstemmelse med gældende kommuneplan. 3.4 Lokalplan Området er i lokalplan nr. 519 for Svebølle Erhvervspark udlagt til erhvervsformål. Varmeværket og eksisterende samt planlagt solvarmeanlæg er placeret inden for lokalplanens delområde D. Område D må indeholde virksomheder i miljøklasse 4 og evt. miljøklasse 5, herunder solvarmeanlæg, hvis virksomhedens aktivitet og konkrete beliggenhed vurderes at kunne forenes med de hensyn, der skal sikres i forhold til nærmeste boligområde. Det vurderes, at varmeprojektet ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplan hvad angår bygningshøjder, interne veje mv. Efter aftale med Kalundborg Kommune skal der ansøges om dispensation fra lokalplan nr. 519.

7 4 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget vurderes ikke at være i konflikt med eksisterende lovgivning. 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETABLERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk anvender fliskedel som hovedanlæg. Som spidslast anvendes en biooliekedel. Med en udvidelse af solvarmeanlægget på m², så der i alt er m 2 solvarmeanlæg, kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca. 500 MWh/år. Den samlede varmeproduktion ligger omkring MWh/år, hvilket er forudsat stabilt i beregningerne. Solvarmeanlægget opføres på et område beliggende nord for det eksisterende solvarmeanlæg og kobles sammen med dette. Solvarmeudvidelsen har en installeret varmeeffekt på 0,75 MW i peak. Den maksimale nødvendige effekt ab værk er ca. 5,0 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg mv. er anslået til 1,35 mio. kr. I nedenstående tabel er vist den forventede produktionsfordeling. Produktionsfordeling (MWh) Fliskedel Biooliekedel Eks. solvarme Yderligere solvarme Biogaskedel Reference Projekt Tabel 1: Varmeproduktion og fordeling mellem de enkelte anlæg i reference og projekt Øvrige forudsætninger kan findes i kapitel TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Så snart projektet er godkendt, opstarter projekteringen og solvarmeanlægget vil blive opført når nødvendige myndighedsmæssige tilladelser foreligger. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Jorden er i dag ejet af Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk, så der foreligger ingen forhandlinger.

8 5 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLINGER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med andre parter. 9. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 9.1 Generelle forudsætninger Referencen: Anlæg Brændsel Virkningsgrad Investering D&V Mio. kr. Kr./GJ Fliskedel Træflis vv 100% 0,00 8,33 Biooliekedel Bioolie vv 90% 0,00 4,17 Eks. Solvarme Intet 100% 0,00 1,39 Yderligere solvarme Intet 100% 0,00 1,39 Biogaskedel Biogas 90% 0,00 37,90 Tabel 2: Forudsætninger for økonomiske beregninger for referencen Projektet: Anlæg Brændsel Virkningsgrad Investering D&V Mio. kr. Kr./GJ Fliskedel Træflis vv 100% 0,00 8,33 Biooliekedel Bioolie vv 90% 0,00 4,17 Eks. Solvarme Intet 100% 0,00 1,39 Yderligere solvarme Intet 100% 1,35 1,39 Biogaskedel Biogas 90% 0,00 37,90 Tabel 3: Forudsætninger for økonomiske beregninger for referencen 9.2 Samfundsøkonomiske forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO2, N2O, CH4, NOx og SO2. Der er i analyserne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsarbejderne antages udført 2016, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg mod en reference med uændret drift af varmeproduktionen på de eksisterende anlæg.

9 6 Alle solfangerne antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på ca. 1/3 af anlægsinvesteringen. 9.3 Selskabsøkonomiske forudsætninger Der er i analyserne regnet med 3 % kalkulationsrente. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Nedenstående tabel viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis referencen og projektet er undersøgt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 33,392 31,892 1,500 Drift og vedligehold Mio. kr. 9,541 9,117 0,424 Kapitalomkostninger Mio. kr. 0,000 1,278-1,278 Miljøomkostninger Mio. kr. 1,895 1,814 0,080 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,127 0,121 0,006 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,288-0,276-0,012 Elsalg Mio. kr. 0,000 0,000 0,000 I alt Mio. kr. 44,666 43,947 0,719 2% Tabel 4: Samfundsøkonomiske nøgletal for henholdsvis reference og projekt Det fremgår af ovenstående tabel, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk besparelse på ca kr. ved etablering af solvarmeanlægget. Det betyder, at det er i samfundets interesse, at solfangeranlægget etableres frem for at fortsætte med den nuværende produktion Miljømæssige konsekvenser Det kan anføres, at en udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der er CO2-neutral. Flis, som er det primære brændsel i Svebølle-Viskinge, er CO2-neutralt. Ved fyring med flis udledes imidlertid SO2 og NOx, der medregnes som CO2-ækvivalenter, hvorfor der ved etablering af solvarme sker en reduktion i den CO2-ækvivalente udledning. Beregninger fremgår af bilag 2 og 3. Reduktionen i CO2-ækvivalenter fra Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk er beregnet til 4 % eller knap 45 tons / år ved etablering af solvarmeanlæg. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,08 0,08 0,00 4% Tabel 5: Udledninger fra henholdsvis reference og projekt

10 7

11 8 11. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FORBRUGERE 11.1 Selskabsøkonomi Figur 1: Selskabsøkonomisk resultat pr. år for projektet samt den akkumulerede likviditetsvirkning. Ovenstående figur viser det selskabsøkonomiske overskud pr. år og det akkumulerede overskud over 20 år ved etablering af solvarmeanlægget. Som det fremgår, er der en selskabsøkonomisk fordel ved at etablere solvarmeanlægget. Første års store overskud skyldes energibesparelsen ved etablering af solvarmeanlæg. De detaljerede beregninger fremgår af bilag Brugerøkonomi Da projektet gennemføres af et varmeværk, der drives efter hvile i sig selv princippet, vil et eventuelt overskud skulle udbetales til forbrugerne via en nedsættelse af varmeprisen. Projektet reducerer Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværks årlige driftsudgifter betragteligt, og giver dermed mulighed for reduktion af forbrugernes varmepris. Der er ikke foretaget brugerøkonomiske kalkulationer eftersom projektet, som følge af det selskabsøkonomiske overskud, stiller forbrugerne gunstigere end referencen. 12. FØLSOMHEDSANALYSE Både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi vurderes at være robust for projektet, og en beregning viser at investeringen skal over 2,1 mio. kr. mod budgetteret 1,35 mio. kr. førend referencen selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk er bedre end projektet. 13. VURDERING Det udarbejdede projektforslag viser, at der ved etablering af m2 solvarmeanlæg ved Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk opnås en samfundsøkonomisk besparelse samtidig med at projektet giver Svebølle-Viskinge fjernvarmeværk en selskabsøkonomisk gevinst.

12 9 Solvarmeanlægget er med til at øge forsyningssikkerheden og samtidig med til at sikre en stabil varmepris, da produktionsudgifterne er kendt mange år frem. Endvidere medfører solvarmeanlægget en betydelig reduktion af emissioner. Grundet ovenstående indstiller vi til kommunen at godkende dette projekt. Samtidig vurderes det, at projektet er i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning

13 0-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT

14 0-1 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 33,392 31,892 1,500 Drift og vedligehold Mio. kr. 9,541 9,117 0,424 Kapitalomkostninger Mio. kr. 0,000 2,036-2,036 Miljøomkostninger Mio. kr. 1,895 1,814 0,080 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,127 0,121 0,006 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,288-0,276-0,012 Elsalg Mio. kr. 0,000 0,000 0,000 I alt Mio. kr. 44,666 44,705-0,039 0% Y:\Projects\RE-DK\2015\Svebølle\ \[ALT.xlsm]SamfSUM Reference Fliskedel Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 33,392 33,392 0,000 0,000 0,000 0,000 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift og vedligehold mio. kr. 9,541 5,311 0,000 0,438 0,000 3,792 Varmepris mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Miljøomkostninger mio. kr. 1,895 1,789 0,000 0,000 0,000 0,106 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,127 0,126 0,000 0,000 0,000 0,001 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -0,288-0,269 0,000 0,000 0,000-0,019 I alt mio. kr. 44,666 40,349 0,000 0,438 0,000 3,880 Bioolie kedel Solvarme Yderligere solvarme Gaskedel Projekt Fliskedel Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 31,892 31,892 0,000 0,000 0,000 0,0 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 Drift og vedligehold mio. kr. 9,117 5,072 0,000 0,438-0,185 3,8 Varmepris mio. kr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 Kapitalomkostninger mio. kr. 2,036 0,000 0,000 0,000 2,036 0,0 Miljøomkostninger mio. kr. 1,814 1,708 0,000 0,000 0,000 0,1 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,121 0,121 0,000 0,000 0,000 0,0 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -0,276-0,257 0,000 0,000 0,000 0,0 I alt mio. kr. 44,705 38,537 0,000 0,438 1,851 3,9 Bioolie kedel Solvarme Yderligere solvarme Gaskedel

15 0-1 BILAG 3 SELSKABSØKONOMI Alternativ 20 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning Kapitalomkostninger Mio kr 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 Køb af brændsel Mio kr 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 2,02 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 2,14 2,16 2,18 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 D&V variabel Mio kr 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 D&V fast / Energibesparelse i år 2016 Mio kr -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 2,54 2,75 2,75 2,76 2,77 2,78 2,78 2,79 2,80 2,81 2,82 2,84 2,86 2,87 2,89 2,90 2,92 2,93 2,95 2,96 Reference Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Køb af brændsel Mio kr 1,99 2,00 2,01 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,11 2,13 2,15 2,17 2,19 2,21 2,23 2,24 2,26 2,28 Afgifter Mio kr 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 D&V variabel Mio kr 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 D&V fast Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,76 2,77 2,78 2,79 2,80 2,82 2,84 2,86 2,87 2,89 2,91 2,93 2,95 2,97 2,98 Besparelse Mio kr 0,162-0,04-0,03-0,03-0,03-0,02-0,02-0,02-0,01-0,01-0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 8,8-1,9-1,7-1,5-1,4-1,2-1,0-0,9-0,7-0,5-0,4-0,2 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 Årets resultat mio. kr. 0,16-0,04-0,03-0,03-0,03-0,02-0,02-0,02-0,01-0,01-0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 0,16 0,12 0,09 0,06 0,03 0,01-0,01-0,03-0,04-0,05-0,05-0,06-0,06-0,05-0,04-0,04-0,02-0,01 0,01 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 0,16 0,12 0,09 0,06 0,03 0,01-0,01-0,03-0,04-0,05-0,06-0,06-0,06-0,05-0,05-0,04-0,02-0,01 0,01 0,03

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG

LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG Til Randers Kommune Dokumenttype Redegørelse Dato November 2013 LANGÅ VARMEVÆRK SOLVARMEANLÆG SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE LANGÅ VARMEVÆRK SELSKABSØKONOMISK REDEGØRELSE Version 1 Dato 30. oktober 2013

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere