Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen, Mikael Smed Yvette Espersen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden og direktøren Budgetforslag Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Evaluering af telefonbetjening til virksomheder En indgang til kommunen Output fra Erhvervskonferencen 21. maj Evaluering af turen til Tallinn Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Underskriftsside...16

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden og direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Indkøbs- og udbudspolitik Den nuværende indkøbs- og udbudspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2010, og omfatter kommunens køb af vare- og tjenesteydelser. Der er aktuelt igangsat en revision af udbuds- og indkøbspolitikken. Det blev politisk vedtaget i 2010, at udbuds- og indkøbspolitikken ikke skulle omfatte udlicitering og bygge- og anlægsområdet. Varetagelsen af bygge- og entrepriseopgaver reguleres af et politisk vedtaget regelsæt, der blev politisk godkendt i Regelsættet omfatter vedligeholdelses- og anlægsopgaver. Bilag: 1 Åben Godkendt Regelsæt for Bygningsvedligeholdelsespulje_ _v1(1).doc 67009/14 Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Der blev orienteret om: Indkøbspolitikken udvalget indstiller at i forbindelse med revision af politikken på området, at så kan man i højere grad prøve at tilgodese lokale virksomheder, herunder mikrovirksomheder. Det kan f.eks. være ved udbud i fagentrepriser, udbud i mindre enheder, reduceret garantistillelse på grund af vanskeligere kreditvilkår pt. eller i flere små udbud for at tilgodese mikrovirksomheder. Det kan være vægtning af lokal service og lokalt lager der indgår i vurdering af tilbuddene osv. Det foreslås at der i forbindelse med udarbejdelsen af nye politikker på området, at det forsøges udbudt i en form så flere lokale og mindre virksomheder får mulighed for at byde ind på opgaverne. Samarbejdsaftaler med selskaberne for erhverv og turisme Indkøb af erhvervsbilleder 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budgetforslag Erhvervsudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på deres møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Erhvervsudvalgets andel er kr. På Erhvervsudvalgets møde den 7. april 2014, blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til Erhvervsudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015-priser, er som nedenstående: kr. Regnskab 2013 Korr. Budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Erhvervsudvalget Budgetramme Budgetramme *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for Demografiregulering Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30% af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70% af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Erhvervsudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering kr Erhvervsudvalget Reduktionsforslag Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt kr.. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har nedenstående 2 forslag: Alternativ 1 Puljen til venskabsbysamarbejde er i budget 2015 på kr. Efter ansøgning kan puljen yde støtte til mellemfolkelige samarbejder (afholdelse og deltagelse i mellemfolkelige aktiviteter). Erfaringer gennem flere år viser, at puljen kun i ringe grad benyttes og der var således i 2013 et mindreforbrug på knap kr. Som led i besparelsen er Alternativ 1 derfor, at nedlægge venskabsbypuljen og finansiere besparelse fra denne. Det manglende besparelsesbeløb på kr. foreslås finansieret af puljen afsat til evt. huslejeudgifter til Vordingborg Destinationsudvikling. Alternativ 2 Som led i udarbejdelsen af Erhvervsudvalgets budget for 2014, blev der afsat en pulje på kr. i 2015-priser til evt. huslejeudgifter i forbindelse med drøftelserne om, hvorvidt Vordingborg Destinationsudvikling skulle flytte ud af de kommunalt ejede lokaler i Stege og flytte til ekstern lokalitet, med deraf følgende huslejeudgifter. Som bekendt, anbefalede Erhvervsudvalget overfor Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at Vordingborg Destinationsudvikling ikke på nuværende tidspunkt skal ændre lokalitet en anbefaling, som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling valgte at følge på deres møde den 14. april Alternativ 2 er derfor, at den afsatte pulje til evt. huslejeudgifter til Vordingborg Destinationsselskab finansierer besparelsen. Overskuddet på godt kr. foreslås tillagt Erhvervskontoen. Udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Administrationen indstiller, at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet , at udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, at behovet for prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets ramme drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. Udvalget peger på alternativ 1, idet Mikael Smed ønsker at spare venskabspuljen og pulje afsat til husleje. Supplerende sagsfremstilling til Erhvervsudvalgets møde den I mail af 11. maj 2014 har Mikael Smed bedt om at få sit særstandpunkt berigtiget, således at der efter ordet husleje tilføjes følgende: Og derved tilbagesende kr. til kassen til brug for f.eks. andre udvalg eller udviklingsprojekter Indstilling Administrationen indstiller, at Mikael Smeds særstandpunkt berigtiges. Beslutning i Erhvervsudvalget den Særstandpunktet blev berigtiget. Udvalget ønsker at der budgetteres 1,2 mio.kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen til udvalget, budgetteret til turisme. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Socialdemokraterne ønsker at tilføre udvalgene de nødvendige økonomiske rammer. De vil således gerne genforhandle den økonomiske politik, og genåbne puljerne for at tilgodese udvalgsrammerne generelt og den borgernære velfærd i højere grad. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune Resumé På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen. Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Naturprojekter Bosætning LUP er, projekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder rev /14 Indstilling Administrationen indstiller, at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. Nyt revideret bilag blev omdelt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Evaluering af telefonbetjening til virksomheder Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Kim Dejbjerg Jensen Sagsfremstilling Administrationen er blevet bedt om at undersøge, hvad det koster at gennemføre automatisk tilfredshedsundersøgelser efter telefoniske virksomhedshenvendelser til kommunen. I 2013 har firmaet houseofminds gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med virksomhedsbetjeningen på teknik- og miljøområdet, hvor ca. 80% af alle virksomhedshenvendelser ender. Resultatet af undersøgelsen er vedlagt. De kvantitative resultater har vist sig svære at anvende, især fordi der ikke er noget sammenligningsgrundlag og den informative værdi i tilfredshedsprocenter er lav. Undersøgelsen kostede kr , og det vurderes at en lignende undersøgelse kan gennemføres for mellem kr , hvis kvaliteten højnes. I princippet kan alle medarbejdere, der som slutmodtagere af en telefonisk henvendelse bliver kontaktet, kunne registrere disse henvendelser, arten af henvendelsen, og hvilke handlinger det fører til og evt. kontakttelefonnummer. Denne registrering kan gennemføres over en fastlagt periode, men det er vigtigt, at der forinden tages stilling til, hvad disse registreringer skal bruges til, om der skal ske en efterfølgende evaluering af virksomhedernes vurdering af kommunens servicemindedhed og eller erhvervsvenlighed, og hvordan der skal afrapporteres. Chefgruppen har den 27. maj 2015, med afsæt i Vordingborg Kommunes strategi for brugerundersøgelser, besluttet at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse af den kommunale service til virksomhederne. Undersøgelse forventes gennemført ultimo 2014 i et samarbejde mellem de enheder der betjener virksomhederne. Forbedret service til virksomheder har været et fokusområde også i 2013, og er der er på teknik- og miljø området gennemført en række tiltag for at forbedre den oplevede service: - Kursus i netop service og erhvervsvenlighed. Heldagskursus med deltagelse fra Vej, Byg/Plan og Miljø - Skrivekursus med deltagelse fra et bredt spektrum af medarbejdere. Formålet var at skrive til virksomheder og borgere i almindelighed i et bedre, forståeligt og serviceminded sprog - Udarbejdelse af bedre intern telefonbog, så omstilling og medarbejdere i almindelighed hurtigt og lettere kan finde frem til rette vedkommende - Opgradering af hjemmesider - Gennemførelse af LEAN-projekt på byggeri og planopgaver, med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider - Flere møder med landbrugets organisationer. Formålet har været at nedbryde de barrierer der kan være mellem myndighed og landbrugets interesser Bilag: 1 Åben Tilfredshedsmåling Vordingborg Kommune.pdf 66728/14 Indstilling Udviklingschefen indstiller; at sagen tages til orientering Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Orienteringen er taget til efterretning. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget En indgang til kommunen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Der har været et ønske om en drøftelse af, hvordan Vordingborg Kommune bedst mulig fremmer virksomhedernes adgang til den kommunale administration. En lang række kommuner har gennem de senere år indført en frontmedarbejderfunktion (én indgang til kommunen), hvor virksomhederne kan nøjes med at henvende sig ét sted. Frontmedarbejderen tager imod henvendelsen og videreformidler denne til de relevante dele af den kommunale administration. I Region Sjælland har KKR Sjælland indgået en aftale med Væksthus Sjælland omkring at skabe et såkaldt en - strenget erhvervsfremmesystem, med øget samspil og koordinering mellem den kommunale erhvervsservice og Væksthus Sjælland og en klar rollefordeling mellem parterne. Samarbejdet hedder princippet om No wrong door, hvor virksomhederne ikke skal bekymre sig om hvem de skal have fat i, men kan stole på, at deres henvendelse videresendes til rette vedkommende. Virksomhederne er generelt positive over for indførelsen af én indgang og tillægger initiativet en stor symbolsk værdi. Ligeledes kvitterer de virksomheder der har været i kontakt med kommunen også med en øget tilfredshed i de interne analyser. Ikke alle steder giver det udslag i en større tilfredshed med kommunens erhvervsfremme i f.eks. Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelser. En af de kommuner der har gået konsekvent til værks er Helsingør Kommune. Helsingør har høstet stor anerkendelse for deres One Stop Shop, hvor alle relevante medarbejdere har været igennem et intensivt uddannelsesforløb inden for virksomhedsservice og skriftlig/mundtlig kommunikation til virksomhederne. Det kan nævnes, at et lignende forløb har været gennemført i Vordingborg Kommune i Den kritiske succesfaktor for kommunen er, hvor effektivt de får skabt handlekraftige teams af medarbejdere, der hurtigt kan gå i dialog med virksomheden og sikre en forventningsafstemning i forhold til henvendelsen. På det tekniske område i Vordingborg Kommune findes allerede en ad hoc teamstruktur omkring bygge- og miljøsager. Forskellen på én indgang og No wrong door er i praksis ikke så stor og ofte ses en kombination af de to modeller. Frontmedarbejderen får langt fra alle virksomhedernes henvendelser, da mange virksomheder allerede har en god relation og dialog til bestemte medarbejdere i kommunen og derfor foretrækker at kontakte disse i forbindelse med en henvendelse. Endelig er der indgået aftale med regeringen om kommunernes økonomi, hvori indgår forventninger til kommunernes erhvervsfremmeindsats, herunder en indgang. Dette skal også indtænkes i fremtidige arbejder. Processen omkring udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik blev skudt i gang med erhvervskonferencen den 21. maj. Udvalgets drøftelse af virksomhedernes adgang til den kommunale administration kan dermed ses som et indlæg i den videre drøftelse med de lokale virksomheder og placeres på portalen omkring Ny erhvervspolitik på Vordingborg.dk. Bilag: 1 Åben Notat om én indgang og No wrong door princippet 66736/14 Indstilling Administrationen indstiller, 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget at at udvalget drøfter, hvordan virksomhedernes adgang til den kommunale administration kan styrkes. udvalgets drøftelse lægges ud på portalen omkring Ny erhvervspolitik på kommunens hjemmeside. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Der arbejdes hen mod et telefonnummer for erhverv. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Output fra Erhvervskonferencen 21. maj 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afholdt den 21. maj en erhvervskonference for de lokale erhvervsvirksomheder som opstart på udarbejdelsen af en ny erhvervspolitik. Konferencen gav et godt billede af erhvervslivets ønsker og var præget af en god og konstruktiv dialog. Konferencen blev besøgt af ca. 75 deltagere, hvor de lokale virksomheder fik mulighed for at komme med input og idéer til den kommende erhvervspolitik. På baggrund af input til de 5 erhvervspolitiske temaer blev følgende fremhævet af bordformændene: Globalisering og Innovation Etablering af eksportnetværk mellem lokale virksomheder der allerede har erfaringer med eksport og lokale virksomheder, der ønsker at opstarte en eksport til udenlandske markeder. Etablering af netværk blandt virksomheder, der løbende ønsker at arbejde med innovation og proces/produktudvikling. Inddragelse af vidensinstitutioner i de lokale virksomheders innovationsudvikling. Kompetenceudvikling Gøre det attraktivt for højtuddannede at komme til Vordingborg Kommune Iværksætteri skal ind i folkeskolen Understøtte arbejdet i områdets mange mikrovirksomheder Virksomheder og iværksættere Mere smidighed og større fokus på god kundeservice i forbindelse med sagsbehandling og konkurrencedygtige kommunale gebyrer og afgifter Bedre mulighed for at lokale virksomheder kan byde ind på lokale anlægs- og konsulentopgaver Understøtte netværksdannelse og synliggøre vores mange mikrovirksomheder Detailhandel At styrke handelsforeningerne og samarbejdet omkring detailhandelsudviklingen herunder tiltrækning af nye butikker At arbejde med digitale salgskanaler og afprøvning af nye løsninger inden for detailhandlen som et fælles tema At styrke den samlede indkøbsoplevelse gennem bedre samspil med events i byerne Turisme Styrke det interne samspil og koordinering mellem turismeaktørerne Flere og bedre overnatningssteder og øget synlighed af de eksisterende overnatningstilbud Øget markedsføring og synlighed Henover sommerferien tilrettelægger administrationen det videre arbejde i arbejdsgrupperne, som skal finde sted umiddelbart efter sommerferien og udarbejder udkast til erhvervspolitik, som kan danne baggrund for drøftelser i grupperne. Sideløbende hermed arbejdes på at kvalificere dialogportalen med baggrundsmateriale om erhvervsudvikling, links til relevante ressourcer m.m. og der lægges en strategi for kommunikation. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Det samlede materiale lægges til grund for en drøftelse på Erhvervsudvalget første møde efter sommerferien, hvor kommunikationsplan, udkast til erhvervspolitik, proces m.m. tilpasses udvalgets ønsker. Efter sommerferien bliver arbejdsgrupperne klædt på til komme med konkrete input til initiativer, der understøtter de politiske målsætninger i erhvervspolitikken. Der vil være løbende mulighed for at komme med kommentarer og input til den ny erhvervspolitik og det igangværende arbejde gennem dialogportalen på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Arbejdsgruppernes bidrag kommer i høring i oktober og forelægges til politisk behandling i november. Økonomi Økonomisekretariatet har ingen yderligere kommentarer. Indstilling Administrationen indstiller, at der sker en drøftelse af input fra konferencen. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Drøftet. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Evaluering af turen til Tallinn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Erhvervsudvalget har i dagene april 2014 være på studietur til Tallinn, og i den forbindelse lægges der op til en drøftelse og evaluering af turen, herunder bl.a. hvordan det kan påvirke handelslivet og indsatserne i forhold til byudvikling og turisme. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og evaluerer turen, og beslutter eventuelle indsatser i forlængelse heraf. Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. Punktet drøftes igen på næste møde. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Drøftet. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Intet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering fra formanden og direktøren 1. Godkendt Regelsæt for Bygningsvedligeholdelsespulje_ _v1(1).doc (67009/14) 3. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder rev (50194/14) 4. Evaluering af telefonbetjening til virksomheder 1. Tilfredshedsmåling Vordingborg Kommune.pdf (66728/14) 5. En indgang til kommunen 1. Notat om én indgang og No wrong door princippet (66736/14) 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Yvette Espersen Mikael Smed 16

18 Bilag: 1.1. Godkendt Regelsæt for Bygningsvedligeholdelsespulje_ _v1(1).doc Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 10. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67009/14

19 Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v. Regelsæt 1: Bygningsforbedring Regler for bygningsforbedring herunder, APV-arbejder, tekniske installationsanlæg og energimærkningsordning administreres af stab Kommunale Bygninger. Regelsæt 1 administreres efter følgende 2 hovedregler. 1. Indvendig bygningsforbedring og vedligehold af udenoms arealer foretages og administreres af fagudvalg / institutioner. 2. Udvendig bygningsforbedring, tekniske installationsanlæg, energimærkningsordning og nybyggeri foretages og administreres af Teknikudvalget. Undtaget er kommunale havneanlæg, samt ældreboliger, boliger for psykiatri, autisme o.l. med tilhørende kommunale servicearealer, der har eget vedligeholdelsesbudget gennem anden administrator. Fagudvalg/institutioners ansvarsområde: 1 A: Bygning: Indvendig bygningsforbedring, herunder udskiftning/vedligeholdelse af døre, lofter, gulve, vægge m.v. Indvendig reparation, maling af vinduer og vægge m.v. Udgifter til prioriterede fysiske APV-arbejder på op til kr. Skader i forbindelse med hærværk eller indbrud anmeldes, af institutionen, til kommunens forsikringskontor, jfr. gældende forsikringsvejledning. 1 B: Tekniske installationer: Almindelig vedligeholdelse af tekniske anlæg, herunder daglig drift, udskiftning af sikringer, lyskilder, lamper, haner, sanitet og hårde hvidevarer m.v. Servicekontrakter for tekniske anlæg, herunder elevatorer, ABA-anlæg, ventilationsanlæg, o.l. styringsanlæg er institutionens ansvar og udgifter hertil afholdes af institutionen. Det er institutionens ansvar at tegne de nødvendige servicekontrakter således at optimal drift af tekniske anlæg sikres. 1 C: Inventar: Indkøb og vedligeholdelse af alt inventar, herunder, møbler, gardiner, inventar til faglokaler på skoler og andet løsøre. 1 D: Udvendige arealer: Befæstede arealer, støttemure, hegn, ude-inventar, grønne arealer, beplantning herunder græsplæner bede o.l. Vedligeholdelse af legepladser og legeredskaber skal ske i h. t. gældende regler. Ansvaret er placeret i den enkelte institution og for offentlige arealer er ansvaret placeret i Fagsekretariat Natur. Sikkerhedstilsyn på legepladser skal foranlediges udført af institutionens sikkerhedsorganisation. Tilsyn skal udføres af certificeret konsulent. 1

20 1 E: APV-arbejder (fysisk arbejdspladsvurdering) Den enkelte institution, har med baggrund i institutionens APV handleplaner ansvar for at nødvendige tiltag, for at forebygge mulige fysiske arbejdsskader og AT-påbud der kan udløses i forbindelse med Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, gennemføres. Det er således til enhver tid institutionens ansvar at Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning efterleves. Udgifter til fysiske APV tiltag kan efter nærmere vurdering dækkes af den centrale Bygningsforbedringspulje. (se også 1A og 2 C.) Udgifter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø afholdes til enhver tid af institutionen. Teknikudvalget og stab Kommunale Bygninger: 2 A: Bygning: Udvendig bygningsforbedring omfatter alle kommunalt ejede ejendomme i Vordingborg kommune - undtaget er dog kommunale havneanlæg herunder bygningsanlæg og ældreboliger, boliger for psykiatri, autisme o.l. med tilhørende kommunale servicearealer udenfor ordningen, idet de har eget vedligeholdelsesbudget gennem anden administrator. Indsatsen administreres ud fra en løbende godkendt prioritering. Der udarbejdes 5-årige løbende digitale bygningsforbedrings- og APVplaner og disse planer opdateres løbende hvad angår økonomi og prioritering. Bygningssyn foretages løbende, dog mindst hvert tredje år og primært i forbindelse med APV - gennemførelse. APV prioriteringer sker på baggrund af institutionens/ virksomhedens handleplan Større akutte og uforudsigelige vedligeholdelsesudgifter vil efter nærmere vurdering kræve tillægsbevillinger i de respektive fagudvalg. (eks. svampeskader, skjulte rådskader, o.l.) 2 B: Energimærkning og Energibesparende foranstaltninger: Lovpligtig energimærkning af ejendomme foretages løbende og med tidsinterval i h.t. gældende love og bekendtgørelser. Handleplan for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg kommune er gældende. 2 C: APV arbejder under bygningsforbedringspuljen: Stab Kommunale Bygninger udfører, og dækker udgifter, over kr., til fysiske APV - tiltag der er prioriteret som prioritet 2 eller 3 i forbindelse med kortlægning af institutionens APV og deraf følgende handleplan. Endvidere dækkes fysisk relaterede straks påbud fra AT, prioritet 1, over kr. Prioritering af arbejder fastlægges efter en faglig og saglig vurdering. Det er således alene APV- tiltag, der umiddelbart vil kunne udløse AT-påbud eller umiddelbart vurderes til at kunne medføre arbejdsskader med baggrund i Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, der gennemføres. 2

21 Det er en forudsætning at institutionen har gennemført APV og den deraf følgende handleplan for at kunne få dækket udgifter til APV arbejder fra Bygningsforbedringspuljen. Forklarende tekst: 1. prioritet - straks påbud fra Arbejdstilsynet Her vil der typisk være overhængende fare for liv og lemmer. Skal efterkommes jf. lovgivningen, APV-puljen dækker udgifterne når der er tale om indretning af faste arbejdspladser. 2. prioritet - påbud fra Arbejdstilsynet Her vil der være fare for nedslidning over en kortere eller længere periode. Der er typisk tale om lovovertrædelser jf. bekendtgørelsen om faste arbejdspladser indretning. Skal efterkommes jf. lovgivningen, APV-puljen dækker udgifterne når der er tale om indretning af faste arbejdspladser. 3. prioritet - vejledninger fra Arbejdstilsynet Her kan der være gener hos medarbejderne, men der kan også være risiko for nedslidninger, - typisk er arbejdspladsen i gang med at arbejde med egnede løsninger på problematikken, eller man er i gang med at foretage en form for analysearbejde for, hvad årsagerne kan være til generne. Handleplan skal være udarbejdet inden arbejder kan udføres. Opgaver som følge af prioritet 2 og 3 skal ske i en samlet prioritering indenfor bygningsforbedringspuljen. 2 D: Økonomi: Udgifter til bygningsforbedringer m.m. og APV-arbejder jfr. dette regelsæt finansieres fra den centrale Bygningsforbedringspulje og søges frigivet en gang årligt, på baggrund af de foreliggende prioriteringer. Bygningsrenoveringspuljen er en anlægspulje og der forudsættes, af hensyn til kontraktuelle forhold og flow i udførelsesfasen over de enkelte regnskabsår, en 100 % overførselsordning af overskud mellem de enkelte regnskabsår. 2 E: Tilbud/udførelse: Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligehold, vedtaget på Teknikudvalg d og efterfølgende på Kommunalbestyrelsesmøde d , er fortsat gældende. Se: Bilag 1. Regelsæt 2: Nybyggeri m.v. Regler for nybyggeri, til- og ombygning administreres af stab Kommunale Bygninger. 1 A: Nybyggerier, til- og ombygninger: Staben varetager styring af nybyggeri-, til- og ombygninger, hvor der er en anlægsbevilling tilknyttet, herunder bygherrerådgivning, projektbeskrivelse og budgetstyring. (dog ikke brugerfinansierede områder som vej-, havne- og byggemodningsprojekter.) Fagudvalg, med tilhørende administration, har det overordnede ansvar for opgaven men bestiller Kommunale Bygninger til at varetage den praktiske og tekniske 3

22 gennemførelse af projektet. Behovsanalyser o.l. skal være udarbejdet og godkendt af fagudvalg inden Kommunale Bygninger kan overtage opgaven. Fagudvalg, med tilhørende administration, hvor byggeopgaven henhører under, er ansvarlig for udarbejdelse af de fornødne politiske indstillinger og efterfølgende godkendelser af projekt og budget samt nødvendige godkendelser i forhold til sikkerhedsorganisationer og medudvalg. Kommunale Bygninger varetager herefter, efter politisk accept, rådgivning og gennemførelse af anlægsarbejder for de respektive fagudvalg. Kommunale Bygninger bistår udvalget med teknisk-, økonomisk- og administrativ vejledning. 1 B: Projektorganisation: Til varetagelse af byggeriets gennemførelse nedsættes en projektstyregruppe, der ud over koordineringen blandt andet varetager følgende opgaver. 1. Lede og gennemføre byggeriet, herunder at nedsætte nødvendige arbejdsgrupper med en hensigtsmæssig repræsentation samt sørge for at inddrage så vel samarbejds- som sikkerhedsorganisation i et passende omfang. 2. Beslutte og gennemføre byggesagens tids- og aktivitetsplan i overensstemmelse med den overordnede plan. 3. Forestå udarbejdelsen af evt. byggeprogram. 4. Medvirke til en effektiv og fleksibel løsning af alle problemer i forbindelse med alle byggeriets faser. 5. Styring af anlægsbevilling og byggeregnskab. Projektstyregruppen sammensættes af repræsentanter fra det ansvarlige fag- sekretariat, en projektleder fra Kommunale Bygninger samt nødvendige repræsentanter fra institution, sikkerhedsorganisation og medudvalg. Kommunale Bygninger har det tekniske ansvar, herunder kontrahering med rådgivere og entreprenører, for gennemførelse af byggeopgaven. Det skal ved hver enkelt byggeopgave vurderes hvorvidt det er nødvendigt at oprette projektstyregruppe. 4

23 Bilag 1.: Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af nybyggeri og bygningsvedligehold. Formålet med administrationsgrundlaget: Vordingborg Kommune vil med dette administrationsgrundlag sætte rammerne for et fortsat godt samarbejde med entreprenører og håndværkere i forbindelse med nybyggeri og bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger der administreres af stab Kommunale Bygninger. Tilbudsloven: I lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, også kaldet tilbudsloven, står der i formålsformuleringen, at "udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence". I loven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning hertil er forholdene omkring udbud, udbudsform, underhåndsbud, licitation, tildeling m.v. reguleret ret detaljeret. Administrationsgrundlaget gælder ikke for andre driftsopgaver, rådgivning, transportopgaver, varekøb m.v. Tærskelværdier: Administrationsgrundlaget vedrører arbejder som i værdi har en størrelse, som ligger under tærskelværdierne for EU-udbud. Konkurrencen skal sikres: Administrationsgrundlaget forholder sig derfor til, hvornår og under hvilke vilkår: regningsarbejde kan accepteres tilbud kan indhentes ved underhåndsbud tilbud kan indhentes ved licitation Indhold: Administrationsgrundlaget er delt op i følgende afsnit: Regningsarbejde Tilbud indhentet ved underhåndsbud Tilbud indhentet ved licitation God planlægning - billigere opgaveløsning Kommunens valg af entreprenører Sikkerhedsstillelse Administrationsgrundlaget er et supplement til lovgivning o.l. Regningsarbejde: Arbejde efter regning kan anvendes i følgende situationer: entrepriser under ,- kr. excl. moms. akut opstået arbejde, som skal løses her og nu 5

24 arbejder som er svært beskrivelige og som de bydende derfor ikke reelt kan konkurrere på Inden der vælges entreprenør til regningsarbejde, kan udbyder benytte sig af at indbyde typisk to entreprenører til en gennemgang af arbejdet med det formål at undersøge løsningsforslag, prisoverslag, evt. fastsættelse af prisloft m.v. Denne type arbejde vil typisk blive varetaget af lokale håndværkere. Tilbud indhentet ved underhåndsbud: Efter tilbudslovens 13 kan der overordnet indhentes underhåndsbud med en anslået samlet værdi på maksimum 3,0 mio. kr. Denne udbudsform vil typisk blive anvendt på vedligeholdelsesopgaver af kommunale bygninger, mindre til- og ombygninger samt mindre anlægsopgaver. Hvis der lokalt kan skabes tilstrækkelig konkurrence blandt egnede entreprenører, indhentes underhåndsbud lokalt. Hvis udbyderen vurderer, at konkurrencen bedst sikres ved at "udbyde" opgaven til en bredere kreds, så gør udbyder det på den måde. Arbejder under 3,0 mio. kr. kan også vælges at bringes i licitation, hvis udbyderen skønner arbejdet egnet hertil. Tilbud indhentet ved licitation: Hvis der afholdes begrænset licitation (indbudt licitation), vil egnede lokale entreprenører blive bragt i konkurrence med entreprenører uden for kommunen. Projekter under EU s tærskelværdi, pt. 39 mio. kr. kan lejlighedsvis udbydes i offentlig licitation afhængighed af projektindhold. God planlægning - billigere opgaveløsning: Kommunen tilstræber, at udbudsmaterialer udsendes i "god tid" (ca. 3 uger) inden licitationen afholdes, og at licitationen afholdes i "god tid" inden byggestart. Udbudsperioden kan dog afhænge af licitationsform. Hvor mange uger "god tid" er, afhænger dog i sidste ende af opgavens art og omfang, men formålet er, at entreprenørerne kan foretage en fornuftig og hensigtsmæssig planlægning og dermed billiggørelse af arbejderne. Kommunens valg af entreprenører: Kommunen vil i princippet give alle entreprenører og håndværkere mulighed for at give underhåndsbud og deltage i licitationer m.v. Kommunen forbeholder sig dog retten til frit at vælge, hvem der skal indbydes til at deltage i underhåndsbud, licitationer m.v. blandt interesserede håndværkere/entreprenører. Det er således op til den enkelte håndværker og entreprenør at yde kvalitet, service og arbejde til aftalt tid, for fortsat at blive indbudt. I øvrigt skal det præciseres, at: eventuelle gamle håndværkerlister for den enkelte bygning (institution, skole m.v.) ikke længere er gældende institutioner, skoler m.v. har eget budget til indvendig vedligeholdelse institutioner, skoler m.v. selv forestår kontakt med og bestilling af håndværkere (ved indvendig vedligehold). Kommunale Bygninger anmodes dog i nogle tilfælde om at løse denne opgave. 6

25 Kommunale Bygninger forestår udvendig vedligeholdelse, vedligehold af tekniske installationer af kommunale ejendomme og gennemførelse af kommunale nybyggerier, tilbygninger o.l. Forudsætninger for tilbud: Ved afgivelse af tilbud til Vordingborg Kommune, skal tilbudsgiveren være opmærksom på følgende forhold: AB 92, 6: For arbejder og leverancer, hvor entreprisesummen ekskl. moms er lig med eller større end kr skal der stilles garanti på 15 % af den totale entreprisesum. Garantien nedskrives efter reglerne i AB 92 6, stk. 2 og 4 og ophører 5 år efter afleveringstidspunktet jf. reglerne i stk. 5. LBK nr. 336 af 13. maj 1997 Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige): Enhver tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. En tilbudsgiver der ikke har afgivet den i stk. 1 nævnte gældserklæring, eller har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for kommunen. Nøgletal og karakterbog: Ved almene byggerier (støttet boligbyggeri såsom familie-, ungdoms- og ældreboliger) stilles der krav om evaluering af byggeprojektet. Det vil sige at entreprenøren forpligtiger sig til at medvirke til denne evalueringsproces. Denne forpligtigelse trådte i kraft 01 marts Endvidere stilles der, ved sådanne byggerier, pr. 01 september 2008, krav om nøgletal og karakterbog fra tilbudsgiver. (mere herom i statens pjece Staten stiller krav om nøgletal i alment byggeri.) Administrationsgrundlaget er et supplement til lovgivning o.l. : Det beskrevne i dette administrationsgrundlag er et supplement til lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. Hvis der ved udgivelse af vejledninger eller lignende opstår modsætningsforhold, vil grundlaget blive ændret. Sag 12/ Dokument /12 Peter Tommerup 9. august 2012 Regelsæt 1 og 2 samt bilag 1: Administrationsgrundlag er godkendt på møde, i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, d. 22 august

26 Bilag: 3.1. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder rev Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 10. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50194/14

27 Opfølgning på dialogmøder i 2014 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2014 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder skal udfyldes af relevante fagsekretariater i relation til berørt emne/problematik, så politikerne får svar på og vished om, at der følges op på de spørgsmål/problematikker, der rejses fra lokalrådene via dialogmøderne. Dialogen mellem lokalråd og dialogudvalg Lokalråd: Emne og konklusion (lokalrådets prioritet) 1. Lundby Flekstrafik Indførelse af 3 købstads zoner er en god løsning, der tilgodeser ydreområder som f.eks. Svinø. Det er uheldigt, at Lundby lokalområde er fordelt på 2 zoner. Det giver f.eks. på nogle steder af Svinø det problem, at for at komme til f.eks. lægehus, station, bibliotek m.m. i Lundby, at de skal krydse zone, hvilket gør det meget dyrt Det anbefales at de yderste områder på Svinø får mulighed for at komme til Lundby til købstadspris. Politikerne var forstående overfor skævheden. Relevant fagsekretariat Trafik og Park Administration Bemærkninger/svar fra fagsekretariat I den godkendte trafikbestilling 2015 er det nævnt som en mulighed at oprette en selvstændig refusionszone omkring Lundby. Da 2014 skal anvendes til at opnå erfaringer med refusionssystemet, har administrationen foreslået at udsætte en afgørelse af dette til behandling i forbindelse med trafikbestilling Teknik og Miljø-udvalget har bedt om en evaluering af hele ordningen med Flextur ved en selvstændig sag i løbet af sommeren 2015./BKCH Bosætning For at lokalområdet skal kunne overleve er ny bosætning af højeste prioritet. Det skal gøres attraktivt at bosætte sig i Lundby Lokalområde som f.eks. en god skole, nærbutikker, gode muligheder for beskæftigelse af Udviklingsstaben Det er i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil og bredbåndsdækning i kommunen og det er derfor også et stort politisk fokusområde. Vi benytter enhver anledning til at påpege vigtigheden af god mobil- og bredbåndsdækning overfor 1

28 ægtefælle/samlever. Der skal være god mulighed for at komme til/fra som pendler som bilist og med offentlig trafik, hvor der er den fordel, at der i lokalområdet er en togstation. Der kunne iværksættes en kraftig reklame for bosætning. Man kunne sende en mindre lastbil med en stor reklame på ladet til Storkøbenhavn. Denne lastbil skal så køre rundt i gaderne nogle timer i hver weekend i en periode. Lokalrådene kunne på skift stille 2 M/K i nogle timer til at køre lastbilen Politikerne var meget enige i, at bosætning er et vigtigt område, ikke bare for Lundby, men hele Vordingborg kommune. Der skal fra kommunalt side arbejdes på: - Hurtige digitale forbindelser i landområderne. - Internet (driftsikkert) i togene af hensyn til pendlerne. - Betjeningen af Lundby station skal ikke være mindre end nu (time forbindelse samt ½ time drift i myldretiden) - Støtte forbliven af nærbutikker. Reklame for bosætning, ikke bare Lundby, men hele Vordingborg (se ovenfor) landspolitikere og for at få dem til at sætte handling bag deres høje målsætninger på området. Kommunalbestyrelsen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal foretage kortlægning af, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen reelt er i kommunen, og på den baggrund fremlægge et forslag til en samlet strategi og handleplan for fremme af mobil- og bredbåndsdækning med anbefalinger til initiativer og analyser af behov, muligheder og konsekvenser. Kommunen vil løbende orientere om arbejdsgruppens arbejde og generelt om ny viden inden for området på under Erhverv. Kommunen indgår også i et tværkommunalt projekt om nye kortlægningsmetoder, så vi kan få et reelt billede af den oplevede mobilog bredbåndsdækning i kommunen, til brug for det politiske arbejde. I 2014 forventes en mærkbar forbedring af den oplevede mobildækning gennem udskiftning af backbone udstyr i hele Vordingborg Kommune, som medfører større kapacitet og bedre dækning med det samme antal master og gennem massiv opsætning af 4G sendeudstyr i det meste af kommunen i Udviklingsstaben arbejder generelt for bosætning, og Lundby er et af de områder, der prioriteres med hensyn i kommuneplanen. En bosætningskampagne skal have et bredt afsæt. En eventuel kampagne skal målrettes en bestemt målgruppe og skal iværksættes i 2

29 bredt samarbejde med ejendomsmæglere og øvrige aktører. I regi heraf kan der udvikles fælles designskabeloner, der understøtter det lokale bosætningsmarkedsføringsarbejde. Sportsfaciliteter Idrætsforeningen Svend Gønge (ISG) vil gerne tilbyde flere tilbud til borgerne (hvilket også fremmer bosætning). ISG ønsker at udvide med en ½ hal, primært til gymnastik for at udvide tilbuddene, idet Svend Gønge Hallen er booket 100 %. Der er også et borger ønske om en svømmehal Kommunen og ISG skal indgå i en dialog til at fremme projekterne Kultur og Fritid Der er pt. ingen planer om at udvide halkapaciteten, da den samlede kapacitet i Vordingborg Kommune vurderes at være tilstrækkelig. Det fremgår ligeledes af facilitetsanalysen (www.frivillig.vordingborg.dk). Kultur og Fritid indgår meget gerne i dialog med ISG om haltider, hvor der er fri kapacitet. På det tidspunkt, der skal planlægges ny svømmehal, vil det foregå i forbindelse med Panther-projektet. Cykelsti Båre Svend Gønge skolen I forbindelse med at skoledistrikterne faldt på plads, kom Bårse skole med i skoledistriktet for Svend Gønge skolen. Da cykelstiplanen blev udgivet var der 2 muligheder for cykelsti for skolebørnene fra Bårse. Forblev Bårse skole under Præstø skole der anlægges cykelsti til Præstø og omvendt til Lundby. Cykelstien skulle stå færdig i 2016, og der er ikke påbegyndt endnu! Politikerne kunne oplyse, at budget til cykelstier er reduceret, hvilket ikke er blevet udmeldt til lokalrådene. Politikerne ønsker også en sikker skolevej, hvorfor denne cykelsti skal have prioritet. Der ønskes en status for anlæggelsesprojektet. Trafik og Park I cykelstiplanen er alle cykelstierne inddelt i nogle etaper ud fra den forudsætning, at der investeres ca. 10 mio. kr. om året på anlæg af cykelstier. Da der maks. bliver brugt 3 til 5 mio. kr. om året, holder tidsplanen ikke længere. Cykelstiplanen skal bruges som et styringsredskab og her står delstrækningen fra Gl. Lundby til Bårse på en 15. plads pt. og Gl. Lundby til Lundby er nr. 14. Hele strækningen fra Køng til Bårse står på en 6. plads. Denne placering kan godt ændre sig, hvis forudsætningerne for skemaet ændrer sig. 3

30 Det kan f.eks. være antallet af uheld, nuværende antal cykler eller andre ting, som indgår i vægtningen af de enkelte strækninger. / KSJ Udskiftning af Jernbanebroen i Lundby I forbindelse med anlæggelse af højhastighedsbanen skal vejbroen løftes, hvilket skal ske ved en ny bygning, hvor der er inkluderet en gang og cykelsti. Det betyder jf, Banedanmark forbindelsen til Køng, Svinø og mellem Lundby vest og øst spærres i 10 mdr. Det er fuldstændigt utilfredsstillende, idet bilister, skolebusser og erhvervsdrivende sendes ud på en voldsom omvej. Bygges broen ved siden af den nuværende bro og skubbes på plads, vil der kun være tale om et par uger, hvor vejen er spærret Kommunen skal gå i dialog med Banedanmark om en anlæggelse der kun betyder, at vejen er spærret i få uger Trafik og Park Det er et projekt, der hører under Banedanmark. Administrationen er ikke nede i detaljerne i projektet og kender ikke den detaljerede tidsplan og kan heller ikke sige, om den omtalte løsningen er en mulighed. Forespørgslen er givet videre til Banedanmark, men da det vurderes at gøre projektet dyrere, er sandsynligheden for, at det bliver en realitet meget lille. Kommunen har i planlægningsperioden arbejdet på, at Banedanmark holder broen lukket kortest muligt, da det er en vigtig krydsning. Når det nærmer sig anlægsperioden, vil der være teknikermøder, hvor Kommunen deltager, og der vil vi også arbejde på at lukke perioden vil være så kort som muligt. /BJBU Svar fra banedanmark. Modtaget pr. mail 2. maj 2014 Vi har fået vores rådgiver til at vurdere ekstraomkostninger ved at udføre broen ved en indskubningsløsning. Ekstraomkostninger er vurderet til at udgøre omkring 1,0 mio. kr. Banedanmark udfører derfor ikke broen ved en indskubningsløsning men 4

31 fastholder, at broen bygges på stedet. Yderligger anvendelse af Lundby Station Ved en evt. opførelse af et biogas anlæg i det nordlige Vordingborg, kunne det indtænkes, at gylle kunne transporters til Lundby Station og derfra omlades til et biogasanlæg Kommunen kunne i en given situation se på ovennævnte mulighed Land og Miljø Gylle skal ikke transporteres langt, hvis ikke energiforbruget til transport skal overstige energiindholdet i gylle. Der vil være logistiske og materielmæssige udfordringer ved omlastning til og transport via jernbane som vil overstige eventuelle fordele ved godstransport med tog. Allerslev- Skibinge Genopretning af Mønvej i Allerslev og Ammendrup efter kloaksepareringen i Mønvej fremtræder i øjeblikket meget nedslidt med nedbrudt asfaltbelægning på fortove mange steder, dårlig vejafvanding på grund af flere ikke virksomme vejbrønde og manglende kantsten på lange strækninger langs vestsiden, så vandet ledes ind på de tilstødende ejendomme, og nedslidte chikaner, som flere steder er en potentiel fare for bilerne. Cykelsti mellem Allerslev og Skibinge har været diskuteret i Ifølge cykelstiplanen.af 2011 for kommunen skal der laves cykelsti fra Allerslev til Præstø. I 2013 blev det oplyst, at cykelstien fra Allerslev til Præstø nu havde 1. prioritet i forhold til cykelsti mellem Bårse og Præstø. Udførelse af cykelsti gennem Allerslev og Ammendrup i forlængelse af kloaksepareringen har været behandlet i kommunalbestyrelsen i 2014, men er nu sat i venteposition og bundet til, at der skal skaffes midler fra den statslige cykelstipulje, så der kan fortsættes mod Skibinge. Dette medfører med stor sandsynlighed, at Mønvej i Trafik og Park Fortov - Vedligeholdelse af fortove udføres efter Arbejdsbeskrivelser for drift af vejarealer i Vordingborg Kommune vedtaget af Teknikudvalget i 2013, og i den rækkefølge at de mest slidte fortove renoveres først. Belægninger på fortov udskiftes generelt ikke, hvis der ikke er ansvarspådragende forhold. Vedligeholdelsen og en eventuel renovering af fortovene indgår i den ordinære driftsplanlægning./theg Chikaner Indsnævringerne af kørearealet er lavet som en fartdæmpende foranstaltning. Trafik og Park er af den opfattelse, at hvis man som bilist afstemmer hastigheden efter forholdene, dvs. sænker farten, burde det ikke give gener, når man passerer indsnævringerne. Endvidere er Trafik og Park af den opfattelse, at indsnævringerne opfylder kravene til placering og udformning af denne type af fartdæmpende foranstaltning. /THEG 5

32 Allerslev og Ammendrup skal retableres midlertidig, for at man så senere kan lave cykelstier. Dette betyder ligeledes, at foranstaltninger til at sikre naboejendomme mod gadevand ind over ejendommen skal udføres og så opbrydes igen, når der skal udføres cykelsti i Allerslev og Ammendrup. Det er lokalrådets opfattelse, at det vil være en så stor fordel for både kommunen og borgerne, at retablering efter kloakseparationen, opretning af Mønvej incl. chikaner/bump, udførelse af cykelsti og etablering af fibernet i Allerslev og Ammendrup udføres i ubrudt sammenhæng, uanset om man først senere får støtte til at fortsætte med cykelsti mellem Ammendrup og Skibinge. BSJ oplyste, at man i øjeblikket arbejder med at finde besparelser på budgettet for Det kan eventuelt ramme cykelstiprojektet. BSJ kunne dog oplyse, at ansøgning til den statslige cykelstipulje er indsendt inden ansøgningsfristen d. 21. marts d.å. BSJ, LS og MS var enige om, at det ville være en god ide, hvis cykelstien i Allerslev og Ammendrup kunne udføres i tilslutning til kloaksepareringen, men man er afhængig af midlerne. Man var ligeledes enige om, at cykelstien Allerslev til Præstø har 1. prioritet frem for cykelstien Bårse til Præstø. SL oplyste, at lokalrådet og borgerne i byen mange gange føler, at kontakt og dialog mellem de kommunale forvaltninger (herunder også selskabet Vordingborg Forsyning) er næsten ikke eksisterende. BSJ kunne godt se, at de manglende kantsten og dårligt fungerende eller manglende vejbrønde er en gene, som bør fjernes for byens beboere. Cykelsti - Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. februar 2014 besluttet, at pengene frigives til match af forventet bevilling fra statslig pulje til etablering af cykelstier. Samtidig skal etableringen ske fra Skibinge til Allerslev. Det er dog ikke muligt rent økonomisk at etablere cykelstier helt til Allerslev. Strækningen Skibinge til Ammendrup er skønnet til 6,3 mio. kr. og strækningen Ammendrup Allerslev, er skønnet til 4,3 mio. kr. I den statslige pulje kan der maks. søges om 40 % tilskud. Dvs. med kommunens 3 mio. kr. bliver der i alt 4,2 mio. kr. til at udføre cykelstier for. Hvis der ændres lidt på løsningen i selve Skibinge og der opnås nogle rigtig gode licitationspriser, kan det måske være muligt at få cykelsti ned til Ammendrup. /KSJ Afvandning - På engstykket langs Mønvej, overfor kirken, er der som aftalt etableret en lille grøft for at opsamle vejvand. Derudover er det etableret 14 ekstra vejbrønde på Rekkendevej. Disse tiltag burde afhjælpe problemerne med vejafvandingen. /THEG/KSJ 6

33 J. E. Caspersen spurgte, hvornår genopretningen af Mønvej i Skibinge ville finde sted. Kan det forventes i fortsættelse af Allerslev og Ammendrup? BSJ, MS og LS kunne ikke svare på dette. Tubæk Å projektet og Vådområde Holmegård Enge Gennem et langvarigt og tæt samarbejde med Vordingborg Forsyning og Natursekretariatet under projekteringsforløbet for kloaksepareringen i Allerslev og Ammendrup er det lykkedes at få foretaget tilpasninger med afskærende grøfter, så det meget overfladevand, som fra SØ strømmer ned mod Allerslev og har skabt oversvømmelser, nu kan ledes til de regnvandsledninger, som blev etableret til formålet ved kloakeringen af Allerslev i 1980-serne. Nu vil det tilstrømmende vand gennem rørledninger blive ført til den gamle banegrøft langs østsiden af Holmegård Enge. Banegrøften leder i dag vandet til en rørledning i nordenden af engarealet, og rørledningen munder så ud i Skvatten uden om det gamle rensningsanlæg. Vandet fra arealerne SØ for Allerslev kan blive en del af det eventuelt kommende Vådområde Holmegård Enge, men såfremt dette ikke lader sig etablere må afledningen i engarealets nordende sikres, så vandet fortsat kan afledes til rørledningen, og om nødvendigt må banegrøften renses op bl.a. for krat og bevoksning. Rørledningen fra Mønvej til banegrøften skal højst sandsynligt oprenses. Land og Miljø Banegrøften er privat og skal vedligeholdelse af lodsejerne. I forbindelse med vådområdeprojektet vil den fremtidige vedligeholdelse af vandløbene blive vurderet. Forslaget til klimatilpasning af Tubæk Å systemet vil blive sendt i høring i perioden fra sidst i maj til midt i august. Det er et katalog over mulige projekter. Projekterne skal gennemføres hvor der er lodsejerinteresser. Da afvandingen af arealerne SØ for Allerslev er afhængig af projektet Vådområde Holmegård Enge og afvandingen til Skvatten og dermed også Tubæk Å- systemet beder vi dialogudvalget 7

34 berette, hvorledes stadet er for disse to projekter. BSJ og LS har begge haft kontakt til Linda Adelfest fra sekretariatet for Land og Miljø. Linda kunne oplyse, at de involverede lodsejere er positive overfor projektet, og at arbejdet med projektet fortsætter med henblik på, at projektet sendes i høring i det kommende efterår. Projektet stiler mod at skabe reduktion af nitrat- og fosforindholdet i det afledte vand. Der er dog visse problemer i forholdet til fosfor, men det søger man at løse. H. E. Johansen, berørt lodsejer, oplyste, at det projekt, som man arbejder med, er det lille af de projekter, som blev forelagt ved præsentationen d. 25. juni H. E. Johansen oplyste, at projektet er finansieret med EUstøtte, hvilket gør, at visse forhold omkring reduktion af nitrat- og fosforindhold skal overholdes. Under forhandlingerne med lodsejerne har yderligere afledningsmulighed med en ledning langs det SV-lige skel af Enghavevej 11 og under Enghavevej over til det moseareal, der ligger nord for Enghavevej, været drøftet. Dialogudvalget var ikke bekendt med, hvorledes stadet er for Tubæk Å projektet. PA kunne oplyse, at han som nabo til Beldringe Gods har fået oplyst, at der på et lavtliggende areal syd for Bellevueskoven, som tilhører godset, planlægges et vådområde til sænkning af nitrat- og fosforindhold i vandet og samtidig som opstuvningsområde for vand fra Skvatten. Ansvars- og ulykkesforhold ved frivilligt arbejde. Kommunen har gennem det tidligere Natursekretariat søgt at få etableret vedligeholdelseslaug, som kan bistå kommunen med vedligeholdelsen af gadekærene Fællessekretariat et Umiddelbart er der ikke noget i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, som er til hinder for, at kommunen etablerer en forsikring (ulykke og ansvar) for de frivillige, 8

35 i lokalområdet. Det er lykkedes at etablere gadekærslaug af frivillige omkring gadekæret i Allerslev og i Ammendrup. Laugenes arbejde er forventet at skulle bestå i et mindre antal - 2 til 3 -arbejdssammenkomster om året, hvor der foretages forskelligt vedligehold evt. efter forudgående aftale med medarbejdere fra Land- og Miljøsekretariatet.. Lokalrådet har nu modtaget oplæg til, at der etableres laug i form af foreninger med vedtægter, formand og bestyrelse. Det er tillige oplyst, at de som tilknyttes laugene bør have egen ansvarsforsikring og ulykkesforsikring. Hvis de 4 til 5 mand pr. laug, som har oplyst, at de er villige til på frivillig basis at hjælpe kommunen med at opretholde og vedligeholde et gadekær, skal danne forening med vedtægter, formand og bestyrelse og yderligere skal have løbende ansvars- og ulykkesforsikring, så må det forventes, at de alle vil melde fra. Vordingborg Kommune må under en eller anden form påtage sig den nødvendige forsikring for de frivillige under det arbejde, som de udfører for kommunen. Det må kunne gøres ved en fællesforsikring for frivillige, hvor de som skal arbejde anmeldes med navn og arbejdsdato/er forud for de dage, hvor der skal arbejdes. I Røde Kors skal man registreres som frivillig f.eks. i butikkerne, idet man så er omfattet af en forsikring for ansvar og ulykke BSJ: Kommunen har ikke forsikringer, der kan dække. Man bør undersøge forholdet med henblik på en løsning. som er villige til at vedligeholde kommunens gadekær, da betalingen af disse forsikringer jo sker med henblik på fremme af et kommunalt formål. Økonomistaben har undersøgt muligheden for at tegne sådanne forsikringer hos kommunens forsikringsselskab, herunder også hvilke vilkår m.v. der stilles. Vordingborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskade og ansvar. De frivillige i lokalrådet, vil som udgangspunkt være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring, men det kommer altid an på en konkret vurdering hos Arbejdsskadestyrelsen i hver enkelt sag. Det forudsættes her, at der er et reelt stykke arbejde med nytteværdi, som udføres for kommunen, og at det er kommunen, som har instruktionsbeføjelserne. Vordingborg Kommune er selvforsikret på ansvar og her vil det igen blive en konkret vurdering i hver enkelt sag, om der er sket fejl eller forsømmelser fra kommunens side, er det os der har bedt om at arbejdet blev udført og har vi haft tilsynspligten. Der er blevet forespurgt hos Gjensidige, som er Kommunens forsikringsselskab, om der kan forsikres på dette område. Hertil har forsikringsselskab meddelt, man kan ikke tilbyde tegning af forsikring på de del-elementer kommunen har efterspurgt Årsagen er, at Vordingborg Kommune har valgt at være selvforsikret på ansvar og arbejdsskade, og dette vil så også være gældende på dette område. 9

36 MS: Borgere bør i egen interesse undersøge egne forsikringer. Man bør undersøge en mulig kommunal løsning for det frivillige arbejde. O. K. Sørensen oplyste, at der ham bekendt er mulighed for, at kommunen kan forsikre. I øvrigt henvises til forslag til Guide Hvordan samarbejder vi med frivillige, kapitel 11 vedr. forsikring. IT-kontakt til det offentlige for svage grupper og ældre Det offentliges krav om, at al kontakt mellem borgere og det offentlige fremover skal ske via IT, er ikke forsvarligt overfor en stor gruppe af svage borgere og ældre borgere. Disse borgere tvinges til at forsøge sig med kontakt via IT, uanset at de ikke fuldt evner at opretholde den IT-sikkerhed, som er nødvendig for at begå sig på nettet. De kan blive konfuse, de kan have nedsat motorik, og de kan være ude af stand til at lære at bruge IT på forsvarlig vis. Kan Det offentlige være bekendt at udsætte disse grupper af borgere for utilsigtet at begå fejl, som kan medføre, at der kan begås kriminalitet mod dem fra kriminelle på nettet. Det kan koste dem meget rent økonomisk, men også på andre fronter, hvis f.eks. deres identitet stjæles fra dem. Disse personer vil tillige have meget vanskeligt ved selv at håndtere de problemer, som kan opstå, når/hvis det sker. Det kan man ikke være bekendt i det danske samfund. Oplæg til dialogudvalget: Vil dialogudvalgets medlemmer gå ind for, at kommunalbestyrelsen anlægger et meget rummeligt niveau for dispensationer til borgere i disse grupper, når kravene om IT-kontakt trænger sig på til efteråret? Der var i dialogudvalget enighed om, at der må være et Borger og Arbejdsmarked Borgerservice & Bibliotek har i fællesskab afviklet kurser vedr. digital post og der arbejdes pt. på informationsmøder vedr. digital post 4 steder i Kommunen. (Vordingborg, Stege, Præstø & Lundby). Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder at: Alle borgere forpligtes til, fra 1. november 2014, at have en digital postkasse, tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Loven træder i kraft for borgere 1. november Men loven indeholder også regler om fritagelse for digital post, så hvis borgeren trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, bliver det muligt fortsat at kunne modtage brevpost på normal vis Borgere har siden 1. marts 2014 kunne anmode om fritagelse ved personlig fremmøde i Borgerservice. Hvis en borger lever op til et af fritagelseskriterierne, og ønsker at blive fritaget, gives der fritagelse. For en person, der ikke selv kan afgive erklæring, vil det være muligt, at en anden 10

37 rummeligt niveau for dispensationer. Man henviste dog til mulighederne for at få hjælp i borgerservice, biblioteker og på arrangerede kurser. J. E. Caspersen: Ældresagen i Præstø har undervisning men disponerer kun over 4 computere. Kan der skaffes flere computere til brug for undervisningen i Ældresagen? MS: Det bør undersøges, om der kan blive tilgang til de computere, som er ude af brug om aftenen på skolerne. KP: Støtte til computere må kunne søges i henhold til servicelovens 79 og 18. Der er ansøgningsfrist d. 1. april i år. J. E. Caspersen: Kan der skaffes midler, så man kan komme ud med undervisningen? KP: Når Ældrecentret i Præstø åbner til efteråret, vil der være mulighed for at indrette en IT-cafe i centret. person, fx en pårørende eller plejepersonale, kan afgive erklæringen. Kriterierne: Er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark Er permanent udrejst af Danmark Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID) Har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post Er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed) Har ikke adgang til computer i mit hjem eller opholdssted Behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post / SONO Ørslev Lokalråd Skildpadder Skal Ørslev have skildpadder? Der ønskes et udspil fra Teknikudvalget. Trafik og Park Nej, det er ikke påtænkt at bruge skildpadder i Ørslev. Teknik og Miljøudvalget har på mødet d. 7. april 2014 besluttet, at lokalrådet skal høres, 11

38 om de vil have modificeret trapezbump på Bygårdsvej imellem Maglebjergvej og udkørslen til Ugledigevej, eller slet intet bump. Høringen er ikke udført endnu. /BJBU Hvorfor bliver vores trafikhandlingsplan ikke ført ud i livet? Lokalrådet forventer at beslutningen af Teknikudvalget d samt opfølgende korrespondance med grundejerforeningerne ved brev fra Ingeniør Bjørn Buch hurtigst muligt bliver ført ud i livet. Trafik og Park Teknikudvalgets beslutning på mødet d. 8/11/2011 Den oprindelige indstilling fra 4. oktober blev godkendt. Bygårdsvej åbnes først, når der er etableret trafikdæmpende foranstaltninger Den godkendte indstilling fra 4/10/2011 (administrationens kommentar maj 2014, med rød) 2 afspærringer på Svingkærvej (vest for Ugledigevej) retableres, som tilstanden var umiddelbart før 5. april Er ikke udført endnu. Betonklodserne erstattes af en permanent løsning. Bygårdsvej åbnes mod Ugledigevej, som tilstanden var umiddelbart før 5. april Er udført Svingkærvej åbnes mod Ugledigevej, som tilstanden var umiddelbart før 5. april 2011 Er udført Ugledigevej åbnes imellem Svingkærvej og Industriparken, som tilstanden var umiddelbart før 5. april Er udført højresvingsforbud fra Spirevej ad Industriparken retableres ikke. Er udført 12

39 der udføres fartdæmpende foranstaltninger efter aftale med politiet på Bygårdsvej imellem Maglebjergvej og Ugledigevej. Se foregående punkt om skildpadder. Nyråd It- og Internet Hvad gør kommunen for at få bedre mobil/ netdækning? Udviklingsstaben /BJBU Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en forudsætning for vækst i vores samfund og kan have stor betydning for, om man kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til kommunen, styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse. Det er i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil og bredbåndsdækning i kommunen og det er derfor også et stort politisk fokusområde. Vi benytter enhver anledning til at påpege vigtigheden af god mobil- og bredbåndsdækning overfor landspolitikere og for at få dem til at sætte handling bag deres høje målsætninger på området. Kommunalbestyrelsen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal foretage kortlægning af, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen reelt er i kommunen, og på den baggrund fremlægge et forslag til en samlet strategi og handleplan for fremme af mobil- og bredbåndsdækning med anbefalinger til initiativer og analyser af behov, muligheder og konsekvenser. Kommunen vil løbende orientere om arbejdsgruppens arbejde og generelt om ny viden inden for området på under Erhverv. Kommunen indgår også i et tværkommunalt projekt om nye kortlægningsmetoder, så vi kan få et reelt billede af den oplevede mobilog bredbåndsdækning i kommunen, til brug 13

40 for det politiske arbejde. Cykelsti og lys Kan der komme lys på asfaltstien fra Nyråd indtil Vordingborg samt lys på strækning på Bakkebøllestien ved Kirsebærplantagen, meget mørk - gerne korte solcellelamper? Trafik og Park / Vej, Park og Havneservice I 2014 forventes en mærkbar forbedring af den oplevede mobildækning gennem udskiftning af backbone udstyr i hele Vordingborg Kommune, som medfører større kapacitet og bedre dækning med det samme antal master og gennem massiv opsætning af 4G sendeudstyr i det meste af kommunen i P.t. prioriteres udskiftningen af de lamper, der ikke længere kan købes reservedele til. Når denne gamle type lamper er udskiftet, kan kommunen begynde at udvælge ny strækninger til lamper. / KSJ Afkørsel 41 Der er ønske om at etablere lys og lysregulering ved motorvejsafkørslerne på afk. 41 Trafik og Park / Vej, Park og Havneservice Det er en statsvej og vejdirektoratet (VD) der er myndighed. Lysregulering på afkørslen er ikke en del af VD s planer og normale procedure. De vurderer ikke stedet, som et sted der skal lysregulering. Opsætning af skilt Der rides omkring Hulemosesøen, og det ødelægger stien. Derfor ønskes der opsat et skilt med Ridning forbudt rundt om Hulemosesøen Trafik og Park VD har godkendt et belysningsprojekt på afkørsel 41. De krav der er blevet stille, har store omkostninger, så der er ikke den fornødne økonomi til udførelsen. Når økonomien på cykelstier mv. på strækningen er opgjort, vurderes det igen, om der er den fornødne økonomi til udførelsen af lys./bjbu Der bliver sat er skilt op med ridning forbudt. /JSTA 14

41 Jungshoved Lokalråd Kloakplaner Hvorfor er der ikke kloakeret/ planer for kloakering i Stavreby? Hvor løber spildevandet fra Stavreby hen? Land og Miljø Stavreby er fra statens side, ikke udpeget som et område med rensekrav, med undtagelse af et par enkelte ejendomme i den nordlige del af Stavreby. Her er der rensekrav O i området (Der skal renses for (O) organisk stof). Det er endnu ikke planlagt, hvornår der skal ske spildevandsrensning i dette område. I Vordingborg Kommunes spildevandsplan er der ikke planlagt kloakering i Stavreby. Denne vurdering er blandt andet foretaget ud fra, at staten ikke har fastsat rensekrav for Stavreby. Kort for spildevandsrensning og kloakering i Jungshoved lokalråd, kan ses i spildevandsplanen Vestmøn Lokalråd Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Ifølge Vordingborg Kommunes oplysninger, ledes spildevandet fra Stavreby til Bøgestrømmen. Bogø Lokalråd Bosætning Lokalrådet ønsker en bosætningskampagne i almindelighed og specielt i forbindelse med ibrugtagningen af det nye statsfængsel på Nordfalster. Udviklingsstaben Udviklingsstaben arbejder generelt for bosætning En bosætningskampagne skal have et bredere afsæt end det nye statsfængsel. En eventuel kampagne skal målrettes en bestemt målgruppe og skal iværksættes i 15

42 Oprydning på private grunde Hattedammen Kommunen inddrager lokalrådet i en eventuel kampagne Som led i bosætningsstrategien er det nødvendigt med en kraftig oprydning på nogle få, men meget synlige private grunde Lokalrådet ønsker kommunens indgriben, helst i form af en lokalplan. Den tidligere branddam, Hattedammen ved Bogø Hovedgade er tilgroet Kommunen sørger for varig istandsættelse Plan og Byg Land og Miljø bredt samarbejde med ejendomsmæglere og øvrige aktører. I regi heraf kan der udvikles fælles designskabeloner, der understøtter det lokale bosætningsmarkedsføringsarbejde. En lokalplan kan ikke løse problemet, dels fordi en lokalplan ikke kan have tilbagevirkende kraft, dels fordi en lokalplan ikke kan pålægge ejer handlepligt. Kommunen har heller ikke p.t. afsat ressourcer til at foretage oprydning på private grunde. Det undersøges om, at oprydning kan påbydes en given ejer via anden lovgivning, f.eks. byggeloven. Hattedammen er blevet renoveret i Her er stensætningen på 2 af siderne fjernet og en del af dunhammerne er beskåret. Træer i stensætningen er beskåret. Kommunen vedligeholder kun området omkring Hattedammen. Der er et arbejde i gang med at etablere et gadekærslaug, der kan stå for vedligeholdelsen i kæret. Kommunen sørger ikke for varig istandsættelse. Kalvehave og Omegns Lokalråd Rensning af forurenet grund Det vil højne vores område at få renset den forurenede tank-grund på hjørnet af Kalvehave Havnevej og rundkørslen. Grunden bør bruges igen. Hvem gør det? Hvem betaler? Land og Miljø Vordingborg Kommune har i 2010 vurderet, at da jordforureningen er konstateret før 1. januar 2001, har Vordingborg Kommune ikke mulighed for at meddele påbud om at fjerne jordforureningen efter jordforureningslovens 41, der først er juridisk gældende fra 1. januar Vordingborg Kommune vurderede ligeledes, at der ikke kan meddeles påbud efter miljøbeskyttelsesloven 16

43 69 jf. 19, idet vi ikke kan dokumentere, at forurener har handlet culpøst altså med vilje i forureningssituationen. I 2010 har Region Sjælland kortlagt ejendommen på vidensniveau 1 (muligt forurenet) og vidensniveau 2 (konstateret forurenet) efter drift af benzin- / Servicestation m.m. på ejendommen fra 1950 frem til Regionerne varetager den offentlige indsats på de forureningskortlagte arealer. I Region Sjællands kortlægningsbrev skriver regionen om den offentlige indsats: Det offentlige skal sikre grundvandet, menneskers sundhed og miljøet. Der er ikke bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads på ejendommen, og den ligger ikke i et område, med vigtigt grundvand. Derfor skal regionen ikke betale for undersøgelser af, om ejendommen er forurenet eller for eventuelt indsats overfor forureningen Grundejer kan til enhver tid selv foretage en frivillig oprensning af ejendommen. Det kræver en tilladelse efter jordforureningslovens 8. Det samme gør en ændring af ejendommen anvendelse til mere følsom anvendelse - eksempelvis bolig - samt visse bygge-/anlægsarbejder. Basis for en tilladelse er en konkret projektbeskrivelse af projektet. Det er kommunen der giver tilladelsen, men den må ikke være i strid med en udtalelse fra regionen til den konkrete tilladelse/projekt, så ønsker man at rense grunden op så den kan udtages af kortlægningen er det en god ide at involvere Region Sjælland meget tidligt i processen. 17

44 /totj Hjælp til kontakt af andre offentlige myndigheder Kommunen skal stille faglig hjælp til rådighed for lokalrådene, når der skal kontaktes f. eks. Kystdirektoratet om ansøgninger til vores strandparkprojekt eller andet for indviklet for almindelige borgere. Vil kommunen sørge for at de ,- kr. LUP-midler der er bevilget kan komme i spil til specielt opfyldelse af krav fra Kystdirektoratet og kan vi forvente hjælp fra teknik og miljø forvaltningen i forbindelse med dialogen med Kystdirektoratet? Land og Miljø Land og Miljø har holdt møder med repræsentanter fra foreningen den gule stald og sekretariatet bistår foreningen med ansøgningen til Kysdirektoratet. Leje af Lindholm Kan kommunen medvirke til at forhandle med Lindholm/staten om en lejekontrakt, som rækker ud over 1 år? Land og Miljø Baggrunden for spørgsmålet fremgår ikke umiddelbart. Hvis formålet med leje er naturformidling, naturpleje eller lignende kan Land og Miljø godt bistå og indgå i en forhandling. Sti-vedligeholdelse Skilt på Kalvehave Havn Sti til og i Viemoseskoven er kun mudder. Skal renoveres. Sjællandsleden er et gammelt statsbeskæftigelsesprojekt, der nu trænger til dræning og mere grus. Kommunen er forpligtet til at vedligeholde! Der mangler stort kort på Kalvehave havn over området. Opfordring til et skilt Trafik og Park Vej, Park og Havneservice Sjællandsleden er en regional vandrerute. Der har hele tiden været et problem med dræning på den strækning. Det må forventes, at en sti i en skov er mudret i perioder i løbet af året. Der vil blive set på stien og en del af den vil blive renoveret, når der er frigivet midler til dette fra politisk hold./jsta Havneadministration er i gang med at harmonisere og standardisere skiltning på de kommunale lystbådehavne i Vordingborg Kommune. På Kalvehave havn forefindes et 18

45 Belysning på Dronning Alexdrines bro Sti-reetablering Skovbo har mange ledige lejligheder nu. Kommunen betaler de ledige lejligheder til boligselskabet. Kan nogle konverteres til ikke at man skal visiteres af kommunen? Når Dronning Alexandrines bro er færdig, vil kommunen så være idèbærer over for vejdirektoratet at give den en flot belysning? Broen er smuk og på vores pengesedler, så det er god reklame, at den kan ses langt væk. Vejdirektoratets plan viser kun indirekte belysning. Kan Vordingborg Kommune forhandle med vejdirektoratet om vores ønske om anden belysning? gentaget ønske fra sidste års dialogmøde om reetablering af sti neden om broen og med bænk på vestsiden til at nyde solnedgangen, som det var i gamle dage. Ældre Trafik og Park Trafik og Park skilt over havnens område, i fremtiden bliver det dog erstattet af et nyt skilt og muligvis bliver der opsat yderligere skilte over havnens område. / JJCR De ledige boliger er nogle af de ældreboliger, der er beliggende nær plejecentret Skovbo (der har 30 plejeboliger og aflastningsboliger), og nær Aktivitetscentret Skovbo (der ugentligt gæstes af borgere til træning, samvær og forskellige aktiviteter.) Der er gode busforbindelser til Skovbo. Der er løbende dialog med boligselskabet om mulighed for at udleje boligerne. Der har hidtil ikke været ønsker fra borgere om at leje boligerne uden en kommunal visitering. Skulle dette blive aktuelt, vil ønsket blive behandlet. SJ Vi er enige i, at det er en smuk bro, og en rigtig god idé. Så administrationen vil kontakte de ansvarlige i vejdirektoratet, for at få en dialog om mulighederne. /BJBU Administrationen har d. 2. maj 2014 været i dialog med vejdirektoratet. Deres udmelding, er at der ikke kommer belysning af nogen art på broen. Projektet skulle finde besparelser for at blive godkendt i ministeriet, og en af de ting der blev sparet, var belysningen. Hvis der skal udføres belysning er deres nuværende udmelding, at det er ren kommunalt finansieret. Det er et forslag, der er kommet frem gentagne gange på forskellige dialogmøder af lokalrådet. Idéen er god, og der bør arbejdes videre med 19

46 forslaget, når der er politisk interesse og velvilje for den type projekter. Arealet er Vejdirektoratets ansvar, og derfor er det ikke umiddelbart muligt for kommunen blot at retablere stien, ligesom midler til vedligeholdelse og retablering ikke i øjeblikket er tilstede./jsta Stege og Omegn Lokalråd LUPer Udvidelse af spejderhus Fjernelse af forfaldne ejendomme Der er stadigvæk en stor usikkerhed om LUP hvad kan det bruges til? Hvad gør man. Findes der et projekt som kan bruges som eksempel på en konkret anvendelse af LUP i Vordingborg kommune? Lokalrådet bakker op om en udvidelse af spejderhuset ved Kobbelvej, så der bliver overnatningsmuligheder, så dette skal der arbejdes videre med. Kan man her bruge LUP? Fjernelse af forfaldne ejendomme kan der gives tilskud til. Det blev påpeget, at man efterfølgende skal vedligeholde grunden, så den ikke gror til. Her blev der efterspurgt om kommunen kan beslutte at nedrive en ejendom hvis ejeren ikke er interesseret og hvad skal der til? Udviklingsstaben Plan og Byg En LUP skal ses som en hjælp til bestyrelsesarbejdet i lokalrådet. Den skal gerne tegne et billede af, hvad vej lokalbefolkningen ønsker udviklingen af lokalområdet skal bevæge sig hen. De projekter, der ønskes gennemført med LUPmidler, skal understøtte denne strategiske udvikling. Det er lokalrådets bestyrelse, der er tovholder på at spørge lokalområdets beboere, foreninger etc. hvad ønskerne er, og få disse omsat i en LUP. Men det er ikke nødvendigvis lokalrådets bestyrelse, der skal gennemføre alle projekterne i LUPen. Hertil kan der nedsættes arbejdsgrupper, som løbende orienterer lokalrådets bestyrelse. Ørslev Lokalråd har lavet en god og handlingsorienteret LUP, hvis der er brug for inspiration. Vestmøn er også langt med et godt udkast, og også Østmøn har formuleret en LUP, som lokalrådet vil bruge til at styre efter. Det er netop politisk blevet besluttet hvorledes vedligeholdelse af grunde efter nedrivning kan finansieres. Såfremt en ejer ikke er interesseret i tilskud til nedrivning, kan kommunen foretage en såkaldt kondemnering hvor huset efter en 20

47 længere påbudsproces kan tvangsnedrive et hus. Dette kræver dog at huset er decideret sundhedsfarlig at bo i. Stensved Lokalråd Kloakering og tilslutningsbidrag Økonomien ift. tvungen kloakering tynger mange borgere. Det forlyder, at man i Guldborgsund har fundet en model, i forhold til økonomien og tilslutningspligten, som gør at folk ikke skal gå fra hus og hjem. Har Vordingborg Kommune undersøgt denne mulighed, og er modellen i givet fald en, der kan anvendes i Vordingborg? Land og Miljø Vordingborg Kommune er meget opmærksomme på den økonomiske problematik ved kloakeringer og enkeltløsninger i det åbne land. Det er korrekt, at Guldborgsund Forsyning i samarbejde med et realkreditinstitut tilbyder lån til deres borgere. Vordingborg By Lokalråd Toiletter og skiltning Der savnes offentlige toilettet eller adgang til sådanne. Desuden tydelig skiltning for adgangsveje og til offentlige bygninger, som f.eks. kirke, dyreeng m.m i øjenhøjde. Ligeledes ønskes skilt for max. gennemkørselshøjde for jernbanetunnellen ved Orevej opsat på hovedvejen før frakørslen, så mange hasarderede vendinger undgår ved skolen. Vej, Park og Havneservice Vordingborg Kommune har derfor kontaktet realkreditinstituttet, som gerne vil tilbyde denne løsning til Vordingborg Forsyning. Vordingborg Kommune har fremlagt forslaget til Vordingborg Forsyning, og afventer en tilbagemelding. Offentligt toilet - Administrationen er i gang med at lave et oplæg til en strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Oplægget er et forslag til den fremtidige prioritering, drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter. Oplægget indeholder endvidere forslag til placering af nye toiletter. Oplægget sendes i høring hos bl.a. lokalrådene, og forventes at komme til politisk behandling i juni måned./theg Tydelig skiltning Trafik og Park ønsker en præcisering og uddybning af beskrivelsen, for at kunne give et fyldestgørende svar til lokalrådets ønske om tydelig skiltning for adgangsveje og til offentlige bygninger som f.eks. kirke, dyreeng m.m i øjenhøjde, Trafik og Park har de seneste år tilpasset den generelle udformning og placering 21

48 færdselstavler, herunder retningsgivende skiltning, så udformning og placering tilpasses behovene og ikke er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne. Trafik og Park er af den opfattelse, at generelt opfylder de eksisterende tavlers/skiltes udformning og placering behovene til skiltning for adgangsveje og retningsgivende skiltning til offentlige bygninger./theg Bænke og Bordes placering Trafikale forhold Der bør opstilles borde og bænke på offentlige pladser fx Gåsetorvet, Slotstorvet, Kirketorvet etc. Skildpadderne på Nyrådsvej erstattes med chikaner der er mindre skadelige for biler og personer i disse. Det Trafik og Park Trafik og Park Skilt for maks. gennemkørselshøjde Der er opsat forbudstavle C 42 Køretøjshøjde ved Rampen lige efter tilkørslen fra Brovejen og på selve viadukten under Brovejen. Trafik og Park er af den opfattelse, at placeringen af disse tavler opfylder kravene til korrekt skiltning. At nogle chauffører overtræder forbuddet om maks. højde for gennemkørsel er en overtrædelse af færdselsloven, som håndhæves af politiet./theg Generelt opsættes der kun bænke i byrummet såsom på torve, på pladser og i parker. Trafik og Park er af den opfattelse, at borde sjældent passer særligt godt ind i byrummets funktion og form, hvis det ikke er i tilknytning til udeservering i forbindelse med cafeer o. lign. Der er i dag opstillet bænke/plinter ved de nævnte pladser. Trafik og Park er ligeledes af den opfattelse, at det nuværende antal bænke og deres placering opfylder de behov, der er ved de pågældende områder./theg På Teknik og miljøudvalgsmødet d. 8. maj 2014, er der en sag på dagsordenen, der omhandler lige netop dette punkt. Dagsorden 22

49 Hæk-klippepligten Bibliotek foreslås; Bump, lysregulering ell. andet foreslås. Der ønskes cykelsti på Marienbergvej fra Skovvejen til Banegårdspladsen Klippepligten og friholdelse af fortove skal overholdes af kommunen Der bør åbnes en biblioteksfilial i den vestre bydel i nærheden af Elmealle, da adgangsbetingelserne er meget vanskelige for ældre medborgere, ligesom hjørnet af Næstvedvej/Elmealle renses for kamesten og zig-zag bom opsættes til hindring for højresvingende cyklister på fortovet Vej, Park og Havneservice Kultur og Fritid er offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 2. maj Administrationen skal i løbet af 2014 udarbejde en cykelstiplan for kommunens 3 købstader, og tager ønsket med i den samlede vurdering. /BJBU Trafik og Park ønsker en præcisering af beskrivelsen, for at kunne give et fyldestgørende svar til lokalrådets ønske om, at klippepligten og friholdelse af fortove skal overholdes af kommunen. Trafik og Park er i tvivl om hvilke hække, der henvises til: Er det hække, som kommunen vedligeholder? Eller er det hække på privat grund? Ved manglende beskæring af beplantning for fritrumsprofil eller for oversigt langs færdselsarealer, kan borgere altid anmelde den manglede beskæring via app en Giv Et Tip eller ved henvendelse til kommunen./theg Der er i alt fire biblioteksfilialer i Vordingborg Kommune, en bogbus samt en digibus, der samlet set skal gøre det tilgængeligt for alle borgere at benytte bibliotekernes serviceydelser. Mern og Øster Egesborg sognes Lokalråd Mellemfinansiering af projekter Idet tilsagn om penge fra fonde og kommune, ikke frigives før end projekterne/vedligehold er færdige, f.eks udeskole/grillhytte samt forsamlingshuse, ønskes det, at Udviklingsstaben Økonomiudvalget har på deres møde den truffet beslutning om mellemfinansiering af projekter. Disse er udmeldt til lokalrådene, og kan endvidere ses 23

50 kommunen står for mellemfinanceringen således at private borgere ikke skal optage lån, for at komme videre med projekterne. her: 20for%20Økonomi,%20Planlægning%20og% 20Udvikling%20(Åben)/2014/ /Referat%20(Åben)/ %20- %2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf Økonomi til Landsbyforum Landsbyforum har nu fået tildelt ,-, men er langt fra nok med det vigtige arbejde som de udfører med at strukturere samarbejdet mellem lokalrådene. Udviklingsstaben Økonomiudvalget har på deres møde den truffet beslutning om størrelsen på det driftstilskud, som i 2014 er tildelt Landsbyforum. Politikerne har støttet Landsbyforum i ét år, og ønsker formegentlig at vurdere potentialet og behovet i relation til de opgaver paraplyorganisationen påtager sig! Se beslutning fra ØPU her: 20for%20Økonomi,%20Planlægning%20og% 20Udvikling%20(Åben)/2014/ /Referat%20(Åben)/ %20- %2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf Kloakering og tilslutningsbidrag Kommunen bedes undersøge om der tidligere er betalt kloakeringsbidrag i området Øster Egesborg m.v. Det kan findes i Rigsarkivet, om der er betalt i den tidligere Langebæk Kommune. Derudover er det en meget stram betalingsfrist, der er fra Forsyningens side. Det er ikke muligt at få låneansøgninger igennem kreditforeninger med så kort varsel, hvis der i øvrigt er friværdi nok i huset. Pt kræves der over 50 % i friværdi, hvilket mange ikke har med de faldende huspriser der har været indtil nu. Der har været dårlig information vedr. kloakeringsarbejdet Land og Miljø Normalt undersøges der ikke for om ejendomme tidligere har været tilsluttet offentlig kloak, da det i princippet aldrig kan undersøges til bunds. Kommunen går ud fra at oplysninger i spildevandsplanen er korrekte indtil andet bliver sandsynliggjort/bevist. Ø. Egesborg har ikke været registreret som offentlig kloakeret i spildevandsplanen. Vordingborg Forsynings praksis med betalinger har kommunens ingen indflydelse på. Resten er Vordingborg Forsyning/VEJ. 24

51 i byen. Ligeledes har skiltningen været mangelfuld. Det er vigtigt at asfaltering og fornyelse af veje og fortove bliver udført ordentlig og korrekt når kloakeringen er fuldført. Det skal dog nævnes, at kommunen ikke skriver ud til folk, f.eks ½-1 år før kloakeringen starter, det gør Vordingborg Forsyning Dette kræver et godt og stærkt tilsyn fra Vordingborg Forsynings side Projektforslag En borger har planer om netcafe og petang bane sammen med plejecenter Solhøj, men mangler penge og vil søge puljer og kommune m.v. Udviklingsstaben Projekterne kan evt. indarbejdes i lokalområdets LUP, hvis det viser sig, at sådanne projekter bliver efterspurgt bredt af lokalområdets beboere og foreninger/institutioner. Herefter skal projekterne kunne gennemføres i relation til LUPen. Der må også forventes en egenfinansiering fra plejecenter Solhøjs side Skovrejsning og mageskifte Noget der kan gavne skolen og hele vores område, ville være at jordstykket mellem skolen og ådalen kunne mageskiftes til rekreativt område og skovrejsning. Land og Miljø Land og Miljø vil gerne indgå i en dialog om mulighederne for at etablere et rekreativt område. Bårse- Beldringe Lokalråd Brønddæksler på Næstvedvej Opfølgning fra sidste dialogmøde: Brønddækslerne ligger for lavt på Næstvedvej. Vi kan se, at der er begyndende arbejde omkring dækslerne hvad er status; hvornår forventes færdiggørelse? Trafik og Park Arbejdet med dækslerne er afsluttet./ksj 25

52 Arbejdet med brønddækslerne er i gang. Såfremt arbejdet ikke er færdigt om 2 måneder, vil Lokalrådet rykke op på sagen. Lysregulering/ fodgængerfelt på Næstvedvej ved Lokal-Brugsen Er der teknisk mulighed for at styre lysreguleringen, så der opnås ophold i myldretidstrafikken, så trafikanter kan komme ud fra Lundby & Præstegårdsvej? Er der mulighed for at oprette et fodgængerfelt ved busstoppestedet ved Gernersvej (ved bumpet)? Trafik og Park Ja, det er sandsynligvis muligt at ændre styringen, afhængigt af typen af anlægget. En ændring kan skabe andre uhensigtsmæssigheder, fx at der ingen biler er fra sidevejen og man så holder for rødt i lyskrydset. Men administrationen vil undersøge, hvilke muligheder der er. Torben fra vejafdelingen + evt. en fra kørselskontoret vil kontakte Lokalrådet (Karina Fromberg) for aftale om besigtigelse af lysregulering samt evt oprettelse af fodgængerfelt på bumpet ved Gernersvej Det kan ikke anbefales, at der etableres et fodgængerfelt på Næstvedvej ved Gernersvej. Dog kan man overveje, om det kan lade sig gøre på selve bumpet vest for Gernersvej, hvis politiet er enige. Der er ikke midler til at uføre dette projekt, men det sættes på bruttolisten i vores trafiksikkerhedsplan. / KSJ Vejafvanding på Ådalsvej Rabatterne er flere steder højere end vejen, hvorfor der dannes områder med en del vand på vejbanen Trafik og Park Trafik og Park kontakter Karina Fromberg for at besigtige strækningen og drøfte en eventuel løsning./theg Lokalrådet (Karina Fromberg) ønskes kontaktet af vejafdelingen med henblik på besigtigelse af området/vejen. 26

53 Holdeplads for skolebussen ved Bårse Skole Skolebussen holder i svinget på Præstegårdsvej, og det spærrer for trafikken omkring skolen om morgenen. Det blev oplyst af politikkerne, at forvaltningen havde vurderet, at Præstegårdsvej ikke er en særlig befærdet vej. Dette var der stor uenighed om hos de fremmødte borgere Trafik og Park Kørselskontoret kontakter Karina Fromberg for at inspicere området og finde en brugbar løsning. /BKCH Lokalrådet (Karina Fromberg) ønskes kontaktet af teknik- og miljøafdelingen med henblik på besigtigelse af området Adgang til arealet omkring Bårsesøerne via rensningsanlæggets grund Vil det være muligt at etablere en adgangsvej, så man ikke skal gå for langt via Næstvedvej uden fortov? Trafik og Park Der arbejdes på en holdbar løsning, så borgere fra Bårse kan færdes sikkert til Bårsesøerne. I øjeblikket skal aftalen om overtagelsen af arealerne først falde på plads. /JSTA Østmøn Lokalråd Fibernet og mobilnet Forsyningsafdelingen ønskes at se på sagen og vende tilbage til Lokalrådet Da vi her på Østmøn hører til de digitalt udstødte, er det et stort problem for at have hjemmearbejdspladser og etablering af små virksomheder, at mobildækningen er så dårlig. Udrulningen af fibernet er også meget mangelfuld, og der er områder med meget lave hastigheder. Hjemmeplejen lider under det, og det giver også problemer for de ældres nødopkald. Der arbejdes også med oprettelse af en 112 hjælpeordning på Østmøn, men hjælperne skulle også gerne kunne tilkaldes. Ligeledes kan det give problemer ved digital selvbetjening og video-konsultationer, hvis internetforbindelsen ikke er hurtig nok TDC vil begynde at sætte 4G master op. Kommunen Udviklingsstaben Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en forudsætning for vækst i vores samfund og kan have stor betydning for, om man kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til kommunen, styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse. Det er i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil og bredbåndsdækning i kommunen og det er derfor også et stort politisk fokusområde. Vi benytter enhver anledning til at påpege vigtigheden af god mobil- og bredbåndsdækning overfor landspolitikere og for at få dem til at sætte handling bag deres høje målsætninger på området. 27

54 arbejder med at finde løsninger som f. eks. selv at sætte master op og leje dem ud. Der er nu udrullet fiber til Hjertebjergskolen og lavet trådløs forbindelse, så eleverne kan udnytte internettet i klasseværelserne. Det er ikke lovgivningsmæssigt tilladt at tilslutte private og erhverv til det offentlige fibernet eller lade dem bruge deres rør. Lokalrådet vil stadig presse på for at få bedre dækning. Kommunalbestyrelsen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal foretage kortlægning af, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen reelt er i kommunen, og på den baggrund fremlægge et forslag til en samlet strategi og handleplan for fremme af mobil- og bredbåndsdækning med anbefalinger til initiativer og analyser af behov, muligheder og konsekvenser. Kommunen vil løbende orientere om arbejdsgruppens arbejde og generelt om ny viden inden for området på under Erhverv. Kommunen indgår også i et tværkommunalt projekt om nye kortlægningsmetoder, så vi kan få et reelt billede af den oplevede mobilog bredbåndsdækning i kommunen, til brug for det politiske arbejde. I 2014 forventes en mærkbar forbedring af den oplevede mobildækning gennem udskiftning af backbone udstyr i hele Vordingborg Kommune, som medfører større kapacitet og bedre dækning med det samme antal master og gennem massiv opsætning af 4G sendeudstyr i det meste af kommunen i Vilkår for erhvervslivet, f. eks. manglende snerydning Vi har eks. på, at manglende snerydning skaber problemer for en virksomhed med ansatte. Der er ligeledes problemer med det sidste stykke vej op til plejehjemmet ved Klintholm Havn, da personalet ikke kan komme frem. Alle kommunens veje er blevet klassificeret, og der er stor forskel på en kl 4 og en kl 3 vej. Trafik og Park Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med en stor proces, med at opdatere de omtalte vejklasser. Der er mange af kriterierne for klassetildelingen, der er ændret på mange veje. Desuden vil det gældende regulativ blive opdateret i samme omfang. Ud over trafikmængder og fremkommelig som hoved kriterierne, er det ting som busruter, institutioner, bykerner mv. der vægter i klassificeringen. 28

55 Politikerne erklærede sig villige til at se på, at ikke kun trafik, men også adgang til arbejdspladser kommer til at indgå som kriterium for klassificeringen af veje Der er ikke planer om at indskrive noget om adgang til arbejdspladser, som et kriterium. /BJBU Præstø Lokalråd Service for ældre borgere De tal vi kender, viser at stigningen af ældre er stor, men vi kan ikke se udbygning af pladser til plejekrævende, aflastning o.s.v. Hvad er planen? Kan vi få stadfæstet, at det er ældres ret at forblive i deres lokalområde når man ikke længere kan bo selv? Er der 2 mandsstuer i Multicenteret? Hvad med de ældre der bor i beskyttede boliger rundt om Fjordgården? Skal der oprettes kommunale minisygehuse, til de hurtigt udskrevne? Falck og ambulance bør fortsat findes i Præstø? Den offentlige digitalisering giver mange, ikke kun ældre store bekymringer og meget besvær. DER SKAL BEDRE HJÆLP TIL DE DIGITALT NØDSTEDTE Borger og Arbejdsmarked Ældre Se besvarelse under punktet IT-kontakt til det offentlige for svage grupper og ældre Dernæst passer beskrivelse og konklusion sammen på dette punkt? /SONO Der er for nuværende planlagt ombygning i 2014 af ældreboliger til plejeboliger på 1.sal af Solvang ved Ore. Der vurderes årligt i forbindelse med budgetarbejdet om den demografiske udvikling forventes at betyde at behovet for plejeboliger bør revurderes. Aktuelt er det største pres på aflastningsboliger, da borgere om muligt ønsker at kunne flytte tilbage til egen bolig efter pleje og rehabilitering under ophold i aflastningsbolig. Når en borger visiteres til plejebolig prioriterer denne sine ønsker bl.a. i forhold til lokalområde. Såfremt boligsituationen er akut anbefales at søge bredt i hele kommunen, hvilket indebærer, at plejeboliggarantien træder i kraft, så ventetiden højst er to måneder. Der vil blive oprettet akutstuer på Multicentret, hvor to bor sammen som det sker i dag på Fjordgården. Hertil kommer aflastningsboliger og plejeboliger. Akutstuer sikrer, at Vordingborg Kommune 29

56 kan hjælpe borgeren med et alternativ til indlæggelse på sygehus. Der er akutstuer i Præstø og i Stege. Det vil fortsat være muligt at deltage i de aktiviteter, som Aktivitetscentret Fjordgården i dag udbyder. Fjordgårdens personale indretter sig i de nye lokaler på multicentret og vil annoncere aktiviteter herfra. De ældre, der er bosat i ældreboliger i Præstøområdet, vil fortsat modtage hjælp fra det udekørende personale. Fremover vil det udekørende personale have base på multicentret. Kommunalt vedligehold af vores by. Fortove og fliser er mange stedet i en elendig forfatning, til fare for alle, men især ældre og svagtseende, hvornår ydes der en indsats i Præstø? Ligeledes er belysningen meget ringe mange steder i byen, f.eks. ved Fjordgården, hvornår kan vi forvente en indsats? Hele Adelgade trænger til vedligehold, blomsterstativer er skæve, cykelstativer sidder løse, elendige og ujævne fortove, svært fremkommeligt p.g.a. varer, skilte og ulovlige parkeringer langt ind på fortovet, indsats imødeses? Vi ønsker det samme gadeinventar, som Præstø kommune havde installeret i hele bymidten. Der mangler fortsat asfaltering på Antonievej på stykket over engen, efter 7 måneders dialog blev det lovet inden januar? Skal nogen falde og komme galt af sted? Mangler skiltning med motorkørsel forbudt Der mangler bænke, der er langt fra bymidte til Vej, Park og Havneservice Falck fastlægger selv sit tilhørssted. Dette er Vordingborg Kommune umiddelbart ikke involveret i. SJ Fortove og fliser Vedligeholdelse af fortove udføres efter Arbejdsbeskrivelser for drift af vejarealer i Vordingborg Kommune, vedtaget af Teknikudvalget i 2013, og i den rækkefølge, at de mest slidte fortove renoveres først. Belægninger på fortov udskiftes generelt ikke, hvis der ikke er ansvarspådragende forhold. Vedligeholdelse og en eventuel renovering fortovene indgår i den ordinære driftsplanlægning./theg Gadeinventar Vej-, Park- og Havneservice retter eventuelle skæve blomsterstativer. Trafik og Park ønsker en uddybning af beskrivelsen, for at kunne give et fyldestgørende svar til lokalrådet om 30

57 beboelserne syd for Rosagervej. Vi vil gerne fortsætte med Parkbænke/Københavnerbænke, vil der være problemer ved sponsering? VI ser en by pedel ordning, som en rimelig løsning på alle de mangler her er, Kender forvaltningen til ordninger? cykelstativer sidder løse. En af funktionerne ved nogen af de opstillede cykelstativer er, at de kan drejes, så cyklerne lettere kan parkeres./theg Fremkommelighed - Med hensyn til svær fremkommelighed pga. af varer og skilte på fortovet har administrationen udarbejdet et udkast til nyt regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune. Regulativet forventes at blive politisk godkendt inden sommerferien Regulativet regulerer brugen af gaderummet, og forventes at afhjælpe problemerne med varer og skilte, der er til gene for fodgængere. Parkeringsvagten udskriver parkeringsafgifter for ulovligt parkerede biler, i det omfang han observerer hændelserne./theg Belysning - Trafik og Park ønsker en uddybning af beskrivelsen for at kunne give et fyldestgørende svar om, at belysningen er meget ringe mange steder i byen, f.eks. ved Fjordgården. Trafik og Park er af den opfattelse, at den eksisterende gadebelysning opfylder belysningens formål om trafiksikkerhed. /KSJ Asfaltering på Antonievej - Asfalteringen på den nævnte strækning er udført. /KSJ Motorkørsel forbudt Trafik og Park har besigtiget strækningen og konstateret, at der mangler tre forbudstavler om motorkøretøj forbudt. Tavlerne er bestilt, og bliver opstillet snarest muligt. /KSJ 31

58 Bænke - Vordingborg Kommune opsætter generelt i ikke bænke langs veje i byerne. Såfremt der er et ønske om opstilling af bænke, modtager Trafik og Park gerne en ansøgning. /THEG Svend Gønges Torv Potentialeanalysen peger på, at denne plads i højere grad bruges som bymidte, hvor det sociale møde foregår. Lokalrådet har foreslået at Pølseboden nedlægges, og flyttes til rutebilstationen, som cafe, cykelstald, toilet, busventesal m.m. (nu fungerer den som tilholdssted for enlige der drikke øl og ryger i den meget snavsede sal). Pladsen vil blive mere åben uden pølseboden, og indbydende med træer eller grønt, fornuftig anvendelse af den kommunale bygning, muligt? Byen er tidligere blevet lovet at der plantes kommunale træer langs hele Ny Esbjergvej, i begge sider, hvornår går det i gang? Der er konstateret en stribe overtrædelser af lokalplanbestemmelser ved flere byggerier, eksempelvis skal parkeringspladsen ved Netto have træer. Kommunen bør påtage sig ansvar for at lokalplan-bestemmelser overholdes. Plan og Byg By-pedel ordning - Administrationen er bekendt med, at Stege handelsstandsforening har en ordning med en by-pedel. /THEG Ventesalen på busstationen har i flere år været plaget af uønskede gæster, som har anvendt rummet som varme- og drikkestue med afledte store rengøringsproblemer for kommunens folk. Omkring ventesalen er opsat ordensskilte, som tillader politiet at gribe ind såfremt bestemmelserne ikke overholdes. Vej og Park har løbende kontakt til politiet om problemet og der vil være øget fokus i den nærmeste fremtid. Kørselskontoret har haft kontakt til grillen ved siden af ventesalen for at undersøge interessen for evt. at flytte til ventesalen. Det vurderes dog, at ventesalen ikke har de fornødne pladsforhold og faciliteter til etablering af butik. Lene Vaupel: Måske skal vi lige afstemme svarene her, da mange forhold spiller ind her, økonomi, leje mm.)/bkch Træer langs Ny Esbjergvej - Trafik og Park kender ikke til en aftale, hvor byen tidligere er blevet lovet at der plantes kommunale træer langs hele Ny Esbjergvej, hvorfor der heller ikke er planer om at plante træer på 32

59 den nævnte strækning./theg Havnen i Præstø Vi mener at havnefoged ordningen skal bevares, for den gode kvalitet? Principperne herfor bør udbredes til de øvrige havne. Havnedriften placeres som organisatorisk selvstændig enhed, som den var tidligere. Vej, Park og Havneservice Overholdelse af Lokalplan for Netto Netto og ejer af Netto-bygningen har gennem de seneste to måneder taget skridt til overholdelse af lokalplanen. Der er ingen planer om at ændre på ansættelsesforhold af havnepersonale på de kommunale lystbådehavne. Der arbejdes fortsat med at have fast havnepersonale knyttet til de respektive kommunale havne. / JJCR Kommunale aktiviteter i Præstø Mødelokaler: skolen vil lukke til 16.30? kan der skaffes lokaler før? Vil der fremover igen være mulighed for mødefaciliteter til mere end 100 personer? Hvornår kan Præstø forvente at få den lovede kunstgræsbane? Kultur og Fritid Mødelokaler, der skal anvendes før kl i Præstø kan foregå på Multicenteret i Præstø. Der er mødefaciliteter til mere end 100 personer både i det nye multicenter samt på skolen, men for sidstnævnte først efter kl Der arbejdes i første omgang på etablering af en kunstgræsbane i Vordinborg by. En kunstgræsbane i Præstø vil derfor først blive en mulighed i næste fase og det vil desværre ikke være muligt pt. at give en konkret tidshorisont. Kastrup-Ndr. Vindinge Lokalråd Trafiktælling Borgerne vil gerne have foretaget en støjmåling, trafiktælling og fartkontrol på Næstvedvej fra rundkørslen til Neder Vindingevej. Det er meget vigtigt der er blevet meget støj efter pålægning af asfalt med skærver. Trafik og Park Administrationen vil gerne lave en trafiktælling, som også måler hastighederne på de kørere på den omtalte strækning. Denne udføres ud fra Bøgevej 14. Da der ikke er udført støjmålinger tidligere og 33

60 Busdrift Bøgevej 14 stiller gerne deres have tilrådighed ved støjmåling, på Næstvedvej. Der mangler busforbindelser gennem Kastrup. Lokalrådet har gjort opmærksom på dette og har ønsket timedrift, men før 2015 sker der ikke noget. Lokalrådet vil igen kontakte kommunen og fortælle om behovet Trafik og Park dermed ikke er noget sammenligningsgrundlag - og der ikke er nogen lovgivning for hvilket støjniveau, der må være fra en eksisterende vej, ser administrationen ikke nogen grund til at udføre en støjmåling. Vi vil gerne være behjælpelige med at få det udført, hvis lokalrådet ikke selv kan, men omkostningerne dækkes ikke af kommunen. /BJBU I den godkendte trafikbestilling 2015 er det nævnt som et ønske fra lokalrådet, at der etableres bedre busforbindelser imellem Kastrup og Vordingborg banegårdsplads. Da 2014 skal anvendes til at opnå erfaringer med den nuværende busdrift, har administrationen foreslået at undersøge muligheden i forbindelse med trafikbestilling 2016./BKCH CLP CLP Input til Vordingborg Kommunes vision 2030: Lundby: 1. Vi skal huske at fortælle de gode historier om vores område. Lave udstilling, hente folk i busser og vise dem området, så folk kan se vores fantastiske natur, kulturhistorie og opleve hyggen ved at bo i provinsen. 2. Vi skal have internet i alle tog, så pendlerne kan arbejde på vej til arbejde. 3. Man skal gøre noget ved cykelstierne og satse på cykelturisme. Der skulle være toiletter til rådighed, mulighed for at leje cykler ved købmanden og udarbejdes gode lokale cykelkort. 4. Vordingborg skal lave en bosætningsmesse i KBH. så vi får gjort opmærksom på de mange dejlige ting, der findes her i vores kommune. Man får nemt den opfattelse, at der er længere fra KBH. til os end omvendt. (læs ideen om en reklame lastvogn i opfølgningsbilaget) Allerslev Skibinge: 34

61 1. Udpræget positiv og hurtig service og sagsbehandling i den kommunale administration for industri, handel og landbrug i forbindelse med etablering, ombygning og renovering, så man føler, at man er velkommen og føler, at det er en kommune, der vil noget for erhvervene. Der tænkes her på den sagsbehandling, som kendes fra Herning Kommune. 2. Allerede nu skal der i Nordtyskland agiteres for erhvervsetablering i Vordingborg Kommune, når eller til den faste forbindelse er en realitet. Etablering skal kunne ske tæt på motorvejen, både af transport- og reklamemæssige hensyn. 3. Folk handler i Næstved Storcenter, bl.a. fordi der er parkeringsmulighed lige ved og uden restriktioner. Man bør overveje at lempe parkeringsrestriktionerne ved handelscentrene i kommunens 3 byer. For især butiksejere i Præstø men også for de handlende var artiklen om Nye parkeringsregler gælder i hele landet i Sydsjællands Tidende d. 26. februar 2014 absolut ikke positiv læsning. 4. Når tilflyttere køber helårshus i kommunen, kunne man tilbyde rabat på pladser i børneinstitutioner de første 2 år, f.eks. 50 %. Det kunne måske få de potentielle udflyttere med børn til at gøre alvor af tankerne om at flytte væk fra storbyen. 5. En cykelsti mellem Allerslev og Præstø (Skibinge) er et positiv for tilflyttere som finder egnet bolig i Allerslev og Ammendrup. Cykelstien i Allerslev og Ammendrup kan endvidere medføre fiberdækning fra SEAS i Allerslev og Ammendrup samtidig Ørslev Lokalråd: 1. Der er en kommunal grunde til salg i Ørslev, det er Ikke meget bedre i Bårse, Stensved og Nyråd. Hvis Kommunen ønsker øget tilflytning, bør der være flere grunde til salg for at muliggøre nogle valgmuligheder. Kommunen har måske ikke selv penge til at udstykke disse grunde, men man kan sælge Lerbjerg udstykningen samlet til et husfirma, og samtidig fastholde kommunens forslag i lokalplanen. Der bør gøres mere for at synliggøre industrigrundene i Industriparken, der kommer internationale og nationale erhvervsleder på besøg hos de eksistere industrier i området, de skulle gerne kunne se, at her var grunde til salg og masser af kvalificeret arbejdskraft, der nu må pendle langt for at få et arbejde. Her skal kommunen ikke bruge penge på udstykning, kun resurser på at gøre opmærksom på, at området ligger der, at der er god adgang til motorvej og videre til KBH. og sydover. Jungshoved Lokalråd: (lokalrådet har stillet en række spørgsmål inden for emner, som formodes at være de indsatsområder, de gerne vil have indeholdt i en vision for VK) 1. Bosætning for alle aldre i Vordingborg kommune 2. Tiltrækning af nye beboere til Vordingborg kommune 3. Tiltrækning af flere turister til Vordingborg kommune 4. Gode miljøforhold i form af vandkvalitet, drikkevand/havvand Vestmøn Lokalråd: 1. For at få flere tilflyttere (familier) skal de offentlige institutioner fungere godt. 35

62 2. Der skal være ordentlige cykelforhold 3. Kørselsfradrag til pendlerne skal forhøjes (i lighed med Lolland og Falster) 4. Huse til udlån for potentielle kommende tilflyttere 5. Forslag til at afholde et seminar med folk/eksperter, der har været fremme med landsbyudvikling. 6. Erhvervslivet på Møn skal optrappes. Det kan ske i form af etablering af biogasanlæg produktion af smågrise/opfedning af kalve, alternative affalds/genbrugsordninger m.m. 7. Andre ønsker er, at inddrage sportsklubberne som en aktiv del af lokallivet. 8. Samkørsel 9. Ungdomsråd 10. Turisme. Vi skal være bedre til at holde på turisterne ved at forbedre forholdene/give flere muligheder for aktiviteter. F.eks. Kite-surfing, aktivt havnemiljø i Hårbølle Havn m.m Større udbud af økologiske og lokale produkter og bedre offentlig transport Bogø Lokalråd: 1. Tale pænt og lytte til hinanden 2. Udnytte Kommunens beliggenhed 3. Fastholde folk i kommunen Stege og Omegn Lokalråd: 1. Kommunalbestyrelsen skal udvikle en ny vision for Vordingborg kommune, og her efterlyses indspark fra lokalråd og andre. I efteråret havde foreningen MønNu arrangeret en velbesøgt byvandring, hvor vi hørte om planer bl.a. om at gøre Stege til en middelalderby. 2. Der kom et udmærket indlæg om at gøre Møn til cyklernes ø. Herunder nævntes muligheden for at lave et cykelevent på ramperne på Sukkerfabrikken. Stensved lokalråd: 1. Hvad er Kommunens væsentligste muligheder? Kystområde, vand- og naturområder, by-land/kulsbjerg osv., kultur/kunst, miljø og afkørsel Hvilke muligheder skal vi gribe gå efter? Erhverv, transport, den gode historie om området, mange frivillige, Vordingborg bymidte fremad med butikker og folkeskolen, nogle af de bedste. 3. Hvad skal vi vælge fra? At tale dårligt om området. 4. Hvad betyder Femernforbindelsen? Togtrafikken, flere virksomheder. Østmøn Lokalråd: 36

63 1. Dialogudvalget ønsker, at lokalrådets udviklingsplan kommer til at indgå i kommunens vision 2. Vordingborg kommune er begyndt arbejdet med en ny visionsplan. Den er i sin indledende fase og skal være en vision med fokus på levende byer, borgcentret, tiltrækningskraft over for ressourcestærke tilflyttere. (Demokratiets vugge og Danmarks fødsel). Rev. 03. juni

64 Bilag: 4.1. Tilfredshedsmåling Vordingborg Kommune.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 10. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66728/14

65 Vord Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014

66 Borgertilfredshedsundersøgelse Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter: Hvordan I påvirker borgerne Hvordan vi måler det Fakta om undersøgelsen Benchmark og kommentarer... 2 Tilfredshed Tilfredshed med telefonbetjeningen - oversigt Venlighed & imødekommenhed Evne til at forklare sig forståeligt Viden og kompetence Problemløsningsevne Vilje at lytte Ventetid Kommentarer Generelle kommentarer Side 1

67 Borgertilfredshedsundersøgelse Performance i de vigtigste kontaktpunkter: N Virksomhedsrepræsentant Kontaktpunkter Kommunen NPS** Tilfredshed 81% Tilfredshed??%* Tilfredshed??%* Hvordan I påvirker virksomhederne Virksomhedernes opfattelse af jer påvirkes af de indtryk, de får i jeres forskellige kontaktpunkter f.eks. via PRmateriale, hjemmeside, breve, korrespondance, telefonisk henvendelse eller et personligt møde. I denne undersøgelse sætter vi fokus på den telefoniske kontakt til jer, men tilfredsheden i andre kontaktpunkter og eventuelle sammenhænge kan kortlægges ved at udvide undersøgelsen. Hvordan vi måler det Tilfredsheden i det telefoniske kontaktpunkt defineres her som gennemsnittet af de 6 spørgsmål (indsatsområder), vi stiller virksomheden om den seneste telefonsamtale, denne har haft med kommunen. Fakta om undersøgelsen Målingen omfatter 94 gennemførte interviews med borgere. Målingen er gennemført i uge 40-51, I interviewene er borgerne blevet bedt om at vurdere den telefonservice, de oplevede, sidst de var i telefonisk kontakt med kommunen. Kommentarer Under hvert måleparameter har vi gengivet udsagn fra de virksomheder, der har haft lyst til at supplere deres karakter med en personlig kommentar. Virksomhederne knytter oftest en kommentar til deres karakter, når de har haft en mindre god oplevelse. Derfor kan der forekomme en overvægt af negative kommentarer også selvom gennemsnitskarakteren ligger i den gode ende af skalaen. Side 2

68 Borgertilfredshedsundersøgelse Tilfredshed med telefonbetjeningen: 81% Tilfredshedsprocent Hvordan vi beregner tilfredshed Gennemsnit Snit til dato Virksomhederne har vurderet medarbejderen på en række indsatsområder på en skala fra 1 7, hvor 1 betyder, at virksomheden er særdeles utilfreds og karakteren 7 betyder særdeles tilfreds. 81% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tilfredsheden, der angives på denne side, er den samlede tilfredshed med telefonbetjeningen, og er gennemsnittet af tilfredsheden af de enkelte indsatsområder. Resultaterne er angivet som en tilfredshedsprocent. Tilfredhedsprocenten er beregnet ved at sætte karakteren 1 lig med 0% og 7 lig med 100%. Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud Gennemsnit 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q4-13 Indsatsområder Kommunens score på indsatsområderne - læs mere om områderne på de næste sider Venlighed og imødekommenhed Evne til at forklare sig forståeligt 88% 88% Viden & kompetence 80% Problemløsningsevne 74% Vilje til at lytte 88% Ventetid 69% Samlet tilfredshed 81% Side 3

69 Borgertilfredshedsundersøgelse Venlighed & imødekommenhed: 88% Tilfredshedsprocent Karakterfordeling Gennemsnit Snit til dato 88% 88% Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnit Kommentarer Herunder er angivet eventuelle kommentarer til det specifikke målepunkt Q4-13 Der er ikke givet kommentarer til dette indsatsområde (Servicemind). Side 4

70 Borgertilfredshedsundersøgelse Evne til at forklare sig forståeligt: 88% Tilfredshedsprocent Karakterfordeling Gennemsnit Snit til dato 88% 88% Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentarer Gennemsnit Herunder N er angivet eventuelle kommentarer til det specifikke målepunkt Q4-13 Det ved jeg ikke, da det mest var mig, der skulle forklare mig. Side 5

71 Borgertilfredshedsundersøgelse Viden og kompetence: 80% Tilfredshedsprocent Karakterfordeling Gennemsnit Snit til dato 80% 80% Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentarer Gennemsnit Herunder N er angivet eventuelle kommentarer til det specifikke målepunkt Q4-13 Medarbejderen kendte ikke loven. Medarbejderen lovede at vende tilbage med et svar. Side 6

72 Borgertilfredshedsundersøgelse Problemløsningsevne: 74% Tilfredshedsprocent Karakterfordeling Gennemsnit Snit til dato 74% 74% Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentarer Gennemsnit Herunder N er angivet eventuelle kommentarer til det specifikke målepunkt Q4-13 Det var ikke den rigtige medarbejder, jeg fik fat i, og mit spørgsmål blev derfor stillet videre. Problemet blev ikke løst med det samme. Problemet skulle sendes videre til en anden, som ville vende tilbage pr. telefon. Det er dog ikke sket endnu. Prolemet er ved at blive løst. Svaret er undervejs. Side 7

73 Borgertilfredshedsundersøgelse Vilje at lytte: 88% Tilfredshedsprocent Karakterfordeling Gennemsnit Snit til dato 88% 88% Udvikling Udviklingen følges 8 målinger bagud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnit Kommentarer Herunder er angivet eventuelle kommentarer til det specifikke målepunkt Q4-13 Der er ikke givet kommentarer til dette indsatsområde (Servicemind). Side 8

Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v.

Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v. Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v. Regelsæt 1: Bygningsforbedring Regler for bygningsforbedring herunder, APV-arbejder, tekniske installationsanlæg og energimærkningsordning administreres

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2014

Opfølgning på dialogmøder i 2014 Opfølgning på dialogmøder i 2014 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2014 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do-

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Dok. 63255/17 /MAHJ Godkendt Plan- og Teknikudvalget 4.4.2017 Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Procedure for tildeling af opgaver

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. november 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere