DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")"

Transkript

1 DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og erstatter de eksisterende direktiver om udøvelse af forsikringsvirksomhed (direktiv 239/1973 og 13/2002) og de nationale implementeringer heraf i medlemsstaterne. Solvens II har til formål at give forsikringstagerne betryggende beskyttelse, at give forsikringsselskaberne ensartede regler indenfor det indre marked, at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt og at understøtte finansiel stabilitet. Hovedformålene kommer til udtryk i den i Solvens II indeholdte regulering, der kan kvalificeres i tre kategorier: Kvantitative krav (kapitalkrav) Kvalitative krav (krav til risikostyring og tilsyn) Rapporteringskrav Der er tre niveauer for implementeringen af Solvens II. Solvens II er således et rammedirektiv, der skal udfyldes af forordninger udstedt af Kommissionen samt vejledninger fra tilsynsmyndighederne. 2 Kvantitative krav (kapitalkrav) De centrale regler vedrørende de kvantitative krav fremgår af Solvens II kapitel 6, afsnit 4 vedrørende det primære solvenskapitalkrav (Solvency Capital Requirement "SCR") og afsnit 5 vedrørende minimumskapitalkravet (Minimum Capital Requirement "MCR"). 2.1 SCR krav Solvens II medfører, at der stilles følgende overordnede krav til beregningen af SCR i et forsikrings- eller genforsikringsselskab: SCR kan beregnes i overensstemmelse med standardformlen i Solvens II eller ud fra en intern model, jf. artikel 100.

2 Såfremt der anvendes en intern model til beregning af SCR, skal denne godkendes af Finanstilsynet, jf. artikel 112, stk. 1. Det overordnede princip er ligesom i dag, at hensættelser skal optages til markedsværdi i regnskabet, jf. artikel 75, stk. 1. Herudover skal værdien af de forsikringsmæssige hensættelser afspejle det beløb, forsikrings- og genforsikringsselskaberne reelt ville skulle betale, hvis de på det givne tidspunkt skulle overdrage deres forsikrings- og genforsikringsbestand til et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab, jf. artikel 76, stk. 2. Det vil sige, opgørelsen skal foretages ud fra, hvad det vil koste at få en tredjemand til at overtage forpligtelsen. (v) Et af de centrale krav til beregningen af SCR er endvidere, at det anvendte sikkerhedsniveau skal fastsættes til at kunne modstå en såkaldt "200 års begivenhed" ("kernekapital ved konfidensniveau på 99,5 % over periode på et år"), jf. artikel 101, stk. 3. For hver risikofaktor beregnes således værditab ved en 200-års begivenhed og disse sammenvejes via korrelationskoefficienter. (vi) Der skal ske en opgørelse af risici indenfor en række forskellige felter, herunder navnlig markedsrisici (aktie-, rente-, kreditrisici m.fl.), modpartsrisici (kreditrisici på derivater og bankindskud), biometriske risici (levetid, invaliditet, dødelighed), syge- og ulykkesrisici (skade), skadesrisici og operationelle risici. (vii) SCR beregnet efter standardformlen i Solvens II udgør summen af det primære solvenskapitalkrav, kapitalkravet til dækning af operationel risiko og den justering der foretages for at tage hensyn til de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, jf. artikel MCR krav Ved manglende opfyldelse af SCR kravene har selskabet mulighed for genopretning, men selskabet skal altid leve op til MCR kravene, jf. artikel 128. Solvens II medfører, at der stilles følgende overordnede krav til beregningen af MCR i et forsikrings- eller genforsikringsselskab: 2

3 Det skal beregnes på en klar og simpel måde og således, at beregningen kan gøres til genstand for revision, jf. artikel 129, stk. 1. Ved beregningen af MCR er konfidensniveauet 85 % i modsætning til 99,5 % for beregningen af SCR, jf. artikel 129, stk. 1. MCR skal udgøre mellem 25 og 45 % af SCR, jf. artikel 129, stk. 3. Forsikrings- eller genforsikringsselskabet har maksimalt 3 måneder til at foretage genopretning, såfremt selskabet ikke længere opfylder MCR, jf. artikel 139, stk Kvalitative krav Solvens II, kapitel IV, afdeling 2 indeholder en række kvalitative krav, som forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal overholde. De kvalitative krav består dels af krav til ledelsessystemet og dels af krav til selskabets risikostyring og vurdering af egen risiko og solvens og medfører blandt andet følgende: Der skal indføres et effektivt ledelsessystem, der sikrer en sund og forsigtig ledelse af selskabets virksomhed, jf. artikel 41, stk. 1. Ledelsessystemet skal stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af forsikrings- eller genforsikringsselskabets virksomhed, jf. artikel 41, stk. 2. Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal fastlægge skriftlige politikker vedrørende risikostyring, intern kontrol, intern revision og eventuelt outsourcing samt træffe passende foranstaltninger til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i udøvelsen af deres virksomhed, jf. artikel 41, stk. 3 og stk. 4. Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal sikre, at alle personer, der reelt driver selskabet eller indtager andre nøgleposter til enhver tid har tilstrækkelige faglige kvalifikationer samt viden og erfaring, og at deres omdømme og integritet er af god standard (hæderlighed), jf. artikel 42, stk. 1. 3

4 (v) Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal indføre effektive risikostyringssystemer, der dækker de risici, der skal indgå i beregningen af SCR, jf. artikel 44. (vi) Som led i risikostyringssystemet skal forsikrings- og genforsikringsselskaberne gennemføre vurderinger af deres egen risiko og solvens. Vurderingenerne skal udgøre en integreret del af selskabets forretningsstrategi, og der skal tages hensyn hertil i selskabets strategiske beslutninger, jf. artikel 45. (vii) Herudover skal forsikrings- og genforsikringsselskaberne indføre et effektivt internt kontrolsystem (artikel 46), en effektiv intern revisionsfunktion (artikel 47) samt en effektiv intern aktuarfunktion (artikel 48). 4 Rapporteringskrav Solvens II medfører endvidere, at der stilles en række krav til rapporteringsprocessen i et forsikrings- eller genforsikringsselskab. Formålet med rapporteringskravene er at sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne er underlagt en oplysningspligt, som sikrer tilstrækkelig information til tilsynsmyndighederne samt øvrige interessenter, fx forsikringstagerne. En del af rapporteringskravene består af en række indberetningsskemaer, som forsikringsog genforsikringsselskaber skal anvende. Herudover kræves det, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne årligt offentliggør en rapport om deres solvens og finansielle situation, der skal indeholde følgende oplysninger, jf. artikel 51, stk. 1: (a) en beskrivelse af den virksomhed, der udøves, og en gennemgang af selskabets resultater (b) en beskrivelse af ledelsessystemet og en vurdering af, om det lever op til selskabets risikoprofil (c) en for hver risikokategori særskilt beskrivelse af risikoeksponeringen, risikokoncentrationen, risikoreduktionen og risikofølsomheden 4

5 (d) særskilte beskrivelser af det grundlag og de metoder, der benyttes til værdiansættelse af aktiver, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser sammen med en forklaring på større forskelle mellem disse og det grundlag og de metoder, der benyttes til deres værdiansættelse i regnskaber (e) en beskrivelse af kapitalforvaltningen Forsikrings- og genforsikringsselskaberne kan i tilfælde, hvor det vil medføre en stor og urimelig fordel for deres konkurrenter eller i tilfælde, hvor selskabet er bundet af tavshedspligt tilbageholde oplysninger, jf. artikel 53, stk. 1. En eventuel tilbageholdelse af oplysninger skal godkendes af Finanstilsynet, og det skal beskrives i rapporten, hvorfor disse oplysninger er tilbageholdt, jf. artikel 53, stk Ikrafttræden Den oprindelige frist for gennemførelsen af Solvens II var fastsat til den 1. november Denne frist er efterfølgende blevet ændret, og fristen for ikrafttræden af Solvens II er nu fastsat til den 1. januar Finanstilsynet tog imidlertid allerede i 2013 initiativ til at sikre ensartet beskyttelse af forsikringstagerene med udgangspunkt i de kommende Solvens II regler ved bl.a. at indføre ændringer i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner, der trådte i kraft den 1. januar

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere