Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014"

Transkript

1 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing Kaja Bredgaard Deltagere: Bente Acadre Fraværende: Sagsoversigt 01. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Samlet revision pr. 31. august...13 Bilagsliste...20

2 Testudvalg - april Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21394 Byrådet Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i for indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling af Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder, 808

3 Testudvalg - april Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og planlægning og 827 Redningsberedskabet giver anledning til en samlet nedjustering af med kr. For alle 6 områder forventes et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 1. Yderligere specifikationer af de enkelte områder kan ses i tabel 2a til 2f. Tabel 1 Overblik over revisionen for Økonomiudvalgets 4 områder I kr. Mer- /mindreforbrug Foreslåede justeringer til 2013 Budgetområde 808 Lystbådehavne 15 0 Budgetområde 823 Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskabet 80 0 Økonomiudvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 1.1 Budgetområde 808 Lystbådehavne Tabel 2a Budgetrevision for område 808 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Lystbådehavne Foreslåede justeringer til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på kr. som følge af ledige lejemål, samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 1.2 Budgetområde 823 Erhverv

4 Testudvalg - april Tabel 2b Budgetrevision for område 823 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: Foreslåede justeringer til I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område Erhverv Der forventes et mindreforbrug på erhvervsområdet på kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhvervs løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Det drejer sig i om i alt kr. og kr. i 2015 og frem. Yderligere søges der om en negativ tillægsbevilling på kr., som tilføres område 826 Center for Erhverv, Politik og Organisation til at udvikle og udarbejde det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser samt udvikle markedsføringsmaterialet på erhvervsområdet i Helsingør Kommune Rådet for Almene Boliger Der forventes et mindreforbrug i på kr. Beløbets størrelse er med forbehold for kvalificerede ansøgninger til den sociale særtilskudspulje samt politiske prioriteringer i øvrigt. 1.3 Budgetområde 824 Puljer Tabel 2c Budgetrevision for område 824 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnska b Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til

5 Testudvalg - april Rammestyret område: Lønpuljer Lønpuljer Øvrige Puljer - Bidrag til UDK Ramme til servicedrift ESCO-Projekt Midler til boligsociale indsatser Øvrige pulje Indefrossede mindreforbrug - Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget Ikke-rammestyret område: Øvrige Puljer - Pulje til beskæftigelsestilskud Seniorjob I alt På område 824 foreslåes der tre justeringer til tet for. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark foreslås opjusteret så tet svarer til det skøn, der er meldt ud til kommunerne. Skønnet er et mere præcist skøn end det foreslåede ved lægningen. På puljen til besparelse fra ESCO-projektet foreslås den terede besparelse nedsat som en følge af en mindre energibesparelse end forventet på de renoverede ejendommen. På puljen til beskæftigelsestilskud er der overført kr. i uforbrugte midler fra Disse midler søges overført til indtægtstet (konto 7, udenfor område) til dækning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

6 Testudvalg - april Puljen med indefrosne mindreforbrug søges nedjusteret med kr. til finansiering af renovering af Helsingør Camping og Vandrehjem på område 309 Kulturen. Helsingør Campingplads og Vandrehjem indefrosne driftsmidler søges omplaceret til anlæg til dette formål. 1.4 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Tabel 2d Budgetrevision for område 825 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Foreslåed e justeringe r til I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører bl.a. forsikringer på Ejendomsadministration og Udvikling. Udgifter til forsikring er blevet en del af rammen, hvilket vanskeliggør styringen. Udgifterne til forsikring er stigende, da selvrisikoen er hævet fra kr. til kr. Det er vanskeligt at vurdere på hvilket niveau udgifterne vil lægge sig. Desuden er der indtægter fra udlejning til Nordsjællands Park og Vej. Budgettet vil blive tilpasset ændringerne. Indtægterne er svært styrbare, eftersom erstatning fra forsikringer nu er placeret her og udbetaling fra forsikringen varierer meget. Indtægterne er steget, da Nordsjællands Park og Vej nu betaler husleje. Indtægten modsvares dog af højere priser for NPVs ydelser. Indtægter for forpagtninger og huslejer i øvrigt, forventes at svare til det terede. 1.5 Budgetområde 826 Tabel 2e Budgetrevision for område 826 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til

7 Testudvalg - april Rammestyret område: Center for Sundhed, Idræt og Medb Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organisation Ikke-rammestyret område: Center for Erhverv, Politik og Organisat I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrerede område. Center for Teknik, Miljø og Klima forventer et merforbrug på kr. Tilpasses tet med nedenfor nævnte justeringer, vil tet overholdes: Byrådet besluttede på deres møde den 26. maj, at der fra 1. juni ikke længere opkræves byggesagsgebyrer. Afregningen for de første 5 måneder er nu sket, og den manglende indtægt på byggesagsgebyrer for er opgjort til kr. Indtægtstet til byggesagsgebyrer nedjusteres derfor med den manglende indtægt.

8 Testudvalg - april I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for er der sket en nedjustering af tet i forbindelse med lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven). Udgiftstet til konsulentydelser nedjusteres med kr. I forbindelse med indførelse af den elektroniske ejendomsdatabase Diadem kan der ikke længere opkræves gebyrer for attester, oplysningsskemaer m.m. Udgiftstet på kr. og indtægtstet på kr. fjernes og tet opjusteres med netto kr. i og frem. Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på kr. I forbindelse med revision pr. 31/8 vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt kr. blive indarbejdet i tet. Reguleringen vedrører hovedsageligt administrationen af uddannelsesordningen og den særlige arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, samt indsatsdelen af kontanthjælpsreformen (ekstra samtaler). Reguleringen medfører et forventet mindreforbrug på i alt kr. på området i. Midlerne er først tildelt i Kommuneaftalen juni, hvorfor det ikke er muligt at disponere over alle midlerne i indeværende år, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i vil også have udgiftseffekter i 2015 og frem. Som følge af de nye ordninger og reformer er der krav til mere systematisk opfølgning, udvikling af nye tiltag og flere virksomhedsrettede indsatser. Midlerne vil blive anvendt til en tidligere indsats i Jobbutikken, herunder indkøb af inventar og IT, opnormering af ledelsesressourcer, der kan sikre, at kommunen i højere grad opnår de bedste resultater og andre virksomhedsrettede indsatser. Center for Erhverv, Politik og Organisation forventer et samlet mindreforbrug på kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på lønpuljer på kr. Posterne fratrædelse i forbindelse med åremålsansættelse, jubilæumsgratialer, pensionsbidrag uden barsel og barselsudligningspuljen nedskrives. Der søges om justeringer for i alt kr., hvilke udspecificeres nedenfor: Lønpuljer søges nedjusteret med kr., svarende til det forventede mindreforbrug i. Budgettet til advokatomkostninger opjusteres med kr. til dækning af ekstraordinære advokatomkostninger til erstatningssag. Der søges kr. omplaceret fra tet til tværgående uddannelse til Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område Skoler) til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Budgettet søges opjusteret med kr. til udvikling og udarbejdelse af det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser i Helsingør Kommune, hvilket finansieres af en negativ tillægsbevilling på det rammestyrede område på område 823 Erhverv. Byrådets løn søges opjusteret med kr. som følge af Lov og Cirkulærebekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af medarbejder, som flyttes fra Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område 513 Skoler). Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af to erhvervskonsulenter i Udvikling, Kommunikation og Erhverv, som finansieres af område 823 Erhverv. Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension

9 Testudvalg - april for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhverv løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på kr. svarende til afregning af revisionsselskabet BDO for momsscreening vedrørende årene Budgetområde 827 Tabel 2f Budgetrevision for område 827 Brand- og Redningsberedskabet Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Redningsberedskab Foreslåed e justeringe r til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgetområde 827 Brand- og Redningsberedskabet forventer et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Styring forventer en efterregulering på kr. fra Beredskabet. Beredskabets opkrævning af kommunens bidrag var opkrævet på baggrund af et, der fejlagtigt ikke svarede til Beredskabskommissionens vedtagne. 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og 827 Redningsberedskabet beløber sig til i alt kr., jf. tabel 3.

10 Testudvalg - april Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivels er 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse Ansøgnin g om frigivelse Rest til frigivels er Budgetområde Erhverv Rådet for Almene Boliger Budgetområde Puljer Budgetområde Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Budgetområde Teknik, Miljø og Klima Børn, Unge og Forebyggelse Erhverv, Politik og Organisation Ejendomme Sundhed og Omsorg Udvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Der søges frigivelser for i alt kr. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Økonomiudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4 fordelt på udvalgets 6 områder. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til

11 Testudvalg - april Budgetområde 823, drift Funktion 823 Erhverv I alt -300 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -300 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 I Kr. Budgetområde 824 Puljer, drift Funktion Bidrag til UDK ESCO-Projekt Pulje til beskæftigelsestilskud Indefrosne mindreforbrug I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Korrektioner til I Kr. Budgetområde 825, drift Funktion Rengøring Rengøring Rengøring Ejendomsadministration og udvikling I alt 387 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 97 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 290 Korrektioner til I Kr. Budgetområde 826, drift Funktion TMK, Byggesagsgebyrer TMK, LC konsulentydelser (Råstofloven) TMK, Elektroniske ejendomsdatabase Diadem JU, LC administration af forskellige ordninger EPO, regulering lønpuljer EPO, advokatomkostninger ved erstatningssag EPO, Udannelseshuset EPO, Nyhedsbrev til erhvervslivet Korrektioner til

12 Testudvalg - april EPO, LC varetagelse af kommunale erhverv EPO, medarbejder fra Udannelseshuset EPO, Erhvervskonsulenter til Udvikling Kommunikation og Erhverv EPO, Udvikling af markedsføring ØS, Momsscreening I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -249 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

13 Testudvalg - april Samlet revision pr. 31. august Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter revisionerne forslag til reguleringer af anlægstet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Sagsfremstilling De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

14 Testudvalg - april Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1 viser den samlede revision pr. 31. august pr. fagudvalg: Tabel 1. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab (drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprinde-ligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindre-forbrug i.f.t opr. * Mer/ mindre-forbrug i.f.t korr. * Regule-ring ved -revision pr Teknik, Miljø- og Klima-udvalget Kultur- og Turisme-udvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelses-udvalget Social-udvalget Beskæf-tigelses-udvalget Økonomi-udvalget I alt Servicedrift i alt Renter og låneoptag-else Finansiering Balance-forskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. større end det oprindelige. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på område niveau. Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en nedjustering af det samlede nettodrifts med kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt Justering af Justering på det rammestyrede område kr. Justering på det ikke rammestyrede område kr. Justering af renter og låneoptagelse, finansiering samt balanceforskydning kr. I alt justering af kr.

15 Testudvalg - april Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er kr. større end oprindeligt og kr. mindre end korrigeret, jf. tabel 3. I det oprindelige indgik en bufferpulje til servicedrift på kr. Denne pulje blev fjernet i revisionen pr. 30.4, så det reelle forventede merforbrug er på den baggrund kr., jf. tabel 3. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer en foreløbig stigning i kommunens terede servicedriftsudgifter i med kr. Tabel 3. Oversigt over mer-/mindreforbug i forhold til oprindeligt på servicedrift (i kr.) Oprindeligt servicedrift, inkl. Bufferpulje Oprindeligt servicedrift, ekskl. Bufferpulje Forventet forbrug i på servicedrift Forventet merforbrug ift. servicedrift ekskl. bufferpulje Forklaring: Merforbrug skoler Merforbrug ældreområdet Merforbrug Park og Vej herunder kollektiv trafik Merforbrug puljer Merforbrug Psykiatri og Handicap Merforbrug Hjælpemiddelområdet Merforbrug administration Mindreforbrug daginstitutionsområdet Mindreforbrug øvrige I alt merforbrug ift. Servicedriftsrammen *Merforbrug +, Mindreforbrug Anlæg Det korrigerede anlægs pr. 31. august, som er opgjort i forbindelse med revisionen, fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Oversigt over forbrug, forventet regnskabsresultat, forventet overførsel fra til 2015 og forventet rest der tilfalder kassebeholdningen. Årets priser, netto i kr. Oprinde-ligt Korri-geret Forbrug pr Forventet regnskab Regule-ring ved -revision pr Forvent-et anlægs-over-førsel fra til 2015 Tilfalder kassen ved regn-skabs-afslut-ningen Udvalg Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur og Turismeudvalget Sundhed, Idræts og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelses-udvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt Pr. 31. august er der opgjort et nettoforbrug på kr. Der er således et rest på kr. svarende til 70,6 pct. af det samlede korrigerede anlægs for på kr. Der forventes et samlet forbrug i på kr. Dette svarer til, at der vil blive anvendt kr. i de sidste 4 måneder af kr. forventes søgt overført til 2015, og kr. forventes lagt i kommunekassen ved regnskabsafslutningen. For uddybning af anlægsoverførsler se bilag 2.

16 Testudvalg - april Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en opjustering af det samlede anlægs med kr., jf. tabel 4 ovenfor. Dertil kommer, at låneoptagelsen i søges opjusteret med kr., da tillægsbevillingen på samme beløb til projekt Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og 3 under Økonomiudvalget er låneberettiget. De kr. er fremrykket fra 2015 til, og tillægsbevillingen er derfor udgiftsneutral mellem årerne. Se også specificeret oversigt over justeringer i økonomiafsnit. Uddybning af tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilag Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 pct. overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for udvalgenes områder beløber sig til i alt kr., jf. bilag 3. Af de kr. vedrører de kr. frigivelser, som kan karakteriseres som uomgængelige. Dvs. aktiviteter, hvor kommunen er bundet af kontrakter, videreførsel af igangværende projekter eller lignende. Følgende frigivelser kan karakteriseres som uomgængelige: Tabel 5. Uomgængelige frigivelser (1.000 kr.) Budgetområde 204 Park og Vej Overvågning af signalanlæg 148 Budgetområde 309 Kulturen Museerne, ansættelse af ny inspektør 150 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt, Nordsjælland Håndbold 100 Budgetområde 513 Folkeskoler- og specialskoler 10. klasse skolen, PC"ere til elevudlån 130 Hellebækskolen, reinvestering af meget nedslidte PC"ere 209 Tikøb Skole, indkøb og udskiftning af nedslidte elev PC"ere 100 Ungdomsskolen, ny bus 538 Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Tikøb Familiehus, istandsættelse af udestue efter politisk beslutning om en småbørns stue pr Budgetområde 621 Sundhed Genoptræning, merforbrug i 2013 på færdigbehandlede på hospitalerne og ophold på hospice 575 Budgetområde 722 Beskæftigelse Integrationsrådet, valg til integrationsrådet, mindreforbrug Budgetområde 826 Administration TMK, midlertidig ansættelse af medarbejder på landzone området 400 SO, ekstraordinære udgifter til løn og feriepenge ifm. Opsigelser og barsel 140 SO, udbetaling af engangstillæg og arbejdsmiljøtillæg 160 EPO, trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer 750

17 Testudvalg - april EPO, implementering af grafisk profil 170 I alt Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være negativt i forhold til servicedriftsrammen, da forbruget forventes at overstige det oprindelige med kr. Det anbefales derfor, at det alene er de uomgængelige frigivelser, der imødekommes, således, at der frigives kr. Herudover anbefales det, at kr. søges frigivet til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem, og at driftsmidlerne søges omplaceret fra drift til anlæg. For uddybning heraf se bilag 2. Samlet set vil de uomgængelige frigivelser på kr. forøge kommunens samlede forbrug, således at serviceudgifterne i regnskab forventes af udgøre kr., hvilket er kr. mere end det oprindelige. Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. område, mens bilag 4 viser alle ansøgninger om frigivelse. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte rammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på områderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige revisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 6. Bilag 5 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 6. Driftsreguleringer på udvalgenes område Årets priser, netto i kr. Budgetområde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima Park og Vej Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Folkeskoler- og specialskoler UU Øresund -70 Regulering ved revision pr

18 Testudvalg - april Dagpleje og daginstitutioner Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service Rammestyret -600 Ikke rammestyret Sundhed 458 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Ikke rammestyret Økonomiudvalget Erhverv Puljer Rammestyret Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring Administration Redningsberedskabet 0 Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt *) hvor intet andet er angivet, er reguleringerne på det rammestyrede område 2. Anlæg Budgetrevisionen medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 7. Dertil kommer, at låneoptagelsen søges opjusteret med kr. Bilag 6 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 7. Reguleringer til anlæg Årets priser, netto i kr. Regulering ved revision pr Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem 350 Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og Ejendomme og Bygningsforbedring

19 Testudvalg - april Kommunens Arkiv Prøvestenen 250 Fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg I alt Heraf tillægsbevillinger der tilfalder kassen Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 250 Heraf tillægsbevillinger finansieret af indefrosne midler og drifts 350 Heraf tillægsbevillinger Lånefinansieret (udgiftsneutral fremrykning fra 2015) Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til det ikke rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling af balanceforskydning på kr., jf. tabel 6. at der gives en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. at de positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt kr., frigives, jf. tabel 7. at låneoptagelsen til anlæg opskrives med kr., jf. tabel 7. at der frigives uomgængelige indefrosne midler på kr., jf. tabel 5. at der frigives kr. på område 309 til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem og at disse midler omplaceres til anlæg. at udgiftsneutrale tekniske omplaceringer til revisionen pr. 31.8, som har effekt for godkendes og indarbejdes i det vedtagne Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

20 Testudvalg - april Bilagsliste 1. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget 1. Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser (102119/14) 2. Samlet revision pr. 31. august 1. Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf (102041/14) 2. Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf (104936/14) 3. Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf (104945/14) 4. Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) (101114/14) 5. Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf (102042/14) 6. Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg (102074/14)

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere