INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomstens faglige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomstens faglige arbejdsområde 4 AFSNIT 2 - ORGANISATIONSFORHOLD Organisationsforhold 6 AFSNIT 3 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Ansættelse Opsigelsesregler Erstatning ved fratræden 10 AFSNIT 4 - VAGTPLANERING OG ARBEJDSTID Vagtplan Arbejdstiden, fuldtidsansatte Arbejdstiden, deltidsansatte Fridage, fuldtids- og deltidsansatte Feriefridage Frihed til faglig efter- eller videreuddannelse Overarbejde Døgnsejlads Værftsophold 20 AFSNIT 5 - LØN Løfteparagraf Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter Medhjælpere Serveringspersonale Lønudbetaling 25 AFSNIT 6 - LØNTILLÆG, KOST OG PENSIONSBIDRAG Tillæg for forskudt arbejdstid Anciennitetstillæg Helligdage, jule- og nytårsaften Kost Arbejdsmarkedspension Ferie 33 1

2 AFSNIT 7 - SYGDOM OG BARSEL Sygdom Barsel 34 AFSNIT 8 - UNIFORM, GARDEROBE, NY TEKNIK OG BUFFET Uniform Garderobe og vaskeindretning Ny teknik - serveringspersonalet Buffetforhold 38 AFSNIT 9 - RESERVER Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter Medhjælpere Serveringspersonale reservearbejde ved servering med inkassation/á la carte Rejsepenge for reserver - serveringspersonalet 42 AFSNIT 10 - TILLIDSREPRÆSENTANT OG LOKALAFTALER Tillidsrepræsentantbestemmelser Lokalaftaler 47 AFSNIT 11 - FAGFLEKSIBILITET Faggrænsefleksibilitet ved lokal aftale 48 AFSNIT 12 - ORGANISATIONSMÆSSIGE BESTEMMELSER Hoved- og Samarbejdsaftale Mæglingsregler Særoverenskomster Nye arbejdsområder Alternative lønsystemer, fælles for alle grupper Virksomhedsbesøg Uddannelsesfond Fremtidige ændringer Fremmed flag Løbetid 50 AFSNIT 13 - PROTOKOLLATER OG BILAG 51 Protokollat 1 - 'er i HORESTA/RBF-hovedoverenskomsten, der fortsat er gældende 51 2

3 Protokollat 2 A - Arbejdsmarkedspension 51 Protokollat 2 B - Arbejdsmarkedspension (Lønmodtager 60 og 65 år) 52 Protokollat 3 - Vedrørende kost ( 24) 53 Protokollat 4 - Overenskomstens gyldighedsområde 53 Protokollat 5 - Gastronomreserver 53 Protokollat 6 A - Indgåelse af lokalaftaler, Protokollat 6 B - Indgåelse af lokalaftaler med lokalafdelingen 54 Bilag 1 - Tryghedsaftale 54 Bilag 2 - Køkken- og smørrebrødschefer 55 Bilag 3 - Scandlines Catering A/S 56 Bilag 4 - Ferieregulativ 58 Bilag 5 - Mæglingsregler 66 Bilag 6 Uddannelsesfond 68 Lønbilag pr. 1. marts Gastronomgruppen 69 Lønbilag pr. 1. marts Hotel- og Restaurationsgruppen 70 Lønbilag pr. 1. marts Tjenergruppen 72 Lønbilag pr. 1. marts Gastronomgruppen 73 Lønbilag pr. 1. marts Hotel- og Restaurationsgruppen 74 Lønbilag pr. 1. marts Tjenergruppen 76 Lønbilag pr. 1. marts Gastronomgruppen 77 Lønbilag pr. 1. marts Hotel- og Restaurationsgruppen 78 Lønbilag pr. 1. marts Tjenergruppen 80 3

4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomsten omfatter 1 : a) Færgevirksomheder, der er medlem af HORESTA-A b) Centralkøkkener, der er medlem af HORESTA-A 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde Overenskomsten omfatter følgende faggrupper: Stk. 1 - Gastronomer Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, smørrebrødschefer, køkkenchefer, dessertkonditorer, grillassistenter, pizzabagere, smørrebrødselever og kokkeelever. Gastronomgruppens område defineres ud fra arbejdets karakter. Denne gruppe har pligt til renholdelse - i forskriftsmæssig stand - af personligt værktøj og skuffer, samt maskiner, som det sædvanemæssigt tilkommer det faglærte personale at renholde. Slibning af knive påhviler forretningen. Rengøring og vask udover det nævnte er personalet uvedkommende. Køkken- og smørrebrødschefer, jf. bilag 2. Stk. 2 - Faglærte cafeteriaassistenter og -elever Faglærte cafeteriaassistenter kan ansættes i branchen inden for det faglige område, der defineres på baggrund af uddannelsens indhold, dvs. gastronomernes og medhjælpernes faglige område. Dog er rengøring og vask - ud over det i 2, stk. 1 nævnte - faglærte cafeteriaassistenter uvedkommende. Stk. 3 - Serveringspersonalet Ved serveringspersonale forstås tjenere, bartendere og tjenerelever. Note 1 Se protokollat 4. 4

5 Hvor der i overenskomsten tales om tjenere, menes der i almindelighed serveringspersonale. Arbejdets omfang: Serveringspersonalets arbejde er servering, opdækning og afdækning på deres respektive stillinger. Det påhviler hver af serveringspersonalet at opdække deres stillinger, med dertil hørende plat-de-manager, askebægere, tændstikstativer etc., vedligeholde stillingen under arbejdet og afdække den efter endt arbejde. Rengøring, pudsning, fejning, opvask og lignende arbejde er serveringspersonalet uvedkommende. Enhver art af afgift for serveringspersonalet er forbudt. Glasvask: Det er forbudt serveringspersonalet at vaske glas. Madlavning: Egentlig madlavning er personalet uvedkommende. Det er fortsat under faget hørende at tranchere og at flambere færdige stegeretter, men ikke at lave saucer til disse. Det er endvidere tilladt at tillave salater og dressings, samt at flambere desserter. Hvor der udelukkende serveres kolbekaffe, skal dette ske fra køkkenet. Vedrørende buffet - se 32. Stk. 4 - Medhjælpere Hotel- og restaurantmedhjælpere (buffister, cafeteriaassistenter, kabysmedhjælpere, skyllere, cafeteria-/grillbarmedhjælpere, messemedhjælpere, rengøringsassistenter, pølsemænd m/k og kahytsassistenter). Hotel- og restaurantmedhjælpere, der er beskæftiget ved diskarbejde, må ikke anvendes til grovere rengøring (toilet- og gulvvask) i cafeteriets åbningstid. Stk. 5 - Elever Bestemmelser vedrørende elever er beskrevet i et særskilt elevhæfte. Elevbestemmelserne er en del af hovedoverenskomsten mellem HO- RESTA-A og RBF og opsiges og forhandles sammen med denne. 5

6 Afsnit 2 - Organisationsforhold 3 - Organisationsforhold Stk. 1 - Personalets organisering Arbejdsgiveren forpligter sig til i videst mulig udstrækning at beskæftige organiseret personale og at opfordre uorganiseret personale til at melde sig ind i forbundet, under henvisning til, at der arbejdes på overenskomstmæssige vilkår, samt så vidt muligt at træffe fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet 2. Stk. 2 - Uddannedes og erfarnes fortrinsret Faglærte medarbejdere og medarbejdere, der kan godkendes som læremestre for elever, samt medarbejdere med minimum 3 års relevant erfaring inden for faget, skal søges placeret i virksomheden før andre uden for faget stående personer antages, såfremt den annoncerede stilling aktivt er søgt af medarbejdere med disse kvalifikationer. Såfremt virksomheden ikke annoncerer den ledige stilling, og lokalafdelingen/arbejdsformidlingen ikke kan anvise ledig arbejdskraft, er virksomheden frit stillet. Stk. 3 - Kontingenttræk i virksomhederne Dersom flertallet af de ansatte og arbejdsgiveren i virksomheden er enige herom, kan der i samråd med forbundet etableres kollektivt kontingenttræk fra forbundets medlemmer. Stk. 4 - Serveringspersonalet, nyansættelser Tjenergruppen skal have meddelelse om enhver nyansættelse. Stk. 5 - Samme vilkår Uorganiseret personale må ikke beskæftiges på andre vilkår end organiseret personale. Note 2 6 Ved "organiseret personale" menes medlemmer af RBF og ved "uorganiseret personale" menes ikke-medlemmer af RBF.

7 Afsnit 3 - Ansættelse og opsigelse 4 - Ansættelse Stk. 1 - Ansættelsesbevis Enhver ansættelse er skriftlig i henhold til det af parterne godkendte ansættelsesbevis. Stk. 2 - Bevarelse af anciennitet Medarbejdere, der genansættes i en virksomhed efter højst 5 måneders fravær, indtræder i tidligere optjent anciennitet. Ved beregning af anciennitetstillæg for gastronomer er stk. 2 dog ikke gældende. Anciennitet ved ejerskifte Såfremt personalet fortsætter i en virksomhed, efter at den har skiftet ejer, skal den tid, vedkommende har haft ansættelse i virksomheden før ejerskiftet, medregnes ved beregningen af ansættelsestiden. Stk. 3 - Korttidsansættelse (gastronom/faglært cafeteriaassistent) Ved korttidsansættelser forstås ethvert arbejde, som omfatter en forud aftalt periode af mindst 22 dages varighed, men til og med 7 måneder. Anvendelse af korttidsbeskæftigelse i virksomhederne kan kun etableres ud fra følgende saglige begrundelser: Virksomheder, der kun har åbent en bestemt periode af året. Virksomheder, der i perioden har ekstraordinære spidsbelastningssituationer. Ved sygdom, ferie, afspadsering eller barselsorlov. Ansættelsesbevis Aftalen skal oprettes skriftligt, og det af organisationerne godkendte ansættelsesbevis skal anvendes. 7

8 Opsigelsesvarsel Engagementet sluttes for hele perioden i den pågældende virksomhed, enten således, at det er uopsigeligt fra en eller begge parters side, eller opsigeligt i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser om opsigelse. Korttidstillæg For korttidsansættelser af mere end 21 dages varighed, men til og med 7 måneder, betales et tillæg på 20% af gastronomminimallønnen, inkl. fagtillæg. Stk. 4 - Sæsonansættelse (medhjælper beskæftiget ved buffet) Ved sæsonarbejde forstås ethvert arbejde, som omfatter en forud aftalt, kortvarig arbejdsperiode af mindst 3 ugers varighed, men til og med 5 måneder - bortset fra forlængelse. Aftalen skal oprettes skriftligt og indgås på det af organisationerne godkendte ansættelsesbevis. I sæsonpladser kan engagementet sluttes for hele sæsonen i den pågældende forretning, enten således, at det er uopsigeligt fra én eller begge parters side, eller opsigeligt i overensstemmelse med overenskomstens paragraf om opsigelse. For engagement af mere end 3 ugers varighed, men til og med 3 måneder, betales et tillæg på 20%. For engagement over 3 måneder, men til og med 5 måneder, ydes et tillæg på 15%. Arbejdsgiveren har - dersom den pågældendes arbejdsforhold ikke er til hinder derfor - ret til at forlænge engagementet indtil 2 måneder. Forlænget engagement, udover 3 måneder, betales med 15% i restperioden. Stk. 5 - Udlændinge Parterne er enige om, at det er arbejdsgiverens ansvar over for beskæftigede udlændinge at givne ordre og instrukser er givet på et for disse forståeligt sprog. Det samme gælder ved ansættelses- og afskedigelsesforhold. 8

9 Stk. 6 - Bedre vilkår end overenskomsten I tilfælde, hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. 5 - Opsigelsesregler Stk. 1 - Skriftlig opsigelse Enhver opsigelse skal være skriftlig og kan ikke ske under ferie fra nogen af parterne. Stk. 2 - Opsigelsesvarsler De 3 første måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Efter 3 måneders ansættelse skal opsigelsen gensidigt være kommet frem til modtageren senest den 15. i måneden kl , og fratræden kan kun ske til en måneds udgang. Efter 2 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 5 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 8 års ansættelse er opsigelsesvarslet Efter 10 års ansættelse er opsigelsesvarslet 1 måned 2 måneder 4 måneder 6 måneder Opsigelsesfristen fra lønmodtagerside er dog altid højst én måned. Opsigelse i henhold til ovenstående skal fra begge parter ske til fratræden til én måneds udgang. Stk. 3 - Anvisning Såfremt en fuldtidsforsikret, der er deltidsansat, anvises et fuldtidsarbejde gennem den offentlige arbejdsformidling, ses bort fra opsigelsesvarslet over for arbejdsgiveren. Stk. 4 - Tjenestebevis Ved fratrædelse fra arbejdet, enten det sker efter eget ønske eller efter op- 9

10 sigelse, skal der gives personalet bevis for ansættelsens varighed. Beviset skal mindst indeholde: Navn, CPR-nr., tiltrædelses- og fratrædelsesdato. Stk. 5 - Tjenere, indskrænkning af fast personale Ved indskrænkning af det faste personale, skal der tages rimeligt hensyn til ancienniteten, dog således, at en anciennitetsforskel på indtil 2 måneder berettiger restauratøren til at vælge mellem dem, der skal afskediges ved indskrænkningen 3. Ved opsigelse og fratræden under sygdom samt på grund af havari, eller såfremt færgen i øvrigt tages ud af drift, bevarer personalet rettighederne i henhold til denne bestemmelse ved genansættelse. Stk. 6 - Tryghedsaftale Tryghedsaftale, jf. bilag Erstatning ved fratræden Stk. 1 - Erstatning fra arbejdsgiver Arbejdsgiverens tilsidesættelse af varslerne i 5, stk. 2 medfører pligt til at betale tilgodehavende løn i opsigelsesperioden. Stk. 2 - Erstatning fra medarbejder Medarbejderens tilsidesættelse af varslerne i 5, stk. 2 medfører pligt til at betale erstatning svarende til 1/3 af den personlige månedsløn, dog for provisionslønnet serveringspersonale 1/3 af garantilønnen. Organiserede: Erstatning fra organiserede medarbejdere kan ikke modregnes i tilgodehavende løn, uden kravet er fagretligt stadfæstet. Stk. 3 - Frist 30 dage Krav om erstatning i henhold til stk. 1 og 2 rejses over for organisationerne inden 30 dage efter fratræden. Note 3 10 Ved beregning af anciennitet efter denne bestemmelse medtages udelukkende arbejde som fastansat tjener.

11 Afsnit 4 - Vagtplanering og arbejdstid 7 - Vagtplan Stk. 1 - Vagtplanens indhold Arbejdstidens tilrettelæggelse tilkommer virksomheden. Der skal forefindes en vagtplan med angivelse af arbejdstidens begyndelse og ophør for hver enkelt af personalet. Spisepauser En halv times daglig spisetid skal ikke være anført på vagtplanen, men afholdes, når det er driftsmæssigt muligt. Vagtplanens varsler Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten eller de ansatte. Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger, men kan ændres med 2 ugers varsel, dog med 1 uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt, eller med kortere varsel, såfremt det skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Ændringer i vagtplanen, forårsaget af specielle færgeforhold, kan ske med 3 dages varsel, når særligt tvingende omstændigheder gør sig gældende. Stk. 2 - Arbejdstidens påbegyndelse og afslutning Arbejdstiden påbegyndes og afsluttes i samme havn. Stk. 3 - Arbejdstidens deling Arbejdstiden kan ikke deles. Stk. 4 - Serveringspersonalet Arbejdstidens fordeling kan ske på højst 2 færger pr. dag. Der er enighed om, at skift mellem færger samme døgn om muligt bør undgås. Stk. 5 - Pauser fra kasseapparat Medarbejdere, udelukkende beskæftiget ved kasseapparat, bør med jævne intervaller overføres til andet arbejde. 11

12 Stk. 6 - Tjenere, betaling efter kl Ved arbejde, der påbegyndes kl eller derefter, regnes den tarifmæssige betaling fra kl Arbejdstiden, fuldtidsansatte Stk. 1 - Arbejdstiden Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4 ugers turnus (inklusive ½ times daglig spisepause), medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger 4. Stk. 2 - Fast natarbejde efter kl Ved fast natarbejde, der strækker sig ud over kl , nedsættes arbejdstiden med 8 timer inden for en turnus på 4 uger. Stk. 3 - Fast natarbejde efter kl Ved fast natarbejde, der strækker sig ud over kl , nedsættes arbejdstiden med 8 timer inden for en 4 ugers turnus, under forudsætning af, at antallet af timer efter kl mindst udgør 60 timer på en 4 ugers turnus. Stk. 4 - Overarbejde Arbejdstiden, jf. stk. 1, 2 eller 3, påføres vagtplanen og beordret arbejde herudover betales som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte Arbejdstiden, deltidsansatte Stk. 1 - Garanteret timetal Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal. Det aftalte timetal angives på ansættelsesbeviset i Note 4 Jf. 38. Såfremt aftale om anden turnusperiode indgås, skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgøre 37 timer. Note 5 Se om overarbejde og vagtbytte 13, stk

13 henhold til 4. Den effektive arbejdstid planeres over en 4 ugers turnus (se dog stk. 4 og 7), medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Stk. 2 - Overarbejde Det aftalte garanterede timetal påføres vagtplanen og fordeles med et fast timetal på en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus, jf. stk. 4. Arbejde herudover betales som overarbejde i henhold til 13. Stk. 3 - Maksimalt 29 timer pr. uge Deltidsbeskæftigede kan ansættes med maksimum 29 timer i den enkelte uge. Arbejde udover 29 timer i den enkelte uge betales som overarbejde i henhold til 13. Stk. 4 - Min. 4 timer pr. dag og min. 40 timer pr. 4 uger Deltidsbeskæftigede kan ikke aflønnes med mindre end 40 timer på 4 uger og op til 80 timer over 8 uger, og deltidsbeskæftigede kan ikke beskæftiges med mindre end 4 timer pr. dag. Stk. 5 - Ingen deling af arbejdstid Arbejdstiden kan ikke deles. Stk. 6 - Så vidt muligt fuldtidsstillinger Hvor det driftsmæssigt er muligt at vagtplanere med fuldtidsstillinger, skal dette så vidt muligt ske. Hvis der bliver ledige timer på vagtplanen, skal disse tilbydes de øvrige ansatte, før eventuel ny ansættelse, hvis det driftsmæssigt er muligt. Stk. 7 - Undtagelse ved weekendarbejde Fastansatte medhjælpere kan beskæftiges med fast arbejde fra fredag kl til mandag kl Det fast garanterede timetal over en 4 ugers turnus og op til en 8 ugers turnus aftales med den enkelte medarbejder. 13

14 Stk. 8 - Opsigelse, lønninger m.v. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. henvises til de almindelige regler som for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 9 - Serveringspersonale/lokalaftale Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for serveringspersonalet, medmindre det er aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller RBF s lokale afdeling. Stk Fravigelse ved lokalaftale Ovenstående bestemmelser vedrørende turnus, minimum- og maksimumtimer samt betaling for timer ud over det garanterede timetal, kan fraviges ved aftale lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller RBF's lokale afdeling Fridage, fuldtids- og deltidsansatte Stk. 1 - Hvileperiode Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at der i hvert døgn gives arbejderne en hvileperiode på mindst 11 på hinanden følgende timer. Arbejdsdøgnet (24 timer) regnes fra arbejdstidens begyndelse. Arbejdstiden kan maksimalt udgøre 13 timer pr. dag, inklusive eventuelle afbrydelser, og regnes fra arbejdstidens begyndelse. Stk. 2 - Fridage, 2 pr. uge Medmindre andet aftales lokalt 6, skal medarbejderen over en 4 ugers turnus garanteres 2 fridage pr. uge, som minimum hver anden uge skal placeres i sammenhæng 7. Note 6 Note 7 14 Ved lokal forhandling forstås, at der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller RBF's lokale afdeling kan aftales, at fridagene placeres anderledes inden for turnusperioden. Dog skal der minimum placeres ét fridøgn efter 6 arbejdsdage i træk. En overenskomstmæssig fridag udgør 24 timer + 11 timers hvile, i alt 35 timer. 2 sammenhængende overenskomstmæssige fridage udgør 24 timer + 24 timer + 11 timers hvile, i alt 59 timer.

15 Stk. 3 - Undtagelse fra 5-dages ugen Fra bestemmelserne i stk. 2 gælder følgende undtagelser: 1) Personale, der arbejder med nedsat arbejdstid (deltidsansatte). 2) Personale, der arbejder i fast dagvagt, hvis vagter slutter senest kl ) Køkken- og smørrebrødschefer. Stk. 4 - Ugentlig fridag og friaften I ovenstående tilfælde har medarbejderen krav på 1 ugentlig fridag samt fri senest kl forud for fridagen (friaften). Såfremt en ugentlig friaften bortfalder, betales en kompensation pr. gang på kr. 62,25, pr. 1. marts 2005 kr. 64,12 og pr. 1. marts 2006 kr. 66,04. Virksomheder, der er lukkede søn- og helligdage, kan dog henlægge friaftenen til en anden dag i ugen. Stk. 5 - Flytning eller bortfald af fridag Flytning eller bortfald af fridage kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Såfremt en fridag flyttes skal dette ske med 3 dages varsel og medarbejderen betales med en kompensation pr. gang på kr. 62,25, pr. 1. marts 2005 kr. 64,12 og pr. 1. marts 2006 kr. 66,04. Tilgodehavende fridage skal senest være afviklet i den efterfølgende 4 ugers turnus. I modsat fald betales som ved bortfald af fridag ved førstkommende lønudbetaling. Såfremt en fridag helt bortfalder, betales medarbejderen 100% til den personlige løn 8. For provisionslønnet serveringspersonale betales alt arbejde på fridage som overarbejde og afregnes ved førstkommende lønudbetaling og kan ikke modregnes i garantifortjenesten 9. Gastronomer, faglærte cafeteriaassistenter og medhjælpere Note 8 Note 9 For de timer der ydes betaling efter denne bestemmelse, ydes der ikke samtidig godtgørelse, jf. 13, overarbejde. Omsætningen ved arbejde på fridage skal opgøres på den enkelte dag og udbetales uden modregning i månedens omsætning. 15

16 Ændringer med hensyn til arbejdstid og fridøgn, der skyldes force majeure, hidrørende fra de særlige færgefartsforhold, medfører ret til tilsvarende frihed. Dog skal den tid, det varme køkken og smørrebrødsstuen er åben, betragtes som arbejdstid. Stk. 6 - Friweekender Medmindre andet aftales lokalt på virksomheden 10, garanteres over 3 måneder 5 friweekender (= frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl timers hvile), dog placeres minimum 1 pr. måned. Stk. 7 - Mistet friweekend Bortfald af en friweekend kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Såfremt en friweekend bortfalder, betales en kompensation på 1/22 af den oppebårne månedsløn, samt kompensation i henhold til stk. 5, tredje afsnit. Stk. 8 - Reserver Reserverne er omfattet af ovennævnte bestemmelser. Reserver, som arbejder i flere virksomheder, er selv ansvarlige for, at bestemmelserne bliver overholdt Feriefridage Stk. 1 - Optjening af feriedage Fastansatte medarbejdere har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse. Stk. 2 - Placering Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Note 10 Se

17 Stk. 3 - Timer Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj april). For fuldtidsansatte regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer, de gennemsnitligt er beskæftiget set over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. Stk. 4 - Betaling Feriefridagene betales med fuld løn. For provisionslønnet serveringspersonale betales et beløb svarende til den gennemsnitlige timeløn, beregnet på grundlag af de sidste 13 ugers indtægt, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. Stk. 5 - Kompensation Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld løn/garantiløn pr. ubrugt feriefridag, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. Stk. 6 - Fratræden Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere kompensation svarende til 2,25% af den personlige løn 11. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage. Stk. 7 - Jobskifte Der kan - uanset eventuelt jobskifte - kun holdes 5 feriefridage i hvert kalenderår Frihed til faglig efter- eller videreuddannelse Stk. 1 - Faglig uddannelse Ved faglig uddannelse forstås egentlig faglig uddannelse, kurser under loven om uddannelse af specialarbejdere eller ledelses- eller samarbejdskurser samt voksenuddannelse, der er brancherelevant. Note 11 Excl. visse arbejdstidsbestemte tillæg (helligdagstillæg, overtidstillæg og lign.) 17

18 Personalet har ret til at deltage i disse kurser og uddannelsesformer, og arbejdsgiveren har pligt til at give frihed uden løn, når det kan indpasses i virksomhedens drift Overarbejde Stk. 1 - Skriftlig attestation Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Vagtbytte Såfremt medarbejderen med arbejdsgiverens godkendelse ønsker at bytte vagter, skal der føres byttebog eller byttesedler. Såfremt det garanterede timetal som følge heraf fraviges, aflønnes i forhold til det præsterede antal timer til den almindelige personlige timeløn. Stk. 2 - Overarbejde og vagtplan Arbejdstiden fordeles på vagtplanen over en 4 ugers turnus, og arbejde herudover betragtes som overarbejde. Stk. 3 - Afregning og udbetaling Overarbejde afregnes i hele og halve timer. Overarbejde udbetales månedsvis bagud. Stk. 4 - Tillæg Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter: Overarbejdstillæg udgør 80% af den oppebårne løn for alle overarbejdstimer. Medhjælpere: Tillægget for overarbejde udgør dagligt 50% for de første 2 timer og derefter 100% af den oppebårne løn. Overarbejde efter kl betales dog altid med 100%. Serveringspersonale: For fastansat serveringspersonale forhøjes månedsgarantien med kr. 124,67, pr. 1. marts 2005 kr. 128,41 og pr. 1. marts 2006 kr. 132,26 pr. time. 18

19 Stk. 5 - Afspadsering Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres, d.v.s. frihed med normal personlig løn. 50%'s timer afspadseres med 1½ time, 80%'s timer afspadseres med 1 time og 48 minutter - 100%'s timer med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadsering af overarbejde kan kun ske med mindst 3 dages varsel, og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage Døgnsejlads Stk. 1 - Varsel Overenskomsten er baseret på dagsejlads, dog kan der frit mellem parterne aftales døgnsejlads. Overgangen fra den ene til den anden sejlads skal ske med mindst 2 måneders varsel, medmindre andet aftales lokalt på virksomheden 12. Stk. 2 - Regler for døgnsejlads Der sejles hvert 3. døgn og sovetiden udgør mindst 8 timer pr. vagt samt 1 times spisepause. Arbejde udover 15 timer i gennemsnit pr. sejldøgn honoreres som overtid. Der henvises i øvrigt til overenskomstens regler for spisepauser. Der kan mellem parterne træffes andre ordninger. Stk. 3 - Døgnsejladstillæg (gastronomer m.fl.) Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter: Som kompensation for døgnsejlads, betales et tillæg på 10% pr. måned af den personlige løn. Reserver betales forholdsmæssigt. Stk. 4 - Døgnsejladstillæg (medhjælpere) Medhjælpere: Ved døgnsejlads udbetales et tillæg på 10% af den gældende minimalløn. Reserver betales forholdsmæssigt. Note 12 Se

20 Stk. 5 - Døgnsejladstillæg (Serveringspersonale) Serveringspersonale: Der udbetales ved døgnsejlads et tillæg pr. måned på minimum kr. 559,00 (kr. 55,90 pr. vagt), pr. 1. marts 2005 kr. 575,77 (kr. 57,58 pr. vagt) og pr. 1. marts 2006 kr. 593,07 (kr. 59,31 pr. vagt). Tillægget kan ikke modregnes. Reserver betales forholdsmæssigt Værftsophold Stk. 1 - Tjeneste på færge til og fra værft Når personale beordres til tjeneste på en færge til og fra værft, beregnes den normale vagtplanerede arbejdstid og effektive arbejdstid. I tilfælde af overtid, betales denne jf. overenskomstens 13. Arbejde på fridage betales som mistet fridag. Stk. 2 - Kompensation for rejse- og fritid Som kompensation for rejsetid til og fra værft samt fritid tilbragt om bord, gives en fridag med løn for hvert døgn, vedkommende er borte fra hjemstedet. Stk. 3 - Værftsophold Ved værftsophold kan de ansatte opsiges med minimum 14 dages varsel til hvilken som helst dato i måneden, dog afgives varslet snarest muligt, efter arbejdsgiveren har fået kendskab til datoen for værftsopholdet. Genansættelse og anciennitet De afskedigede garanteres tilbud om genansættelse på samme vilkår efter værftsopholdet, før andre nye eventuelt ansættes. Anciennitet bevares ved genansættelse. Ferie, afspadsering eller arbejde andetsted Ved værftsophold har de berørte på den pågældende færge ret til at vælge mellem afholdelse af ferie, afspadsering eller arbejde andetsteds på den konkrete overfart, før eventuel afskedigelse kan komme på tale. Ved indsættelse af erstatningsfærge, skal de ansatte fra den færge, der er på værft, have tilbud om beskæftigelse på erstatningsfærgen før andre. 20

21 Ovenstående bestemmelse har kun gyldighed for det fastansatte personale på den færge, der skal i dok. Afsnit 5 - Løn 16 - Løfteparagraf Stk. 1 - Højere løn Det betragtes som forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser. Stk. 2 - Systematisk vurdering Organisationerne er enige om, at virksomhederne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn, således at der for den enkelte medarbejder tages behørigt hensyn, f.eks. til dennes dygtighed, erfaring, uddannelse, anciennitet og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lign.). Stk. 3 - Lønnen aftales Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen 13. Efter forhandlingerne mellem virksomheden og medarbejderen, kan tillidsrepræsentanten medvirke ved forhandlingen af lønnen, hvis den enkelte medarbejder ønsker det. Stk. 4 - Misforhold Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til overenskomstens mæglingsregler ( 41). Stk. 5 - Provisionslønnede Denne paragraf er ikke gældende for provisionslønnet serveringspersonale Note 13 Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte personalegrupper. 21

22 i henhold til Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter Stk. 1 - Minimalløn Den overenskomstmæssige sats for gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter forhøjes med kr. 360,74, pr. 1. marts 2005 med kr. 360,74 og pr. 1. marts 2006 med kr. 360,74 pr, måned. Der henvises til lønbilagene bagerst i overenskomsten. Faglærte, henhørende under Gastronomgruppens og faglærte cafeteriaassistenters arbejdsmæssige områder, oppebærer efter udstået læretid gastronomminimalløn + 10 % i fagtillæg. Stillingsbetegnelsen fremgår af ansættelsesbeviset, jf. 4, stk. 1. Stk. 2 - Gastronom, personlig løn Definition Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at lønnen for gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter fastlægges efter følgende retningslinier: Minimalløn Fagtillæg Anciennitetstillæg Forskudttidstillæg Korttidstillæg Nattillæg Personligt tillæg Personlig løn i alt Alle øvrige tillæg/satser betales i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der henvises i øvrigt til 4, stk. 1. Regler for lønforhandlinger henvises der til

23 18 - Medhjælpere Stk. 1 - Minimalløn Den overenskomstmæssige sats for medhjælpere forhøjes med kr. 360,74, pr. 1. marts 2005 med kr. 360,74 og pr. 1. marts 2006 med kr. 360,74 pr, måned. Der henvises til lønbilagene bagerst i overenskomsten. Regler for lønforhandlinger henvises der til 16. Stk. 2 - Ungarbejdere For unge ufaglærte under 18 år forhøjes den overenskomstmæssige sats med kr. 1,40, pr. 1. marts 2005 med kr. 1,40 og pr. 1. marts 2006 med kr. 1,40 pr. time Serveringspersonale Stk. 1 - Provisionslønnede Serveringspersonalet aflønnes med 13,1% af den præsterede omsætning, inklusiv merværdiafgift. Stk. 2 - Opgørelse Der garanteres serveringspersonalet en minimumsfortjeneste, idet opgørelse foretages hver måned, uanset ansættelsens varighed samt ved fratrædelse. Den månedlige garantifortjeneste hæves med kr. 424,87, pr. 1. marts 2005 med kr. 440,91 og pr. 1. marts 2006 med kr. 424,87 pr. måned. Der henvises til lønbilaget bagerst i overenskomsten. Stk. 3 - Faste stillinger Serveringspersonalets arbejde er servering, opdækning og afdækning på deres respektive stillinger. For at sikre serveringspersonalet en rimelig fortjeneste, udover garantifortjenesten, kan virksomheden i trafiksvage perioder lade serveringspersona- 23

24 let beskæftige i indtil 2 saloner. Det faste personale kan ikke flyttes fra deres stillinger, for at reservepersonale skal opnå garantisalg. Dog skal det under ekstraordinære forhold være virksomheden tilladt at flytte mindst tre faste tjenere til reservefærger. Disse faste tjenere ydes samme omsætningsgaranti som reserver. Stk. 4 - Garantiforhøjelse for elever For tjenere, der betaler elever, forhøjes minimumsfortjenesten med tjenerens andel af elevens tarifløn, der tilbageholdes af virksomheden. Stk. 5 - Fælles kasse og fælles beholdning Serveringspersonalet kan frit bestemme med ledelsens godkendelse, hvorvidt der arbejdes i fælles kasse og med fælles beholdning 14. Ligelig fordeling Såfremt der arbejdes i fælles kasse med fælles regnskab (trunk), skal fortjenesten deles ligeligt mellem de i arbejdet deltagende i forhold til præsterede timer. Egen nøgle/eget regnskab Såfremt serveringspersonalet eller enkelte heraf ikke ønsker at arbejde i fælles regnskab, skal medarbejderen have sin egen nøgle til sit nummer på kasseapparatet og skal aflægge sit eget regnskab. Egen beholdning Hvor der arbejdes med egen beholdning, skal opgørelse ske dagligt, og serveringspersonalet har krav på at overvære og kontrollere opmålingen af beholdningen ved arbejdstids ophør, begyndelse og vagtskifte. Serveringspersonalet har ansvaret for beholdningen, dog hæfter virksomheden, såfremt beholdningen ikke er betryggende aflåst. Fælles regnskab Arbejdsgiveren er indforstået med, at det er forbudt organiseret serverings- Note Arbejdsgiveren kan ikke arbejde i fælles kasse og omsætning med serveringspersonalet. Tjenere med administrative opgaver, som falder uden for serveringspersonalets arbejdsområde, kan arbejde i fælles kasse og omsætning med serveringspersonalet, dog kan timerne til det administrative arbejde ikke aflønnes af omsætningen.

25 personale at arbejde i fælles regnskab med uorganiseret, uanset serveringspersonalet måtte ønske dette 15. Enhver af serveringspersonalet har ret til at forlange en nøgle til sit nummer på kasseapparatet. Stk. 6 - Ikke betalende gæster I tilfælde af, at gæster ikke kan eller vil betale de af serveringspersonalet for det pågældende selskab serverede varer, erstatter forretningen det således manglende beløb efter specificeret regning, dog under forudsætning af, at det over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant fastslås, inden gæsten har forladt forretningen. Såfremt det er serveringspersonalet pålagt at kræve betaling samtidig med serveringen, hæfter de selv for tab. Hvor arbejdsgiveren forud skriftlig har billiget, at der gives kredit, er kreditten arbejdsgiverens. Hvor en regning tages til inkassation, er arbejdsgiveren pligtig at udbetale serveringsafgiften med 13,1% à conto. Stk. 7 - Særaftale vedr. tjenernes aflønningsform Der henvises til HORESTA-A/RBF hovedoverenskomstens 40 samt øvrige bestemmelser for fastlønnet serveringspersonale. Stk. 8 - Servering for indehaver Se protokollat Lønudbetaling Stk. 1 - Lønopgørelse Alle fastansatte er månedslønnede. Stk. 2 - Månedsløn Der skal til medarbejderen én gang pr. måned udleveres en specificeret op- Note 15 Serveringspersonalet kan dog aftale, at dele den samlede omsætning. 25

26 gørelse over den udbetalte løn, herunder pensionsopsparing og optjent feriegodtgørelse. Stk. 3 - Lønudbetaling For fastansatte udbetales lønnen den sidste i måneden med mulighed for at få et á conto beløb den 15. i måneden. Afregning af variable tillæg for alle faggrupper samt omsætningsløn for tjenere sker månedsvis bagud. Stk. 4 - Reserver Betaling af reservearbejde afregnes den sidste i måneden, med mulighed for at få et á conto beløb den 15. i måneden. Der udleveres en lønseddel samtidig med afregningen, specificeret som angivet i stk. 2, herunder for serveringspersonale angivelse af omsætning/timer pr. dag. Stk. 5 - Betalingsfrister Falder betalingsdagen på en søndag eller anden helligdag eller fridag, sker udbetalingen den foregående dag i arbejdstiden. Sker udbetalingen ved check eller over lønkonto, skal denne være til udbetaling på bankdag. Afsnit 6 - Løntillæg, kost og pensionsbidrag 21 - Tillæg for forskudt arbejdstid Stk. 1 - Generelt Tillæg betales ikke til reserver og løsarbejdere, se dog for medhjælperne 34, stk. 5. Dersom der for de pågældende timer betales anden kompensation, såsom søgnehelligdagsbetaling, betaling for mistet friweekend og nattillæg, bortfalder tillægget for forskudt arbejdstid, således at alene det højere tillæg kommer til udbetaling. Undtaget herfra er dog overtidsbetaling. Stk. 2 - Aften- og weekendtillæg For arbejde på forskudt arbejdstid betales til fastlønnet personale følgende tillæg pr. time: 26

27 Pr. 1. marts 2004 Voksne Under 18 år Hverdage kl kr. 11,55 kr. 6,98 Lørdag kl kr. 11,55 kr. 6,98 Søndage kl til efterfølgende døgn kl kr. 17,47 kr. 13,73 Pr. 1. marts 2005 Voksne Under 18 år Hverdage kl kr. 12,45 kr. 7,88 Lørdag kl kr. 12,45 kr. 7,88 Søndage kl til efterfølgende døgn kl kr. 18,37 kr. 14,63 Pr. 1. marts 2006 Voksne Under 18 år Hverdage kl kr. 13,35 kr. 8,78 Lørdag kl kr. 13,35 kr. 8,78 Søndage kl til efterfølgende døgn kl kr. 19,27 kr. 15,53 Provisionslønnede For arbejde på hverdage i tiden mellem kl og til vagtens ophør samt på lørdage mellem kl og kl garanteres serveringspersonalet en forhøjelse af dagsnormen (minimumgarantifortjenesten) på kr. 11,55 pr. time, pr. 1. marts 2005 kr. 12,45 og pr. 1. marts 2006 kr. 13,35 pr. time. For arbejde på søndage, påbegyndt mellem kl og det følgende døgn kl og til arbejdets ophør, garanteres serveringspersonalet en forhøjelse af dagsnormen (minimumgarantifortjenesten) på kr. 17,47, pr. 1. marts 2005 kr. 18,37 og pr. 1. marts 2006 kr. 19,27 pr. påbegyndt time. Såfremt dagsnormen (minimumgarantifortjenesten) plus betaling for forskudt arbejdstid ikke opnås ved arbejde på den pågældende dag, udbetales differencen (forskudttidstillægget) ved førstkommende lønudbetaling 16. Betaling for forskudt arbejdstid kan ikke modregnes i den månedlige minimumsfortjeneste. Note 16 Ved beregning af dagsgarantien lægges den faktiske arbejdstid i den pågældende vagt til grund. 27

28 Stk. 3 - Nattillæg, gastronomer og faglært cafeteriaassistenter Arbejde efter kl og før kl betales med et tillæg på 40% af minimallønnen. Stk. 4 - Medhjælpere Til alle voksne fastansatte medarbejdere ydes et nattillæg for arbejde i tidsrummet fra kl til kl på kr. 17,47, pr. 1. marts 2005 kr. 18,37 og pr. 1. marts 2006 kr. 19,27 pr. time Anciennitetstillæg Stk. 1 - Gastronom, fastlønnet tjener, faglært cafeteriaassistent Fastansatte gastronomer, faglærte cafeteriaassistenter og fastlønnede tjenere, som har været beskæftiget under de nævnte faggruppers faglige områder i flere år, har krav på et personligt tillæg som følger: 3. og 4. brancheår kr. 245,30 pr. måned 5. og 6. brancheår kr. 295,50 pr. måned 7. og 8. brancheår kr. 427,86 pr. måned 9. og 10. brancheår kr. 599,00 pr. måned 11. til 14. brancheår kr. 713,11 pr. måned 15. til 20. brancheår kr. 818,07 pr. måned 21. brancheår og derefter kr. 951,58 pr. måned Beløbet udbetales månedsvis og kan modregnes i de i forvejen givne personlige tillæg. Stk. 2 - Medhjælpere Fastansatte hotel- og restaurantmedhjælpere, som har været beskæftiget i flere år i samme virksomhed, har krav på et personligt tillæg som følger: 3. og 4. ansættelsesår kr. 96,98 pr. måned 5. og 6. ansættelsesår kr. 159,71 pr. måned 7. og 8. ansættelsesår kr. 228,20 pr. måned 9. og 10. ansættelsesår kr. 342,30 pr. måned 11. ansættelsesår og derefter kr. 359,41 pr. måned 28

29 Beløbet udbetales månedsvis og kan ikke modregnes i de i forvejen givne personlig tillæg Helligdage, jule- og nytårsaften Stk. 1 - Helligdage Helligdage er: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Der betales helligdagstillæg, uanset om helligdagene falder på en søndag. Stk. 2 - Gastronomer og faglært cafeteriaassistenter Personale i fast arbejde fra 1. oktober juli har ret til kompensation for 10 dage. Kortere ansættelsestid giver ret til gradueret kompensation (1 dag for hver måneds ansættelse). Som kompensation for helligdage betales 100% s tillæg af en minimaldagløn på højeste løntrin på afspadseringstidspunktet, plus en fridag. Fridagene kan gives samlet eller delt i tilslutning til ordinær fridag, fortrinsvis i perioden 1. oktober marts. Fridagene skal være afviklet senest 31. marts det følgende år. Når de fleste af ovennævnte fridage holdes, udbetales samtidig tillægget for samtlige dage. Tilgodehavende fridage, der ikke afspadseres, skal betales efter overenskomstens bestemmelser om mistede fridage. Jule- og nytårsaften Alt arbejde efter kl juleaftensdag og efter kl nytårsaften betales som overarbejde. For timer indeholdt i vagtplanen betales månedsløn : 160, %. For timer ud over vagtplanen betales månedsløn : 160,33 + overarbejdstillæg og der ydes 100% tillæg til timelønnen inklusiv overtidstillæg. I disse tilfælde bortfalder nattillægget på 40%. 29

30 For udbringning af middag juleaftensdag efter kl og nytårsaften efter kl betales et tillæg på 100% af minimallønnen. Stk. 3 - Medhjælpere Fast personale, der arbejder på de i stk. 1 nævnte helligdage, ydes et tillæg på 100% af den gældende timeløn. Såfremt medarbejderne ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan ovennævnte tillæg på 100% afspadseres time for time med fuld løn. Afspadsering kan kun ske med mindst 3 dages varsel, og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Juleaften For fastansatte medhjælpere, der arbejder på juleaftensdag efter kl , ydes 100% s tillæg. Stk. 4 - Serveringspersonale For arbejde på de i stk. 1 nævnte helligdage garanteres serveringspersonalet en forhøjelse af dagsnormen (minimumsfortjenesten) på kr. 26,08, pr. 1. marts 2005 kr. 26,86 og pr. 1. marts 2006 kr. 27,67 pr. påbegyndt time for arbejdstid, der påbegyndes mellem kl til kl og til arbejdstids ophør. Såfremt dagsnormen (minimumsfortjenesten) plus helligdagsbetalingen ikke opnås ved arbejdet den pågældende dag, udbetales differencen (helligdagsbetalingen) ved førstkommende lønudbetaling. Helligdagsbetalingen kan ikke modregnes i den månedlige minimumsfortjeneste. Juleaften Serveringspersonalet betales for arbejde juleaftensdag efter kl kr. 37,65, pr. 1. marts 2005 kr. 38,78 og pr. 1. marts 2006 kr. 39,94 pr. påbegyndt time. Beløbet kan ikke modregnes i minimumsfortjenesten. 30

31 24 - Kost Stk. 1 - Betaling for kosten Medarbejdere skal betale kr. 12,00 pr. arbejdsdag for kosten 17, bestående af et måltid med øl eller lyst øl, alkoholfri øl, te, kaffe, vand, mælk eller sodavand. Messen Medarbejderen skal have adgang til at indtage måltidet i et lyst, luftigt og rent lokale. Stk. 2 - Tillæg uden modregning Medarbejdere, der skal betale for kosten, jf. stk. 1, betales et tillæg pr. præsteret arbejdstime på kr. 1,00. Tillægget kan ikke modregnes i den personlige løn/ provisionslønnen. Stk. 3 - Fri kost Såfremt virksomheden ikke forlanger betaling for kosten, skal værdi heraf beskattes i henhold til gældende skattelovgivning. Stk. 4 - Ingen kost Såfremt arbejdsgiveren ikke kan tilbyde kost for maksimalt kr. 12,00, godtgøres medarbejderen den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af et måltid. Der beregnes feriepenge og sygeløn af kostens skattemæssige værdi, som ligeledes indgår ved beregning af fuld personlig løn under ferie og sygdom. 25 Arbejdsmarkedspension Stk. 1 - Anciennitetskrav Medarbejdere, herunder reserver, med sammenlagt 12 måneders anciennitet inden for de forudgående 5 år, opnået ved beskæftigelse inden for overenskomstens faglige område, er omfattet af pensionsordningen fra det fyld- Note 17 Se protokollat 3. 31

32 te 20. år. Ancienniteten defineres som beskæftigelse på virksomheder, der er eller kan optages som medlemmer af HORESTA-A. Reserver For reservepersonale opgøres 12 måneders anciennitet ved at den pågældende har arbejde 235 dage, uanset den daglige arbejdstid. Hvis den ansatte inden for de forudgående 5 år har været beskæftiget som både fastansat og med løsarbejder, beregnes løsarbejdet forholdsmæssigt. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, baseret på kollektiv overenskomst. Stk. 2 - Bidragets størrelse Medarbejdere omfattet af stk. 1 ydes pensionsbidrag af den skattepligtige indkomst optjent hos arbejdsgiveren, ved arbejde omfattet af overenskomsten. Arbejdsgiverens bidrag udgør 6% og medarbejderens bidrag udgør 3%. Det samlede bidrag udgør 9%. Pr. 1. juli 2005 udgør arbejdsgiverens bidrag 6,6% og medarbejderens bidrag 3,3%. Det samlede bidrag udgør i alt 9,9%. Pr. 1. juli 2006 udgør arbejdsgiverens bidrag 7,2% og medarbejderens bidrag 3,6%. Det samlede bidrag udgør i alt 10,8%. Stk. 3 - Helbredskrav Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. Stk. 4 - Pensionsselskab Arbejdsgiverne indbetaler det samlede aftalte pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen til Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, efter selskabets nærmere anvisninger. 32

33 26 - Ferie Stk. 1 - Ferieregulativ Der henvises til bilag 4. Stk. 2 - Første mødedag efter ferien, serveringspersonalet Inden ferien påbegyndes, skal serveringspersonalet have meddelelse om første mødedag efter ferien. Afsnit 7 - Sygdom og barsel 27 - Sygdom Løn under sygdom Stk. 1. Der henvises til gældende lovgivning. Under sygdom udbetales løn efter aftale for de enkelte grupper, jf. overenskomsten og gældende lovgivning. I øvrigt henvises til det af organisationerne godkendte personalecirkulære om sygdom. Stk. 2. De første 6 dage under sygefraværet betaler virksomheden fuld personlig løn. Herefter betales under resten af sygefraværet 90% af den personlige løn. For medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden betaler virksomheden dog de første 4 uger under sygefraværet fuld personlig løn. Hvis dette beløb er lavere end den maksimale dagpengesats, betales efter dagpengelovens regler. Provisionslønnet serveringspersonale Stk. 3. Provisionslønnet serveringspersonale betales fra den første sygedag 90% af gennemsnittet af de sidste 13 ugers indtægt dog maksimum kr. 135,00 pr. time og minimum 90% af garantifortjenesten. Pr. 1. marts 2005 hæves maksimum til kr. 140,00. De første 7 dage betales altid fuld garantifortjeneste. 33

34 For medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden betaler virksomheden dog altid de første 4 uger under sygefraværet fuld garantifortjeneste. Barnets 1. sygedag Stk. 6. Ved barnets 1. sygedag ydes medarbejderen frihed med fuld løn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn under 14 år. Friheden ydes kun til den ene af barnets forældre og omfatter alene barnets første hele sygedag. Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Stk. 7. Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes under dette fravær fuld løn, dog maksimalt kr. 120,00 pr. time. For provisionslønnet serveringspersonale betales gennemsnittet af de sidste 13 ugers indtægt, dog maksimalt kr. 120,00 pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret Barsel Stk. 1 Løn under graviditets- og barselsorlov Til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet betaler arbejdsgiveren løn under barsel 34

35 fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Løn under graviditetsorlov gælder for graviditetsorlov, der påbegyndes den 1. juli 2004 eller senere. Adoption Til adoptanter, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Ved adoption skal anciennitetskravet være opfyldt ved modtagelse af barnet Stk. 2 Løn under orlov Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. For provisionslønnede serveringspersonale betales gennemsnittet af de seneste 26 ugers indtægt. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 3 - Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under "fædreorlov". Stk. 4 - Forældreorlov Pr. 1. juli 2004 yder virksomheden i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 6 uger. Betalingen i disse 6 uger svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 120,00 pr. time. For provisionslønnet serveringspersonale betales gennemsnittet af de seneste 26 ugers indtægt, dog max kr. 120,00 pr. time. Denne betaling kan ydes alene til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion bortfalder betalingen til medarbejderen. 35

36 Stk. 5 Eksisterende ordninger Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald. Afsnit 8 - Uniform, garderobe, ny teknik og buffet 29 - Uniform Stk. 1 - Særlig påklædning Såfremt der kræves særlig påklædning, udover hvad der er sædvane i erhvervet, afholder forretningen udgiften til leje og vask. Stk. 2 - Medhjælpere Medhjælpere har krav på at få udleveret forstykker, der renholdes af forretningen. I modsat fald, afholder arbejdsgiveren udgiften ved renholdelse af deres arbejdstøj. Parterne er enige om, at speciel påklædning kan drøftes på lokalt plan i samarbejdsudvalget (fællesklubben). Stk. 3 - Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter Der udleveres mindst 2 forstykker til hver beskæftiget dagligt. Stk. 4 - Serveringspersonalet Serveringspersonalet anskaffer og vedligeholder selv sort eller blå uniform med slips eller sløjfe samt sorte sko. Hvis der i en forretning anvendes hvid fransk jakke, betaler arbejdsgiveren både anskaffelse og vask. Hvis der i en forretning anvendes anden påklædning, anskaffes den og fornys af arbejdsgiveren, mens den almindelige daglige renholdelse påhviler serveringspersonalet. Hvis en forretning ønsker at anskaffe en særlig outreret påklædning, skal dette forelægges organisationerne til godkendelse. 36

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) OVERENSKOMST Mellem HH Ferries Helsingør ApS og Dansk Metals Maritime Afdeling Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 2015-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomstens

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overens- komst, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst 2004-2007. Dansk Industri. Gate Gourmet Denmark ApS Amager Landevej 119, 2770 Kastrup. RestaurationsBranchens Forbund (RBF) mellem.

Overenskomst 2004-2007. Dansk Industri. Gate Gourmet Denmark ApS Amager Landevej 119, 2770 Kastrup. RestaurationsBranchens Forbund (RBF) mellem. Overenskomst mellem Dansk Industri for Gate Gourmet Denmark ApS Amager Landevej 119, 2770 Kastrup og RestaurationsBranchens Forbund (RBF) 2004-2007 2 Indholdsfortegnelse GATE GOURMET DENMARK APS... 1 AMAGER

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus

OVERENSKOMST TRAIN (CAP ROCK A/S) RBF Århus OVERENSKOMST indgået mellem TRAIN (CAP ROCK A/S) og RBF Århus 2002-2008 RBF j.nr. 3182.7 Side 2 af 20 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 ANSÆTTELSESBEVIS...4 3 OPSIGELSESREGLER...5

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Overenskomst 2012-2015

Overenskomst 2012-2015 Overenskomst 2012-2015 Indhold KAPITEL 1 Generelt... 3 1 Overenskomstens gyldighedsområde og varighed... 3 2 Organisationsaftale... 3 KAPITEL 2 Ansættelsesforhold... 3 3 Skriftligt ansættelsesbevis...

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 CAFÉOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet C A F é O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere