FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel 177 har forelagt Domstolen med henblik på fortolkningen af Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1997 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (herefter»direktivet«) 1. driftsbygninger for selskabet SAS Service Partner A/S (herefter»sas«). Den 27. januar 1992 meddelte Pedersen SAS, at man ønskede at overdrage færdiggørelsen af den del af entreprisen, der vedrørte loftsog snedkerentreprisen til Strø Mølle. I Faktiske omstændigheder 2. De forelagte spørgsmål er rejst under en retssag mellem sagsøgeren i hovedsagen, Ole Rygaard, og hans arbejdsgiver, det sagsøgte selskab Strø Mølle Akustik A/S (herefter»strø Mølle«). Strø Mølle afgav den 29. januar 1992 på opfordring af SAS tilbud på færdiggørelsen af disse arbejder. Den 30. januar 1992 aftalte Pedersen og Strø Mølle de nærmere vilkår for sidstnævntes overtagelse af de pågældende arbejder. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at sagsøgeren var ansat i Tømrerfirmaet Svend Pedersen A/S (herefter»pedersen«), Firmaet havde påtaget sig opførelsen af en række * Originalsprog: græsk. 1 EFT L 61, s. 26. Det fremgik bl.a. af denne aftale, at Strø Mølle påtog sig at refundere Pedersen de udgifter, herunder lønomkostninger, som Pedersen havde afholdt vedrørende den overtagne del af entreprisen. Det aftaltes endvidere, at Strø Mølle skulle overtage to lærlinge fra Pedersen fra den 1. februar 1992 til den 1. maj I

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT COSMAS SAG C-48/94 3. Dagen efter indgåelsen af aftalen mellem Pedersen og Strø Mølle, dvs. den 31. januar 1992, opsagde det førstnævnte firma sagsøgeren under henvisning til, at man havde besluttet at afvikle firmaet og til, at en del af den entreprise, der skulle udføres i Kastrup, var blevet overdraget til Strø Mølle. I den skriftlige opsigelse anførtes det, at sagsøgeren skulle fratræde den 30. april 1992, og at han indtil da skulle arbejde for Strø Mølle. Den 10. februar 1992 accepterede SAS tilbuddet fra Strø Mølle, som således påtog sig færdiggørelsen af den del af entreprisen, som vedrørte lofts- og snedkerentreprisen. Sagsøgeren fortsatte med at arbejde hos Strø Mølle indtil den 26. maj 1992, hvor han blev opsagt med fratræden den 30. juni I den sag, som Ole Rygaard senere anlagde mod Strø Mølle, fandt den forelæggende ret, som behandlede tvisten, det nødvendigt for dens afgørelse at forelægge Domstolen en række spørgsmål.»finder Rådets direktiv 77/187/EØF anvendelse, når en entreprenør B efter aftale med entreprenør A fortsætter en del af en af entreprenør A påbegyndt entreprise, og 1. der indgås aftale mellem entreprenør A og entreprenør B om, at nogle hos entreprenør A ansatte medarbejdere fortsætter hos entreprenør B, og entreprenør B overtager materiale på byggepladsen til færdiggørelse af entreprisen, og 2. entreprenør A og entreprenør B efter overtagelsen i en periode arbejder samtidig på arbejdspladsen? II De præjudicielle spørgsmål Gør det nogen forskel, at aftalen om færdiggørelsen er indgået mellem bygherren og entreprenør B med tiltrædelse af entreprenør A?«4. Ved kendelse afsagt den 2. februar 1994 har Sø- og Handelsretten i København 2 forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: 2 EFT C 90, s De forelagte spørgsmål rejser hovedsagelig igen spørgsmålet om direktivets anvendelsesområde, således som dette er defineret i artikel 1, stk. 1. I

3 Konkret rejser denne sag spørgsmålet, om der er tale om en overførsel af en virksomhed, en bedrift eller del af en bedrift efter direktivet, i en situation, hvor en entreprenør A alene overfører en del af det af ham påtagne arbejde til en entreprenør B, når førstnævnte også efter overførselen fortsat arbejder samtidig med entreprenør B på byggepladsen. Domstolen har i en række tidligere sager haft lejlighed til at tage stilling til anvendelsesområdet for direktivet, således som det fastlægges i artikel 1, stk Det fremgår af denne retspraksis, at under direktivets anvendelsesområde falder overdragelser, som opfylder følgende betingelser: Desuden ønsker den nationale ret med det andet spørgsmål at blive oplyst om, hvorvidt direktivet finder anvendelse, når overtagelsen af den pågældende del af arbejdet beror på en aftale mellem entreprenør Β og bygherren, hvilken aftale er blevet indgået med tiltrædelse af entreprenør A. III Retlige bestemmelser og retspraksis For det første forudsætter direktivets anvendelse, at der sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift. I henhold til Domstolens praksis»finder direktivet anvendelse i alle tilfælde, hvor der som led i et kontraktforhold sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift, og som påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstageren i virksomheden, idet det er uden betydning, om ejendomsretten til virksomheden overdrages«3. 6. Artikel 1, stk. 1, i direktivet bestemmer følgende:»dette direktiv finder anvendelse på overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter til en anden indehaver som følge af overdragelse eller fusion.«for det andet skal den overdragne virksomhed fortsætte driften og bevare sin identitet 4. Det fremgår af Domstolens praksis, at en virksomheds identitet er 3 Jf. dom af , sag C-392/92. Schmidt, Sml. I, s. 1311, præmis 12. Jf. også dom af , sag C-209/91, Watson Rask og Christensen. Sml. I, s. 5755, præmis 15, og af , sag 287/86, Ny Molle Kro, Sml. s Jf. dom af , sag 24/85, Spijkers, Sml. s. 1119, af , sag C-29/91, Redmond Stichting, Sml. I, s. 318, og ovennævnte dom af , Nv Molle Kro, og af , Schmidt. I

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT COSMAS SAG C-48/94 bevaret, hvis den nye indehaver rent faktisk fortsætter eller genoptager driften i form af samme eller tilsvarende økonomiske aktiviteter 5. For det tredje finder direktivet kun anvendelse, såfremt overførselen til den person, som er ansvarlig for firmaets drift, beror på en aftale, og altså er en følge af en overdragelse eller fusion. Overførsler, som beror på lov eller en ensidig retshandling, omfattes ikke af bestemmelsen. aktiver på tidspunktet for overførselen, hvorvidt den nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overføres samt i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførselen er de samme, og hvor længe disse eventuelt har været indstillet«, og disse vurderingskriterier»skal indgå i en samlet bedømmelse, og afgørelsen kan ikke bero på en enkelt faktor«7. IV Besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål For det fjerde skal der være tale om en overførsel af en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift eller en økonomisk enhed. Et rent og skært salg af en virksomheds formuerettigheder indebærer ikke, at der foreligger en overførsel af virksomheden i direktivets forstand Jeg skal først understrege, at den vurdering af de faktiske forhold, som skal foretages for at afgøre, om der foreligger en overførsel i nævnte forstand, påhviler den nationale ret, som skal tage hensyn til de fortolkningsmomenter, der fremgår af ovennævnte praksis for Domstolen, og som er blevet gennemgået ovenfor For at afgøre om disse betingelser foreligger opfyldt i denne sag, skal der ifølge Domstolens praksis»tages hensyn til alle de faktiske omstændigheder omkring overførselen, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift, der er tale om, hvorvidt der er sket en overførsel af fysiske aktiver som f.eks. bygninger og løsøre, værdien af immaterielle Den endelige afgørelse af, om der i lyset af de tidligere nævnte faktiske omstændigheder i den foreliggende sag foreligger en overførsel af en virksomhed, henhører under den nationale ret, som er i stand til under hensyntagen til de tidligere nævnte betingelser at vurdere betydningen af sagens faktiske omstændigheder. 5 Jf. ovennævnte dom af , Spijkers (præmis 11), af , Redmond Stichting (præmis 23) og af , Schmidt (præmis 17). 6 Jf. ovennævnte dom af , Spijkers (præmis 12). 7 Jf. ovennævnte dom af , Spijkers (præmis 13), og af , Redmond Stichting (præmis 24). 8 Jf. ovennævnte dom af , Spijkers (præmis 14). I

5 Med henblik på besvarelsen af de forelagte spørgsmål forekommer det dog hensigtsmæssigt at vurdere sagens faktiske omstændigheder. Derimod er det mere vanskeligt at afgøre, om der i denne sag er tale om en»overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter«, som omhandlet i direktivets artikel 1, stk Af disse omstændigheder fremgår følgende for så vidt angår forekomsten i denne sag af de ovenfor nævnte betingelser: Faktisk er der i denne sag sket en udskiftning af den person, som er ansvarlig for virksomheden og følgelig af arbejdsgiveren, eftersom færdiggørelsen af de pågældende arbejder blev overtaget af en ny virksomhed. 11. Det står klart, at genstanden i denne sag om overførsel ikke er en virksomhed eller en del af en bedrift eller så meget mindre en konkret erhvervsaktivitet af permanent karakter. Som anført af såvel sagsøgeren i hovedsagen som af Kommissionen består den i sagen overtagne erhvervsaktivitet i overdragelse af færdiggørelsen af særlige arbejder, der er tidsmæssigt begrænset, og som vedrører gennemførelsen af en konkret arbejdsopgave. Der er derfor tvivl om, hvorvidt et sådant tilfælde kan anses for at være omfattet af begrebet virksomhed, bedrift eller del af en bedrift, som omfattes af direktivet. Der er endvidere identitet mellem den nye virksomheds og den tidligere virksomheds aktiviteter, idet førstnævnte fuldfører arbejder, som sidstnævnte allerede havde påbegyndt inden for samme entreprise. 12. Direktivets ordlyd er ikke til hinder for en bred fortolkning af dette begreb. Det fremgår desuden af Domstolens praksis, hvori Domstolen har foretaget en ret smidig fortolkning af direktivets artikel 1, stk. 1, at overdragelsesbegrebet må anses for at have en særdeles bred rækkevidde. Overførselen hviler desuden, som jeg skal vise senere, på en kontrakt, idet den er resultat af aftaler, som den nye virksomhed har indgået dels med den tidligere virksomhed, dels med bygherren. Det fremgår af Domstolens praksis, at man i henhold til den heri anlagte brede fortolk- I-2751

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT COSMAS SAG C-48/94 ning må anse begreberne»overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter«som en»økonomisk enhed«, der må karakteriseres som en enhed af personer og fysiske aktiver med egen arbejdsstyrke, og som udøver en konkret økonomisk aktivitet, der kan drives enten af en virksomhed eller en del af en sådan. Dette fremgår udtrykkeligt af nævnte dom af 18. marts 1986, Spijkers, hvor Domstolen fastslog, at formålet med direktivet er at sikre en fortsættelse af de bestående ansættelsesforhold»inden for en økonomisk enhed«, og at det forhold, at den pågældende virksomheds aktiver overdrages, ikke i sig selv kan udgøre en overførsel af en virksomhed eller en del af en virksomhed, idet det må vurderes, om der er tale om»en endnu bestående økonomisk enhed, som afhændes«9. Kommissionen fulgte i øvrigt denne retspraksis i det forslag til direktiv, som den senest har forelagt Rådet med henblik på ændring af direktiv 77/ Således har Domstolen fundet, at en del af en virksomheds overtagelse af alene en del af virksomhedens aktiviteter og konkret alene af dets biaktiviteter kan indebære anvendelse af direktivets bestemmelser 1 1. Også sekundære aktiviteter, som ikke vedrører virksomhedens driftsområde, kan omfattes af direktivet. Således fastslog Domstolen i dom i sagen Watson Rask og Christensen, at:»når en virksomhed ved aftale overdrager ansvaret for en servicefunktion inden for virksomheden, såsom en kantine, til en anden virksomhed, som herved påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for de arbejdstagere, der er tilknyttet den pågældende servicefunktion, kan den således gennemførte transaktion falde ind under direktivets anvendelsesområde, således som det er defineret i artikel 1, stk. 1. Den omstændighed, at den aktivitet, der overføres, kun er af sekundær betydning for den overdragende virksomhed og ikke nødvendig i forhold til virksomhedens formål, kan ikke medføre, at transaktionen falder uden for direktivets anvendelsesområde« I henhold til denne definition antages det i retspraksis, at erhvervsaktivitet af særlig karakter, som indebærer selvstændig virksomhed, kan sidestilles med bedrifter eller dele af bedrifter i direktivets forstand. 9 A.st. (præmis 11 og 12). 10 Jf. EFT 1994 C 274, s. 10. Artikel 1, stk. 1, andet afsnit, heri lyder således:»når overførselen af en aktivitet ledsages af overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, anses den for at være en virksomhedsoverførsel i nærværende direktivs forstand. Når der kun sker overførsel af en enkelt af virksomhedens, bedriftens eller dele af bedriftens aktiviteter, som enten udføres eller ikke udføres direkte, er der ikke i sig selv tale om en virksomhedsoverførsel i direktivets forstand.«domstolen har senere bekræftet denne retspraksis, idet den har udtalt:»når en virksomhed ved aftale overdrager ansvaret for en 11 Jf. ovennævnte dom af , Redmond Stichting (præmis 30 og 31). 12 A.st. (præmis 17). I

7 servicefunktion inden for virksomheden, såsom udførelsen af rengøringsarbejde, til en anden virksomhed, som herved påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for de arbejdstagere, der er tilknyttet den pågældende servicefunktion, kan denne transaktion falde ind under direktivets anvendelsesområde« Der er i øvrigt tale om bestemmelser, som har et særdeles klart socialt formål, hvilket Domstolen også flere gange har understreget. I henhold til retspraksis har»direktivet til formål at sikre, at arbejdstagernes rettigheder opretholdes, når virksomheden skifter indehaver, idet arbejdstagerne kan forblive ansat i virksomheden under den nye indehaver på de vilkår, der er aftalt med overdrageren« Denne brede fortolkning begrundes i og støttes på direktivets sociale formål. Jeg skal erindre om, at dette direktiv udgør en del af Fællesskabets sociale handlingsprogram 1 4. I samme direktiv angives i betragtningerne et af direktivets formål som»beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af ny indehaver«(anden betragtning), hvorfor det er nødvendigt at fremme tilnærmelsen af lovgivningerne på dette område på et stadigt stigende niveau i henhold til artikel 117 i EF-traktaten, som bestemmer, at det er nødvendigt at fremme en forbedring af arbejdernes leve- og arbejdsvilkår (femte betragtning). Direktivets bestemmelser fastsætter således i arbejdstagernes interesse en beskyttelse af det bestående arbejdsforhold ved én efter aftale foretaget udskiftning af den person, som var ansvarlig for virksomhedens drift, og som var ansvarlig for arbejdsgiverens forpligtelser over for den pågældende virksomheds ansatte. Disse bestemmelser må følgelig gives en fortolkning, som svarer til det formål, som tilsigtes med direktivet. Domstolen har desuden i dom af 19. maj 1992, Redmond Stichting (præmis 11), udtrykkeligt knæsat denne fortolkningsregel. 16. Ud fra denne fortolkningsregel og under hensyntagen til Domstolens hidtidige praksis mener jeg, at det afgørende kriterium for afgrænsningen af de tilfælde, som omfattes af 13 Ovennævnte dom af , Schmidt (pramis 14). 14 Direktivet blev bekendtgjort ved Rådets resolution af vedrorende et fælles handlingsprogram (EFT C 13 af , s. 1). 15 Ovennævnte dom af , Ny Molle Kro (præmis 12). Jf. også dom af , sag 324/86, Tcllcrup (Daddy's Dance Hall), Smi. s. 739, præmis 9, af , forenede sager 144/87 og 145/87, Berg og Busschers, Sml. s. 2559, præmis 12, af , sag 101/87, Bork International m.fl., Sml. s. 3057, præmis 13, af , sag C-362/89, d'urso m.fl., Sml. I, s. 4105, præmis 9, og ovennævnte dom af , Schmidt (præmis 15). I

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT COSMAS SAG C-48/94 begrebet»virksomhed, bedrift eller dele af bedrift«og generelt for direktivets anvendelse beror på besvarelsen af spørgsmålet om, i hvor høj grad der sker en overførsel af de arbejdsopgaver eller aktiviteter, som ud fra et arbejdsmæssigt synspunkt karakteriserede arbejdstagernes forhold til den virksomhed, som er blevet overført. Domstolen fastslog således i sagen Botzen m.fl. 16, at arbejdsforholdet i alt væsentligt er karakteriseret ved den tilknytning, arbejdstageren haitii den del af virksomheden, ved hvilken han er placeret for at udøve sit hverv. For så vidt dette kriterium fastholdes, må man også antage, at overdragelse af en konkret og i tidsmæssig henseende afgrænset arbejdsopgave omfattes af direktivets anvendelsesområde, og følgelig, at de ansatte, som var knyttet til udførelsen af den pågældende arbejdsopgave omfattes af den i direktivet foreskrevne beskyttelse. Som Domstolen har udtalt, omfatter denne beskyttelse alle arbejdstagere og skal derfor sikres, selv når overførselen kun berører en enkelt arbejdstager 18. Besvarelsen af dette spørgsmål forudsætter, at den pågældende arbejdsopgave eller aktivitet har en vis uafhængig karakter, i den forstand, at der med henblik på dens udførelse er ansat én eller flere arbejdstagere, samt eventuelt afsat fysiske aktiver, hvorved jeg dog skal bemærke, at det sidste forhold ikke som sådant er et afgørende kriterium 17. I et sådant tilfælde er overførselen af arbejdsopgaver eller erhvervsaktiviteten knyttet til overførselen af en enhed af arbejdstagere eller har under alle omstændigheder virkninger herfor. Modsat indebærer det fremførte kriterium, at en overdragelse, som vedrører en virksomhed eller en aktivitet uden selvstændig arbejdsstyrke, i den anførte betydning ikke kan antages at være omfattet af direktivet. Det forhold, at der samtidig med den nye virksomheds overtagelse af de pågældende arbejdsopgaver i denne sag også skete en overførsel af fysiske aktiver samt to lærlinge, og at arbejdsgiveren direkte knyttede opsigelsen af sagsøgeren til de pågældende arbejders færdiggørelse, er forhold, som umiddelbart taler for den opfattelse, at der i denne sag faktisk ud fra et ansættelsesmæssigt synspunkt er sket en overtagelse af de pågældende arbejdstageres ansættelse med henblik på de resterende arbejdsopgaver. Disse bemærkninger gør jeg naturligvis stadig med det forbehold, at vurderingen af de faktiske 16 Dom af , sag 186/83, Sml. s. 519, præmis 15. Jf. også ovennævnte dom af , Schmidt (præmis 13). 17 Domstolen har endvidere i ovennævnte dom af , Schmidt (præmis 16), udtalt følgende:»den omstændighed, at Domstolens praksis nævner overdragelse af aktiver blandt de forskellige kriterier, som den nationale domstol skal lægge til grund ved en samlet vurdering af en kompliceret transaktion med henblik på at bedømme, om der foreligger overførsel af en virksomhed, tillader ikke den slutning, at der ikke kan foreligge nogen overførsel, når disse elementer ikke er til stede. Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder hvilket ifølge direktivets overskrift endog er dets formål kan ikke afhænge alene af én faktor, der, som Domstolen i øvrigt allerede har fastslået, ikke i sig selv er afgørende (jf. dom af , sag 24/85, Spijkers, Sml. s. 1119, præmis 12)«. 18 Jf. ovennævnte dom af , Schmidt (præmis 15). I

9 omstændigheder og den endelige afgørelse tilkommer den nationale retsinstans. Dette spørgsmål foranlediger mig til at gennemgå begrebet»overdragelse«, som indeholdes i direktivets artikel 1, stk I de forelagte spørgsmål nævnes også den omstændighed, at entreprenør A og entreprenør Β (sagsøgte i hovedsagen) efter overtagelsen i en periode arbejder samtidig på byggepladsen. Ved afgørelsen af, om overførselen i et konkret tilfælde er sket ved»overdragelse eller fusion«undersøger Domstolen altid, hvilket endeligt resultat der er tilsigtet med den pågældende transaktion. Det fremgår af retspraksis, at Domstolen også her anvender den teleologiske fortolkningsmetode, som jeg har nævnt tidligere. Jeg mener ikke, at dette kan være til hinder for direktivets anvendelse, for så vidt som den oprindelige entreprenør efter overtagelsen ophørte med at udføre den pågældende entreprise, og alene eventuelt fuldførte andre arbejder på byggepladsen, men ikke de samme, som var blevet overdraget. Den nye entreprenør arbejdede selvstændigt og uafhængigt af den oprindelige entreprenør og bar ansvaret for fuldførelsen af den pågældende entreprise. 19. Domstolen har under anvendelse af denne metode altid anlagt en vid fortolkning af begrebet»overdragelse«. Således kræves det ikke, at der består en aftale om overdragelse mellem overdrageren og den endelige erhverver; det er tilstrækkeligt, at overførselen sker i henhold til en aftale. 18. Den nationale ret spørger også, om direktivet finder anvendelse, hvis aftalen om færdiggørelsen er indgået mellem bygherren og den nye entreprenør med tiltrædelse af den oprindelige entreprenør. I dommen af 5. maj 1988, Berg og Busschers 19, antages det, at der er tale om en overførsel, når den overførte virksomhed tilbageføres til den tidligere indehaver, fordi leasingkontrakten ophæves,»idet det herved er uden betydning, om kontrakten ophæves ifølge aftale mellem de kontraherende parter, 19 A.st., promis 19. I

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT COSMAS SAG C-48/94 ensidigt af en af parterne eller ifølge retsafgørelse. I alle disse tilfælde er overførselen af virksomheden af aftaleretlig karakter«. På grundlag af samme metode udtalte Domstolen også i ovennævnte dom af 15. juni 1988, Bork International m.fl., at»når lejeren, som har status som indehaver af virksomheden, ved lejekontraktens ophør mister denne status, og tredjemand senere erhverver den i medfør af en købsaftale indgået med ejeren, kan denne disposition falde ind under direktivets anvendelsesområde som fastlagt i artikel 1, stk. 1. Den omstændighed, at overførselen i et sådant tilfælde finder sted i to omgange i den forstand, at virksomheden tilbageføres fra lejeren til ejeren, som dernæst overfører den til den nye ejer, udelukker ikke, at direktivet kan finde anvendelse, såfremt den pågældende virksomhed bevarer sin identitet«20. Domstolen har også udtalt, at direktivet finder anvendelse på ejerens overtagelse af driften af en bortforpagtet virksomhed som følge af forpagterens misligholdelse af forpagtningsaftalen 21 og også finder anvendelse i en situation, hvor ejeren af en restaurant ved en forpagtnings ophør bortforpagter driften af restauranten til en ny forpagter På grundlag af denne praksis må det antages, at begrebet overdragelse og følgelig direktivet omfatter det tilfælde, som er angivet i den nationale rets andet spørgsmål, hvor en ny entreprenør efter direkte aftale med bygherren overtager færdiggørelsen af en bestemt entreprise med tiltrædelse af den entreprenør, som oprindelig havde fået entrepriserne i opdrag. V Forslag til afgørelse 21. Jeg skal derfor foreslå Domstolen at besvare de forelagte spørgsmål således: 20 Sag 101/87, præmis Jf. ovennævnte dom af , Ny Mølle Kro. 22 Jf. ovennævnte dom af , Tellerup. I

11 »1) Det af den nationale ret beskrevne tilfælde, hvor en bygherre med den oprindelige entreprenørs tiltrædelse overdrager en konkret og i tidsmæssig henseende afgrænset arbejdsopgave til en anden entreprenør med henblik på dens fuldførelse, og arbejdsopgaven allerede var påbegyndt af den første entreprenør, kan omfattes af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter. Den omstændighed, at den oprindelige entreprenør arbejder samtidig med den nye entreprenør på byggepladsen for at fuldføre visse andre entreprisearbejder udelukker ikke direktivets anvendelse. Det tilkommer den nationale ret at afgøre, om direktivet kan finde anvendelse i den sag, som verserer for nævnte ret, under hensyntagen til de fortolkningskriterier, som fremgår af Domstolens praksis. Den nationale ret skal bl.a. undersøge, om den i sagen overdragne aktivitet (arbejdsopgaven) udgør en organisatorisk selvstændig enhed i den forstand, at der med henblik på dens udførelse også overtages personer (arbejdstagere), og eventuelt væsentlige fysiske aktiver. 2) Det tilkommer den nationale ret at afgøre, om overførsel af en enhed eller en aktivitet sker i henhold til aftale. For at den foreliggende overførsel kan anses for at være sket ved aftale i direktivets forstand kræves det ikke, at der er indgået aftale direkte mellem den, der overfører, og den, til hvem overførselen sker. Det er tilstrækkeligt, at overførselen, som i denne sag, sker senere med den oprindelige entreprenørs tiltrædelse ved indgåelse af en aftale om overtagelse af en konkret arbejdsopgave mellem bygherren og den nye entreprenør.«i

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * 1. Det præjudicielle spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen af Østre Landsret, København, i henhold til EF-traktatens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO COLOMER SAG C-66/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER fremsat den 10. juli 1997 * 1. Sø- og Handelsretten har i medfør

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

oktober 2012

oktober 2012 2012-15 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * DETHIER ÉQUIPEMENT DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-319/94, angående en anmodning, som Cour du travail de Liège (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT STIX-HACKL FORENEDE SAGER C-131/04 OG C-257/04

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT STIX-HACKL FORENEDE SAGER C-131/04 OG C-257/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT STIX-HACKL FORENEDE SAGER C-131/04 OG C-257/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL fremsat den 27. oktober 2005 1 I Indledning II Retsforskrifter

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 EMPIRE STORES FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, Baggrunden for hovedsagerne 1. Ved kendelse af 14. januar 1993

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. MANCINI SAG 307/84 lige stillinger som sygeplejerske på disse hospitaler, og at de pågældende efter ansættelsen er omfattet af en ordning, som, bortset fra adgangen til stillinger,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 Sag 308/2012 (1. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere