Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a"

Transkript

1 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Per Madsen Økonomidirektør Telefon Fax CVR Københavns nr Lufthavne A/S Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Highlights for de første tre måneder af Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Særlige forhold... 7 Trafik... 8 Kommerciel... 9 International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Øvrige forhold Forventninger til Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalsopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 24

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2009 Københavns Lufthavnes kvartalsregnskab for 1. kvartal 2009 var under negativ påvirkning af den økonomiske situation. Færre passagerer, øgede driftsomkostninger på grund af omstruktureringer og et signifikant tab på tilgodehavender betød, at både omsætning og indtjening faldt. Trods de svære tider for den samlede flybranche havde lufthavnen et resultat før skat på DKK 110,4 mio., hvilket dog er et markant fald sammenlignet med 1. kvartal For at kunne opretholde et højt investeringsniveau, har CPH i første kvartal 2009 udvist ansvarlighed og har tilpasset omkostningerne til det reducerede indtægtsniveau, så lufthavnen kan komme styrket ud af den aktuelle krise. Det har blandt andet betydet, at lufthavnen har måttet afskedige 74 medarbejdere. Passagertallet faldt med 16,2 procent, mens nedgangen i omsætningen blev på 6,9 procent til DKK 655,2 mio. Åbningen af en del nye butikker og restauranter i shoppingcentret i slutningen af 2008 har begrænset faldet i omsætningen. Driftsomkostningerne steg med 17,6 procent blandt andet grundet hensættelser og fratrædelsesgodtgørelser, og de eksterne omkostninger er steget på grund af omkostninger til handicapserviceordningen og nedskrivninger til tab på tilgodehavender. EBITDA er negativt påvirket af faldet i passagerantallet, øgede eksterne omkostninger grundet nedskrivninger til tab på debitorer og øgede personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger. Resultat før skat er faldet med 52,1 procent, hvilket i tillæg til ovenstående skyldes øgede finansielle omkostninger. CPH s renteomkostninger er steget som følge af et højere gældsniveau, en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente og øgede finansielle omkostninger grundet en nylig gennemført refinansiering. HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2009 Passagerantallet i Københavns Lufthavn faldt med 16,2 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 16,2 procent, og transfererende passagerer faldt med 16,0 procent Omsætningen faldt med 6,9 procent til DKK 655,2 mio. (2008: DKK 703,6 mio.) EBITDA faldt 28,6 procent til DKK 266,5 mio. (2008: DKK 373,0 mio.). EBITDA udgjorde DKK 292,0 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK 374,9 mio.) EBIT faldt 41,4 procent til DKK 161,0 mio. (2008: DKK 274,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 186,5 mio. (2008: DKK 276,6 mio.) Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,1 mio., hvilket er en stigning på DKK 20,0 mio. (2008: underskud på DKK 10,9 mio.) Resultat før skat faldt til DKK 110,4 mio. (2008: DKK 230,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 135,9 mio. (2008: DKK 232,6 mio.). Resultat før skat er påvirket af høje renteomkostninger grundet et højere gældsniveau kombineret med en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente samt en stigning i øvrige finansielle omkostninger grundet refinansieringen Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 24

4 Investeringer udgjorde DKK 100,3 mio. i de første 3 måneder (2008: DKK 185,3 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til flyselskaberne og passagererne og fastholder et væsentligt investeringsniveau trods den økonomiske situation Københavns Lufthavne foretog omstrukturering i 1. kvartal 2009, som et resultat af det faldende passagerantal. Det betød, at CPH var nødt til at afskedige 74 medarbejdere I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK mio. og EUR 131 mio. med 3 års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på 7 banker FORVENTNINGER TIL 2009 Som en konsekvens af det væsentlige fald i passagerantallet i 1. kvartal 2009 søger CPH fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009, har CPH besluttet at fastholde beslutningen om at investere et betydeligt beløb i henhold til en kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaber og passagerer. Antallet af passagerer forventes at falde i 2009 grundet påvirkninger fra den økonomiske situation og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative forventning til trafikken, forventes resultat før skat at være lavere end 2008, når der korrigeres for særlige forhold. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 24

5 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK mio.) Q Q Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 40,7% 53,0% 52,0% EBIT-margin 24,6% 39,0% 39,4% Aktivernes omsætningshastighed 34,3% 37,8% 40,5% Afkastningsgrad 8,4% 14,8% 16,1% Egenkapitalforrentning 10,1% 17,7% 21,8% Soliditetsgrad 36,1% 50,8% 39,6% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 43,1 86,2 96,2 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 92,6 136,3 146,3 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,9 497,8 407,2 NOPAT margin 17,2% 28,1% 28,6% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,35 0,39 0,43 ROCE 6,1% 11,0% 12,3% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2005 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 24

6 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 Resultat i forhold til forventning Udviklingen i 1. kvartal har været negativt påvirket af et fald i antallet af afgående passagerer på 16,2 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat før skat for 1. kvartal 2009 udgør DKK 135,9 mio., hvilket er under det forventede eksklusive særlige forhold på DKK 25,0 mio. vedrørende omkostninger til omstrukturering og DKK 0,5 mio. vedrørende takstreguleringer. Resultat i forhold til 2008 Koncernomsætningen er faldet med DKK 48,4 mio. til DKK 655,2 mio., hvilket hovedsagligt skyldes den økonomiske situation, Sterlings konkurs og SAS kapacitetsreduktion. Trafikindtægterne er faldet med 13,5 procent til DKK 335,6 mio., primært på grund af et fald i passagerantallet på 16,2 procent. Koncessionsomsætningen er faldet med 2,1 procent på grund af et fald i omsætning fra parkering, som er drevet af passagerantallet. Dette er delvist modsvaret af åbning af at antal nye butikker og restauranter i andet halvår 2008, som har forøget passagerernes valg. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 9,8 procent til DKK 468,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Eksterne omkostninger er steget med DKK 34,2 mio. til DKK 147,4 mio. grundet omkostninger relateret til handicapserviceordningen og nedskrivning til tab på tilgodehavender. Personaleomkostninger er steget med 0,2 procent (DKK 0,5 mio.). EBITDA er faldet med 28,6 procent til DKK 266,5 mio., primært grundet den negative påvirkning i omsætningen af faldet i passagerantallet, øgede eksterne omkostninger grundet nedskrivning til tab på tilgodehavender og øgede personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA faldet med 22,1 procent, koncernomsætningen er faldet med 6,9 procent, og driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger er steget med 10,6 procent. Resultatet af de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,1 mio., hvilket er en stigning på DKK 20,0 mio. sammenlignet med Dette skyldes blandt andet fremgang i ASUR. Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 26,6 mio., hvilket primært skyldes et højere gennemsnitligt gældsniveau kombineret med en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente. Der har yderligere været en stigning i øvrige finansielle omkostninger på DKK 10,5 mio. grundet den nylige refinansiering, hvor CPH optog lån på DKK 2,6 mia. Koncernens resultat før skat er faldet med DKK 120,3 mio. til DKK 110,4 mio. Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat faldet med DKK 96,7 mio. til DKK 135,9 mio., hvilket primært skyldes faldet i passagerantallet. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 655,2 703,6-48,4-6,9% EBITDA 266,5 373,0-106,5-28,6% EBIT 161,0 274,7-113,7-41,4% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 9,1-10,9 20,0 183,5% Nettofinansieringsomkostninger 59,7 33,1 26,6 80,4% Resultat før skat 110,4 230,7-120,3-52,1% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 24

7 SÆRLIGE FORHOLD 1. januar marts 2009 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 655,2 0,0 655,2 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Eksterne omkostninger 149,5-2,1 147,4 Personaleomkostninger 239,2-23,4 215,8 EBITDA 266,5 25,5 292,0 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 105,5 0,0 105,5 EBIT 161,0 25,5 186,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 9,1 0,0 9,1 Resultat før renter og skat 170,1 25,5 195,6 Nettofinansieringsomkostninger 59,7 0,0 59,7 Resultat før skat 110,4 25,5 135,9 Skat af periodens resultat 25,8 6,4 32,2 Periodens resultat 84,6 19,1 103,7 1. januar marts 2008 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 703,6 0,0 703,6 Andre driftsindtægter -0,2 0,0-0,2 Eksterne omkostninger 114,4-1,2 113,2 Personaleomkostninger 216,0-0,7 215,3 EBITDA 373,0 1,9 374,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 98,3 0,0 98,3 EBIT 274,7 1,9 276,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -10,9 0,0-10,9 Resultat før renter og skat 263,8 1,9 265,7 Nettofinansieringsomkostninger 33,1 0,0 33,1 Resultat før skat 230,7 1,9 232,6 Skat af periodens resultat 61,6 0,5 62,1 Periodens resultat 169,1 1,4 170,5 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften resultatet for perioden med udgangspunkt I segmentopdelingen. CPH s resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og ændring I egenkapitalen for perioden 1. januar 31. marts 2009 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 335,6 387,8-52,2-13,5% -19,4 61,0-80,4-131,8% Kommerciel 310,9 308,6 2,3 0,8% 174,6 210,7-36,1-17,1% Fortsættende aktiviteter 646,5 696,4-49,9-7,2% 155,2 271,7-116,5-42,9% International 8,7 7,2 1,5 20,3% 5,8 3,0 2,8 91,4% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 9,1-10,9 20,0 183,5% Internationale aktiviteter 8,7 7,2 1,5 20,3% 14,9-7,9 22,8 289,9% I alt 655,2 703,6-48,4-6,9% 170,1 263,8-93,7-35,5% Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 24

8 TRAFIK Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 335,6 387,8-52,2-13,5% 1.675,9 Resultat før renter -19,4 61,0-80,4-131,8% 261,2 Segmentaktiver 4.882, ,8 211,3 4,5% 5.152,9 Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 4,1 mio. i 1. kvartal 2009, hvilket svarer til et fald på 16,2 procent i forhold til samme periode Trafikken var negativ påvirket af lavere efterspørgsel grundet den økonomiske situation og skudår i februar sidste år. Forskydningen af påsken fra marts i 2008 til april i 2009 havde en positiv virkning på trafikken i 1. kvartal. Faldet i trafikken rammer både indenrigs-, europæiske og interkontinentale ruter. Trafikken i 1. kvartal var fortsat påvirket af Sterlings konkurs. Passagerer fordelt på markeder Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 109,8 125,8-16,0-12,7% Passagerafgifter 133,6 157,2-23,6-15,0% Securityafgifter 57,2 69,1-11,9-17,2% Handling 19,6 23,2-3,6-15,5% Opholdsafgifter, CUTE med videre 15,4 12,5 2,9 23,2% I alt 335,6 387,8-52,2-13,5% Startafgifter er faldet med 12,7 procent, hvilket primært skyldes et fald i startvægten på 11,3 procent. Passagerer (mio.) ,5% -12,8% -8,8% Europa Interkontinental Indenrigs Passagerafgifter og securityafgifter er samlet faldet med DKK 35,5 mio. eller 15,7 procent. Faldet skyldes nedgangen i passagerer. En midlertidig takststruktur trådte i kraft den 1. april Resultat før renter (EBIT) EBIT er negativt påvirket af det faldende passagerantal samt omkostninger til omstrukturering. Antallet af lokalt afgående passagerer er faldet med 16,2 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 16,0 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 71,9 procent af det samlede antal afgående passagerer, mens transfererende passagerer udgør 28,1 procent af det samlede antal afgående passagerer. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for marts Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 24

9 KOMMERCIEL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 310,9 308,6 2,3 0,8% 1.386,5 Resultat før renter 174,6 210,7-36,1-17,1% 930,9 Andre driftsindtægter 0,0-0,2 0,2 100,0% 1,5 Segmentaktiver 2.634, ,6 138,4 5,5% 2.711,7 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 122,3 111,3 11,0 9,9% Parkering 36,4 49,3-12,9-26,2% Øvrige indtægter 11,4 13,1-1,7-13,0% I alt 170,1 173,7-3,6-2,1% Koncessionsomsætningen fra shoppingcentret er steget med 9,9 procent, hvilket primært skyldes åbning af et antal nye butikker og restauranter i andet halvår 2008, som har forøget passagerernes valg. Faldet i passagerantallet og afmatning i privatforbruget grundet den økonomiske situation har medvirket til et fald i taxfree butikken. Omsætningen på parkering faldt med 26,2 procent grundet faldet i passagerantallet og et fald i den gennemsnitlige billetpris på 3,6 procent sammenlignet med sidste år. Øvrige indtægter er faldet 13,0 procent. Dette skyldes primært færre markedsføringsindtægter, som er drevet af passagerantallet. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 44,0 42,0 2,0 4,8% Udlejning af arealer 16,1 16,2-0,1-0,6% Øvrige lejeindtægter 2,0 2,1-0,1-4,8% I alt 62,1 60,3 1,8 3,0% Stigningen i udlejning af lokaler skyldes primært nye lejemål og i mindre grad lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 43,4 50,5-7,1-14,1% Øvrige 35,3 24,1 11,2 46,6% I alt 78,7 74,6 4,1 5,5% Hotellet har opnået en lavere belægningsgrad grundet den økonomiske situation, hvilket også påvirkede restaurantaktiviteterne negativt Resultat før renter (EBIT) EBIT faldt med DKK 36,1 mio. primært grundet omkostninger til omstrukturering og nedskrivning til tab på tilgodehavender. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 24

10 INTERNATIONAL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning % 51.1 Andre driftsindtægter EBIT % 35.4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder % Resultat før renter % -1.9 Segmentaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder % Omsætning Omsætningen er steget med 20,3 procent som følge af højere konsulentindtægter fra ITA, som delvist er modsvaret af et lavere performancebaseret honorar. EBIT EBIT er steget med DKK 2,8 mio. grundet højere konsulentindtægter fra ITA og lavere personaleomkostninger. Resultat af kapitalandele efter skat DKK mio Udv. Pct. NIAL, ITA 9,1-10,9 20,0 183,5% I alt 9,1-10,9 20,0 183,5% Resultatet fra kapitalandelene er steget, hvilket delvist skyldes fremgang i ASUR. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 24

11 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Pct. Renter 47,8 34,1 13,7 40,2% Markedsværdireguleringer 1,0-1,4 2,4 171,4% Øvrige 10,9 0,4 10,5 - I alt 59,7 33,1 26,6 80,4% Nettorenteomkostninger steg med 40,2 procent i 2009 grundet et højere gennemsnitligt gældsniveau kombineret med en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente. Markedsværdireguleringer i 2009 relaterer sig til et mindre nettotab på valutaterminsforretninger i modsætning til en mindre nettogevinst på valutaterminsforretninger i Stigning i øvrige finansielle omkostninger på DKK 10,5 millioner skyldes den nylige refinansiering, hvor CPH optog lån på DKK 2,6 mia. I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK mio. og EUR 131 mio. med 3 års løbetid. De nye faciliteter svarende til DKK 2,6 mia. blev stillet til rådighed af en gruppe på 7 banker omfattende både danske og udenlandske banker. Denne bredt baserede gruppe af långivere vurderes at støtte CPH i reduceringen af selskabets fremtidige refinansieringsrisiko. Kreditfaciliteterne er anvendt til at indfri eksisterende kortfristede bilaterale faciliteter og vil ligeledes blive anvendt til fremtidige investeringer. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 188,9 217,5-28,6 Investeringsaktivitet -100,3-185,5 85,2 Finansieringsaktivitet 81,8-25,3 107,1 Pengestrømme i alt 170,4 6,7 163,7 Likvider primo 43,1 31,8 11,3 Likvider ultimo 213,5 38,5 175,0 Driftsaktivitet Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes hovedsagligt fald i passagerantallet og etableringsomkostninger i relation til den nylige refinansiering. Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i de første 3 måneder i 2009 DKK 100,3 mio. og omfatter primært afslutning af den ny ankomstetage i en af fingrene samt afslutning af en større ombygning i shopping centret. Igangværende arbejder omfatter ombygning af spidsen af terminal 3, udvidelse og flytning af cafe og restauranter i shopping centret samt ombygning af toiletter og et større renoveringsarbejde af en af fingrene. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteten relaterer sig til provenu fra optagelse af både korte og lange lån, som er benyttet til at tilbagebetale korte lån og betale udbytte. Likvider CPH havde uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.467,7 millioner pr. 31. marts Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 24

12 ØVRIGE FORHOLD FORVENTNINGER TIL 2009 Forventninger til resultat før skat I årsrapporten for 2008 forventedes for 2009 et fald i det samlede antal passagerer og et lavere resultat før skat end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold. Antallet af afgående passagerer i Københavns Lufthavn er faldet med 16,2 procent i 1. kvartal 2009, hvilket viser at den økonomiske situation har haft en væsentlig effekt på passagerer og resultat før skat. Forventningerne til 2009 fastholdes. Forventninger til investeringer i materielle anlægsaktiver Som beskrevet i årsrapporten for 2008 forventedes investeringer i materielle anlæg i 2009 at være på et meget højt niveau. CPH har besluttet at investere et betydeligt beløb i henhold til en kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaberne og passagererne. Som en konsekvens af det væsentlige fald i passagerantallet i 1. kvartal 2009 søger CPH fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009, fastholder CPH forventningerne. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Investeringer i materielle anlægsaktiver i 1. kvartal 2009 omfatter primært afslutning af en ny ankomstetage i en af fingrene samt afslutning af en større ombygning i shopping centret. Igangværende arbejder omfatter ombygning af spidsen af terminal 3, udvidelse og flytning af cafe og restauranter i shopping centret samt ombygning af toiletter og et større renoveringsarbejde af en af fingrene. Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 24

13 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE DKK mio Trafikindtægter 335,6 387,8 Koncessionsindtægter 170,1 173,7 Lejeindtægter 62,1 60,3 Salg af tjenesteydelser med videre 87,4 81,8 Omsætning 655,2 703,6 Andre driftsindtægter 0,0-0,2 Eksterne omkostninger 149,5 114,4 Personaleomkostninger 239,2 216,0 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 105,5 98,3 Driftsresultat 161,0 274,7 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 9,1-10,9 Finansielle indtægter 7,9 3,9 Finansielle omkostninger 67,6 37,0 Resultat før skat 110,4 230,7 Skat af periodens resultat 25,8 61,6 Periodens resultat 84,6 169,1 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 43,1 86,2 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 24

14 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Periodens resultat 84,6 169,1 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 4,5-6,1 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 0,0-3,1 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner 25,5-90,8 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -93,5 107,8 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen 17,0-4,2 Periodens anden indkomst efter skat -46,5 3,6 Totalindkomst for perioden i alt 38,1 172,7 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 24

15 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 161,3 143,5 153,3 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.919, , ,6 Investeringsejendomme 164,4 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.525, , ,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 387,0 344,8 368,3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 359,1 558,4 914,4 Materielle anlægsaktiver i alt 7.354, , ,0 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 171,9 179,7 158,3 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 1,6 3,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 172,0 181,3 161,3 Anlægsaktiver i alt 7.688, , ,6 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275,2 247,3 284,9 Andre tilgodehavender 19,2 17,2 17,3 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 5,4 0,0 Periodeafgrænsningsposter 41,5 38,7 41,0 Tilgodehavender i alt 335,9 308,6 343,2 Likvide beholdninger 213,5 38,5 43,1 Omsætningsaktiver i alt 549,4 347,1 386,3 Aktiver i alt 8.237, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 24

16 Passiver 31. marts 31. marts 31. december Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner 38,8 66,8 89,8 Reserve for valutakursregulering -29,3-27,6-33,8 Overført overskud 2.179, , ,7 Egenkapital i alt 2.973, , ,5 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 792,4 802,3 809,4 5 Kreditinstitutter 3.464, , ,2 Anden gæld 238,6 464,2 262,8 Langfristede forpligtelser i alt 4.495, , ,4 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 5 Kreditinstitutter 5,2 80,9 957,2 Forudbetalinger fra kunder 116,0 63,1 104,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 218,9 210,9 194,2 Skyldig selskabsskat 132,9 0,0 168,5 6 Anden gæld 285,4 146,9 209,5 Periodeafgrænsningsposter 10,4 7,8 7,9 Kortfristede forpligtelser i alt 768,8 509, ,0 Forpligtelser i alt 5.263, , ,4 Egenkapital og forpligtelser i alt 8.237, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 24

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 660,2 707,7 Udbetalt til personale, leverandører med videre -274,7-384,6 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 385,5 323,1 Renteindbetalinger med videre 6,9 2,4 Renteudbetalinger med videre -142,1-53,8 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 250,3 271,7 Betalt selskabsskat -61,4-54,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet 188,9 217,5 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -100,3-185,3 Indbetalinger fra salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,0-0,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -100,3-185,5 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -2,1 0,0 Optagelse af gæld med lang løbetid 1.279,3 0,0 Afdrag på gæld med kort løbetid ,4-148,2 Optagelse af gæld med kort løbetid 1.000,0 122,9 Betalt udbytte -260,0 0,0 Betalt udbytte 81,8-25,3 Nettopengestrømme 170,4 6,7 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 43,1 31,8 Likvide beholdninger ved periodens udgang 213,5 38,5 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 24

18 EGENKAPITALSOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8 54,0-21, , ,3 Egenkapitalbevægelser i 1. kvartal 2008 Totalindkomst for perioden - 12,8-6,1 166,0 172,7 Udbetaling af udbytte Egenkapitalbevægelser i alt - 12,8-6,1 166,0 172,7 Egenkapital pr. 31. marts ,8 66,8-27, , ,0 Egenkapital pr. 1. april ,8 66,8-27, , ,0 Egenkapitalbevægelser i perioden 1. april december 2008 Totalindkomst for perioden - 23,0-6,2 607,8 624,6 Udbetaling af udbytte , ,1 Egenkapitalbevægelser i alt - 23,0-6,2-728,3-711,5 Egenkapital pr. 31. december ,8 89,8-33, , ,5 Egenkapital pr. 1. januar ,8 89,8-33, , ,5 Egenkapitalbevægelser i perioden Totalindkomst for perioden - -51,0 4,5 84,6 38,1 Udbetaling af udbytte ,0-260,0 Egenkapitalbevægelser i alt - -51,0 4,5-175,4-221,9 Egenkapital pr. 31. marts ,8 38,8-29, , ,6 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 25.marts 2009, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 260,0 mio. eller DKK 33,1 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2008 blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio. Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 24

19 NOTER NOTE 1: Generelle oplysninger CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. NOTE 2: Anvendt regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som Årsrapporten for 2008 bortset fra nedenstående. Årsrapporten for 2008 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union (EU). For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2008 side Ændring i anvendt regnskabspraksis CPH har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", IAS 23 (ajourført 2007) "Låneomkostninger", IFRS 8 "Driftssegmenter", IFRS 2 "Share- Based Payment: Vesting Conditions and Cancellations", "amendments to IAS 32 and IAS 1", "amendments to IAS 39", "amendments to IFRS 1 and IAS 27" og " improvements to IFRSs May 2008". Ud over IAS 23 har de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 og IFRS 8 medfører alene ændringer i de afgivne regnskabsopstillinger. Sammenligningstal er tilpasset. IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. Standarden giver mulighed for præsentation af totalindkomstopgørelsen i en samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser periodens resultat og indtægter der indgår i anden totalindkomst). Desuden skal ejerrelaterede egenkapitalbevægelser præsenteres i en særskilt egenkapitalopgørelse. IAS 23 kræver, at låneomkostninger fra både specifik og generel låntagning vedrørende opførelse eller udvikling af kvalificerede aktiver (immaterielle aktiver, materielle aktiver og investeringsejendomme med længere opførelsestid, der måles til kostpris), indregnes i kostprisen for sådanne aktiver. Standarden har betydning for en del af de immaterielle og materielle anlægsaktiver under udførelse, der indgår i balancen. Der er i 1. kvartal 2009 aktiveret 2,5 mio. kr. vedrørende en række igangværende anlægsprojekter. De aktiverede renteomkostninger for hele 2009 forventes at udgøre cirka mio. kr. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter, er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. I modsætning hertil krævede IAS 14 en opdeling på forretningsmæssige og geografiske segmenter. CPH har valgt at reklassificere visse leverancer og services samt de tilhørende anlægsaktiver med videre. Dette med henblik på at få en mere præcis inddeling af disse aktiviteter i relation til deres forretningsmæssige og ledelsesmæssige placering i CPH. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPH s risici henvises tillige til side 50-51, side 73 samt side i årsrapporten for Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 24

20 NOTE 3: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens delårsberetning for perioden 1. januar 31. marts 2009 på side 6. NOTE 4: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver I de første 3 måneder i 2009 anskaffede CPH aktiver for DKK 100,3 mio. Anskaffelserne omfatter primært investeringer i T3 Nordspidsen, Ginos, udvidelse af Nytorv, en ny ankomstetage i Finger C og renovering af eksisterende Finger C. I de første 3 måneder i 2009 forgik der ingen salg af anlægsaktiver. I 2008 var der ingen salg af anlægsaktiver. Kontrakter og andre forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2009 indgået kontrakter om opførelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 136,2 mio. (2008: DKK 275,1 mio.). I første kvartal 2008 var der nogle store projekter i gang, som f.eks. udvidelsen af shopping centret og passagerområdet ved Nytorv, en ny ankomstetage i finger C og udvidelse af ankomstkapaciteten. I første kvartal 2009 er alle disse projekter afsluttet og andre større projekter som f.eks. Finger C vedligeholdelse og SWIFT er startet op. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 24

21 NOTE 5: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen: 31. marts dec Langfristede forpligtelser 3.464, ,2 Kortfristede forpligtelser 5,2 957,2 I alt 3.469, ,4 Koncernen har pr. 31. marts følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 31. marts dec marts dec Danske Bank DKK Fast 30 jun ,0 32,3 0,0 32,3 Danske Bank DKK Fast 30 jun ,0 400,0 0,0 400,8 Nykredit Bank DKK Fast 29 dec ,0 500,0 0,0 500,6 Bank Club DKK Variabel 5 mar ,5 0,0 864,8 0,0 RD (DKK 100 mio.) DKK Fast 30 sep ,2 8,3 5,3 8,3 RD (DKK 151 mio.) DKK Fast 31 mar ,1 121,2 125,5 124,2 RD (DKK 64 mio.) DKK Fast 23 dec ,0 64,0 70,6 69,3 Bank Club EUR Variabel 5 mar ,8 0,0 517,5 0,0 USPP bond issue USD Fast 27 aug ,7 528,5 644,3 615,1 USPP bond issue USD Fast 27 aug ,7 528,5 669,0 645,4 USPP bond issue USD Fast 27 aug ,7 528,5 710,6 695,9 Total 3.146, , , ,9 LPK gæld DKK - 30 jun ,0 419,9 415,0 419,9 Amortisering af låneomkostninger DKK ,4-14,8-92,4-14,8 Total 322,6 405,1 322,6 405,1 I alt 3.469, , , ,0 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponente for tilsvarende løbetider. De fastforrentede USD 300 mio. USPP obligationslån er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via renteswaps. De nyetablerede EUR og DKK Bank Club lån er baseret på flydende renter, men vil i april 2009 blive fuldt afdækket med renteswaps, således at de flydende renter konverteres til faste EUR og DKK renter. Valutakursrisikoen på EUR lånene vil ikke blive afdækket. Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre en vis fleksibilitet gennem spredning af lånoptagelse på forfaldstidspunkter og modparter. Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 24

22 NOTE 6: Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster Skyldige renter Øvrige skyldige omkostninger Regnskabsmæssig værdi 31. marts 31. marts dec ,0 164,9 13,6 34,3 55,8 10,3 285,4 209,5 NOTE 7: Økonomiske forpligtelser CPH har indgået aftaler vedrørende bygninger og andre anlægsaktiver for parkeringsanlæg med Lufthavnsparkeringen København A/S (LPK). Ved aftalernes ophør overgår disse aktiver til Københavns Lufthavne A/S til netto regnskabsmæssig værdi på ophørstidspunktet. Aftalerne er uopsigelige fra Københavns Lufthavne A/S side indtil den 30. juni 2010, hvor den sidste aftale ophører uden opsigelse. Modparten kan opsige aftalerne med seks måneders varsel. Såfremt aftalerne ophørte pr. 31. Marts 2009, ville købsforpligtelsen udgøre DKK 415,0 mio. (2008: DKK 431,2 mio.). Der er ingen andre ændringer i de økonomiske forpligtelser siden årsrapporten for NOTE 8: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Macquarie Airports jf. dens majoritetsejerandel, de udenlandske associerede virksomheder på grund af den betydelige indflydelse jf. koncernoversigten samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7 og note 21 i Årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. Koncernen yder rådgivning til de udenlandske associerede virksomheder primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. DKK mio Salg af tjenesteydelser 7,1 7,2 Tilgodehavender 3,0 5,5 I løbet af perioden blev Macquarie Capital Advisers antaget som finansielle rådgivere i forbindelse med refinansieringen af den eksisterende gæld, som blev gennemført i marts NOTE 9: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 24

23 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2009 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt efter IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapport 2008, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts København, den 27. april 2009 Direktion Brian Petersen Adm. direktør Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand Max Moore-Wilton Næstformand Kerrie Mather Luke Kameron Martyn Booth Martin Stanley Stig Gellert Ulla Thygesen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 24

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsrapporten og den retvisende redegørelse i denne i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsrapporten. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med internationale og danske standarder. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsrapporten ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 2009 i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 27. april 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 24 af 24

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere