Retningslinjer om koncernsolvens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer om koncernsolvens"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 16 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (i det følgende "EIOPAforordningen") Retningslinjerne vedrører artikel 212 til 235 og artikel 261 til 263 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (i det følgende "Solvens II-direktivet") 2 samt artikel i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Retningslinjerne om beregning af koncernsolvens har til formål at specificere og samordne kravene til beregning af koncernsolvens Retningslinjerne finder anvendelse på alle metoder til beregning af koncernsolvens, medmindre andet er anført. Hvor det er relevant, vil standardformlerne eller den interne model blive specificeret i retningslinjerne Retningslinjerne giver vejledning om behandlingen af koncerner i EØS inden for rammerne af artikel 215 til 217 i Solvens II-direktivet Hvis koncernen får tilladelse til at anvende metode 2 med henblik på beregning af koncernsolvensen, og forudsat at medlemsstaten har gennemført den model, der er fastlagt i artikel 227, stk. 1, i Solvens II-direktivet, kan der anvendes de af det pågældende tredjeland fastsatte lokale solvenskapitalkrav og anerkendte egenkapital Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer træder i kraft fra den 1. april EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /15

3 Retningslinje 1 Anvendelsesområde for koncernen med henblik på beregningen af koncernsolvens Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab med ansvar for beregningen af koncernsolvensen bør sikre, at alle risici og tilknyttede selskaber, der tilhører koncernen, er dækket, medmindre andet er undtaget i artikel 214, stk. 2, i Solvens II-direktivet. Retningslinje 2 - Konsolideringsproces Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør vejlede alle tilknyttede selskaber om, hvorledes de skal udarbejde data til beregning af koncernsolvens. De bør give de fornødne instruktioner i forbindelse med udarbejdelsen af konsoliderede, kombinerede eller aggregerede data afhængigt af den anvendte beregningsmetode. De bør sikre, at deres instruktioner anvendes hensigtsmæssigt og ensartet i koncernen, for så vidt angår anerkendelse og værdiansættelse af balanceposter samt medtagelsen og behandlingen af tilknyttede selskaber. Retningslinje 3 - Vurdering af betydelig og dominerende indflydelse Ved fastsættelsen af anvendelsesområdet for koncernen bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab sikre gennemførelsen af enhver beslutning fra den koncerntilsynsførendes side om graden af indflydelse, som et selskab reelt udøver over et andet selskab. Retningslinje 4 Anvendelsestilfælde for koncerntilsyn Da de fire anvendelsestilfælde for koncerntilsyn, der omtales i artikel 213, stk. 2, litra a) til d), i Solvens II-direktivet, ikke gensidigt udelukker hinanden, bør tilsynsmyndighederne overveje at anvende de forskellige i denne artikel omhandlede anvendelsestilfælde for koncerntilsyn inden for samme koncern. Retningslinje 5 - Moderforsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab med hovedsæde i et tredjeland I henhold til artikel 215 i Solvens II-direktivet bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens II-direktivet, hvor der findes en koncerndel som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a) og b), i Solvens II-direktivet, efter høring af andre berørte tilsynsmyndigheder sikre, at koncerntilsynet som standard finder anvendelse på det endelige moderselskab i EU Hvis moderforsikrings- eller genforsikringsselskabet, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab omvendt har hovedsæde uden for EØS og er underkastet ækvivalent koncerntilsyn i tredjelandet, bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens IIdirektivet, forlade sig på det koncerntilsyn, der udøves af tilsynsmyndighederne i tredjelandet, jf. artikel 261 i Solvens II-direktivet, og kan fra sag til sag fritage tredjelandskoncernen for tilsyn af den endelige koncern i EU, når dette ville føre 3/15

4 til et mere effektivt tilsyn af koncernen og ikke ville medføre en forringelse af de berørte tilsynsmyndigheders tilsynsaktiviteter med hensyn til deres respektive ansvarsområder Efter høring af andre berørte tilsynsmyndigheder bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens II-direktivet, anse et mere effektivt koncerntilsyn for at være opnået, når følgende kriterier er opfyldt: a) Det globale koncerntilsyn giver mulighed for en robust vurdering af de risici, som koncerndelen i EØS og dens enheder er udsat for, henset til koncernstrukturen, karakteren, omfanget og kompleksiteten af risiciene og kapitalallokeringen internt i koncernen. b) Det eksisterende samarbejde mellem tredjelandets koncerntilsynsførende og EØS-tilsynsmyndighederne for den pågældende koncern er struktureret og forvaltes forsvarligt gennem regelmæssige møder og relevant udveksling af oplysninger inden for et tilsynskollegium, som EØStilsynsmyndighederne og EIOPA indbydes til at deltage i. c) Der aftales på disse regelmæssige møder en årlig arbejdsplan, herunder fælles undersøgelser på stedet, mellem de tilsynsmyndigheder, der er involveret i tilsynet med koncernen Når moderforsikrings- eller genforsikringsselskabet, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab har hovedsæde uden for EØS og ikke er omfattet af et ækvivalent tredjelandstilsyn, bør der anvendes koncernsolvenstilsyn af det endelige moderselskab i EU, hvor der eksisterer en koncern, som defineret i artikel 213, stk. 2, litra a) eller b), i Solvens IIdirektivet. Hvis en sådan koncern ikke eksisterer, bør tilsynsmyndighederne træffe afgørelse om, hvorvidt der i medfør af artikel 262, stk. 2, i Solvens IIdirektivet bør stilles krav om oprettelse af et forsikringsholdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab, som har sit hovedsæde i EU, og underkaste denne EØS-koncern et koncerntilsyn og en koncernsolvensberegning. Retningslinje 6 Moderselskabet er et blandet forsikringsholdingselskab Når moderselskabet er et blandet forsikringsholdingselskab, bør koncernsolvensberegningen finde anvendelse på alle de dele af koncernen, der opfylder kriterierne i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i Solvens IIdirektivet, i stedet for på det blandede forsikringsholdingselskab. Retningslinje 7 Anvendelse af beregningsmetoden For at beregne koncernsolvensen bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab overveje det samme anvendelsesområde for koncernen som det, der er fastlagt i Retningslinje 1, uanset om der anvendes beregningsmetode 1, beregningsmetode 2 eller en kombination af begge. 4/15

5 Retningslinje 8 - Valg af beregningsmetode og vurdering af de koncerninterne transaktioner Ved beslutningen om, hvorvidt det ikke er tilstrækkeligt kun at anvende metode 1 i henhold til artikel 328, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne, bør den koncerntilsynsførende se på eksistensen af koncerninterne transaktioner mellem det tilknyttede selskab, der vurderes med henblik på fradrag og aggregering, og alle andre enheder, inden for anvendelsesområdet for beregning af koncernsolvens. Retningslinje 9 Forholdsvis andel Når et tilknyttet selskab er knyttet til et andet selskab som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab fastsætte den forholdsvise andel, der skal anvendes ved beregning af koncernsolvensen, uanset valget af beregningsmetode Der bør som standard anvendes en forholdsvis andel på 100 %. Når en koncern søger at anvende en anden procentsats, bør den over for den koncerntilsynsførende gøre rede for, hvorfor dette er hensigtsmæssigt. Efter høring af de øvrige berørte tilsynsmyndigheder og selve koncernen bør den koncerntilsynsførende træffe beslutning om hensigtsmæssigheden af den af koncernen valgte forholdsvise andel Ved beregning af koncernsolvensen efter metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab fastsætte den forholdsvise andel, som selskabet besidder i sine tilknyttede virksomheder, således: a) 100 %, når et datterselskab medtages i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og b), i gennemførelsesforanstaltningerne, medmindre andet bestemmes i henhold til Retningslinje 10 b) den procentsats, der anvendes ved opstillingen af konsoliderede regnskaber, når der medtages virksomheder i henhold til artikel 335, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforanstaltningerne c) andelen af den tegnede kapital, der besiddes direkte eller indirekte af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab, når der medregnes tilknyttede selskaber i henhold til artikel 335, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne. 5/15

6 Retningslinje 10 - Kriterier for forholdsmæssig anerkendelse af et datterselskabs solvensunderskud For at påvise, at moderselskabet helt klart udelukkende hæfter for forsikringseller genforsikringsselskabets andel af forsikrings- eller genforsikringsdatterselskabets kapital, som omhandlet i artikel 221, stk. 1, i Solvens II-direktivet, bør moderselskabet over for den koncerntilsynsførende dokumentere, at følgende kriterier er opfyldt: a) Der eksisterer ikke nogen aftale om resultatoverførsel og ingen garantier, aftaler om bevaring af nettoformuen eller andre aftaler indgået af moderselskabet eller noget andet tilknyttet selskab, der yder finansiel støtte. b) Investeringen i datterselskabet anses ikke for at være en strategisk investering for moderselskabet. c) Moderselskabet drager ikke fordel af sin deltagelse i datterselskabet, hvor en sådan fordel kunne antage form af koncerninterne transaktioner som f.eks. lån, genforsikringsaftaler eller serviceaftaler. d) Datterselskabet er ikke et centralt element i koncernens forretningsmodel, navnlig vedrørende produkttilbud, kundebase, emissionsgarantier, distribution, investeringsstrategi og ledelse. Desuden driver det ikke virksomhed under samme navn eller mærke, og der er ingen sammenhængende ansvarsområder på det øverste ledelsesniveau i koncernen. e) En skriftlig aftale mellem moderselskabet og datterselskabet begrænser udtrykkeligt moderselskabets støtte i tilfælde af et solvensunderskud til moderselskabets andel i dette datterselskabs kapital. Derudover bør datterselskabet have en strategi for afhjælpning af solvensunderskuddet, f.eks. garantier fra minoritetsaktionærer Når et datterselskab er omfattet af anvendelsesområdet for den interne model for beregning af solvenskapitalkravet for koncernen, bør den koncerntilsynsførende ikke tillade moderselskabet at medregne datterselskabets solvensunderskud forholdsmæssigt Den koncerntilsynsførende bør fra sag til sag vurdere sådanne kriterier efter høring af de øvrige berørte tilsynsmyndigheder og selve koncernen, under hensyntagen til koncernens særlige situation Moderselskabets helt klare begrænsning af sin hæftelse bør underkastes den koncerntilsynsførendes årlige kontrol Moderselskabet og datterselskabet bør, for at underrette forsikringstagere og investorer, offentliggøre den koncerntilsynsførendes positive afgørelse om anerkendelse af solvensunderskuddet forholdsmæssigt som væsentlige oplysninger i afsnittet om kapitalforvaltning i rapporten om koncernens og de enkelte enheders solvens og finansielle situation. 6/15

7 1.29. Ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger ved hjælp af metode 1 bør datterselskabets egenkapital- og solvenskapitalkrav beregnes forholdsmæssigt i stedet for anvendelse af fuld konsolidering Ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger ved hjælp af metode 2 bør datterselskabets egenkapital- og solvenskapitalkrav beregnes ved hjælp af den forholdsvise andel af dette datterselskab, også i tilfælde af et solvensunderskud. Retningslinje 11 - Behandling af specifikke tilknyttede selskaber i forbindelse med beregning af koncernsolvens Når selskaber i andre finansielle sektorer indgår i en koncern, der er omfattet af et sektorspecifikt kapitalkrav, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab ved beregningen af koncernsolvensen overveje at anvende en sådan koncerns solvenskrav i stedet for summen af kravene for hvert enkelt selskab. Retningslinje 12 - Et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen Ved anvendelse af metode 1, og når standardformlen anvendes, bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab beregne et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen på basis af det tekniske bilag For forsikrings- eller genforsikringsselskaber, det mellemliggende forsikringsholdingselskab eller det mellemliggende blandede finansielle holdingselskab, der er konsolideret i henhold til artikel 335 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det enkelte solvenskapitalkravs bidrag beregnes under hensyntagen til den forholdsvise andel, der anvendes til bestemmelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger Når koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav beregnes på basis af en intern model, bør et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen være produktet af dette datterselskabs solvenskapitalkrav og procentsatsen svarende til de diversifikationseffekter, der henføres til dette datterselskab i henhold til den interne model Ved brug af metode 2 bør et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen være den forholdsvise andel af det enkelte solvenskapitalkrav, idet der ikke medregnes nogen diversifikationseffekter på koncernniveau. Retningslinje 13 - Tilgængelighed af egenkapital på koncernniveau i tilknyttede selskaber, der ikke er datterselskaber Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør vurdere tilgængeligheden af egenkapital i henhold til artikel 222, stk. 2, i Solvens II-direktivet og artikel 330 i gennemførelsesforanstaltningerne i tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, mellemliggende forsikringsholdingselskaber og mellemliggende blandede finansielle 7/15

8 holdingselskaber, der ikke er datterselskaber, og for tredjelandstilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, mellemliggende forsikringsholdingselskaber og mellemliggende blandede finansielle holdingselskaber, der ikke er datterselskaber, når disse selskabers egenkapitalposter påvirker størrelsen af koncernens egenkapital eller koncernens solvens væsentligt. De bør over for den koncerntilsynsførende gøre rede for, hvordan vurderingen blev foretaget Den koncerntilsynsførende bør i tæt samarbejde med de øvrige involverede tilsynsmyndigheder gennemgå den vurdering, som koncernen har foretaget. Retningslinje 14 - Behandling af minoritetsinteresser til dækning af koncernens solvenskapitalkrav Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør for hvert datterselskab beregne størrelsen af minoritetsinteresser i den anerkendte egenkapital, der skal trækkes fra koncernens egenkapital, i nedennævnte rækkefølge: 1. beregning af den anerkendte egenkapital, der overstiger datterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen 2. identifikation og fradrag af den ikkedisponible egenkapital, der overstiger datterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen i den anerkendte egenkapital, der er beregnet i trin 1 3. beregning af den del af minoritetsinteresserne, der skal trækkes fra koncernens egenkapital ved multiplikation af minoritetsandelen med resultatet af trin 2. Retningslinje 15 Behandling af afgrænsede fonde og matchende justeringsporteføljer til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen For alle selskaber, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 1, og for selskaber i ikkeækvivalente tredjelande, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 2, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab anvende principperne for afgrænsede fonde og matchende reguleringsporteføljer som omhandlet i artikel 81 og artikel 217 i gennemførelsesbestemmelserne For selskaber i ækvivalente tredjelande, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 2, bør det deltagende forsikringseller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab identificere enhver begrænsning i selskabets egenkapital som følge af afgrænsning af aktiver eller passiver eller lignende ordninger, i overensstemmelse med det ækvivalente solvensregime. Disse begrænsninger bør i beregningen af koncernsolvensen anses som en del af vurderingen af tilgængeligheden af egenkapital på koncernniveau Ved beregning af solvenskapitalkravet for koncernen ved hjælp af metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, 8/15

9 forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab ikke eliminere koncerninterne transaktioner mellem de aktiver og passiver, der er knyttet til hver væsentligt afgrænset fond eller med hver matchende justeringsportefølje og de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger. Det solvenskapitalkrav for koncernen, der beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskabsoplysninger, bør være summen af: a) det teoretiske solvenskapitalkrav for hver væsentligt afgrænset fond og hver matchende justeringsportefølje, begge beregnet med aktiverne og passiverne i den afgrænsede fond uden fradrag af koncerninterne transaktioner b) koncernens (diversificerede) solvenskapitalkrav for de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger (eksklusive aktiver og passiver i alle væsentlige afgrænsede fonde, men inklusive aktiver og passiver i alle ikkevæsentlige afgrænsede fonde). Ved beregning af koncernens solvenskapitalkrav for de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger bør koncerninterne transaktioner elimineres, hvorimod koncerninterne transaktioner mellem de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger og de væsentlige afgrænsede fonde ikke bør elimineres Når en koncern anvender en intern model til beregning af solvenskapitalkravet for koncernen (i det følgende "SCR"), bør den følge vejledningen i Retningslinje 13 i retningslinjerne om afgrænsede fonde De konsoliderede regnskabsoplysninger, der anvendes til beregning af koncernens egenkapital, bør være eksklusive koncerninterne transaktioner, som omhandlet i artikel 335, stk. 3, i gennemførelsesforanstaltningerne. Derfor bør alle koncerninterne transaktioner mellem væsentlige afgrænsede fonde og de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger elimineres med hensyn til beregningen af koncernens egenkapital For hver væsentlig afgrænset fond og for hver matchende justeringsportefølje, der identificeres inden for de konsoliderede regnskabsoplysninger under metode 1, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab beregne de begrænsede egenkapitalelementer ved anvendelse af de samme aktiver og passiver i den afgrænsede fond, der anvendes til at beregne dens teoretiske solvenskapitalkrav eller matchende justeringsportefølje som beskrevet ovenfor, dvs. uden fradrag af koncerninterne transaktioner Derfor bør den samlede begrænsede egenkapital i den afgrænsede fond eller matchende justeringsportefølje, der skal trækkes fra koncernens afstemningsreserve, være summen af hele den væsentlige begrænsede egenkapital, der identificeres i forsikrings- eller genforsikringsselskaber i EØS, og den begrænsede egenkapital, der identificeres i et forsikrings- eller genforsikringsselskab uden for EØS, inden for anvendelsesområdet for de konsoliderede regnskabsoplysninger. 9/15

10 Retningslinje 16 Justeringer i forbindelse med ikkedisponibel egenkapital til beregning af den anerkendte egenkapital i koncernen Ved anvendelse af metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab trække den andel af egenkapitalen i tilknyttede selskaber, der ikke er disponibel til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen, fra de relevante egenkapitalelementer og de relevante tiers af koncernens konsoliderede egenkapital De bør følge den proces, der beskrives nedenfor med hensyn til beregning af koncernens anerkendte egenkapital til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav: a) Koncernens egenkapital beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskabsoplysninger, som anført i artikel 335, litra a) til f), i gennemførelsesforanstaltningerne, med fradrag af eventuelle koncerninterne transaktioner. b) Koncernens egenkapital er klassificeret i tiers. c) Koncernens disponible egenkapital beregnes med fradrag af koncernreguleringer, der er relevante for koncernen. d) Den anerkendte egenkapital er omfattet af de samme tier-begrænsninger, der finder anvendelse på individuelt niveau, til at dække solvenskapitalkravet for koncernen og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav Ved anvendelse af metode 2 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab lægge summen af den anerkendte egenkapital i tilknyttede selskaber til grund efter fradrag af ikkedisponibel egenkapital for koncernen For begge beregningsmetoders vedkommende bør der, når den ikkedisponible egenkapital er blevet klassificeret i mere end én tier, over for den koncerntilsynsførende gøres rede for den rækkefølge, hvori de trækkes fra de forskellige tiers. Retningslinje 17 - Proces for den koncerntilsynsførendes vurdering af den ikkedisponible egenkapital For grænseoverskridende koncerners vedkommende bør den koncerntilsynsførende drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med de øvrige berørte tilsynsmuligheder i tilsynskollegiet og med det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab. Processen bør være følgende: a) I sin regelmæssige tilsynsrapport bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab give den koncerntilsynsførende deres vurdering af ikkedisponibel egenkapital for alle de selskaber, der indgår i beregningen af koncernsolvensen. De bør ligeledes gøre rede for de justeringer, der er foretaget for at fratrække ikkedisponibel egenkapital. 10/15

11 b) Den koncerntilsynsførende bør drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital internt i tilsynskollegiet og med koncernen. c) Hver tilsynsmyndighed bør give sin vurdering af tilgængeligheden for koncernen af den egenkapital, der er knyttet til de tilsynspligtige selskaber. d) Den koncerntilsynsførende bør drøfte med de øvrige berørte tilsynsmyndigheder, om tilgængeligheden af egenkapital ændres, hvis den vurderes på individuelt niveau eller koncernniveau For nationale koncerners vedkommende bør den koncerntilsynsførende drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab Processen bør være følgende: a) I sin regelmæssige tilsynsrapport bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab give den koncerntilsynsførende deres vurdering af ikkedisponibel egenkapital for alle de selskaber, der indgår i beregningen af koncernsolvensen. De bør ligeledes gøre rede for de justeringer, der er foretaget for at fratrække ikkedisponibel egenkapital. b) Den koncerntilsynsførende bør drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med koncernen. Retningslinje 18 - Afstemningsreserve for koncernen Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør sikre, at afstemningsreserven for koncernen er baseret på artikel 70 i gennemførelsesforanstaltningerne. Navnlig bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab på koncernniveau medtage: a) værdien af egne aktier, som besiddes af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab og de tilknyttede selskaber b) de begrænsede egenkapitalelementer, der overstiger det teoretiske solvenskapitalkrav i tilfælde af afgrænsede fonde og matchende justeringsporteføljer på koncernniveau. Retningslinje 19 - Fastsættelse af de konsoliderede regnskabsoplysninger for beregningen af koncernsolvens De konsoliderede regnskabsoplysninger bør beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskaber, som er blevet værdiansat i henhold til Solvens IIdirektivets regler med hensyn til anerkendelse og værdiansættelse af balanceposter samt medtagelse og behandling af de tilknyttede selskaber. 11/15

12 Retningslinje 20 - Fastsættelse af valuta med henblik på beregning af valutarisikoen Kapitalkravet for valutarisikoen bør omfatte eventuelle risikobegrænsende teknikker, der opfylder kravene i artikel 209 til 215 i gennemførelsesforanstaltningerne. Når det konsoliderede solvenskapitalkrav beregnes ved hjælp af standardformlen, bør alle de investeringer, der er denomineret i en valuta, som er knyttet til de konsoliderede regnskabers valuta, også medgå på koncernniveau i overensstemmelse med artikel 188 i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 21 - Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav (minimum for solvenskapitalkravet for koncernen) Ved fastsættelsen af koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav udelukkende under metode 1, eller i kombination med metode 2, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab anvende følgende kapitalkrav: a) minimumskapitalkravene for godkendte forsikrings- og genforsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af metode 1 b) de lokale kapitalkrav, ved hvilke tilladelsen ville blive tilbagekaldt, for tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskaber, der er omfattet af metode 1, uafhængigt af resultatet af ækvivalensundersøgelsen. Retningslinje 22 Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav Såfremt metode 1 anvendes alene eller i kombination med metode 2, når koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav ikke længere opfyldes, eller når der er risiko for manglende opfyldelse i de følgende tre måneder, bør de tilsynsforanstaltninger, der er fastsat i artikel 139, stk. 1 og stk. 2, i Solvens II-direktivet for manglende opfyldelse af det individuelle minimumskapitalkrav, finde anvendelse for koncernen. Retningslinje 23 Behandling af koncernspecifikke risici Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør beregne solvenskapitalkravet for koncernen under hensyntagen til alle kvantificerbare, væsentlige specifikke risici, der eksisterer på koncernniveau, og som kan påvirke koncernens solvens og finansielle stilling. Såfremt koncernens specifikke risici er væsentlige, bør koncernen anvende koncernspecifikke parametre eller en delvis intern model for beregning af solvenskapitalkravet svarende til de koncernspecifikke risici Det drejer sig om følgende risici: a) de risici, der også findes på individuelt niveau, men hvis virkning er væsentlig forskellig (som har forskellige egenskaber) på koncernniveau, eller b) de risici, der kun findes på koncernniveau. 12/15

13 1.60. Solvenskapitalkravet for koncernen for den kvantificerbare del af disse risici bør beregnes som følger: a) i det i a) beskrevne tilfælde ved anvendelse af andre kalibreringer på relevante moduler eller delmoduler end dem, der anvendes på individuelt niveau, eller ved at anvende passende scenarier b) i det i b) nævnte tilfælde ved at anvende passende scenarier Såfremt koncernen ikke er i stand til at afspejle risikoprofilen i koncernens solvenskapitalkrav på grund af de specifikke risici, der findes på koncernniveau, som beskrevet ovenfor, bør den koncerntilsynsførende, efter at have hørt de øvrige berørte tilsynsmyndigheder, i givet fald kunne stille krav om et kapitaltillæg for koncernen, som beskrevet i artikel 232, litra a), og artikel 233, stk. 6, i Solvens II-direktivet. Retningslinje 24 - Risikoprofil for kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når en risikoprofil for et kapitaltillæg er blevet fastsat for et tilknyttet selskab, og dette tilknyttede selskab konsolideres i henhold til metode 1, bør den koncerntilsynsførende vurdere betydningen for koncernen af afvigelsen af risikoprofilen fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet, som beregnet ved anvendelse af standardformlen eller en intern model, og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet for koncernen. Retningslinje 25 - Ledelsesbetinget kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når der er blevet fastsat et ledelsesbetinget kapitaltillæg for et tilknyttet koncernselskab, og dette tilknyttede selskab konsolideres i henhold til metode 1, bør den koncerntilsynsførende vurdere betydningen for koncernen af afvigelsen fra de standarder, der er fastsat i artikel 41 til artikel 49 i Solvens IIdirektivet, og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet for koncernen. Retningslinje 26 - Vurdering af afvigelsen på individuelt niveau, når der er identificeret en væsentlig afvigelse på koncernniveau Når der er identificeret en væsentlig afvigelse på koncernniveau, bør tilsynsmyndigheden for et tilknyttet selskab vurdere, om afvigelsen stammer fra risikoprofilen eller fra ledelsessystemet for det tilknyttede selskab Den pågældende tilsynsmyndighed bør i så fald vurdere betydningen af afvigelsen fra risikoprofilen eller fra standarderne for ledelsessystemet og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg for det tilknyttede selskab. Retningslinje 27 - Kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når hele eller en del af solvenskapitalkravet for koncernen beregnes ved anvendelse af metode 2, bør ethvert kapitaltillæg i forbindelse med risikoprofilen, der fastsættes for et tilknyttet selskab, som er omfattet af metode 2, tilføjes til solvenskapitalkravet for koncernen med hensyn til den forholdsvise andel, der er anført i artikel 221, stk. 1, litra b), i Solvens II- 13/15

14 direktivet. Det bør undgås at medregne samme afvigelse fra risikoprofilen dobbelt på individuelt niveau og på koncernniveau. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder og finansielle institutioner sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Endelig bestemmelse om kontrol Disse retningslinjer er undergivet EIOPA's kontrol. 14/15

15 Teknisk bilag 1: Beregning af forsikrings- eller genforsikringsdatterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen ("SCR") [Retningslinje 12, 14 og 15] Contrj = SCRj SCRdiversified/ i SCRisolo Hvor: - SCRj er SCR for den individuelle enhed i selskab j - SCRdiversified = SCR beregnet i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne - SCRisolo er SCR for den individuelle enhed i det deltagende selskab og hvert tilknyttet forsikrings- eller genforsikringsselskab og tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskab, der medtages i beregningen af SCRdiversified - forholdet er den forholdsvise justering som følge af anerkendelsen af diversifikationseffekterne på koncernniveau. For selskaber, der er medtaget i konsoliderede regnskabsoplysninger med forholdsvis konsolidering, jf. artikel 335, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforanstaltningerne, er det kun den forholdsvise andel af SCR for den individuelle enhed, der medtages i ovennævnte beregning. 15/15

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2015 C(2015) 3740 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015 om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere