Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014"

Transkript

1 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing Kaja Bredgaard Deltagere: Bente Acadre Fraværende: Sagsoversigt 01. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Samlet revision pr. 31. august...13 Bilagsliste...20

2 Testudvalg - april Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21394 Byrådet Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i for indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling af Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder, 808

3 Testudvalg - april Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og planlægning og 827 Redningsberedskabet giver anledning til en samlet nedjustering af med kr. For alle 6 områder forventes et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 1. Yderligere specifikationer af de enkelte områder kan ses i tabel 2a til 2f. Tabel 1 Overblik over revisionen for Økonomiudvalgets 4 områder I kr. Mer- /mindreforbrug Foreslåede justeringer til 2013 Budgetområde 808 Lystbådehavne 15 0 Budgetområde 823 Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskabet 80 0 Økonomiudvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 1.1 Budgetområde 808 Lystbådehavne Tabel 2a Budgetrevision for område 808 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Lystbådehavne Foreslåede justeringer til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på kr. som følge af ledige lejemål, samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 1.2 Budgetområde 823 Erhverv

4 Testudvalg - april Tabel 2b Budgetrevision for område 823 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: Foreslåede justeringer til I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område Erhverv Der forventes et mindreforbrug på erhvervsområdet på kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhvervs løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Det drejer sig i om i alt kr. og kr. i 2015 og frem. Yderligere søges der om en negativ tillægsbevilling på kr., som tilføres område 826 Center for Erhverv, Politik og Organisation til at udvikle og udarbejde det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser samt udvikle markedsføringsmaterialet på erhvervsområdet i Helsingør Kommune Rådet for Almene Boliger Der forventes et mindreforbrug i på kr. Beløbets størrelse er med forbehold for kvalificerede ansøgninger til den sociale særtilskudspulje samt politiske prioriteringer i øvrigt. 1.3 Budgetområde 824 Puljer Tabel 2c Budgetrevision for område 824 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnska b Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til

5 Testudvalg - april Rammestyret område: Lønpuljer Lønpuljer Øvrige Puljer - Bidrag til UDK Ramme til servicedrift ESCO-Projekt Midler til boligsociale indsatser Øvrige pulje Indefrossede mindreforbrug - Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget Ikke-rammestyret område: Øvrige Puljer - Pulje til beskæftigelsestilskud Seniorjob I alt På område 824 foreslåes der tre justeringer til tet for. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark foreslås opjusteret så tet svarer til det skøn, der er meldt ud til kommunerne. Skønnet er et mere præcist skøn end det foreslåede ved lægningen. På puljen til besparelse fra ESCO-projektet foreslås den terede besparelse nedsat som en følge af en mindre energibesparelse end forventet på de renoverede ejendommen. På puljen til beskæftigelsestilskud er der overført kr. i uforbrugte midler fra Disse midler søges overført til indtægtstet (konto 7, udenfor område) til dækning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

6 Testudvalg - april Puljen med indefrosne mindreforbrug søges nedjusteret med kr. til finansiering af renovering af Helsingør Camping og Vandrehjem på område 309 Kulturen. Helsingør Campingplads og Vandrehjem indefrosne driftsmidler søges omplaceret til anlæg til dette formål. 1.4 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Tabel 2d Budgetrevision for område 825 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Foreslåed e justeringe r til I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører bl.a. forsikringer på Ejendomsadministration og Udvikling. Udgifter til forsikring er blevet en del af rammen, hvilket vanskeliggør styringen. Udgifterne til forsikring er stigende, da selvrisikoen er hævet fra kr. til kr. Det er vanskeligt at vurdere på hvilket niveau udgifterne vil lægge sig. Desuden er der indtægter fra udlejning til Nordsjællands Park og Vej. Budgettet vil blive tilpasset ændringerne. Indtægterne er svært styrbare, eftersom erstatning fra forsikringer nu er placeret her og udbetaling fra forsikringen varierer meget. Indtægterne er steget, da Nordsjællands Park og Vej nu betaler husleje. Indtægten modsvares dog af højere priser for NPVs ydelser. Indtægter for forpagtninger og huslejer i øvrigt, forventes at svare til det terede. 1.5 Budgetområde 826 Tabel 2e Budgetrevision for område 826 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til

7 Testudvalg - april Rammestyret område: Center for Sundhed, Idræt og Medb Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organisation Ikke-rammestyret område: Center for Erhverv, Politik og Organisat I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrerede område. Center for Teknik, Miljø og Klima forventer et merforbrug på kr. Tilpasses tet med nedenfor nævnte justeringer, vil tet overholdes: Byrådet besluttede på deres møde den 26. maj, at der fra 1. juni ikke længere opkræves byggesagsgebyrer. Afregningen for de første 5 måneder er nu sket, og den manglende indtægt på byggesagsgebyrer for er opgjort til kr. Indtægtstet til byggesagsgebyrer nedjusteres derfor med den manglende indtægt.

8 Testudvalg - april I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for er der sket en nedjustering af tet i forbindelse med lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven). Udgiftstet til konsulentydelser nedjusteres med kr. I forbindelse med indførelse af den elektroniske ejendomsdatabase Diadem kan der ikke længere opkræves gebyrer for attester, oplysningsskemaer m.m. Udgiftstet på kr. og indtægtstet på kr. fjernes og tet opjusteres med netto kr. i og frem. Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på kr. I forbindelse med revision pr. 31/8 vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt kr. blive indarbejdet i tet. Reguleringen vedrører hovedsageligt administrationen af uddannelsesordningen og den særlige arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, samt indsatsdelen af kontanthjælpsreformen (ekstra samtaler). Reguleringen medfører et forventet mindreforbrug på i alt kr. på området i. Midlerne er først tildelt i Kommuneaftalen juni, hvorfor det ikke er muligt at disponere over alle midlerne i indeværende år, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i vil også have udgiftseffekter i 2015 og frem. Som følge af de nye ordninger og reformer er der krav til mere systematisk opfølgning, udvikling af nye tiltag og flere virksomhedsrettede indsatser. Midlerne vil blive anvendt til en tidligere indsats i Jobbutikken, herunder indkøb af inventar og IT, opnormering af ledelsesressourcer, der kan sikre, at kommunen i højere grad opnår de bedste resultater og andre virksomhedsrettede indsatser. Center for Erhverv, Politik og Organisation forventer et samlet mindreforbrug på kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på lønpuljer på kr. Posterne fratrædelse i forbindelse med åremålsansættelse, jubilæumsgratialer, pensionsbidrag uden barsel og barselsudligningspuljen nedskrives. Der søges om justeringer for i alt kr., hvilke udspecificeres nedenfor: Lønpuljer søges nedjusteret med kr., svarende til det forventede mindreforbrug i. Budgettet til advokatomkostninger opjusteres med kr. til dækning af ekstraordinære advokatomkostninger til erstatningssag. Der søges kr. omplaceret fra tet til tværgående uddannelse til Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område Skoler) til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Budgettet søges opjusteret med kr. til udvikling og udarbejdelse af det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser i Helsingør Kommune, hvilket finansieres af en negativ tillægsbevilling på det rammestyrede område på område 823 Erhverv. Byrådets løn søges opjusteret med kr. som følge af Lov og Cirkulærebekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af medarbejder, som flyttes fra Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område 513 Skoler). Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af to erhvervskonsulenter i Udvikling, Kommunikation og Erhverv, som finansieres af område 823 Erhverv. Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension

9 Testudvalg - april for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhverv løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på kr. svarende til afregning af revisionsselskabet BDO for momsscreening vedrørende årene Budgetområde 827 Tabel 2f Budgetrevision for område 827 Brand- og Redningsberedskabet Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Redningsberedskab Foreslåed e justeringe r til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgetområde 827 Brand- og Redningsberedskabet forventer et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Styring forventer en efterregulering på kr. fra Beredskabet. Beredskabets opkrævning af kommunens bidrag var opkrævet på baggrund af et, der fejlagtigt ikke svarede til Beredskabskommissionens vedtagne. 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og 827 Redningsberedskabet beløber sig til i alt kr., jf. tabel 3.

10 Testudvalg - april Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivels er 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse Ansøgnin g om frigivelse Rest til frigivels er Budgetområde Erhverv Rådet for Almene Boliger Budgetområde Puljer Budgetområde Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Budgetområde Teknik, Miljø og Klima Børn, Unge og Forebyggelse Erhverv, Politik og Organisation Ejendomme Sundhed og Omsorg Udvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Der søges frigivelser for i alt kr. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Økonomiudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4 fordelt på udvalgets 6 områder. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til

11 Testudvalg - april Budgetområde 823, drift Funktion 823 Erhverv I alt -300 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -300 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 I Kr. Budgetområde 824 Puljer, drift Funktion Bidrag til UDK ESCO-Projekt Pulje til beskæftigelsestilskud Indefrosne mindreforbrug I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Korrektioner til I Kr. Budgetområde 825, drift Funktion Rengøring Rengøring Rengøring Ejendomsadministration og udvikling I alt 387 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 97 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 290 Korrektioner til I Kr. Budgetområde 826, drift Funktion TMK, Byggesagsgebyrer TMK, LC konsulentydelser (Råstofloven) TMK, Elektroniske ejendomsdatabase Diadem JU, LC administration af forskellige ordninger EPO, regulering lønpuljer EPO, advokatomkostninger ved erstatningssag EPO, Udannelseshuset EPO, Nyhedsbrev til erhvervslivet Korrektioner til

12 Testudvalg - april EPO, LC varetagelse af kommunale erhverv EPO, medarbejder fra Udannelseshuset EPO, Erhvervskonsulenter til Udvikling Kommunikation og Erhverv EPO, Udvikling af markedsføring ØS, Momsscreening I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -249 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

13 Testudvalg - april Samlet revision pr. 31. august Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter revisionerne forslag til reguleringer af anlægstet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Sagsfremstilling De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

14 Testudvalg - april Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1 viser den samlede revision pr. 31. august pr. fagudvalg: Tabel 1. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab (drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprinde-ligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindre-forbrug i.f.t opr. * Mer/ mindre-forbrug i.f.t korr. * Regule-ring ved -revision pr Teknik, Miljø- og Klima-udvalget Kultur- og Turisme-udvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelses-udvalget Social-udvalget Beskæf-tigelses-udvalget Økonomi-udvalget I alt Servicedrift i alt Renter og låneoptag-else Finansiering Balance-forskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. større end det oprindelige. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på område niveau. Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en nedjustering af det samlede nettodrifts med kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt Justering af Justering på det rammestyrede område kr. Justering på det ikke rammestyrede område kr. Justering af renter og låneoptagelse, finansiering samt balanceforskydning kr. I alt justering af kr.

15 Testudvalg - april Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er kr. større end oprindeligt og kr. mindre end korrigeret, jf. tabel 3. I det oprindelige indgik en bufferpulje til servicedrift på kr. Denne pulje blev fjernet i revisionen pr. 30.4, så det reelle forventede merforbrug er på den baggrund kr., jf. tabel 3. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer en foreløbig stigning i kommunens terede servicedriftsudgifter i med kr. Tabel 3. Oversigt over mer-/mindreforbug i forhold til oprindeligt på servicedrift (i kr.) Oprindeligt servicedrift, inkl. Bufferpulje Oprindeligt servicedrift, ekskl. Bufferpulje Forventet forbrug i på servicedrift Forventet merforbrug ift. servicedrift ekskl. bufferpulje Forklaring: Merforbrug skoler Merforbrug ældreområdet Merforbrug Park og Vej herunder kollektiv trafik Merforbrug puljer Merforbrug Psykiatri og Handicap Merforbrug Hjælpemiddelområdet Merforbrug administration Mindreforbrug daginstitutionsområdet Mindreforbrug øvrige I alt merforbrug ift. Servicedriftsrammen *Merforbrug +, Mindreforbrug Anlæg Det korrigerede anlægs pr. 31. august, som er opgjort i forbindelse med revisionen, fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Oversigt over forbrug, forventet regnskabsresultat, forventet overførsel fra til 2015 og forventet rest der tilfalder kassebeholdningen. Årets priser, netto i kr. Oprinde-ligt Korri-geret Forbrug pr Forventet regnskab Regule-ring ved -revision pr Forvent-et anlægs-over-førsel fra til 2015 Tilfalder kassen ved regn-skabs-afslut-ningen Udvalg Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur og Turismeudvalget Sundhed, Idræts og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelses-udvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt Pr. 31. august er der opgjort et nettoforbrug på kr. Der er således et rest på kr. svarende til 70,6 pct. af det samlede korrigerede anlægs for på kr. Der forventes et samlet forbrug i på kr. Dette svarer til, at der vil blive anvendt kr. i de sidste 4 måneder af kr. forventes søgt overført til 2015, og kr. forventes lagt i kommunekassen ved regnskabsafslutningen. For uddybning af anlægsoverførsler se bilag 2.

16 Testudvalg - april Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en opjustering af det samlede anlægs med kr., jf. tabel 4 ovenfor. Dertil kommer, at låneoptagelsen i søges opjusteret med kr., da tillægsbevillingen på samme beløb til projekt Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og 3 under Økonomiudvalget er låneberettiget. De kr. er fremrykket fra 2015 til, og tillægsbevillingen er derfor udgiftsneutral mellem årerne. Se også specificeret oversigt over justeringer i økonomiafsnit. Uddybning af tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilag Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 pct. overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for udvalgenes områder beløber sig til i alt kr., jf. bilag 3. Af de kr. vedrører de kr. frigivelser, som kan karakteriseres som uomgængelige. Dvs. aktiviteter, hvor kommunen er bundet af kontrakter, videreførsel af igangværende projekter eller lignende. Følgende frigivelser kan karakteriseres som uomgængelige: Tabel 5. Uomgængelige frigivelser (1.000 kr.) Budgetområde 204 Park og Vej Overvågning af signalanlæg 148 Budgetområde 309 Kulturen Museerne, ansættelse af ny inspektør 150 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt, Nordsjælland Håndbold 100 Budgetområde 513 Folkeskoler- og specialskoler 10. klasse skolen, PC"ere til elevudlån 130 Hellebækskolen, reinvestering af meget nedslidte PC"ere 209 Tikøb Skole, indkøb og udskiftning af nedslidte elev PC"ere 100 Ungdomsskolen, ny bus 538 Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Tikøb Familiehus, istandsættelse af udestue efter politisk beslutning om en småbørns stue pr Budgetområde 621 Sundhed Genoptræning, merforbrug i 2013 på færdigbehandlede på hospitalerne og ophold på hospice 575 Budgetområde 722 Beskæftigelse Integrationsrådet, valg til integrationsrådet, mindreforbrug Budgetområde 826 Administration TMK, midlertidig ansættelse af medarbejder på landzone området 400 SO, ekstraordinære udgifter til løn og feriepenge ifm. Opsigelser og barsel 140 SO, udbetaling af engangstillæg og arbejdsmiljøtillæg 160 EPO, trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer 750

17 Testudvalg - april EPO, implementering af grafisk profil 170 I alt Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være negativt i forhold til servicedriftsrammen, da forbruget forventes at overstige det oprindelige med kr. Det anbefales derfor, at det alene er de uomgængelige frigivelser, der imødekommes, således, at der frigives kr. Herudover anbefales det, at kr. søges frigivet til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem, og at driftsmidlerne søges omplaceret fra drift til anlæg. For uddybning heraf se bilag 2. Samlet set vil de uomgængelige frigivelser på kr. forøge kommunens samlede forbrug, således at serviceudgifterne i regnskab forventes af udgøre kr., hvilket er kr. mere end det oprindelige. Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. område, mens bilag 4 viser alle ansøgninger om frigivelse. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte rammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på områderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige revisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 6. Bilag 5 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 6. Driftsreguleringer på udvalgenes område Årets priser, netto i kr. Budgetområde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima Park og Vej Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Folkeskoler- og specialskoler UU Øresund -70 Regulering ved revision pr

18 Testudvalg - april Dagpleje og daginstitutioner Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service Rammestyret -600 Ikke rammestyret Sundhed 458 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Ikke rammestyret Økonomiudvalget Erhverv Puljer Rammestyret Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring Administration Redningsberedskabet 0 Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt *) hvor intet andet er angivet, er reguleringerne på det rammestyrede område 2. Anlæg Budgetrevisionen medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 7. Dertil kommer, at låneoptagelsen søges opjusteret med kr. Bilag 6 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 7. Reguleringer til anlæg Årets priser, netto i kr. Regulering ved revision pr Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem 350 Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og Ejendomme og Bygningsforbedring

19 Testudvalg - april Kommunens Arkiv Prøvestenen 250 Fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg I alt Heraf tillægsbevillinger der tilfalder kassen Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 250 Heraf tillægsbevillinger finansieret af indefrosne midler og drifts 350 Heraf tillægsbevillinger Lånefinansieret (udgiftsneutral fremrykning fra 2015) Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til det ikke rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling af balanceforskydning på kr., jf. tabel 6. at der gives en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. at de positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt kr., frigives, jf. tabel 7. at låneoptagelsen til anlæg opskrives med kr., jf. tabel 7. at der frigives uomgængelige indefrosne midler på kr., jf. tabel 5. at der frigives kr. på område 309 til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem og at disse midler omplaceres til anlæg. at udgiftsneutrale tekniske omplaceringer til revisionen pr. 31.8, som har effekt for godkendes og indarbejdes i det vedtagne Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

20 Testudvalg - april Bilagsliste 1. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget 1. Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser (102119/14) 2. Samlet revision pr. 31. august 1. Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf (102041/14) 2. Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf (104936/14) 3. Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf (104945/14) 4. Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) (101114/14) 5. Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf (102042/14) 6. Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg (102074/14)

Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets budgetområder til budgetrevisionen pr. 31.

Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets budgetområder til budgetrevisionen pr. 31. Bilag 1: Udspecificering af forventet regnskab og anbefalede justeringer for Økonomiudvalgets områder til revisionen pr. 31. august 1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 20. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 : Mandag den 27. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014 Helsingør Kommune Budgetrevision 31. august Center for Økonomi og Styring 10. oktober 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 Forventet forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 5 2. Teknik,

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere