for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland i medfør af 30, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 2, i anordning nr af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i lande uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland i medfør af 30, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, og som ønsker at udøve forsikringsvirksomhed i Grønland gennem en filial. Kapitel 2 Oprettelse af filial 2. Finanstilsynet kan give tilladelse til, at et forsikringsselskab omfattet af 1 udøver virksomhed i Grønland gennem en filial. Selskabet kan på baggrund af de betingelser, der er fastsat i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, få tilladelse til at udøve den form for virksomhed, som selskabet udøver i hjemlandet, hvis Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr ) det er hjemlet i international aftale eller 2) Finanstilsynet skønner, at der indrømmes grønlandske selskaber tilsvarende ret i vedkommende hjemland. Stk. 2. Det er en betingelse for, at et sådant forsikringsselskab kan udøve virksomhed i Grønland, at det i sit hjemland er etableret som et aktieselskab eller et gensidigt selskab. Finanstilsynet kan dispensere fra denne betingelse, hvis selskabet i hjemlandet lovligt udøver forsikringsvirksomhed uden at være et aktieselskab eller et gensidigt selskab. Stk. 3. Oprettelsen af en filial skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig med anmeldelsen skal ansøgning om tilladelse indgives til Finanstilsynet. Stk. 4. Bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til livsforsikringsselskaber finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse ved ansøgning om tilladelse. 3. Med den i 2, stk. 3, nævnte ansøgning om oprettelse af en filial skal følge: 1) Officiel erklæring om at selskabet er lovligt bestående i sit hjemland. Erklæringen skal tillige indeholde oplysning om, hvor længe selskabet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om, hvorvidt der i de sidste 3 år fra de derværende myndigheders AU Schultz Grafisk

2 2 side er gjort bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden er udøvet. 2) Eksemplarer af selskabets årsrapporter for de 3 sidste regnskabsår. 3) En af selskabet afgivet erklæring om, at det forpligter sig til i alle af virksomheden i Grønland opstående retsforhold at underkaste sig gældende ret i Grønland og danske domstoles afgørelse. 4) Den originale fuldmagt for generalagenten. 5) Bevis for, at generalagenten opfylder de i 5 angivne betingelser. 6) Et eksemplar af selskabets vedtægter. 7) En fortegnelse over selskabets bestyrelsesmedlemmer. 8) Bevis for at selskabet har opfyldt sin forpligtelse efter 9. Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en autoriseret oversættelse af de i stk. 1 nævnte bilag. 4. Ansøgning om tilladelse skal indeholde en af selskabet udarbejdet driftsplan for den virksomhed, som selskabet agter at udøve i Grønland. Stk. 2. Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse ved udarbejdelse af driftsplanen. Stk. 3. Har Finanstilsynet ikke inden 6 måneder efter modtagelsen af en ansøgning om tilladelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan selskabet indbringe sagen for domstolene. 5. Selskabet skal vælge en generalagent til at lede filialen, der ikke kan tegnes uden dennes medvirken. Generalagenten skal have beføjelse til at forpligte virksomheden overfor tredjemand samt til at repræsentere virksomheden i øvrigt, herunder overfor Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt under søgsmål mod virksomheden. Stk. 2. Et selskab må kun have én generalagent i Grønland. Stk. 3. Generalagenten kan meddele prokura til én eller flere underagenter. Stk. 4. Generalagenter skal være myndige personer og have bopæl i Grønland samt i de sidste 2 år have været bosiddende i Grønland. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om de 2 års bosættelse. Stk. 5. Et i Grønland hjemmehørende aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab kan være generalagent, såfremt generalagenten som sin repræsentant udpeger en person, der opfylder de i stk. 4 nævnte betingelser for at være generalagent. 6. Opfylder en generalagent ikke længere betingelserne i 5, bliver han ude af stand til at udføre sit hverv, frasiger han sig dette, eller tilbagekaldes hans fuldmagt, uden at anden generalagent bliver valgt af selskabet, skal Finanstilsynet, såfremt filialen fortsat skal bestå, ansætte en generalagent, der fungerer, indtil en anden er valgt af selskabet, eller indtil den tidligere generalagent atter kan overtage sit hverv. 7. Selskabet skal råde over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Udøver selskabet livsforsikringsvirksomhed i Grønland, skal der ved filialen være ansat en ansvarshavende aktuar. Bestemmelserne i 108, stk. 2-7, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder anvendelse for de under 2. pkt. nævnte selskaber. 8. Selskaber, som udøver forsikringsvirksomhed i Grønland, skal i deres benævnelse på tydelig måde angive selskabets navn, hjemland og egenskab af aktieselskab, gensidigt selskab eller lignende. Bestemmelserne i 11, stk. 3 og 4, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse for selskaber omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Selskabet skal i alle af virksomheden i Grønland opstående retsforhold være underkastet gældende ret i Grønland og danske domstoles afgørelse. 9. Selskabet skal i Grønland være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare selskabets bruttoforpligtelser hidrørende fra i Grønland direkte tegnede forsikringer. Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser finder anvendelse ved beregning af de forsikringsmæssige hensættelser. Stk. 2. Selskabet skal endvidere i Grønland være i besiddelse af midler svarende til kapitalkravet for den forsikringsbestand, der henhører under filialen. Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber finder anvendelse ved opgørelse af kapitalkravet.

3 3 Stk. 3. Reglerne om minimumskapitalkravet i 126 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder anvendelse for selskaber omfattet af denne bekendtgørelse. En fjerdedel af minimumskapitalkravet skal dækkes af fondsaktiver registreret i en værdipapircentral eller af indskud i pengeinstitutter eller af andre aktiver, der indlægges i et pengeinstitut. For pengeinstituttet skal angives navn og registreringsnummer samt det kontonummer, hvorunder aktivet er indlagt i pengeinstituttet. For fast ejendom, der tilhører selskabet, registreres et ejerpantebrev. 10. Selskabet må ikke påbegynde forsikringsvirksomhed i Grønland, før tilladelse er givet og registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sket. Stk. 2. For forpligtelser, der forinden registreringen er indgået på filialens vegne, hæfter de, der har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk sammen med selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i 22, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed. 11. Har myndighederne i selskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed i Grønland, fremsat nogen bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden udøves, eller er selskabet kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller træder det i likvidation, skal generalagenten straks skriftligt underrette Finanstilsynet derom. Disse forhold skal endvidere oplyses som en tilføjelse til selskabets navn. Kapitel 3 Regnskabsindberetning og investeringsregler m.v. 12. Inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb skal generalagenten ved benyttelse af de af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer fremsende indberetning om selskabets virksomhed i Grønland til Finanstilsynet. Indberetningen skal tillige indeholde oplysning om filialens økonomiske situation og om størrelsen af kapitalkravet. Finanstilsynet kan bestemme, at de bestemmelser om revision, der gælder for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Grønland, helt eller delvist finder anvendelse på filialen. Filialens indberetning m.v. skal være attesteret af en statsautoriseret revisor. Stk. 2. Inden 1 måned efter at selskabets årsrapport er endeligt vedtaget, skal generalagenten i to eksemplarer indsende årsrapporten med revisionspåtegning. Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve de yderligere oplysninger, som i hvert enkelt tilfælde er nødvendige til bedømmelse af årsrapporten og selskabets virksomhed. Stk. 4. Finanstilsynet videregiver den ene af de i stk. 2 nævnte årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentlig tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler. 13. Udøver selskabet direkte livsforsikringsvirksomhed i Grønland, skal den i 12, stk. 1, nævnte indberetning indeholde følgende: 1) En summarisk angivelse af forsikringssummerne for de under filialen hørende direkte tegnede livsforsikringer, som var i kraft ved udløbet af sidste regnskabsår. 2) En angivelse af de forsikredes antal og årspræmie. 3) En beregning af livsforsikringshensættelserne tillige med de oplysninger, som sætter Finanstilsynet i stand til at kontrollere disse beregningers rigtighed. Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser finder anvendelse ved beregning af livsforsikringshensættelserne. 4) En angivelse af summen af de i det sidst forløbne regnskabsår indgåede præmier. 5) Det beløb, som af selskabet er ydet i lån mod pant i de under filialen hørende forsikringer inden for deres genkøbsværdi. Stk. 2. Aktiver svarende til de forsikringsmæssige hensættelser skal anbringes og registreres i overensstemmelse med reglerne i og 167 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed. Værdien af de registrerede aktiver opgøres efter de værdiansættelsesregler, der er fastsat i bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Stk. 3. Reglerne i bekendtgørelse for Grønland om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser. 14. Udøver selskabet direkte skadesforsikringsvirksomhed i Grønland, skal den i 12, stk. 1, nævnte indberetning være ledsaget af en be-

4 4 regning af de forsikringsmæssige hensættelser for den under filialen hørende forsikringsbestand. Stk. 2. Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser skal være ledsaget af en opstilling over de aktiver, som er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser og de aktiver, der modsvarer indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning. Stk. 3. Bestemmelsen i 13, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for selskaber omfattet af stk. 1. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om registrering. Stk. 4. Reglerne i bekendtgørelse for Grønland om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser m.v. 15. Aktiverne i henhold til 9, stk. 3, skal udelukkende tjene som sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser ifølge de under filialen hørende direkte forsikringskontrakter samt til dækning af beløb, som selskabet er forpligtet til at udrede efter anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, derunder også bøder. Aktiverne anses for givet i håndpant for de nævnte forpligtelser, idet Finanstilsynet er håndpanthaver på samtlige de berettigedes vegne. Den enkelte forsikrede kan kun kræve sig fyldestgjort for et forfaldent forsikringskrav i den udstrækning, Finanstilsynet anser det forsvarligt under hensyn til, at aktiverne også tjener til sikkerhed for selskabets forpligtelser over for de øvrige forsikrede. Kapitel 4 Påbud om nødvendige foranstaltninger og tilbagekaldelse af tilladelse 16. Finanstilsynet påbyder selskabet inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, såfremt 1) selskabet ikke overholder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf, 2) den måde, hvorpå selskabets midler er anbragt, ikke er betryggende, 3) selskabets økonomiske stilling er således forringet, at de forsikredes interesser er udsat for fare, 4) selskabet ikke har hensat tilstrækkelige beløb til dækning af forsikringsmæssige forpligtelser, 5) et livsforsikringsselskab afviger fra det for selskabets virksomhed gældende grundlag, 6) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 5 nævnte grundlag for betryggende, eller 7) det viser sig, at de til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser henlagte midler ikke er betryggende. Stk. 2. Viser indberetningen om selskabets virksomhed i Grønland en forringelse af filialens økonomiske stilling i forhold til den udarbejdede driftsplan, træffer Finanstilsynet bestemmelse om de nødvendige foranstaltninger og kan herunder kræve, at der udarbejdes en ny driftsplan. Stk. 3. Er de foreskrevne foranstaltninger ikke truffet inden den givne frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for de forsikredes interesser, kan Finanstilsynet ansætte en anden generalagent og bemyndige denne til at afvikle selskabets virksomhed i Grønland. Reglerne i kapitel 16 og 17 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, tilsvarende anvendelse. Generalagenten kan inddrage alle de under filialen hørende aktiver under afviklingen af virksomheden. Stk. 4. Som led i de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, kan Finanstilsynet forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. 167, stk. 6 og 7, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse. 17. Finanstilsynet kan helt eller delvist tilbagekalde forsikringsselskabets tilladelse, hvis 1) selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelse, eller 2) selskabet groft tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler det i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf. Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af et selskabs tilladelse træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt forsikringsselskabet skal søge forsikringsbestanden overdraget til et eller flere forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed i Grønland, eller selskabet på anden måde skal søge forsikringsbestanden afviklet. For selskaber, der udøver livsforsikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet beslutte, at forsikringsbestanden tages under administration i overensstemmelse

5 5 med kapitel 17 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med tilbagekaldelsen af et selskabs tilladelse forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. 167, stk. 6 og 7, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 5 Overdragelse af forsikringsbestande 18. Vil et selskab overdrage hele den under filialen hørende forsikringsbestand eller en bestemt del af denne til et andet selskab, der udøver forsikringsvirksomhed af den pågældende art i Grønland, kan Finanstilsynet tillade overdragelsen. Bestemmelsen i 233 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Såfremt det overtagende selskab er etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Grønland i medfør af 30, stk. 1, eller 31, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfte, at selskabet under hensyn til overdragelsen opfylder kapitalkravet. Kapitel 6 Afvikling af filialen 19. Filialen slettes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når 1) selskabet gør anmeldelse om, at det ønsker filialen slettet, medmindre Finanstilsynet finder, at filialen under hensyntagen til ikraftværende, direkte tegnede forsikringer under filialen bør opretholdes, 2) filialen er uden generalagent og denne mangel ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist, medmindre Finanstilsynet finder det nødvendigt at ansætte en generalagent, eller 3) filialens forretning er afviklet i medfør af 16 eller 17. Stk. 2. Aktiverne i henhold til 9, stk. 3, frigives, når en i henhold til 2 meddelt tilladelse er tilbagekaldt og selskabet godtgør, at samtlige de i 15 nævnte forpligtelser er opfyldt, eller at det har stillet sådan sikkerhed for opfyldelsen af disse, som Finanstilsynet finder betryggende. Kapitel 7 Sanktionsbestemmelse 20. Overtrædelse af bestemmelserne i 7, 10, stk. 1, 11 og 12, stk. 1 og 2, foranstaltes efter kriminallov for Grønland med bøde. Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktie- eller anpartsselskab, andelsselskab, forening, fond eller lignende, kan selskabet, foreningen, fonden m.v. som sådan pålægges bødeansvar. Kapitel 8 Ikrafttræden 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 491 af 7. juni 1994 om filialer af udenlandske forsikringsselskaber for Grønland. Finanstilsynet, den 3. juni 2005 PETER SYLVEST LARSEN / Hanne Faurholdt

6 K:\Dokumentation\BLANK SIDE\BLANK SIDE.fm :24

7 K:\Dokumentation\BLANK SIDE\BLANK SIDE.fm :24

8 K:\Dokumentation\BLANK SIDE\BLANK SIDE.fm :24

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere