Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095"

Transkript

1 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr Årsrapport 2011

2 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent ybegrænset finansiel risiko yeffektiv kapitalstyring ybegrænset toplinjevækst yprofitabel vækst i nævnte rækkefølge yhøjt nettoresultat ystort aktietilbagekøbsprogram yingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne Læs mere om Topdanmarks equity story på Aktieprofil.

3 INDHOLD Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt 2 Nøgletal 3 Ledelsesberetning 14 - Revisionsudvalg 15 - Aflønning 16 Ledelsens hverv Påtegninger 17 Ledelsespåtegning 18 Intern revisions erklæringer 19 Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab Koncern 20 Resultatopgørelse 21 Totalindkomstopgørelse 22 Aktiver 23 Passiver 24 Egenkapitalopgørelse 25 Noter 37 - Anvendt regnskabspraksis Moderselskabet 45 Resultatopgørelse 45 Totalindkomstopgørelse 46 Balance 47 Egenkapitalopgørelse 48 Noter 49 - Anvendt regnskabspraksis Topdanmark Liv Holding A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr Internet: Side 1

4 FEMÅRSOVERSIGT Mio. kr LIVSFORSIKRING Præmier Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING SKADEFORSIKRING Bruttopræmieindtægter* Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Skat ÅRETS RESULTAT Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt NØGLETAL - TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 2,3% -11,1% 11,4% 7,4% 1,4% - egenkapital 1,4% -0,7% 6,5% 4,9% 4,9% - kundemidler 2,8% -12,7% 11,5% 7,1% -0,2% Afkast efter pensionsafkastskat 2,1% -9,3% 9,9% 6,6% 1,4% - kundemidler 2,5% -10,5% 10,0% 6,4% -0,1% Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 6,2% 7,0% 8,6% 8,2% 9,1% Omkostningsprocent af hensættelser 1,2% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% Omkostninger pr. forsikret (kroner) Omkostningsresultat -0,09% -0,33% -0,24% -0,11% -0,12% Forsikringsrisikoresultat -0,05% 0,15% 0,29% 0,24% 0,06% Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 7,4% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% Ejerkapitalgrad 5,5% 5,7% 6,2% 10,5% 11,4% Overdækningsgrad 1,2% 1,1% 1,9% 6,0% 6,6% Solvensdækning 137% 131% 155% 269% 268% Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 1,9% -1,2% 29,4% 31,8% 9,6% Egenkapitalforrentning efter skat 1,1% -1,0% 22,6% 24,6% 7,7% Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 1,4% -13,3% 10,1% 4,7% -1,0% Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 6,5% 7,1% 6,4% 8,9% 8,6% SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING - KONCERNEN Bruttoerstatningsprocent 98,5 77,8 71,8 85,3 89,5 Nettogenforsikringsprocent 1,4 1,4 0,5 1,2-1,5 Skadeforløb 99,9 79,2 72,3 86,5 88,0 Bruttoomkostningsprocent 5,8 6,2 6,4 7,3 8,1 Combined ratio 105,7 85,4 78,7 93,8 96,1 Operating ratio 104,7 84,4 78,2 93,4 95,6 Relativt afløbsresultat i procent -1,7 4,3 7,6 1,6-3,4 * Før fradrag af bonus og præmierabatter Side 2

5 LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG RESULTAT I HOVEDTAL Topdanmark Livsforsikring koncernen (Topdanmark Liv) består af Topdanmark Liv Holding A/S og dettes datterselskaber Topdanmark Livsforsikring A/S (Liv I) og Topdanmark Livsforsikring V A/S (Liv V). Derudover består koncernen af Liv I og Liv V s fællesejede selskab, Topdanmark Livsforsikring II A/S (Liv II) og Liv I s datterselskaber: Topdanmark Livsforsikring III A/S (Liv III), Nykredit Livsforsikring A/S (Nykredit Liv) samt Topdanmark Link Livsforsikring A/S (Topdanmark Link). Salget af livs- og pensionsforsikringer foregår gennem Topdanmark Forsikrings salgskorps, gennem samarbejdspartnere, herunder banker og realkreditinstitutter, gennem forsikringsmæglere og gennem Topdanmark Livs eget salgskorps. Resultatet før beregnet skat m.m. af aktiviteterne i livsforsikring blev et overskud i 2011 på 185 mio. kr. mod et overskud på 401 mio. kr. i Resultat af syge- og ulykkesforsikring udviste samtidig et overskud på 85 mio. kr. mod et overskud på 83 mio. kr. i Efter beregnet skat blev resultatet et overskud på 210 mio. kr. mod 363 mio. kr. i Skyggekontoen udgør ved udgangen af mio. kr. Resultatet i 2011 var påvirket af: Egenkapitalens investeringsafkast var i ,9 % i Liv I og 4,7 % i Liv V. Afkastet af egenkapitalen indeholder ikke afkast af aktier og instrumenter til afdækning af garantiforpligtelser. Der er konstateret negativt realiseret resultat i rentegrupperne i Liv I, hvilket bevirker at risikoforrentning på 102 mio. kr. ikke kan indtægtsføres i 2011 men føres på skyggekonto. Yderligere utilstrækkelige realiserede resultater i omkostnings- og risikogrupperne bevirker yderligere henførelse til skyggekonto på 10 mio. kr. Det realiserede resultat i Liv V har været tilstrækkeligt til at indtægtsføre risikotillæg på 59 mio. kr. Der henføres alene 2 mio. kr. til skyggekonto som følge af negativt realiseret resultat i risikogruppe vedrørende livrenter. Syge- og ulykkesforsikring udviste et overskud før investeringsafkast på 24 mio. kr., inklusiv 25 mio. kr. der skyldes afløbstab på tidligere skadeår. Efter investeringsafkast udgjorde overskuddet 85 mio. kr. Det samlede investeringsafkast udgjorde i mio. kr. mod et afkast i 2010 på mio. kr. Bruttopræmierne faldt med 2,7 % til mio. kr. Resultat Mio. kr. Liv I Liv V Holding Koncern Liv I Liv V Holding Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Syge- og ulykkesforsikring inkl. døtre Resultat før beregnet skat m.m Beregnet skat Resultat Skyggekonto Side 3

6 LIV- OG PENSIONSMARKEDET har for liv- og pensionsmarkedet været karakteriseret ved store krav til nyudvikling og brug af ressourcer grundet ny lovgivning, skærpet konkurrence og indførelse af kursværn. Efter en lang årrække med stadigt stigende pensionsindbetalinger har markedet efter 2009 været kendetegnet ved reducerede pensionsindbetalinger. Det skyldes først og fremmest eftervirkningerne af de regler, der blev indført i 2009; det såkaldte kr. s-loft, som begrænser fradragsmulighederne for indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter. De faldende indbetalinger har skærpet konkurrencen i markedet og har bl.a. resulteret i større fokus på omkostninger, produkttilpasninger m.v. Med virkning fra 1. januar 2012 halveres fradragsmulighederne ydermere til kr. ved indbetaling på ratepensioner og ophørende livrenter. Der har været øget fokus på omkostninger som følge af branchens eget åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativ; omkostningsmåleren, som kommercielle selskaber har påtaget sig at offentliggøre på selskabernes hjemmeside fra 1. juli Den øgede fokus på omkostningssiden har resulteret i, at flere selskaber har sænket de indirekte omkostninger på pensionsordninger. Endvidere har enkelte selskaber lanceret index-puljer, der kendetegner sig ved et lavt omkostningsniveau bl.a. som følge af, at disse puljer i modsætning til de gængse investeringspuljer ikke er undergivet en egentlig aktiv formueforvaltning. Konkurrencesituationen mellem forsikringsmæglere og forsikringsselskaber er blevet skærpet bl.a. som følge af en ændring af reglerne om forsikringsformidling. Forsikringsselskaber må ikke længere yde forsikringsmæglere provision regler, der som følge af en række overgangsregler er blevet implementeret fuldt ud pr. 1. juli I lyset af denne regulering, har grænserne for det mæglerbetjente marked rykket sig fra i udgangspunktet at være koncentreret om store og mellemstore firmapensionsordninger til i højere grad også at omfatte mindre pensionsordninger, som tidligere ikke i nævneværdig grad har været mæglerbetjente. På samme tid har der vist sig en tendens til, at de største firmapensionsordninger i markedet lader sig betjene direkte af pensionsselskaberne uden brug af forsikringsmæglere til løbende servicering af ordninger. I de forgangne år har pensionsmarkedet også været præget af det fortsatte lave renteniveau, der naturligvis har påvirket afkastet på pensionsopsparing. Desuden har det lave renteniveau som et blandt flere elementer været medvirkende årsag til, at en række selskaber i 2011 har været nødsaget til at sænke kontorenterne i gennemsnitrentemiljøet til et historisk lavt niveau. Nye markeder er kommet til. VIP-rådgivning og i særdeleshed seniorrådgivning er et voksende segment. I takt med de faldende pensionsindbetalinger har der været større fokus på pensionsplanlægning herunder pleje af eksisterende opsparing. Samlet set vurderes det, at de samlede indbetalinger til pensioner i 2011 i bedste fald er uændret i forhold til Solvens II I branchen er der også i 2011 blevet arbejdet intensivt på at kunne leve op til EU s fremtidige fælles regler om risikobaseret kapitalbehov for liv- og pensionsselskaber, Solvens II. I 2011 har arbejdet været præget af stor usikkerhed omkring tidsplanen for implementering af Solvens II, idet EU- Kommissionen i januar 2011 præsenterede et nyt direktivforslag det såkaldte Omnibus II-direktivforslag. Direktivforslaget lægger op til lange overgangsregler for centrale dele af Solvens II-reglerne. Direktivforslaget er endnu ikke vedtaget. Da meget tyder på, at der vil ske en udskydelse af Solvens II til 1. januar 2014, har Topdanmark revurderet planen for implementering til Solvens II, men vil også i 2012 fortsætte det intensive arbejde på implementeringen af Solvens II-reglerne. Kontribution Ved årsskiftet trådte der en ny kontributionsbekendtgørelse i kraft har således været året, hvor liv- og pensionsselskaberne for første gang skulle opdele kunder med gennemsnitsrenteprodukter i grupper, bestående af pensioner og pensionsforsikringer, som i høj grad har identiske vilkår hvad angår rente, risiko og omkostninger. Formålet er at gøre det mere klart for kunderne, hvem de er solidariske med samt at sikre, at bonus bliver fordelt rimeligt mellem kunderne alt efter, hvor meget de hver især har bidraget. En afledt og måske mindre hensigtsmæssig - konsekvens af de nye regler er dog, at kompleksiteten i såvel produkternes virkemåde som kravene til kundeinformation er øget. Det har i høj grad stillet krav om øgede administrative Side 4

7 ressourcer både i det forgangne år men også fremadrettet. Pensionsafkastbeskatning Pensionsafkastbeskatningsreglerne blev ændret pr. 1. januar 2010 og gik fra at være en skat, der blev beregnet og afregnet på selskabsniveau til, at selskaberne i dag beregner og afregner skatten på kundeniveau af den enkelte kundes rente/afkast. I 2011 har selskaberne for første gang afregnet og indberettet pensionsafkastskat på kundeniveau. Åbenhed og gennemsigtighed Øget åbenhed og gennemsigtighed har også i 2011 præget arbejdet i liv- og pensionsselskaberne. I løbet af 2011 har alle kommercielle pensionsselskaber offentliggjort en omkostningsmåler på deres hjemmeside. Topdanmark var med fra start og offentliggjorde den 1. juli 2011 en omkostningsmåler. Omkostningsmåleren er et led i branchens målsætning om at sikre fuld åbenhed om omkostninger, således at det bliver nemmere for kunderne at sammenligne priserne mellem selskaberne. Kursværn Udviklingen på de finansielle markeder med aktiekursfald og faldende renteniveau har medført, at flere liv- og pensionsselskaber har indført kursværn i løbet af efteråret Kursværn er en midlertidig foranstaltning i perioder, hvor markedsværdien af kundernes aktiver er lavere end summen af kundernes depoter, og tjener alene det formål, at der sker en korrekt opgørelse af tilbagekøbsværdien for kunder, der vil ud af ordningen før tid. Hvis en kunde vil ud af en pensionsordning før tid, indgår kursværnet i opgørelsen af forsikringens tilbagekøbsværdi, således at kunden ikke får nogen af de tilbageblivende kunders midler med sig. Kursværn gælder kun gennemsnitsrentepensionsprodukter og fradrages ydermere ikke ved pensionering, dødsfald og invaliditet. YDERLIGERE INDSATSER I TOPDANMARK LIVSFORSIKRING I 2011 Justeret rentekurve Finanstilsynet har i december 2011 givet forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser mulighed for at anvende en ny landespændsjusteret rentekurve, hvor spændet mellem danske og tyske nulkuponrenter indregnes med et 12 måneders glidende gennemsnit. Behovet for den tekniske ændring af diskonteringsrentekurven skal ses i sammenhæng med den seneste tids unormale finansielle markedsforhold, der blandt andet giver sig udslag i et generelt lavt renteniveau, faldende danske renter relativt til tyske, manglende likviditet i markedet og større volatilitet. Beslutningen om anvendelse af den nye landespændsjusterede rentekurve er bindende frem til Solvens II træder i kraft. Topdanmark Liv har valgt at benytte denne rentekurve. Anvendelsen af den nye rentekurve har medført en reduktion i de samlede livsforsikringshensættelser på 215 mio. kr. Levetider Topdanmark Liv har indført ny dødelighed til brug for opgørelse af selskabets livsforsikringshensættelser til markedsværdi. Den nye dødelighed der tages i anvendelse, er en blanding af Finanstilsynets populations dødelighed og Topdanmarks egen observerede dødelighed. Endvidere tages Finanstilsynets forventede fremtidig levetidsforbedring i anvendelse. Den anvendte dødelighed er lavere end Finanstilsynets dødelighed inkl. forventede levetidsforbedringer i alle aldre frem til alder 80 år, hvorefter den er på niveau. Den forventede restlevetid for en 60-årig mand er 24 år og for en 60-årig kvinde 27 år. Hidtil blev anvendt en dødelighed, hvor levetiden var forøget med op til 5 år for mænd og op til 6,6 år for kvinder i forhold til forudsætningerne i G82 grundlaget. G82 er det tegningsgrundlag, som branchen udviklede i 1980 erne. Anvendelsen af den nye dødelighed har medført en reduktion i de samlede livsforsikringshensættelser på 139 mio. kr. Konkurrence Konkurrencen på pensionsmarkedet har aldrig været mere intens end i disse år. For at imødekomme den øgede konkurrence i markedet, har Topdanmark Liv lavet flere større tiltag i Ændring af helbredskravene ved antagelse af firmapension. Ændringerne omfattede både forenklinger i helbredskrav samt væsentlige forbedringer på en række øvrige områder. Udvikling af indehaverpension, der er et opsparingsprodukt, hvor kunden kan vælge risikodækninger efter behov. Forsikringsdækninger- Side 5

8 ne tilbydes i moduler, der gør det nemt for kunden. Indehaverpension henvender sig til gruppen af selvstændige, som det eksisterende produkt Fordelspension, der sælges via mæglerne. Det nye produkt bevirker, at Topdanmark Liv har en klart forbedret konkurrenceposition og kan sælge attraktive pensionsløsninger til små selvstændige gennem egne salgskanaler samt gennem mæglere. Indførelse af nyt koncept; Topkunde, der henvender sig til særligt attraktive mindre virksomheder og udmærker sig med konkurrencedygtige priser, dækningsgrænser, indtegningsregler mv. Tilbud til kunder med små fripolicer, hvis værdi var på kr. eller derunder. Formålet var at informere kunderne om muligheder og fordele ved at sammenlægge sådanne små ordninger med andre herunder evt. til en ordning i et andet pensionsinstitut. Små inaktive pensionsordninger er dyre i administrationsomkostninger såvel for kunde som for selskab, og derfor anså Topdanmark Liv det for at være god og ansvarlig kunderådgivning, at tage initiativ til at opfordre kunderne til at samle deres pensionsordninger. RESULTAT Årets resultat består af resultaterne i Liv I og Liv V tillagt renteresultatet i Topdanmark Liv Holding A/S. Liv I s og Liv V s resultater er opgjort i henhold til selskabernes overskudspolitik. Som følge af ny kontributionsbekendtgørelse pr. 1. januar 2011 er alle policer i Liv I og Liv V opdelt i kontributionsgrupper (rente-, risiko- og omkostningsgrupper). Ved resultatdannelsen er der beregnet et resultat pr. kontributionsgruppe, ligesom risikotillægget er beregnet pr. kontributionsgruppe. Såfremt resultatet i en kontributionsgruppe ikke er tilstrækkeligt til dækning af risikotillægget til egenkapitalen, eller såfremt der konstateres underskud i en kontributionsgruppe, er beløbet ført på skyggekonto. Det realiserede resultat for 2011 er i henhold til kontributionsbekendtgørelsen opgjort til -223 mio. kr. i Liv I og 287 mio. kr. i Liv V. Ved udgangen af 2011 udgør det samlede kollektive bonuspotentiale 540 mio. kr. svarende til en bonusgrad på 2,2 % målt i forhold til de bonusberettigede forsikringer. I Liv I henholdsvis Liv V udgør bonusgraderne 0,1 % og 6,8 % fordelt på de enkelte kontributionsgrupper i selskaberne. Det samlede resultat for 2011 blev et overskud på 270 mio. kr. før skat og et overskud på 210 mio. kr. efter skat mod et overskud efter skat på 363 mio. kr. i Ledelsens forventning til årets resultat var i halvårsrapporten 2011 et overskud efter beregnet skat i størrelsesordenen mio. kr. Forskellen til årets faktiske resultat skyldes primært dårligere investeringsresultat end forventet. Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 185 mio. kr. i 2011 mod et overskud på 401 mio. kr. i Resultatet kan henføres til følgende hovedposter: investeringsafkast, risikotillæg og skyggekonto samt resultat af forsikringer udenfor kontribution i Liv I og Liv V. Investeringsafkast af egenkapitalen i 2011 blev 105 mio. kr. mod 91 mio. kr. i Opkrævet risikotillæg udgør 178 mio. kr. og som følge af utilstrækkeligt realiseret resultat overføres 109 mio. kr. til skyggekonto til senere indtægtsførsel. Herudover er der henført 5 mio. kr. til skyggekonto som følge af underskud i enkelte kontributionsgrupper (rente-, omkostnings- og risikogrupper). Resultat af forsikringer udenfor kontribution i Liv I og Liv V er opgjort til 13 mio. kr. Resultatet af syge- og ulykkesforsikring blev et overskud før skat på 85 mio. kr. for 2011 mod et overskud på 83 mio. kr. for Hele syge- og ulykkesforsikringsområdet har konstateret afløbstab f.e.r. på 25 mio. kr. i 2011 mod afløbsgevinster på 20 mio. kr. i Dette skyldes primært tab på produktet tab af erhvervsevne. Erstatningsprocenten er steget fra 85,3 % i 2010 til 89,5 % i Erstatningsprocenten eksklusive afløbsresultater blev 84,0 % i 2011 mod 88,9 % i Bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til egenkapitalen. Side 6

9 Udvikling i bruttopræmier Bruttopræmierne for koncernen faldt med 2,7 % til mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i 2010, som følge af fald i løbende præmier. De løbende præmier faldt med 10,1 % fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i Faldet i præmieindtægterne skyldes hovedsagelig afgang af en enkelt stor kunde i 1. kvartal De løbende præmier, er præmier som indbetales år efter år, typisk i forbindelse med firmaaftaler, hvor firmaet løbende indbetaler på medarbejdernes pensionsordninger. Engangspræmierne udgjorde 991 mio. kr. i 2011 mod 822 mio. kr. i 2010 svarende til en stigning på 20,4 %. I denne stigning indgår overførte depoter vedrørende investeringskontrakter, der som følge af de ændrede fradragsregler for ratepensioner har fået tilknyttet livrentedækning og dermed skiftet status til forsikringskontrakter. Beløbene har ikke tidligere været indtægtsført som præmier, men indgået direkte i balancen. På markedsrentebaseret pensionsopsparing er der i 2011 konstateret en fremgang i præmierne. Løbende præmier udviste en stigning på 2,9 % fra 506 mio. kr. i 2010 til 520 mio. kr. i Engangspræmier udgjorde derimod 667 mio. kr. i 2011 mod 381 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 75,0 %. Andelen af nysalg, der går til markedsrentebaseret opsparing, udgjorde 52,6 % i På de investeringskontrakter, hvor indbetalingerne ikke indgår i præmieindtægterne, men posteres direkte på balancen, har Topdanmark Liv haft tilbagegang. Løbende betalinger faldt fra 53 mio. kr. i 2010 til 34 mio. kr. i 2011 svarende til et fald på 36,4 % og engangsindskud faldt fra 69 mio. kr. i 2010 til 25 mio. kr. i 2011, svarende til et fald på 63,7 %. Forskydningen mellem forsikrings- og investeringskontrakter skyldes som anført omtegning mellem forsikrings- og investeringskontrakter. De samlede indbetalinger til pensionsordninger inklusive investeringskontrakter i Topdanmark Liv er således faldet fra mio. kr. i 2010 til mio. kr. i 2011 svarende til 4,4 %. I 2011 udgjorde 61 mio. kr. af præmieindtægten og 4 mio. kr. indbetalinger på investeringskontrakter overførsler fra andre koncernselskaber mod henholdsvis 54 mio. kr. og 6 mio. kr. i Bruttopræmieindtægterne i syge- og ulykkesforsikring er i 2011 faldet med 2,6 % og udgør efter bonus 552 mio. kr. mod 567 mio. kr. i INVESTERINGSVIRKSOMHED Afkastet i 2011 blev kraftigt påvirket af finanskrisens efterdønninger. Den ekspansive finanspolitik som har fulgt finanskrisens fald i BNP, har ført til, at en række lande har opbygget uholdbare statsgældsniveauer. Hvad der ved indgangen til 2011 syntes at være alvorlige økonomiske udfordringer i enkelte mindre europæiske lande endte ved årets afslutning med at være en omfattende gældskrise. Statsgælden i store lande som Italien, Spanien og mindre udtalt i bl.a. Frankrig blev mærket af et kraftigt forøget rentespænd til Tyskland. Rentebyrden på nye lån blev i en række lande så høj, at uændret gældsætning ikke var mulig og regeringerne blev nødt til at gennemføre markante finanspolitiske opstramninger i form af krisepakker. Den eskalerende gældskrise og de deraf afledte svage udsigter for den økonomiske vækst førte i løbet af 2011 til generelt stigende risikopræmier, der dog mod slutningen af året faldt noget tilbage. Samlet set blev 2011 et investeringsmæssigt svagt år for europæiske aktiver når der ses bort fra rentebærende fordringer af fortsat høj kreditkvalitet. Investeringsresultatet i Topdanmark Liv blev i 2011 svagt for de grupper, der ikke er knyttet til høje garantier. Topdanmark Livsforsikring A/S (Liv I) Liv I har kunder, som er indtegnet efter 1. juli 1994 og der er ydelsesgarantier på 2,5 % og lavere. Al tegning af ny forretning med ydelsesgarantier foregår gennem dette selskab, således at nye kunder ikke kommer til at deltage i finansieringen af tidligere udstedte ydelsesgarantier på 4,5 %. Dette gør det muligt at føre en investeringspolitik med en relativ højere aktieandel i Liv I. Det er forventningen, at disse kunder herved opnår et højere afkast over tid. Afkastet af kundernes opsparing udgjorde -0,2 % før PAL. Afkastet af egenkapitalen udgjorde 4,9 %. Værdien af Liv I s investering i kapitalandele udgjorde mio. kr. ultimo året. Investeringen fordeler sig med 937 mio. kr. i danske børsnoterede kapitalandele, 68 mio. kr. i danske unoterede kapitalandele, og mio. kr. i udenlandske børsnoterede kapitalandele. Eksponeringen i udenlandske aktier efter indregning af afledte finansielle instrumenter udgjorde mio. kr. ultimo året. Side 7

10 Afkastet af aktieeksponeringen tilfalder alene livkunderne. Livkundernes aktieeksponering på tværs af rentegrupper svarer til, at kundeporteføljen i Liv I i gennemsnit ultimo året bestod af 19 % aktier. Markedsværdien af rentebærende fordringer i Liv l udgjorde mio. kr. ultimo 2011, svarende til 74 % af de samlede investeringsaktiver. Selskabet har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Topdanmark Livs ejendomsinvesteringer er primært placeret i Topdanmark Ejendom. Ejendomseksponeringen er fordelt på kundemidler og egenkapital. Eksponeringen svarer til, at 12 % af kundeporteføljen på tværs af rentegrupperne i Liv I består af ejendomme. Topdanmark Ejendom realiserede et resultat før skat på 169 mio. kr. inklusive værdiregulering og før finansielle poster svarende til et afkast på 4,9 % af den gennemsnitlige investering i ejendomme. Ejendomsporteføljen er i 2011 steget med 1,0 % i forhold til sidste år. Værdifastsættelse af ejendommene er foretaget efter finanstilsynets retningslinjer på grundlag af en gennemsnitlig afkastprocent på 5,7. Udlejningsprocenten udgjorde 91,2 ved årsskiftet. Ejendomsporteføljen består primært af kontorejendomme, hvoraf størstedelen er beliggende i hovedstadsområdet. Boliginvesteringer udgør 15 % af porteføljen. Topdanmark Livsforsikring V A/S (Liv V) Alle ordninger indtegnet før 1. juli 1994 og som indeholder ydelser baseret på en 4,5 % opgørelsesrente er placeret i Liv V. Investeringspolitikken i dette selskab har fokus på en effektiv afdækning af renterisikoen i selskabet. Afkastet af kundernes opsparing udgjorde 11,2 % før PAL. Afkastet af egenkapitalen udgjorde 4,7 %. Værdien af Liv V s investering i kapitalandele udgjorde 946 mio. kr. ultimo året. Investeringen fordeler sig med 255 mio. kr. i danske børsnoterede kapitalandele, og 509 mio. kr. i udenlandske børsnoterede kapitalandele. Eksponeringen i udenlandske kapitalandele er ligesom i Liv I tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Den udenlandske aktieeksponering, efter indregning af finansielle in- strumenter, udgjorde 794 mio. kr. ultimo året. Afkastet af aktieeksponeringen tilfalder som i Liv I alene livkunderne. I Liv V svarer livkundernes aktieeksponering til, at 8 % af porteføljen er placeret i aktier. Markedsværdien af rentebærende fordringer i Liv V udgjorde mio. kr. ultimo 2011, svarende til 81 % af de samlede investeringsaktiver. Selskabet har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Investeringen i ejendomme er også i Liv V placeret i Topdanmark Ejendom. Liv V s andel svarer til, at livkundernes eksponeringen i ejendomme udgør 14 % af Liv V s portefølje. Depotrente i 2011 og 2012 Den 31. oktober 2008 blev der indgået aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring og Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Et centralt element i aftalen er, at bonuspolitikken og fastlæggelse af bonusrenter skal tilrettelægges, så selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Aftalen om finansiel stabilitet blev forlænget ultimo 2010, og forlængelsen er ikke tidsbegrænset, da der er enighed om, at aftalen sikrer en hensigtsmæssig overgang til de nye Solvens II regler på pensionsområdet. Aftalen har haft indflydelse på beslutningen omkring fastsættelse og ændring af depotrenter i Topdanmark. Depotrenten i Liv I blev pr. 1. december 2011 nedsat fra 3,25 % før PAL til 2,25 % før PAL, og denne sats fastholdes indtil videre i Depotrenten i Liv V er indtil videre fastholdt på 4,35 % før PAL. Depotrenten er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder viser sig anderledes end forventet. Fra markedsafkast til depotrente Som et led i branchens bestræbelser på at skabe større åbenhed og gennemsigtighed, og derved øge forståelsen for gennemsnitsrenteprodukternes udjævnende egenskaber, offentliggør Topdanmark Liv sammenhængen fra markedsafkast til depotrente. Side 8

11 Fra markedsrente til depotrente Liv I Rentegruppe 1 og og Opr. 2% grundlag Opr. 3% grundlag Vægtet [1%-2%] Vægtet ]2%-3%] Vægtet ]3%-4%] Vægtet ]4%-5%[ Vægtet 5% Årets afkast af kundernes investeringer (før skat og investeringsomkostninger) 7,4 0,1 0,4 10,9 7,5 5,9 11,6 11,9 11,1 Investeringskomkostninger -0,3-0,4-0,4-0,4-0,9-0,7-0,5-0,5-0,5 Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -0,4 0,0-0,2-2,5 0,4-2,3-4,9-5,5 3,6 Pensionsafkastskat (kollektiv) -0,7 0,6 0,6-1,4-0,1 0,1-0,8-0,8-0,7 Investeringafkast efter PAL samt ændring af forsikringsforpligtelser 6,0 0,3 0,4 6,6 6,9 3,0 5,4 5,1 13,4 Risikoforrentning (inkl. evt. ovf. fra tidligere år) -1,4 0,0 0,0-0,6-1,1-0,8-0,7-0,6-0,5 Under-/overskud på omkostninger og risiko 0,1 0,1 Overført til/fra kollektivt bonuspotentiale -0,7 0,8 0,0-2,8 0,4 2,7-0,5-0,7-5,2 Overført til/fra individuelle bonuspotentialer -1,1 2,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige reguleringer -0,3 0,0-0,1-0,3-1,9-0,5 0,1 0,5-3,4 Depotrente før individuel pal 2,6 3,2 3,2 3,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Liv V Kursværn Udviklingen på de finansielle markeder med aktiekursfald og faldende renteniveau betød, at det kollektive bonuspotentiale i rentegrupperne i Liv I blev opbrugt i 2011 ligesom det blev nødvendigt at trække på de individuelle bonuspotentialer på fripoliceydelser. Som en konsekvens af trækket på de individuelle bonuspotentialer på fripoliceydelser blev der i 2011 indført kursværn i Liv I. Træk på de individuelle bonuspotentialer skal reetableres, før aktionærerne igen kan indtægtsføre risikotillæg. Indtil da vil risikotillæg blive overført til skyggekontoen til senere indtægtsførsel. Kursværnet beregnes og reguleres en gang om måneden. Senest opgjorte kursværn (med virkning fra 9. februar 2012) udgør 1,0 % i rentegruppe 1 og 9 (oprindelige grundlagsrenter på 1 og 2 %) og 2,0 % i rentegruppe 2 (oprindelige grundlagsrenter på 3 %). Der er ikke og har ikke været indført kursværn i Liv V. I Liv V er det kollektive bonuspotentiale forøget med 79 mio. kr. til 516 mio. kr. Herudover er der i Liv V individuelle bonuspotentialer på fripoliceydelser på 78 mio. kr. RISIKOFORHOLD Forsikringsmæssige risici Topdanmark Livs største forsikringsmæssige risikoområder er epidemier, terror, forøgede levetider og tab af erhvervsevne. Risikoen ved erstatninger ved tab af erhvervsevne er delvis afdækket gennem genforsikring, således at enkeltrisici over 4 mio. kr. dækkes. Merudgifter som følge af længere levetider eller som følge af en permanent ændring i invalidehyppighederne vil være dækket af kollektive og individuelle bonuspotentialer. Udgifter som følge af epidemier eller terror, som ikke dækkes af genforsikring, kan delvis dækkes af risikogruppens kollektive bonus. Den resterende del rammer årets resultat og dermed egenkapitalen. Tab på forsikringer ved tab af erhvervsevne tegnet som syge- og ulykkesforsikring, som ikke dækkes af genforsikring, rammer årets resultat og dermed egenkapitalen. Finansielle risici Målsætning og risikoprofil for kunder og for egenkapital er meget forskellig. For at sikre så høj grad af uafhængighed som muligt mellem kundernes langsigtede investeringsinteresser og ejernes noget kortere horisont er der med virkning primo 2011 etableret en fund of funds administration. Fund of funds strukturen sikrer, at kunder såvel som egenkapital kan høste stordriftsfordelene ved en fælles investeringsadministration uden at blive afhængig af, at der løbende er sammenfaldende risikoappetit blandt dem, der indgår i fællesskabet. Topdanmark Liv ændrede allerede med virkning fra 1998 bonusregulativ, således at bonus, som tilskrives den enkelte police, medgår til dækning af de samlede ydelsesgarantier frem til udløb. Tidligere blev bonus anvendt til opskrivning af garantierne, mens bonus, der er tilskrevet fra og med 1998, er opsamlet på den enkelte ordning og anvendes på pensioneringstidspunktet til køb af yderligere forsikringsydelse. Side 9

12 Investeringspolitik Investeringspolitikken for henholdsvis livsforsikringshensættelserne opdelt i rentegrupper, for egenkapitalen og for hensættelser til syge- og ulykkesforsikringer er defineret separat. Herved opnås en større grad af præcision i forhold til målsætningerne for de endelige ejere af midlerne - på den ene side de kunder, der sparer op i livselskaberne og på den anden side egenkapitalen. Blandt de markante forskelle i porteføljerne er, at kun pensionskunderne er eksponeret mod aktier, aktierelaterede investeringer og evt. instrumenter, der er øremærket til afdækning af renterisikoen på ydelsesgarantier. Afkastet af pensionskundernes opsparing kan derfor adskille sig væsentligt fra afkastet af de øvrige midler, der forvaltes i selskabet. Egenkapitalen vil alene blive påvirket af tab på aktier m.m., hvis disse bliver af en sådan størrelse, at de ikke kan dækkes via de kollektive og de individuelle bonuspotentialer. Topdanmark Livsforsikring A/S (Liv I) I Liv I har alle kunder lave ydelsesgarantier og er opdelt i 3 rentegrupper med ordninger etableret på hhv. 2,5 %, 1,5 % og 0,5 % opgørelsesrente. Selskabets investeringspolitik er rettet mod en høj værditilvækst på langt sigt og porteføljesammensætningen er derfor for alle rentegrupper karakteriseret ved en ganske høj aktieandel. Rentefølsomheden efter pensionsafkastbeskatning - opgjort som en ændring i kursværdien ved en renteændring på 1 pct.point - udgjorde hhv. 22, 59 og 2 mio. kr. i rentegrupperne mens den for egenkapitalen efter selskabsskat udgjorde 18 mio. kr. Valutakursrisikoen efter pensionsafkastbeskatning og selskabsskat udgjorde i rentegrupperne hhv. 5, 6 og 0,2 mio. kr p.a., opgjort efter value-at-risk metoden som størrelsen af det tab, der med en sandsynlighed på 97,5 % ikke vil blive overskredet. For egenkapitalen var det tilsvarende tal 3. Både rente- og valutaeksponering er forholdsmæssigt fordelt på kundemidler og egenkapital. Topdanmark Livsforsikring V A/S (Liv V) I Liv V har en væsentlig del af kundernes opsparing en høj ydelsesgaranti (4,5 %). Her er målet for investeringspolitikken at sikre selskabets evne til at honorere disse garantier. Porteføljen i Liv V har en lav aktieandel og en betydelig rentefølsomhed, præget af behovet for afdækning af de udstedte garantier. Renterisikoen i de enkelte rentegrupper i Liv V er afdækket via en investering i renteoptioner - EURO CMS-floors med en strike-rente på 5 % til afdækning af ydelsesgarantierne. Værdien af renteoptionerne, der alene er allokeret til livkunderne, er særdeles følsom for bevægelser i renten, idet værdien alt andet lige vil vokse med ca. 563 mio. kr. efter pensionsafkastbeskatning, hvis rentekurven parallelforskydes 1 pct.point nedad. Modsat vil værdien af renteoptionerne falde med ca. 459 mio. kr. efter pensionsafkastbeskatning, hvis rentekurven parallelforskydes 1 pct.point opad. Forpligtelsen vedrørende ydelsesgarantierne stiger med ca. 689 mio. kr. ved et rentefald på 1 pct.point og falder tilsvarende med ca. 550 mio. kr. ved en rentestigning på 1 pct.point. Afdækningen har fungeret efter hensigten. Rentefølsomheden efter pensionsafkastbeskatning, men før indregning af renteoptioner øremærket til afdækning af ydelsesgarantierne, udgjorde opgjort på tværs af rentegrupperne 128 mio. kr. Egenkapitalens rentefølsomhed opgjort efter selskabsskat udgjorde 9 mio. kr. Pensionsopsparernes valutakursrisikoen efter pensionsafkastbeskatning udgjorde 19 mio. kr. mens egenkapitalens efter selskabsskat udgjorde 1 mio. kr. p.a. Risikoanalyser og stress test Til belysning af selskabernes soliditet indsendes oplysninger til Finanstilsynet med forskellige risikoscenarier dels trafiklysscenarier og dels individuel solvens. I relation til trafiklysscenarier er et selskab i grønt lys, hvis det kan modstå tab som følge af en mindre negativ ændring, opgjort blandt andet som et fald i aktiekurserne på 12 %, et fald i ejendomspriserne på 8 % og en ugunstig udvikling i den lange rente på 0,7 %. Såfremt selskabet ikke kan modstå disse tab er selskabet i rødt lys. Alle selskaber i Topdanmark Liv er med udgangen af 2011 i grønt lys, og ingen af selskaberne har i øvrigt været i rødt lys i løbet af Som supplement til de finansielle risikoanalyser er indført yderligere nøgletal til belysning af selskabernes følsomhed overfor en givet negativ udvikling i forsikringsrisiciene, dvs. ændringer i dødelighed og invaliditet, herunder hvilken effekt disse ændringer Side 10

13 vil have for egenkapitalen. Disse opgørelser viser, at alle selskaber i Topdanmark Liv kan modstå en meget negativ udvikling i forsikringsrisiciene. Til måling af det individuelle solvensbehov tager Topdanmark Liv udgangspunkt i det skemasæt, som blev anvendt ved Solvens II s prøveberegning (QIS5) i løbet af Det teoretiske udgangspunkt for QIS5 er en 200 års begivenhed (99,5 % fraktil), og tidshorisonten er et år. Modellen vil til stadighed blive tilrettet frem mod den endelige model ifølge Solvens II. Seneste ændring er indregning af landespændsrisiko efter overgang til ny landespændsjusteret diskonteringsrentekurve til brug for opgørelse af livsforsikringshensættelserne. Alle selskaber i Topdanmark Liv har tilstrækkelig basiskapital til dækning af de opgjorte individuelle solvensbehov ultimo Det største kapitalkrav opstår ultimo 2011 ved rentefald, hvor det individuelle solvensbehov udgør mio. kr. i Liv I og 668 mio. kr. i Liv V mod henholdsvis 531 mio. kr. og 889 mio. kr. ultimo Der udføres hvert kvartal følsomhedsanalyser til vurdering af model samt stødniveauer i opgørelsen af Individuel solvens. FORVENTET UDVIKLING PÅ LIVS- OG PENSI- ONSMARKEDET Det samlede liv- og pensionsmarked ventes i 2012 at blive præget af: Fortsat intens konkurrence Nyt rateloft Nye skatteregler for sundhedsforsikringer Indførelse af unisex Ny sats for pensionsafkastbeskatning Åbenhed og gennemsigtighed Udbetaling af små fripolicer uden afgift Nyt rateloft Fradragsretten for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter er med virkning fra 1. januar 2012 blevet nedsat fra kr. til kr. årligt. Loftets betydning for den samlede pensionsopsparing er endnu uvist. Da kr. s loftet blev indført i 2010 betød det, at færre end før sparer mere end kr. op på en pensionsordning. Til gengæld er efterspørgslen efter alternative produkter, der kan sikre fuld fradragsret stigende. Livsvarige livrenter er blevet mere efterspurgte i takt med at der udvikles nye produkter. Sundhedsforsikringer Nye skatteregler for sundhedsforsikringer, der er betalt helt eller delvist af arbejdsgiver betyder, at lønmodtagere fra 1. januar 2012 vil være skattepligtig af arbejdsgiverbetalt præmie. Det er uvist hvilken betydning, de nye skatteregler vil få for markedet for sundhedsforsikringer. Dog er der flere undersøgelser, der viser, at sundhedsforsikringer begrænser sygefraværet, så sundhedsforsikringen vurderes således fortsat, at være til fordel for såvel ansat som arbejdsgiver. Det er forventningen, at indførelsen af skattepligten på arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer vil reducere det samlede marked for sundhedsforsikringer. Der har fra brancheregi tidligere været udmeldinger om, at markedet som følge heraf kan blive reduceret betragteligt. Det er Topdanmark Livs vurdering, at reduktionen nok vil være i niveauet 25 %. Unisex EU-domstolen afsagde 1. marts 2011 en dom, der med virkning fra 21. december 2012 forbyder kønsafhængige præmier. Forbuddet vil bevirke, at det ikke længere vil være muligt, at anvende køn som afgørende faktor ved beregning af præmier og ydelser. EU-dommen vil få betydning for privattegnede pensionsordninger. Pensionsordninger oprettet som led i et ansættelsesforhold er allerede underlagt et forbud mod differentierede præmier på baggrund af køn. Forbuddet skal senest være implementeret på det danske pensionsmarked den 21. december 2012, og det er forventningen at tilpasningen vil kræve et ikke uvæsentligt ressourceforbrug. Det er ikke forventningen, at indførelsen af unisex præmier vil få indflydelse på størrelsen af pensionsindbetalinger i Pensionsafkastbeskatning Frem til og med 2011 har kunderne betalt 15 procent i skat af pensionsafkast. Folketinget vedtog med meget kort varsel den 22. december 2011 en ændring af de eksisterende pensionsafkastbeskatningsregler. Med virkning fra 1. januar 2012 blev satsen for beskatning af pensionsafkast således forhøjet til 15,3 procent. Der er i udgangspunktet alene lagt op til en midlertidig forhøjelse af afgiftssatsen. Skatteministeriet har lagt op til, at forhøjelsen i 2014 skal afløses af en model, der vil fjerne fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger i investeringsafkastet forud for beregningen af pensi- Side 11

14 onsafkastbeskatningen. Det er således forventningen, at der i de kommende år, vil blive behov for at foretage yderligere tilpasninger. Det er ikke forventningen, at den øgede beskatningssats vil få væsentlig indflydelse på kundernes opsparingslyst. Åbenhed og gennemsigtighed Som et led i branchens målsætning om øget åbenhed og gennemsigtighed vil alle kunder i løbet af foråret 2012 på kundeniveau få oplyst årets omkostninger i 2 nøgletal; ÅOK og ÅOP. Kunden vil blive præsenteret for nøgletallene enten i de årlige meddelelser eller på selskabets lukkede del af hjemmeside dvs. den del, hvor kunden i øvrigt kan se egne pensionsoplysninger. I 2012 vil kunderne i den individuelle information endvidere få Pensionsoverblikket et brancheinitiativ, der har til formål at styrke kundernes overblik på tværs af pensionsselskaber. Pensionsoverblikket er en standard, der giver et kort sammenligneligt overblik over seks for kunden væsentlige nøgletal. Som ÅOK og ÅOP skal kunden kunne se Pensionsoverblikket enten i de årlige meddelelser eller på hjemmesiden. Små fripolicer Branchen har i 2012 og 2013 ønsket at give kunderne mulighed for at få ryddet op i små pensionsordninger uden indbetalinger, som kunderne har oprettet i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold. En række kunder vil med fordel kunne overføre de såkaldte små fripolicer til kundens nuværende firma- eller arbejdsmarkedspensionsordning og dermed spare løbende administrationsomkostninger. I 2012 og 2013 bliver kunderne derfor tilbudt gebyrfri overførsel af små fripolicer med en værdi under kr. De nye politiske tiltag, blandt andet for at begrænse fradragsretten for indbetalinger til ratepension forventes at have en begrænsende effekt på opsparingslysten. Samtidig opleves der en stigende efterspørgsel efter andre pensionsprodukter. Alt i alt er det Topdanmark Livs forventning, at de samlede pensionsindbetalinger i 2012 ikke ventes at ville overstige indbetalingerne i Efter 2012 er det forventningen, at stigningstakten i højere grad vil følge lønudviklingen. FORVENTNINGER TIL 2012 I forbindelse med finanslovsforliget for 2012 er begrænsning af fradragsretten for ratepensioner halveret til nu at udgøre kr. Dette må alt andet lige forventes at give opbremsning i salget af ratepensioner. Til gengæld er det indtrykket, at efterspørgslen efter alternative pensionsopsparingsformer samtidig stiger, som følge af den stigende forståelse i befolkningen om nødvendigheden af selv at spare op og sørge for økonomisk råderum i pensionisttilværelsen. Dette råderum vil i mange tilfælde ikke kunne opnås, hvis der kun spares op indenfor ratepensions fradragsmuligheder. Det er forventningen at Topdanmark Liv gennem datterselskabet Nykredit Liv, der formidler livrenteprodukter i markedsrentemiljøet til Nykredits kunder, vil opleve en øget tilgang i 2012 som en direkte konsekvens af, at fradragsretten for ratepensioner er blevet halveret. Det samme er forventningen med en lignende ordning med Sydbank, om at Topdanmark Liv skal tegne livrenter til de kunder i Sydbank, der ønsker at indbetale mere end kr. årligt med skattemæssig fradragsret. Som følge af effekt af afgangen i 2011 samt usikkerhed på markederne forudsættes der i 2012 en tilbagegang i løbende præmier på 5 %. Det er på dette tidspunkt af året ikke meningsfuldt at forudsætte noget om niveauet for engangspræmier. Overskudsdannelsen i Topdanmark Liv er uændret i forhold til 2011 og består af: Investeringsafkast af egenkapitalen Risikotillæg fra hver enkelt kontributionsgruppe (rente-, risiko- og omkostningsgrupper) Resultat af Topdanmark Link Resultat af Nykredit Liv Investeringsafkast i Topdanmark Liv Holding A/S Den del af omkostningsresultatet der vedrører salg Resultat af syge- og ulykkesforretning Det er Topdanmark Livs opfattelse, at resultatprognoserne fremover efter indførelse af den nye kontributionsbekendtgørelse pr. 1. januar vil kunne variere mere end tidligere, idet især renteudviklingen har stor betydning for resultaterne i de enkelte rentegrupper. Renten påvirker både investeringsafkastet og størrelsen af hensættelserne, og resultaterne skal beregnes på mindre kontributionsgrupper frem for på et samlet selskab. Risikotillægget beregnes for hver enkelt kontributionsgruppe ud fra den fastsatte risiko i den enkelte gruppe. Det er forventningen, at stort set hele risikotillægget kan indtægtsføres i 2012, og at der yder- Side 12

15 mere kan afdrages omkring halvdelen af den i 2011 oparbejdede skyggekonto. For syge- og ulykkesforretningen er det forventningen, at combined ratio vil ligge i niveauet 95 svarende til et overskud før skat på omkring 70 mio. kr. Under ovennævnte forudsætninger er forventningen at overskud efter skat i Topdanmark Liv Holding A/S vil være i størrelsesordenen mio. kr. Der er fra regnskabsårets slutning til i dag ikke indtrådt hændelser af væsentlig betydning for regnskabet udover de i beretningen omtalte. Side 13

16 Revisionsudvalg I henhold til 31 i Revisorloven har bestyrelsen i Topdanmark A/S nedsat et revisionsudvalg. I henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S, i overensstemmelse med bekendtgørelsens 2, stk. 4, nedsat et fælles revisionsudvalg for de virksomheder i Topdanmark Forsikring koncernen, som har pligt til at oprette revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelsen, heriblandt Topdanmark Livsforsikring A/S. Der er personsammenfald mellem de to revisionsudvalg. Som medlemmer af revisionsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesmedlem Annette Sadolin og bestyrelsesmedlem Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Søren Thorup Sørensen til formand for revisionsudvalget. Samtlige medlemmer af revisionsudvalget opfylder alle uafhængighedskriterier i Komitéen for god selskabsledelses "Anbefalinger for god selskabsledelse" af august Revisionsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Efter bestyrelsens opfattelse besidder alle tre medlemmer af revisionsudvalget som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder og for Søren Thorup Sørensens vedkommende tillige hans uddannelsesmæssige baggrund de nødvendige regnskabsmæssige kvalifikationer til at varetage revisionsudvalgshvervet. Det er derfor bestyrelsens klare vurdering, at alle tre medlemmer af revisionsudvalget besidder kvalifikationer og erfaring, der gør dem i stand til at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmark Forsikring koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til dens størrelse og kompleksitet. Bestyrelsen anser derfor alle tre medlemmer af revisionsudvalget for uafhængige medlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Revisionsudvalget holder minimum fire møder om året. På documentid=8401 kan man finde forretningsorden for revisionsudvalget i Topdanmark A/S og for det fælles revisionsudvalg i Topdanmark Forsikring Koncernen. Side 14

17 Aflønning Topdanmark koncernens aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Generalforsamlingen har vedtaget Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed 77d og selskabslovens 139. Aflønningspolitikken omfatter udover lønpolitik, Topdanmark koncernens overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Topdanmark koncernens pensionspolitik samt Topdanmark koncernens retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser. Aflønningspolitikken omfatter Topdanmark koncernens bestyrelser, direktioner, væsentlige risikotagere samt, i det omfang det fremgår af lovgivningen, ansatte, der er involveret i kontrolfunktioner og revision. Aflønningspolitikken omfatter herudover, i det omfang det specifikt fremgår, Topdanmark koncernens ledergruppe bestående af en række forretningsområde- og stabschefer ( Fredagskredsen ) samt visse andre ansatte efter bestyrelsens nærmere skøn. På kan man finde den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik m.v. Aktiekursen afspejler den forventede værdiskabelse på koncernniveau. Bl.a. derfor er det Topdanmarks opfattelse, at aktieoptioner i højere grad end tildeling af individuel bonusløn tilskynder de enkelte ledere til at træffe beslutninger, der styrker værdiskabelsen mest muligt ud fra en helhedsvurdering. Aflønningen til direktionen, Fredagskredsen samt væsentlige risikotagere er baseret på en fast grundløn, hvoraf 10 % udbetales i form af aktieoptioner. Der udbetales ikke individuel bonusløn eller andre former for variabel løn. Fastsættelse af den faste grundløn til direktion og Fredagskreds sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte medarbejder. Ved denne vurdering bedømmer Topdanmark bl.a. faktorerne position, person og performance. Ud over optioner, der i henhold til det revolverende optionsprogram udbetales til direktion, væsentlige risikotagere og Fredagskredsen som en del af den faste løn, kan direktionen tildele op til i alt optioner til medarbejdere, der det pågældende tildelingsår forventes at yde en særlig indsats eller på anden måde bidrage ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet. Direktionen får ikke udbetalt et særligt pensionsbidrag. Der er i aflønningen taget højde herfor i form af et personligt tillæg på 25 % af den kontante løn. Topdanmark har som følge heraf ikke nogen pensionsforpligtelser overfor direktionen, ligesom der ikke forekommer nogen form for pensionsgodtgørelse ved pensionering. Fredagskredsen og væsentlige risikotagere modtager et pensionsbidrag på op til 25 % af den kontante løn. Beløbet indbetales til pensionsleverandør, og alle pensionstilsagn er dermed fuldt afdækket via pensionsleverandør. Aflønningsudvalg I henhold til 77c i lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen i Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S nedsat et aflønningsudvalg for Topdanmark A/S og et fælles aflønningsudvalg for Topdanmark Forsikring koncernen. Der er personsammenfald mellem de to udvalg. Som medlemmer af aflønningsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og næstformand Anders Knutsen. Bestyrelsen har valgt Michael Pram Rasmussen til formand for aflønningsudvalget. Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af aflønningsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark er i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik og den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Aflønningsudvalget holder to ordinære møder om året. Formålet med aflønningsudvalgets arbejde er at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmarks aflønningspolitik samt aflønningsmæssige forhold i øvrigt er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde henset til selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet og i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalget skal herudover forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på selskabets risikostyring. På documentid=9044 kan man finde forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark A/S og i Topdanmark Forsikring A/S. Side 15

18 LEDELSENS HVERV Direktion: Brian Rothemejer Jacobsen I direktionen for: Topdanmark Liv Holding A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S Topdanmark Link Livsforsikring A/S Topdanmark Livforsikring II A/S Topdanmark Livsforsikring III A/S Nykredit Livsforsikring A/S Jan Hoffmann I direktionen for: Topdanmark Liv Holding A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S Topdanmark Link Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Livsforsikring III A/S Nykredit Livsforsikring A/S Medlem af bestyrelsen i: Medlem af bestyrelsen i: TDLII.0087 A/S TDLII.0087 A/S TDF.0141 ApS TDF.0141 ApS TDLII.0018 ApS TDLII.0018 ApS Topdanmark Ejendom A/S Topdanmark Ejendom A/S TDE.200 ApS TDE.200 ApS TDE.201 ApS TDE.201 ApS TDE.700 P/S TDE.700 P/S TDP.0007 A/S TDP.0007 A/S Komplementarselskabet TDE.700 ApS Komplementarselskabet TDE.700 ApS TD.0151 ApS Videncenter for Helbred og Forsikring Bestyrelse: Christian Sagild Kim Bruhn-Petersen Lars Thykier I direktionen for: I direktionen for: I direktionen for: Topdanmark A/S Topdanmark A/S Topdanmark A/S Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Forsikring A/S Danske Forsikring A/S Medlem af bestyrelsen i: Medlem af bestyrelsen i: Medlem af bestyrelsen i: Danske Forsikring A/S Topdanmark Liv Holding A/S Danske Forsikring A/S Topdanmark Liv Holding A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Liv Holding A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S Topdanmark Link Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S Topdanmark Link Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Link Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Livsforsikring III A/S Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Livsforsikring III A/S Topdanmark EDB A/S Topdanmark Livsforsikring III A/S Nykredit Livsforsikring A/S Topdanmark Kapitalforvaltning A/S Nykredit Livsforsikring A/S TDLII.0018 ApS Topdanmark Invest A/S Topdanmark EDB A/S TDLII.0087 A/S Hotel Kongens Ege ApS Topdanmark Kapitalforvaltning A/S TDF.0141 ApS Forsikringsakademiet A/S Topdanmark Invest A/S Topdanmark EDB A/S Bornholms Brandforsikring A/S Hotel Kongens Ege ApS E. & G. Business Holding A/S TD.0151 ApS Topdanmark Kapitalforvaltning A/S Topdanmark Holding S.A., Luxembourg Topdanmark Invest A/S Risk & Insurance Services S.A., Luxembourg Hotel Kongens Ege ApS Topdanmark Ejendomsadministration A/S TD.0151 ApS Forsikring & Pension Finanssektorens Arbejdsgiverforening Side 16

19 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2011 for Topdanmark Liv Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 28. februar 2012 Direktion Brian Rothemejer Jacobsen (Adm. direktør) Jan Hoffmann Bestyrelse Christian Sagild Kim Bruhn-Petersen Lars Thykier (Formand) Side 17

20 Intern revisions erklæringer Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Topdanmark Liv Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har ansvaret for koncernregnskabet og årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført revisionen på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og i overensstemmelse med internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Ballerup, den 28. februar 2012 Leif Zilmer Revisionschef Side 18

Topdanmark Livsforsikring koncernen. Årsrapport 2012. Cvr.nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen. Årsrapport 2012. Cvr.nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen Årsrapport 2012 Cvr.nr. 19625095 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S Årsrapport 2013

Topdanmark Livsforsikring A/S Årsrapport 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 13 - Aflønning 14 Ledelsens hverv 15 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark Livsforsikring koncernen. CVR-nr. 19625095

Årsrapport. Topdanmark Livsforsikring koncernen. CVR-nr. 19625095 Årsrapport Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab.

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen årsrapport 2008 INDHOLD. Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt 2 Nøgletal 3 Beretning 12 Ledelsens hverv

Topdanmark Livsforsikring koncernen årsrapport 2008 INDHOLD. Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt 2 Nøgletal 3 Beretning 12 Ledelsens hverv INDHOLD Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt 2 Nøgletal 3 Beretning 12 Ledelsens hverv Påtegninger 13 Ledelsespåtegning 14 Intern revisions påtegning 15 Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab 16 Anvendt

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2014 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen årsrapport 2009 INDHOLD. 3 Ledelsesberetning. Påtegninger. Årsregnskab

Topdanmark Livsforsikring koncernen årsrapport 2009 INDHOLD. 3 Ledelsesberetning. Påtegninger. Årsregnskab INDHOLD Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt 2 Nøgletal 3 Ledelsesberetning 13 - Revisionsudvalg 14 Ledelsens hverv Påtegninger 15 Ledelsespåtegning 16 Intern revisions påtegning 17 Den uafhængige revisors

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 6 - Aflønning 7 Ledelsens hverv 8 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 - Aflønning 6 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2015. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2015. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning 8 Intern revisions erklæringer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Intern

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere