Retningslinjer om koncernsolvens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer om koncernsolvens"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Indledning 1.1. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 16 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (i det følgende "EIOPAforordningen") Retningslinjerne vedrører artikel 212 til 235 og artikel 261 til 263 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (i det følgende "Solvens II-direktivet") 2 samt artikel i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Retningslinjerne om beregning af koncernsolvens har til formål at specificere og samordne kravene til beregning af koncernsolvens Retningslinjerne finder anvendelse på alle metoder til beregning af koncernsolvens, medmindre andet er anført. Hvor det er relevant, vil standardformlerne eller den interne model blive specificeret i retningslinjerne Retningslinjerne giver vejledning om behandlingen af koncerner i EØS inden for rammerne af artikel 215 til 217 i Solvens II-direktivet Hvis koncernen får tilladelse til at anvende metode 2 med henblik på beregning af koncernsolvensen, og forudsat at medlemsstaten har gennemført den model, der er fastlagt i artikel 227, stk. 1, i Solvens II-direktivet, kan der anvendes de af det pågældende tredjeland fastsatte lokale solvenskapitalkrav og anerkendte egenkapital Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer træder i kraft fra den 1. april EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /15

3 Retningslinje 1 Anvendelsesområde for koncernen med henblik på beregningen af koncernsolvens Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab med ansvar for beregningen af koncernsolvensen bør sikre, at alle risici og tilknyttede selskaber, der tilhører koncernen, er dækket, medmindre andet er undtaget i artikel 214, stk. 2, i Solvens II-direktivet. Retningslinje 2 - Konsolideringsproces Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør vejlede alle tilknyttede selskaber om, hvorledes de skal udarbejde data til beregning af koncernsolvens. De bør give de fornødne instruktioner i forbindelse med udarbejdelsen af konsoliderede, kombinerede eller aggregerede data afhængigt af den anvendte beregningsmetode. De bør sikre, at deres instruktioner anvendes hensigtsmæssigt og ensartet i koncernen, for så vidt angår anerkendelse og værdiansættelse af balanceposter samt medtagelsen og behandlingen af tilknyttede selskaber. Retningslinje 3 - Vurdering af betydelig og dominerende indflydelse Ved fastsættelsen af anvendelsesområdet for koncernen bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab sikre gennemførelsen af enhver beslutning fra den koncerntilsynsførendes side om graden af indflydelse, som et selskab reelt udøver over et andet selskab. Retningslinje 4 Anvendelsestilfælde for koncerntilsyn Da de fire anvendelsestilfælde for koncerntilsyn, der omtales i artikel 213, stk. 2, litra a) til d), i Solvens II-direktivet, ikke gensidigt udelukker hinanden, bør tilsynsmyndighederne overveje at anvende de forskellige i denne artikel omhandlede anvendelsestilfælde for koncerntilsyn inden for samme koncern. Retningslinje 5 - Moderforsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab med hovedsæde i et tredjeland I henhold til artikel 215 i Solvens II-direktivet bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens II-direktivet, hvor der findes en koncerndel som omhandlet i artikel 213, stk. 2, litra a) og b), i Solvens II-direktivet, efter høring af andre berørte tilsynsmyndigheder sikre, at koncerntilsynet som standard finder anvendelse på det endelige moderselskab i EU Hvis moderforsikrings- eller genforsikringsselskabet, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab omvendt har hovedsæde uden for EØS og er underkastet ækvivalent koncerntilsyn i tredjelandet, bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens IIdirektivet, forlade sig på det koncerntilsyn, der udøves af tilsynsmyndighederne i tredjelandet, jf. artikel 261 i Solvens II-direktivet, og kan fra sag til sag fritage tredjelandskoncernen for tilsyn af den endelige koncern i EU, når dette ville føre 3/15

4 til et mere effektivt tilsyn af koncernen og ikke ville medføre en forringelse af de berørte tilsynsmyndigheders tilsynsaktiviteter med hensyn til deres respektive ansvarsområder Efter høring af andre berørte tilsynsmyndigheder bør den fungerende koncerntilsynsførende, som defineret i artikel 260 i Solvens II-direktivet, anse et mere effektivt koncerntilsyn for at være opnået, når følgende kriterier er opfyldt: a) Det globale koncerntilsyn giver mulighed for en robust vurdering af de risici, som koncerndelen i EØS og dens enheder er udsat for, henset til koncernstrukturen, karakteren, omfanget og kompleksiteten af risiciene og kapitalallokeringen internt i koncernen. b) Det eksisterende samarbejde mellem tredjelandets koncerntilsynsførende og EØS-tilsynsmyndighederne for den pågældende koncern er struktureret og forvaltes forsvarligt gennem regelmæssige møder og relevant udveksling af oplysninger inden for et tilsynskollegium, som EØStilsynsmyndighederne og EIOPA indbydes til at deltage i. c) Der aftales på disse regelmæssige møder en årlig arbejdsplan, herunder fælles undersøgelser på stedet, mellem de tilsynsmyndigheder, der er involveret i tilsynet med koncernen Når moderforsikrings- eller genforsikringsselskabet, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab har hovedsæde uden for EØS og ikke er omfattet af et ækvivalent tredjelandstilsyn, bør der anvendes koncernsolvenstilsyn af det endelige moderselskab i EU, hvor der eksisterer en koncern, som defineret i artikel 213, stk. 2, litra a) eller b), i Solvens IIdirektivet. Hvis en sådan koncern ikke eksisterer, bør tilsynsmyndighederne træffe afgørelse om, hvorvidt der i medfør af artikel 262, stk. 2, i Solvens IIdirektivet bør stilles krav om oprettelse af et forsikringsholdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab, som har sit hovedsæde i EU, og underkaste denne EØS-koncern et koncerntilsyn og en koncernsolvensberegning. Retningslinje 6 Moderselskabet er et blandet forsikringsholdingselskab Når moderselskabet er et blandet forsikringsholdingselskab, bør koncernsolvensberegningen finde anvendelse på alle de dele af koncernen, der opfylder kriterierne i artikel 213, stk. 2, litra a), b) eller c), i Solvens IIdirektivet, i stedet for på det blandede forsikringsholdingselskab. Retningslinje 7 Anvendelse af beregningsmetoden For at beregne koncernsolvensen bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab overveje det samme anvendelsesområde for koncernen som det, der er fastlagt i Retningslinje 1, uanset om der anvendes beregningsmetode 1, beregningsmetode 2 eller en kombination af begge. 4/15

5 Retningslinje 8 - Valg af beregningsmetode og vurdering af de koncerninterne transaktioner Ved beslutningen om, hvorvidt det ikke er tilstrækkeligt kun at anvende metode 1 i henhold til artikel 328, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne, bør den koncerntilsynsførende se på eksistensen af koncerninterne transaktioner mellem det tilknyttede selskab, der vurderes med henblik på fradrag og aggregering, og alle andre enheder, inden for anvendelsesområdet for beregning af koncernsolvens. Retningslinje 9 Forholdsvis andel Når et tilknyttet selskab er knyttet til et andet selskab som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab fastsætte den forholdsvise andel, der skal anvendes ved beregning af koncernsolvensen, uanset valget af beregningsmetode Der bør som standard anvendes en forholdsvis andel på 100 %. Når en koncern søger at anvende en anden procentsats, bør den over for den koncerntilsynsførende gøre rede for, hvorfor dette er hensigtsmæssigt. Efter høring af de øvrige berørte tilsynsmyndigheder og selve koncernen bør den koncerntilsynsførende træffe beslutning om hensigtsmæssigheden af den af koncernen valgte forholdsvise andel Ved beregning af koncernsolvensen efter metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab fastsætte den forholdsvise andel, som selskabet besidder i sine tilknyttede virksomheder, således: a) 100 %, når et datterselskab medtages i henhold til artikel 335, stk. 1, litra a) og b), i gennemførelsesforanstaltningerne, medmindre andet bestemmes i henhold til Retningslinje 10 b) den procentsats, der anvendes ved opstillingen af konsoliderede regnskaber, når der medtages virksomheder i henhold til artikel 335, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforanstaltningerne c) andelen af den tegnede kapital, der besiddes direkte eller indirekte af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab, når der medregnes tilknyttede selskaber i henhold til artikel 335, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne. 5/15

6 Retningslinje 10 - Kriterier for forholdsmæssig anerkendelse af et datterselskabs solvensunderskud For at påvise, at moderselskabet helt klart udelukkende hæfter for forsikringseller genforsikringsselskabets andel af forsikrings- eller genforsikringsdatterselskabets kapital, som omhandlet i artikel 221, stk. 1, i Solvens II-direktivet, bør moderselskabet over for den koncerntilsynsførende dokumentere, at følgende kriterier er opfyldt: a) Der eksisterer ikke nogen aftale om resultatoverførsel og ingen garantier, aftaler om bevaring af nettoformuen eller andre aftaler indgået af moderselskabet eller noget andet tilknyttet selskab, der yder finansiel støtte. b) Investeringen i datterselskabet anses ikke for at være en strategisk investering for moderselskabet. c) Moderselskabet drager ikke fordel af sin deltagelse i datterselskabet, hvor en sådan fordel kunne antage form af koncerninterne transaktioner som f.eks. lån, genforsikringsaftaler eller serviceaftaler. d) Datterselskabet er ikke et centralt element i koncernens forretningsmodel, navnlig vedrørende produkttilbud, kundebase, emissionsgarantier, distribution, investeringsstrategi og ledelse. Desuden driver det ikke virksomhed under samme navn eller mærke, og der er ingen sammenhængende ansvarsområder på det øverste ledelsesniveau i koncernen. e) En skriftlig aftale mellem moderselskabet og datterselskabet begrænser udtrykkeligt moderselskabets støtte i tilfælde af et solvensunderskud til moderselskabets andel i dette datterselskabs kapital. Derudover bør datterselskabet have en strategi for afhjælpning af solvensunderskuddet, f.eks. garantier fra minoritetsaktionærer Når et datterselskab er omfattet af anvendelsesområdet for den interne model for beregning af solvenskapitalkravet for koncernen, bør den koncerntilsynsførende ikke tillade moderselskabet at medregne datterselskabets solvensunderskud forholdsmæssigt Den koncerntilsynsførende bør fra sag til sag vurdere sådanne kriterier efter høring af de øvrige berørte tilsynsmyndigheder og selve koncernen, under hensyntagen til koncernens særlige situation Moderselskabets helt klare begrænsning af sin hæftelse bør underkastes den koncerntilsynsførendes årlige kontrol Moderselskabet og datterselskabet bør, for at underrette forsikringstagere og investorer, offentliggøre den koncerntilsynsførendes positive afgørelse om anerkendelse af solvensunderskuddet forholdsmæssigt som væsentlige oplysninger i afsnittet om kapitalforvaltning i rapporten om koncernens og de enkelte enheders solvens og finansielle situation. 6/15

7 1.29. Ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger ved hjælp af metode 1 bør datterselskabets egenkapital- og solvenskapitalkrav beregnes forholdsmæssigt i stedet for anvendelse af fuld konsolidering Ved udarbejdelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger ved hjælp af metode 2 bør datterselskabets egenkapital- og solvenskapitalkrav beregnes ved hjælp af den forholdsvise andel af dette datterselskab, også i tilfælde af et solvensunderskud. Retningslinje 11 - Behandling af specifikke tilknyttede selskaber i forbindelse med beregning af koncernsolvens Når selskaber i andre finansielle sektorer indgår i en koncern, der er omfattet af et sektorspecifikt kapitalkrav, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab ved beregningen af koncernsolvensen overveje at anvende en sådan koncerns solvenskrav i stedet for summen af kravene for hvert enkelt selskab. Retningslinje 12 - Et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen Ved anvendelse af metode 1, og når standardformlen anvendes, bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab beregne et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen på basis af det tekniske bilag For forsikrings- eller genforsikringsselskaber, det mellemliggende forsikringsholdingselskab eller det mellemliggende blandede finansielle holdingselskab, der er konsolideret i henhold til artikel 335 i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det enkelte solvenskapitalkravs bidrag beregnes under hensyntagen til den forholdsvise andel, der anvendes til bestemmelsen af de konsoliderede regnskabsoplysninger Når koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav beregnes på basis af en intern model, bør et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen være produktet af dette datterselskabs solvenskapitalkrav og procentsatsen svarende til de diversifikationseffekter, der henføres til dette datterselskab i henhold til den interne model Ved brug af metode 2 bør et datterselskabs bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen være den forholdsvise andel af det enkelte solvenskapitalkrav, idet der ikke medregnes nogen diversifikationseffekter på koncernniveau. Retningslinje 13 - Tilgængelighed af egenkapital på koncernniveau i tilknyttede selskaber, der ikke er datterselskaber Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør vurdere tilgængeligheden af egenkapital i henhold til artikel 222, stk. 2, i Solvens II-direktivet og artikel 330 i gennemførelsesforanstaltningerne i tilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, mellemliggende forsikringsholdingselskaber og mellemliggende blandede finansielle 7/15

8 holdingselskaber, der ikke er datterselskaber, og for tredjelandstilknyttede forsikrings- eller genforsikringsselskaber, mellemliggende forsikringsholdingselskaber og mellemliggende blandede finansielle holdingselskaber, der ikke er datterselskaber, når disse selskabers egenkapitalposter påvirker størrelsen af koncernens egenkapital eller koncernens solvens væsentligt. De bør over for den koncerntilsynsførende gøre rede for, hvordan vurderingen blev foretaget Den koncerntilsynsførende bør i tæt samarbejde med de øvrige involverede tilsynsmyndigheder gennemgå den vurdering, som koncernen har foretaget. Retningslinje 14 - Behandling af minoritetsinteresser til dækning af koncernens solvenskapitalkrav Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør for hvert datterselskab beregne størrelsen af minoritetsinteresser i den anerkendte egenkapital, der skal trækkes fra koncernens egenkapital, i nedennævnte rækkefølge: 1. beregning af den anerkendte egenkapital, der overstiger datterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen 2. identifikation og fradrag af den ikkedisponible egenkapital, der overstiger datterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen i den anerkendte egenkapital, der er beregnet i trin 1 3. beregning af den del af minoritetsinteresserne, der skal trækkes fra koncernens egenkapital ved multiplikation af minoritetsandelen med resultatet af trin 2. Retningslinje 15 Behandling af afgrænsede fonde og matchende justeringsporteføljer til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen For alle selskaber, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 1, og for selskaber i ikkeækvivalente tredjelande, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 2, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab anvende principperne for afgrænsede fonde og matchende reguleringsporteføljer som omhandlet i artikel 81 og artikel 217 i gennemførelsesbestemmelserne For selskaber i ækvivalente tredjelande, der er medtaget i beregningen af koncernsolvens ved anvendelse af metode 2, bør det deltagende forsikringseller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab identificere enhver begrænsning i selskabets egenkapital som følge af afgrænsning af aktiver eller passiver eller lignende ordninger, i overensstemmelse med det ækvivalente solvensregime. Disse begrænsninger bør i beregningen af koncernsolvensen anses som en del af vurderingen af tilgængeligheden af egenkapital på koncernniveau Ved beregning af solvenskapitalkravet for koncernen ved hjælp af metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, 8/15

9 forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab ikke eliminere koncerninterne transaktioner mellem de aktiver og passiver, der er knyttet til hver væsentligt afgrænset fond eller med hver matchende justeringsportefølje og de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger. Det solvenskapitalkrav for koncernen, der beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskabsoplysninger, bør være summen af: a) det teoretiske solvenskapitalkrav for hver væsentligt afgrænset fond og hver matchende justeringsportefølje, begge beregnet med aktiverne og passiverne i den afgrænsede fond uden fradrag af koncerninterne transaktioner b) koncernens (diversificerede) solvenskapitalkrav for de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger (eksklusive aktiver og passiver i alle væsentlige afgrænsede fonde, men inklusive aktiver og passiver i alle ikkevæsentlige afgrænsede fonde). Ved beregning af koncernens solvenskapitalkrav for de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger bør koncerninterne transaktioner elimineres, hvorimod koncerninterne transaktioner mellem de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger og de væsentlige afgrænsede fonde ikke bør elimineres Når en koncern anvender en intern model til beregning af solvenskapitalkravet for koncernen (i det følgende "SCR"), bør den følge vejledningen i Retningslinje 13 i retningslinjerne om afgrænsede fonde De konsoliderede regnskabsoplysninger, der anvendes til beregning af koncernens egenkapital, bør være eksklusive koncerninterne transaktioner, som omhandlet i artikel 335, stk. 3, i gennemførelsesforanstaltningerne. Derfor bør alle koncerninterne transaktioner mellem væsentlige afgrænsede fonde og de resterende konsoliderede regnskabsoplysninger elimineres med hensyn til beregningen af koncernens egenkapital For hver væsentlig afgrænset fond og for hver matchende justeringsportefølje, der identificeres inden for de konsoliderede regnskabsoplysninger under metode 1, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab beregne de begrænsede egenkapitalelementer ved anvendelse af de samme aktiver og passiver i den afgrænsede fond, der anvendes til at beregne dens teoretiske solvenskapitalkrav eller matchende justeringsportefølje som beskrevet ovenfor, dvs. uden fradrag af koncerninterne transaktioner Derfor bør den samlede begrænsede egenkapital i den afgrænsede fond eller matchende justeringsportefølje, der skal trækkes fra koncernens afstemningsreserve, være summen af hele den væsentlige begrænsede egenkapital, der identificeres i forsikrings- eller genforsikringsselskaber i EØS, og den begrænsede egenkapital, der identificeres i et forsikrings- eller genforsikringsselskab uden for EØS, inden for anvendelsesområdet for de konsoliderede regnskabsoplysninger. 9/15

10 Retningslinje 16 Justeringer i forbindelse med ikkedisponibel egenkapital til beregning af den anerkendte egenkapital i koncernen Ved anvendelse af metode 1 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab trække den andel af egenkapitalen i tilknyttede selskaber, der ikke er disponibel til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen, fra de relevante egenkapitalelementer og de relevante tiers af koncernens konsoliderede egenkapital De bør følge den proces, der beskrives nedenfor med hensyn til beregning af koncernens anerkendte egenkapital til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav: a) Koncernens egenkapital beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskabsoplysninger, som anført i artikel 335, litra a) til f), i gennemførelsesforanstaltningerne, med fradrag af eventuelle koncerninterne transaktioner. b) Koncernens egenkapital er klassificeret i tiers. c) Koncernens disponible egenkapital beregnes med fradrag af koncernreguleringer, der er relevante for koncernen. d) Den anerkendte egenkapital er omfattet af de samme tier-begrænsninger, der finder anvendelse på individuelt niveau, til at dække solvenskapitalkravet for koncernen og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav Ved anvendelse af metode 2 bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab lægge summen af den anerkendte egenkapital i tilknyttede selskaber til grund efter fradrag af ikkedisponibel egenkapital for koncernen For begge beregningsmetoders vedkommende bør der, når den ikkedisponible egenkapital er blevet klassificeret i mere end én tier, over for den koncerntilsynsførende gøres rede for den rækkefølge, hvori de trækkes fra de forskellige tiers. Retningslinje 17 - Proces for den koncerntilsynsførendes vurdering af den ikkedisponible egenkapital For grænseoverskridende koncerners vedkommende bør den koncerntilsynsførende drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med de øvrige berørte tilsynsmuligheder i tilsynskollegiet og med det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab. Processen bør være følgende: a) I sin regelmæssige tilsynsrapport bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab give den koncerntilsynsførende deres vurdering af ikkedisponibel egenkapital for alle de selskaber, der indgår i beregningen af koncernsolvensen. De bør ligeledes gøre rede for de justeringer, der er foretaget for at fratrække ikkedisponibel egenkapital. 10/15

11 b) Den koncerntilsynsførende bør drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital internt i tilsynskollegiet og med koncernen. c) Hver tilsynsmyndighed bør give sin vurdering af tilgængeligheden for koncernen af den egenkapital, der er knyttet til de tilsynspligtige selskaber. d) Den koncerntilsynsførende bør drøfte med de øvrige berørte tilsynsmyndigheder, om tilgængeligheden af egenkapital ændres, hvis den vurderes på individuelt niveau eller koncernniveau For nationale koncerners vedkommende bør den koncerntilsynsførende drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab Processen bør være følgende: a) I sin regelmæssige tilsynsrapport bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab give den koncerntilsynsførende deres vurdering af ikkedisponibel egenkapital for alle de selskaber, der indgår i beregningen af koncernsolvensen. De bør ligeledes gøre rede for de justeringer, der er foretaget for at fratrække ikkedisponibel egenkapital. b) Den koncerntilsynsførende bør drøfte sin vurdering af ikkedisponibel egenkapital med koncernen. Retningslinje 18 - Afstemningsreserve for koncernen Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør sikre, at afstemningsreserven for koncernen er baseret på artikel 70 i gennemførelsesforanstaltningerne. Navnlig bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab på koncernniveau medtage: a) værdien af egne aktier, som besiddes af det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab og de tilknyttede selskaber b) de begrænsede egenkapitalelementer, der overstiger det teoretiske solvenskapitalkrav i tilfælde af afgrænsede fonde og matchende justeringsporteføljer på koncernniveau. Retningslinje 19 - Fastsættelse af de konsoliderede regnskabsoplysninger for beregningen af koncernsolvens De konsoliderede regnskabsoplysninger bør beregnes på grundlag af de konsoliderede regnskaber, som er blevet værdiansat i henhold til Solvens IIdirektivets regler med hensyn til anerkendelse og værdiansættelse af balanceposter samt medtagelse og behandling af de tilknyttede selskaber. 11/15

12 Retningslinje 20 - Fastsættelse af valuta med henblik på beregning af valutarisikoen Kapitalkravet for valutarisikoen bør omfatte eventuelle risikobegrænsende teknikker, der opfylder kravene i artikel 209 til 215 i gennemførelsesforanstaltningerne. Når det konsoliderede solvenskapitalkrav beregnes ved hjælp af standardformlen, bør alle de investeringer, der er denomineret i en valuta, som er knyttet til de konsoliderede regnskabers valuta, også medgå på koncernniveau i overensstemmelse med artikel 188 i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 21 - Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav (minimum for solvenskapitalkravet for koncernen) Ved fastsættelsen af koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav udelukkende under metode 1, eller i kombination med metode 2, bør det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab anvende følgende kapitalkrav: a) minimumskapitalkravene for godkendte forsikrings- og genforsikringsselskaber i EØS, der er omfattet af metode 1 b) de lokale kapitalkrav, ved hvilke tilladelsen ville blive tilbagekaldt, for tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskaber, der er omfattet af metode 1, uafhængigt af resultatet af ækvivalensundersøgelsen. Retningslinje 22 Koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav Såfremt metode 1 anvendes alene eller i kombination med metode 2, når koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav ikke længere opfyldes, eller når der er risiko for manglende opfyldelse i de følgende tre måneder, bør de tilsynsforanstaltninger, der er fastsat i artikel 139, stk. 1 og stk. 2, i Solvens II-direktivet for manglende opfyldelse af det individuelle minimumskapitalkrav, finde anvendelse for koncernen. Retningslinje 23 Behandling af koncernspecifikke risici Det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab bør beregne solvenskapitalkravet for koncernen under hensyntagen til alle kvantificerbare, væsentlige specifikke risici, der eksisterer på koncernniveau, og som kan påvirke koncernens solvens og finansielle stilling. Såfremt koncernens specifikke risici er væsentlige, bør koncernen anvende koncernspecifikke parametre eller en delvis intern model for beregning af solvenskapitalkravet svarende til de koncernspecifikke risici Det drejer sig om følgende risici: a) de risici, der også findes på individuelt niveau, men hvis virkning er væsentlig forskellig (som har forskellige egenskaber) på koncernniveau, eller b) de risici, der kun findes på koncernniveau. 12/15

13 1.60. Solvenskapitalkravet for koncernen for den kvantificerbare del af disse risici bør beregnes som følger: a) i det i a) beskrevne tilfælde ved anvendelse af andre kalibreringer på relevante moduler eller delmoduler end dem, der anvendes på individuelt niveau, eller ved at anvende passende scenarier b) i det i b) nævnte tilfælde ved at anvende passende scenarier Såfremt koncernen ikke er i stand til at afspejle risikoprofilen i koncernens solvenskapitalkrav på grund af de specifikke risici, der findes på koncernniveau, som beskrevet ovenfor, bør den koncerntilsynsførende, efter at have hørt de øvrige berørte tilsynsmyndigheder, i givet fald kunne stille krav om et kapitaltillæg for koncernen, som beskrevet i artikel 232, litra a), og artikel 233, stk. 6, i Solvens II-direktivet. Retningslinje 24 - Risikoprofil for kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når en risikoprofil for et kapitaltillæg er blevet fastsat for et tilknyttet selskab, og dette tilknyttede selskab konsolideres i henhold til metode 1, bør den koncerntilsynsførende vurdere betydningen for koncernen af afvigelsen af risikoprofilen fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet, som beregnet ved anvendelse af standardformlen eller en intern model, og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet for koncernen. Retningslinje 25 - Ledelsesbetinget kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når der er blevet fastsat et ledelsesbetinget kapitaltillæg for et tilknyttet koncernselskab, og dette tilknyttede selskab konsolideres i henhold til metode 1, bør den koncerntilsynsførende vurdere betydningen for koncernen af afvigelsen fra de standarder, der er fastsat i artikel 41 til artikel 49 i Solvens IIdirektivet, og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet for koncernen. Retningslinje 26 - Vurdering af afvigelsen på individuelt niveau, når der er identificeret en væsentlig afvigelse på koncernniveau Når der er identificeret en væsentlig afvigelse på koncernniveau, bør tilsynsmyndigheden for et tilknyttet selskab vurdere, om afvigelsen stammer fra risikoprofilen eller fra ledelsessystemet for det tilknyttede selskab Den pågældende tilsynsmyndighed bør i så fald vurdere betydningen af afvigelsen fra risikoprofilen eller fra standarderne for ledelsessystemet og bør overveje, om der er behov for at stille krav om et kapitaltillæg for det tilknyttede selskab. Retningslinje 27 - Kapitaltillæg ved anvendelse af metode Når hele eller en del af solvenskapitalkravet for koncernen beregnes ved anvendelse af metode 2, bør ethvert kapitaltillæg i forbindelse med risikoprofilen, der fastsættes for et tilknyttet selskab, som er omfattet af metode 2, tilføjes til solvenskapitalkravet for koncernen med hensyn til den forholdsvise andel, der er anført i artikel 221, stk. 1, litra b), i Solvens II- 13/15

14 direktivet. Det bør undgås at medregne samme afvigelse fra risikoprofilen dobbelt på individuelt niveau og på koncernniveau. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder og finansielle institutioner sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Endelig bestemmelse om kontrol Disse retningslinjer er undergivet EIOPA's kontrol. 14/15

15 Teknisk bilag 1: Beregning af forsikrings- eller genforsikringsdatterselskabets bidrag til solvenskapitalkravet for koncernen ("SCR") [Retningslinje 12, 14 og 15] Contrj = SCRj SCRdiversified/ i SCRisolo Hvor: - SCRj er SCR for den individuelle enhed i selskab j - SCRdiversified = SCR beregnet i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne - SCRisolo er SCR for den individuelle enhed i det deltagende selskab og hvert tilknyttet forsikrings- eller genforsikringsselskab og tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskab, der medtages i beregningen af SCRdiversified - forholdet er den forholdsvise justering som følge af anerkendelsen af diversifikationseffekterne på koncernniveau. For selskaber, der er medtaget i konsoliderede regnskabsoplysninger med forholdsvis konsolidering, jf. artikel 335, stk. 1, litra c), i gennemførelsesforanstaltningerne, er det kun den forholdsvise andel af SCR for den individuelle enhed, der medtages i ovennævnte beregning. 15/15

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Fælles retningslinjer

Fælles retningslinjer JC/GL/2014/01 22. december 2014 Fælles retningslinjer om konvergens i tilsynspraksis hvad angår konsekvent implementering af tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater 1 Indhold Fælles

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere