FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. Tilsyn Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på www. tryg.dk, eller TRS (06.06) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel I a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Er forbrugeraftalen indgået ved fjernsalg gælder endvidere følgende: Udover oplysning om fortrydelsesretten har du, i forbindelse med indgåelse af aftalen, krav på en række yderligere oplysninger bl.a om forsikringsydelsen jf. forsikringsaftaleloven 34 e. Får du ikke disse oplysninger, kan du have ret til at ophæve forsikringen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen f.eks. skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Lederne om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx pr. brev eller - skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: Lederne Vermlandsgade København S Hvis du fortryder Udnytter du din fortrydelsesret, vil aftalen blive ophævet fra start, og parterne har ikke noget krav på hinanden. Er aftalen indgået ved fjernsalg* og ønsker du at ophæve aftalen, fordi du ikke har fået de oplysninger, der omtales i forsikringsaftalelovens 34 e vil ophævelse dog først ske fra det tidspunkt, du kommer med anmodningen. Tryg vil fastholde kravet på præmie for hele perioden bortset fra de første 14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås uden parterne mødes fysisk. 2

3 Vejledning til forsikringsbetingelserne Forsikringen dækker en hel række af de situationer, du kan komme ud for i forbindelse med, at du mister dit arbejde. Men betingelserne må nødvendigvis også bestå af både undtagelser og begrænsninger. Vi har med disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. En række ord/udtryk er markeret med fed skrift og en stjerne*, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret. Vi vil anbefale, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Forsikringens indhold og opbygning Forsikringen består af: Ledighedsforsikring, Uarbejdsdygtighedsforsikring. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte os. Hvis du får brug for forsikringen Kontakt os altid hurtigst muligt. Beskrivelserne af dækningsomfanget for ledighedsforsikringen og uarbejdsdygtighedsforsikringen er hver forsynet med et afsnit om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for forsikringen. Indholdsfortegnelse Indhold Side Indhold Side Fortrydelsesret 2 Vejledning til forsikringsbetingelserne 3 Indholdsfortegnelse 3 1 Generelle betingelser 1.1 Hvem kan tegne forsikringen Hvad dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen Risikoforandring Forsikring i andet selskab Flytning af forsikring fra andet selskab Forsikredes mulighed for ændring af 5 forsikringen 1.9 Generelle undtagelser Forsikringens ophør 5 3 Uarbejdsdygtighedsforsikring 3.1 Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning Hvis du bliver uarbejdsdygtig 8 4 Fællesbestemmelser 4.1 Betaling af præmie Forsikringens varighed og opsigelse Forsikredes oplysningspligt Indeksregulering Ændring af forsikringsbetingelser og 9 præmietarif 4.6 Ankenævn 9 Ordforklaring 10 2 Ledighedsforsikring 2.1 Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning Hvis du bliver ledig 7 3

4 1 Generelle betingelser 1.1 Hvem kan tegne forsikringen Det er en betingelse ved forsikringens tegning, at forsikrede: Er medlem af både Ledernes Hovedorganisation og Ledernes a-kasse. Har fast folkeregisteradresse i Danmark. Er mellem 18 og 59 år. Har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende* i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder. 1.2 Hvad dækker forsikringen Forsikringen består af: Ledighedsforsikring, se afsnit 2. Uarbejdsdygtighedsforsikring, se afsnit Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker ledighed* eller uarbejdsdygtighed* for forsikrede, som er dagpengeberettiget efter danske regler, og som har fast folkeregisteradresse i Danmark Personer beskæftiget i Grønland er også dækket af forsikringen, når forsikrede samtidig er medlem af Ledernes a-kasse samt Ledernes Hovedorganisation og dagpengeberettiget efter danske regler. Se afsnit og Ved ledighed* kan retten til udbetaling fra forsikringen bevares: I op til 5 dage, hvis forsikrede skal til ansættelsessamtale i udlandet, og det sker efter aftale med Ledernes a-kasse og Arbejdsformidlingen. Forsikrede skal kunne dokumentere aftalen om ansættelsessamtale. I op til 3 måneder under jobsøgning i et andet EØSland*. Det er et krav, at forsikrede i denne periode står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land, og at Ledernes a-kasse har godkendt jobsøgningen, jf. afsnit Personer bosiddende på Færøerne er ikke omfattet af forsikringen. 1.4 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen træder i kraft den første i den følgende måned efter, at Ledernes Hovedorganisation eller Tryg har modtaget og accepteret begæringen/tilmeldingen Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en start karens*, hvis længde fremgår af policen Efter udløb af start karensen*, gælder desuden den af forsikrede valgte karensperiode*, som starter fra den dato, hvor forsikrede regnes som ledig* For hver periode med ledighed* og/eller uarbejdsdygtighed* gælder max. den udbetalingsperiode, der fremgår af policen Ved flere anmeldte tilfælde af ledighed* og/eller uarbejdsdygtighed* kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige 24 måneder. 1.5 Risikoforandring Lederne skal hurtigst muligt have besked, hvis: Oplysningerne i policen er forkerte. Der sker en væsentlig og varig ændring i indkomsten. Forsikrede bliver lønmodtager*. Hvis forsikrede ikke giver besked kan det medføre, at Trygs erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 4

5 1.6 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og hændelsen skal også anmeldes dertil. Trygs erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet selskab er tegnet forsikring for samme hændelse. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig ertatning. 1.7 Flytning af forsikring fra andet selskab Ved flytning af en tilsvarende ledighedsforsikring fra et andet forsikringsselskab, indtræder retten til erstatning efter udløb af start karensen* og karensperioden*. Anciennitet, som kan dokumenteres optjent i andet forsikringsselskab, kan dog overflyttes og modregnes i start karensen*. Med en tilsvarende ledighedsforsikring menes samme ydelse, karensperiode* og udbetalingsperiode. 1.8 Forsikredes mulighed for ændring af forsikringen Hvis forsikrede ønsker at foretage en ændring af forsikringen, der medfører en højere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned efter udløb af ændringskarensen* på 6 måneder Hvis forsikrede skifter a-kasse, kan forsikringsaftalen med Tryg fortsætte på en ny forsikring fra den første i den følgende måned. Anciennitet optjent fra den tidligere forsikring i Tryg kan modregnes i start karensen*. Ændringskarensens* udløbsdato vil fremgå af policen. Medfører ændringen en lavere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned Ændringer, der medfører en højere præmie kan ikke ske, hvis forsikrede er ledig/varslet ledig, eller hvis forsikringen er under udbetaling. Hvis forsikrede ønsker at skifte sin forsikring til en anden a-kasse, skal henvendelse ske til Tryg Ændrer forsikrede sin status på forsikringen fra selvstændig erhvervsdrivende* til lønmodtager*, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned i form af en ny forsikring. Anciennitet optjent på tidligere forsikring kan modregnes i startkarensen*. 1.9 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Forsikringen dækker ikke ledighed* eller uarbejdsdygtighed*, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg Desuden dækker forsikringen ikke, når ledigheden* eller uarbejdsdygtigheden* direkte eller indirekte er opstået som følge af: Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål Forsikringens ophør Forsikringen ophører: Når forsikredes medlemskab af Ledernes Hovedorganisation eller Ledernes a-kasse ophører. Med udgangen af den måned forsikrede fylder 60 år. Hvis den maksimale udbetalingsperiode på 24 måneder er brugt op. Hvis forsikrede dør i forsikringsperioden. Hvis forsikrede går på pension/førtidspension. Hvis forsikrede permanent trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 5

6 2 Ledighedsforsikring 2.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker forsikredes ufrivillige ledighed* ved ophør af selvstændig virksomhed, hvis virksomheden: Er erklæret konkurs. Er gået i betalingsstandsning. Bliver drevet af panthaver inden tvangsauktion (brugelig pant). Er ophørt ved tvangsauktion. Det er et krav, at ophør af selvstændig virksomhed er godkendt af a-kassen. 2.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Ledighed*, der opstår eller varsles i start karensen*, og heller ikke selv om ledigheden* varer ud over start karensen* eller først får virkning efter udløb af start karensen*. Hvis forsikrede er ledig*, har eller burde have kendskab til kommende ledighed ved forsikringens tegning. Ledighed*, hvis forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked på grund af fx værnepligt, uddannelse, orlov, pensionering eller lignende. Hvis forsikrede har fået karantæne fra a-kassen. Hvis forsikrede har deltaget i ulovlig eller overenskomststridig strejke, lockout eller en anden ulovlig handling og dette har medført ledighed*. Bedrageriske handlinger, anden uhæderlighed eller lignende. Ledighed* på grund af arrest, frihedsberøvelse el.lign., der er foretaget af en offentlig myndighed. Ledighed* som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevendende ledighed* i forsikredes erhverv. Ledighed*, der varer under 30 hele dage. Ledighed*, der skyldes sygdom, der har vist symptomer før eller ved forsikringens tegning Ledighed*, pga. salg eller udtræden. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker den aftalte månedlige ydelse, som inkl. ydelsen fra a-kassen maksimalt kan udgøre 80% af den hidtidige dagløn*. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen Betingelse for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har været beskæftiget i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder før ledigheden* indtraf. Ledighedsperioder* på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis forsikrede er i arbejde i mindre end 3 måneder imellem to ledighedsperioder*. Her betragtes de to ledighedsperioder* som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet ledighedsperiode*. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første ledighedsperiode* og der er tale om ufrivillig ledighed. Perioden, hvor forsikrede var i arbejde tæller ikke med i den samlede ledighedsperiode*. Det er desuden en betingelse for erstatning, at forsikrede: Er medlem af og berettiget til dagpenge fra Ledernes a-kasse. Er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdsledig, er aktivt jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. Erstatning kommer til udbetaling, når karensperioden* er udløbet, og betales hver måned i ledighedsperioden, dog max. i udbetalingsperioden. Karensperioden* fremgår af policen. Hvis forsikrede har været i arbejde i mindre end 3 måneder imellem to ledighedsperioder*, som beskrevet i afsnit 2.3.2, vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode*, dog maks. i den resterende udbetalingsperiode. De månedlige ydelser udbetales i danske kroner til den konto i et dansk pengeinstitut, som forsikrede anviser Beregning af ydelse ved udbetaling Ydelsen beregnes ud fra den hidtidige dagløn*. Hidtidig dagløn* opgøres efter de regler der gælder for a-kassen. Ændres disse regler, ændres beregning af hidtidig dagløn* tilsvarende. Beregning af ydelse vil som udgangspunkt ske ud fra virksomhedens skattepligtige overskud før renter og efter afskrivning beregnet som gennemsnittet af de 2 bedste afsluttede regnskabsår indenfor de seneste 5 år. Beregningen kan også i visse tilfælde ske på baggrund af et tidligere lønarbejde. Udbetales der efter en fast sats, beregnes ydelsen som den skattepligtige bruttoindkomst, der ville have givet den faste sats Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige til at afgøre, om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. 6

7 2.3.5 Ferie Der udbetales ikke ydelser, når forsikrede holder ferie Deltidsarbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* have: Deltidsarbejde i op til 8 timer pr. uge uden at der sker fradrag i den månedlige ydelse, når arbejdet ikke er et flexjob eller et led i anden jobordning. Deltidsarbejde imellem 8 til 29,6 timer om ugen. Dette medfører fradrag i den månedlige ydelse og bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Beregning af fradrag i den månedlige ydelse, sker efter de for a- kassen gældende regler om udbetaling af deltidsarbejde Midlertidigt arbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* tage midlertidigt arbejde i indtil 6 måneder, når arbejdet er hos en ny arbejdsgiver. Når det på forhånd er aftalt med Tryg, har forsikrede følgende muligheder: Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 80% jf. afsnit kan der suppleres op indtil de 80% dog max. op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode* Ny arbejdsgiver Ansættes forsikrede som lønmodtager* hos en ny arbejdsgiver i en ledighedsperiode*, men til en lavere indtægt end fra det tidligere arbejde som selvstændig erhvervsdrivende*, og er forsikrede samtidig berettiget til supplerende dagpenge, kan forsikrede supplere indtægten med op til de månedlige ydelser, jf. afsnit 2.3.1, indtil udbetalingsperioden er ophørt. Udbetalingerne bliver talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Barselsorlov/forældreorlov Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero indtil orlovsperioden er afsluttet, dog max. i 12 måneder. 2.4 Hvis du bliver ledig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg, som sender en skadeanmeldelse og en samtykkeerklæring Tryg skal senest have information fra forsikrede ved ledighedens* start, og hver måned have dokumentation for fortsat ledighed*. Ligeledes skal Tryg have information om dens ophør Ved jobsøgning i et andet EØS-land* i op til 3 måneder, skal kopi af godkendt E303-blanket sendes til Tryg. 3 Uarbejdsdygtighedsforsikring 3.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede på grund af sygdom eller tilskadekomst* bliver uarbejdsdygtig* i henhold til lægeerklæring Forsikringen dækker sygdom og tilskadekomst*, der er opstår tidligst 30 dage efter forsikringens ikrafftrædelsesdato. Der må ikke have været sygdomssymptomer før ikrafttrædelsesdatoen Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dækket, hvis forsikrede har været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder Uarbejdsdygtighed*, der opstår i en ledighedsperiode* er også dækket af forsikringen. 3.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Uarbejdsdygtighed*, der varer under 30 hele dage. Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed*, der skyldes samme sygdom eller tilskadekomst*, der tidligere har været dækket af forsikringen, se dog afsnit og Udbetaling af ydelser i den periode, forsikrede modtager løn. Udbetaling af ydelse fra uarbejdsdygtighedsforsikringen, når der samtidig ydes dækning for ledighed* Forsikringen dækker ikke uarbejdsdygtighed*, der skyldes: Ryg- og nakkelidelser eller skade på ryg og nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til en sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde, medmindre operationen/ behandlingen er medicinsk begrundet*. 7

8 Psykisk eller nervøs sygdom, inkl. stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri. Graviditet, fødsel og eventuel efterbehandling. Provokeret abort, medmindre aborten er medicinsk begrundet*. Epidemier, der er taget under offentlig behandling. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker den aftalte månedlige ydelse, som inkl. sygedagpenge, maksimalt kan udgøre 80% af den hidtidige dagløn*. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen Betingelse for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har været beskæftiget i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder før uarbejdsdygtigheden indtraf. Undtaget herfra er dog forsikrede, der bliver uarbejdsdygtig* i en ledighedsperiode*. Perioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Det er desuden en betingelse for erstatning, at forsikrede modtager sygedagpenge Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige til at afgøre om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. Den månedlige ydelse kommer til udbetaling efter en sammenhængende uarbejdsdygtighedsperiode* på min. 30 dage, såfremt forsikrede stadig er sygemeldt. Der ydes dog ikke erstatning for den del af uarbejdsdygtighedsperioden*, der ligger i karensperioden*. De månedlige ydelser udbetales i danske kroner til den konto i et dansk pengeinstitut, som forsikrede anviser Beregning af ydelse ved udbetaling Ydelsen beregnes ud fra den hidtidige dagløn*. Hidtidig dagløn* opgøres efter de regler der gælder for a-kassen. Ændres disse regler, ændres beregning af hidtidig dagløn* tilsvarende. Beregning af ydelse vil som udgangspunkt ske ud fra virksomhedens skattepligtige overskud før renter og efter afskrivning beregnet som gennemsnittet af de 2 bedste afsluttede regnskabsår indenfor de seneste 5 år. Beregningen kan også i visse tilfælde ske på baggrund af et tidligere lønarbejde. Udbetales der efter en fast sats, beregnes ydelsen som den skattepligtige bruttoindkomst, der ville have givet den faste sats Arbejde på nedsat tid Er forsikrede i stand til at udføre andet og mindre krævende arbejde end hidtil, eller i stand til at arbejde på nedsat tid som selvstændig erhvervsdrivende*, men med en lavere indtægt til følge, kan forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten med op til den månedlige ydelse. Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Afbrydelse af en udbetalingsperiode Ved et tilbagefald af samme sygdom indenfor de første 3 måneder efter endt sygemelding kan forsikrede fortsætte udbetaling af de månedlige ydelser jf. afsnit 3.3.1, under forudsætning af at der resterer noget af udbetalingsperioden. 3.4 Hvis du bliver uarbejdsdygtig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg, som sender en skadeanmeldelse og en samtykkeerklæring Tryg skal senest have information fra forsikrede ved uarbejdsdygtighedens* start, og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed*. Ligeledes skal Tryg have information om dens ophør Forsikrede betaler selv udgiften til lægeerklæring Hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå om forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen kan Tryg, i henhold til underskrevet samtykkeerklæring, stille som betingelse at forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. Tryg betaler omkostningerne til denne undersøgelse. 8

9 4 Fællesbestemmelser 4.1 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Præmien fremgår af og indgår i Ledernes kvartalsvise opkrævning. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, indgår præmien i Ledernes rykkerprocedure. Lederne skal sammen med egne rykkerrutiner varsle forsikrede om en ny betalingsfrist. I varslingen fremgår det, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den opgivne frist. Hvis betalingsadressen ændres, skal Lederne straks have besked. Så længe der bliver udbetalt ydelse fra forsikringen, er der præmiefritagelse i den pågældende periode. Præmiefritagelsen ophører, når udbetalingen ophører. 4.2 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, hvis forsikringen ikke opsiges forinden. Tryg kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før en forsikringsperiodes udløb. Forsikrede kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Når en skade er konstateret kan både forsikrede og Tryg opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal ske senest 1 måned efter udbetaling af sidste ydelse som følge af et anmeldt tilfælde af ledighed* eller uarbejdsdygtighed*. Hvis forsikrede ønsker at opsige forsikringen, skal meddelelse gives til Lederne. 4.3 Forsikredes oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give Tryg de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. 4.4 Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i "lønindeks for den private sektor" beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssum og præmie indeksreguleres en gang om året pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før. 4.5 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Tryg kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/ eller præmie, når forsikrede betaler præmien for en ny forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i præmien. 4.6 Ankenævn Bliver du uenig med Tryg om din forsikring, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ledernes Klagenævn Vermlandsgade København S Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra Tryg, Ledernes Hovedorganisation og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for: Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som bl.a. kan rekvireres hos Tryg. Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl

10 Ordforklaring Ordforklaringerne er en del af betingelserne og gælder, uanset hvilken sproglig form af ordet/udtrykket der bliver anvendt. EØS-lande Ved "EØS-lande" forstås de lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, der blandt andet betyder, at samarbejde om at koordinere landenes sociale sikringsordninger, herunder arbejdsløshedsforsikring. De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i følgende lande: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Ændres antallet af lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, ændres landene nævnt her i forsikringen tilsvarende. Hidtidig dagløn Ved "hidtidig dagløn" forstås den indkomst, a-kassen beregner dagpengenes størrelse ud fra gældende regler. Karensperiode Ved "karensperiode" forstås: - ved ledighed, perioden fra ophør af selvstændig virksom jf. afsnit 2.1.1, til det tidspunkt forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte. - ved uabejdsdygtighed, perioden fra første dag på sygedagpenge til det tidspunkt, hvor forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte. Ledig/Ledighed Ved "ledighed" forstås, at forsikredes selvstændige virksomhed ufrivilligt ophører, som beskrevet i afsnit og forsikrede hermed har mistet sin hidtidige dagløn. Ledighedsperiode Ved "ledighedsperiode" forstås den periode, hvor forsikrede modtager dagpenge fra Ledernes a-kasse. Tidspunktet for ledighedens* indtræden regnes fra det tidspunkt, som a-kassen har vurderet og oplyst, at forsikredes selvstændige virksomhed kan betragtes som ophørt, som beskrevet i afsnit Lønmodtager Ved "lønmodtager" forstås, at forsikrede har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Start karens Ved "start karens" forstås den periode, der går fra forsikringen træder i kraft, og indtil forsikrede er berettiget til at modtage ydelser fra forsikringen, jf. dog også ordforklaringen af karensperiode*. Terrorisme Ved "terrorisme" forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.for at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Tilskadekomst Ved tilskadekomst forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Tvist Ved "tvist" forstås en uenighed af retlig art. Uarbejdsdygtighed Ved "uarbejdsdygtighed" forstås, at forsikrede på grund af en medicinsk begrundet* sygdom eller tilskadekomst i henhold til lægeerklæring, ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde eller noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det. Uarbejdsdygtighedsperiode Ved "uarbejdsdygtighedsperiode" forstås den periode, hvor forsikrede modtager sygedagpenge. Tidspunktet for uarbejdsdygtighedens* indtræden regnes fra den første dag, hvor forsikrede ikke længere modtager sin hidtidige dagløn. Ændringskarens Ved "ændringskarens" forstås de 6 måneder, der går fra anmodning om ændring, til ændringen træder i kraft. Medicinsk begrundet Ved "medicinsk begrundet" forstås, at behandling eller operation lægeligt set er nødvendig for at bedre helbredstilstanden eller helt kurere sygdommen eller tilskadekomsten*. Selvstændig erhvervsdrivende Ved "selvstændig erhvervsdrivende" forstås, at forsikrede har sin hovedbeskæftigelse i en virksomhed, der ejes af forsikrede selv eller dennes ægtefælle. Dette gælder, hvad enten virksomheden drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, og uanset om forsikrede eller ægtefællen får udbetalt a-indkomst fra virksomheden. 10

11

12

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum Aon Business Aon Denmark Insurance Services A/S er agenter for Købstædernes Forsikring på denne forsikringsordning, hvorfor al kommunikation med undtagelse af skader - skal ske direkte til Aon. 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere