Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler."

Transkript

1

2

3

4

5 Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 2.0 Forsikringstiden a) Forsikringen dækker ansvar for skade, b) Ansvar for skade, som anmeldes senere end 2 konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket år efter forsikringens ophør dækkes ikke. tidspunkt det ansvarspådragende forhold har fundet sted. 3.0 Erhvervsansvar a) Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed, samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. b) Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskudseller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et c) Pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 3.1 Hvor dækker forsikringen? a) Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade, som er sket indenfor det i policen angivne geografiske område. b) Ansvar for skade sket udenfor det i policen angivne geografiske område dækkes, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der, og ikke skyldes sikredes arrangement af udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for: (afgrænsning af dækning efter 3.0) a) Skade forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter af disse er bragt i omsætning eller præsteret. b) Skade på ting tilhørende forsikringstageren. c) Skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af. d) Tab, opstået ved bortkomst eller tyveri. e) Skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle. f) Mangler ved leverede produkter eller ydelser. g) Skade på ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsenteres rettidigt. h) Skade på ting forårsaget ved sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. Side 1

6 i) Skade på ting forårsaget ved sikredes brug af sprængstoffer. j) Skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, såsom - Byggearbejder (tilbygning, Nybygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnte i 3.2.h og sådanne arbejder, når de udføres af andre end sikrede. k) Skade på person eller ting, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler l) Formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. m) Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 4.0 Produktansvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på personer eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at disse er bragt i omsætning eller præsteret, såfremt den forsikrede virksomhed er: - eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil, 4.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for: (Afgrænsning af dækningen efter 4.0.) a) Skade på selv produktet eller ydelsen. a) Detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg til forbrugere af produkter fremstillet af andre eller af forsikringstageren til salg i egen forretning, b) Håndværksvirksomhed uden seriefremstilling af produkter og 1) som ikke leverer produkter, der skal indgå i en produktionsproces, 2) som ikke leverer produkter, som skal indføjes som bærende dele i bygning eller anlæg, 3) som ikke foretager bygnings- eller anlægsarbejder, 4) som ikke foretager installations- eller montagearbejder, c) Restaurant, hotel og lignende, der leverer mad-/drikkevarer og lignende. 4.1 Hvor dækker forsikringen a) Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade, som er sket indenfor det i policen angivne geografiske område. b) Ansvar for skade sket udenfor det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som i uændret tilstand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt udenfor det i policen angivne geografiske område, - enten i ikke-erhvervsmæssig, privat øjemed, b) Skade på ting tilhørende forsikringstageren. c) Skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af. d) Tab, opstået ved bortkomst eller tyveri. e) Skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle. f) Mangler ved leverede produkter eller ydelser. g) Skade på ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsenteres rettidigt. h) Skade på ting forårsaget ved sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. i) Skade på ting forårsaget ved sikredes brug af sprængstoffer. j) Skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, såsom - Byggearbejder (tilbygning, Nybygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnte i 3.2.h og sådanne arbejder, når de udføres af andre end sikrede. k) Skade på person eller ting, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående Side 2

7 ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler. l) Formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade: - tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, bortfjerne, tilintetgøre eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, - driftstab, tidstab avancetab og lignende tab, - bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 5.0 Forsikringen dækker ikke ansvar for: (afgrænsning overfor særlige ansvarsforsikringer) a) Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring det ansvar der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen. b) Skade, forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, eller forårsaget af sikrede som jæger, i idet omfang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen. c) Skade, forvoldt ved sikredes benyttelse af kraner med løftehøjde på over 20 m. uden for virksomhedens område, medmindre forsikringen er udvidet til at dække denne risiko. d) Nuklear skade, som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader. 6.0 Forsikringen dækker ikke ansvar for: (forsæt, grov uagtsomhed m.v.) a) Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. b) Skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 7.0 Afværgelse af skade a) Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. b) Opstår der umiddelbar fare for, at en skade skal indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller trediemand overfor hvem sikrede er ansvarlig. Dog højest med kr. pr. forsikringsår, indenfor policens maksimale dækningssum. 1) Udgifter til afværgelse af tab af den i 4.2.k omhandlede art. 2) Udgifter til undersøgelse af, om et produkt eller ydelse er defekt. 3) Udgifter til undersøgelse af, om der foreligger en risiko af en sådan størrelse, at der skal iværksættes afværgeforanstaltninger efter 7.0.b. 4) Udgifter som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes. c) For så vidt der foreligger produktansvarsskader dækker forsikringen ikke: 8.0 Dækningssum a) For forsikringen gælder den på policen maksimale dækningssum. b) Ved dækning efter 3.0.b er Trygs samlede erstatningspligt dog begrænset til kr. indenfor den maksimale dækningssum. c) Policens dækningssummer er den højeste grænse for Trygs forpligtelse for skader konstateret indenfor det enkelte forsikringsår. Dækningssummerne indeksreguleres ikke. Side 3

8 d) Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Trygs godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dække i øvrigt: - ved skade sket udenfor det i policen nævnte geografiske område: kun i det omfang dækningssummerne ikke derved overskrides. - ved skade sket indenfor det i policen nævnte geografiske område: fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb Tryg skal betale. 9.0 Anmeldelse af forandringer Såfremt der sker ændringer af den risiko, der er anført i policen, skal denne uden ophold anmeldes til Tryg, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Tryg i skade tilfælde kun på de vilkår og i det omfang, Tryg ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været Tryg bekendt Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til Tryg. Anerkendelse af erstatningspligten og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Trygs samtykke, og Tryg træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. I det omfang Tryg har udredt en erstatningsydelse indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle karv mod trediemand Anden forsikring mod samme risiko a) I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. b) Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Præmiens betaling a) Første præmie og skadeforsikringsafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. b) Præmien opkræves over giro eller PBS eller efter aftale på anden måde. Forsikringstagerne betaler alle udgifter ved opkrævningen af præmien. c) Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes. d) Betales præmien ikke, sender Tryg en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen sendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. e) Ved udsendelse af en sådan påmindelse eller andre erindringsmeddelelser er Tryg berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Side 4

9 13.0 Præmiens beregning Er forsikringen tegnet som reguleringsforsikring, er forsikringstageren forpligtet til på anmodning at give Tryg alle nødvendige oplysninger til beregning af præmien Indeksregulering a) Præmien indeksreguleres hvert år. b) Reguleringen sker på baggrund af det af Danmarks Statistik beregnede løntal. c) Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes præmien, med den procent, løntallet afviger fra det på policen angivne løntal. Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende kalenderår er løntallet for januar kvartal i det foregående kalenderår. d) Reguleringen af præmien foretages den første forfaldsdato i det pågældende kalenderår. e) Ophører udgivelse af ovennævnte løntal, er Tryg berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks Opsigelse og fornyelse a) Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som Tryg med mindst 4 ugers varsel til en hovedforfaldsdato. b) Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år perioden udløber. c) Er forsikringen tegnet med en flerårig periode, og ikke skriftligt opsagt senest 4 uger før periodens udløb, fornyes den uforandret for en tilsvarende tidsrum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. d) I modsat fald fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig tegning bortfalder Opsigelse efter skade Forsikringen kan indtil 1 måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning, opsiges af såvel forsikringstageren som Tryg med 14 dages skriftlig varsel Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: a) Krig, krigslide handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. b) Atomkerne reaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt hen/nedfald, hvad enten sådan skade sker i krigs- eller fredstid. Side 5

10 18.0 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side 6

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere