Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014"

Transkript

1 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing Kaja Bredgaard Deltagere: Bente Acadre Fraværende: Sagsoversigt 01. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Samlet revision pr. 31. august...13 Bilagsliste...20

2 Testudvalg - april Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21394 Byrådet Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i for indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling af Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder, 808

3 Testudvalg - april Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og planlægning og 827 Redningsberedskabet giver anledning til en samlet nedjustering af med kr. For alle 6 områder forventes et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 1. Yderligere specifikationer af de enkelte områder kan ses i tabel 2a til 2f. Tabel 1 Overblik over revisionen for Økonomiudvalgets 4 områder I kr. Mer- /mindreforbrug Foreslåede justeringer til 2013 Budgetområde 808 Lystbådehavne 15 0 Budgetområde 823 Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskabet 80 0 Økonomiudvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 1.1 Budgetområde 808 Lystbådehavne Tabel 2a Budgetrevision for område 808 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Lystbådehavne Foreslåede justeringer til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på kr. som følge af ledige lejemål, samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 1.2 Budgetområde 823 Erhverv

4 Testudvalg - april Tabel 2b Budgetrevision for område 823 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: Foreslåede justeringer til I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område Erhverv Der forventes et mindreforbrug på erhvervsområdet på kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhvervs løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Det drejer sig i om i alt kr. og kr. i 2015 og frem. Yderligere søges der om en negativ tillægsbevilling på kr., som tilføres område 826 Center for Erhverv, Politik og Organisation til at udvikle og udarbejde det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser samt udvikle markedsføringsmaterialet på erhvervsområdet i Helsingør Kommune Rådet for Almene Boliger Der forventes et mindreforbrug i på kr. Beløbets størrelse er med forbehold for kvalificerede ansøgninger til den sociale særtilskudspulje samt politiske prioriteringer i øvrigt. 1.3 Budgetområde 824 Puljer Tabel 2c Budgetrevision for område 824 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnska b Mer/ mindreforbrug * Foreslåed e justeringe r til

5 Testudvalg - april Rammestyret område: Lønpuljer Lønpuljer Øvrige Puljer - Bidrag til UDK Ramme til servicedrift ESCO-Projekt Midler til boligsociale indsatser Øvrige pulje Indefrossede mindreforbrug - Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget Ikke-rammestyret område: Øvrige Puljer - Pulje til beskæftigelsestilskud Seniorjob I alt På område 824 foreslåes der tre justeringer til tet for. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark foreslås opjusteret så tet svarer til det skøn, der er meldt ud til kommunerne. Skønnet er et mere præcist skøn end det foreslåede ved lægningen. På puljen til besparelse fra ESCO-projektet foreslås den terede besparelse nedsat som en følge af en mindre energibesparelse end forventet på de renoverede ejendommen. På puljen til beskæftigelsestilskud er der overført kr. i uforbrugte midler fra Disse midler søges overført til indtægtstet (konto 7, udenfor område) til dækning af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

6 Testudvalg - april Puljen med indefrosne mindreforbrug søges nedjusteret med kr. til finansiering af renovering af Helsingør Camping og Vandrehjem på område 309 Kulturen. Helsingør Campingplads og Vandrehjem indefrosne driftsmidler søges omplaceret til anlæg til dette formål. 1.4 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Tabel 2d Budgetrevision for område 825 Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejemdomsadministration og Udvikling Bygninger Rengøring I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Foreslåed e justeringe r til I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører bl.a. forsikringer på Ejendomsadministration og Udvikling. Udgifter til forsikring er blevet en del af rammen, hvilket vanskeliggør styringen. Udgifterne til forsikring er stigende, da selvrisikoen er hævet fra kr. til kr. Det er vanskeligt at vurdere på hvilket niveau udgifterne vil lægge sig. Desuden er der indtægter fra udlejning til Nordsjællands Park og Vej. Budgettet vil blive tilpasset ændringerne. Indtægterne er svært styrbare, eftersom erstatning fra forsikringer nu er placeret her og udbetaling fra forsikringen varierer meget. Indtægterne er steget, da Nordsjællands Park og Vej nu betaler husleje. Indtægten modsvares dog af højere priser for NPVs ydelser. Indtægter for forpagtninger og huslejer i øvrigt, forventes at svare til det terede. 1.5 Budgetområde 826 Tabel 2e Budgetrevision for område 826 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til

7 Testudvalg - april Rammestyret område: Center for Sundhed, Idræt og Medb Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organisation Ikke-rammestyret område: Center for Erhverv, Politik og Organisat I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrerede område. Center for Teknik, Miljø og Klima forventer et merforbrug på kr. Tilpasses tet med nedenfor nævnte justeringer, vil tet overholdes: Byrådet besluttede på deres møde den 26. maj, at der fra 1. juni ikke længere opkræves byggesagsgebyrer. Afregningen for de første 5 måneder er nu sket, og den manglende indtægt på byggesagsgebyrer for er opgjort til kr. Indtægtstet til byggesagsgebyrer nedjusteres derfor med den manglende indtægt.

8 Testudvalg - april I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogram for er der sket en nedjustering af tet i forbindelse med lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven). Udgiftstet til konsulentydelser nedjusteres med kr. I forbindelse med indførelse af den elektroniske ejendomsdatabase Diadem kan der ikke længere opkræves gebyrer for attester, oplysningsskemaer m.m. Udgiftstet på kr. og indtægtstet på kr. fjernes og tet opjusteres med netto kr. i og frem. Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på kr. I forbindelse med revision pr. 31/8 vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt kr. blive indarbejdet i tet. Reguleringen vedrører hovedsageligt administrationen af uddannelsesordningen og den særlige arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige, samt indsatsdelen af kontanthjælpsreformen (ekstra samtaler). Reguleringen medfører et forventet mindreforbrug på i alt kr. på området i. Midlerne er først tildelt i Kommuneaftalen juni, hvorfor det ikke er muligt at disponere over alle midlerne i indeværende år, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i vil også have udgiftseffekter i 2015 og frem. Som følge af de nye ordninger og reformer er der krav til mere systematisk opfølgning, udvikling af nye tiltag og flere virksomhedsrettede indsatser. Midlerne vil blive anvendt til en tidligere indsats i Jobbutikken, herunder indkøb af inventar og IT, opnormering af ledelsesressourcer, der kan sikre, at kommunen i højere grad opnår de bedste resultater og andre virksomhedsrettede indsatser. Center for Erhverv, Politik og Organisation forventer et samlet mindreforbrug på kr. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på lønpuljer på kr. Posterne fratrædelse i forbindelse med åremålsansættelse, jubilæumsgratialer, pensionsbidrag uden barsel og barselsudligningspuljen nedskrives. Der søges om justeringer for i alt kr., hvilke udspecificeres nedenfor: Lønpuljer søges nedjusteret med kr., svarende til det forventede mindreforbrug i. Budgettet til advokatomkostninger opjusteres med kr. til dækning af ekstraordinære advokatomkostninger til erstatningssag. Der søges kr. omplaceret fra tet til tværgående uddannelse til Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område Skoler) til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Budgettet søges opjusteret med kr. til udvikling og udarbejdelse af det nye nyhedsbrev til erhvervslivet om erhvervsindsatser i Helsingør Kommune, hvilket finansieres af en negativ tillægsbevilling på det rammestyrede område på område 823 Erhverv. Byrådets løn søges opjusteret med kr. som følge af Lov og Cirkulærebekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af medarbejder, som flyttes fra Uddannelseshuset (det rammestyrede område på område 513 Skoler). Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. Løntet søges opjusteret med kr. til finansiering af to erhvervskonsulenter i Udvikling, Kommunikation og Erhverv, som finansieres af område 823 Erhverv. Der skal i 2015 og frem indarbejdes kr. I forbindelse med opløsningen af Vækst og Viden blev det besluttet at styrke den opsøgende erhvervsindsats internt i Helsingør Kommune, herunder at oprette to nye årsværk med en lønsum på kr. inkl. pension

9 Testudvalg - april for hver af stillingerne. Disse lønmidler skal tilføres Udvikling Kommunikation og Erhverv løn pr. 1. november af de midler, der tidligere var afsat til lønninger i Vækst og Viden. Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på kr. svarende til afregning af revisionsselskabet BDO for momsscreening vedrørende årene Budgetområde 827 Tabel 2f Budgetrevision for område 827 Brand- og Redningsberedskabet Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt Korrigere t Forbrug pr Forvente t regnskab Mer/ mindreforbrug * Rammestyret område: Redningsberedskab Foreslåed e justeringe r til Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgetområde 827 Brand- og Redningsberedskabet forventer et merforbrug på kr. Center for Økonomi og Styring forventer en efterregulering på kr. fra Beredskabet. Beredskabets opkrævning af kommunens bidrag var opkrævet på baggrund af et, der fejlagtigt ikke svarede til Beredskabskommissionens vedtagne. 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for Økonomiudvalgets 6 områder 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv, 824 Puljer, 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, 826 Administration og 827 Redningsberedskabet beløber sig til i alt kr., jf. tabel 3.

10 Testudvalg - april Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivels er 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse Ansøgnin g om frigivelse Rest til frigivels er Budgetområde Erhverv Rådet for Almene Boliger Budgetområde Puljer Budgetområde Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Budgetområde Teknik, Miljø og Klima Børn, Unge og Forebyggelse Erhverv, Politik og Organisation Ejendomme Sundhed og Omsorg Udvalget i alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Der søges frigivelser for i alt kr. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Økonomiudvalgets område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 4 fordelt på udvalgets 6 områder. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til

11 Testudvalg - april Budgetområde 823, drift Funktion 823 Erhverv I alt -300 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -300 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 I Kr. Budgetområde 824 Puljer, drift Funktion Bidrag til UDK ESCO-Projekt Pulje til beskæftigelsestilskud Indefrosne mindreforbrug I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Korrektioner til I Kr. Budgetområde 825, drift Funktion Rengøring Rengøring Rengøring Ejendomsadministration og udvikling I alt 387 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 97 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 290 Korrektioner til I Kr. Budgetområde 826, drift Funktion TMK, Byggesagsgebyrer TMK, LC konsulentydelser (Råstofloven) TMK, Elektroniske ejendomsdatabase Diadem JU, LC administration af forskellige ordninger EPO, regulering lønpuljer EPO, advokatomkostninger ved erstatningssag EPO, Udannelseshuset EPO, Nyhedsbrev til erhvervslivet Korrektioner til

12 Testudvalg - april EPO, LC varetagelse af kommunale erhverv EPO, medarbejder fra Udannelseshuset EPO, Erhvervskonsulenter til Udvikling Kommunikation og Erhverv EPO, Udvikling af markedsføring ØS, Momsscreening I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer -249 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

13 Testudvalg - april Samlet revision pr. 31. august Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet revision pr. 31. august. Der er to årlige revisioner - en pr. 30. april og en pr. 31. august. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter revisionerne forslag til reguleringer af anlægstet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune Sagsfremstilling De enkelte fagudvalg har behandlet deres revision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Budgetrevisionen pr. 31. august omfatter: Beskrivelse af foreslåede justeringer til Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

14 Testudvalg - april Beskrivelse af foreslåede justeringer til Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af rammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved revisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En omplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, områder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1 viser den samlede revision pr. 31. august pr. fagudvalg: Tabel 1. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab (drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprinde-ligt Korrigeret Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindre-forbrug i.f.t opr. * Mer/ mindre-forbrug i.f.t korr. * Regule-ring ved -revision pr Teknik, Miljø- og Klima-udvalget Kultur- og Turisme-udvalget Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg Børne- og Uddannelses-udvalget Social-udvalget Beskæf-tigelses-udvalget Økonomi-udvalget I alt Servicedrift i alt Renter og låneoptag-else Finansiering Balance-forskydning I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede og kr. større end det oprindelige. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på område niveau. Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en nedjustering af det samlede nettodrifts med kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt Justering af Justering på det rammestyrede område kr. Justering på det ikke rammestyrede område kr. Justering af renter og låneoptagelse, finansiering samt balanceforskydning kr. I alt justering af kr.

15 Testudvalg - april Specifikation af de enkelte justeringer fremgår af bilag Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er kr. større end oprindeligt og kr. mindre end korrigeret, jf. tabel 3. I det oprindelige indgik en bufferpulje til servicedrift på kr. Denne pulje blev fjernet i revisionen pr. 30.4, så det reelle forventede merforbrug er på den baggrund kr., jf. tabel 3. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer en foreløbig stigning i kommunens terede servicedriftsudgifter i med kr. Tabel 3. Oversigt over mer-/mindreforbug i forhold til oprindeligt på servicedrift (i kr.) Oprindeligt servicedrift, inkl. Bufferpulje Oprindeligt servicedrift, ekskl. Bufferpulje Forventet forbrug i på servicedrift Forventet merforbrug ift. servicedrift ekskl. bufferpulje Forklaring: Merforbrug skoler Merforbrug ældreområdet Merforbrug Park og Vej herunder kollektiv trafik Merforbrug puljer Merforbrug Psykiatri og Handicap Merforbrug Hjælpemiddelområdet Merforbrug administration Mindreforbrug daginstitutionsområdet Mindreforbrug øvrige I alt merforbrug ift. Servicedriftsrammen *Merforbrug +, Mindreforbrug Anlæg Det korrigerede anlægs pr. 31. august, som er opgjort i forbindelse med revisionen, fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Oversigt over forbrug, forventet regnskabsresultat, forventet overførsel fra til 2015 og forventet rest der tilfalder kassebeholdningen. Årets priser, netto i kr. Oprinde-ligt Korri-geret Forbrug pr Forventet regnskab Regule-ring ved -revision pr Forvent-et anlægs-over-førsel fra til 2015 Tilfalder kassen ved regn-skabs-afslut-ningen Udvalg Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur og Turismeudvalget Sundhed, Idræts og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelses-udvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt Pr. 31. august er der opgjort et nettoforbrug på kr. Der er således et rest på kr. svarende til 70,6 pct. af det samlede korrigerede anlægs for på kr. Der forventes et samlet forbrug i på kr. Dette svarer til, at der vil blive anvendt kr. i de sidste 4 måneder af kr. forventes søgt overført til 2015, og kr. forventes lagt i kommunekassen ved regnskabsafslutningen. For uddybning af anlægsoverførsler se bilag 2.

16 Testudvalg - april Budgetrevisionen pr. 31. august medfører en opjustering af det samlede anlægs med kr., jf. tabel 4 ovenfor. Dertil kommer, at låneoptagelsen i søges opjusteret med kr., da tillægsbevillingen på samme beløb til projekt Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og 3 under Økonomiudvalget er låneberettiget. De kr. er fremrykket fra 2015 til, og tillægsbevillingen er derfor udgiftsneutral mellem årerne. Se også specificeret oversigt over justeringer i økonomiafsnit. Uddybning af tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilag Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra /2015. Mindreforbrug op til 6 pct. overføres automatisk til det efterfølgende år og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige revisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i revisionen. Ansøgning om frigivelse til revisionen pr. 31. august for udvalgenes områder beløber sig til i alt kr., jf. bilag 3. Af de kr. vedrører de kr. frigivelser, som kan karakteriseres som uomgængelige. Dvs. aktiviteter, hvor kommunen er bundet af kontrakter, videreførsel af igangværende projekter eller lignende. Følgende frigivelser kan karakteriseres som uomgængelige: Tabel 5. Uomgængelige frigivelser (1.000 kr.) Budgetområde 204 Park og Vej Overvågning af signalanlæg 148 Budgetområde 309 Kulturen Museerne, ansættelse af ny inspektør 150 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt, Nordsjælland Håndbold 100 Budgetområde 513 Folkeskoler- og specialskoler 10. klasse skolen, PC"ere til elevudlån 130 Hellebækskolen, reinvestering af meget nedslidte PC"ere 209 Tikøb Skole, indkøb og udskiftning af nedslidte elev PC"ere 100 Ungdomsskolen, ny bus 538 Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Tikøb Familiehus, istandsættelse af udestue efter politisk beslutning om en småbørns stue pr Budgetområde 621 Sundhed Genoptræning, merforbrug i 2013 på færdigbehandlede på hospitalerne og ophold på hospice 575 Budgetområde 722 Beskæftigelse Integrationsrådet, valg til integrationsrådet, mindreforbrug Budgetområde 826 Administration TMK, midlertidig ansættelse af medarbejder på landzone området 400 SO, ekstraordinære udgifter til løn og feriepenge ifm. Opsigelser og barsel 140 SO, udbetaling af engangstillæg og arbejdsmiljøtillæg 160 EPO, trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer 750

17 Testudvalg - april EPO, implementering af grafisk profil 170 I alt Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være negativt i forhold til servicedriftsrammen, da forbruget forventes at overstige det oprindelige med kr. Det anbefales derfor, at det alene er de uomgængelige frigivelser, der imødekommes, således, at der frigives kr. Herudover anbefales det, at kr. søges frigivet til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem, og at driftsmidlerne søges omplaceret fra drift til anlæg. For uddybning heraf se bilag 2. Samlet set vil de uomgængelige frigivelser på kr. forøge kommunens samlede forbrug, således at serviceudgifterne i regnskab forventes af udgøre kr., hvilket er kr. mere end det oprindelige. Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. område, mens bilag 4 viser alle ansøgninger om frigivelse. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte rammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på områderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige revisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til revisionen pr. 31. august ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem områderne. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 6. Bilag 5 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 6. Driftsreguleringer på udvalgenes område Årets priser, netto i kr. Budgetområde Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima Park og Vej Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Folkeskoler- og specialskoler UU Øresund -70 Regulering ved revision pr

18 Testudvalg - april Dagpleje og daginstitutioner Udsatte børn Socialudvalget Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service Rammestyret -600 Ikke rammestyret Sundhed 458 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Ikke rammestyret Økonomiudvalget Erhverv Puljer Rammestyret Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring Administration Redningsberedskabet 0 Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt *) hvor intet andet er angivet, er reguleringerne på det rammestyrede område 2. Anlæg Budgetrevisionen medfører en samlet tillægsbevilling på kr., jf. tabel 7. Dertil kommer, at låneoptagelsen søges opjusteret med kr. Bilag 6 viser en specifikation af de samlede reguleringer på udvalgenes område. Tabel 7. Reguleringer til anlæg Årets priser, netto i kr. Regulering ved revision pr Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem 350 Økonomiudvalget Lystbådehavne Renoveringsplan, Nordhavnen fase 2 og Ejendomme og Bygningsforbedring

19 Testudvalg - april Kommunens Arkiv Prøvestenen 250 Fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg I alt Heraf tillægsbevillinger der tilfalder kassen Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 250 Heraf tillægsbevillinger finansieret af indefrosne midler og drifts 350 Heraf tillægsbevillinger Lånefinansieret (udgiftsneutral fremrykning fra 2015) Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til det ikke rammestyrede område, jf. tabel 6. at der gives en negativ tillægsbevilling af balanceforskydning på kr., jf. tabel 6. at der gives en positiv tillægsbevilling til anlæg på kr. at de positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt kr., frigives, jf. tabel 7. at låneoptagelsen til anlæg opskrives med kr., jf. tabel 7. at der frigives uomgængelige indefrosne midler på kr., jf. tabel 5. at der frigives kr. på område 309 til renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem og at disse midler omplaceres til anlæg. at udgiftsneutrale tekniske omplaceringer til revisionen pr. 31.8, som har effekt for godkendes og indarbejdes i det vedtagne Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

20 Testudvalg - april Bilagsliste 1. Budgetrevision pr. 31 august - økonomiudvalget 1. Bilag 1 - ansøgninger om frigivelser (102119/14) 2. Samlet revision pr. 31. august 1. Bilag 1 - Specifikation pr. område til dagsordenspunkt pr pdf (102041/14) 2. Bilag 2 - bemærkninger og tabeller pr. område.pdf (104936/14) 3. Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. område.pdf (104945/14) 4. Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (57 sider) (101114/14) 5. Bilag 5 - Oversigt over driftsreguleringer pr. område og udvalg..pdf (102042/14) 6. Bilag 6 - Ansøgninger om tillægsbevillinger til anlæg (102074/14)

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 14.10. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 30.09. Nyhedsbrevet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere