Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1974L0297 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om den indvendige indretning af motorkøretøjer (styreapparatets opførsel ved sammenstød) (74/297/EØF) (EFT L 165 af , s. 16) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens direktiv91/662/eøf af 6. december 1991 L

2 1974L0297 DA B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om den indvendige indretning af motorkøretøjer (styreapparatets opførsel ved sammenstød) (74/297/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: De tekniske forskrifter, som motordrevne køretøjer skal opfylde i henhold til de enkelte staters lovgivning, vedrører blandt andet den indvendige indretning med hensyn til styreapparatets opførsel ved sammenstød; disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor nødvendigt, at alle medlemsstater enten ved siden af eller i stedet for deres nuværende bestemmelser gennemfører ensartede bestemmelser, navnlig med henblik på, at EØF-standardtypegodkendelse i overensstemmelse med Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 3 ) kan anvendes for alle køretøjstyper; fælles forskrifter vedrørende indvendige førerspejle er fastsat i Rådets direktivaf 1. marts 1971 ( 4 ), og forskrifterne vedrørende kabinens indre, styretøjet, betjeningsorganernes udformning, taget, ryglænene og bagsiden af sæderne er fastsat i Rådets direktivaf 17. december 1973 ( 5 ); desuden vil der senere blive udstedt andre forskrifter om den indvendige indretning, især for så vidt angår forankring af sikkerhedsseler, forankring af sæder, nakkestøtter og identifikation af betjeningsorganerne; de harmoniserede forskrifter bør mindske risikoen for og alvorligheden af de beskadigelser, som førerne af motordrevne køretøjer kan blive ofre for, og derved øge færdselssikkerheden inden for hele Fællesskabets område; Det er hensigtsmæssigt hovedsagelig at anvende de tekniske forskrifter, der er vedtaget af FN's økonomiske Kommission for Europa i dens regulativnr. 12 (»Ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer med hensyn til beskyttelse af føreren mod styretøjet ved sammenstød«( 6 ), der er bilagt overenskomsten af 20. marts 1958 om indførelse af ensartede vilkår for godkendelse og gensidig anerkendelse af godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ved køretøjer forstås i dette direktivalle motordrevne køretøjer af kategori M 1 (defineret i bilag I til direktivaf 6. februar 1970) med eller ( 1 ) EFT nr. C 14 af , s. 18. ( 2 ) EFT nr. C 60 af , s. 13. ( 3 ) EFT nr. L 42 af , s. 1. ( 4 ) EFT nr. L 68 af , s. 1. ( 5 ) EFT nr. L 38 af , s. 2. ( 6 ) Dok. CEE Geneve E/ECE/324/Add. 11.

3 1974L0297 DA B uden karosseri, der er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/t med undtagelse af køretøjer med»foranliggende styring«, som defineret i pkt i bilag I. Artikel 2 Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse af et motordrevet køretøj på grund af styreapparatets opførsel ved sammenstød, såfremt denne beskyttelse er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I, II og III. Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller anvendelse af køretøjer på grund af styreapparatets opførsel ved sammenstød, dersom denne beskyttelse svarer til forskrifterne i bilag I, II og III. Artikel 4 Den medlemsstat, som har meddelt EØF-typegodkendelsen træffer de nødvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om enhver ændring af en af de komponenter eller karakteristika, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.2. De kompetente myndigheder i denne medlemsstat afgør, om den ændrede køretøjstype skal underkastes nye prøver og en ny prøverapport udarbejdes. Fremgår det af prøverne, at dette direktivs forskrifter ikke er overholdt, kan ændringen ikke godkendes. Artikel 5 De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I, II, III og IV til den tekniske udvikling, vedtages i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i artikel 13 i Rådets direktivaf 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Artikel 6 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivinden 18 måneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom. 2. Medlemsstaterne tilstiller Kommissionen ordlyden af vigtigere nationale bestemmelser, som fastsættes på det område, der omfattes af dette direktiv. Artikel 7 Dette direktiver rettet til medlemsstaterne.

4 1974L0297 DA BILAG I DEFINITIONER, ANSØGNING OM EØF-STANDARDTYPEGODKEN- DELSE, EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE, SPECIFIKATIONER, PRØVNING, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Dette direktivgælder for styreapparater på motorkøretøjer af kategori M1 og køretøjer af kategori N1 med største tilladte masse under kg, hvad angår beskyttelsen af føreren ved et frontalsammenstød. På begæring af fabrikanten kan køretøjer, som tilhører andre kategorier, godkendes efter dette direktiv. 2. DEFINITIONER I dette direktivforstås ved: 2.1.»Styreapparatets opførsel i tilfælde af et sammenstød«: styreapparatets opførsel ved påvirkning af følgende tre typer af kræfter: kræfter hidrørende fra et frontalsammenstød, som kan medføre, at ratsøjlen skubbes bagud kræfter, som skyldes inertien af førerens hoved i tilfælde, hvor dette støder mod styretøjets betjeningsindretning under et frontalsammenstød kræfter, som skyldes inertien af førerens krop i tilfælde, hvor denne støder mod styretøjets betjeningsindretning under et frontalsammenstød. 2.2.»Køretøjstype«: en kategori af køretøjer, som ikke indbyrdes afviger på væsentlige punkter såsom: opbygning, dimensioner, form og materiale af den del af køretøjet, der befinder sig foran styretøjets betjeningsindretning massen af det køreklare køretøj, således som denne er defineret i direktiv 70/156/EØF, bilag I, uden fører. 2.3.»Styretøjets betjeningsindretning«: den styreanordning sædvanligvis rattet der betjenes af føreren. 2.4.»Type betjeningsindretning for styretøj«: en kategori af betjeningsindretninger, som ikke indbyrdes afviger på væsentlige punkter såsom opbygning, dimensioner, form og materialer. 2.5.»Godkendelse af en betjeningsindretning for styretøj«: godkendelse af en type betjeningsindretning for styretøj hvad angår beskyttelsen af førerens hoved og krop mod styretøjets betjeningsindretning ved sammenstød. 2.6.»Godkendelse af et køretøj«: godkendelse af en køretøjstype hvad angår beskyttelsen af førerens hoved og krop mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød. 2.7.»Universal-betjeningsindretning for styretøj«: en betjeningsindretning, som kan monteres på mere end én køretøjstype, og for hvilken det gælder, at forskelle i betjeningsindretningens fastgøring til ratsøjlen ikke er af betydning for betjeningsindretningens opførsel ved sammenstød. 2.8.»Air bag«: en pose af blødt materiale, som er konstrueret til fyldning med gas under tryk og: er konstrueret til at beskytte køretøjets fører ved et sammenstød oppustes ved hjælp af en anordning, som aktiveres i tilfælde af sammenstød. 2.9.»Ratkrans«: for styring med rat, den omtrent circulære ydre ring, som føreren under kørslen holder om for at styre »Ratege«: en stang, som forbinder ratkransen med navet »Nav«: den del af styretøjs betjeningsindretning, sædvanligvis i centrum, som: forbinder styretøjs betjeningsindretning med styreakslen overfører drejningsmomentet fra styretøjets betjeningsindretning til styreakslen »Centrum af betjeningsindretningens nav«: det punkt af navets overflade, som ligger på styreakslens midterlinie.

5 1974L0297 DA »Betjeningsindretningens plan«: for styring med rat, det plan, som opdeler ratkransen ligeligt mellem føreren og køretøjets forparti »Styreaksel«: den komponent, der overfører drejningsmomentet, som udøves på styretøjets betjeningsindretning, til styreudvekslingen »Ratsøjle«: kappen, som omgiver styreakslen »Styreapparat«: anordningen bestående af styretøjets betjeningsindretning, ratsøjlen, anordningens hjælpeudstyr, styreakslen, styrehuset og alle andre komponenter såsom dem, der er beregnet til at medvirke til absorption af energi i tilfælde af stød mod styretøjets betjeningsindretning »Passagerkabine«: rummet, hvori personer opholder sig under kørslen, begrænset af loft, gulv, sidevægge, døre, udvendige ruder, forplade samt det plan, som dannes af støtte for bagsædets ryglæn »Stødklods«: en stiv, halvkugelformet figur af form som et hoved; den er 165 mm i diameter og svarer i øvrigt til beskrivelsen i bilag IV, punkt »R-punkt«: sædets referencepunkt, som defineret i bilag III til direktiv 77/649/EØF, som senest ændret ved direktiv 90/630/EØF. 3. ANSØGNING OM EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE 3.1. Køretøjstype Ansøgning om EØF-standardtypegodkendelse af en køretøjstype hvad angår beskyttelsen af føreren mod styreanordningen under sammenstød skal indgives af køretøjets fabrikant eller dennes behørigt befuldmægtigede repræsentant Ansøgningen skal ledsages af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer og af følgende: et detaljeret beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til opbygning, dimensioner, form og materialer af den del af køretøjet, der befinder sig foran styretøjets betjeningsindretning tilstrækkeligt detaljerede tegninger i passende skala af styreapparatet og dets fastgørelse til køretøjets chassis og karrosseri en teknisk beskrivelse af styreapparatet massen af køretøjet i køreklar stand i påkommende tilfælde, dokumentation for, at styretøjets betjeningsindretning er godkendt i overensstemmelse med punkt 5.2. og 5.3 nedenfor Følgende skal fremstilles for den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for gennemførelse af prøverne i forbindelse med godkendelsen: et køretøj, som er repræsentativt for den køretøjstype, der skal godkendes, med henblik på den i pkt. 5.1 omtalte prøve: efter fabrikantens valg, med den tekniske tjenestes godkendelse, enten et yderligere køretøj eller de af køretøjets dele, som er væsentlige for de prøver, som der henvises til i punkt 5.2 og 5.3 nedenfor Type betjeningsindretning for styretøj Ansøgning om EØF-typegodkendelse af betjeningsindretningen for et styretøj skal indgives af betjeningsindretningens fabrikant eller dennes behørigt befuldtmægtigede repræsentant Ansøgningen skal ledsages af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer samt af følgende: en detaljeret beskrivelse af den pågældende type styreapparat hvad angår betjeningsindretningens konstruktion, mål og materialer tilstrækkeligt detaljerede tegninger i passende skala af styreapparatet og dets fastgøring til køretøjets chassis og karrosseri Til brug for de i nedenstående punkt 5.2 og 5.3 nævnte prøver skal følgende stilles til rådighed for den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for gennemførelse af prøverne i forbindelse med godkendelsen: et prøveeksemplar af styretøjets betjeningsindretning, repræsentativt for den type betjeningsindretning, som søges godkendt efter fabrikantens skøn, og med godkendelse af den tekniske tjeneste, de dele af køretøjet, som er af væsentlig betydning for afprøvningen.

6 1974L0297 DA EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSE 4.1. Før standardtypegodkendelse meddeles, skal den godkendende myndighed forvisse sig om, at der foreligger tilfredsstillende ordninger til sikring af effektivkontrol af produktionens overensstemmelse En attest, svarende til det i punkt hhv angivne mønster, skal vedhæftes EØF-standardtypegodkendelsesattesten: For de under punkt 3.1 nævnte ansøgninger: bilag V A for de unter punkt 3.2 nævnte ansøgninger: bilag V B. 5. SPECIFIKATIONER 5.1. Ved en sammenstødsprøve med ubelæsset køretøj uden dukke mod en barriere med en hastighed på 48,3 km/t må den øverste del af ratsøjlen og -akslen ikke forskubbes vandret og parallelt med køretøjets længdeakse mere end 12,7 cm bagud i forhold til et punkt på køretøjet, som ikke påvirkes af sammenstødet, samt 12,7 cm lodret Når styretøjets betjeningsindretning rammes af en torsoblok, der slynges mod den med en relativhastighed på 24,1 km/t med brug af den i bilag III angivne fremgangsmåde, må den kraft, som betjeningsindretningen udøver på torsoblokken, ikke overstige dan Når styretøjets betjeningsindretning rammes af en stødklods, der slynges mod den med en relativhastighed på 24,1 km/t med brug af den i bilag IV angivne fremgangsmåde, må decelerationen af stødklodsen ikke overstige 80 g i mere end sammenlagt 3 millisekunder. Decelerationen skal altid være mindre end 120 g med kanalfrekvens klasse 600 Hz Styretøjets betjeningsindretning skal være således udformet, konstrueret og monteret, at: før den i punkt 5.2 og 5.3 nævnte slagprøve må ingen del af betjeningsindretningens overflade, som er rettet mod føreren, og som kan berøres af en kugle med diameter 165 mm, frembyde ujævnheder eller skarpe kanter med krumningsradius mindre end 2,5 mm efter udførelse af enhver af de i punkt 5.1 og 5.3 nævnte slagprøver må den mod føreren rettede del af styretøjets betjeningsindretning ikke frembyde skarpe kanter eller farlige fremspring, der kan medføre forøget skadesrisiko eller -omfang for føreren. Der kan ses bort fra små revner eller brud i overfladen Styretøjets betjeningsindretning skal være således udformet, konstrueret og monteret, at ingen komponenter eller tilbehør, herunder hornets betjeningsindretning og monteringsdele, kan gribe fat i førerens tøj eller smykker under normale betjeningsbevægelser Betjeningsindretninger for styretøj, som ikke er en del af køretøjets originalmontering, skal opfylde kravene ved afprøvning efter bilag III, punkt , og bilag IV, punkt For»universal-betjeningsindretninger for styretøj«skal kravene være opfyldt for: hele ratakslens vinkelområde, idet prøverne skal udføres i det mindste for den største og den mindste ratakselvinkel for de køretøjstyper, for hvilke betjeningsindretningerne er beregnet hele det mulige område for placering af stødklods og torsoblok i forhold til styretøjets betjeningsindretning, idet prøven skal udføres i det mindste ved gennemsnitsplaceringen for de godkendte køretøjstyper, for hvilke betjeningsindretningen er påtænkt. Såfremt rataksel benyttes, skal denne være af en type svarende til»værste tilfælde«forhold Såfremt der bruges tilpasningsdele til anvendelse af en enkelt type betjeningsindretning til en række styreaksler, og det kan påvises, at systemets energiabsorption er uændret ved brug af sådanne tilpasningsdele, kan det godkendes, at alle prøverne udføres med en enkelt type tilpasningsdele. 6. PRØVER 6.1. Opfyldelsen af kravene i punkt 5 ovenfor skal kontrolleres ved brug af de i bilag II, III og IV fastlagte metoder. Alle målinger skal udføres på grundlag af ISO Brug af andre prøver kan dog tillades efter den godkendende myndigheds skøn, forudsat at deres ækvivalens kan godtgøres. I så tilfælde skal

7 1974L0297 DA godkendelsens dokumentation bilægges en rapport med beskrivelse af anvendte metoder og opnåede resultater. 7. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 7.1. Såfremt der foreligger en EØF-godkendelse af køretøjstypen, skal et tilstrækkeligt antal producerede betjeningsindretninger for styretøjet underkastes stikprøvekontrol Såfremt der foreligger en EØF-godkendelse af den pågældende type betjeningsindretning for styretøj, skal et tilstrækkeligt antal producerede betjeningsindretninger for styretøj underkastes stikprøvekontrol Som hovedregel skal ovennævnte kontrol begrænses til måltagning. Om nødvendigt skal køretøjer eller betjeningsindretninger for styretøj dog underkastes den i punkt 5 beskrevne prøve.

8 1974L0297 DA BILAG II FRONTALSAMMENSTØD MOD BARRIERE 1. FORMÅL Formålet med denne prøve er at kontrollere, at køretøjet opfylder kravene i bilag I, punkt OPSTILLING, FREMGANGSMÅDE OG MÅLEAPPARATER 2.1. Prøveareal Prøvearealet skal være tilstrækkelig stort til at rumme tilløbsbane, barriere og de for prøven nødvendige tekniske installationer. Den sidste del af prøvebanen mindst 5 m før barrieren skal være vandret (mindre end 3 % hældning, målt over en længde på en meter), plan og jævn Barriere Barrieren skal bestå af en blok af armeret beton, mindst 3 m bred ved forkanten, og mindst 1,5 m høj. Barrierens tykkelse skal være således, at den vejer mindst 70 metriske tons. Forsiden skal være flad, lodret og vinkelret på tilløbsbanens akse. Den skal være dækket af et lag krydsfiner i god stand af tykkelse 19 ± 1 mm. Mellem krydsfinerlaget og barrieren kan være anbragt en opbygning på en mindst 25 mm tyk stålplade. Der kan anvendes en barriere med afvigende specifikationer, forudsat at frontarealet er større end den frontale sammenstødszone på prøvekøretøjet, og at der opnås tilsvarende resultater Køretøjets fremdrift I sammenstødsøjeblikket skal køretøjet ikke længere være under påvirkning af fremdrifts- eller styreanordning. Det skal nå barrieren i en bane vinkelret på denne; den største tilladte afvigelse til siden mellem den lodrette midterlinie gennem køretøjets front og den lodrette midterlinie gennem barrieren er ± 30 cm Køretøjets stand Under prøven skal køretøjet enten være monteret med alle dets sædvanlige komponenter og udstyrsdele, som medregnes i dets egenvægt, eller være i en sådan stand, at dette kraver opfyldt hvad angår komponenter og udstyr, som er af betydning for passagerkabinen og køretøjets vægtfordeling som helhed. Uanset bestemmelsen i bilag I, punkt 5.1, kan prøven på fabrikantens begæring udføres med dukker anbragt, forudsat at disse ikke på noget tidspunkt hæmmer bevægelsen af styreapparatet. Der skal ikke tages hensyn til dukkernes masse i forbindelse med prøven Såfremt køretøjets fremdrift sker med ydre midler, skal brændstoftanken være fyldt op til mindst 90 % af sin kapacitet med en ikke-brændbar væske med densitet mellem 0,7 og 1. Alle øvrige systemer (bremsevæskebeholdere, køler etc.) kan være tomme Såfremt køretøjet fremdrives af sin egen motor, skal brændstoftanken være mindst 90 % fyldt. Alle øvrige beholdere skal være fyldt op. Såfremt det begæres af fabrikanten og godkendes af den for afprøvningen ansvarlige tekniske tjeneste, kan brændstoftilførslen ske fra en ekstra tank af lille kapacitet. I så tilfælde skal brændstoftanken være fyldt op til 90 % af sin kapacitet med en ikke-brændbar væske af densitet mellem 0,7 og Såfremt det begæres af fabrikanten, kan den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøverne, tillade, at samme køretøj, som benyttes til prøver, som kræves efter andre EØF-direktiver (herunder prøver, som kan påvirke køretøjets opbygning), tillige benyttes til de efter dette direktiv krævede prøver Hastighed ved sammenstødet Ved sammenstødet skal hastigheden være mellem 48,3 km/t og 53,1 km/t. Dog skal udfaldet af prøvens anses for tilfredsstillende, såfremt sammenstødshastigheden har været højere, og de fastlagte krav er overholdt.

9 1974L0297 DA Måleapparater Det under punkt 2.5 ovenfor nævnte apparat til hastighedsmåling skal muliggøre måling med en nøjagtighed på 1 %. 3. RESULTATER 3.1. Til bestemmelse af forskydningen bagud og opad af styretøjets betjeningsindretning foretages en registrering (*) under sammenstødet af ændringen i afstand målt vandret (**) og parallelt med køretøjets længdeakse mellem det øverste af ratsøjlen (og -akslen) og et punkt på køretøjet, som ikke er påvirket af sammenstødet. Som forskydning bagud og opad regnes den største af de registrerede ændringer Efter prøven skal skaden, som er påført køretøjet, beskrives i en skriftlig rapport; der skal optages mindst ét fotografi af køretøjet, set i hvert af følgende perspektiver: fra siden (højre og venstre) forfra nedefra det påvirkede område af kabinens indre. 4. KORREKTIONSFAKTORER 4.1. Symboler v: registreret hastighed i km/t m o : prototypens masse i den i dette bilags punkt 2.4 definerede tilstand m 1 : prototypens masse med måleapparater d o : ændring i afstand, målt under sammenstødet, som defineret i dette bilags punkt 3.1 d 1 : ændring i afstand, anvendt til bestemmelse af resultaterne af prøven k 1 = den største af værdierne (48,3/V) 2 og 0,83 K 2 = den største af værdierne af m o /m 1 og 0, Den korrigerede ændring D 1, som benyttes til kontrol af prototypens overensstemmelse med kravene i dette direktiv, beregnes ved brug af følgende formel: D 1 ¼ D o K 1 K Forsøg med frontalsammenstød mod en barriere kræves ikke for et køretøj, som er identisk med den betragtede prototype med hensyn til de i bilag 1, punkt 2.2, nævnte specifikationer, men hvis masse m 1 er større end m o, såfremt m 1 ikke er større end 1,25 m o, og såfremt den korrigerede ændring D 2 beregnet af ændringen D 1 ved hjælp af formlen D 2 =(m 1 D 1 )/m o viser, at det nye køretøj stadig opfylder kravene i bilag I, punkt ÆKVIVALENTE PROCEDURER 5.1. Alternative prøver kan tillades efter den godkendende myndigheds skøn, forudsat at deres ækvivalens kan påvises. Ansøgningens dokumentation skal bilægges en rapport med beskrivelse af den anvendte metode og de opnåede resultater eller begrundelsen for, at prøven ikke er udført Ved brug af alternative metoder påhviler det fabrikanten eller dennes repræsentant, som ønsker at bruge den alternative metode, at godtgøre dennes ækvivalens. (*) Denne registrering kan erstattes af maksimumsmålinger. (**)»Vandret«skal her opfattes i forhold til passagerkabinen, når køretøjet holder stille før prøven, og ikke i forhold til jordoverfladen;»lodret«er vinkelret på»vandret«og opad.

10 1974L0297 DA BILAG III PRØVE MED TORSOBLOK 1. FORMÅL Formålet med denne prøve er at kontrollere, om køretøjet opfylder kravene i bilag I, punkt OPSTILLING, FREMGANGSMÅDE OG MÅLEAPPARATER 2.1. Montering af styretøjets betjeningsindretning Betjeningsindretningen skal være monteret på køretøjets frontsektion, der fremstilles ved gennemskæring af karrosseriet på tværs ved forsæderne, og om muligt fjernelse af tag, vindspejl og døre. Denne sektion skal være stift fastgjort til prøvebænken, således at den ikke bevæger sig under påvirkning af torsoblokken. Tolerancen på betjeningsindretningens fastgøringsvinkel skal være ± 2 grader i forhold til den konstruktivt bestemte vinkel På fabrikantens begæring, og med den tekniske tjenestes godkendelse, kan styretøjets betjeningsindretning dog monteres på en anordning, der simulerer styreapparatets montering, forudsat at»anordning styreapparat«-montagen i sammenligning med den virkelige»karrosserifrontsektion/styreapparat«-montage har: samme geometriske opbygning, og større stivhed Montering af styreapparatets betjeningsindretning, når alene betjeningsindretningen søges godkendt Styretøjets betjeningsindretning skal afprøves komplet med beklædning etc. Der skal være et sammenfaldsrum på 100 mm mellem betjeningsindretningen og prøvebænken. Styreakslen skal være solidt fastgjort til prøvebænken, så at styreakslen ikke bevæger sig under påvirkning af stød (se fig. 2) Indstilling af styreapparatet til prøverne Under den første prøve skal styringens betjeningsindretning være drejet således, at dens stiveste ege er ret ud for berøringspunktet med torsoblokken; er betjeningsindretningen et rat, skal prøven gentages med rattets mest eftergivelige del vinkelret på dette berøringspunkt. Er betjeningsindretningen indstillelig, skal begge prøver gennemføres med rattet i den midterste position Er køretøjet udstyret med en anordning til indstilling af rattets hældning og position, skal prøven gennemføres med dette i den normalposition, som angives af fabrikanten og af laboratoriet betragtes som repræsentativt, hvad angår energioptagelse Er styretøjets betjeningsindretning udstyret med en air bag, skal prøven gennemføres med denne oppumpet. Prøven kan dog gennemføres med ikke oppumpet air bag, såfremt dette begæres af fabrikanten og godkendes af den tekniske tjeneste Torsoblok Torsoblokkens form, mål, masse og egenskaber skal være de i tillægget til dette bilag angivne Måling af kræfter Der foretages en måling af den maksimale kraft, der vandret og parallelt med køretøjets længdeakse virker på torsoblokken som følge af sammenstødet med styretøjets betjeningsindretning Denne kraft kan måles direkte eller indirekte eller beregnes af de under prøven målte værdier Fremdrift af torsoblokken Enhver fremdriftsmetode kan anvendes, forudsat at torsoblokken, når den rammer styretøjets betjeningsindretning, er helt uden forbindelse med fremdriftsmekanismen. Torsoblokken skal ramme betjenings-

11 1974L0297 DA indretningen i en omtrent retlinet bane, parallel med køretøjets længdeakse Torsoblokkens H-punkt, der angives ved et særligt mærke, skal være placeret således, at det før sammenstød ligger i det vandrette plan gennem R-punktet, som angivet af køretøjets fabrikant Hastighed Torsoblokken skal ramme styretøjets betjeningsindretning med en hastighed på 24,1 + 1,2/ 0 km/t. Dog skal prøven betragtes som tilfredsstillende, hvis der er anvendt en højere hastighed, og betjeningsindretningen har opfyldt de stillede krav Måleapparater Måleapparaterne, som anvendes til registrering af de i bilag I, punkt 5.2, nævnte parametre, skal muliggøre måling med følgende nøjagtighed: torsoblokkens hastighed: inden for 2 % tidsregistrering: inden for 1/1 000 sekund Sammenstødets begyndelse (nulpunktet) i det øjeblik, torsoblokken først berører styretøjets betjeningsindretning, skal angives på dataregistreringer og film, som benyttes til analyse af prøvens resultater Måling af kræfter De anvendte måleapparater skal opfylde ISO , medmindre andet er angivet i dette direktiv Med belastningstransducere tilsluttet styreapparatet: kanalamplituden skal være i klasse dan (2 000 kg), kanalfrekvensen i klasse 600 Hz Med accelerometer eller belastningstransducer tilsluttet torsoblokken: To énvejs-accelerometre anbringes symmetrisk i et tværgående plan gennem torsoblokkens tyngdepunkt. Kanalamplituden skal være i klasse 60 g og kanalfrekvensen i klasse 180 Hz. Andre metoder hvad angår antal og placering af accelerometre kan godkendes, således opdeling af prøveapparaturet i særskilte enheder, i hvis tyngdepunkt der placeres accelerometre til måling af accelerationen vandret og parallelt med køretøjets længdeakse. Som den resulterende kraft regnes kraften svarende til den største sum af kræfterne for hver del af torsoblokken, hvad enten disse er beregnet eller målt direkte Rumtemperatur: stabiliseret ved 20 ºC ± 5 ºC. 3. RESULTATER 3.1. Efter prøven må beskadigelsen, som er påført styreapparatet, bedømmes og beskrives i en skriftlig rapport; der skal tages mindst ét fotografi, set i sideperspektiv, samt ét forfra, af området»styretøjets betjeningsindretning/ratsøjle/instrumentbræt« Den største værdi af den påførte kraft måles eller beregnes som anvist i punkt 2.4.

12 1974L0297 DA Tillæg TORSOBLOK (Masse: kg (torsoblok sv.t.50 % fraktilen)

13 1974L0297 DA BILAG IV SAMMENSTØDSPRØVE MED HOVEDFORMET STØDKLODS 1. FORMÅL Formålet med denne prøve er at fastslå, om styretøjets betjeningsindretning opfylder kravene fastlagt i bilag I, punkt OPSTILLING, FREMGANGSMÅDE OG MÅLEAPPARATER 2.1. Almindelige forhold Styretøjets betjeningsindretning skal afprøves komplet med beklædning etc Er styretøjets betjeningsindretning udstyret med en air bag, skal prøven gennemføres med denne oppumpet. Prøven kan dog gennemføres med ikke oppumpet air bag, såfremt dette begæres af fabrikanten og godkendes af den tekniske tjeneste Montering af styretøjets betjeningsindretning, når denne søges godkendt i forbindelse med godkendelse af et køretøj Betjeningsindretningen skal monteres på køretøjets frontsektion, der fremstilles ved gennemskæring af karrosseriet på tværs ved forsæderne, og om muligt fjernelse af tag, vindspejl og døre. Denne sektion skal være stift fastgjort til prøvebænken, således at den ikke bevæger sig under påvirkning af stødklodsen. Tolerancen på betjeningsindretningens fastgøringsvinkel skal være ± 2 grader i forhold til den konstruktivt bestemte vinkel På fabrikantens begæring og med den tekniske tjenestes godkendelse kan styretøjets betjeningsindretning dog anbringes på en anordning, der simulerer styreapparatets montering, forudsat at»anordning styreapparat«-montagen i sammenligning med den virkelige»karrosserifrontsektion/styreapparat«-montage har: samme geometriske opbygning, og større stivhed Montering af styreapparatets betjeningsindretning, når kun betjeningsindretningen søges godkendt Betjeningsindretningen skal afprøves komplet med beklædning etc. Der skal være et sammenfaldsrum på 100 mm mellem betjeningsindretningen og prøvebænken. Styreakslen skal være solidt fastgjort til prøvebænken, således at akslen ikke bevæger sig under påvirkning af stød (se fig. 2) På begæring af fabrikanten kan prøven dog gennemføres efter de i punkt 2.2 ovenfor anførte retningslinjer. I så fald vil godkendelse kun omfatte en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper. 3. AFPRØVNINGSUDSTYR 3.1. Prøveudstyret består af en fuldt styret lineær stødklods med en masse på 6,8 kg Den hovedformede stødsklods skal være monteret med to accelerometre og en anordning til hastighedsmåling, alle i stand til at foretage målinger i stødklodsens bevægelsesretning Måleinstrumenter Måleinstrumenterne skal opfylde ISO Herudover skal følgende kravvære opfyldt: Acceleration kanalamplitude: klasse 150 g kanalfrekvens: klasse (600) Hz Hastighed nøjagtig inden for ± 1 % Tidsregistrering Måleapparaterne skal muliggøre optegnelse af hele prøvens forløb med en nøjagtighed på 1/1 000 sekund. Sammenstødets begyndelse i det

14 1974L0297 DA øjeblik, stødklodsen først berører styretøjets betjeningsindretning, skal angives på de optegnelser, der benyttes til analyse af prøven. 4. FREMGANGSMÅDE VED PRØVENS UDFØRELSE 4.1. Planet for styretøjets betjeningsindretning skal være placeret vinkelret på slagretningen Der skal udføres stødprøver mod højst fire og mindst tre positioner på hver type betjeningsindretning, idet der hver gang anvendes en ny betjeningsindretning for styretøj. Ved efterfølgende stødprøver skal stødklodsens aksiale akse være på linie med et af følgende punkter: centrum af betjeningsindretningens nav overgang mellem den stiveste eller stærkest understøttede ratege og ratkransens inderkant midtpunktet af det korteste ikke understøttede stykke af ratkransen, som ikke støttes af en ratege efter den godkendende myndigheds skøn, det punkt på styretøjets betjeningsindretning, som svarer til»værste tilfælde« Stødklodsen skal ramme styretøjets betjeningsindretning med en hastighed på 24,1 km/t; denne hastighed skal enten opnås gennem selve fremdriftsenergien eller gennem brug af en ekstra fremdriftsanordning. 5. RESULTATER 5.1. I prøverne udført efter ovenstående anvisninger skal stødklodsens retardationshastighed regnes som gennemsnittet af samtidige aflæsninger på de to decelerometre. 6. ÆKVIVALENTE PROCEDURER 6.1. Alternative prøver kan tillades efter den godkendende myndigheds skøn, forudsat at deres ækvivalens kan påvises. Ansøgningens dokumentation skal bilægges en rapport med beskrivelse af den anvendte metode og de opnåede resultater Ved brug af alternative metoder påhviler det fabrikanten eller dennes repræsentant, som ønsker at bruge en alternativmetode, at godtgøre dennes ækvivalens.

15 1974L0297 DA FORSKRIFTER FOR STIVHED AF STYREAKSLENS FASTSPÆNDING I PRØVEBÆNKEN (se fig. 1 og 2) fig.1 fig.2 Ved en belastning på 800 dan, som frembringer et moment på 160 mdan om punkt»b«, må Punkt»A«højst forskydes 2 mm i en vilkårlig retning.

16 1974L0297 DA BILAG V A BILAG TIL EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSESCERTIFIKATET FOR EN KØRETØJS- TYPE HVAD ANGÅR STYREAPPARATETS OPFØRSEL I TILFÆLDE AF SAMMENSTØD (Direktiv 91/662/EØF, som ændrer 74/297/EØF) (Artikel 4, stk. 2, og artikel 10 i Rådets direktiv70/156/eøf af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og disses påhængskøretøjer)

17 1974L0297 DA BILAG V B BILAG TIL EØF-STANDARDTYPEGODKENDELSESCERTIFIKATET FOR EN TYPE BETJENINGSINDRETNING FOR STYRETØJ HVAD ANGÅR BESKYTTELSE AF FØREREN MOD STYREAPPARATET I TILFÆLDE AF SAMMENSTØD (Direktiv 91/662/EØF, som ændrer 74/297/EØF) (Artikel 9a i Rådets direktiv70/156/eøf af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende typegodkendelse af motorkøretøjer og disses påhængskøretøjer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DA F1 70 PTO Tractors DA DA

DA F1 70 PTO Tractors DA DA DA F1 70 PTO Tractors DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2009) Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971L0127 DA 01.01.2007 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 1. marts 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 14. februar 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk Mekanik 2 Skriftlig eksamen 23. januar 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner Besvarelsen må

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.6.2007 KOM(2007) 310 endelig 2007/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 13. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996L0079 DA 02.02.2000 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 96/79/EF af 16. december 1996 om

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere