Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det også at færdigbehandle lidt flere sager, end der kom ind (2.725 mod 2.657). Dette har bevirket en mindre forbedring af sagsbehandlingstiden, således at godt 80 % af sagerne er afsluttet inden for 10 måneder. I 2004 var tallet knap 70 %. I 2005 fik Ankenævnet for Forsikring implementeret et nyt sagsbehandlingssystem, der giver flere muligheder for ad hoc statistik. I årsberetningen er der således i skema 2 også angivet branchefordelingen for de indkomne sager, så det er muligt at se både klageudviklingen og klageafviklingen. Til tallene skal knyttes følgende bemærkninger: Antallet af afsluttede klager over livs- og pensionsforsikringer udgjorde i mod 336 i Bag tallene gemmer der sig ca. 50 sager vedrørende samme tema - spørgsmålet om, hvorvidt selskabet har hjemmel i forsikringsbetingelserne til at reducere bonus med et månedligt gebyr. Nævnet fandt, at dette ikke var tilfældet, og afsagde kendelse herom i 7 sager. Selskaberne har anfægtet disse sager, og nogle af sagerne er efterfølgende ved Forbrugerrådets mellemkomst indbragt for domstolene. Herefter har nævnet afvist de øvrige sager om samme tema med henvisning til, at spørgsmålet nu vil blive afgjort af domstolene. Dette er årsagen til, at antallet af afviste kendelser er steget generelt (skema 3) og for livs- og pensionsforsikringer i særdeleshed. Herudover kan påpeges, at antallet af nye klager vedrørende ejerskifteforsikring muligvis har fundet sit leje. Antallet af færdigbehandlede sager og nye sager svarer nu til hinanden. Til trods for en stadig større udbredelse af dækningen for kritisk sygdom, er klagetallet faldet, hvilket kan tyde på, at det i højere grad er lykkedes at informere om, at dækning for kritisk sygdom ikke indeholder dækning for alle kritiske sygdomme, men kun for de sygdomme, parterne har aftalt skal være dækket. Ses der på de tunge sager - livs- og pensionsforsikring, arbejdsmarkedspension og ejerskifteforsikring - tegner disse sig nu for næsten 30 % af sagerne (indkomne sager), og der er næppe grund til at antage, at dette tal vil falde i den nærmeste tid. Nævnet har siden begyndelsen i 1975 offentliggjort udvalgte kendelser i tidskriftet Forsikring. Tidskriftet gik ind ved udgangen af Nævnet vil fremover omtale udvalgte kendelser i et nyhedsbrev på hjemmesiden Det er muligt at abonnere på nyhedsbrevet. Det bemærkes, at alle nævnets kendelser fortsat vil blive lagt ud på hjemmesiden. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 30 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen er gældende frem til 30/ Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter 9 og Forretningsorden 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et forsikringsselskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikringstager vedrørende dennes forsikringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse indbringes for domstolene, for forsikringsselskabernes vedkommende under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt nævnets sekretariat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juridiske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmedlemmer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets medlemmer herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næstformænd. Nævnets formand er højesteretsdommer Poul Sørensen. Højesteretsdommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2005 deltaget: Permanente medlemmer: Juridisk medarbejder Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen Jurist Sonny Kristoffersen Økonom Morten Westergaard (til 1/3 2005) Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Konsulent Lykke Petersen Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Vicepolitimester Morten Gregers Berdiin Motorkøretøjsforsikring: Advokat Lennart Fogh (til 1/5 2005) Fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (til 1/5 2005) 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2005 deltaget: Permanente medlemmer: Teknisk direktør Jørn Anker-Svendsen (til 1/7 2005) Kontorchef Hans Dreyer Underdirektør Carsten Kjellerup (fra 1/7 2005) Afdelingschef Gunnar Larsson (til 1/ ) Underdirektør Lisbeth Kjærgaard Nielsen (fra 1/7 2005) Underdirektør Per Poulsen (fra 1/7 2005) Afdelingschef Carsten Sennels (fra 1/1 2005) Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand.jur. Mads Dam Kontorchef Lisbeth Kuld (til 25/8 2005) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange (fra 25/8 2005) Bygningsforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Adm. direktør Arne Lund Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Skadechef, cand.jur. Claus Kolind (til 13/ ) Konsulent Mads Svendsen (fra 13/ ) Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Specialist Freddy Hansen Ekspeditionssekretær Per Lynge Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt (fra 25/8 2005) 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Afdelingschef Henning Howe Hansen Direktør Annegrete Birck Jakobsen Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre (fra 2/6 2005) Servicechef Eva Nittegaard Underdirektør Per Nørgaard Underdirektør Jørgen Pedersen (fra 13/ ) Kontorchef Charlotte Piper (til 2/6 2005) Skadechef Ninni Rosendahl (til 13/ ) Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Afdelingsdirektør Kent Ekman Kontorchef Lisbeth Kuld (til 25/8 2005) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Afdelingschef Berit Torm Skadeleder Pia Wange (fra 25/8 2005) Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat følgende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef, cand.jur. Lisbeth Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Thomas Kynskov Erichsen Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Chefsekretær, cand.jur. Karen Dalgaard Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Gitte Fedderholdt Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Troels Bay Simonsen Kontorbud Mikkel A.B. Christensen Nævnets regnskaber revideres af KPMG C. Jespersen, statsautoriserede revisorer. 6

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2005 I 2005 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2005: Antal Antal Ultimo 2004 var under behandling i sekretariatet (2.033) Udsat fra nævnsmøder 36 (24) I alt ultimo (2.057) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.710) Antal sager til behandling i 2005 i alt (4.767) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 631 (576) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede sager: Der afsagdes kendelser i (2.231) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 5 (5) mens der udsattes 17 (36) I alt behandledes således på nævnsmøder (2.272) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af (1.919) Hertil skal føjes de 17 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.767) Med udgangen af året 2005 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 68 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 196 sager, der blev afsluttet i december måned 2005, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 37 18,9 4-6 måneder 6 3,0 6-8 måneder 45 23, måneder 70 35, måneder 15 7,7 efter 12 måneder 23 11,7 Dette er ensbetydende med, at 21,9 % af sagerne er afsluttet inden for 6 måneder. I 2004 var tallet 20,9 % 44,9 % er afsluttet inden for 8 måneder. I 2004 var tallet 44,8 %. 2. Oversigt over de i 2005 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2005 Afsluttet 2004 Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 252 9, , ,9 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 223 8, , ,0 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,9 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 15 0,5 13 0,5 29 1,0 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 17 0,6 19 0,7 18 0,6 Syge- og ulykkesforsikring , , ,0 Livs- og pensionsforsikring , , ,0 Retshjælpsforsikring 99 3, , ,5 Ansvarsforsikring 48 1,8 45 1,7 61 2,2 Rejseforsikring 178 6, , ,9 Arbejdsmarkedspension 169 6, ,1 82 2,9 Ejerskifteforsikring , , ,6 Kritisk sygdom 92 3,5 77 3,0 97 3,4 Totalforsikring 76 2,9 45 1,7 - - Arbejdsløshedsforsikring 37 1,4 18 0,7 - - Diverse 3 0,1 2 0,1 32 1,1 Ingen 7 0,3 23 0,8 - - I alt ,0 9

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Afvist 119 5,7 71 3,2 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 67 3,2 70 3,1 Klager medhold , ,0 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 67 3,4 70 3,2 Klager medhold , ,4 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Afsluttet uden kendelse 54 17, ,3 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 13 4,2 16 4,4 Klager medhold 51 16, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse 14 4,5 14 3,9 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Afsluttet uden kendelse 67 29, ,2 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 5 2,2 3 1,2 Klager medhold 19 8,3 15 6,0 Afvist af nævnet ved kendelse 7 3,1 9 3,6 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 96 23, ,2 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 2 0,5 11 2,2 Klager medhold 26 6,5 37 7,4 Afvist af nævnet ved kendelse 21 5,2 16 3,2 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Afsluttet uden kendelse 3 23,0 4 13,8 Selskab medhold 9 69, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold 1 7,7 2 6,9 Afvist af nævnet ved kendelse ,4 I alt , ,0 Husdyrforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 42,1 3 16,7 Selskab medhold 7 36, ,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 21,1 5 27,7 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Afsluttet uden kendelse 99 22, ,9 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 5 1,1 6 1,3 Klager medhold 42 9,5 32 7,1 Afvist af nævnet ved kendelse 5 1,1 4 0,9 I alt , ,0 11

13 Livs- og pensionsforsikring: Afsluttet uden kendelse 61 16, ,8 Selskab medhold , ,3 Klager/selskab delvis medhold 8 2,1 4 1,2 Klager medhold 39 10,3 25 7,4 Afvist af nævnet ved kendelse 58 15,2 11 3,3 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Afsluttet uden kendelse 26 24, ,1 Selskab medhold 65 61, ,5 Klager/selskab delvis medhold 1 0,9 2 1,3 Klager medhold 13 12, ,4 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,9 1 0,7 I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Afsluttet uden kendelse 16 35, ,3 Selskab medhold 22 48, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 2,2 1 1,7 Klager medhold 5 11,1 4 6,5 Afvist af nævnet ved kendelse 1 2,2 1 1,7 I alt , ,0 Rejseforsikring: Afsluttet uden kendelse 39 25, ,1 Selskab medhold 88 57, ,8 Klager/selskab delvis medhold 5 3,3 3 1,8 Klager medhold 19 12,5 11 6,7 Afvist af nævnet ved kendelse 1 0,6 1 0,6 I alt , ,0 12

14 Arbejdsmarkedspension: Afsluttet uden kendelse 38 27, ,7 Selskab medhold 94 67, ,8 Klager/selskab delvis medhold 1 0,7 1 1,2 Klager medhold 5 3,6 5 6,1 Afvist af nævnet ved kendelse 2 1,4 1 1,2 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Afsluttet uden kendelse 66 20, ,4 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 26 8,1 19 7,1 Klager medhold 44 13, ,7 Afvist af nævnet ved kendelse 9 2,8 11 4,1 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Afsluttet uden kendelse 10 13, ,3 Selskab medhold 62 80, ,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 6,5 4 4,1 Afvist af nævnet ved kendelse ,0 I alt , ,0 Totalforsikring: Afsluttet uden kendelse 21 46,8 - - Selskab medhold 12 26,6 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 12 26,6 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,

15 Arbejdsløshedsforsikring: Afsluttet uden kendelse 8 44,4 - - Selskab medhold 6 33,4 - - Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 4 22,2 - - Afvist af nævnet ved kendelse I alt ,0 - - Diverse: Afsluttet uden kendelse 1 50, ,5 Selskab medhold 1 50, ,5 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold ,9 Afvist af nævnet ved kendelse I alt 2 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 23 Total

16 6. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: A. Afvist, da klagen ikke omhandlede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,6 48 1,7 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfredsstillende ordning ved henvendelse til selskabet, jf. vedtægternes 2, stk ,2 - - C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervsforsikring, jf. vedtægternes 3, stk ,0 21 0,7 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 5 0,2 3 0,1 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse , ,9 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 54 2,0 29 1,0 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 12 0,4 13 0,5 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 12 0,4 13 0,5 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig udtalelse 19 0,7 19 0,7 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 29 1,1 - - K. Klager accepterer selskabets afgørelse 4 0,1 - - L. Andet 17 0,6 12 0,4 I alt sekretariatsbehandlede , ,5 + nævnsbehandlede , ,5 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af forretningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretariatets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet afsagt kendelser og afsluttet 5 sager uden kendelse, ligesom sekretariatet afsluttede 631 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 7 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt Antal riatet % Afvist ,3 Selskab medhold ,2 Klager/selskab delvis medhold ,4 Klager medhold ,6 Forligt ,5 Andet ,0 I alt ,0 7 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 67 2,7 70 2,6 Klager medhold , ,2 Forligt , ,4 Andet 135 5,5 73 2,7 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 29,9 % af tilfældene, hvor sagen blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klageren set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsikringsselskab. Procenten var i 2004: 28,2. 8. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v., Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2004 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervsforsikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings område. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan i de første 4 uger efter afsendelsen af nævnets afgørelse nægte at følge en kendelse, der helt eller delvist har givet en forsikringstager medhold. I påkommende tilfælde oversendes sagen til Forbrugerstyrelsen, der bistår med udtagelse af stævning mod selskabet, hvis forsikringstageren ønsker dette. I de fleste tilfælde overlader forsikringstageren dog sagen til egen advokat, hvis forsikringstageren ønsker at indbringe sagen for domstolene. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 41 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. december 2005 er i alt afsagt kendelser, heraf 7.157, hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har selskaberne i alt nægtet at efterleve 635 eller 8,9 pct. Af de 635 var 617 afsluttet ved udgangen af 2005, medens 18 var uafsluttet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige selskabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antallet af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens antallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekretariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal anfægtelser af kendelser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af klageren helt eller delvist vundne sager det pågældende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7,3 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 617 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets kendelse: Antal % Antal i alt 2005 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræftende til genmæle, eller ved at selskabet opgav (oftest efter at klageren var gået til advokat) eller betalte pr. kulance ,0 10 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,7 - Selskab medhold 71 11,5 5 Klager opgav sagen ,8 8 I alt ,0 23 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 470 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 399 sager, svarende til 84,9 %. 18

20 Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 71 sager, der blev ført videre, svarende til 15,1%. De 26 sager, selskaberne anfægtede i 2005, er følgende: Danica Pension Livsforsikring Spørgsmål om, hvorvidt selskabet har hjemmel i forsikringsaftalen til at reducere bonus med et månedligt gebyr, der påvirker selskabets omkostningsresultat Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Danica Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Danica Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i Codan Pensionsforsikring A/S - Forsikringsselskabet Hafnia Liv Livsforsikring Samme problemstilling som i ACE Insurance S.A.-N.V. Ulykkesforsikring Spørgsmål, om en posttraumatisk belastningsreaktion efter 2 overfald er dækket i henhold til ulykkesforsikringen. Endvidere spørgsmål, om kravet er forældet Topdanmark Forsikring A/S Autoforsikring Selvrisiko. Spørgsmål om, hvorvidt klageren inden reparation af bilen blev orienteret om, at selskabet anså den anmeldte skade for 2 uafhængige skader med opkrævning af 2 x selvrisiko. Dog betalt af selskabet ud fra procesøkonomiske betragtninger Fair Forsikring A/S Familieforsikring Urigtige oplysninger. Tilbagebetalingskrav. Kravet muligvis opgivet af selskabet. 19

21 AXA Colonia Versicherung AG X-TRA Serviceforsikring Mobiltelefon tabt ud af lommen og ned i bunden af skib med 2½ m vand/dieselolie, hvorfra den ikke kunne nås. Af nævnet anset for en dækningsberettigende skade. Retten i Esbjerg kom dog til det modsatte resultat If Skadeforsikring Familieforsikring Urigtige oplysninger og assurandørens viden herom ved tegning If Skadeforsikring Familieforsikring Urigtige oplysninger om opsigelse. Klageren har formentlig opgivet sagen Dansk Boligforsikring A/S Ejerskifteforsikring Dækningstilsagn Topdanmark Forsikring A/S Livsforsikring Spørgsmål om erhvervsevnetab. Selskabet anser nævnets vurderingsgrundlag for forkert - betalt pr. kulance af selskabet Gouda Rejseforsikring Rejseforsikring Dokumentation. Selskabet har anfægtet kendelsen, fordi nævnet ikke har taget hensyn til en sumbegrænsning. Denne var dog ikke påberåbt af selskabet Topdanmark Forsikring A/S Livsforsikring Beregning af økonomisk erhvervsevnetab. Nævnet har misforstået selskabets beregning, og nævnets afgørelse må anses for at være forkert Nykredit Forsikring A/S Ejerskifteforsikring Gulvkonstruktion i et bestemt typehus anset for at udgøre en skade, henset til at bygningsforsikringsselskaberne ikke vil tegne forsikring dækkende svamp/ insekt- og rørskade for det pågældende typehus. Betalt af selskabet, da dette i det konkrete tilfælde over for klager havde forpligtet sig til at følge nævnets afgørelse STK:Pension Arbejdsmarkedspension Udbetaling af invalidesum. Anfægtet af selskabet bl.a. med henvisning til, at dækningen kun er aktuel, hvis klageren ikke er dækket af anden gruppelivsforsikring - hvad alt tyder på. Dette var dog ikke påberåbt af selskabet Fair Forsikring A/S Autoforsikring Spørgsmål, om klager havde godtgjort, at bilen var skadet som følge af en dækningsberettigende begivenhed (brand). Betalt af selskabet pr. kulance. 20

22 BG Forsikring A/S Autoforsikring Skyldfordeling. Spørgsmål om, hvilken vægt der kan lægges på vidneforklaring. Selskabet har betalt pr. kulance Storstrøms Forsikring G/S Bygningsforsikring Spørgsmål om dækningsberettiget skybrudskade. Selskabet var dog efterfølgende indstillet på at opfylde kendelsen, men klager har modsat sig ny besigtigelse Tryg Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om, hvorvidt aftjening af værnepligt er at anse for ændring af beskæftigelse, der indebærer fareforøgelse, der skal anmeldes til selskabet. Klageren har opgivet sagen Codan Forsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Spørgsmål om tandlæges skuldergener hidrører fra hans arbejde som tandlæge Genworth Financial Extra Sikring Spørgsmål om fortolkning af selskabets definition på ufrivillig arbejdsløshed StK:Pension Arbejdsmarkedspension Urigtige oplysninger om helbredsforhold. Det skal bemærkes, at Forsikring & Pension som et led i sin forbrugerpolitiske handlingsplan har henstillet til sine medlemmer at yde retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko i de anfægtede sager, hvis klageren i øvrigt opfylder betingelserne for at få denne dækning. Som nævnt i skemaet på side 17 blev 23 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. Kendelse nr af 14. oktober 2002 (Offentliggjort i tidsskriftet Forsikring, nr. 9, 2003) Livsforsikring - Præmiefritagelse Forsikringstageren, der havde tegnet ratepension i Nordea Pension, klagede over, at selskabet krævede kr. betalt af klageren. Klageren gjorde gældende, at selskabet havde bevilget præmiefritagelse. 21

23 Forsikringen var tegnet den 30/ , og i begæringen var anført: Pensionsoplysninger Præmiebetalt x Der oprettes en livsbetinget pensionsordning uden fritagelse for indbetaling ved uarbejdsdygtighed. Pensionsordningen udbetales kun hvis, jeg lever på pensionstidspunktet. Klageren havde yderligere to livsforsikringer i selskabet. Den 22/ havde klageren anmeldt uarbejdsdygtighed vedrørende den ene af de 2 andre livsforsikringer. Der blev løbende indsendt lægeerklæringer til selskabet i perioden herefter. I brev af 15/ til klageren meddelte selskabet : På grundlag af ansøgningens indhold har vi bevilget invalidepension og præmiefritagelse fra 1/ til 1/ Som overskrift til skrivelsen var der anført policenumrene på alle 3 livsforsikringer. Senere blev præmiefritagelsen og udbetaling af invalidepension forlænget indtil 1/ Den 11/ krævede selskabet, at klageren betalte præmien på ratepensionen fra 1/ kr. - idet forsikringen ikke omfattede præmiefritagelse. Klageren var af den opfattelse, at selskabet havde givet dækningstilsagn for så vidt angik præmiefritagelsen, og at det ikke så lang tid efter kunne kræve efterbetaling. Selskabet henholdt sig til, at ratepensionen ikke indeholdt ret til præmiefritagelse. I kendelse af 14/ udtalte nævnet: Forsikringen er tegnet uden fritagelse for præmieindbetaling ved uarbejdsdygtighed. Nævnet har bemærket sig, at klageren i sin ansøgning alene angav skadenummer -050 i overskriften. Nævnet finder, at selskabet under disse omstændigheder selv må bære de økonomiske følger af, at selskabet gav tilsagn om præmiefritagelse også på forsikring nr i skrivelsen af 15/ og senere forlængede denne ordning. Som følge heraf b e s t e m m e s: Selskabet, Nordea Pension, er ikke berettiget til at kræve kr. tilbagebetalt af klageren. Selskabet ønskede ikke at følge nævnets afgørelse, og sagen blev af klageren indbragt for Retten i Ballerup. 22 For retten fremførte selskabet, at overskriften, hvori klagerens forsikringsnumre indgik, alene var en samlebetegnelse for klagerens forsikring, og at tilsagnet

24 naturligvis måtte læses således, at klageren havde fået bevilget præmiefritagelse på de forsikringer, der gav ret hertil. Endvidere gjorde selskabet gældende, at klageren indså eller burde indse, at tilsagnet ikke kunne gælde ratepensionen, og at klageren i øvrigt af en navngiven medarbejder telefonisk havde fået at vide, at han ikke havde ret til præmiefritagelsen for så vidt angik ratepensionen. Herudover gjorde selskabet gældende, at klageren ikke kunne have forventninger om, at der kunne ske præmiefritagelse på en forsikring, der var tegnet efter, at klageren var blevet syg, og at klageren forinden forgæves havde forsøgt at forhøje den ene af de øvrige livsforsikringer dækkende erhvervsevnetab og præmiefritagelse, men havde fået afslag herpå grundet hans helbredstilstand. Endelig gjorde selskabet gældende, at klageren havde udnyttet sin fradragsret for præmien, hvorfor han måtte have forventet at skulle betale præmien. Klageren bestred, at han i en telefonsamtale var blevet orienteret om den manglende præmiefritagelse. I dom af 24/ udtalte Retten i Ballerup: Retten finder, at sagsøgte ved i overskriften i brevet af 15/ at nævne forsikring nr. 051 har meddelt sagsøger præmiefritagelse vedr. denne forsikring, hvilket udelukkende skyldes en fejl, der kan tilregnes sagsøgte. Ved M.H. s notat på sagsøgtes kopi af brevet sammenholdt med M.H. s forklaring i retten lægges det til grund, at M.H. under en telefonsamtale med sagsøger har nævnt, at der ikke var præmiefritagelse på den pågældende forsikring. Da denne telefonsamtale imidlertid ikke er fulgt op af en skriftlig tilbagekaldelse af præmiefritagelsen samt opkrævninger på præmieindbetalinger fra sagsøgte, der tværtimod i flere omgange har forlænget præmiefritagelsen frem til den 1. januar 2001, findes der ikke grundlag for at tilsidesætte sagsøgers forklaring om, at han var i god tro med hensyn til den meddelte præmiefritagelse på forsikring nr Under disse omstændigheder finder retten, at sagsøgte er bundet af tilsagnet om præmiefritagelse på forsikring nr Sagsøgers påstand tages herefter til følge. Sagen blev herefter af selskabet indbragt for Østre Landsret, hvor parterne i al væsentlighed fremførte de samme anbringender, som for byretten. I dom af 16/ (B ) udtalte landsretten: [Klagerens] pensionsordning med policenr. 051 er en ratepension, der ifølge den ved ordningens oprettelse udfyldte E-erklæring, er uden fritagelse for indbetaling ved uarbejdsdygtighed. Landsretten lægger derfor til grund, at [klageren] burde være klar over, at pensionsordningen ikke gav ret til præmiefritagelse. Der lægges herved også vægt på det forudgående forløb, hvor [klageren] som følge af helbredsoplysninger havde fået afslag på en præmieforhøjelse vedrørende sin eksisterende pensionsordning, der gav ret til invalidepension og præmiefritagelse. 23

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere