Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det også at færdigbehandle lidt flere sager, end der kom ind (2.725 mod 2.657). Dette har bevirket en mindre forbedring af sagsbehandlingstiden, således at godt 80 % af sagerne er afsluttet inden for 10 måneder. I 2004 var tallet knap 70 %. I 2005 fik Ankenævnet for Forsikring implementeret et nyt sagsbehandlingssystem, der giver flere muligheder for ad hoc statistik. I årsberetningen er der således i skema 2 også angivet branchefordelingen for de indkomne sager, så det er muligt at se både klageudviklingen og klageafviklingen. Til tallene skal knyttes følgende bemærkninger: Antallet af afsluttede klager over livs- og pensionsforsikringer udgjorde i mod 336 i Bag tallene gemmer der sig ca. 50 sager vedrørende samme tema - spørgsmålet om, hvorvidt selskabet har hjemmel i forsikringsbetingelserne til at reducere bonus med et månedligt gebyr. Nævnet fandt, at dette ikke var tilfældet, og afsagde kendelse herom i 7 sager. Selskaberne har anfægtet disse sager, og nogle af sagerne er efterfølgende ved Forbrugerrådets mellemkomst indbragt for domstolene. Herefter har nævnet afvist de øvrige sager om samme tema med henvisning til, at spørgsmålet nu vil blive afgjort af domstolene. Dette er årsagen til, at antallet af afviste kendelser er steget generelt (skema 3) og for livs- og pensionsforsikringer i særdeleshed. Herudover kan påpeges, at antallet af nye klager vedrørende ejerskifteforsikring muligvis har fundet sit leje. Antallet af færdigbehandlede sager og nye sager svarer nu til hinanden. Til trods for en stadig større udbredelse af dækningen for kritisk sygdom, er klagetallet faldet, hvilket kan tyde på, at det i højere grad er lykkedes at informere om, at dækning for kritisk sygdom ikke indeholder dækning for alle kritiske sygdomme, men kun for de sygdomme, parterne har aftalt skal være dækket. Ses der på de tunge sager - livs- og pensionsforsikring, arbejdsmarkedspension og ejerskifteforsikring - tegner disse sig nu for næsten 30 % af sagerne (indkomne sager), og der er næppe grund til at antage, at dette tal vil falde i den nærmeste tid. Nævnet har siden begyndelsen i 1975 offentliggjort udvalgte kendelser i tidskriftet Forsikring. Tidskriftet gik ind ved udgangen af Nævnet vil fremover omtale udvalgte kendelser i et nyhedsbrev på hjemmesiden Det er muligt at abonnere på nyhedsbrevet. Det bemærkes, at alle nævnets kendelser fortsat vil blive lagt ud på hjemmesiden. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 30 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter 9 og Forretningsorden 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2005 deltaget: Permanente medlemmer: Juridisk medarbejder Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen Jurist Sonny Kristoffersen Økonom Morten Westergaard (til 1/3 2005) Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Konsulent Lykke Petersen Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin Motorkøretøjsforsikring: Advokat Lennart Fogh (til 1/5 2005) Fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (til 1/5 2005) 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2005 deltaget: Permanente medlemmer: Teknisk direktør Jørn Anker-Svendsen (til 1/7 2005) Kontorchef Hans Dreyer Underdirektør Carsten Kjellerup (fra 1/7 2005) Afdelingschef Gunnar Larsson (til 1/ ) Underdirektør Lisbeth Kjærgaard Nielsen (fra 1/7 2005) Underdirektør Per Poulsen (fra 1/7 2005) Afdelingschef Carsten Sennels (fra 1/1 2005) Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand.jur. Mads Dam Kontorchef Lisbeth Kuld (til 25/8 2005) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (fra 25/8 2005) Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Adm. direktør Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Skadechef, cand.jur. Claus Kolind (til 13/ ) Konsulent Mads Svendsen (fra 13/ ) Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Ekspeditionssekretær Per Lynge Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt (fra 25/8 2005) 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre (fra 2/6 2005) Servicechef Eva Nittegaard Underdirektør Per Nørgaard Underdirektør Jørgen Pedersen (fra 13/ ) Kontorchef Charlotte Piper (til 2/6 2005) Skadechef Ninni Rosendahl (til 13/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Kontorchef Lisbeth Kuld (til 25/8 2005) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Afdelingschef Berit Torm Skadeleder Pia Wange (fra 25/8 2005) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Thomas Kynskov Erichsen Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Chefsekretær, cand.jur. Karen Dalgaard Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Gitte Fedderholdt Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Troels Bay Simonsen Kontorbud Mikkel A.B. Christensen Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsautoriserede revisorer. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2005 I 2005 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2005: Antal Antal Ultimo 2004 var under behandling i sekretariatet (2.033) Udsat fra nævnsmøder 36 (24) I alt ultimo (2.057) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.710) Antal sager til behandling i 2005 i alt (4.767) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 631 (576) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (2.231) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 5 (5) mens der udsattes 17 (36) I alt behandledes således på nævnsmøder (2.272) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.919) Hertil skal føjes de 17 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.767) Med udgangen af året 2005 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 68 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 196 sager, der blev afsluttet i december måned 2005, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 37 18,9 4-6 måneder 6 3,0 6-8 måneder 45 23, måneder 70 35, måneder 15 7,7 efter 12 måneder 23 11,7 Dette er ensbetydende med, at 21,9 % af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2004 var tallet 20,9 % 44,9 % er afsluttet inden for 8 måneder. I 2004 var tallet 44,8 %. 2. Oversigt over de i 2005 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2005 Afsluttet 2004 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 252 9, , ,9 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 223 8, , ,0 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,9 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 15 0,5 13 0,5 29 1,0 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 17 0,6 19 0,7 18 0,6 Syge- og ulykkesforsikring , , ,0 Livs- og pensionsforsikring , , ,0 Retshjælpsforsikring 99 3, , ,5 Ansvarsforsikring 48 1,8 45 1,7 61 2,2 Rejseforsikring 178 6, , ,9 Arbejdsmarkedspension 169 6, ,1 82 2,9 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 92 3,5 77 3,0 97 3,4 Totalforsikring 76 2,9 45 1,7 - - Arbejdsløshedsforsikring 37 1,4 18 0,7 - - Diverse 3 0,1 2 0,1 32 1,1 Ingen 7 0,3 23 0,8 - - I alt ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 119 5,7 71 3,2 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 67 3,2 70 3,1 Klager medhold , ,0 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 67 3,4 70 3,2 Klager medhold , ,4 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 54 17, ,3 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 13 4,2 16 4,4 Klager medhold 51 16, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 14 4,5 14 3,9 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 67 29, ,2 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 5 2,2 3 1,2 Klager medhold 19 8,3 15 6,0 Afvist af nævnet ved kendelse 7 3,1 9 3,6 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 96 23, ,2 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 2 0,5 11 2,2 Klager medhold 26 6,5 37 7,4 Afvist af nævnet ved kendelse 21 5,2 16 3,2 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 3 23,0 4 13,8 Selskab medhold 9 69, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold 1 7,7 2 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse ,4 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 42,1 3 16,7 Selskab medhold 7 36, ,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 21,1 5 27,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 99 22, ,9 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 5 1,1 6 1,3 Klager medhold 42 9,5 32 7,1 Afvist af nævnet ved kendelse 5 1,1 4 0,9 I alt , ,0 11

13 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 61 16, ,8 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 8 2,1 4 1,2 Klager medhold 39 10,3 25 7,4 Afvist af nævnet ved kendelse 58 15,2 11 3,3 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 26 24, ,1 Selskab medhold 65 61, ,5 Klager/selskab delvis medhold 1 0,9 2 1,3 Klager medhold 13 12, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,9 1 0,7 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 16 35, ,3 Selskab medhold 22 48, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 2,2 1 1,7 Klager medhold 5 11,1 4 6,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 2,2 1 1,7 I alt , ,0 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 39 25, ,1 Selskab medhold 88 57, ,8 Klager/selskab delvis medhold 5 3,3 3 1,8 Klager medhold 19 12,5 11 6,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,6 1 0,6 I alt , ,0 12

14 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 38 27, ,7 Selskab medhold 94 67, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 0,7 1 1,2 Klager medhold 5 3,6 5 6,1 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,4 1 1,2 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 66 20, ,4 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 26 8,1 19 7,1 Klager medhold 44 13, ,7 Afvist af nævnet ved kendelse 9 2,8 11 4,1 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 10 13, ,3 Selskab medhold 62 80, ,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 6,5 4 4,1 Afvist af nævnet ved kendelse ,0 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 46,8 - - Selskab medhold 12 26,6 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 12 26,6 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 44,4 - - Selskab medhold 6 33,4 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 22,2 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,0 - - Diverse: Afsluttet uden kendelse 1 50, ,5 Selskab medhold 1 50, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold ,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 23 Total

16 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,6 48 1,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,2 - - C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,0 21 0,7 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 5 0,2 3 0,1 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,9 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 54 2,0 29 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 12 0,4 13 0,5 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 12 0,4 13 0,5 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 19 0,7 19 0,7 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 29 1,1 - - K. Klager accepterer selskabets afgørelse 4 0,1 - - L. Andet 17 0,6 12 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,5 + nævnsbehandlede , ,5 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af forretningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 5 sager uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 631 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet % Afvist ,3 Selskab medhold ,2 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold ,6 Forligt ,5 Andet ,0 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 67 2,7 70 2,6 Klager medhold , ,2 Forligt , ,4 Andet 135 5,5 73 2,7 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 29,9 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2004: 28,2. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v., Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2004 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter afsendelsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller delvist har givet en forsikringstager medhold. I påkommende tilfælde oversendes sagen til Forbrugerstyrelsen, der bistår med udtagelse af stævning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde overlader forsikringstageren dog sagen til egen advokat, hvis forsikringstageren ønsker at indbringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 41 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2005 er i alt afsagt kendelser, heraf 7.157, hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 635 eller 8,9 pct. Af de 635 var 617 afsluttet ved udgangen af 2005, medens 18 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7,3 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 617 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal % Antal i alt 2005 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,0 10 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,7 - Selskab medhold 71 11,5 5 Klager opgav sagen ,8 8 I alt ,0 23 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 470 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 399 sager, svarende til 84,9 %. 18

20 Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 71 sager, der blev ført videre, svarende til 15,1%. De 26 sager, selskaberne anfægtede i 2005, er følgende: Danica Pension Livsforsikring Spørgsmål om, hvorvidt selskabet har hjemmel i forsikringsaftalen til at reducere bonus med et månedligt gebyr, der påvirker selskabets omkostningsresultat Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Danica Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Danica Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i ACE Insurance S.A.-N.V. Ulykkesforsikring Spørgsmål, om en posttraumatisk belastningsreaktion efter 2 overfald er dækket i henhold til ulykkesforsikringen. Endvidere spørgsmål, om kravet er forældet Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Selvrisiko. Spørgsmål om, hvorvidt klageren inden reparation af bilen blev orienteret om, at selskabet anså den anmeldte skade for 2 uafhængige skader med opkrævning af 2 x selvrisiko. Dog betalt af selskabet ud fra procesøkonomiske betragtninger Fair Forsikring A/S Familieforsikring Urigtige oplysninger. Tilbagebetalingskrav. Kravet muligvis opgivet af selskabet. 19

21 AXA Colonia Versicherung AG X-TRA Serviceforsikring Mobiltelefon tabt ud af lommen og ned i bunden af skib med 2½ m vand/dieselolie, hvorfra den ikke kunne nås. Af nævnet anset for en dækningsberettigende skade. Retten i Esbjerg kom dog til det modsatte resultat If Skadeforsikring Familieforsikring Urigtige oplysninger og assurandørens viden herom ved tegning If Skadeforsikring Familieforsikring Urigtige oplysninger om opsigelse. Klageren har formentlig opgivet sagen Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Dækningstilsagn Topdanmark Forsikring A/S Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab. Selskabet anser nævnets vurderingsgrundlag for forkert - betalt pr. kulance af selskabet Gouda Rejseforsikring Rejseforsikring Dokumentation. Selskabet har anfægtet kendelsen, fordi nævnet ikke har taget hensyn til en sumbegrænsning. Denne var dog ikke påberåbt af selskabet Topdanmark Forsikring A/S Livsforsikring Beregning af økonomisk erhvervsevnetab. Nævnet har misforstået selskabets beregning, og nævnets afgørelse må anses for at være forkert Nykredit Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Gulvkonstruktion i et bestemt typehus anset for at udgøre en skade, henset til at bygningsforsikringsselskaberne ikke vil tegne forsikring dækkende svamp/ insekt- og rørskade for det pågældende typehus. Betalt af selskabet, da dette i det konkrete tilfælde over for klager havde forpligtet sig til at følge nævnets afgørelse STK:Pension Arbejdsmarkedspension Udbetaling af invalidesum. Anfægtet af selskabet bl.a. med henvisning til, at dækningen kun er aktuel, hvis klageren ikke er dækket af anden gruppelivsforsikring - hvad alt tyder på. Dette var dog ikke påberåbt af selskabet Fair Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål, om klager havde godtgjort, at bilen var skadet som følge af en dækningsberettigende begivenhed (brand). Betalt af selskabet pr. kulance. 20

22 BG Forsikring A/S Autoforsikring Skyldfordeling. Spørgsmål om, hvilken vægt der kan lægges på vidneforklaring. Selskabet har betalt pr. kulance Storstrøms Forsikring G/S Bygningsforsikring Spørgsmål om dækningsberettiget skybrudskade. Selskabet var dog efterfølgende indstillet på at opfylde kendelsen, men klager har modsat sig ny besigtigelse Tryg Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om, hvorvidt aftjening af værnepligt er at anse for ændring af beskæftigelse, der indebærer fareforøgelse, der skal anmeldes til selskabet. Klageren har opgivet sagen Codan Forsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Spørgsmål om tandlæges skuldergener hidrører fra hans arbejde som tandlæge Genworth Financial Extra Sikring Spørgsmål om fortolkning af selskabets definition på ufrivillig arbejdsløshed StK:Pension Arbejdsmarkedspension Urigtige oplysninger om helbredsforhold. Det skal bemærkes, at Forsikring & Pension som et led i sin forbrugerpolitiske handlingsplan har henstillet til sine medlemmer at yde retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko i de anfægtede sager, hvis klageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få denne dækning. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 23 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. Kendelse nr af 14. oktober 2002 (Offentliggjort i tidsskriftet Forsikring, nr. 9, 2003) Livsforsikring - Præmiefritagelse Forsikringstageren, der havde tegnet ratepension i Nordea Pension, klagede over, at selskabet krævede kr. betalt af klageren. Klageren gjorde gældende, at selskabet havde bevilget præmiefritagelse. 21

23 Forsikringen var tegnet den 30/ , og i begæringen var anført: Pensionsoplysninger Præmiebetalt x Der oprettes en livsbetinget pensionsordning uden fritagelse for indbetaling ved uarbejdsdygtighed. Pensionsordningen udbetales kun hvis, jeg lever på pensionstidspunktet. Klageren havde yderligere to livsforsikringer i selskabet. Den 22/ havde klageren anmeldt uarbejdsdygtighed vedrørende den ene af de 2 andre livsforsikringer. Der blev løbende indsendt lægeerklæringer til selskabet i perioden herefter. I brev af 15/ til klageren meddelte selskabet : På grundlag af ansøgningens indhold har vi bevilget invalidepension og præmiefritagelse fra 1/ til 1/ Som overskrift til skrivelsen var der anført policenumrene på alle 3 livsforsikringer. Senere blev præmiefritagelsen og udbetaling af invalidepension forlænget indtil 1/ Den 11/ krævede selskabet, at klageren betalte præmien på ratepensionen fra 1/ kr. - idet forsikringen ikke omfattede præmiefritagelse. Klageren var af den opfattelse, at selskabet havde givet dækningstilsagn for så vidt angik præmiefritagelsen, og at det ikke så lang tid efter kunne kræve efterbetaling. Selskabet henholdt sig til, at ratepensionen ikke indeholdt ret til præmiefritagelse. I kendelse af 14/ udtalte nævnet: Forsikringen er tegnet uden fritagelse for præmieindbetaling ved uarbejdsdygtighed. Nævnet har bemærket sig, at klageren i sin ansøgning alene angav skadenummer -050 i overskriften. Nævnet finder, at selskabet under disse omstændigheder selv må bære de økonomiske følger af, at selskabet gav tilsagn om præmiefritagelse også på forsikring nr i skrivelsen af 15/ og senere forlængede denne ordning. Som følge heraf b e s t e m m e s: Selskabet, Nordea Pension, er ikke berettiget til at kræve kr. tilbagebetalt af klageren. Selskabet ønskede ikke at følge nævnets afgørelse, og sagen blev af klageren indbragt for Retten i Ballerup. 22 For retten fremførte selskabet, at overskriften, hvori klagerens forsikringsnumre indgik, alene var en samlebetegnelse for klagerens forsikring, og at tilsagnet

24 naturligvis måtte læses således, at klageren havde fået bevilget præmiefritagelse på de forsikringer, der gav ret hertil. Endvidere gjorde selskabet gældende, at klageren indså eller burde indse, at tilsagnet ikke kunne gælde ratepensionen, og at klageren i øvrigt af en navngiven medarbejder telefonisk havde fået at vide, at han ikke havde ret til præmiefritagelsen for så vidt angik ratepensionen. Herudover gjorde selskabet gældende, at klageren ikke kunne have forventninger om, at der kunne ske præmiefritagelse på en forsikring, der var tegnet efter, at klageren var blevet syg, og at klageren forinden forgæves havde forsøgt at forhøje den ene af de øvrige livsforsikringer dækkende erhvervsevnetab og præmiefritagelse, men havde fået afslag herpå grundet hans helbredstilstand. Endelig gjorde selskabet gældende, at klageren havde udnyttet sin fradragsret for præmien, hvorfor han måtte have forventet at skulle betale præmien. Klageren bestred, at han i en telefonsamtale var blevet orienteret om den manglende præmiefritagelse. I dom af 24/ udtalte Retten i Ballerup: Retten finder, at sagsøgte ved i overskriften i brevet af 15/ at nævne forsikring nr. 051 har meddelt sagsøger præmiefritagelse vedr. denne forsikring, hvilket udelukkende skyldes en fejl, der kan tilregnes sagsøgte. Ved M.H. s notat på sagsøgtes kopi af brevet sammenholdt med M.H. s forklaring i retten lægges det til grund, at M.H. under en telefonsamtale med sagsøger har nævnt, at der ikke var præmiefritagelse på den pågældende forsikring. Da denne telefonsamtale imidlertid ikke er fulgt op af en skriftlig tilbagekaldelse af præmiefritagelsen samt opkrævninger på præmieindbetalinger fra sagsøgte, der tværtimod i flere omgange har forlænget præmiefritagelsen frem til den 1. januar 2001, findes der ikke grundlag for at tilsidesætte sagsøgers forklaring om, at han var i god tro med hensyn til den meddelte præmiefritagelse på forsikring nr Under disse omstændigheder finder retten, at sagsøgte er bundet af tilsagnet om præmiefritagelse på forsikring nr Sagsøgers påstand tages herefter til følge. Sagen blev herefter af selskabet indbragt for Østre Landsret, hvor parterne i al væsentlighed fremførte de samme anbringender, som for byretten. I dom af 16/ (B ) udtalte landsretten: [Klagerens] pensionsordning med policenr. 051 er en ratepension, der ifølge den ved ordningens oprettelse udfyldte E-erklæring, er uden fritagelse for indbetaling ved uarbejdsdygtighed. Landsretten lægger derfor til grund, at [klageren] burde være klar over, at pensionsordningen ikke gav ret til præmiefritagelse. Der lægges herved også vægt på det forudgående forløb, hvor [klageren] som følge af helbredsoplysninger havde fået afslag på en præmieforhøjelse vedrørende sin eksisterende pensionsordning, der gav ret til invalidepension og præmiefritagelse. 23

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2006

ÅRSBERETNING for 2006 ÅRSBERETNING for 2006 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2006 København marts 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2002

ÅRSBERETNING for 2002 ÅRSBERETNING for 2002 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2002 København marts 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere