Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning."

Transkript

1 Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning med tilhørende miljøvurdering Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Offentliggørelse af planforslaget sker i henhold til planlovens 24 og Planens indhold Planforslaget fortæller, hvordan byrådet ønsker, at Furesø Kommune skal prioritere sin indsats og fastlægge niveauet for klimasikringen. Det langsigtede og generelle mål er, at der højst en gang for hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn, bortset fra arealer, der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand ved kraftig regn. Furesø Kommune har på baggrund af en risikokortlægning, udpeget og prioriteret 11 indsatsområder hvor der skal udvikles løsninger i samarbejde og dialog med beboere, nabokommuner og forsyningsselskaber. Den samlede prioritering betyder, at Furesø Kommune starter klimatilpasningsindsatsen i områderne Søndergårdsvej/Søndersøvej samt Værløse Erhvervsområde, hvor der inden for de seneste år flere gange har været oversvømmelser ved kraftig regn. Øst for Søndersø Skole udlægges et areal til etablering af et regnvandsbassin og i området Søndergårdsvej/Søndersøvej igangsættes tiltag, der skal fremme lokal afledning af regnvand (LAR). I de resterende områder, undersøges det nærmere hvor vandet kommer fra, og strømningsvejene simuleres i en hydraulisk model. Der kan herefter gennemføres konkrete projekter efter en nærmere vurdering og efterfølgende beslutningsprocedure. Dato: 18. december 2013 Sags id: Dok.nr.: Center for By, Miljø og Erhverv Stiager Værløse Tlf.: Sagsbehandler: Marie Woge Nielsen Telefon: Skriv til os via Digital Post fra borger.dk og virk.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag kl

2 Offentlighedsperiode Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning med tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring fra den 19. december til den 17. februar Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til planforslaget og miljøvurderingen, skal disse være Furesø Kommune i hænde senest den 17. februar 2014 og sendes til Byudviklings- og Erhvervsafdelingen, Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse. Miljøvurdering Planforslaget er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen udsendes sammen med Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning og er også i høring fra den 19. december til den 17. februar Klagevejledning Du kan klage over retslige spørgsmål vedr. Miljøvurderingen ifølge 58 i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009). Se nærmere om reglerne på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Særlige retsvirkninger Efter planlovens 12 stk. 2 og 3 kan byrådet i visse tilfælde nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Henvendelse om planen Planforslaget kan hentes på Furesø Kommunes biblioteker eller på hjemmesiden på furesoe.dk/hoering. Henvendelse om Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på tlf eller til Byudviklings- og Erhvervsafdelingen på tlf Venlig hilsen Marie Woge Nielsen byplanarkitekt Side 2 af 2

3 Forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 Klimatilpasning

4 Fotos: Colourbox og Furesø Kommune Furesø Kommune Tryk: Cool Gray A/S Oplag : 100 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse Byrådets vision... 6 Furesø Kommune i dag... 6 Klimaudfordringernes omfang... 6 Risikobilledet... 8 Oversvømmelseskort... 9 Værdikort Risikokort Hovedstruktur Byrådet vil i fremtiden Udpegning af indsatsområder Prioritering af indsatsområderne Prioriteringskort prioritet Søndergårdsvej/Søndersøvej Værløse Erhvervsområde prioritet Farum Erhvervsområde Farum Kulturhus/Farum Bytorv Nordlige Hareskovby Pigekvarteret Walgerholm prioritet Værløse Bymidte Farum Arena/Stavnsholtskolen Solvangskolen/Kærvej Syvstjerneskolen Byrådets opfølgning Retningslinjer Rammer Miljøscreening

6 Indledning Kommende klimaforandringer betyder, at vi står over for nye udfordringer. Flere og kraftigere regnskyl er en af konsekvenserne, og allerede nu forårsager den øgede nedbør oversvømmelser på veje og kældre, og overløb i form af spildevand, der løber urenset til vores søer og vandløb. Der er behov for en koordinering af indsatser og for en samlet planlægning af klimatilpasningen. På baggrund af klimaforandringerne, har regeringen og Kommunernes Landsforening indgået aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde og offentliggøre et forslag til en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil. Målet med klimatilpasningsplanen er, at forebygge fremtidige store tab som følge af kraftige regnhændelser. Klimatilpasning er en stor og langsigtet opgave, som Furesø Kommune hele tiden skal arbejde på at forbedre og raffinere. Klimaændringerne vil påvirke os alle, og det er derfor i fælles interesse, at generne reduceres mest muligt. Samtidig må vi indstille os på, at der er behov for ændringer af vores adfærd og privilegier, som vi hidtil har taget for givet. Det er en fælles opgave, hvor kommunen har en central rolle som igangsætter, inspirator og myndighed, men hvor borgere og erhvervsliv kan bidrage med lokale idéer og projekter. Klimatilpasningsplanlægningen tager udgangspunkt i en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, en prioritering af indsatsen og fastlæggelse af niveauet for klimasikringen. Klimatilpasningsplanen bygger videre på Strategi for håndtering af regnvand og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige indsatser og planer på klimaområdet. Klimatilpasningsplanen fokuserer først og fremmest på de områder, hvor der ifølge oversvømmelseskortet vil stå mere end 10 cm vand på terræn, og hvor en oversvømmelse samtig forventes at medføre store værditab. Planen omfatter ikke de mere ekstreme hændelser, hvor beredskabet i stedet sætter ind med afhjælpende indsatser. Både på private og offentlige ejendomme skal der tænkes på muligheden for at anvende regnvand, eller som minimum at tilbageholde regnvand til der igen er plads i kloakken. Læsevejledning Furesø Kommune har udarbejdet klimatilpasningsplanen som et tillæg til Furesø Kommuneplan Klimatilpasningsplanen indeholder en redegørelse for hvilke udfordringer vi står overfor samt en beskrivelse af, hvad byrådet vil i fremtiden, herunder en prioritering af klimatilpasningen for konkrete områder i kommunen. Endeligt indeholder kommuneplantillægget retningslinier og rammer for lokalplanlægningen og sagsbehandlingen i disse områder. Redegørelsesteksten omfatter baggrunden for udpegningen af risikoområder, kommunens indsats og opfølgning, m.v. Klimatilpasningsplanens tiltag implementeres i spildevandsplanen og i fremtidige lokalplaner. Ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, retningslinier og rammer I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, ændres følgende: Kommuneplanens redegørelse tilføjes Oversvømmelseskort, Værdikort og Risikokort. Kommuneplanens hovedstruktur tilføjes prioritering og et Prioriteringskort med udpegning og prioritering af indsatsområder med tilhørende nye retningslinier for mulige tiltag i retningslinierne og samt retningslinier fra Kommuneplan

7 Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for rammeområde 11D3 tilføjes, at der på de ubebyggede arealer kan etableres et regnvand bassin. Dette kommuneplantillæg om klimatilpasning betyder at følgende tekst i kommuneplanen erstattes eller tilføjes: Tekst som erstattes i Hovedstrukturens redegørelse (side 145 og 148) Tekst som erstattes i Retningslinjer om regnvand og spildevand (side ) Nye Retningslinjer om klimatilpasning. 5

8 Redegørelse Byrådets vision Furesø Kommune skal skabe fremtidssikrede, miljørigtige og bæredygtige løsninger til at håndtere de øgede nedbørsmængder til gavn for borgerne, vandkredsløbet og naturen, ved at: Skabe sammenhæng og synergi mellem vandforvaltning og by- og landskabsudvikling. Se regnvand som en værdifuld ressource, der indgår som et rekreativt element i nærmiljøet til inspiration og oplevelse for borgerne. Fremme den lokale håndtering af regnvand gennem inspiration og dialog. Furesø Kommune i dag Statistisk set er der gennem de senere år registreret hyppigere og kraftigere regnskyl. Ved disse kraftige regnskyl kan der ske overløb fra kloaksystemet og samling af regnvand på veje og på terræn. Det kan bl.a. medføre forurening af vandløb og søer, og oversvømmelse af veje og huse, fordi kloaksystemet ikke er dimensioneret til de store mængder regn. De kraftige regnskyl stiller ekstra krav til afledning af tagog overfladevand i bl.a. byområder, hvor der er tæt bebyggelse og meget befæstet areal. Derfor er det vigtigt at håndtere regnvandet, så antallet og skadespåvirkningen af oversvømmelser reduceres. Når det regner kraftigt, skal regnvandet styres hen, hvor det indgår i vandkredsløb og/ eller udnyttes rekreativt. Kulturhuset. Regnvandshaven opsamler tagvand fra Galaksen, hvor det ledes ud i små bassiner, hvor vandet kan sive ned i jorden. På Solvangskolen i Farum er der på en idrætshal etableret et grønt tag med planter, der kan optage, forsinke og fordampe regnvandet. Også ved renovering og etablering af kloakanlæg bliver der taget højde for klimaændringerne, idet kloakken dimensioneres til at kunne håndtere den forventede øgede mængde regn. Klimaudfordringernes omfang I Furesø Kommune kan de fleste færdes tørskoet uden at opleve oversvømmelser, og der er forholdsvis få borgere der, indtil idag, har oplevet skader som følge af kraftig regn. Ses der bort fra skybrydet i juli 2011, viser oplysninger fra Forsikring & Pension, at der på godt 240 ejendomme i Furesø Kommune, i perioden februar 2006 til oktober 2011, har været registreret skader for over kr. som følge af oversvømmelser. Ved skybrydet i juli 2011 blev der på godt 220 ejendomme registreret skader for over kr. Over 65 % af samtlige forsikringssager vedrørende oversvømmelser er tilknyttet ejendomme beliggende i den sydlige del af kommunen. Furesø Kommune har allerede gennemført flere klimatilpasningstiltag: I Store Hareskov er der etableret et anlæg af små dæmninger, og såkaldte munke, der fremover vil holde regnvand tilbage i Hareskoven, så kraftige regnhændelser ikke oversvømmer den nærliggende Hareskovby. Ved Kulturhuset Galaksen i Værløse er der etableret en regnvandshave bagved Oversvømmelse af villavej ved et stort skybrud i Redegørelse 2013

9 Klimaudfordringernes omfang i Furesø kommunes vurderes at være relativt begrænset i forhold til andre kommuner. Dette skyldes dels, at Furesø Kommune ikke er påvirket af havvandsstigninger og stormflod og dels kommunens topografi og landskab, den åbne og grønne bystruktur, kloaksystemets kapacitet og spildevandsplanlægning. Topografi og landskab Det meste af kommunens bebyggelse er placeret højt på fladen i et bakket skov- og sølandskab og der går et vandskel tværs gennem kommunen i Værløse Bymidte og Hareskoven. Det betyder, at vand fra den nordlige del af kommunen ledes mod øst til Øresund, og vand fra den sydlige del ledes mod vest til Roskilde Fjord. Et vandskel følger som regel højderygge i landskabet og udgør en grænse mellem to vandløbssystemers afvandingsområder. De markante dale fra istiden med Mølleådalen, og skræntdannelserne ned til vandspejlene i Furesøen, Farum sø og Søndersø er for størstedelens vedkommende friholdt for bebyggelse. Kloaksystemet og spildevandsplan I Furesø Kommune er alle eksisterende byområder kloakeret. Cirka halvdelen af de kloakerede områder er et fællessystem, hvor regnvand og husspildevand ledes til samme ledning og videre til renseanlægget. Den anden halvdel er separatkloakeret, hvor regnvand og husspildevand ledes til hver sin ledning. Regnvandet ledes typisk, via sandfang og olieudskiller, til vandløb eller sø, mens husspildevandet ledes til renseanlægget. Furesø Kommunes spildevandsplan indeholder mål og principper for kloakering, der tager højde for klimaforandringerne. Et af målene i spildevandsplanen er, er at mindske oversvømmelser fra afløbssystemet og mindske overløbene af især spildevand, når det regner kraftigt. Ved Hareskovby i den sydlige del af kommunen er der dog tale om et lavere liggende byområde, der er udstykket fra et tidligere overdrev. Området er karakteriseret ved mange mindre søer. Den åbne og grønne bystruktur Furesø Kommune er en forstad med en åben og grøn bystruktur. Halvdelen af kommunens areal består af sammenhængende naturområder. Bymæssighed og befæstede flader omfatter ganske få arealer i kommunen. De største sammenhængende befæstede arealer findes i de to bymidter i Farum og Værløse og i de største af erhvervsområderne. Her anvendes de befæsatede arealer typisk til parkering. Bebyggelsen er karakteriseret ved, at størstedelen af boligerne er haveboliger, omgivet af veje med græsrabatter og beplantede skråninger. En bystruktur der muliggør, at en stor del af regnvandet kan nedsive lokalt. Overløb af regnvand ved regnvandsbassin på Ballerupvej Der indarbejdes et princip for, hvor meget regnvand der maksimalt må afledes pr. time fra en grund til kloak. Derudover sættes der krav til, hvor ofte der må opstuve regn- og spildevand til terræn. Hvis kloaksystemet skal dimensioneres til også at kunne aflede regnvand under terræn, har Furesø Spildevand A/S vurderet at det vil koste et 3-cifret millionbeløb, da mange af kloakkerne skal lægges om. Der er derfor en tæt kobling mellem spildevandsplanen og klimatilpasningsplanens mål og handlinger. De Redegørelse

10 projekter i klimatilpasningsplanen, der skal medfinancieres af forsyningen, skal indarbejdes i spildevandsplanen. Risikobilledet Klimatilpasninsplanens kortlægning af risikobilledet er dannet på baggrund af tre kort: et Oversvømmelseskort, der viser hvor der bliver oversvømmet, et Værdikort, der viser værdien af bygninger der kan blive oversvømmet og et Risikokort, der opstår ved at sammenholde de to øvrige kort. Oversvømmelseskort Oversvømmelseskortet, s. 9, er basseret på en modelberegning, der simulere forskellige regnhændelser og beregner hvor vandet løber hen, når der ikke længere er plads i afløbssysstemet. I beregningerne er der ikke taget højde for kloakkens tilstand og det er således en forudsætning, at kloakken fungerer optimalt. Der beregnes på fremtidige regnhændelser, da det forventes at klimaforandringerne vil medføre mere og kraftigere regn i fremtiden. Oversvømmelserne er beregnet for henholdsvis 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års regnhændelser. En 5-årshændelse er en regnhændelse, der er så kraftig, at den statistisk set kun forekommer hvert 5. år, en 10-årshændelse hvert 10. år osv. På oversvømmelseskortet er kun vist hvor der vil stå mere end 10 cm vand på terræn. Værdikort Værdikortet, s. 10, viser de potentielle skadesomkostninger af de elementer (bygninger, veje, jernbaner, natur, m.m.), der kan tage skade ved oversvømmelse. Kortet inddeler hele kommunen i celler på 100 x 100 m og summerer samtlige potentielle skadesomkostninger for hver celle. Skadesomkostningerne er grundliggende estimeret på baggrund af oplysninger fra forsikringsselskaber. Fredede bygninger, skoler og plejehjem samt industri er sat tre gange højere end boliger, for at tage højde for bl.a. kulturhistorisk værdi, evt. genhusningsomkostninger, apparatur og bygningernes anvendelse i øvrigt. For at frasortere carporte, skure og lignende, er bygninger med et arel på mindre end 50 m2 ikke medregnet i værdikortet. Omkostninger for veje og jernbaner er estimerede omkostninger for reparationer og klargøring. Risikokort Risikokortet, s. 11, viser en sammenkobling af oversvømmelseskortet og værdikortet. Hvor værdikortet viser samtlige potentielle skadesomkostninger for hver celle, viser risikokortet skadesomkostningen for de bygninger, veje mv., der i følge oversvømmelseskortet kan blive oversvømmet. Skadesomkostningen i risikokortet er således ganget med sandsynligheden for, at den givne oversvømmelse vil forekomme og summeret i celler på 100 x 100 m. Celleværdien udtrykkes derfor som forventet skadesomkostning pr. år. Ved beregningen i risikokortet er det altid den hyppist forekommende hændelse der betragtes da en bygning der oversvømmes ved en 5-årshændelse også vil blive oversvømmet ved 10-, 20,- 50- og 100-årshændelser. Hele bygningens værdi medregnes selv ved kun delvise oversvømmelser. Det skyldes, at bygninger betragtes som fuldstændig vandrette, således at oversvømmelsen antages jævnt fordelt over hele bygningen. 8 Redegørelse 2013

11 10.1 Oversvømmelseskort der viser, hvor der, for hver hændelse, vil stå mere end 10 cm vand på terræn. Redegørelseskort. Redegørelse

12 10.2 Værdikortet er udtrykt ved de skadesomkostninger, der er det pågældende sted, hvis området bliver oversvømmet. Redegørelseskort 10 Redegørelse 2013

13 10.3 Risikokortet viser den årlige sandsynlighed for oversvømmelse ganget med skadesomkostning og udtrykker således den forventede årlige skadesomkostning i kr. Redegørelseskort. Redegørelse

14 Hovedstruktur Byrådet vil i fremtiden Det er Byrådets mål med klimatilpasningsplanen, at sikre borgernes værdier som bygninger, indbo, maskiner og naturen mod oversvømmelser, som følge af de forventede hyppigere og kraftigere regnskyl. Byrådet sætter derfor fokus på 11 områder, hvor analyser viser, at der er størst risiko for oversvømmelser. Det langsigtede og generelle mål er, at der højst en gang for hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn, bortset fra arealer, der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand ved kraftig regn. Ved ekstreme hændelser (skybrud), hvor alle kloakker, åer, søer og regnvandsbassiner er fyldt op, og vandet opstuves og ledes bort på overfladen, sætter beredskabet ind med afhjælpende indsatser. Klimaforandringernes højere frekvens af mere og kraftigere regn skal tænkes ind i udformning af den fremtidige byomdannelse. Der skal skabes mulighed for, at etablere vådområder i byen, og at så meget regnvand som muligt afledes lokalt. Byens grønne struktur bør inddrages til afvandingsløsninger, hvor regnvandet indgår som en rekreativ ressource. Nye vandelementer i byen kan blive til stor glæde og attraktion for byens borgere og være en værdiforøgelse for byen. I bymidterne og de mere tætbebyggede områder kan det blive nødvendigt i højere grad at tilbageholde regnvand lokalt, til der igen er plads i kloakken, eller det kan nedsive i jorden. Ved etablering af nye boligområder skal der tænkes i flere grønne arealer, hvor der kan se nedsivning. Vejafvanding kan foregå via trug eller grøfter, som forsinker afledning af regnvandet. Forudsætningerne for en succesfuld landskabsbaseret afvanding er dog en korrekt dimensionering, en god vandkvalitet, og at samspillet med bygninger og de grønne områders øvrige funktioner fungerer godt. Udpegning af indsatsområder Som nævnt, sættes der med klimatilpasningsplanen fokus på 11 områder. Disse områder er udpeget dels på baggrund af risikokortet og dels på bagrund af kendskabet til faktiske oversvømmelser. Kendskabet til de faktiske hændelser omfatter kommunens og forsyningsselskabets registreringer af oversvømmelser samt forsikringsoplysninger vedrørende oversvømmelsesskader. Den sydlige del af kommunen oplevede i 2011 en kraftig regn svarende til en årshændelse, hvilket har bidraget med vigtig viden. De 11 områder er udpeget ved at sammenholde risikokortet med den faktiske viden: områder der er røde på risikokortet og hvor der samtig er kendskab til tidligere oversvømmelsesproblemer, er blevet udpeget. Der er dog også røde områder der er blevet fravalgt og grønne/gule/orange områder der er blevet udpeget. Dette skyldes, at kedskabet til konkrete hændelser i disse tilfælde har være tilstrækkeligt veldokumenteret og er derfor blevet vægtet højere end risikokortet, som bygger på modelberegninger. Prioritering af indsatsområderne Der er foretaget en prioritering af de 11 områder ud fra en række kriterier: Antal berørte borgere Hyppighed af oplevede oversvømmelser, herunder gener ved overfladisk afstrømning Størrelsen af skadesomkostningerne Mest omkostningseffektive løsningsmuligheder Sammentænkning af andre bygge- og anlægs arbejder Derudover er fælleskloakerede områder prioriteret før separatkloakerede. På baggrund af en samlet vurdering, er indsatsområderne prioriteret, som det fremgår af tabel 10.1 og retningsliniekort Redegørelse 2013

15 10.4 De udpegede områder på risikokortet Hovedstruktur

16 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Søndergårdsvej/ Søndersøvej Værløse Erhvervsområde Farum Erhvervsområde Farum Kulturhus/ Bytorvet Nordlige Hareskovby Pigekvarteret Walgerholm Tabel 10.1: Prioritering af indsatsområderne Værløse Bymidte Farum Arena/ Stavnsholtskolen Solvangskolen/Kærvej Syvstjerneskolen Byrådet har valgt først at sætte fokus på området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej samt på erhvervsområdet på Kirke Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendommene, hvor vand fra højereliggende veje og arealer er strømmet ind over private grunde. I erhvervsområdet vurderes skadesomkostningerne at være forholdsvis store dels pga. store værdier i varelager og maskiner, og dels risiko for produktionstab. Farum Erhvervsområde, Farum Kulturhus/Farum Bytorv, den nordlige del af Hareskovby, boligkvarteret ved Evavej, Inayvej, Åsevej og Anyvej i Værløse samt Walgerholm er anden prioritet. I disse områder vurderes færre borgere at være berørt af oversvømmelser. Der er behov for at klarlægge hvordan regnvandet strømmer. Værløse Bymidte, Farum Arena/Stavnsholtskolen, Solvangskolen/Kærvej samt Syvstjerneskolen er tredje prioritet. I disse områder er det meget få boliger, der er berørt. Det er primært bygninger, hvor funktionen kan flyttes uden alt for store gener i tilfælde af oversvømmelse. Årsagen til oversvømmelserne er ikke klarlagt, og derfor skal det undersøges nærmere inden der kan igansættes projekter. model. På baggrund af de planlagte undersøgelser gennemføres konkrete projekter efter en nærmere vurdering og belysning af de økonomiske konsekvenser for såvel Furesø Spilvand A/S som Furesø Kommune. Større projekter med økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune vil indgå i de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen. Furesø Spildevand A/S har mulighed for at medfinasiere kommunale og private projekter om håndtering af tag- og overfladevand på veje, i vandløb og på rekreative arealer via taksterne. Efter 1. januar 2015 kan de højest finansiere 75 % af udgifterne. Det drejer sig om projekter som f.eks. etablering af en regnvandssø, forhøjelse af kantsten eller projekter i vandløb. Det er et krav at Forsyningssekretariatet godkender projekterne og at projekterne er omkostningseffektive. Undersøgelser og konkrete projekter skal iværksættes i dialog med borgere,virksomheder og grundejerforeninger. Ved fremtidig projekter der kræver større anlægsarbejder, udarbejdes der tillæg til spildevandsplanen. Der vil blive lagt stor vægt på, at regnvand håndteres lokalt, hvor det er muligt, da det ofte giver gode stabile løsninger og samtidig er økonomisk fordelagtige. I de nedenstående områdebeskrivelser fremgår det hvilke specifikke tiltag, der skal indgå i disse yderligere undersøgelser. Det forventes som minimum, at analyserne i de to områder, der er prioriteret først, gennemføres inden for de første fire år af planperioden. For alle 11 udpegningede områder er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, der er målrettet hvert enkelt område. Årsagerne til oversvømmelserne skal klarlægges og strømningsvejene skal simuleres i en hydraulisk 14 Hovedstruktur 2013

17 10.5 Prioriteringskort. Retningsliniekort 10.1 De udpegede indsatsområder i prioriteret rækkefølge. Hovedstruktur

18 1. prioritet Søndergårdsvej/Søndersøvej Status Der er registeret flere oversvømmelser af ejendomme i området med vand fra højereliggende veje på grund af overfladisk afstrømning. Området er fælleskloakeret. Byudvikling Søndergårdsvej/Søndersøvej ligger i et fuldt udbygget villakvarter fra omkring 1960 i den sydlige del af Værløse. Indsats I området vil Furesø Egedal Forsyning A/S gennemføre en analyse af, hvorledes vandet strømmer på terræn, ud fra modelberegninger. På det grundlag vurderes hvilke tiltag som skønnes nødvendige for at sikre mod uønskede oversvømmelser. Ud fra kendskabet til årsagerne skal undersøges, om vandet ved kraftige regnhændelser i højere grad kan holdes på vejarealerne, eller på anden måde ledes udenom boligerne i området. Derudover skal behovet for at aflaste kloakkerne undersøges, og om det kan ske i tilstrækkeligt omfang ved lokal afledning af regnvand. I samarbejde med borgere og grundejerforeninger, og via råd og vejledning skal der arbejdes på at få så mange frivillige som muligt, til at holde regnvand på egen grund. Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning A/S vil sammen iværksætte informationsmøder og dialog med borgere og grundejerforeninger. I analysen skal følgende tiltag vurderes: Afprøvning og etablering af lokale regnvandsløsninger både på offentlige og private arealer. Vejarealer og parkeringsarealer udformes, så vandet liver på vejene, i stedet for at strømme mod lavereliggende bygninger. Udvikle metoder/materiale til at opfordre borgere og grundejerforeninger til at holde på regnvandet, fremfor at lede det til kloakker, som allerede er overbelastede. Opstille en businesscase for området. Værløse Erhvervsområde Status Der er registeret oversvømmelser på Kirke Værløsevej. Området er fælleskloakeret, men spildevandet ledes i to forskellige retninger i kloaksystemet. Det er henholdsvis mod vest til et bassin på Enebærvej og mod øst ud til større kloakledning i Ballerupvej. Nogle erhvervsejendomme ligger lavt i forhold til det omkringliggende terræn. Byudvikling Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej i Værløse er et ældre erhvervsområde, der blev fuldt udbygget omkring Bebyggelsen består af karakteristisk stokbebyggelse i flere etager med gavle ud mod Kirkeværløsevej. Der er ingen nye anlægsplaner for området. Indsats I området vil Furesø Egedal Forsyning A/S gennemføre en analyse af, hvorledes vandet strømmer på terræn, ud fra modelberegninger. Derudover skal der skal ske en kortlægning af, hvor store oversvømmelsesproblemerne reelt er i området og det skal vurderes hvilke tiltag, som skønnes nødvendige for at sikre mod uønskede oversvømmelser. Muligheden for at separatkloakkere området skal undersøges, da det kan være vanskelligt at nedsive lokalt pga. forureninger, og en generelt høj befæstelsesgrad. Dette vil medføre behov for et nyt regnvandsbassin. I klimatilpasningsplanen udlægges prioritet 2013

19 derfor et areal til et regnvandsbassin på et ubebyggede areal øst for Søndersøskolen. Arealet er ejet af Furesø Kommune og har matr. nr. 12b, Ll. Værløse By. Mulighederne for tilbageholdelse og styring af regnvand på vejene eller på ejendommene belyses. Furesø Egedal Forsyning A/S overvejer på sigt at øge kapaciteten i kloaksystemet i Ballerupvej for at kunne lede mere vand væk fra det centrale Værløse, herunder den østlige del af Erhvervsområdet på Kirke Værløsevej. Der skal ske en koordinering med erhvervsejendommes tiltag, og kommunen vil understøtte klimatilpsaningsindsatsen med vejledning og kampagner. I analysen skal følgende tiltag vurderes: Etablering af grønne tage. Forsinkelse/nedsivning/afledning af vand udenfor matriklen, hvis vandet løber til udefra. Etablering af permeable belægninger på fortov. 1. prioritet

20 2. prioritet Farum Erhvervsområde Status Der er registeret oversvømmelser på Bygmarken i Farum erhvervsområde. Bygmarken er fælleskloakeret, og Lucernemarken er separatkloakeret. Der er forsinkelsesbassiner og faskiner på en stor del af erhvervsgrundene. Denne bassinkapacitet er ikke lagt ind i modellen, hvilket betyder, at de fremtidige oversvømmelser sandsynligvis ikke vil være så omfattende som modellen viser. Byudvikling Farum erhvervsområde er kommunens største sammenhængende erhvervsområde. Området er udbygget over en lang periode hvoraf de ældste dele er fra 1940erne. Der er planlagt en omdannelse af en del af erhvervsområdet til større butikker og til særligt pladskrævende udvalgsvarebutikker. Der er endvidere planlagt en forskønnelse og fortætning af området. Indsats I forbindelse med de yderligere undersøgelser skal effekten af og mulighederne for følgende tiltag undersøges i Farum erhvervsområde: Det skal undersøges, hvor stor bassinkapacitet der er på de enkelte grunde i erhvervsområdet, og disse bassiner indlægges i modellen for beregning af risiko for oversvømmelse. Eventuelle dræn indlægges ligeledes i modellen. Udformning af interne vejarealer og parkeringsarealer, så vandet kan tilbageholdes. Evt. bedre udnyttelse af grøft langs Slangerupvej. Etablering af et lukket bassin på Havremarken til de fælleskloakerede oplande og evt. forøgelse af kapaciteten af enkelte ledningsstrækninger. Forsinkelse/nedsivning/afledning af vand udenfor matriklen, hvis vandet løber til udefra. Etablering af grønne tage. Farum Kulturhus/Farum Bytorv Status Der er ikke registreret konkrete oversvømmelser i området. Modellen viser to udbredelser af oversvømmelser i området. Et i fælleskloakeret opland og et på grænsen til separatkloakeret opland. Byudvikling Der planlægges en omdannelse af Farum Bytorv, der omfatter udvidelse af butiksarealet, byfortætning og etablering af nye byrum med udgangspunkt i et ønske om at skabe mere byliv og bedre sammenhæng på tværs af Midtbyen. Bytorvet skal udvikles med vægt på at styrke visuelle og funktionelle sammenhænge mellem Farum Bytorv og de omkringliggende områder og veje. I byrum og på pladser skal der være træer, natur og rekreativt regnvand. Indsats I forbindelse med de yderligere undersøgelser skal effekten af og mulighederne for følgende tiltag undersøges Farum Kulturhus/Farum Bytorvet: Separatkloakering af den sydvestlige del af Farum Bytorv og området syd for Bytorvet. Forsinkelse/nedsivning/afledning af vand udenfor matriklen, hvis vandet løber til udefra. Vejarealer og parkeringsarealer udformes, så vandet bliver på vejene i stedet for at strømme mod lavereliggende bygninger. Etablering af et regnvandsbassin på arealet mellem Farum rådhus og Farum Kulturhus. Etablering af et regnvandsbassin i Kumbelhaven. Rekreative regnvandsbede ved beplantning. Fastlæggelse af befæstelsesgrad prioritet 2013

Forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan Klimatilpasning

Forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan Klimatilpasning Forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 Klimatilpasning Fotos: Colourbox og Furesø Kommune Furesø Kommune Tryk: Cool Gray A/S Oplag : 100 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse....

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan Klimatilpasning

Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan Klimatilpasning Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 Klimatilpasning Fotos: Colourbox og Furesø Kommune Furesø Kommune Tryk: Cool Gray A/S Oplag : 100 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse.... 6 Byrådets

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere